SHARE
TWEET

Untitled

sonprao Aug 23rd, 2016 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //tốc độ chạy chữ, càng lớn chạy càng lâu
 2. const byte SPEED = 4;
 3.  
 4. //kéo lên HIGH để cháy đèn LED, xài chung cho ROW và COL
 5. const byte LATCH = 2;
 6.  
 7. const byte CLOCK_ROW = 3;
 8. const byte DATA_ROW = 4;
 9.  
 10. const byte CLOCK_COL = 5;
 11. const byte DATA_COL = 6;
 12.  
 13. //Dùng cho ROW, ứng với {00000001, 00000010, 00000100, 00001000, 00010000, 00100000, 01000000, 10000000};
 14. const byte ROWS[8] = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128};
 15.  
 16. //Ma trận gồm 8 dòng và 24 cột
 17. //Mỗi byte trong 8 byte của một phần tử trong mảng sau ứng với 1 cột của ma trận. Vậy tại sao có 8 byte trong khi chỉ cần 5 cột là đủ biểu diễn một kí tự?
 18. //Đó là vì dư ra cho tiện cho làm thêm các hình khác, trái tim chẳng hạn
 19.  
 20. //Mình chỉ làm kí tự hoa, số và vài kí tự đặt biệt
 21. //Chữ thường làm hơi xấu nên sẽ tính sau
 22.  
 23. //Mình cũng sẽ đăng một phần mềm nhỏ nhỏ do mình viết dùng để tạo các kí tự
 24. byte up[26][8] = {
 25.   {B00111111, B01010000, B10010000, B01010000, B00111111, B00000000, B00000000, B00000000},//A
 26.   {B11111111, B10010001, B10010001, B10010001, B01101110, B00000000, B00000000, B00000000},//B
 27.   {B01111110, B10000001, B10000001, B10000001, B10000001, B00000000, B00000000, B00000000},//C
 28.   {B11111111, B10000001, B10000001, B10000001, B01111110, B00000000, B00000000, B00000000},//D
 29.   {B11111111, B10010001, B10010001, B10010001, B10010001, B00000000, B00000000, B00000000},//E
 30.   {B11111111, B10010000, B10010000, B10010000, B10010000, B00000000, B00000000, B00000000},//F
 31.   {B01111110, B10000001, B10000001, B10001001, B01001110, B00001000, B00000000, B00000000},//G
 32.   {B11111111, B00010000, B00010000, B00010000, B11111111, B00000000, B00000000, B00000000},//H
 33.   {B10000001, B10000001, B11111111, B10000001, B10000001, B00000000, B00000000, B00000000},//I
 34.   {B10000011, B10000001, B11111111, B10000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000},//J
 35.   {B11111111, B00011000, B00100100, B01000010, B10000001, B00000000, B00000000, B00000000},//K
 36.   {B11111111, B00000001, B00000001, B00000001, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000},//L
 37.   {B11111111, B01000000, B00100000, B01000000, B11111111, B00000000, B00000000, B00000000},//M
 38.   {B11111111, B01000000, B00100000, B00010000, B11111111, B00000000, B00000000, B00000000},//N
 39.   {B01111110, B10000001, B10000001, B10000001, B01111110, B00000000, B00000000, B00000000},//O
 40.   {B11111111, B10010000, B10010000, B10010000, B01100000, B00000000, B00000000, B00000000},//P
 41.   {B01111110, B10000001, B10000001, B10000101, B01111110, B00000001, B00000000, B00000000},//Q
 42.   {B11111111, B10011000, B10010100, B10010010, B01100001, B00000000, B00000000, B00000000},//R
 43.   {B01100001, B10010001, B10010001, B10010001, B01001110, B00000000, B00000000, B00000000},//S
 44.   {B10000000, B10000000, B11111111, B10000000, B10000000, B00000000, B00000000, B00000000},//T
 45.   {B11111110, B00000001, B00000001, B00000001, B11111110, B00000000, B00000000, B00000000},//U
 46.   {B11111100, B00000010, B00000001, B00000010, B11111100, B00000000, B00000000, B00000000},//V
 47.   {B11111111, B00000010, B00000100, B00000010, B11111111, B00000000, B00000000, B00000000},//W
 48.   {B11000011, B00100100, B00011000, B00100100, B11000011, B00000000, B00000000, B00000000},//X
 49.   {B11100000, B00010000, B00001111, B00010000, B11100000, B00000000, B00000000, B00000000},//Y
 50.   {B10000111, B10001001, B10010001, B10100001, B11000001, B00000000, B00000000, B00000000}//Z
 51. };
 52.  
 53. byte num[10][8] = {
 54.   {B01111110, B10000001, B10000001, B10000001, B01111110, B00000000, B00000000, B00000000},//0
 55.   {B00100001, B01000001, B11111111, B00000001, B00000001, B00000000, B00000000, B00000000},//1
 56.   {B01000011, B10000101, B10001001, B10010001, B01100001, B00000000, B00000000, B00000000},//2
 57.   {B01000001, B10010001, B10010001, B10010001, B01101110, B00000000, B00000000, B00000000},//3
 58.   {B11110000, B00010000, B00010000, B11111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000},//4
 59.   {B11110001, B10010001, B10010001, B10010001, B10001110, B00000000, B00000000, B00000000},//5
 60.   {B01111110, B10010001, B10010001, B10010001, B10001110, B00000000, B00000000, B00000000},//6
 61.   {B10000000, B10000000, B10011111, B10100000, B11000000, B00000000, B00000000, B00000000},//7
 62.   {B01101110, B10010001, B10010001, B10010001, B01101110, B00000000, B00000000, B00000000},//8
 63.   {B01100000, B10010001, B10010001, B10010001, B01111110, B00000000, B00000000, B00000000}//9
 64. };
 65.  
 66. byte specials[5][8] = {
 67.   {B00011000, B00100100, B01000010, B00100001, B01000010, B00100100, B00011000, B00000000},//HEART
 68.   {B00000001, B00000110, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000},//,
 69.   {B00000001, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000},//.
 70.   {B11111101, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000}//!
 71. };
 72.  
 73. //Lưu trữ giá trị để biểu diễn ma trận, 24 byte là 24 cột
 74. //1 byte = 8 bit ứng mỗi điểm trên cột
 75. byte leds[24];
 76.  
 77. void copyArr(byte target[8], byte source[8]) {
 78.   for (byte i = 0; i < 8; i++) {
 79.     target[i] = source[i];
 80.   }
 81. }
 82.  
 83. //Tìm xem một kí tự ứng với đâu trong các mảng UP, NUM, SPECIALS)
 84. void getArrFromChar(char ch, byte arr[8]) {
 85.   byte ind = (byte) ch; //Lấy mã ASCII của kí tự
 86.  
 87.   if ((ind >= 48) && (ind <= 57)) {
 88.     copyArr(arr, num[ind - 48]);
 89.     return;
 90.   }
 91.  
 92.   if ((ind >= 65) && (ind <= 90)) {
 93.     copyArr(arr, up[ind - 65]);
 94.     return;
 95.   }
 96.  
 97.   switch (ch) {
 98.     case '$': {
 99.         copyArr(arr, specials[0]);
 100.         break;
 101.       }
 102.     case ',': {
 103.         copyArr(arr, specials[1]);
 104.         break;
 105.       }
 106.     case '.': {
 107.         copyArr(arr, specials[2]);
 108.         break;
 109.       }
 110.     case '!': {
 111.         copyArr(arr, specials[3]);
 112.         break;
 113.       }
 114.   };
 115. }
 116.  
 117. //Thêm một kí tự, sau đó gọi hàm addCol để hiển thị từng phần của kí tự
 118. void addChar(char chr) {
 119.   byte arr[8];
 120.   getArrFromChar(chr, arr);
 121.   for (byte i = 0; i < 8; i++) {
 122.     if (arr[i] != 0) {
 123.       addCol(arr[i]);
 124.     }
 125.   }
 126.   addCol(0);
 127. }
 128.  
 129. //Thêm vào một cột vào mảng leds để hiển thị
 130. void addCol(byte col) {
 131.   moveLeft();
 132.   leds[23] = col;
 133.   show(leds, SPEED);
 134. }
 135.  
 136. void moveLeft() {
 137.   for (byte i = 0; i < 23; i++) {
 138.     leds[i] = leds[i + 1];
 139.   }
 140. }
 141.  
 142.  
 143. void parseString(String s) {
 144.   s += "      ";
 145.   for (byte i = 0; i < s.length(); i++) {
 146.     if (s.charAt(i) == ' ') {
 147.       addCol(0);
 148.       addCol(0);
 149.     } else {
 150.       addChar(s.charAt(i));
 151.     }
 152.   }
 153. }
 154.  
 155. //Hiển thị mảng leds ra ma trận
 156. void show(byte leds[24], byte hold) {
 157.   for (byte k = 0; k < hold; k++) {
 158.     for (byte i = 0; i < 8; i++) {
 159.       byte d[3] = {0, 0, 0};
 160.  
 161.       for (byte j = 0; j < 24; j++) {
 162.         d[  j / 8] = d[j / 8] | ((leds[j] >> i & 1) * ROWS[7 - j % 8]);
 163.       }
 164.  
 165.       digitalWrite(LATCH, LOW);
 166.       shiftOut(DATA_ROW, CLOCK_ROW, LSBFIRST, ROWS[i]);
 167.       shiftOut(DATA_COL, CLOCK_COL, MSBFIRST, d[0]);
 168.       shiftOut(DATA_COL, CLOCK_COL, MSBFIRST, d[1]);
 169.       shiftOut(DATA_COL, CLOCK_COL, MSBFIRST, d[2]);
 170.       digitalWrite(LATCH, HIGH);
 171. //      delay(10); bỏ comment nếu bạn muốn tìm hiểu kĩ thuật quét LED
 172.     }
 173.   }
 174. }
 175.  
 176. void initPin() {
 177.   pinMode(LATCH, OUTPUT);
 178.   pinMode(CLOCK_COL, OUTPUT);
 179.   pinMode(DATA_COL, OUTPUT);
 180.   pinMode(CLOCK_ROW, OUTPUT);
 181.   pinMode(DATA_ROW, OUTPUT);
 182. }
 183.  
 184. void setup() {
 185.   Serial.begin(9600);
 186.   initPin();
 187. }
 188.  
 189. void loop() {
 190.   parseString("HAPPY NEW YEAR 2016");
 191. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top