Advertisement
Merevoli

Untitled

Dec 14th, 2021
71
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. - Thể hiện được bậc năng lực
 2. - Cụ thể về bậc năng lực
 3. - Bậc năng lực theo nhân viên hay theo kĩ năng của nhân viên
 4. - Hiển thị trong giao diện như nào
 5. - 1 bạn có được 2 thông tin: Chapter và Squad
 6. - Hiện tại Chapter và Squad đã làm đúng chưa
 7. - Department hiện đang thể hiện cho gì (Tribe)?
 8. - Chapter và Squad nằm trong Department?
 9. - Vậy khi thêm thông tin chỉ cần thêm thông tin chapter và Squad (Department tự tính toán từ Chapter và Squad)
 10. - Nếu nhập 1 trong 2 Chapter và Squad trước thì cái còn lại chọn từ danh sách có chung department với cái đầu đã chọn
 11. - 1 bạn có 2 Report Line
 12. - Cụ thể về 2 Report Line
 13. - Cần những thông tin gì để có được report line đó
 14. - Hiển thị trong giao diện như nào
 15. - Visualize Org Chart, như kiểu này
 16. - Cần biết org chart như nào
 17. - Org chart chung của công ty hay theo từng người
 18. - Hiển thị trên giao diện (menu như nào, form như nào)
 19. - Upload file PA Result
 20. - Những cái hỗ trợ hiện tại đã được chưa
 21. - Hiển trị trên giao diện như nào
 22. - Thể hiện working skill bằng Radar Chart
 23. - Hiện tại đã được hay chưa
 24. - Skill level chỉ từ 0 -> 5
 25. - Skill có theo năm không
 26. - Mặc định là lấy năm gần nhất
 27. - Giao diện để nhập skill như nào
 28. - Giao diện chọn năm như nào
 29.  
 30.  
 31. ----
 32. - Thể hiện được bậc năng lực
 33. - Bậc năng lực có rank và tên mô tả
 34. - vd: Intern e1
 35. - rank và tên mô tả có quan hệ 1-1
 36. - Chọn hiển thị thể hiện rõ complete name (E1 Intern)
 37. - Có trang quản lý bậc năng lực
 38.  
 39. - Department đổi tên thành Tribe
 40. - 1 nhân viên - 1 Chapter
 41. - 1 nhân viên - 1-n Squad
 42. - Chapter chung 1 Department
 43. - n Squad không bắt buộc chung 1 Department
 44. - Chọn chapter tự động hiển thị Department tương ứng
 45. - Issue: Tribe member chỉ xét từ tribe_id, chưa tính squad
 46.  
 47. - 2 Report line
 48. - Thêm 2 field cho employee
 49. - Required Report line
 50. - Optional Report line
 51.  
 52. - Visualize Org Chart, như kiểu này
 53. - Org chart chung
 54. - Trên menu
 55. - danh sách các tribe (+ Overrall)
 56. - Orgchart từng tribe và Overrall
 57.  
 58. + Lấy dữ liệu từ model
 59. + Vẽ canvas
 60. + render trang
 61.  
 62. - Upload file PA Result
 63. - Khi thêm tài liệu mới thì có thể phân quyền
 64. - Action: Download và View
 65. - Phân quyền theo user
 66. - Chọn danh sách người Download và View (Tham khảo trên mạng)
 67. - Admin chỉ được phân quyền lúc tạo
 68. - Super admin thì được chỉnh sửa quyền
 69. - Xem document online
 70.  
 71. - Skill level từ 0->5 (1 -> 5 do 0 thì ko cần hiển thị)
 72. - History chỉnh sửa về skill
 73. - tìm kiếm skill
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement