martaczaska

plz

Dec 1st, 2020
811
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package eti.radio.pr_inz;
 2.  
 3. import javax.imageio.ImageIO;
 4. import javax.swing.*;
 5. import java.awt.*;
 6. import java.awt.event.ActionEvent;
 7. import java.awt.event.ActionListener;
 8. import java.awt.event.KeyEvent;
 9. import java.awt.geom.Ellipse2D;
 10. import java.awt.image.BufferedImage;
 11. import java.io.File;
 12. import java.io.IOException;
 13. import java.util.Random;
 14.  
 15. import org.jfree.chart.ChartFactory;
 16. import org.jfree.chart.ChartPanel;
 17. import org.jfree.chart.ChartUtils;
 18. import org.jfree.chart.JFreeChart;
 19. import org.jfree.chart.axis.NumberTickUnit;
 20. import org.jfree.chart.axis.ValueAxis;
 21. import org.jfree.chart.plot.Plot;
 22. import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
 23. import org.jfree.chart.plot.XYPlot;
 24. import org.jfree.chart.renderer.category.ScatterRenderer;
 25. import org.jfree.chart.renderer.xy.XYLineAndShapeRenderer;
 26. import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset;
 27. import org.jfree.data.xy.XYDataset;
 28. import org.jfree.data.xy.XYSeries;
 29. import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;
 30.  
 31. public class Wykresy extends JPanel implements ActionListener {
 32.  
 33.     //
 34.     public Double[] xp = new Double[850];
 35.     public Double[] yp = new Double[850];
 36.     public Integer[] x = {470, 300, 300, 470, 640, 640, 470};
 37.     public Integer[] y = {400, 480, 313, 230, 313, 480, 570};
 38.     public double UT_x, UT_y, UT_odl;
 39.     public double BS0_x = x[0], BS0_y = y[0];
 40.     public double zasieg;
 41.  
 42.     int nw = 0, s = 1;
 43.     //double f_c = 2.6; // [GHz] *Math.pow(10, 9);
 44.     double d_2D; //m
 45.     double c = 3*Math.pow(10, 8);
 46.     int d_2D_IN = 1;
 47.     int h_BS = 25, h_UT = 1;  ///zrobić jako Slidery
 48.     int h_E = 1; // 1m
 49.     int h = 5; //w metrach, do RMa
 50.     int W = 20; //w metrach, do RMa
 51.  
 52.     double sigma_LOS, sigma_NLOS;
 53.     public Double[][] PL_LOS= new Double[7][850];
 54.     public Double[][] PL_NLOS= new Double[7][850];
 55.     public Double[][] PL_NLOS2= new Double[7][850];
 56.     double d_BP, d2_BP;
 57.     public Double[] p = {10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0};
 58.     public Double[] d2D = {10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0};
 59.     public Double[][] d_3D = new Double[7][850];
 60.     public Double[] radius = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 61.     public Double[] SNR = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 62.     public Double[] SNR_WAT = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 63.     public double I_suma_NLOS = 0, I_suma_LOS = 0;
 64.     double N = -174;
 65.     double N_W = Math.pow(10, (N/10 - 3));
 66.     //
 67.  
 68.     private JButton wyjscie;
 69.     private JLabel tytul7, tytul8;
 70.     public JLabel wynikSINR;
 71.     public JTabbedPane tabbedPane;
 72.     public String nazwaModelu = "";
 73.     public BufferedImage tlo_wykresy;
 74.     public double f_c = 3; //GHz
 75.     Double[] SINR_NLOS = new Double[850];
 76.     Double[] SINR_LOS = new Double[850];
 77.     Double[] SINR_dB_NLOS = new Double[850];
 78.     Double[] SINR_dB_LOS = new Double[850];
 79.     /////////////////////////////////////////
 80.     Double[] SINR_dB_NLOS_zaniki = new Double[850];
 81.     Double[] SINR_dB_LOS_zaniki = new Double[850];
 82.     /////////////////////////////////////////
 83.  
 84.     public int nr_tytulu = 0;
 85.  
 86.     public Wykresy(){
 87.         setLayout(null);
 88.         setVisible(true);
 89.  
 90.         for(int i=0; i < 850; i++){ // zerowanie SINRów, chyba jednak nie ma znaczenia
 91.             SINR_NLOS[i] = 0.0;
 92.             SINR_LOS[i] = 0.0;
 93.             SINR_dB_NLOS[i] = 0.0;
 94.             SINR_dB_LOS[i] = 0.0;
 95.         }
 96.  
 97.         File zdj_menu = new File("zdjecia/strona.png");
 98.         try{ tlo_wykresy = ImageIO.read(zdj_menu); }
 99.         catch(IOException e){ System.err.println("Blad odczytu obrazków"); }
 100.  
 101.         tytul7 = new JLabel( "Wykresy przedstawiające wartość SINR ", JLabel.CENTER);
 102.         tytul7.setBounds(262, 10, 500, 50);
 103.         tytul7.setFont(new Font("Sitka Text", Font.BOLD, 25));
 104.  
 105.         tytul8 = new JLabel( "zależną od odległości UT od BS ", JLabel.CENTER);
 106.         tytul8.setBounds(262, 50, 500, 50);
 107.         tytul8.setFont(new Font("Sitka Text", Font.BOLD, 25));
 108.  
 109.         wynikSINR = new JLabel("");
 110.  
 111.         wyjscie = new JButton("Wyjście");
 112.         wyjscie.addActionListener(this);
 113.         wyjscie.setBounds(750, 650, 180, 50);
 114.         wyjscie.setFont(new Font("Sitka Text", Font.BOLD, 25));
 115.         wyjscie.setBackground(Color.white);
 116.  
 117.         tabbedPane = new JTabbedPane();
 118.  
 119.         add(tabbedPane); add(tytul7); add(tytul8); add(wynikSINR); add(wyjscie);
 120.     }
 121.  
 122.  
 123.     public XYDataset daneNLOS(){
 124.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 125.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 126.  
 127.         for(int i=0; i < 850; i++){
 128.             dane.add(i, SINR_dB_NLOS[i]);
 129.         }
 130.         zbior_danych.addSeries(dane);
 131.  
 132.         return zbior_danych;
 133.     }
 134.  
 135.     public XYDataset daneLOS(){
 136.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 137.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 138.  
 139.         for(int i=0; i < 850; i++){
 140.             dane.add(i, SINR_dB_LOS[i]);
 141.         }
 142.         zbior_danych.addSeries(dane);
 143.  
 144.         return zbior_danych;
 145.     }
 146.  
 147.     ///////////////////////////////////////////////
 148.     public XYDataset daneNLOS_zaniki(){
 149.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 150.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 151.  
 152.         for(int i=0; i < 850; i++){
 153.             dane.add(i, SINR_dB_NLOS_zaniki[i]);
 154.         }
 155.         zbior_danych.addSeries(dane);
 156.  
 157.         return zbior_danych;
 158.     }
 159.     public XYDataset daneLOS_zaniki(){
 160.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 161.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 162.  
 163.         for(int i=0; i < 850; i++){
 164.             dane.add(i, SINR_dB_LOS_zaniki[i]);
 165.         }
 166.  
 167.         zbior_danych.addSeries(dane);
 168.  
 169.         return zbior_danych;
 170.     }
 171.     //////////////////////////////////////////////
 172.  
 173.     public void Rysuj_wykres(double ut_odleglosc){
 174.         XYDataset dane_NLOS = daneNLOS(); //dodawanie wartości SINR
 175.  
 176.         JFreeChart wykres_1 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej (scenariusz NLOS)",
 177.                 "d [m]",
 178.                 "SINR [dB]",
 179.                 dane_NLOS,
 180.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 181.                 true, true, false);
 182.  
 183.         /*XYPlot plot_1 = (XYPlot) wykres_1.getPlot();
 184.         Ellipse2D.Double shape = new Ellipse2D.Double(-2.0, -2.0, 4.0, 4.0);
 185.         for(int i=0; i < 850; i++){
 186.             if(i == (int)ut_odleglosc){
 187.                 plot_1.getRenderer().setDefaultShape(shape);
 188.             }
 189.         }*/
 190.  
 191.         ChartPanel chPanel_1 = new ChartPanel(wykres_1);
 192.  
 193.         XYDataset dane_LOS = daneLOS(); //dodawanie wartości SINR
 194.  
 195.         JFreeChart wykres_2 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej (scenariusz LOS)",
 196.                 "d [m]",
 197.                 "SINR [dB]",
 198.                 dane_LOS,
 199.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 200.                 true, true, false);
 201.  
 202.  
 203.         ChartPanel chPanel_2 = new ChartPanel(wykres_2);
 204.  
 205.         ///////////////////////////////////////////////////////
 206.         XYDataset dane_NLOS_zaniki = daneNLOS_zaniki(); //dodawanie wartości SINR
 207.  
 208.         JFreeChart wykres_3 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej z uwzględnieniem zaników powolnych (scenariusz NLOS)",
 209.                 "d [m]",
 210.                 "SINR [dB]",
 211.                 dane_NLOS_zaniki,
 212.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 213.                 true, true, false);
 214.  
 215.         ChartPanel chPanel_3 = new ChartPanel(wykres_3);
 216.  
 217.         XYDataset dane_LOS_zaniki = daneLOS_zaniki(); //dodawanie wartości SINR
 218.  
 219.         JFreeChart wykres_4 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej z uwzględnieniem zaników powolnych (scenariusz LOS)",
 220.                 "d [m]",
 221.                 "SINR [dB]",
 222.                 dane_LOS_zaniki,
 223.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 224.                 true, true, false);
 225.        
 226.         wynikSINR.setBounds(262, 10, 500, 50);
 227.         wynikSINR.setFont(new Font("Sitka Text", Font.BOLD, 25));
 228.  
 229.         ChartPanel chPanel_4 = new ChartPanel(wykres_4);
 230.         chPanel_4.add(wynikSINR);
 231.         ///////////////////////////////////////////////////////
 232.  
 233.         SwingUtilities.invokeLater(() -> {
 234.             chPanel_1.setSize(520, 340);
 235.             //chPanel_1.setBounds(1, 200, 520, 340);
 236.             chPanel_1.setVisible(true);
 237.  
 238.             chPanel_2.setBounds(500, 200, 520, 340);
 239.             chPanel_2.setVisible(true);
 240.  
 241.             chPanel_3.setBounds(500, 200, 520, 340);
 242.             chPanel_3.setVisible(true);
 243.  
 244.             chPanel_4.setBounds(500, 200, 520, 340);
 245.             chPanel_4.setVisible(true);
 246.         });
 247.  
 248.  
 249.         /////// JTabbedPane :
 250.         tabbedPane.setBounds(140, 90, 720, 550);
 251.         tabbedPane.setBackground(Color.WHITE);
 252.  
 253.         tabbedPane.addTab("Wykres NLOS", chPanel_1);
 254.         tabbedPane.setMnemonicAt(0, KeyEvent.VK_2);
 255.  
 256.         tabbedPane.addTab("Wykres LOS", chPanel_2);
 257.         tabbedPane.setMnemonicAt(1, KeyEvent.VK_2);
 258.  
 259.         tabbedPane.addTab("Wykres NLOS z uwzględnieniem zaników", chPanel_3);
 260.         tabbedPane.setMnemonicAt(2, KeyEvent.VK_2);
 261.  
 262.         tabbedPane.addTab("Wykres LOS z uwzględnieniem zaników", chPanel_4);
 263.         tabbedPane.setMnemonicAt(3, KeyEvent.VK_2);
 264.  
 265.         tabbedPane.setVisible(true);
 266.  
 267.         //tytul7 = new JLabel( "Wykresy przedstawiające wartość SINR dla modelu " + nazwaModelu, JLabel.CENTER);
 268.         //add(chPanel_1);  add(chPanel_2); add(tytul7);
 269.         add(tabbedPane);
 270.     }
 271.  
 272.     public void actionPerformed(ActionEvent e){
 273.         Object source = e.getSource();
 274.         if(source == wyjscie){
 275.             System.exit(0);
 276.         }
 277.     }
 278.  
 279.     public void paintComponent(Graphics graphic) {
 280.         Graphics2D g2d = (Graphics2D) graphic;
 281.         g2d.drawImage(tlo_wykresy, 0, 0, this);
 282.     }
 283.  
 284.  
 285.     public double PL_O2I(int n, double pl){
 286.         double L_szklo = 2 + 0.2*f_c; //dB
 287.         double L_beton = 5 + 4*f_c; //dB
 288.         double PL_przeniki = 0;
 289.         double PL_tw, PL_in, sigma_P;
 290.         double N = 5;  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZMIENIĆ
 291.         PL_in = 0.5*d_2D_IN;
 292.  
 293.         if(n == 0){ //nisko stratny model
 294.             PL_tw = 5 - Math.log10(0.3*Math.pow(10, (-L_szklo/10)) + 0.7*Math.pow(10, (-L_beton/10)));
 295.             sigma_P = 4.4; //dB
 296.             PL_przeniki = pl + PL_tw + PL_in; // + N;
 297.         }
 298.         else if(n == 1){ ////wysoko stratny model
 299.             PL_tw = 5 - Math.log10(0.7*Math.pow(10, (-L_szklo/10)) + 0.3*Math.pow(10, (-L_beton/10)));
 300.             sigma_P = 4.4; //dB
 301.             PL_przeniki = pl + PL_tw + PL_in; // + N;
 302.         }
 303.         return PL_przeniki;
 304.     }
 305.  
 306.     public double licz_sygnal_odebrany(double P_T, double G_TX, double L_FTX, double G_RX, double L_FRX, double PathL){
 307.         //SINR = P_T + G_TX - L_FTX + (PL +I) + G_RX - L_FRX - N - F - IM
 308.         int IM = 2;
 309.         double S, t_e = 1, t_o = 290, N, F;
 310.         //double k = 1.38*Math.pow(10, (-38)); //N = 10*Math.log10(k * t_o * pasmo); //N = -174; // [dBm]
 311.         F = 6 ;
 312.         S = P_T + G_TX - L_FTX - PathL + G_RX - L_FRX - F - IM; // [dBm]
 313.  
 314.         return S;
 315.     }
 316.  
 317.     public void pathLossDlaModelu(double ut_x, double ut_y, double f, boolean zmiennaLosowa){
 318.         if(s == 1){
 319.             d_2D = 140;
 320.             sigma_LOS = 3; //dB
 321.             sigma_NLOS = 8.03; //dB
 322.         }
 323.         else if(s == 2){
 324.             d_2D = 1000;
 325.             sigma_LOS = 4; //dB
 326.             sigma_NLOS = 6; //dB
 327.         }
 328.         else if(s == 3){
 329.             d_2D = 1000;
 330.             sigma_LOS = 4; //dB
 331.             sigma_NLOS = 6; //dB
 332.         }
 333.         else if(s == 4 ){
 334.             d_2D = 650;
 335.             sigma_LOS = 4; //dB
 336.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 337.         }
 338.         else if(s == 5){
 339.             d_2D = 650;
 340.             sigma_LOS = 4; //dB
 341.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 342.         }
 343.         else if(s == 6){
 344.             d_2D = 5000;
 345.             if(d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP){sigma_LOS = 4;} //dB}
 346.             else if(d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000){sigma_LOS = 6;} //dB}
 347.             sigma_NLOS = 8;
 348.         }
 349.         else if(s == 7){
 350.             d_2D = 5000;
 351.             if(d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP){sigma_LOS = 4;} //dB}
 352.             else if(d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000){sigma_LOS = 6;} //dB}
 353.             sigma_NLOS = 8;
 354.         }
 355.  
 356.         for(int k = 1; k < 7; k++){
 357.             xp[0] = 470.0;
 358.             yp[0] = 400.0;
 359.             radius[k] = Math.sqrt( Math.pow((x[k] - xp[0]), 2) + Math.pow((y[k] - yp[0]), 2));
 360.             d2D[k] = (radius[k]*d_2D)/85;
 361.             d_3D[k][0] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(d2D[k], 2) );
 362.             System.out.println("d_3D["+k+"] = " + d_3D[k][0]);
 363.         }
 364.  
 365.         d_3D[0][0] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(Double.MIN_VALUE, 2) );
 366.         //d_3D[0][0] = Double.MIN_VALUE; //!!!!!!!!!
 367.  
 368.         for(int j=1; j < 850; j++){
 369.             if((ut_x > BS0_x) && (ut_y < BS0_y)){ // I ćwiartka
 370.                 xp[j] = xp[j-1] + 0.1;
 371.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 372.             }
 373.             else if((ut_x < BS0_x) && (ut_y < BS0_y)){ // II ćwiartka
 374.                 xp[j] = xp[j-1] - 0.1;
 375.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 376.             }
 377.             else if((ut_x < BS0_x) && (ut_y > BS0_y)){ // III ćwiartka
 378.                 xp[j] = xp[j-1] - 0.1;
 379.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 380.             }
 381.             else if((ut_x > BS0_x) && (ut_y > BS0_y)){ // IV ćwiartka
 382.                 xp[j] = xp[j-1] + 0.1;
 383.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 384.             }
 385.  
 386.             for(int i = 0; i < 7; i++){
 387.                 radius[i] = Math.sqrt( Math.pow((x[i] - xp[j]), 2) + Math.pow((y[i] - yp[j]), 2));
 388.                 d2D[i] = (radius[i] * d_2D)/85; // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 389.                 d_3D[i][j] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(d2D[i], 2) );
 390.             }
 391.         }
 392.  
 393.  
 394.         if(s == 1){ //model Indoor Hotspot - InH
 395.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 396.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 397.                     PL_LOS[i][j] = 32.4 + 17.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i);     //- path loss for LOS
 398.                     PL_NLOS2[i][j] = 38.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 17.3 + 24.9*Math.log10(f + 0.1*i);
 399.                     PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);                           //- path loss for NLOS
 400.                 }
 401.             }
 402.             /*sigma_LOS = 3; //dB
 403.             sigma_NLOS = 8.03; //dB*/
 404.         }
 405.  
 406.         else if(s == 2 || s == 3){ //model Urban Macro- UMa
 407.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 408.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 409.                     if( d_2D >= 10 && d_2D <= d_BP){
 410.                         PL_LOS[i][j] = 28 + 22*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i);
 411.                         PL_NLOS2[i][j] = 13.54 + 39.08*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -0.6*(h_UT-1.5);
 412.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 413.                     }
 414.                     else if(d_2D >= d_BP && d_2D <= 5000){
 415.                         PL_LOS[i][j] = 28 + 40*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -9*Math.log10(Math.pow(d_BP,2) + Math.pow((h_BS + h_UT),2));
 416.                         PL_NLOS2[i][j] = 13.54 + 39.08*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -0.6*(h_UT-1.5);
 417.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 418.                     }
 419.                 }
 420.             }
 421.             /*sigma_LOS = 4; //dB
 422.             sigma_NLOS = 6; //dB*/
 423.  
 424.             if(s == 3) {
 425.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 426.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 427.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 428.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 429.                     }
 430.                 }
 431.             }
 432.         }
 433.         else if(s == 4 || s == 5){ //model Urban Micro- UMi
 434.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 435.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 436.                     if( d_2D >= 10 && d_2D <= d_BP){
 437.                         PL_LOS[i][j] = 32.4 + 21*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f);
 438.                         PL_NLOS2[i][j] = 22.4 + 35.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 21.3*Math.log10(f) -0.3*(h_UT-1.5);
 439.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 440.                     }
 441.                     else if(d_2D >= d_BP && d_2D <= 5000){
 442.                         PL_LOS[i][j] = 32.4 + 40*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f) -9.5*Math.log10(Math.pow(d_BP,2) + Math.pow((h_BS + h_UT),2));
 443.                         PL_NLOS2[i][j] = 22.4 + 35.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 21.3*Math.log10(f) -0.3*(h_UT-1.5);
 444.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 445.                     }
 446.                 }
 447.             }
 448.             sigma_LOS = 4; //dB
 449.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 450.  
 451.             if(s == 5) {
 452.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 453.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 454.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 455.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 456.                     }
 457.                 }
 458.             }
 459.         }
 460.  
 461.         else if(s == 6 || s == 7) { //model Rural Macro- RMa
 462.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 463.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 464.                     if (d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP) {
 465.                         PL_LOS[i][j] = 20 * Math.log10((40 * Math.PI * d_3D[i][j] * f) / 3) + Math.min(Math.pow(0.03 * h, 1.72), 10) * Math.log10(d_3D[i][j]) - Math.min(Math.pow(0.044 * h, 1.72), 14.77) + 0.002 * Math.log10(h) * d_3D[i][j];
 466.                         PL_NLOS2[i][j] = 161.04 - 7.1 * Math.log10(W) + 7.5 * Math.log10(h) - (24.37 - 3.7 * Math.pow((h / h_BS), 2)) * Math.log10(h_BS) + (43.42 - 3.1 * Math.log10(h_BS)) * (Math.log10(d_3D[i][j]) - 3) + 20 * Math.log10(f) - (3.2 *Math.pow(Math.log10(11.75 * h_UT), 2) - 4.97);
 467.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 468.                         sigma_LOS = 4; //dB
 469.                     } else if (d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000) {
 470.                         PL_LOS[i][j] = 20 * Math.log10((40 * Math.PI * d2_BP * f) / 3) + Math.min(Math.pow(0.03 * h, 1.72), 10) * Math.log10(d2_BP) - Math.min(Math.pow(0.044 * h, 1.72), 14.77) + 0.002 * Math.log10(h) * d2_BP + 40 * Math.log10(d_3D[i][j] / d2_BP);
 471.                         PL_NLOS2[i][j] = 161.04 - 7.1 * Math.log10(W) + 7.5 * Math.log10(h) - (24.37 - 3.7 * Math.pow((h / h_BS), 2)) * Math.log10(h_BS) + (43.42 - 3.1 * Math.log10(h_BS)) * (Math.log10(d_3D[i][j]) - 3) + 20 * Math.log10(f) - (3.2 *Math.pow(Math.log10(11.75 * h_UT), 2) - 4.97);
 472.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 473.                         sigma_LOS = 6; //dB
 474.                     }
 475.                 }
 476.             }
 477.             sigma_NLOS = 8; //dB
 478.  
 479.             if (s == 7) {
 480.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 481.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 482.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 483.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 484.                         System.out.println("Udało się, yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay!");
 485.                     }
 486.                 }
 487.             }
 488.         }
 489.  
 490.         /*Random r = new Random();
 491.         if(zmiennaLosowa == true){
 492.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 493.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 494.                     PL_LOS[i][j] = PL_LOS[i][j] + r.nextGaussian()*sigma_LOS;
 495.                     PL_NLOS[i][j] = PL_NLOS[i][j] + r.nextGaussian()*sigma_NLOS;
 496.                 }
 497.             }
 498.         }*/
 499.  
 500.     }
 501.  
 502.     public void licz_SINR() {
 503.         Double[] S_NLOS = new Double[7];
 504.         Double[] S_LOS = new Double[7];
 505.         Double[] I_W_NLOS = new Double[7]; //inerferencje w watach
 506.         Double[] I_W_LOS = new Double[7]; //inerferencje w watach
 507.         Double[] S_0_NLOS = new Double[850];
 508.         Double[] S_0_LOS = new Double[850];
 509.  
 510.         for (int q = 0; q < 2; q++) {
 511.             if(q==1){
 512.                 Random r = new Random();
 513.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 514.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 515.                         PL_LOS[i][j] = PL_LOS[i][j] + r.nextGaussian()*sigma_LOS;
 516.                         PL_NLOS[i][j] = PL_NLOS[i][j] + r.nextGaussian()*sigma_NLOS;
 517.                     }
 518.                 }
 519.             }
 520.  
 521.             for (int t = 0; t < 850; t++) {
 522.                 for (int i = 0; i < 7; i++) {
 523.                     if (i == 0) {
 524.                         if (t == 0) {
 525.                             S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, 0);
 526.                             S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, 0);  //LOS tylko między UT i BS0
 527.                         }
 528.                         S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 529.                         S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_LOS[i][t]);  //LOS tylko między UT i BS0
 530.                     } else {
 531.                         S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 532.                         S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 533.                     }
 534.                 }
 535.  
 536.                 S_0_NLOS[t] = Math.pow(10, (S_NLOS[0] / 10 - 3)); // z dBm na waty
 537.                 I_W_NLOS[0] = 0.0;
 538.                 I_suma_NLOS = 0.0;
 539.  
 540.                 S_0_LOS[t] = Math.pow(10, (S_LOS[0] / 10 - 3)); // z dBm na waty
 541.                 I_W_LOS[0] = 0.0;
 542.                 I_suma_LOS = 0.0;
 543.  
 544.                 for (int j = 1; j < 7; j++) {
 545.                     I_W_NLOS[j] = Math.pow(10, S_NLOS[j] / 10 - 3); // z dBm na waty
 546.                     I_suma_NLOS = I_suma_NLOS + I_W_NLOS[j];
 547.  
 548.                     I_W_LOS[j] = Math.pow(10, (S_LOS[j] / 10 - 3)); // z dBm na waty
 549.                     I_suma_LOS = I_suma_LOS + I_W_LOS[j];
 550.                 }
 551.  
 552.                 if(q == 0){
 553.                     SINR_NLOS[t] = S_0_NLOS[t] / (I_suma_NLOS + N_W);
 554.                     SINR_dB_NLOS[t] = 10 * Math.log10(SINR_NLOS[t]); //na dB
 555.  
 556.                     SINR_LOS[t] = S_0_LOS[t] / (I_suma_LOS + N_W);
 557.                     SINR_dB_LOS[t] = 10 * Math.log10(SINR_LOS[t]); //na dB
 558.                 }
 559.                 else if(q == 1){
 560.                     SINR_NLOS[t] = S_0_NLOS[t] / (I_suma_NLOS + N_W);
 561.                     SINR_dB_NLOS_zaniki[t] = 10 * Math.log10(SINR_NLOS[t]); //na dB
 562.  
 563.                     SINR_LOS[t] = S_0_LOS[t] / (I_suma_LOS + N_W);
 564.                     SINR_dB_LOS_zaniki[t] = 10 * Math.log10(SINR_LOS[t]); //na dB
 565.                 }
 566.  
 567.             }
 568.  
 569.             System.out.println("SINR_dB_NLOS dla t = 0 " + SINR_dB_NLOS[0]);
 570.             System.out.println("SINR_dB_LOS dla t = 0 " + SINR_dB_LOS[0]);
 571.  
 572.             System.out.println("SINR_dB_NLOS dla t = 850 " + SINR_dB_NLOS[849]);
 573.             System.out.println("SINR_dB_LOS dla t = 850 " + SINR_dB_LOS[849]);
 574.  
 575.         }
 576.  
 577.     }
 578.  
 579. }
 580.  
RAW Paste Data