S_Madanska

week2-условия

Oct 21st, 2020 (edited)
478
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 2.85 KB | None
 1. ---------------------------------------------------------------
 2. -----------------------TRADECOMPANY ---------------------------
 3. ---------------------------------------------------------------
 4.  
 5. --Демо:
 6.     --Въведи по един запис във всяка от таблиците
 7.  
 8. --Демо:
 9.     --Промяна на заплатата на служител с даден идентификатор:
 10.  
 11. --Демо:
 12.     --Поръчката е анулирана -  изтрий реда и от таблицата ORDERS:
 13.  
 14.  
 15. /* Задачи:
 16. Задача 3-1.
 17.     Да се изтрият всички редове от всички таблици в базата от данни, след което да
 18.     се въведат данните чрез командите от inserts_mssql.sql файла. */
 19.  
 20.  
 21. /*Задача 3-2.
 22.     Да се увеличи количеството с 2 броя и да се намали единичната цена с 5% на
 23.     продукт с идентификатор 2254 в поръчка с идентификатор 2354.*/
 24.  
 25. --Задача 3-3.
 26.     --Да се изтрие служител с идентификатор 183.
 27.  
 28. -------------------------------------------------------------------------------------------
 29. --Пример 4-1. -- Д.Р.
 30.     --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 31.  
 32. /*Пример 4-2. -- Д.Р.
 33.     Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000. Резултатът
 34.     нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 35.  
 36. --Пример 4-3.
 37.     --Да се изведе броя на всички служители.
 38.  
 39. --Пример 4-4.  -- Д.Р
 40.     --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 41.  
 42. -------------------------------------------------------------------------------------------
 43. --4.2.1. Задачи
 44. --Задача 4-1. -- Д.Р
 45.     --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 46.     --служителите, работещи в отдели 50 и 80. Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 47.  
 48. --Задача 4-2.
 49.     --Да се изведат общата сума на заплатите и броя служители в отдел 60.
 50.  
 51.  
 52. --Задача 4-3.
 53.     --За всички поръчки да се изведат идентификатор на поръчка и обща стойност на
 54.     --поръчката. Резултатът да е подреден по стойност на поръчката в низходящ ред.
 55.  
RAW Paste Data Copied