SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2019 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <unistd.h>
 2. #include <GLUT/GLUT.h>
 3. #include <cstdlib>
 4. #include <OpenGL/OpenGL.h>
 5. #include <ctime>
 6. #include <math.h>
 7.  
 8. // Dywan Sierpińśkiego - Kamil Jędras, 241299, Środa TP 14:00
 9.  
 10. int depth=3;
 11.  
 12. void drawSq(float x, float y, int size) {
 13.  
 14.     glBegin(GL_POLYGON);
 15.     glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); //kwadraty rysowane kolorem bia³ym
 16.     glVertex2f(x,y);
 17.     glVertex2f(x+size,y);
 18.     glVertex2f(x+size,y-size);
 19.     glVertex2f(x,y-size);
 20.     glEnd();
 21.  
 22. }
 23.  
 24. /*
 25. float randFloat(){
 26.  
 27.     return (float) (rand()%101)/100;
 28.  
 29. }
 30.  
 31. void drawSqColor(float x, float y, int size){ //metoda rysująca kolorwe kwadraty
 32.  
 33.     glBegin(GL_POLYGON);
 34.     glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
 35.     glColor3f(randFloat(),randFloat(),randFloat());
 36.     glVertex2f(x,y);
 37.     glColor3f(randFloat(),randFloat(),randFloat());
 38.     glVertex2f(x+size,y);
 39.     glColor3f(randFloat(),randFloat(),randFloat());
 40.     glVertex2f(x+size,y-size);
 41.     glColor3f(randFloat(),randFloat(),randFloat());
 42.     glVertex2f(x,y-size);
 43.     glEnd();
 44.  
 45. } */
 46.  
 47. void mainLoop (float x, float y, int d){
 48.  
 49.     int size = pow (3, d+1);
 50.  
 51.     for(int i=0;i<3;i++)
 52.         for(int j=0;j<3;j++)
 53.             if(i!=1||j!=1){ //sprawdzam czy to nie srodkowy
 54.  
 55.                 if(d==1) drawSq(  (x+j*size/3),(y-i*size/3),size/3);
 56.                 else mainLoop((x+j*size/3),(y-i*size/3),d-1);
 57.  
 58.                 }
 59.  
 60. }
 61.  
 62. void RenderScene(void)
 63.  
 64. {
 65.  
 66.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 67.     // Czyszczenie okna aktualnym kolorem czyszcz¹cym
 68.  
 69.     mainLoop(-40, 40, depth);
 70.  
 71.     glFlush();
 72.     // Przekazanie poleceñ rysuj¹cych do wykonania
 73.  
 74. }
 75.  
 76. void MyInit(void)
 77.  
 78. {
 79.  
 80.     glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
 81.     // Kolor okna wnêtrza okna - ustawiono na czarny
 82.  
 83. }
 84.  
 85. void ChangeSize(GLsizei horizontal, GLsizei vertical)
 86.  
 87. // Parametry horizontal i vertical (szerokoœæ i wysokoœæ okna) s¹
 88. // przekazywane do funkcji za ka¿dym razem, gdy zmieni siê rozmiar okna
 89.  
 90. {
 91.  
 92.     GLfloat AspectRatio;
 93.  
 94.     // Deklaracja zmiennej AspectRatio okreœlaj¹cej proporcjê wymiarów okna
 95.  
 96.  
 97.  
 98.     if (vertical == 0)
 99.         // Zabezpieczenie pzred dzieleniem przez 0
 100.  
 101.         vertical = 1;
 102.  
 103.  
 104.     glViewport(0, 0, horizontal, vertical);
 105.     // Ustawienie wielkoœciokna okna urz¹dzenia (Viewport)
 106.     // W tym przypadku od (0,0) do (horizontal, vertical)
 107.  
 108.  
 109.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 110.     // Okreœlenie uk³adu wspó³rzêdnych obserwatora
 111.  
 112.     glLoadIdentity();
 113.     // Okreœlenie przestrzeni ograniczaj¹cej
 114.  
 115.     AspectRatio = (GLfloat)horizontal / (GLfloat)vertical;
 116.     // Wyznaczenie wspó³czynnika proporcji okna
 117.  
 118.     // Gdy okno na ekranie nie jest kwadratem wymagane jest
 119.     // okreœlenie okna obserwatora.
 120.     // Pozwala to zachowaæ w³aœciwe proporcje rysowanego obiektu
 121.     // Do okreœlenia okna obserwatora s³u¿y funkcja glOrtho(...)
 122.  
 123.  
 124.  
 125.     if (horizontal <= vertical)
 126.  
 127.         glOrtho(-100.0, 100.0, -100.0 / AspectRatio, 100.0 / AspectRatio, 1.0, -1.0);
 128.  
 129.     else
 130.  
 131.         glOrtho(-100.0*AspectRatio, 100.0*AspectRatio, -100.0, 100.0, 1.0, -1.0);
 132.  
 133.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 134.     // Okreœlenie uk³adu wspó³rzêdnych
 135.  
 136.     glLoadIdentity();
 137.  
 138. }
 139.  
 140.  
 141. int main(int argc, char** argv)
 142.  
 143. {
 144.     glutInit(&argc, argv);
 145.  
 146.     glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGBA);
 147.     // Ustawienie trybu wyœwietlania
 148.     // GLUT_SINGLE - pojedynczy bufor wyœwietlania
 149.     // GLUT_RGBA - model kolorów RGB
 150.  
 151.  
 152.  
 153.     glutCreateWindow("Dywan Sierpinskiego");
 154.     // Utworzenie okna i okreœlenie treœci napisu w nag³ówku okna
 155.  
 156.  
 157.     glutDisplayFunc(RenderScene);
 158.     // Okreœlenie, ¿e funkcja RenderScene bêdzie funkcj¹ zwrotn¹ (callback)
 159.     // Biblioteka GLUT bêdzie wywo³ywa³a t¹ funkcjê za ka¿dym razem, gdy
 160.     // trzeba bêdzie przerysowaæ okno
 161.  
 162.  
 163.     glutReshapeFunc(ChangeSize);
 164.     // Dla aktualnego okna ustala funkcjê zwrotn¹ odpowiedzialn¹ za
 165.     // zmiany rozmiaru okna
 166.  
 167.     MyInit();
 168.     // Funkcja MyInit (zdefiniowana powy¿ej) wykonuje wszelkie
 169.     // inicjalizacje konieczneprzed przyst¹pieniem do renderowania
 170.  
 171.  
 172.     glutMainLoop();
 173.     // Funkcja uruchamia szkielet biblioteki GLUT
 174.  
 175. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top