SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 12th, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     //-- Russian Mafia INT
 2.     new intmafijebygerrard;
 3.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,498.914,500.244,1879.925,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 4.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 6157, "gazlaw3", "mono3_sfe", 0);
 5.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,509.369,519.440,1879.925,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 6.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 6157, "gazlaw3", "mono3_sfe", 0);
 7.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,507.438,503.062,1881.759,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 8.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 9.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,494.717,509.872,1881.759,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 10.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 11.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19389,496.291,507.954,1881.759,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 12.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 13.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,510.602,505.120,1881.759,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 14.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 15.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,498.045,503.178,1881.759,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 16.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 17.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,494.717,500.239,1881.759,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 18.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 19.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,494.717,500.239,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 20.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 21.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,498.045,503.178,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 22.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 23.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19388,476.934,505.740,1881.613,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 24.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 25.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,499.252,482.683,1886.979,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 26.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 27.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,502.829,498.397,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 28.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 29.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,505.975,493.393,1882.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 30.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 31.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,505.975,501.130,1886.265,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 32.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 33.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,506.407,493.579,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 34.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 35.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,505.975,487.528,1886.265,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 36.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 37.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1727,503.734,496.699,1883.511,0.000,0.000,20.000,300.000,300.000);
 38.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3066, "ammotrx", "ammotrn92crate64", 0);
 39.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1499,495.644,498.375,1883.494,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 40.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 41.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,508.705,488.734,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 42.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 43.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,503.971,483.993,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 44.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 45.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,499.170,482.614,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 46.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 47.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,498.747,483.993,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 48.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 49.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19364,503.285,488.713,1883.012,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 50.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 51.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19364,503.285,488.454,1883.012,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 52.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 53.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,499.109,488.705,1888.500,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 54.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 55.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19388,497.227,488.722,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 56.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 57.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,494.714,487.407,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 58.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 59.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19388,497.229,488.622,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 60.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 61.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,490.812,488.622,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 62.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 63.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,498.711,483.988,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 64.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 65.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,494.897,483.842,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 66.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 67.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,493.803,482.609,1885.232,0.000,0.000,90.599,300.000,300.000);
 68.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 69.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,493.548,483.940,1883.426,0.000,-90.000,0.000,300.000,300.000);
 70.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 18081, "cj_barb", "CJ_TILES_5", 0);
 71.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19388,496.423,498.425,1885.244,0.000,0.000,90.299,300.000,300.000);
 72.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 73.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1499,496.445,488.692,1883.494,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 74.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 75.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,494.723,503.145,1885.103,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 76.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 77.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,471.037,493.163,1881.613,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 78.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 12855, "cunte_cop", "sw_brick05", 0);
 79.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,511.458,503.058,1883.485,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 80.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 81.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2833,495.880,493.419,1883.510,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 82.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 15041, "bikuracodovceGSFsave", "AH_flroortile9", 0);
 83.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1486,503.092,488.296,1884.310,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 84.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 17545, "burnsground", "newall10_seamless", 0);
 85.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2260,491.081,495.429,1885.479,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 86.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3979, "civic01_lan", "sl_laglasswall1", 0);
 87.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2523,498.079,486.842,1883.512,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 88.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 18081, "cj_barb", "CJ_TILES_5", 0);
 89.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,498.898,509.877,1879.925,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 90.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 6157, "gazlaw3", "mono3_sfe", 0);
 91.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,509.384,509.812,1879.925,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 92.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 6157, "gazlaw3", "mono3_sfe", 0);
 93.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,499.406,514.609,1881.759,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 94.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 95.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,504.131,519.513,1881.759,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 96.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 97.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,509.021,524.250,1881.759,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 98.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 99.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,513.739,519.510,1881.759,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 100.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 101.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,513.748,509.907,1881.759,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 102.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 103.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,502.710,507.954,1881.759,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 104.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3603, "bevmans01_la", "cemebuild03_law", 0);
 105.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1726,503.010,493.339,1883.510,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 106.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3066, "ammotrx", "ammotrn92crate64", 0);
 107.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,510.196,493.486,1883.426,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 108.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14387, "dr_gsnew", "la_flair1", 0);
 109.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,500.366,512.688,1883.485,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 110.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 111.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,509.150,522.303,1883.485,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 112.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 113.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,510.849,512.688,1883.485,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 114.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 115.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,472.229,493.952,1886.979,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 116.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 117.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19388,496.417,498.397,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 118.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 119.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,476.928,491.206,1885.130,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 120.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 4004, "civic07_lan", "oldbrwall1_LA", 0);
 121.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,504.058,483.897,1883.426,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 122.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14387, "dr_gsnew", "la_flair1", 0);
 123.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,465.841,493.124,1879.786,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 124.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14387, "dr_gsnew", "la_flair1", 0);
 125.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,489.209,493.520,1883.426,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 126.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14387, "dr_gsnew", "la_flair1", 0);
 127.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(14409,478.922,500.518,1880.291,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 128.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 17562, "coast_apts", "stonewalls1", 0);
 129.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,478.708,493.523,1883.426,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 130.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14387, "dr_gsnew", "la_flair1", 0);
 131.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,476.317,502.747,1879.786,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 132.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 17562, "coast_apts", "stonewalls1", 0);
 133.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,465.822,502.753,1879.786,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 134.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 17562, "coast_apts", "stonewalls1", 0);
 135.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,476.677,507.421,1881.613,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 136.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 137.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,480.818,502.557,1881.613,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 138.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 139.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,476.934,499.328,1881.613,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 140.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 141.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,460.313,497.897,1881.613,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 142.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 143.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,467.052,507.421,1881.613,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 144.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 145.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,462.304,502.665,1881.613,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 146.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 147.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,462.304,493.047,1881.613,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 148.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 12855, "cunte_cop", "sw_brick05", 0);
 149.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,467.047,488.438,1881.613,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 150.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 12855, "cunte_cop", "sw_brick05", 0);
 151.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19388,494.717,493.830,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 152.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3314, "ce_burbhouse", "sw_wallbrick_06", 0);
 153.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,497.757,500.070,1886.140,0.000,60.000,-90.000,300.000,300.000);
 154.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 155.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,473.152,497.897,1881.613,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 156.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 157.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19388,466.734,497.897,1881.613,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 158.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 159.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11691,468.899,502.733,1879.872,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 160.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14387, "dr_gsnew", "la_flair1", 0);
 161.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19815,494.787,509.907,1881.925,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 162.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 18062, "ab_sfammuitems01", "ammo_gunboard", 0);
 163.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19172,466.635,507.331,1881.963,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 164.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14581, "ab_mafiasuitea", "ab_pic_bridge", 0);
 165.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19174,478.937,507.341,1882.010,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 166.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3979, "civic01_lan", "sl_laglasswall1", 0);
 167.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1736,464.217,497.487,1882.231,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 168.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14652, "ab_trukstpa", "bbar_wall4", 0);
 169.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19806,464.410,494.705,1882.667,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 170.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 171.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,480.212,491.653,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 172.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 4004, "civic07_lan", "oldbrwall1_LA", 0);
 173.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,489.832,495.991,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 174.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 4004, "civic07_lan", "oldbrwall1_LA", 0);
 175.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,485.550,495.991,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 176.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 4004, "civic07_lan", "oldbrwall1_LA", 0);
 177.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,480.818,500.758,1885.109,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 178.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 4004, "civic07_lan", "oldbrwall1_LA", 0);
 179.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,476.928,500.838,1885.109,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 180.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 4004, "civic07_lan", "oldbrwall1_LA", 0);
 181.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,489.841,491.653,1885.250,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 182.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 4004, "civic07_lan", "oldbrwall1_LA", 0);
 183.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,481.800,500.458,1886.020,0.000,60.000,-90.000,300.000,300.000);
 184.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 185.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,462.428,503.584,1883.426,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 186.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 187.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,481.811,510.217,1883.406,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 188.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 189.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,472.044,503.581,1883.426,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 190.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 191.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,468.645,493.087,1883.426,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 192.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 193.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,459.027,493.095,1883.426,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 194.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 195.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2260,505.381,497.631,1885.598,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 196.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 4552, "ammu_lan2", "sl_lavicdtwall1", 0);
 197.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19174,479.731,491.745,1885.451,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 198.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 3979, "civic01_lan", "sl_laglasswall1", 0);
 199.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,510.708,493.517,1886.979,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 200.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 201.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,491.472,493.167,1886.979,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 202.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 203.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,481.857,493.964,1886.979,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 204.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 205.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,499.699,493.520,1883.426,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 206.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 14387, "dr_gsnew", "la_flair1", 0);
 207.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 1, 2755, "ab_dojowall", "mp_apt1_roomfloor", 0);
 208.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,501.098,493.168,1886.979,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 209.     SetDynamicObjectMaterial(intmafijebygerrard, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_Abpave_Gen", 0);
 210.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,494.717,509.872,1885.250,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 211.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,497.875,534.926,1882.900,0.000,70.000,-90.000,300.000,300.000);
 212.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,499.593,506.286,1883.526,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 213.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19379,498.570,525.800,1884.900,0.000,76.000,90.000,300.000,300.000);
 214.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1499,495.524,507.949,1880.012,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 215.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19174,500.777,508.104,1881.810,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 216.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2133,495.190,513.981,1880.010,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 217.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2133,495.187,512.986,1880.010,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 218.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2133,495.186,511.993,1880.010,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 219.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(937,494.868,513.684,1880.900,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 220.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,495.334,1884.511,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 221.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,493.334,1884.511,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 222.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,496.319,1885.511,90.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 223.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,495.717,1885.511,90.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 224.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,495.334,1886.511,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 225.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,495.334,1885.112,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 226.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,493.334,1885.112,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 227.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,492.347,1885.511,90.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 228.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,493.334,1886.511,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 229.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,506.109,492.907,1885.511,90.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 230.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,511.314,499.736,1888.265,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 231.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1726,495.368,489.269,1883.510,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 232.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1727,504.563,491.649,1883.511,0.000,0.000,160.000,300.000,300.000);
 233.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,502.324,488.583,1884.759,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 234.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,504.324,488.583,1884.759,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 235.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,501.679,488.583,1883.765,90.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 236.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,503.859,488.583,1885.765,90.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 237.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,502.884,488.583,1886.755,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 238.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,500.884,488.583,1886.755,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 239.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,499.844,488.583,1886.755,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 240.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,498.859,488.583,1885.765,90.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 241.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,498.859,488.583,1883.765,90.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 242.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1569,486.675,495.932,1883.500,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 243.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19174,498.834,485.317,1885.541,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 244.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,502.743,507.981,1878.413,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 245.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,494.731,512.869,1878.412,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 246.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19273,508.019,505.200,1881.712,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 247.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,504.000,2237.000,509.000,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 248.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,504.000,2237.000,509.000,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 249.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11390,509.591,549.288,1883.590,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 250.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1893,502.342,510.983,1883.712,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 251.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1893,498.322,510.903,1883.712,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 252.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2649,513.163,513.659,1883.281,0.000,90.000,180.000,300.000,300.000);
 253.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(935,512.945,513.641,1880.359,90.000,0.000,20.000,300.000,300.000);
 254.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2063,499.425,514.245,1880.811,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 255.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2690,497.338,514.494,1881.535,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 256.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2961,495.217,508.023,1881.546,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 257.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2244,499.078,514.190,1881.875,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 258.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(18633,499.214,514.103,1881.202,0.000,90.000,40.000,300.000,300.000);
 259.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19627,500.084,514.125,1880.739,0.000,0.000,50.000,300.000,300.000);
 260.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19627,499.128,514.455,1880.739,0.000,0.000,50.000,300.000,300.000);
 261.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19627,512.862,511.589,1881.280,0.000,0.000,20.000,300.000,300.000);
 262.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19627,500.421,514.312,1880.739,0.000,0.000,-50.000,300.000,300.000);
 263.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(18633,512.616,508.641,1880.901,0.000,90.000,-60.000,300.000,300.000);
 264.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2653,515.925,515.372,1883.171,0.000,180.000,90.000,300.000,300.000);
 265.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(918,495.066,511.153,1880.369,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 266.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1075,498.169,508.207,1880.500,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 267.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1075,499.153,508.191,1880.500,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 268.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1075,500.160,508.156,1880.500,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 269.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1075,501.160,508.183,1880.500,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 270.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(365,494.973,512.096,1881.223,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 271.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(365,495.109,512.007,1881.162,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 272.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(365,495.002,511.837,1881.223,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 273.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1188,495.179,513.372,1881.572,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 274.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(365,495.214,513.067,1881.522,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 275.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2372,493.872,505.291,1881.000,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 276.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2372,498.914,505.408,1881.400,0.000,-90.000,0.000,300.000,300.000);
 277.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2244,506.061,496.015,1884.816,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 278.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2244,506.091,492.647,1884.816,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 279.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19787,506.377,494.337,1885.724,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 280.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1782,506.098,495.200,1884.604,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 281.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1790,506.091,493.884,1884.604,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 282.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2231,505.000,1607.000,496.000,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 283.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2231,504.000,5601.000,496.000,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 284.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2231,504.000,5510.000,495.000,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 285.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2232,503.000,5990.000,492.000,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 286.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2231,506.386,495.769,1885.109,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 287.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2231,506.377,492.385,1885.109,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 288.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19807,506.101,495.433,1885.176,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 289.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2315,505.420,493.572,1883.509,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 290.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2028,505.334,494.312,1884.050,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 291.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2833,495.864,497.276,1883.510,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 292.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(630,505.424,497.674,1884.509,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 293.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(630,505.250,490.842,1884.509,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 294.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19451,499.128,488.454,1888.500,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 295.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2336,503.403,483.230,1883.509,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 296.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2158,501.385,483.235,1883.509,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 297.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2334,500.377,483.213,1883.511,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 298.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2334,499.372,483.212,1883.511,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 299.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2421,499.907,482.725,1885.154,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 300.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11735,494.968,495.377,1883.510,0.000,0.000,40.000,300.000,300.000);
 301.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11735,494.982,495.532,1883.510,0.000,0.000,40.000,300.000,300.000);
 302.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2863,500.307,483.074,1884.537,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 303.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19611,501.511,488.589,1883.115,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 304.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1737,500.649,485.976,1883.511,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 305.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19787,503.958,486.152,1885.724,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 306.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1811,501.868,486.883,1884.098,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 307.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1811,500.821,486.519,1884.098,0.000,0.000,110.000,300.000,300.000);
 308.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1811,500.808,485.475,1884.098,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 309.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1811,501.745,484.959,1884.098,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 310.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19581,499.192,483.351,1884.567,0.000,0.000,40.000,300.000,300.000);
 311.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19580,499.488,483.006,1884.598,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 312.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19940,503.230,488.412,1884.159,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 313.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1543,503.713,488.260,1884.172,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 314.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1543,502.347,488.269,1884.172,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 315.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1544,502.700,488.283,1884.172,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 316.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1544,503.355,488.273,1884.172,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 317.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1543,502.122,488.579,1884.772,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 318.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2245,503.518,488.584,1885.030,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 319.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2262,505.385,490.998,1885.598,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 320.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2370,500.174,497.130,1883.512,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 321.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2245,500.748,497.563,1884.625,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 322.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2195,500.132,497.066,1884.957,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 323.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2244,499.871,497.795,1884.636,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 324.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2526,496.851,483.149,1883.515,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 325.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2528,495.480,485.526,1883.535,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 326.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(18075,509.003,513.448,1883.390,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 327.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2074,501.368,485.239,1886.712,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 328.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2074,496.670,485.257,1886.712,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 329.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2653,494.800,511.959,1884.010,0.000,180.000,0.000,300.000,300.000);
 330.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2653,508.048,515.372,1883.171,0.000,180.000,90.000,300.000,300.000);
 331.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2649,495.832,514.075,1884.041,0.000,90.000,-90.000,300.000,300.000);
 332.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(5043,510.519,505.193,1881.496,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 333.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(922,506.870,520.907,1880.793,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 334.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(933,507.389,523.816,1880.853,90.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 335.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(933,505.223,522.758,1879.973,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 336.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(923,508.892,522.343,1880.791,0.000,0.000,30.000,300.000,300.000);
 337.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1462,513.477,505.759,1879.834,-2.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 338.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2674,499.822,509.190,1880.030,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 339.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(942,512.426,521.522,1880.652,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 340.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1338,505.265,518.552,1880.212,0.000,0.000,40.000,300.000,300.000);
 341.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1338,505.377,516.223,1880.692,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 342.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2473,499.805,514.489,1881.596,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 343.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19621,501.879,508.453,1880.113,0.000,0.000,40.000,300.000,300.000);
 344.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19622,504.489,508.271,1880.732,20.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 345.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19899,513.111,511.516,1880.012,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 346.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19900,512.698,508.733,1879.991,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 347.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19914,512.800,510.541,1881.285,0.000,0.000,40.000,300.000,300.000);
 348.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19914,498.723,514.366,1880.285,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 349.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19914,512.924,511.153,1881.285,0.000,0.000,40.000,300.000,300.000);
 350.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19627,499.476,514.281,1880.739,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 351.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19627,513.090,511.524,1881.280,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 352.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19627,512.931,511.373,1881.280,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 353.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(18633,499.919,514.145,1881.202,0.000,90.000,-60.000,300.000,300.000);
 354.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19897,512.508,508.866,1880.886,0.000,0.000,30.000,300.000,300.000);
 355.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11729,513.392,516.570,1880.012,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 356.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11729,505.700,508.319,1880.012,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 357.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11707,498.537,487.579,1884.426,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 358.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11743,503.426,482.973,1884.564,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 359.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2254,504.250,518.054,1882.176,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 360.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2254,513.603,507.520,1882.176,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 361.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2671,494.431,513.046,1880.031,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 362.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2671,510.066,506.501,1880.031,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 363.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(935,503.636,514.013,1880.599,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 364.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(935,513.120,514.975,1880.599,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 365.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(935,512.102,515.849,1880.599,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 366.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(935,511.390,515.222,1880.599,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 367.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(935,511.971,513.900,1880.359,90.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 368.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(18075,500.519,495.459,1886.930,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 369.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(952,503.151,511.516,1881.312,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 370.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(952,509.213,513.450,1881.312,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 371.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1299,510.035,508.804,1880.431,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 372.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1224,505.118,514.774,1880.591,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 373.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(16302,509.180,517.599,1875.711,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 374.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,499.399,514.604,1878.412,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 375.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,504.139,519.335,1878.412,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 376.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,509.002,524.226,1878.412,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 377.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,513.703,519.328,1878.412,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 378.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,513.703,509.700,1878.412,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 379.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,517.328,505.156,1878.412,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 380.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,503.713,505.149,1878.412,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 381.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,507.471,503.241,1878.412,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 382.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,501.854,507.963,1878.412,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 383.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(14409,496.303,500.936,1880.312,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 384.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19450,490.696,507.972,1878.412,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 385.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19787,462.336,494.503,1881.878,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 386.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11691,471.889,502.733,1879.872,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 387.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11691,465.889,502.733,1879.872,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 388.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,464.953,500.495,1879.872,0.000,0.000,-180.000,300.000,300.000);
 389.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,465.226,504.664,1879.872,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 390.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,467.214,504.662,1879.872,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 391.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,469.279,504.644,1879.872,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 392.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,471.464,504.668,1879.872,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 393.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,473.668,504.593,1879.872,0.000,0.000,-30.000,300.000,300.000);
 394.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,475.008,502.732,1879.872,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 395.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,471.296,500.456,1879.872,0.000,0.000,-180.000,300.000,300.000);
 396.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,468.984,500.481,1879.872,0.000,0.000,-180.000,300.000,300.000);
 397.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,466.929,500.559,1879.872,0.000,0.000,-180.000,300.000,300.000);
 398.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2229,462.087,493.608,1881.294,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 399.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2229,462.061,504.210,1881.294,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 400.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1828,504.686,494.533,1883.494,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 401.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1736,466.773,488.857,1882.671,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 402.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2606,470.737,490.359,1882.087,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 403.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19999,473.788,500.778,1879.872,0.000,0.000,-140.000,300.000,300.000);
 404.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1726,464.781,498.508,1879.873,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 405.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1726,476.367,498.559,1879.873,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 406.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2173,466.221,490.744,1879.873,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 407.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19818,472.463,503.123,1880.733,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 408.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19818,465.337,503.256,1880.733,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 409.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19818,471.203,503.118,1880.733,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 410.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19818,466.996,502.202,1880.733,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 411.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19818,471.391,502.213,1880.733,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 412.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19821,469.985,498.731,1880.673,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 413.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19820,468.826,498.226,1880.673,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 414.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19822,469.100,498.210,1880.673,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 415.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19823,469.649,498.551,1880.673,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 416.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19824,469.063,498.486,1880.673,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 417.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19822,469.402,498.242,1880.673,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 418.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19821,470.039,498.224,1880.673,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 419.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19828,476.844,504.268,1881.630,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 420.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19806,465.664,502.787,1882.634,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 421.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19806,471.862,502.844,1882.634,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 422.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19806,468.889,502.758,1882.634,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 423.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19819,468.604,498.199,1880.754,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 424.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19819,468.717,498.595,1880.754,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 425.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19819,468.661,498.396,1880.754,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 426.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11725,472.968,507.149,1880.253,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 427.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11724,464.346,492.907,18221.873,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 428.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11724,464.218,497.505,1880.393,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 429.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19632,464.224,497.370,1879.894,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 430.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19793,462.812,497.162,1879.954,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 431.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19793,462.814,497.597,1879.954,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 432.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19793,463.030,497.372,1879.954,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 433.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19893,466.912,490.649,1880.654,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 434.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19894,465.159,502.390,1880.652,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 435.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19894,469.015,502.366,1880.652,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 436.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19802,465.948,497.854,1879.873,0.000,0.000,70.000,300.000,300.000);
 437.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19802,476.962,504.986,1879.873,0.000,0.000,20.000,300.000,300.000);
 438.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19787,462.329,502.712,1881.978,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 439.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2229,462.032,501.847,1881.294,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 440.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2229,462.087,496.018,1881.294,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 441.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2253,464.958,497.595,1881.189,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 442.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2253,463.428,497.601,1881.189,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 443.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2254,470.941,495.176,1882.000,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 444.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1723,465.779,495.696,1879.872,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 445.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1724,464.734,492.407,1879.872,0.000,0.000,210.000,300.000,300.000);
 446.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19939,466.759,488.793,1881.799,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 447.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19939,469.205,488.721,1881.659,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 448.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19939,470.760,493.660,1880.759,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 449.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19173,462.396,490.835,1882.097,0.000,0.000,-90.000,300.000,300.000);
 450.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19174,469.177,497.806,1882.117,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 451.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2035,466.156,502.426,1880.653,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 452.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1210,472.436,502.368,1880.753,90.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 453.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2173,468.954,498.324,1879.873,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 454.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1714,467.134,489.259,1879.873,0.000,0.000,210.000,300.000,300.000);
 455.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2311,463.567,494.032,1879.873,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 456.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1670,463.637,494.821,1880.398,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 457.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19939,464.292,488.740,1881.659,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 458.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11735,468.113,497.618,1879.873,0.000,0.000,20.000,300.000,300.000);
 459.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(11735,467.953,497.587,1879.873,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 460.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19820,470.723,494.021,1880.774,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 461.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19823,470.700,493.733,1880.774,0.000,0.000,50.000,300.000,300.000);
 462.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19818,470.773,493.513,1880.854,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 463.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19818,470.823,493.313,1880.854,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 464.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19818,470.656,493.347,1880.854,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 465.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2251,470.012,497.138,1880.732,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 466.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(948,462.931,489.058,1879.793,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 467.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(948,470.530,489.106,1879.793,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 468.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19893,472.991,502.685,1880.654,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 469.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19807,467.416,490.698,1880.694,0.000,0.000,-40.000,300.000,300.000);
 470.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1715,466.578,492.312,1879.874,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 471.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2473,464.430,488.515,1881.674,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 472.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2473,469.301,488.534,1881.674,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 473.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(2260,483.361,495.437,1885.479,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 474.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(19173,488.134,491.746,1885.637,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 475.     intmafijebygerrard = CreateDynamicObjectEx(1569,494.706,493.046,1883.500,0.000,0.000,30.000,300.000,300.000);
 476.  
 477.     //***
 478.     //***
 479.     //***
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top