SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 18th, 2020 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* USER CODE BEGIN Header */
 2. /**
 3.  ******************************************************************************
 4.  * @file           : main.c
 5.  * @brief          : Main program body
 6.  ******************************************************************************
 7.  ** This notice applies to any and all portions of this file
 8.  * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
 9.  * USER CODE END. Other portions of this file, whether
 10.  * inserted by the user or by software development tools
 11.  * are owned by their respective copyright owners.
 12.  *
 13.  * COPYRIGHT(c) 2020 STMicroelectronics
 14.  *
 15.  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 16.  * are permitted provided that the following conditions are met:
 17.  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 18.  *      this list of conditions and the following disclaimer.
 19.  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 20.  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 21.  *      and/or other materials provided with the distribution.
 22.  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
 23.  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
 24.  *      without specific prior written permission.
 25.  *
 26.  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 27.  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 28.  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 29.  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 30.  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 31.  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 32.  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
 33.  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
 34.  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 35.  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 36.  *
 37.  ******************************************************************************
 38.  */
 39. /* USER CODE END Header */
 40.  
 41. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
 42. #include "main.h"
 43.  
 44. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
 45. /* USER CODE BEGIN Includes */
 46. #include                                "string.h"
 47. #include                                "stdarg.h"
 48.  
 49. #define FRAME_STARTSTOP                 0x30        //znak początku i końca ramki              "zero"     0
 50. #define UNIK_PZU                        0x2D        //myślnik, Pierwszy Znak Ucieczki           "minus"    -
 51. #define UNIK_DZU                        0x2E        //kropka, Drugi Znak Ucieczki                "kropka"   .
 52. #define UNIKANIE_UNIKU                  0x2F        //aby móc wpisac w ramce myślnik  /. to -  "slash"    /
 53. #define CONTINUUE                       10
 54. #define UNIK1                           20
 55. #define UNIK2                           30
 56. #define INFORMATION_MESSAGE             40
 57. #define FRAME_RECEIVED                  50
 58. #define BUFF_SIZE                       256         //zdefiniowanie rozmiaru bufora
 59. #define COMMAND_SIZE                    128         //zdefiniowanie rozmiaru komendy
 60.  
 61. /* USER CODE END Includes */
 62.  
 63. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
 64. /* USER CODE BEGIN PTD */
 65. uint8_t frame_state = CONTINUUE;
 66. int idx;
 67.  
 68. char Buff_Rx[BUFF_SIZE];    //zdefiniowanie rozmiaru bufora odbiorczego (256)
 69. char Buff_Tx[BUFF_SIZE];        //zdefiniowanie rozmiaru bufora nadawczego (256)
 70.  
 71. volatile uint8_t Busy_Tx = 0;//deklaracja wskaźnika na bufory 0 (zmienna ulotna)
 72. volatile uint8_t Empty_Tx = 0;              //deklaracja wskaźnika na bufory 0
 73. volatile uint8_t Busy_Rx = 0;               //deklaracja wskaźnika na bufory 0
 74. volatile uint8_t Empty_Rx = 0;              //deklaracja wskaźnika na bufory 0
 75.  
 76. uint8_t pir_state = 0;                      //zdefiniowanie stanu czujki na 0
 77. uint8_t previous_pir_state = 0; //zdefiniowanie poprzedniego stanu czujki na 0
 78. uint8_t alarm_armed = 0;                //zdefiniowanie uzbrojenia alarmu na 0
 79. uint8_t ap, p;                  //zdefiniowanie zmiennych potrzebnych do alarmu
 80. uint8_t bajty_idle = 0;                     //zdefiniowanie bufora ramki na 0
 81. char frame[128];                                //zdefiniowanie rozmiaru ramki
 82. char command[COMMAND_SIZE];         //zdefiniowanie rozmiaru komendy command=128
 83.  
 84. /* USER CODE END PTD */
 85.  
 86. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
 87. /* USER CODE BEGIN PD */
 88.  
 89. /* USER CODE END PD */
 90.  
 91. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
 92. /* USER CODE BEGIN PM */
 93.  
 94. /* USER CODE END PM */
 95.  
 96. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
 97. TIM_HandleTypeDef htim4;
 98.  
 99. UART_HandleTypeDef huart2;
 100.  
 101. /* USER CODE BEGIN PV */
 102.  
 103. /* USER CODE END PV */
 104.  
 105. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
 106. void SystemClock_Config(void);
 107. static void MX_GPIO_Init(void);
 108. static void MX_USART2_UART_Init(void);
 109. static void MX_TIM4_Init(void);
 110. /* USER CODE BEGIN PFP */
 111.  
 112. /* USER CODE END PFP */
 113.  
 114. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
 115. /* USER CODE BEGIN 0 */
 116. void USART_fsend(char* format, ...) {
 117.  
 118.     char tmp_rs[128];                       //zmiena tymczasowa tmp_rs
 119.     int i;
 120.     __IO int idx;       // __IO to zmienna typu volatile, indeks naszej tablicy
 121.     va_list valist;             //tworzymy liste ze zmienna iloscia argumentu
 122.     va_start(valist, format);//inicjalizuje valist, aby pobrac dodatkowe argumenty po parametrze
 123.     vsprintf(tmp_rs, format, valist); //do zmiennej tmp_rs jest zapisywany sformatowany juz ciag znaków
 124.     va_end(valist);         //zakonczenie listy ze zmienna iloscia argumentow
 125.     idx = Empty_Tx; //naszemu indeksowi przypisujemy wskaznik na puste miejsce w buforze nadawczym
 126.     for (i = 0; i < strlen(tmp_rs); i++) {  //wypelniamy bufor nadawczy znakami
 127.         Buff_Tx[idx] = tmp_rs[i];
 128.         idx++;
 129.         if (idx >= BUFF_SIZE)//jezeli przekroczymy rozmiar bufora, to zerujemy index
 130.             idx = 0;
 131.     }
 132.     __disable_irq();                        //wylaczamy przerwania
 133.  
 134.     if ((Empty_Tx == Busy_Tx)
 135.             && (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_TXE) == SET))
 136.             //jezeli wskazniki na puste i zajete miejsce w buforze sa takie same oraz UART nic nie nadaje oraz UART nic nie nadaje
 137.             {                                       //to rozpoczynamy wysylanie
 138.         Empty_Tx = idx;     //przypisujemy wskazniki pustego miejsca nasz indeks
 139.         uint8_t tmp = Buff_Tx[Busy_Tx]; //zmiennej tymczasowej przypisujemy element z bufora nadawczego
 140.         Busy_Tx++;              //zwiekszamy wskaznik miejsca zajetego w buforze
 141.         if (Busy_Tx >= BUFF_SIZE)//jezeli przekroczymy zakres bufora to... zerujemy wskaznik
 142.             Busy_Tx = 0;
 143.         HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, &tmp, 1); //transmitujemy pierwszy bajt danych
 144.         //po przeslaniu tego bajtu zostanie wywolaane przerwanie z callbacku
 145.     } else {
 146.         Empty_Tx = idx; //wskaznikowi pustego miejsca przypisujemy nasz indeks
 147.     }
 148.     __enable_irq();                         //wlaczamy przerwania
 149. }
 150.  
 151. char getchar_BuffRx()                       //pobierz znak z bufora
 152. {
 153.     char tmp;
 154.     if (Busy_Rx != Empty_Rx)//jeżeli miejsce zajęte bufora odczytu jest różne od pustego miejsca buforu odczytu
 155.             {
 156.         tmp = Buff_Rx[Busy_Rx]; //pod tymczasową zmiennę, do bufora odczytu wpisz zajęte miejsce bufora odczytu
 157.         Busy_Rx++;                          //zwiększ wskaźnik
 158.         if (Busy_Rx > BUFF_SIZE)
 159.             Busy_Rx = 0;//jeżeli zajęte miejsce jest większe niż rozmiar bufora, to przejdź do elementu "0" w tym buforze (zatocz koło)
 160.         return tmp;
 161.     }
 162.     return -1;
 163. }
 164.  
 165. void DoCommand(char *comm) //funkcja, która wykonuje polecenie z ramki
 166. {
 167.     if (strncmp(comm, "alarm", 5) == 0) {
 168.         ap = sscanf(comm, "alarm:%d", &p);//wyszukaj po usarcie kombinacji alarm: tj. 0alarm:costam0
 169.         if (ap == 1)                        //jeżeli wpisano kombinację alarm:
 170.                 {
 171.             alarm_armed = p;                        //uzbrajamy alarm
 172.             USART_fsend("OK, działamy! \n\r");//wysyłamy komunikat, że alarm został uzbrojony
 173.         } else {
 174.             USART_fsend("Brak wszystkich potrzebnych parametrów! :-( \n\r"); //alarm nie został uzbrojony
 175.         }
 176.     }
 177. }
 178.  
 179. void clear_data() {
 180.     for (int i = 0; i < COMMAND_SIZE; i++)
 181.         command[i] = 0;
 182.     idx = 0;
 183. }
 184.  
 185. void framee() {
 186.     if (Busy_Rx != Empty_Rx) {//jeżeli miejsce zajęte odczytu jest różne od pustego
 187.         char a = getchar_BuffRx();                       //ZNAK Z BUFORA
 188.         __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim4, 0);   //nasłuch na linii dzięki Timer 4.
 189.         switch (frame_state)                             //ODCZYT DANYCH
 190.         {
 191.         case CONTINUUE: {
 192.             if (a == FRAME_STARTSTOP) { //a jest znakiem początka ramki - "zero" 0
 193.                 clear_data();                        //wyczyśc dane
 194.                 frame_state = INFORMATION_MESSAGE;//stan ramki na tryb przesył wiadomości (opcja jednego z case)
 195.             }
 196.             break;
 197.         }
 198.  
 199.         case INFORMATION_MESSAGE: {
 200.             if (a == FRAME_STARTSTOP) { //znak przesłany z bufora odbiorczego to znak początku i końca ramki
 201.                 DoCommand(command);         //command wykonuje polecenie z ramki
 202.                 clear_data();                           //wyczysc dane
 203.                 frame_state = INFORMATION_MESSAGE;///stan ramki na tryb przesył wiadomości (opcja jednego z case)                
 204.             } else if (a == UNIK_PZU)//jeżeli znak to pierwszy znak uniku to...
 205.                 frame_state = UNIK2;//status ramki będzie interpretowany w case UNIK2 który jest niżej żeby sprawdzic czy bedzie drugi znak uniku
 206.             //zwiększenie wskaźnika //zawiesi sie
 207.         }
 208.             break;
 209.         }
 210.  
 211.         case UNIK2:
 212.         {
 213.             if (a == UNIK_DZU) {    //jeżeli odebrany znak to drugi znak uniku
 214.                 command[idx] = FRAME_STARTSTOP; //to nasza ramka się nie wysypie i mmożemy korzystac w środku treści ramki z "zera"
 215.                 ///////
 216.                 if (idx >= 30) {
 217.                     frame_state = CONTINUUE;
 218.                     USART_fsend = "nieprawidłowe dane";
 219.                     break;
 220.                 } else {
 221.                     command[idx] = a;
 222.                     if (idx >= 30) {
 223.                         frame_state = CONTINUUE;
 224.                         USART_fsend = "nieprawidłowe dane";
 225.                         break;
 226.                     } else {
 227.                         idx++;
 228.                     }
 229.  
 230.                 }
 231.                 break;
 232.             } else if (a == UNIKANIE_UNIKU) { //aby moc w ramce wpisac "myślnik" -
 233.                 command[idx] = UNIK_PZU;//slash z myślnikiem jest po to, aby moc wpisac do ramki myślnik
 234.                 if (idx >= 30) {
 235.                     frame_state = CONTINUUE;
 236.                     USART_fsend = "nieprawidłowe dane";
 237.                     break;
 238.                 } else {
 239.                     idx++;
 240.                 }
 241.  
 242.             } else {
 243.                 frame_state = CONTINUUE;
 244.                 USART_fsend("nieprawidłowe dane");
 245.                 break;
 246.             }
 247.  
 248.             frame_state = INFORMATION_MESSAGE;  //znak jest znakiem ramki
 249.             break;
 250.         }
 251.     }
 252. }
 253. }
 254. uint8_t pir_move() {                        //ustawienie PINu dla czujki ruchu
 255. if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_5) == GPIO_PIN_SET)
 256.     return 1;
 257. else
 258.     return 0;
 259. }
 260.  
 261. uint8_t pir_move_detected() {
 262. previous_pir_state = pir_state; //na początku oba są zerami (zadeklarowane w #include)
 263. pir_state = pir_move();         //stan ruchu pobierz z funkcji pirmove
 264. if (previous_pir_state == 0 && pir_state == 1) //jeżeli wykryto ruch (stan wysoki w obecnym pir_state)
 265.     return 1;
 266. else
 267.     return 0;
 268. }
 269. /* USER CODE END 0 */
 270.  
 271. /**
 272.  * @brief  The application entry point.
 273.  * @retval int
 274.  */
 275. int main(void) {
 276. /* USER CODE BEGIN 1 */
 277.  
 278. /* USER CODE END 1 */
 279.  
 280. /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
 281.  
 282. /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 283. HAL_Init();
 284.  
 285. /* USER CODE BEGIN Init */
 286.  
 287. /* USER CODE END Init */
 288.  
 289. /* Configure the system clock */
 290. SystemClock_Config();
 291.  
 292. /* USER CODE BEGIN SysInit */
 293.  
 294. /* USER CODE END SysInit */
 295.  
 296. /* Initialize all configured peripherals */
 297. MX_GPIO_Init();
 298. MX_USART2_UART_Init();
 299. MX_TIM4_Init();
 300. /* USER CODE BEGIN 2 */
 301. HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *) &Buff_Rx[Empty_Rx], 1);
 302. USART_fsend("Halo to ja, Twój STM32! :-)\n\r");    //komunikat powitalny po USARTcie
 303. /* USER CODE END 2 */
 304.  
 305. /* Infinite loop */
 306. /* USER CODE BEGIN WHILE */
 307. while (1) {
 308.     /* USER CODE END WHILE */
 309.     framee();                               //funkcja z ramką
 310.     if (pir_move_detected()) //jeżeli wykryto ruch (który sprawdza funkcja pir_move_detected)
 311.     {
 312.         if (alarm_armed)                    //jeżeli alarm jest uzbrojony
 313.         {
 314.             USART_fsend("I see you, sioooooooo :-) \n\r");  //wypisz po USART
 315.         }
 316.     }
 317.     /* USER CODE BEGIN 3 */
 318. }
 319. /* USER CODE END 3 */
 320. }
 321.  
 322. /**
 323.  * @brief System Clock Configuration
 324.  * @retval None
 325.  */
 326. void SystemClock_Config(void) {
 327. RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = { 0 };
 328. RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = { 0 };
 329. RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = { 0 };
 330.  
 331. /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
 332.  */
 333. RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 334. RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 335. RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
 336. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 337. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 338. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
 339. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 10;
 340. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV7;
 341. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
 342. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
 343. if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) {
 344.     Error_Handler();
 345. }
 346. /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
 347.  */
 348. RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
 349.         | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 350. RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 351. RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 352. RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 353. RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 354.  
 355. if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK) {
 356.     Error_Handler();
 357. }
 358. PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART2;
 359. PeriphClkInit.Usart2ClockSelection = RCC_USART2CLKSOURCE_PCLK1;
 360. if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK) {
 361.     Error_Handler();
 362. }
 363. /**Configure the main internal regulator output voltage
 364.  */
 365. if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK) {
 366.     Error_Handler();
 367. }
 368. }
 369.  
 370. /**
 371.  * @brief TIM4 Initialization Function
 372.  * @param None
 373.  * @retval None
 374.  */
 375. static void MX_TIM4_Init(void) {
 376.  
 377. /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 0 */
 378.  
 379. /* USER CODE END TIM4_Init 0 */
 380.  
 381. TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = { 0 };
 382. TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = { 0 };
 383.  
 384. /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 1 */
 385.  
 386. /* USER CODE END TIM4_Init 1 */
 387. htim4.Instance = TIM4;
 388. htim4.Init.Prescaler = 31;
 389. htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 390. htim4.Init.Period = 103;
 391. htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 392. htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
 393. if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK) {
 394.     Error_Handler();
 395. }
 396. sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
 397. if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK) {
 398.     Error_Handler();
 399. }
 400. sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
 401. sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 402. if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK) {
 403.     Error_Handler();
 404. }
 405. /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 2 */
 406.  
 407. /* USER CODE END TIM4_Init 2 */
 408.  
 409. }
 410.  
 411. /**
 412.  * @brief USART2 Initialization Function
 413.  * @param None
 414.  * @retval None
 415.  */
 416. static void MX_USART2_UART_Init(void) {
 417.  
 418. /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
 419.  
 420. /* USER CODE END USART2_Init 0 */
 421.  
 422. /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */
 423.  
 424. /* USER CODE END USART2_Init 1 */
 425. huart2.Instance = USART2;
 426. huart2.Init.BaudRate = 9600;
 427. huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
 428. huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
 429. huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
 430. huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
 431. huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
 432. huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
 433. huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
 434. huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
 435. if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) {
 436.     Error_Handler();
 437. }
 438. /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
 439.  
 440. /* USER CODE END USART2_Init 2 */
 441.  
 442. }
 443.  
 444. /**
 445.  * @brief GPIO Initialization Function
 446.  * @param None
 447.  * @retval None
 448.  */
 449. static void MX_GPIO_Init(void) {
 450. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = { 0 };
 451.  
 452. /* GPIO Ports Clock Enable */
 453. __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE()
 454. ;
 455. __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE()
 456. ;
 457. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
 458. ;
 459. __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
 460. ;
 461.  
 462. /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
 463. GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
 464. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
 465. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 466. HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 467.  
 468. /*Configure GPIO pin : PA5 */
 469. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
 470. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 471. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 472. HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 473.  
 474. }
 475.  
 476. /* USER CODE BEGIN 4 */
 477. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
 478. if (huart == &huart2) //sprawdzenie, czy funkcja była wywołana przez interfejs USART2
 479.         {
 480.     Empty_Rx++;             //zwiększenie wskaźnika na miejsce puste w buforze
 481.     if (Empty_Rx >= BUFF_SIZE) //jeżeli wskaźnik przekroczył rozmiar bufora
 482.         Empty_Rx = 0;   //wróc do początku (zatocz koło)
 483.     HAL_UART_Receive_IT(&huart2, (uint8_t *) &Buff_Rx[Empty_Rx], 1);
 484. } //oczekuj na odbiór jednego kolejnego znaku na przerwaniu z interfejsu USART2
 485. } //do pustego miejsca w buforze odbiorczym
 486.  
 487. void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
 488. if (huart == &huart2) //sprawdzenie, czy funkcja była wywołana przez interfejs USART2
 489.         {
 490.     if (Empty_Tx != Busy_Tx) {//jeżeli wskaźnik miejsca zajętego i miejsca pustego w buforze nadawczym się różnią (bufor nie jest pusty)
 491.         uint8_t tmp = Buff_Tx[Busy_Tx]; //przypisanie do tymczasowej zmiennej tmp znaku znajdującego się w ostatnim zajętym miejscuw buforze nadawczym
 492.         Busy_Tx++; //zwiększenie wskaźnika na zajęte miejsce w buforze nadawczym
 493.         if (Busy_Tx >= BUFF_SIZE) //jeżeli wskaźnik przekroczył rozmiar bufora, wróc do początku (zatocz koło)
 494.             Busy_Tx = 0;
 495.         HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, &tmp, 1); //prześlij na przerwaniu jeden znak znajdujący się w zmiennej tmp (traktuj tą zmienną jak jednoelementowy bufor)
 496.     }
 497. }
 498. }
 499. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
 500. if (htim == &htim4) {
 501.     if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_IDLE)
 502.             == SET&& frame_state == INFORMATION_MESSAGE) //
 503.             {
 504.         bajty_idle++;
 505.         if (bajty_idle >= 3) //jeśli nic nie jest nadawane na linii przez 3 sekundy, to czyścimy bufor ramki do czasu wystąpienia ciszy  (nie bufor odbiorczy)
 506.                 { //o ile nie nie nastąpił znak końca ramki.
 507.             bajty_idle = 0;
 508.             frame_state = CONTINUUE;
 509.         }
 510.     }
 511. }
 512.  
 513. }
 514. /* USER CODE END 4 */
 515.  
 516. /**
 517.  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
 518.  * @retval None
 519.  */
 520. void Error_Handler(void) {
 521. /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 522. /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 523.  
 524. /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
 525. }
 526.  
 527. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
 528. /**
 529.  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
 530.  *         where the assert_param error has occurred.
 531.  * @param  file: pointer to the source file name
 532.  * @param  line: assert_param error line source number
 533.  * @retval None
 534.  */
 535. void assert_failed(char *file, uint32_t line)
 536. {
 537. /* USER CODE BEGIN 6 */
 538. /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
 539.  tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 540. /* USER CODE END 6 */
 541. }
 542. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
 543.  
 544. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top