SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 26th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //lab2
 2. .data
 3. STDIN=0
 4. STDOUT=1
 5. SYSREAD=0
 6. SYSWRITE=1
 7. SYSOPEN=2
 8. SYSCLOSE=3
 9. FREAD=0
 10. FWRITE=1
 11. FWRITECREATE=01101 #tworzenie,nadpisywanie,czytanie
 12. SYSEXIT=60
 13. EXIT_SUCCESS=0
 14. file_in1: .ascii "in1\0"
 15. file_in2: .ascii "in2\0"
 16. file_out: .ascii "out\0"
 17.  
 18. .bss
 19. .comm in1, 1024 # ascii z pliku 1
 20. .comm in2, 1024 # ascii z pliku 2
 21. .comm value1, 1024  #wartosc z pliku 1
 22. .comm value2, 1024  #wartosc z pliku 2
 23. .comm sum, 1024  #suma
 24. .comm out, 1024 #ascii sumy
 25.  
 26. .text
 27. .globl _start
 28. _start:
 29. //otworzenie pliku
 30. movq $SYSOPEN, %rax
 31. movq $file_in1, %rdi
 32. movq $FREAD, %rsi
 33. movq $0, %rdx
 34. syscall
 35. movq %rax, %r8  #w r8 uchwyt pliku in1
 36.  
 37. //wczytanie danych
 38. movq $SYSREAD, %rax
 39. movq %r8, %rdi
 40. movq $in1, %rsi
 41. movq $1024, %rdx
 42. syscall
 43. mov %rax, %r9   #w r9 liczba danych z pliku in1
 44.  
 45. //zamkniecie pliku
 46. movq $SYSCLOSE, %rax
 47. movq %r8, %rdi
 48. movq $0, %rsi
 49. movq $0, %rdx
 50. syscall
 51.  
 52. //zapis ascii jako wartosci do bufora
 53. dec %r9 #bez znaku konca
 54. movq $-1, %r10  #licznik od poczatku
 55.  
 56. savefile1:
 57. dec %r9
 58. inc %r10
 59.  
 60. #bity 1,2
 61. movb in1(, %r9,1), %al  #wczytanie ascii
 62. sub $'0',%al  #zmiana na wartosc
 63. cmp $0, %r9  #czy koniec danych
 64. jle savebuffA
 65.  
 66. #bity 3,4
 67. dec %r9
 68. movb in1(,%r9,1), %bl  #wczytanie ascii
 69. sub $'0', %bl #zmiana na wartosc
 70. shl $2, %bl   #przesuwam
 71. add %bl, %al  #dodaje do wyniku
 72. cmp $0, %r9 #czy koniec danych
 73. jle savebuffA
 74.  
 75. #bity 5,6
 76. dec %r9
 77. movb in1(,%r9,1), %bl  #wczytanie ascii
 78. sub $'0', %bl #zmiana na wartosc
 79. shl $4, %bl   #przesuwam
 80. add %bl, %al  #dodaje do wyniku
 81. cmp $0, %r9 #czy koniec danych
 82. jle savebuffA
 83.  
 84. #bity 7,8
 85. dec %r9
 86. movb in1(,%r9,1), %bl  #wczytanie ascii
 87. sub $'0', %bl #odejmuje ascii
 88. shl $6, %bl   #przesuwam
 89. add %bl, %al  #dodaje do wyniku
 90. cmp $0, %r9 #czy koniec danych
 91. jle savebuffA
 92.  
 93. savebuffA:
 94. movb %al, value1(,%r10,1)  #zapis do bufora
 95. cmp $0, %r9 #czy koniec danych
 96. jg savefile1
 97.  
 98. //Drugi plik
 99. second:
 100. //otworzenie pliku
 101. movq $SYSOPEN, %rax
 102. movq $file_in2, %rdi
 103. movq $FREAD, %rsi
 104. movq $0, %rdx
 105. syscall
 106. movq %rax, %r8  #kopia uchwytu do pliku
 107.  
 108. //wczytanie danych
 109. movq $SYSREAD, %rax
 110. movq %r8, %rdi
 111. movq $in2, %rsi
 112. movq $1024, %rdx
 113. syscall
 114. mov %rax, %r9   #r9 liczba odczytanych danych
 115.  
 116. //zamkniecie pliku
 117. #zamkniecie pliku
 118. movq $SYSCLOSE, %rax
 119. movq %r8, %rdi
 120. movq $0, %rsi
 121. movq $0, %rdx
 122. syscall
 123.  
 124. //zapis ascii jako wartosci do bufora
 125. dec %r9 #pomijam koniec lini
 126. movq $-1, %r11  #licznik od poczatku
 127.  
 128. savefile2:
 129. dec %r9
 130. inc %r11
 131.  
 132. #bity 1,2
 133. movb in2(, %r9,1), %al  #wczytanie ascii
 134. sub $'0',%al  #dekodowanie
 135. cmp $0, %r9  #jezli jest co wczytaj
 136. jle savebuffB
 137.  
 138. #bity 3,4
 139. dec %r9
 140. movb in2(,%r9,1), %bl  #wczytanie ascii
 141. sub $'0', %bl #odejmuje ascii
 142. shl $2, %bl   #przesuwam
 143. add %bl, %al  #dodaje do wyniku
 144. cmp $0, %r9
 145. jle savebuffB
 146.  
 147. #bity 5,6
 148. dec %r9
 149. movb in2(,%r9,1), %bl  #wczytanie ascii
 150. sub $'0', %bl #odejmuje ascii
 151. shl $4, %bl   #przesuwam
 152. add %bl, %al  #dodaje do wyniku
 153. cmp $0, %r9
 154. jle savebuffB
 155.  
 156. #bity 7,8
 157. dec %r9
 158. movb in2(,%r9,1), %bl  #wczytanie ascii
 159. sub $'0', %bl #odejmuje ascii
 160. shl $6, %bl   #przesuwam
 161. add %bl, %al  #dodaje do wyniku
 162. cmp $0, %r9
 163. jle savebuffB
 164.  
 165. savebuffB:
 166. movb %al, value2(,%r11,1)  #zapis do bufora
 167. cmp $0, %r9
 168. jg savefile2
 169.  
 170. #dodanie wartosci
 171. clc #czysczenie flage przeniesienia
 172. pushfq #umieszczenie rejestru z flagami na stosie
 173. movq $0, %r8 #licznik petli
 174.  
 175. add:
 176. movq value1(,%r8,8), %rax
 177. movq value2(,%r8,8), %rbx
 178. popfq   #pobieram rejestr flag
 179. adc %rbx,%rax  #dodaje z przeniesieniem
 180. jnc s_end
 181. pushfq  #umieszczam flagi na stosie
 182. n_end:
 183. movq %rax, sum(,%r8,8)  #zapis wyniku
 184. add $8, %r8 #skok co 8
 185. cmp $256,%r8
 186. jl add
 187.  
 188. s_end:
 189. pushfq
 190. cmp $0, %rax  #jezeli wynik 0 i brak przeniesienia
 191. jne n_end
 192.  
 193. buffvalue:
 194. #zamiana na osiem
 195. movq %r8, %r10  #licznik out
 196. movq $0, %r9   #licznik sum
 197.  
 198. change:
 199. mov sum(,%r9,4), %eax  #kopiuje 4 bajty wyjsciowe
 200. mov %eax, %ebx
 201. mov %eax, %ecx  
 202. mov %eax, %edx
 203. mov %eax, %ebp
 204. #rozdzielam liczbe na cztery
 205. shr $3, %ecx  #przesuwam w prawo o 3
 206. shr $6, %edx  #przesuwam w prawo o 6
 207. shr $9, %ebp  #przesuwam w prawo o 9
 208. and $0b111, %ebx   #3 bity
 209. and $0b111, %ecx   #3 bity
 210. and $0b111, %edx   #3 bity
 211. and $0b111, %ebp   #3 bity
 212. add $'0', %ebx
 213. add $'0', %ecx  #zamiana na ascii
 214. add $'0', %edx
 215. add $'0', %ebp
 216.  
 217. mov %ebx, out(,%r8,1)
 218. dec %r8
 219. mov %ecx, out(,%r8,1)
 220. dec %r8
 221. mov %edx, out(,%r8,1)
 222. dec %r8
 223. mov %ebp, out(,%r8,1)
 224. dec %r8
 225. inc %r9
 226. cmp %r10,%r9
 227. jl change
 228.  
 229. #dodanie znaku konca lini
 230. inc %r10
 231. movq %r10, %r8
 232. movb $0x0A, out(, %r8, 1)
 233.  
 234. //tworzenie pliku
 235. movq $SYSOPEN, %rax
 236. movq $file_out, %rdi
 237. movq $FWRITECREATE, %rsi
 238. movq $0666, %rdx
 239. syscall
 240. movq %rax, %r8  #uchwyt pliku
 241. //zapis
 242. movq $SYSWRITE, %rax
 243. movq  %r8, %rdi
 244. movq $out, %rsi
 245. movq %r10, %rdx
 246. syscall
 247. //zamykanie
 248. #zamkniecie pliku
 249. movq $SYSCLOSE, %rax
 250. movq %r8, %rdi
 251. movq $0, %rsi
 252. movq $0, %rdx
 253. syscall
 254.  
 255. koniec:
 256. movq $SYSEXIT, %rax
 257. movq $EXIT_SUCCESS, %rdi
 258. syscall
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top