SHARE
TWEET

pl/sql excersises

kaiser96 Oct 14th, 2019 (edited) 28 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --301
 2. DECLARE
 3.             v_date DATE := TO_DATE('2005.01.01.', 'YYYY.MM.DD.');
 4.             FUNCTION orders(cust_id NUMBER, date_in DATE)
 5.             RETURN NUMBER IS
 6.             result NUMBER;
 7.             BEGIN
 8.             SELECT COUNT(d2.order_id) INTO result
 9.             FROM OE.customers d1
 10.             INNER JOIN OE.orders d2
 11.             ON d1.customer_id = d2.customer_id
 12.             WHERE d1.customer_id = cust_id AND order_date >= date_in;
 13.             RETURN result;
 14.             END;
 15.         BEGIN
 16.             FOR i IN
 17.                 (SELECT cust_first_name, cust_last_name, customer_id
 18.                 FROM OE.customers
 19.                 WHERE cust_first_name LIKE 'T%' OR cust_last_name LIKE 'T%')
 20.             LOOP
 21.                 DBMS_OUTPUT.put_line(i.cust_first_name || ' ' || i.cust_last_name || ' ' || orders(i.customer_id, v_date));
 22.             END LOOP;
 23.         END;
 24.  
 25. --302
 26.  
 27. DECLARE
 28. sqrroot FLOAT(5);
 29. squared NUMBER(5);
 30. absolute NUMBER(5);
 31.     PROCEDURE szamolj(n IN NUMBER, sqrt_out OUT FLOAT, squared_out OUT NUMBER, absolute_out OUT NUMBER) IS
 32.     BEGIN
 33.     IF n>0 THEN
 34.         sqrt_out:=SQRT(n);
 35.     END IF;
 36.     absolute_out:=ABS(n);
 37.     squared_out:=n*n;
 38.     END szamolj;  
 39. BEGIN
 40. FOR i IN -100..100
 41. LOOP
 42.  szamolj(i,sqrroot,squared,absolute);
 43.  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i||' '||sqrroot||' '||squared||' '||absolute);
 44. END LOOP;
 45. END;
 46.  
 47.  
 48.  
 49. --303
 50. CREATE TABLE sajat_hr_employees AS SELECT * FROM HR.employees;
 51.  
 52.  
 53. CREATE OR REPLACE PROCEDURE wagechng(emp_id IN NUMBER,percentage IN NUMBER, fname OUT VARCHAR2, lname OUT VARCHAR2, new_wage OUT NUMBER)
 54. IS
 55. BEGIN
 56.     UPDATE sajat_hr_employees SET sajat_hr_employees.SALARY=sajat_hr_employees.SALARY*percentage
 57.     WHERE sajat_hr_employees.EMPLOYEE_ID=emp_id
 58.     returning sajat_hr_employees.first_name,sajat_hr_employees.last_name,sajat_hr_employees.salary INTO fname, lname,new_wage;
 59. END;
 60.  
 61. /*
 62. create or replace procedure ch_wage(azon in number, szazalek in number) is
 63.     wages number;
 64.     nameofperson varchar2(100);
 65.     begin
 66.     update sajat_hr_employees
 67.     set salary = salary + salary * (szazalek/100) where employee_id = azon;
 68.     select shre.salary into wages from sajat_hr_employees shre where shre.employee_id = azon;
 69.     select shre.first_name || ' ' || shre.last_name into nameofperson from sajat_hr_employees shre where shre.employee_id = azon;
 70.     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(nameofperson || ' ' || wages);
 71.     end ch_wage;
 72. begin
 73. ch_wage(120,200);
 74. end;
 75. */
 76.  
 77. --304
 78. DECLARE
 79. fname VARCHAR2(50);
 80. lname VARCHAR2(50);
 81. wage NUMBER;
 82. emp_id NUMBER(5);
 83. BEGIN
 84.     fname:='Alexander';
 85.     lname:='Hunold';
 86.     SELECT sajat_hr_employees.employee_id INTO emp_id FROM sajat_hr_employees
 87.     WHERE first_name=fname AND sajat_hr_employees.last_name=lname;
 88.     wagechng(emp_id,8/10,fname,lname,wage);
 89.     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (fname || ' ' || lname || ' ' || wage);
 90. END;
 91.  
 92. --308
 93. CREATE OR REPLACE PROCEDURE orderlist(fname IN VARCHAR2,lname IN VARCHAR2)
 94. IS
 95. BEGIN
 96. FOR i IN (SELECT DISTINCT  pi.product_name FROM OE.customers cus join oe.orders ord
 97. ON cus.customer_id=ord.customer_id join oe.order_items oi
 98. ON ord.order_id=oi.order_id join oe.product_information pi
 99. ON oi.product_id=pi.product_id
 100. WHERE cus.cust_first_name=fname AND cus.cust_last_name=lname
 101. )
 102. LOOP
 103. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i.product_name);
 104. END LOOP;
 105. END;
 106.  
 107. --309
 108. BEGIN
 109. orderlist('Elizabeth','Brown');
 110. END;
 111.  
 112.  
 113. /*
 114. 401 15-OCT-19   Írjunk blokkot, amelynek a deklarációs részében deklarálunk egy függvényt. A függvény paraméterként kapott ügyfélnévhez megkeresi és visszaadja az ügyfél azonosítóját.  A blokkból hívjuk meg a függvényt olyan ügyfélnevekkel, amelyekre: - nincs ügyfél, - több ügyfél van. Futtassuk a blokkot. Ha kivételt kapunk, akkor kapjuk el, és írjuk ki a hiba kódját és üzenetét (minden kivétel esetén).
 115. 402 15-OCT-19   Írjunk tárolt eljárást, amely paraméterként kapott ügyfél nevéhez visszaadja az ügyfél születési dátumát és a nemét. (Itt nem kell kivételt kezelni.)
 116. 403 15-OCT-19   Írjunk blokkot, amely meghívja az előző tárolt eljárást. Hívjuk meg úgy is, hogy kivételt dob, és vizsgáljuk meg, hogy mi történik. Bővítsük a blokkunkat úgy, hogy a select into által okozott kivételeket elkapja, majd írja ki, hogy mi volt a hiba.
 117. 404 15-OCT-19   Hozzunk létre táblát csaladtagok néven. A tábla oszlopaiban tároljuk a customers tábla azonosítóját (külső kulcsként hivatkozzunk rá), és a családtag nevét. A tábla elsődleges kulcsa legyen a két oszlop együtt.
 118. 405 15-OCT-19   Írjunk tárolt függvényt, amely az előző feladat táblájába felvesz egy sort. A függvény a következő paramétereket kapja: az ügyfél azonosítója és a családtag neve.Ha a függvény rendben lefutott adja vissza a beszúrt sort. Ha kivételt kapunk amiatt, hogy egy ügyfélhez két azonos nevű családtagot veszünk fel, akkor a kapott kivételt kezeljük: írjuk ki a képernyőre, hogy melyik ügyfél (az ügyfél neve) milyen nevű családtagja már létezik. A függvény NULL értékekkel térjen vissza.
 119. 406 15-OCT-19   Írjunk tárolt eljárást, amely paraméterként kap egy ügyfélnevet és az ügyfél egy családtagjának a nevét. Az előző tárolt függvény meghívásával szúrjuk be a megfelelő sort az első feladat táblájába. Az eljárás írja képernyőre a függvény által visszaadott értékeket.
 120. 407 15-OCT-19   Írjunk blokkot, amely meghívja az előző feladat tárolt eljárását úgy, hogy az ügyfél családtagjának a neve null érték. A null érték miatt bekövetkező kivételt kezeljük, írjuk ki a képernyőre, hogy nincs megadva  a családtag neve. Ugyanebben a blokkban hívjuk meg az eljárást úgy is, hogy olyan ügyfelet adunk meg, amely nem létezik a customer táblában. Az emiatt kapott kivételt kezeljük, írjuk ki a képernyőre, hogy nincs ilyen ügyfél. Azt is próbáljuk ki, hogy olyan ügyfélnevet adjunk meg, amelyből kettő van az adatbázisban. Az ennek megfelelő kivételt hasonló módon kezeljük. A kivétek kezelése mindig csak arra az egy eljáráshiváshoz tartozzon.
 121. 408 15-OCT-19   Az előző blokk kivételei miatt alakítsuk át a 6. feladat eljárását úgy, hogy a 7. feladatban szereplő kivételeket kapja el, kezelje az ott megadottak szerint. A kivételkezelő rész csak 7. feladat kivételeivel foglalkozzon.
 122. 409 15-OCT-19   Írjunk tárolt eljárást, amely paraméterként kapott customer névhez a képernyőre listázza az ügyfelek megrendeléseinek azonosítóját (order_id), idejét (order_date) és a megrendelések végösszegét (order_total). A feladat megoldásához használjon explicit kurzort.
 123. 410 15-OCT-19   Hívjuk meg az előző feladat eljárását.
 124. */
 125.  
 126. --401
 127. CREATE TABLE sajat_oe_customers AS SELECT * FROM oe.customers;
 128.  
 129. DECLARE
 130.     person_id NUMBER;
 131. FUNCTION findID(fname IN VARCHAR2, lname IN VARCHAR2) RETURN NUMBER IS
 132.     person_id NUMBER;
 133.     BEGIN
 134.         SELECT cus.customer_id INTO person_id FROM sajat_oe_customers cus
 135.         WHERE cus.cust_first_name LIKE fname AND cus.cust_last_name LIKE lname;
 136.         RETURN person_id;
 137.     END;
 138. BEGIN
 139. person_id := findID('Elizabeth','Brown');
 140. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(person_id);
 141. EXCEPTION
 142.     WHEN NO_DATA_FOUND
 143.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLCODE || '' || SQLERRM);
 144.     WHEN OTHERS
 145.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'Error code: ' || SQLCODE || '  Error message: ' || SQLERRM);
 146. END;
 147.  
 148. --402
 149. CREATE OR REPLACE PROCEDURE bd_gd(fname IN VARCHAR2, lname IN VARCHAR2, birthday OUT DATE, gender OUT CHAR)
 150. IS
 151. person oe.customers%ROWTYPE;
 152. BEGIN
 153. SELECT * INTO person FROM oe.customers cus
 154. WHERE cus.cust_first_name LIKE fname AND cus.cust_last_name LIKE lname;
 155. birthday := person.date_of_birth;
 156. gender := person.gender;
 157. END;
 158.  
 159. DECLARE
 160. dayofbirth DATE;
 161. gndr CHAR;
 162. BEGIN
 163. bd_gd('Elizabeth','Brown', dayofbirth, gndr);
 164. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('day of birth: ' || dayofbirth || '  gender: ' || gndr );
 165. END;
 166.  
 167. --403
 168.  
 169. CREATE OR REPLACE PROCEDURE bd_gd2(fname IN VARCHAR2, lname IN VARCHAR2, birthday OUT DATE, gender OUT CHAR)
 170. IS
 171. person oe.customers%ROWTYPE;
 172. BEGIN
 173. SELECT * INTO person FROM oe.customers cus
 174. WHERE cus.cust_first_name LIKE fname AND cus.cust_last_name LIKE lname;
 175. birthday := person.date_of_birth;
 176. gender := person.gender;
 177. END;
 178.  
 179. DECLARE
 180. dayofbirth DATE;
 181. gndr CHAR;
 182. BEGIN
 183. bd_gd2('Elizabeth','Brown', dayofbirth, gndr);
 184. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('day of birth: ' || dayofbirth || '  gender: ' || gndr );
 185. EXCEPTION
 186.     WHEN NO_DATA_FOUND
 187.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'Could not find name. Error code: ' || SQLCODE || '  Error message: ' || SQLERRM);
 188.     WHEN TOO_MANY_ROWS
 189.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'Error code: ' || SQLCODE || '  Error message: ' || SQLERRM);
 190. END;
 191.  
 192. --404
 193. --a sajat_oe-ben beállítottam primary key-nek a customer_id oszlopot
 194. CREATE TABLE csaladtag
 195. (   customer_id NUMBER(6,0) NOT NULL,
 196.     family_member_name VARCHAR2(100) NOT NULL,
 197.     constraint csaladtag_pk primary key (customer_id, family_member_name),
 198.     constraint fk_customer_id foreign key (customer_id) references sajat_oe_customers(CUSTOMER_ID)
 199. );
 200.  
 201. --405
 202. CREATE OR REPLACE FUNCTION felvesz(cust_id IN NUMBER, name_of_fmember IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2
 203. IS
 204. letezik EXCEPTION;
 205. voltmar BOOLEAN := FALSE;
 206. customer_name VARCHAR2(100);
 207. added_id NUMBER;
 208. added_fmember VARCHAR2(100);
 209. BEGIN
 210.     FOR i IN (SELECT customer_id, family_member_name FROM csaladtag
 211.     WHERE customer_id = cust_id)
 212.     LOOP
 213.     IF i.family_member_name LIKE name_of_fmember
 214.         THEN
 215.         voltmar := TRUE;
 216.     END IF;
 217.     END LOOP;
 218.     IF voltmar = TRUE
 219.         THEN RAISE letezik;
 220.     ELSE
 221.         INSERT INTO u_dgo2yb.csaladtag( CUSTOMER_ID,FAMILY_MEMBER_NAME)
 222.         VALUES(cust_id, name_of_fmember);
 223.     END IF;
 224.     FOR i IN (SELECT cst.customer_id, cst.family_member_name FROM csaladtag cst
 225.     WHERE cst.customer_id = cust_id)
 226.     LOOP
 227.     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('azon: ' || i.customer_id || ' csaladtag: ' || i.family_member_name);
 228.     END LOOP;
 229.     RETURN NULL;
 230.     EXCEPTION
 231.         WHEN letezik
 232.             THEN
 233.             SELECT cust_first_name || ' ' || cust_last_name INTO customer_name FROM sajat_oe_customers cus
 234.             WHERE cus.customer_id = cust_id;
 235.             DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('This family member is already registered to this customer...
 236.            Name of customer: ' || customer_name || '. Name of family member: ' || name_of_fmember || '.');
 237.             RETURN NULL;
 238.    
 239. END;
 240.  
 241. DECLARE
 242. null_ertek VARCHAR2(1);
 243. BEGIN
 244. null_ertek:= felvesz(101, 'Pelda Peter3');
 245. END;
 246.  
 247.  
 248. --406
 249. CREATE OR REPLACE PROCEDURE recall405(cust_name IN VARCHAR2, name_of_fmember IN VARCHAR2)
 250. IS
 251. cust_id NUMBER;
 252. null_ertek VARCHAR2(1);
 253. BEGIN
 254. SELECT cus.customer_id INTO cust_id FROM sajat_oe_customers cus
 255. WHERE (cus.cust_first_name || ' ' || cus.cust_last_name) LIKE cust_name;
 256. null_ertek := felvesz(cust_id,name_of_fmember);
 257. END;
 258. /*
 259. hasznalat:
 260. declare
 261. begin
 262. recall405('Manisha Taylor','Pelda Peter');
 263. end;
 264. */
 265.  
 266.  
 267. --407
 268. /*
 269. declare
 270. null_error exception;
 271. PRAGMA EXCEPTION_INIT(null_error, -1400);
 272. begin
 273. recall405('Manisha Taylor','Pelda Peter');
 274. EXCEPTION
 275.     when no_data_found
 276.         then DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! Please input a customer''s correct name.');
 277.     when too_many_rows
 278.         then DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! This person''s name already exists in the database more than once.');
 279.     when null_error
 280.             then DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! Please input a correct family member name.');
 281. end;
 282. */
 283. DECLARE
 284. null_error EXCEPTION;
 285. PRAGMA EXCEPTION_INIT(null_error, -1400);
 286. BEGIN
 287. recall405('Manisha Taylor','Pelda Peter');
 288. EXCEPTION
 289.     WHEN NO_DATA_FOUND
 290.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! Please input a customer''s correct name.');
 291.     WHEN TOO_MANY_ROWS
 292.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! This person''s name already exists in the database more than once.');
 293.     WHEN null_error
 294.             THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! Please input a correct family member name.');
 295. END;
 296.  
 297. --408
 298. CREATE OR REPLACE PROCEDURE recall408(cust_name IN VARCHAR2, name_of_fmember IN VARCHAR2)
 299. IS
 300. cust_id NUMBER;
 301. null_ertek VARCHAR2(1);
 302. null_error EXCEPTION;
 303. PRAGMA EXCEPTION_INIT(null_error, -1400);
 304. BEGIN
 305. SELECT cus.customer_id INTO cust_id FROM sajat_oe_customers cus
 306. WHERE (cus.cust_first_name || ' ' || cus.cust_last_name) LIKE cust_name;
 307. null_ertek := felvesz(cust_id,name_of_fmember);
 308. EXCEPTION
 309.     WHEN NO_DATA_FOUND
 310.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! Please input a correct name.');
 311.     WHEN TOO_MANY_ROWS
 312.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! This name already exists in the database more than once.');
 313.     WHEN null_error
 314.         THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error! Please input a correct family member name.');
 315. END;
 316.  
 317. --hasznalat:
 318. DECLARE
 319. BEGIN
 320. recall408('Manisha Taylor','Pelda Peter');
 321. END;
 322.  
 323. /*
 324. --kezdetleges kurzor
 325. declare
 326. cursor proba is select cus.cust_first_name || ' ' || cus.cust_last_name from oe.customers cus;
 327. ide_tedd oe.customers.cust_first_name%type;
 328.  
 329. begin
 330. open proba;
 331.  
 332. loop
 333. fetch proba into ide_tedd;
 334. if proba%notfound
 335. then
 336. exit;
 337. end if;
 338. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ide_tedd);
 339. end loop;
 340. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(proba%rowcount);
 341. close proba;
 342. end;
 343. */
 344.  
 345. --409
 346. CREATE OR REPLACE PROCEDURE feladat409(customer_name IN VARCHAR2)
 347. IS
 348. CURSOR found_rows IS SELECT * FROM oe.orders ord WHERE ord.customer_id =
 349.     (SELECT cus.customer_id FROM oe.customers cus
 350.     WHERE (cus.cust_first_name || ' ' || cus.cust_last_name) = customer_name);
 351. fetch_into_this oe.orders%ROWTYPE;
 352. BEGIN
 353. OPEN found_rows;
 354. LOOP
 355. FETCH found_rows INTO fetch_into_this;
 356. IF found_rows%notfound
 357. THEN
 358. EXIT;
 359. END IF;
 360. DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(fetch_into_this.order_id || '  ' || fetch_into_this.order_date || '  ' || fetch_into_this.order_total);
 361. END LOOP;
 362. CLOSE found_rows;
 363. END;
 364.  
 365. --410
 366. DECLARE
 367. BEGIN
 368. feladat409('Constantin Welles');
 369. END;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top