sandunfx

Untitled

Nov 26th, 2021
1,157
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [
 2.    {
 3.       "Body":"Our Business hours - from 8.30am to 2.30pm, Sunday to Thursday\u000a",
 4.       "Id":"48",
 5.       "Language":"English"
 6.    },
 7.    {
 8.       "Body":"You can now send money to Sri Lanka and Bangladesh at the lowest cost in Maldives",
 9.       "Id":"49",
 10.       "Language":"English"
 11.    },
 12.    {
 13.       "Body":"Our vision is \"to be the Trusted Financial Solutions partner for Growth, delivering excellence in Service Quality\"\u000a",
 14.       "Id":"50",
 15.       "Language":"English"
 16.    },
 17.    {
 18.       "Body":"CBM , \"Your Trusted Banking Partner\"\u000a",
 19.       "Id":"51",
 20.       "Language":"English"
 21.    },
 22.    {
 23.       "Body":"ރަސްމީ ގަޑި 8:30 – 2:30، އާދީއްތަ - ބުރާސްފަތި ",
 24.       "Id":"52",
 25.       "Language":"Dhivehi"
 26.    },
 27.    {
 28.       "Body":"އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަމާޒަކީ ފައިނޭންޝަލް މުއާމަލާތް ތަކުގައި ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން ހޯދެވުމަށް އިތުބާރު ހުރި ބައިވެރި އަކަށް ވުމެވެ.",
 29.       "Id":"54",
 30.       "Language":"Dhivehi"
 31.    },
 32.    {
 33.       "Body":"ސީ.ބީ.އެމް- \" ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ހުރި ބޭންކިންގް ބައިވެރިޔާ\"   ",
 34.       "Id":"55",
 35.       "Language":"Dhivehi"
 36.    }
 37. ]
RAW Paste Data