Kribo

Klima-hele-koden-NN

Jun 14th, 2020
109
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import numpy as np
 2. import matplotlib.pyplot as plt
 3.  
 4. #Introduksjonstekst til den som bruker programmet
 5. print("Prognosane viser at temperaturen i verda vil stige med rundt 2 grader fram mot 2050. Dette skuldast i stor grad utslepp av CO2. \
 6. Ein av konsekvensane av auken vil vere at havnivået stig, noko som fører til at opp mot 110 millionar menneske vil miste heimane sine. \
 7. Men det finst tiltak vi kan setje i verk. I denne simuleringa er du verdsleiar, og kvart femte år skal du velje eit nytt tiltak. \
 8. Nokre tiltak har større effekt enn andre, så vala dine har store konsekvensar for korleis verda vil sjå ut i framtida. Lykke til! \n")
 9.  
 10. #Legg inn årlege innsparingar for ulike tiltak
 11. Tiltaksliste = ["Helse og utdanning i fattige land", 85.42/30, "Plantebasert kosthald", 65.01/30, "Redusere matsvinn", 87.45/30, \
 12.                 "Forbetre aircondition", 57.75/30, "FForbetre kjøleskåp", 43.53/30, "Regnskogsplanting", 54.45/30, "Vindkraft på land", 47.21/30]
 13. Spartliste = [0]
 14.  
 15. #Prognose for maksverdiar i 2050
 16. TempSluttAr = 2
 17. Flyktningar = 110
 18. CO2prAr = 50
 19.  
 20.  
 21. #Lat brukar velje eit tiltak kvart 5. år. Legg CO2-innsparinga for tiltaket til Spartliste
 22. #og slett tiltaket frå Tiltaksliste.
 23. Spart = 0
 24. for i in range(30, 0, -5):
 25.     print("Moglege tiltak år", 2050-i)
 26.     for n in range(0, len(Tiltaksliste),2):
 27.         print(int((n+2)/2), Tiltaksliste[n])
 28.     Tiltak = int(input("Skriv inn talet på tiltaket du vil setje i verk: "))
 29.     Spart = Spart + (Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*i)
 30.     Spartliste.append(Tiltaksliste[Tiltak*2-1]*5)
 31.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 32.     del Tiltaksliste[Tiltak*2-2]
 33.  
 34. #Rekne ut kumulative tal til graf
 35. Kum1 = np.cumsum(Spartliste)
 36. Kum2 = np.cumsum(Kum1)
 37. xliste = [2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050]
 38.  
 39. #Graf over CO2-utslepp
 40. xlist = xliste
 41. MaxCO2list = [0, CO2prAr*5, CO2prAr*10, CO2prAr*15, CO2prAr*20, CO2prAr*25, CO2prAr*30]
 42. fig = plt.figure()
 43. ax1 = fig.add_subplot(111)
 44. ax1.grid(True)
 45. plt.title("CO2-utslepp")
 46. plt.xlabel("Årstal")
 47. plt.ylabel("Totalt utslepp sidan 2020 i gigatonn")
 48.  
 49. ax1.plot(xlist,MaxCO2list, label="Forventa utvikling")
 50. ax1.plot(xlist,MaxCO2list - Kum2, label="Utvikling etter tiltak")
 51. plt.legend()
 52. plt.show()
 53.  
 54. #Graf over temperaturstiging
 55. xlist = xliste
 56. MaxTmplist = [0, TempSluttAr/6, TempSluttAr*2/6, 3*TempSluttAr/6, 4*TempSluttAr/6, 5*TempSluttAr/6, TempSluttAr]
 57. fig = plt.figure()
 58. ax1 = fig.add_subplot(111)
 59. ax1.grid(True)
 60. plt.title("Auke i temperatur")
 61. plt.xlabel("Årstal")
 62. plt.ylabel("Grader Celsius")
 63.  
 64. ax1.plot(xlist,MaxTmplist, label="Forventa utvikling")
 65. f=[0]
 66. for i in range (1,len(MaxCO2list), 1):
 67.     f.append((MaxCO2list[i] - Kum2[i])/MaxCO2list[i]*MaxTmplist[i])
 68. ax1.plot(xlist, f, label="Utvikling etter tiltak")
 69. plt.legend()
 70. plt.show()
 71.  
 72. #Graf over auke i klimaflyktningar
 73. xlist = xliste
 74. MaxFlyktlist = [0, Flyktningar/6, 2*Flyktningar/6, 3*Flyktningar/6, 4*Flyktningar/6, 5*Flyktningar/6, Flyktningar]
 75. fig = plt.figure()
 76. ax1 = fig.add_subplot(111)
 77. ax1.grid(True)
 78. plt.title("Auke i klimaflyktningar")
 79. plt.xlabel("Årstal")
 80. plt.ylabel("Millionar menneske")
 81.  
 82. ax1.plot(xlist, MaxFlyktlist, label="Forventa utvikling")
 83. g=[0]
 84. for i in range (1,len(MaxCO2list), 1):
 85.     g.append((MaxCO2list[i] - Kum2[i])/MaxCO2list[i]*MaxFlyktlist[i])
 86. ax1.plot(xlist, g, label="Utvikling etter tiltak")
 87. plt.legend()
 88. plt.show()
 89.  
 90. print("Gratulerer! Du klarte å redusere forventa utslepp med ", "%.2f" % Spart, "gigatonn CO2. Temperaturen steig berre med","%.2f" % f[6], \
 91.       "grader og ", "%.2f" % (Flyktninger - g[6]), "millionar menneske kan takke deg for at dei ikkje har blitt klimaflyktningar!")
 92.  
 93. if (Spart > 256.7):
 94.     print("Veldig bra! Du valde alltid dei tiltaka som gav størst effekt!")
 95. else:
 96.     print("Bra forsøk! Du valgte godt, men det fantes mer effektive tiltak.")
RAW Paste Data