MeehoweCK

Untitled

Aug 5th, 2021
511
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Napisz program, który tworzy 6-elementow¹ tablicê liczb naturalnych, wype³nia j¹ ró¿nymi liczbami losowymi z przedzia³u od 1 do 49,
 2. a nastêpnie wypisuje te liczby na ekran*/
 3.  
 4. #include <iostream>
 5. #include <cstdlib>
 6. #include <ctime>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. const short N = 6;
 11.  
 12. bool czy_juz_jest(short* tab, short liczba, short n)        // funkcja zwraca czy podana liczba zawiera siê w tablicy tab na n pierwszych pozycjach
 13. {
 14.     for(short i = 0; i < n; ++i)
 15.         if(liczba == tab[i])    // liczba zawiera siê w tablicy
 16.             return true;
 17.     // przechodzimy do koñca pêtli i nie znajdujemy tej liczby, wiêc zwracamy false:
 18.     return false;
 19. }
 20.  
 21. void wypelnij_tablice(short* tab)
 22. {
 23.     short losowana;
 24.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 25.     {
 26.         do
 27.         {
 28.             losowana = 1 + rand() % 49;
 29.         } while(czy_juz_jest(tab, losowana, i));
 30.         tab[i] = losowana;
 31.     }
 32. }
 33.  
 34. void sortuj(short* tab)
 35. {
 36.     for(short i = 0; i < N - 1; ++i)
 37.         for(short j = 0; j < N - i - 1; ++j)
 38.             if(tab[j] > tab[j + 1])
 39.                 swap(tab[j], tab[j + 1]);       // zamiana miejscami
 40. }
 41.  
 42. void wypisz_tablice(short* tab)
 43. {
 44.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 45.         cout << tab[i] << '\t';
 46.     cout << endl;
 47. }
 48.  
 49. int main()
 50. {
 51.     short tablica[N];
 52.     srand(time(nullptr));
 53.     wypelnij_tablice(tablica);
 54.     sortuj(tablica);
 55.     wypisz_tablice(tablica);
 56.     return 0;
 57. }
RAW Paste Data