Guest User

Mauritania HaCker Team

a guest
Feb 28th, 2012
3,156
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ACCOUNTS BANK ISRAEL HACKED BY :::Mauritania HaCker Team:::
 2.  
 3. https://www.facebook.com/Mauritania.hacker.team
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 00,bankisrael.gov.il
 8. 26/02/2012 :ךיראתל ןוכנ
 9. 00, קנבה-םש דוק ףינסה-םש ףינסה-תבותכ דוקימ בושי-םש ןופלט סקפ םא החיתפ .ת הריגס .ת
 10. 00, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 11. 04 בהי007 םילשורי החלמ םילשורי החלמ ילאירזע ןוינק 1 ר"תיב טרופסה תדוגא96950 םילשורי 02-5009911 002-501010612001/09/2011 1 1 1 0 0 1
 12. 04 בהי030 ןולוח -ןוספלוו ןופינס ,ןוספלוו םילוח תיב 62 םימחולה58220 ןולוח 03-5013095 02-501002613030/12/2002 1 1 0 1 0 2
 13. 04 בהי031 ילאירזע ןופינס ביבא לת ילאירזע ילדגמ 132 ןיגב םחנמ ךרד67011 ביבא לת 13130/12/2002 1 1 0 1 0 2
 14. 04 בהי032 הפיח 36 תואמצעה ךרד33035 הפיח 02-5009911 02-5010052 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 15. 04 בהי041 תפצ ןופינס תפצ ,ויז הקבר ש"ע םילוח תיב תפצ 14130/12/2002 1 1 0 1 0 2
 16. 04 בהי042 הירופ ןופינס הירופ םילוח תיב הירבט 14230/12/200211/05/2009 1 1 0 1 0 2
 17. 04 בהי044 הרדח הפי ללה הרדח הפי ללה םילוחה תיב םולשה ךרד 1 םולשה ךרד38462 הרדח 02-5009911 02-501010813825/09/2011 1 0 0 1 1 0
 18. 04 בהי114 דודשא דודשא ,הירקה זכרמ ,1 םינבה 'חר 1 םינבה77152 דודשא 02-5016820 02-5010070 01/08/2007 1 0 0 1 1 0
 19. 04 בהי115 לבויה לדגמ - א"ת הלשממה תיירק 125 ןיגב םחנמ67013 ביבא לת 03-6850028 02-501007113112/11/2007 1 1 0 0 0 2
 20. 04 בהי116 ןיעידומ רטנס ןיעידומ 10 ןוליא תוניג71706 ןיעידומ 02-5009911 02-5010077 04/09/2008 1 0 0 0 0 0
 21. 04 בהי117 בגנה זכרמ 6 הדצמ ךרד בגנה זכרמ87357 עבש ראב 02-5009911 02-5010072 21/01/2008 1 0 0 0 0 0
 22. 04 בהי118 אבס רפכ 50 ןמציו44247 אבס רפכ 02-5009911 02-5010073 14/04/2008 1 0 0 0 0 0
 23. 04 בהי119 הווקת חתפ םיזרא זכרמ 3 םיבכמה49220 הוקת חתפ 02-5009911 02-5010075 16/06/2008 1 0 0 0 0 0
 24. 04 בהי120 םילשורי ישאר 14 ללה94581 םילשורי 02-5009911 02-5010013 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 25. 04 בהי121 םדק יצראה הטמה ,השדחה הלשממה תירק 2 ןומרלק םילשורי 02-5009911 02-5010017 20/09/1983 1 0 0 1 1 0
 26. 04 בהי122 ם-י ,ןוירוג ןב תירק ןוכישה דרשמ ןינב ,ןוירוג ןב תירק 1 ןלפק91950 םילשורי 02-5009911 02-563537412301/02/1949 1 1 0 0 1 1
 27. 04 בהי123 בהי תיב 80 והימרי94467 םילשורי 02-5009911 02-5010001 09/08/1998 1 0 0 0 0 0
 28. 04 בהי124 עבש ראב "םעונ תיב33 " ר"זש תורדש84894 עבש ראב 02-5009911 02-5010021 15/01/1985 1 0 0 0 0 0
 29. 04 בהי125 ןולקשא 13 ןוירוג ןב 'דש78281 ןולקשא 02-5018000 02-5010023 02/04/2000 1 1 0 0 1 0
 30. 04 בהי129 םירשנ יפנכ לואש תעבג 15 םירשנ יפנכ95464 םילשורי 02-5009911 02-5010074 18/05/2008 1 0 0 0 0 0
 31. 04 בהי130 דלישטור 35 לארשי תיראש68165 ביבא לת 02-5009911 02-5010027 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 32. 04 בהי131 ביבא לת הירקה 19 העבראה64739 ביבא לת 02-5009911 02-5010031 12/09/1983 1 0 0 0 0 0
 33. 04 בהי132 רמושה לת 9 ןתיב 9 רמושה לת ,אביש ח"היב52621 ןג תמר 03-7646300 02-5010035 02/04/2000 1 0 0 1 1 0
 34. 04 בהי133 הינתנ 3 תקרב42476 הינתנ 02-5009911 02-5010038 01/06/1999 1 0 0 0 0 0
 35. 04 בהי134 ג"בתנ ןוירוג ןב הפועת למנ 1 ג"בתנ דול70100 ג"בתנ דול 03-7648400 02-501004013101/09/2001 1 1 0 0 1 1
 36. 04 בהי136 ןויצל ןושאר 3 ילילג לארשי75426 ןויצל ןושאר 02-5009911 02-5010044 01/09/2004 1 0 0 1 1 0
 37. 04 בהי137 אפורה ףסא ,אפורה ףסא ח"היב 1 רטנס ףסא70300 בקעי ראב 03-5656550 02-5010045 06/01/2008 1 0 0 0 0 0
 38. 04 בהי138 הרדח 21 ןמציו אישנה38423 הרדח 02-5009911 02-501004813322/05/2000 1 0 0 1 1 0
 39. 04 בהי139 תולילג ,רכמ בר ןיינב 1 תולילג תמוצ47100 ןורשה תמר 03-5689180 02-501004913104/03/2008 1 1 1 0 0 2
 40. 04 בהי140 הפיח 36 תואמצעה ךרד33035 הפיח 02-5009911 02-5010052 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 41. 04 בהי141 היירהנ ןותעגה זכרמ 64 לצרה22401 הירהנ 02-5009911 02-5010056 01/09/2000 1 0 0 1 1 0
 42. 04 בהי142 תיליע תרצנ םיקסעה בל ןינב 3 הכאלמה17673 תיליע תרצנ 02-5009911 02-501005914001/05/2001 1 0 0 1 1 0
 43. 04 בהי143 ם"במר ם"במר םילוחה תיב 2 היינשה הילעה 'חר35254 הפיח 04-8516022 04-851591114012/05/2002 1 1 0 0 0 2
 44. 04 בהי145 תומלתשה תונרק 80 והימרי94467 םילשורי 02-5009666 02-5385978 31/10/1994 1 3 0 0 0 0
 45. 04 בהי146 ןוכסח תוינכות 80 והימרי94467 םילשורי 02-5009666 02-5385931 31/10/1994 1 3 0 0 0 0
 46. 04 בהי148 יארשא 80 והימרי94467 םילשורי 02-5009666 02-5010007 22/09/1992 1 3 0 0 0 0
 47. 04 בהי149 תישאר הלהנה 80 והימרי94467 םילשורי 02-5009666 02-5385869 01/11/1985 1 3 0 0 0 0
 48. 04 בהי150 בקעי ראב 1 ףוגניזיד ריאמ70300 בקעי ראב 08-9154788 08-923657213701/09/2010 1 1 1 0 0 1
 49. 04 בהי171 םי תב 72 רופלב59371 םי תב 02-5009911 02-5010107 01/09/2011 1 0 0 1 1 0
 50. 04 בהי193 םימודא הלעמ 5 םדק ךרד95452 םימודא הלעמ 02-5009911 02-5010105 22/11/2011 1 0 0 1 1 0
 51. 04 בהי195 בולכיא ביבא לת בוליכיא ח"היב 14 ןמציו64239 ביבא לת 02-5009911 02-501010413030/06/2011 1 0 0 1 1 2
 52. 04 בהי245 הלופע , םיקמעה ןוינק 14 ןיקנח עושהי18254 הלופע 02-5009911 02-5010079 04/08/2008 1 0 0 0 0 0
 53. 04 בהי246 הירבט ףינס 1 ןיבר רככ14207 הירבט 04-8684100 02-5010080 03/09/2008 1 0 0 0 0 0
 54. 04 בהי278 תובוחר ףינס 2 רמייהנפוא ןנחו ללה76701 תובוחר 02-5009911 02-5010085 11/11/2008 1 0 0 0 0 0
 55. 04 בהי279 קילאיב תיירק 27 ןמציו27039 קילאיב תירק 02-5009911 02-5010086 24/11/2008 1 0 0 0 0 0
 56. 04 בהי280 לאימרכ 5 ןומכ הלעמ21650 לאימרכ 02-5009911 02-5010088 29/12/2008 1 0 0 1 1 0
 57. 04 בהי281 תליא ירחסמ זכרמ 3 םירמתה 'דש88014 תליא 02-6326700 02-5010076 07/07/2008 1 0 0 0 0 0
 58. 04 בהי283 לייחה תמר לייחה תמר 24 גרבנלו לואר69719 ביבא לת 03-6254200 02-5010097 16/08/2009 1 0 0 1 1 0
 59. 04 בהי284 ןולוח 95 ןיקנח עושוהי58343 ןולוח 02-5009911 02-5010087 29/01/2009 1 0 0 1 1 0
 60. 06 תואתנכשמל םינדא001 ישאר דרשמ 108 םעה דחא61033 ביבא לת 03-5639222 03-6852796 05/03/195931/03/2009 2 0 0 0 0 0
 61. 06 תואתנכשמל םינדא002 םילשורי 72 ופי94341 םילשורי 02-5000015 02-5000170 09/07/198131/03/2009 2 0 0 0 0 0
 62. 06 תואתנכשמל םינדא003 קרב ינב 9 שיא ןוזח51502 קרב ינב 03-6185891 03-6185933 05/06/199431/03/2009 2 0 0 0 0 0
 63. 06 תואתנכשמל םינדא004 הוקת חתפ 39 לצרה49437 הוקת חתפ 03-9315371 03-9315530 10/02/199231/03/2009 2 0 0 0 0 0
 64. 06 תואתנכשמל םינדא006 ןויצל ןושאר 85 דלישטור75204 ןויצל ןושאר 03-9658949 03-9676827 01/12/199931/03/2009 2 0 0 0 0 0
 65. 06 תואתנכשמל םינדא007 הינתנ 4 יקסנלימס42932 הינתנ 09-8337859 09-8820665 01/01/200131/03/2009 2 0 0 0 0 0
 66. 06 תואתנכשמל םינדא009 אבס רפכ 30 ןמצייו44247 אבס רפכ 09-7467779 03-5639119 01/12/200531/03/2009 2 0 0 0 0 0
 67. 06 תואתנכשמל םינדא010 הננער 133 הזוחא43373 הננער 09-7714868 09-7740289 01/02/199631/03/2009 2 0 0 0 0 0
 68. 06 תואתנכשמל םינדא013 הלואג 4 הבישיה 37 לארשי יכלמ95785 םילשורי 02-5384880 02-5379297 01/03/200231/03/2009 2 0 0 0 0 0
 69. 06 תואתנכשמל םינדא019 דודשא 3 הטילקה בוחר77459 דודשא 08-8666242 03-5639118 01/03/200731/03/2009 2 0 0 0 0 0
 70. 06 תואתנכשמל םינדא020 החמתמ 31369 .ס.ת ,108 םעה דחא בוחר61033 ביבא לת 03-5639222 03-5639115 05/03/195931/03/2009 2 0 0 0 0 0
 71. 09 ראודה001 ישאר ףינס 217 ופי91999 םילשורי 02-6290319 02-6220521 30/12/1982 0 0 0 0 0 0
 72. 09 ראודה002 ןיקוליסו תוחוקל םוחת 217 ופי91999 םילשורי 02-6290321 02-6220521 17/01/2001 0 3 0 0 0 0
 73. 09 ראודה003 הקילסו לועפת םוחת 217 ופי91999 םילשורי 02-6290413 02-6295037 17/01/2001 0 3 0 0 0 0
 74. 10 ימואל002 ב"שק 3 רבליס ללה אבא71294 דול 03-9352734 03-935212980005/05/1991 1 1 0 0 1 2
 75. 10 ימואל009 ןמצייו ןוכמ ןמציו ןוכמ ,לבויה רככ76100 תובוחר 08-9464979 08-946501593019/09/2000 1 1 0 0 1 2
 76. 10 ימואל010 קרב ינב תחולש 7 יקסניטובז51264 קרב ינב 03-5771511 03-579622785530/01/2003 1 1 0 0 1 2
 77. 10 ימואל011 לע לא לע לא ןינב ,ג"בתנ70100 ג"בתנ דול 03-9722119 03-972214493824/12/2003 1 1 0 0 1 2
 78. 10 ימואל012 םיבהל 1 ןומר 'דש85338 םיבהל 08-6512919 08-651299692128/12/2004 1 1 0 0 1 2
 79. 10 ימואל013 ןרוצ 42 ןורשה בל ךרד42823 ןרוצ 09-8985058 09-898506983521/12/2004 1 1 0 0 1 2
 80. 10 ימואל014 שרפמה הלשממה תירק ,'ב ןינב ,'א 15 םי לפ33095 הפיח 04-8640225 04-864006070223/03/2005 1 1 0 0 1 2
 81. 10 ימואל016 הסדה קפלד םרכ ןיע הסדה םילוח תיב91120 םילשורי 02-6416222 02-643777890301/01/1949 1 0 0 0 0 0
 82. 10 ימואל017 ןח ירוזא ןח ירוזא 23 גרבנירג69379 ביבא לת 03-7419094 03-741907962525/12/2006 1 1 0 0 0 2
 83. 10 ימואל018 ביבא ילדגמ תחולש 2 ל"ביר67778 ביבא לת 03-5371558 03-537157881205/03/200804/12/2011 1 0 0 0 0 0
 84. 10 ימואל050 "ןוכיתה םיה ילדגמ" תובא תיב 58 ינריס44285 אבס רפכ 94601/07/2004 1 1 4 0 1 2
 85. 10 ימואל051 "רפכב םירדה" תובא תיב 77 הדוהי ןב44416 אבס רפכ 94601/07/2004 1 1 4 0 1 2
 86. 10 ימואל052 "רפכב תיב" תובא תיב 71 הדוהי ןב44416 אבס רפכ 94601/07/2004 1 1 4 0 1 2
 87. 10 ימואל053 "זפ ליג תיב" תובא תיב 4 יח לת44456 אבס רפכ 94601/07/2004 1 1 4 0 1 2
 88. 10 ימואל054 "ןומולס ערז" תובא תיב 1 תובאה ביתנ אבס רפכ 94601/07/2004 1 1 4 0 1 2
 89. 10 ימואל057 "לעפא תמר" תובא תיב 2 םיזראה תורדש52960 לעפא תמר 65301/07/2004 1 1 4 0 1 2
 90. 10 ימואל058 "יבכמ תונועמ" תובא תיב 35 יבצ ןב תורדש96260 םילשורי 90201/07/2004 1 1 4 0 1 2
 91. 10 ימואל059 ןגומ רויד רוד הוונ 8 ןייד השמ ןועבט תירק 89622/03/2005 1 1 4 0 1 2
 92. 10 ימואל061 ןדליא תיב יבכמ תונועמ 76 םיאנומשח ןיקצומ תירק 70522/03/2005 1 1 4 0 1 2
 93. 10 ימואל062 "סזומ תיב" תובא תיב 52 םחל תיב ךרד93504 םילשורי 91401/06/2005 1 1 4 0 1 2
 94. 10 ימואל063 "םיפונ" תובא תיב םיפונ לדגמ 2 דלוס םילשורי 91501/06/2005 1 1 4 0 1 2
 95. 10 ימואל064 "דוה" תובא תיב 3 הלמטאוג96704 םילשורי 91501/06/2005 1 1 4 0 1 2
 96. 10 ימואל065 "הליג יפונ" תובא תיב 5 ןמרטנוא93861 םילשורי 78401/06/2005 1 1 4 0 1 2
 97. 10 ימואל067 תילילגה רוצח ירחסמ זכרמ 520 אישנה10300 תילילגה רוצח 04-6936415 04-693642572716/03/2009 1 0 0 1 1 0
 98. 10 ימואל112 ילאירזע תחולש 30 המוק עבורמ לדגמ 132 ןיגב םחנמ67012 ביבא לת 03-7772333 03-777235581215/12/2009 1 1 1 0 0 1
 99. 10 ימואל152 ןורשה תירק תחולש ןורשה תירק 5 חרפ הדוהי הינתנ 09-8341758 09-832953795201/06/2009 1 1 1 0 0 1
 100. 10 ימואל466 תינרוא תחולש תינרוא ירחסמ זכרמ44813 תינרוא 03-9071553 03-908784674212/06/2006 1 1 0 0 0 2
 101. 10 ימואל603 הנידמה רככ 76 רייאב 'ה62198 ביבא לת 03-5424511 03-5424535 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 102. 10 ימואל606 א"ת 606 תימואלניב תיטרפ תואקנב "לע לדגמ55 " ףוגנזיד63401 ביבא לת 03-6217444 03-6217455 01/02/1949 1 1 3 0 1 0
 103. 10 ימואל607 עבש ראב םיקסע 11 המוק תבכרה לדגמ 10 יבצ ןב84221 עבש ראב 08-6205333 08-6205355 01/02/1949 1 1 2 0 1 0
 104. 10 ימואל616 םיליפעמה והילא די 9 השולשה67060 ביבא לת 03-7911333 03-7911355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 105. 10 ימואל618 דודשא םיקסע 1 לצרה תורדש77454 דודשא 08-8687333 08-8687355 25/11/1998 1 1 2 0 1 0
 106. 10 ימואל622 תרמצ 10 ינולא םיסנ ביבא לת 076-8890622 076-8894622 10/01/2011 1 0 0 1 1 0
 107. 10 ימואל624 הכרב קמע 23 הכרבה קמע67456 ביבא לת 03-6077333 03-6077355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 108. 10 ימואל625 םיביבא הונ 18 ישא בר69395 ביבא לת 03-6400333 03-6400355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 109. 10 ימואל627 דוד ילדגמ 12 ירוא64684 ביבא לת 03-7254333 03-7254355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 110. 10 ימואל628 'ג ביבא תמר 21 ריאמיחא69492 ביבא לת 03-7459333 03-7459355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 111. 10 ימואל629 םימולהיה תסרוב םימולהיה תסרוב ןינב 1 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-5759922 03-5759210 10/10/1993 1 1 4 0 0 0
 112. 10 ימואל631 דמל 'ל תינכת 3 רנזואה69363 ביבא לת 03-6984311 03-6984306 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 113. 10 ימואל634 באז תגספ באז תגספ ,הגספה ןוינק 106 ןייד השמ תורדש97539 םילשורי 02-6462311 02-6462328 18/12/2006 1 0 0 0 0 0
 114. 10 ימואל635 הינד הינד 'כש 2 הירביל34980 הפיח 04-8118311 04-8118321 31/07/2007 1 0 0 0 0 0
 115. 10 ימואל637 ראבה המקש תואנ ראבה ןוינק 15 לארשי תשרומ75756 ןויצל ןושאר 03-9428333 03-9428355 26/02/2008 1 0 0 0 0 0
 116. 10 ימואל638 ןויצ תרשבמ 10 לארה תורדש90805 ןויצ תרשבמ 02-5770333 02-5770355 21/02/2008 1 0 0 0 0 0
 117. 10 ימואל639 הרדח םיקסע 58 לאומס טרברה38204 הרדח 04-6340698 04-6340655 19/11/2000 1 1 2 0 1 0
 118. 10 ימואל641 תולעמ 1 סיקרנ יזוע ףולאה ךרד21000 אחישרת תולעמ 04-9079411 04-9079422 12/05/2009 1 0 0 1 1 0
 119. 10 ימואל642 ןופצ ביבא לת םיקסע זכרמ ביבא לת 50 ףוגניזיד64332 ביבא לת 03-6215333 03-6215355 26/03/2008 1 1 2 0 0 0
 120. 10 ימואל643 תוילגרמ ןורשה תילגרמ ןוינק 3 יקסניטוב'ז45350 ןורשה דוה 076-8890643 076-8894643 25/01/2012 1 0 0 1 1 0
 121. 10 ימואל646 זכורמ יארשא לוהנ-עוצב תדיחי 12 םולבניליל65131 ביבא לת 03-5148111 03-5147399 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 122. 10 ימואל647 לואש תעבג 13 םירשנ יפנכ95464 םילשורי 02-6301333 02-6301355 11/08/2009 1 0 0 1 1 0
 123. 10 ימואל651 תשורחה םיקסע הישעתה רוזא 1 ריבשמה58852 ןולוח 03-5579333 03-5579355 01/02/1949 1 1 2 0 1 0
 124. 10 ימואל652 םסאק רפכ ,ןמיונ רככ ישארה בוחרה49940 םסאק רפכ 03-9079311 03-9079329 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 125. 10 ימואל653 רמושה לת רמושה לת ןוימג ירחסמ זכרמ52621 ןג תמר 03-7381311 03-7381322 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 126. 10 ימואל654 םינולא םיקסע הטויוט ילדגמ 65 ןולא לאגי67891 ביבא לת 03-7616333 03-7616355 26/11/1997 1 1 2 0 1 0
 127. 10 ימואל655 םסק 79-77 ןדריה52333 ןג תמר 03-6713333 03-6713355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 128. 10 ימואל657 תרש תירק תרש תירק ,ירחסמ זכרמ 1 דוסיה ןרק58419 ןולוח 03-5570333 03-5570355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 129. 10 ימואל662 דודשא יטיס 13 תונויצה תורדש77272 דודשא 08-8625333 08-8625325 28/08/2006 1 0 0 0 0 0
 130. 10 ימואל665 ןיקשיסוא 3 ןיקשיסוא47210 ןורשה תמר 03-7600333 03-7600355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 131. 10 ימואל666 הכלהה 125 קילאיב52523 ןג תמר 03-6119333 03-6119355 16/02/1984 1 0 0 1 1 0
 132. 10 ימואל669 בקיה 7 ל"דז75266 ןויצל ןושאר 03-9484333 03-9484355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 133. 10 ימואל670 הירא תירק םיקסע 110 יקסניטוב'ז49517 הוקת חתפ 03-9288333 03-9288355 14/09/1994 1 1 2 0 1 0
 134. 10 ימואל671 ןויצל ןושאר םיקסע הישעת רוזא 11 יול השמ75707 ןויצל ןושאר 03-9537333 03-9537355 28/02/1988 1 1 2 0 1 0
 135. 10 ימואל673 לזרבה 28 לזרבה69710 ביבא לת 03-7696333 03-7696355 07/04/2008 1 0 0 0 0 0
 136. 10 ימואל674 שמש תיב תמר 3 רהז לחנ99096 שמש תיב 02-9903333 02-9903355 05/05/2008 1 0 0 0 0 0
 137. 10 ימואל676 הדוהי רוא 120 רואנק ןוינק הנגהה60232 הדוהי רוא 03-7355333 03-7355355 18/06/1991 1 0 0 1 1 0
 138. 10 ימואל678 ימואל רישי 7 ןמפילוט75364 ןויצל ןושאר 03-9544343 03-9544324 15/01/1995 1 1 1 0 0 1
 139. 10 ימואל680 ןיעידומ ילאירזע ןוינק 2 ריעה בל71700 ןיעידומ 08-9738333 08-9738355 17/03/1998 1 0 0 1 1 0
 140. 10 ימואל681 גלופ תמר 10 רזש ןמלז42493 הינתנ 09-8645311 09-8645322 15/02/1998 1 0 0 1 1 0
 141. 10 ימואל682 לייחה תמר םיקסע 25 לזרבה69710 ביבא לת 03-7654333 03-7654355 26/05/1998 1 1 2 0 1 0
 142. 10 ימואל683 ריאי בכוכ ירחסמ זכרמ44864 ריאי בכוכ 09-7630911 09-7630929 21/02/2001 1 0 0 1 1 0
 143. 10 ימואל684 היתב תרכזמ 8 והילא תורדש76804 היתב תרכזמ 08-9391311 08-9391322 16/12/2008 1 0 0 1 1 0
 144. 10 ימואל685 הפיח תיטרפ תואקנב המרונפ זכרמ 107 אישנה 'דש34641 הפיח 04-8350333 04-8350350 05/02/2002 1 1 1 0 0 0
 145. 10 ימואל686 א"ת תיטרפ תואקנב םוינלימה ןינב 17 העבראה64739 ביבא לת 03-6237333 03-6237355 25/02/2002 1 1 1 0 0 0
 146. 10 ימואל687 םילשורי תיטרפ תואקנב 19 ךלמה דוד94101 םילשורי 02-6201877 02-8201878 08/10/2002 1 1 1 0 0 0
 147. 10 ימואל688 ןורשה תיטרפ תואקנב 85 םידוהיה תנידמ46766 הילצרה 09-9609311 09-9609322 18/06/2002 1 1 1 0 0 0
 148. 10 ימואל691 ןולאצ ןיעידומ 21 ןולאצ71708 ןיעידומ 08-9269333 08-9269355 07/07/2008 1 0 0 0 0 0
 149. 10 ימואל692 לאומש תעבג לאומש תעבג 23 והינתנ54424 לאומש תעבג 03-7344311 03-7344329 17/07/2008 1 0 0 0 0 0
 150. 10 ימואל693 ןולייא םיקסע ינופצה הישעתה רוזיא 13 הכאלמה71520 דול 03-9351000 03-9351099 13/06/2001 1 1 2 0 1 0
 151. 10 ימואל694 םי ינויבס 2 תונליאה29000 םי תירק 04-8805311 04-8805322 24/11/2008 1 0 0 0 0 0
 152. 10 ימואל695 קראפה בל 34 םילשורי43501 הננער 07-68890695 07-68894695 27/07/2010 1 0 0 1 1 0
 153. 10 ימואל698 ריפס םיקסע זכרמ לאגי רוצ ריאי בכוכ תמוצ 0 ריפס ירחסמ זכרמ ריאי בכוכ 076-8890698 076-8894698 12/07/2011 1 0 0 1 1 0
 154. 10 ימואל702 םיאיבנה םיאיבנה לדגמ 2 ירוח33045 הפיח 04-8616822 04-8616868 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 155. 10 ימואל703 םינג רפכ 65 תואמצעה49379 הוקת חתפ 076-8890703 076-8894703 02/09/2010 1 0 0 1 1 0
 156. 10 ימואל704 בקעי ראב השנמ ימלת גומלא זכרמ 9 ןושיק םירפא70300 בקעי ראב 076-8890704 076-8894704 07/09/2010 1 0 0 1 1 0
 157. 10 ימואל705 םיטפושה 90 ןשוג תורדש26311 ןיקצומ תירק 04-8781333 04-8781355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 158. 10 ימואל706 היסדרפ 29 זראה42815 היסדרפ 076-8890706 076-8894706 12/10/2010 1 0 0 1 1 0
 159. 10 ימואל707 הוקת חתפ םיקסע הלוגס הישעת רוזא 1 ןיטוס49277 הוקת חתפ 03-9056333 03-9056355 25/03/1998 1 1 2 0 0 0
 160. 10 ימואל708 םיקחש 3 הריציה52523 ןג תמר 03-6110333 03-6110355 14/02/2006 1 0 0 0 0 0
 161. 10 ימואל709 תובשומה םא 1 ןויצל ןושאר49000 הוקת חתפ 03-9234889 03-9234887 07/09/2006 1 0 0 0 0 0
 162. 10 ימואל716 הפיח ןוינק 4 ןמילפ35084 הפיח 04-8519311 04-8519322 04/11/1997 1 0 0 1 1 0
 163. 10 ימואל717 הינתנ םיקסע 'ג 4 ןרוצה42506 הינתנ 08-8920333 08-8920355 28/03/2001 1 1 2 0 1 0
 164. 10 ימואל718 א"ת 718 תימואלניב תיטרפ תואקנב 55 ףוגניזיד64332 ביבא לת 03-6217333 03-6217355 25/11/2002 1 1 3 0 1 0
 165. 10 ימואל719 היניבס 64 דוסיה ןרק27053 קילאיב תירק 04-8808333 04-8808355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 166. 10 ימואל720 יקסבוחינרשט יתפרצ למרכ 2 יקסבוחינרשט35701 הפיח 04-8139333 04-8139355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 167. 10 ימואל721 הלוטמ 49 םינושארה10292 הלוטמ 04-6997971 97601/02/1949 1 1 0 0 1 2
 168. 10 ימואל727 הניפ שאר סגאה12000 הניפ שאר 04-6849333 04-6849355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 169. 10 ימואל729 םענקי םיכרד ןוינק 2 רמתה20600 םענקי 04-9099333 04-9099355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 170. 10 ימואל731 שיא ןוזח 54 שיא ןוזח51511 קרב ינב 076-8890731 076-8894731 23/12/2010 1 0 0 1 1 0
 171. 10 ימואל732 ןירצק ירחסמ זכרמ12900 ןירצק 04-6859333 04-6859355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 172. 10 ימואל734 באז הונ 13 יקסניטוב'ז הנהוי84258 עבש ראב 076-8890734 076-8894734 26/09/2011 1 0 0 1 1 0
 173. 10 ימואל736 זוגא זוגאה81510 הנבי 08-9429311 08-9429319 17/03/1988 1 0 0 1 1 0
 174. 10 ימואל739 הנבי ןג 4 לצרה70800 הנבי ןג 08-6110311 08-6110322 23/10/2006 1 0 0 0 0 0
 175. 10 ימואל742 ןיעה שאר הישעתה רוזא 12 ץרמה40817 ןיעה שאר 03-9029311 03-9029328 07/05/1997 1 0 0 1 1 0
 176. 10 ימואל743 הסרובה םיקסע זפ ילדגמ 5 םהש52521 ןג תמר 03-6111333 03-6111355 24/04/1997 1 1 2 0 1 0
 177. 10 ימואל744 אבס רפכ -הננער םיקסע הננער הישעתה רוזא 3 רהדתה43657 הננער 09-7622333 09-7622355 19/08/1997 1 1 2 0 1 0
 178. 10 ימואל745 םיקמעה םיקסע הלופע ת.א 14 ןורדק18000 הלופע 04-6409333 04-6409322 25/12/2005 1 1 2 0 0 0
 179. 10 ימואל747 םהוש ,ירחסמ זכרמ ירחסמ זכרמ ןולייא קמע73142 םהוש 03-9776311 03-9776322 23/12/1997 1 0 0 1 1 0
 180. 10 ימואל750 םיצורחה םיקסע תויפלת הישעת רוזא 15 םיצורח די93420 םילשורי 02-5652333 02-5652355 12/06/1990 1 1 2 0 1 0
 181. 10 ימואל752 םימודא הלעמ ירחסמ זכרמ םולהי רככ98300 םימודא הלעמ 02-5412311 02-5412329 20/09/1983 1 0 0 1 1 0
 182. 10 ימואל757 הילו'גל'ג 59 ישארה בוחרה45850 הילו'גל'ג 03-9399311 03-9399329 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 183. 10 ימואל758 דרע ירחסמה זכרמה 4 ןח89026 דרע 08-9554333 08-9554355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 184. 10 ימואל766 ןגו תיב ןגו תיב 17 הגספה96465 םילשורי 02-6321333 02-6321355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 185. 10 ימואל775 םילעיה 'ה הנוכש ירחסמ זכרמ םילעיה תורדש84739 עבש ראב 08-9112333 08-9213355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 186. 10 ימואל776 לאידגמ 12 בולוקוס45284 ןורשה דוה 076-8890776 076-8894776 14/04/2011 1 0 0 1 1 0
 187. 10 ימואל780 םילשורי תימואלניב תיטרפ תואקנב 19 ךלמה דוד94101 םילשורי 02-6201811 02-6240431 01/02/1949 1 1 3 0 1 0
 188. 10 ימואל783 תיכשמ חותיפ הילצרה 32 תיכשמ46733 הילצרה 09-9706333 09-9706356 12/03/2003 1 0 0 1 1 0
 189. 10 ימואל784 הליג הליג 'כש ירחסמ זכרמ 800 קחציו היבצ93384 םילשורי 02-6465311 02-6465329 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 190. 10 ימואל785 תויפלת 103 ןורבח ךרד93480 םילשורי 02-5650311 02-5650329 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 191. 10 ימואל788 עברא תירק 939 ןינב ,ירחסמ זכרמ90100 עברא תירק 02-9961757 02-996444179701/02/1949 1 1 0 0 1 2
 192. 10 ימואל789 םיקפוא 14 הקירפא םורד תודהי87520 םיקפוא 08-9908333 08-9908355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 193. 10 ימואל790 תוביתנ רטנס םיצ 5 הכאלמ ילעב87762 תוביתנ 076-8890790 076-8894790 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 194. 10 ימואל797 םינרוא תעבג 20 ןונגע92589 םילשורי 02-6490333 02-6490355 01/01/1949 1 0 0 1 1 0
 195. 10 ימואל798 תומר תומר ןוינק 1 ריאמ הדלוג97225 םילשורי 076-8892798 076-8894798 10/10/2011 1 0 0 1 1 0
 196. 10 ימואל800 ביבא לת יזכרמ 19 לצרה66884 ביבא לת 03-5148111 03-5147272 01/02/1949 1 1 1 0 0 1
 197. 10 ימואל801 ופי 1 םילשורי תורדש68114 ביבא לת 03-5120333 03-5120355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 198. 10 ימואל802 יבנלא םיקסע 11 המוק לע לדגמ 55 ףוגנזיד64332 ביבא לת 03-5640911 03-5640987 01/02/1949 1 1 2 0 1 0
 199. 10 ימואל803 קילאיב 43 יבנלא63325 ביבא לת 03-5143111 03-5143155 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 200. 10 ימואל804 ןודרוג 'א 87 הדוהי ןב63437 ביבא לת 03-5211333 03-5211355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 201. 10 ימואל805 ןיטנרולפ 60 המלש ךרד66074 ביבא לת 03-5132333 03-5132355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 202. 10 ימואל806 ףוגנזיד בל 50 ףוגניזיד64332 ביבא לת 03-5260444 03-5260410 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 203. 10 ימואל807 רודלפמורט 29 הדוהי ןב63807 ביבא לת 03-5116333 03-5116355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 204. 10 ימואל808 א"ת בורוזולרא 208 ףוגניזיד63462 ביבא לת 03-5200111 03-5200166 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 205. 10 ימואל809 תוברתה לכיה 4 קרומרמ64254 ביבא לת 03-5638585 03-5638588 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 206. 10 ימואל810 תובשומה רככ 119 יבנלא66521 ביבא לת 03-5642424 03-5642437 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 207. 10 ימואל811 םעה דחא 31 ירויפיטנומ65201 ביבא לת 03-5641818 03-5641855 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 208. 10 ימואל812 ביבא ילדגמ 20 ןלוקניל67134 ביבא לת 03-7615333 03-7615355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 209. 10 ימואל813 לזב 9 ה"לשה62283 ביבא לת 03-5425333 03-5425354 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 210. 10 ימואל814 והילא די 76-78 הידרג הל67325 ביבא לת 03-6303011 03-6303066 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 211. 10 ימואל816 ןיבר קחצי רככ 71 לוריבג ןבא64162 ביבא לת 03-5201313 03-5201333 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 212. 10 ימואל817 םיאנומשחה םיקסע 19 העבראה64739 ביבא לת 03-6846333 03-6846355 01/02/1949 1 1 2 0 0 0
 213. 10 ימואל821 הכאלמה תירק 106 ןויצ רה תורדש66534 ביבא לת 03-5155333 03-5155355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 214. 10 ימואל822 רגסמה 44 רגסמה67214 ביבא לת 03-6365333 03-6365355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 215. 10 ימואל827 רוזא 3 לצרה58006 רוזא 03-5573777 03-5573746 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 216. 10 ימואל829 ןוקריה רשג הפיח ךרד 72 יבכמה הדוהי62300 ביבא לת 03-5456333 03-5456355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 217. 10 ימואל832 סקנפ 48 סקנפ62261 ביבא לת 03-6010333 03-6010355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 218. 10 ימואל833 ןייטשניא 43 יקצדורב69052 ביבא לת 03-6461777 03-6461720 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 219. 10 ימואל835 דנומ לת 'א 52 לקדה40600 דנומ לת 09-7779333 09-7779355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 220. 10 ימואל836 םיקיתוה ןוכיש 33 י"שר52560 ןג תמר 03-6116333 03-6116355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 221. 10 ימואל837 דוהי 54 תואמצעה56304 דוהי 03-5394333 03-5394354 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 222. 10 ימואל838 הקפא תואנ 7 יקינולס תליהק69513 ביבא לת 03-7664333 03-7664355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 223. 10 ימואל839 לבייפ לבייפ תניפ 149 בורוזולרא62995 ביבא לת 03-7775311 03-7775328 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 224. 10 ימואל843 ונוא תירק 2 ןמדייז55238 ונוא תירק 03-5304333 03-5304355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 225. 10 ימואל844 והירמש רפכ 5 םיליפעמה46910 והירמש רפכ 09-9701333 09-9701355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 226. 10 ימואל849 םיפסכל הביטחה-יזכרמה דרשמה 13 םעה דחא65151 ביבא לת 03-5148871 03-5148936 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 227. 10 ימואל851 ןג תמר 22 קילאיב52451 ןג תמר 03-6750511 03-6750555 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 228. 10 ימואל852 קחצי תמר 29-31 םילשורי תורדש52381 ןג תמר 03-6714333 03-6714355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 229. 10 ימואל853 ןח תמר 28 הדצמ52235 ןג תמר 03-6715055 03-6715056 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 230. 10 ימואל854 ה"ארה 123 ה"ארה52401 ןג תמר 03-6154333 03-6154555 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 231. 10 ימואל855 דרוקנוק 13 ןוירוג ןב51260 קרב ינב 03-5771511 03-5771555 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 232. 10 ימואל856 רזעיחא 51 אביקע יבר51313 קרב ינב 03-6176333 03-6176355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 233. 10 ימואל857 םייתעבג 67 ןוסלנצכ53270 םייתעבג 03-6753030 03-6753050 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 234. 10 ימואל858 ןולוח 45 בולוקוס58268 ןולוח 03-5025511 03-5025555 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 235. 10 ימואל859 רקד 80 רופלב59631 םי תב 03-5008333 03-5008355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 236. 10 ימואל861 םי תב 67 תואמצעה תורדש59315 םי תב 03-5001911 03-5001966 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 237. 10 ימואל863 ןריס רככ לחר תואנ 36 תליא58361 ןולוח 03-5021333 03-5021355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 238. 10 ימואל864 הילצרה םיקסע 11 הדלפה ילגלג46722 הילצרה 09-9716444 09-9716455 01/02/1949 1 1 2 0 1 0
 239. 10 ימואל866 אישנה 92 לטפסוי59641 םי תב 03-5551777 03-5551755 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 240. 10 ימואל868 רפפמטש 11 רזוע םייח49361 הוקת חתפ 03-9394011 03-9394055 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 241. 10 ימואל874 קילאיב תירק 18 םילשורי תורדש27032 קילאיב תירק 04-8783333 04-8783355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 242. 10 ימואל875 ןוינכטה ט"סא ןיינב ט"סא ןינב ןוינכטה תירק31032 הפיח 04-8129333 04-8129355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 243. 10 ימואל876 הפיח ישאר 21 ופי33262 הפיח 04-8547111 04-8547284 01/02/1949 1 1 1 0 0 1
 244. 10 ימואל877 רזעילא תירק 7 ףוהריאמ רככ35153 הפיח 04-8508533 04-8508555 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 245. 10 ימואל878 רדה 33 לצרה33504 הפיח 04-8612888 04-8612855 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 246. 10 ימואל879 הפיח לדגמ 66 ץולחה33213 הפיח 04-8612444 04-8612455 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 247. 10 ימואל880 ברוח הזוחא 16 ברוח34341 הפיח 04-8269333 04-8269355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 248. 10 ימואל882 ןנאש הונ 36 עובלג32711 הפיח 04-8298333 04-8298355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 249. 10 ימואל885 למרכה תריט ירחסמה זכרמה 2/30 לצרה39017 למרכה תריט 04-8569333 04-8569355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 250. 10 ימואל886 הירומ הזוחא 112 הירומ תורדש34618 הפיח 04-8305533 04-8305555 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 251. 10 ימואל887 רשנ 18 םולשה ךרד36651 רשנ 04-8209333 04-8209355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 252. 10 ימואל889 הישעתה יצולח םיקסע הפיח ץרפמ 9 הישעתה יצולח26294 הפיח 04-8474333 04-8474355 01/02/1949 1 1 2 0 1 0
 253. 10 ימואל891 למרכה למרכה רה 123 אישנה תורדש34634 הפיח 04-8300666 04-8300655 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 254. 10 ימואל892 לילגה ןנאש-הונ 76 לילגה32684 הפיח 04-8117333 04-8117355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 255. 10 ימואל895 ןועבט תירק ןוירוג ןב רככ36050 ןועבט תירק 04-9038333 04-9038355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 256. 10 ימואל896 ישי תמר הפצפצה30095 ישי תמר 04-9539033 04-9539055 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 257. 10 ימואל897 אתא תירק 66 תואמצעה28219 אתא תירק 04-8478333 04-8478355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 258. 10 ימואל898 ץרפמה םיקסע 192 וכע ךרד27232 קילאיב תירק 04-8807333 04-8807355 01/02/1949 1 1 2 0 1 0
 259. 10 ימואל899 םייח תירק 22 י"חא תורדש26260 הפיח 04-8818333 04-8818355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 260. 10 ימואל900 םי תירק 5 רימנ29024 םי תירק 04-8749333 04-8749355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 261. 10 ימואל901 םילשורי ישאר יגולונכטה ןגה 1 לעופה טרופס תדוגא96951 םילשורי 02-6405555 02-6405599 01/02/1949 1 1 2 0 0 0
 262. 10 ימואל902 'גרו'ג ךלמה 22 'גרו'ג ךלמה94262 םילשורי 02-6207511 02-6207555 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 263. 10 ימואל903 םרכה תיב םרכה תיב 106 לצרה תורדש96187 םילשורי 02-6441933 02-6441955 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 264. 10 ימואל904 ריעה רעש 208 ופי94383 םילשורי 02-5006333 02-5006355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 265. 10 ימואל905 לוכשא תומר ירחסמה זכרמה 15 ןראפ97802 םילשורי 02-5320311 02-5320355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 266. 10 ימואל911 הלואג 29 סוארטש95142 םילשורי 02-5312333 02-5312355 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 267. 10 ימואל912 היבחר 21 ן"במר92422 םילשורי 02-6754511 02-6754567 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 268. 10 ימואל914 םיאפר קמע 4 היננח93106 םילשורי 02-5399333 02-5399355 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 269. 10 ימואל915 לבויה תירק 1 יאוגורוא 1 יאוגורוא96701 םילשורי 02-6444333 02-6444355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 270. 10 ימואל916 שמש תיב ירחסמה זכרמה99024 שמש תיב 02-9901311 02-9901355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 271. 10 ימואל918 םילשורי חרזמ םכש רעש דיל ןיד א חלאצ95908 םילשורי 02-6268311 02-6268329 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 272. 10 ימואל920 ןויצ רככ ןויצ רככ 47 ופי94632 םילשורי 02-6201511 02-6201555 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 273. 10 ימואל921 עבש ראב 90 ץולחה84207 עבש ראב 08-6462811 08-6462817 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 274. 10 ימואל922 בגנה זכרמ ד 'כש בגנה זכרמ הדצמ ךרד84357 עבש ראב 08-6405333 08-6405355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 275. 10 ימואל923 הנומיד ירחסמה זכרמה86047 הנומיד 08-6562911 08-6562955 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 276. 10 ימואל924 םיאישנה תורדש עבש לדגמ ,11 םיאישנה ךרד 11 רגר תורדש84895 עבש ראב 08-6296511 08-6296555 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 277. 10 ימואל925 ןולקשא 8 ל"הצ78598 ןולקשא 08-6770911 08-6770944 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 278. 10 ימואל926 רדירפא 4 אישנה78404 ןולקשא 08-6796333 08-6796355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 279. 10 ימואל927 תג תירק ,שדחה ירחסמה זכרמה זפ רככ82017 תג תירק 08-6875511 08-6875555 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 280. 10 ימואל928 הרדג 30 םייוליבה70700 הרדג 08-8636333 08-8636355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 281. 10 ימואל929 וליב 145 לצרה76266 תובוחר 08-9485050 08-9485055 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 282. 10 ימואל930 תובוחר 200 לצרה76270 תובוחר 08-9445611 08-9445655 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 283. 10 ימואל932 דודשא 'א ירחסמ זכרמ 3 ןויצ יבש77227 דודשא 08-8512111 08-8512144 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 284. 10 ימואל933 הנויצ סנ ןמציו תניפ דלישטור70400 הנויצ סנ 08-9304333 08-9304355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 285. 10 ימואל934 ןויצל ןושאר 65 לצרה75267 ןויצל ןושאר 03-9682211 03-9682209 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 286. 10 ימואל936 הלמר 84 לצרה תורדש72406 הלמר 08-9277077 08-9277055 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 287. 10 ימואל937 דול ,ודנמוק רככ ודנמוק רככ ךלמה דוד תורדש71272 דול 08-9259511 08-9259555 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 288. 10 ימואל938 ג"בתנ תוביתנה תיב ,3 לנימרט70100 ג"בתנ דול 03-9722111 03-9722155 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 289. 10 ימואל939 הנבי ינאוד 'דש תניפ 2 יזבש תורדש81561 הנבי 08-9434040 08-9434055 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 290. 10 ימואל940 הוקת חתפ 1 ו"ליב תניפ 76 דלישטור49473 הוקת חתפ 03-9394111 03-9394166 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 291. 10 ימואל941 תורדש ירחסמה זכרמה ירחסמ זכרמ ,ל"הצ87020 תורדש 08-6627333 08-6627355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 292. 10 ימואל942 הננער 152 הזוחא43300 הננער 09-7706311 09-7706333 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 293. 10 ימואל943 ןורשה דוה 7 םינבה45268 ןורשה דוה 09-7478333 09-7478355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 294. 10 ימואל944 ןושאר רעש 1 ריאמ הדלוג75720 ןויצל ןושאר 03-9426333 03-9426355 18/07/1999 1 0 0 1 1 0
 295. 10 ימואל946 אבס רפכ 101 ןמציו44364 אבס רפכ 09-7647477 09-7647455 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 296. 10 ימואל948 הילצרה 2 ןוירוג ןב46785 הילצרה 09-9595911 09-9595966 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 297. 10 ימואל949 ןורשה תמר 69 בולוקוס47236 ןורשה תמר 03-5481111 03-5481155 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 298. 10 ימואל950 הינתנ 5 לצרה42400 הינתנ 09-8604511 09-8623579 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 299. 10 ימואל951 הבייט ישארה בוחרה ישארה 'חרה רטנס ןיהש40400 הבייט 09-7630111 09-7630128 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 300. 10 ימואל952 ןימינב תורדש 33 לצרה42390 הינתנ 09-8607333 09-8607355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 301. 10 ימואל953 הרדח 58 לאומס טרברה38362 הרדח 04-6340666 04-6340689 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 302. 10 ימואל954 הנח סדרפ 119 םילקדה תורדש37021 רוכרכ - הנח סדרפ 04-6176333 04-6176355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 303. 10 ימואל955 הנימינב 33 םידסיימה30500 הנימינב 04-6186311 04-6186322 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 304. 10 ימואל956 בקעי ןורכז 11 בידנה30900 בקעי ןורכז 04-6393633 04-6393655 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 305. 10 ימואל957 הדוהי ןבא 64 םידסיימה40500 הדוהי ןבא 09-8970333 09-8970355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 306. 10 ימואל958 חותפ הילצרה טילש הד רככ46755 הילצרה 09-9705333 09-9705355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 307. 10 ימואל959 הגלוא תעבג הגלוא תעבג 1 ןויצ תביש38300 הרדח 04-6240311 04-6240322 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 308. 10 ימואל960 וכע 16 ימע ןב24501 וכע 04-9956333 04-9956355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 309. 10 ימואל961 לאימרכ םינצינ זכרמ 9 תשורחה21651 לאימרכ 04-9900333 04-9900355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 310. 10 ימואל962 הירהנ 64 ןמציו22420 הירהנ 04-9878222 04-9878255 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 311. 10 ימואל963 ןיזוגור 'ד עבור ,ירחסמ זכרמ 2 אריפש77545 דודשא 08-8688333 08-8688355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 312. 10 ימואל964 תרצנ 9 לסכיא16081 תרצנ 04-6028533 04-6028555 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 313. 10 ימואל965 הלופע 10 ןיול ברה18390 הלופע 04-6520666 04-6520655 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 314. 10 ימואל966 ןאש תיב 81 ךלמה לואש11736 ןאש תיב 03-9544555 04-6489655 01/01/1949 1 0 0 1 1 0
 315. 10 ימואל968 םיבצוח רה םיקסע םיבצוח רה 7 םוטרה רוספורפ97775 םילשורי 02-5489333 02-5489355 14/04/1999 1 1 2 0 1 0
 316. 10 ימואל970 הירבט 1 םינבה14201 הירבט 04-6727111 04-6727155 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 317. 10 ימואל972 תילע תרצנ 48 - 46 (וקסר) לקד זכרמ17653 תיליע תרצנ 04-6028333 04-6028355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 318. 10 ימואל975 תפצ 35 םילשורי13206 תפצ 04-6994311 04-6994355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 319. 10 ימואל976 הנומש תירק ירחסמה זכרמה ל"הצ רככ11031 הנומש תירק 04-6818333 04-6818355 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 320. 10 ימואל978 תובוחר םיקסע רמת קראפ 10 טואלפ76706 תובוחר 08-9313333 08-9313355 22/01/1998 1 1 2 0 1 0
 321. 10 ימואל980 הריט רטנס הרמס יח לודבע קראט44915 הריט 09-7931111 09-7931127 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 322. 10 ימואל981 הייפסוע-למרכ לא תילאד 66 דחא30056 למרכ לא תילאד 04-8300733 04-8300755 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 323. 10 ימואל983 היברג לא הקאב 30 ןמציו אישנה30100 היברג לא הקאב 04-6126333 04-6126355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 324. 10 ימואל985 יכאלמ תירק י"שר תניפ ןוירוג ןב83036 יכאלמ תירק 08-8610333 08-8610355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 325. 10 ימואל987 קמעה לדגמ 77 רומע לואש תורדש23000 קמעה לדגמ 04-6447333 04-6447355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 326. 10 ימואל988 םינג לת 23 גוצרה53601 םייתעבג 03-7331333 03-7331355 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 327. 10 ימואל989 י"טמ תקלחמ-עוצב תדיחי 12 םולבניליל65131 ביבא לת 03-5148111 03-5149284 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 328. 10 ימואל991 חולשמו הקילס ףנע ביבא לת 10 םולבניליל ביבא לת 03-5147358 21/09/2008 1 3 0 0 0 0
 329. 10 ימואל994 יללכה סופורטופאה 21 ופי94141 םילשורי 02-6291782 02-6291582 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 330. 10 ימואל995 סידרפ ישארה בוחרה30898 סידרפ 04-6297311 04-6297322 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 331. 10 ימואל999 תליא ירחסמ זכרמ ירחסמ זכרמ םירמתה 'דש88000 תליא 08-6364111 08-6364166 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 332. 11 טנוקסיד002 הלופע 9 אישנה18289 הלופע 04-6428355 04-6428328 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 333. 11 טנוקסיד003 תליא םולש זכרמ ,םירמתה 'דש88000 תליא 08-6381255 08-6372467 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 334. 11 טנוקסיד004 דודשא 1 לצרה77454 דודשא 08-8546444 08-8525462 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 335. 11 טנוקסיד005 תילע תרצנ 41 ג'דוד זכרמ - קמעה17000 תיליע תרצנ 04-6029350 04-6029312 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 336. 11 טנוקסיד006 תורבח תקלחמב חותיפ רודמ 27 יולה הדוהי65136 ביבא לת 01/01/1995 1 3 0 0 0 0
 337. 11 טנוקסיד007 םינג לת 259 ןוירוג ןב52313 ןג תמר 03-5727355 03-5719082 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 338. 11 טנוקסיד008 ןיקניש 66 ןיקניש65233 ביבא לת 03-7109250 03-5603383 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 339. 11 טנוקסיד010 א"ת ישאר 38 יולה הדוהי65136 ביבא לת 03-5145517 03-5146287 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 340. 11 טנוקסיד014 יטיס ביבא לת 38 יולה הדוהי ביבא לת 03-5146333 03-5145350 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 341. 11 טנוקסיד016 יבנלא 76 יבנלא65172 ביבא לת 03-5199250 03-5163159 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 342. 11 טנוקסיד017 המלש ךרד 74 המלש ךרד66531 ביבא לת 03-5151350 03-6810153 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 343. 11 טנוקסיד018 הוקתה תנוכש 16 ל"צא67128 ביבא לת 03-6360350 03-6879793 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 344. 11 טנוקסיד019 הדוהי ןב 71 הדוהי ןב63433 ביבא לת 03-5216340 03-5248250 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 345. 11 טנוקסיד025 הירקה תחולש 90 םיאנומשחה67133 ביבא לת 03-6235656 03-561299003401/02/1949 1 1 0 1 1 2
 346. 11 טנוקסיד026 ופי תורצח 15 םילשורי 'דש68112 ביבא לת 03-5152450 03-6833920 01/02/1949 1 1 0 1 1 0
 347. 11 טנוקסיד028 לוריבג ןבא 164 לוריבג ןבא ביבא לת 03-5422218 03-6054221 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 348. 11 טנוקסיד034 הירקה 2 ןלפק64734 ביבא לת 03-6939250 03-6956694 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 349. 11 טנוקסיד038 יבכמה הדוהי 69-71 יבכמה הדוהי62300 ביבא לת 03-5432255 03-5460057 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 350. 11 טנוקסיד040 ןג תמר 50 לצרה52421 ןג תמר 03-6752785 03-6703103 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 351. 11 טנוקסיד041 הוקת חתפ 22 רולס49363 הוקת חתפ 03-9395151 03-9345572 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 352. 11 טנוקסיד042 הינתנ 6 יקסנלימס42432 הינתנ 09-8601288 09-8342463 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 353. 11 טנוקסיד043 הלמר 55 לצרה 'דש72406 הלמר 08-9182441 08-9226872 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 354. 11 טנוקסיד044 הילצרה 22 בולוקוס46497 הילצרה 09-9596350 09-9547960 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 355. 11 טנוקסיד045 תובוחר 190 לצרה76268 תובוחר 08-9360255 08-9476772 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 356. 11 טנוקסיד046 הירבט תיטוקסה רככה ,ןדריה14200 הירבט 04-6728333 04-6792132 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 357. 11 טנוקסיד049 ןולוח 68 בולוקוס58330 ןולוח 03-5026255 03-5036054 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 358. 11 טנוקסיד051 םי תב 51 רופלב59383 םי תב 03-5002355 03-6593766 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 359. 11 טנוקסיד052 חנ רככ 16 ןיקריס53256 םייתעבג 03-6756556 03-6724957 01/02/194908/12/2011 1 1 0 0 1 0
 360. 11 טנוקסיד054 אבס רפכ 75 ןמציו44214 אבס רפכ 09-7645255 09-7441688 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 361. 11 טנוקסיד055 ןויצל ןושאר 87 לצרה75266 ןויצל ןושאר 03-9688396 03-9665247 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 362. 11 טנוקסיד056 הוקת חתפ לצרה 30 לצרה49435 הוקת חתפ 03-9051255 03-9344877 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 363. 11 טנוקסיד058 ןוירוג ןב ךרד 13 ןוירוג ןב ךרד51260 קרב ינב 03-6177228 03-5703151 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 364. 11 טנוקסיד059 דול דול 2 ךלמה דוד 'דש71272 דול 08-9181355 08-9232040 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 365. 11 טנוקסיד060 םילשורי ישאר 11 הדוהי ןב94624 םילשורי 02-6754430 02-6754380 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 366. 11 טנוקסיד061 הדוהי הנחמ 121 ופי94342 םילשורי 02-5676455 02-6253154 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 367. 11 טנוקסיד062 הבשומה 21 םיאפר קמע93104 םילשורי 02-5676540 02-5632599 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 368. 11 טנוקסיד064 הלואג 11 לאקזחי95265 םילשורי 02-5319950 02-5376249 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 369. 11 טנוקסיד065 לבויה תירק 74 בוכורוב96622 םילשורי 02-6440558 02-6423135 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 370. 11 טנוקסיד066 היבחר 5 דוסיה ןרק92422 םילשורי 02-5677433 02-6246089 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 371. 11 טנוקסיד067 הממור 220 ופי94383 םילשורי 02-5006550 02-5380864 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 372. 11 טנוקסיד068 םילשורי חרזמ 19 םילשורי חרזמ ןמילוס ןטלוס97626 םילשורי 02-6265444 02-6283630 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 373. 11 טנוקסיד069 םרכה תיב 2 םיזראה96182 םילשורי 02-6588350 02-6525535 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 374. 11 טנוקסיד070 הפיח ישאר 47 תואמצעה ךרד33033 הפיח 04-8617749 04-8644022 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 375. 11 טנוקסיד072 ם"ילפ 11 ם"ילפ33095 הפיח 04-8617579 04-8617419 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 376. 11 טנוקסיד074 ןנאש הונ 53 רודלפמורט 'דש32581 הפיח 04-8617785 04-8322243 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 377. 11 טנוקסיד075 ןיקצומ תירק 20 ןשוג השמ 'דש26310 ןיקצומ תירק 04-8780350 04-8713105 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 378. 11 טנוקסיד076 למרכה זכרמ 124 אישנה 'דש34633 הפיח 04-8617574 04-8617543 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 379. 11 טנוקסיד077 אתא תירק 61 תואמצעה28000 אתא תירק 04-8479366 04-8441266 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 380. 11 טנוקסיד079 השדחה תובוחר 1 דוד ןב סחנפ תובוחר 03-9439111 22/01/2008 1 1 1 0 1 1
 381. 11 טנוקסיד080 םימולהיה תסרוב 3 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-6100222 03-5752130 01/02/1984 1 0 0 0 0 0
 382. 11 טנוקסיד082 לונוס לדגמ א"ת 52 ןיגב םחנמ ךרד66023 ביבא לת 03-6360455 03-6876282 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 383. 11 טנוקסיד083 ףוגנזיד ןופצ 191 ףוגנזיד63462 ביבא לת 03-5204350 03-5236947 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 384. 11 טנוקסיד084 לאונמע תורדש 103 לוריבג ןבא64047 ביבא לת 03-5205350 03-5220983 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 385. 11 טנוקסיד085 ןיבר קחצי רככ 66-68 לוריבג ןבא64952 ביבא לת 03-6937670 03-6919067 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 386. 11 טנוקסיד086 ביבא תמר 19 יקצדורב69041 ביבא לת 03-6464350 03-6425213 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 387. 11 טנוקסיד088 רגסמה 43 רגסמה67214 ביבא לת 03-6230250 03-5620847 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 388. 11 טנוקסיד090 הרדח 68 לאומס טרברה38204 הרדח 04-6327355 04-6341940 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 389. 11 טנוקסיד092 הננער 119 הזוחא43373 הננער 09-7706778 09-7740737 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 390. 11 טנוקסיד093 תרצנ 303/4 הבונזק16223 תרצנ 04-6027350 04-6561228 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 391. 11 טנוקסיד094 עבש ראב 82 תורדתסהה84208 עבש ראב 08-6294250 08-6276747 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 392. 11 טנוקסיד095 בקעי ןורכז 2 ןגדה30900 בקעי ןורכז 04-6299355 04-6390140 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 393. 11 טנוקסיד096 הוונ םורמ 7 ואדנל ,רטנס םורמ52282 ןג תמר 03-6711355 03-6779958 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 394. 11 טנוקסיד097 הירהנ 29 ןותעגה 'דש22440 הירהנ 04-9959357 04-9927547 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 395. 11 טנוקסיד098 תפצ 4 'ב הילע 83 םילשורי13223 תפצ 04-6927350 04-6974792 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 396. 11 טנוקסיד099 וכע 38 ימע ןב24505 וכע 04-9955350 04-9811941 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 397. 11 טנוקסיד100 דלישטור תורדש 4 דלישטור 'דש66881 ביבא לת 03-5145950 03-5145188 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 398. 11 טנוקסיד102 ןח תמר 29 ינלוג52224 ןג תמר 03-6304255 03-6314964 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 399. 11 טנוקסיד103 םינשוש תואנ 46 םילואג58402 ןולוח 03-6503226 03-5592048 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 400. 11 טנוקסיד104 לחר תואנ 36 תליא58361 ןולוח 03-5020250 03-6512306 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 401. 11 טנוקסיד105 א"ת תטיסרבינוא לשטימ ןינב ,ןונבל םייח61390 ביבא לת 03-6464225 03-6423492 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 402. 11 טנוקסיד106 תונרקה תיב 16 לצרה33121 הפיח 04-8617601 04-8670102 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 403. 11 טנוקסיד107 הירומ 128 הירומ 'דש34618 הפיח 04-8617576 04-8257988 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 404. 11 טנוקסיד109 לוכשא תמר 9 ןראפ97802 םילשורי 02-5320550 02-5818808 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 405. 11 טנוקסיד110 הנומש תירק 4 יקסבוחינרשט ,"עצמאב 8" ןוינק11033 הנומש תירק 04-6908345 04-6908330 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 406. 11 טנוקסיד111 הנומיד (שדח ףגא) ירחסמה זכרמה86000 הנומיד 08-6509350 08-6552777 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 407. 11 טנוקסיד112 הרדג 16 םייוליבה70700 הרדג 08-8631250 08-8594328 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 408. 11 טנוקסיד114 'ד עבור 1 אריפש השמ םייח77556 דודשא 08-8549450 08-8556618 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 409. 11 טנוקסיד117 הנויצ סנ 31 ןמציו74030 הנויצ סנ 08-9388350 08-9409955 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 410. 11 טנוקסיד118 םיביבא הונ 34 אישנה הדוהי69200 ביבא לת 03-6461450 03-6419098 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 411. 11 טנוקסיד123 םולהיה רככ ג"ר 12 רבליס ללה52522 ןג תמר 03-7533455 03-7524805 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 412. 11 טנוקסיד125 ןורשה תמר 46 בולוקוס47235 ןורשה תמר 03-5481250 03-5400858 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 413. 11 טנוקסיד127 ילבב ןוכש 24 גוצרה62915 ביבא לת 03-5420350 03-5442812 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 414. 11 טנוקסיד128 ןולקשא 15 ןוירוג ןב 'דש78281 ןולקשא 08-6789355 08-6731711 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 415. 11 טנוקסיד129 תיזכרמ הקילס-לועפתה ףגא 160 לצרה68101 ביבא לת 03-5153547 03-6819091 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 416. 11 טנוקסיד130 ופאמ 71 הדוהי ןב תניפ ,16 ופאמ63577 ביבא לת 03-5216222 03-5242344 01/02/1984 1 1 3 0 1 0
 417. 11 טנוקסיד131 תג תירק ירחסמ זכרמ ,87-ה רככ82000 תג תירק 08-6878255 08-6884849 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 418. 11 טנוקסיד132 ןונגע י"ש 6 ןונגע י"ש 'דש93589 םילשורי 02-5677544 02-5670281 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 419. 11 טנוקסיד136 ןואריק 38 ךלמה המלש55000 ונוא תירק 03-5316355 03-5349435 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 420. 11 טנוקסיד137 קמעה לדגמ 1 תואמצעה ךרד23515 קמעה לדגמ 04-6448350 04-6546046 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 421. 11 טנוקסיד138 םי תירק 29 םילשורי 'דש29000 םי תירק 04-8787350 04-8750044 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 422. 11 טנוקסיד139 קרב ינב 60 אביקע יבר51273 קרב ינב 03-5778455 03-6194133 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 423. 11 טנוקסיד143 לאינד 33 לאינד59426 םי תב 03-5008250 03-6589440 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 424. 11 טנוקסיד144 ןליא תמר 1 םינרוא -ןליא תמר ירחסמ .מ54056 לאומש תעבג 03-5300355 03-5324325 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 425. 11 טנוקסיד145 םייתעבג 19 ןמציו53391 םייתעבג 03-5725456 03-5731434 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 426. 11 טנוקסיד146 חותיפ הילצרה 63 האושה ישודק46767 הילצרה 09-9526455 09-9555746 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 427. 11 טנוקסיד147 ףוגנזיד בל 55 ףוגנזיד64332 ביבא לת 03-6210355 03-5280733 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 428. 11 טנוקסיד148 רופלב 97 רופלב59462 םי תב 03-5002450 03-5080101 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 429. 11 טנוקסיד151 והילא די 64 ןייד השמ ךרד67320 ביבא לת 03-6300355 03-7303225 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 430. 11 טנוקסיד152 הנידמה רככ 66 רייאב 'ה62198 ביבא לת 03-5458222 03-6040000 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 431. 11 טנוקסיד153 יכאלמ תירק שדחה ירחסמה זכרמה ,י"שר83060 יכאלמ תירק 08-8608255 08-8583669 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 432. 11 טנוקסיד156 הינתנ-ב"אלמ 14 תואמצעה רככ42271 הינתנ 09-8302333 09-8628784 01/01/1949 1 1 3 0 1 0
 433. 11 טנוקסיד157 ןולוח הישעתה 4 תשוחנה58859 ןולוח 03-5576444 03-5595225 03/12/1991 1 1 0 0 1 0
 434. 11 טנוקסיד158 ןגו תיב 86 לאיזוע96424 םילשורי 02-6442788 02-6423331 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 435. 11 טנוקסיד159 ללכ זכרמ 97 ופי94342 םילשורי 02-6227450 02-6253157 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 436. 11 טנוקסיד160 םילשורי ישאר ףינס תת 11 הדוהי ןב םילשורי 01/01/1992 1 2 0 0 0 0
 437. 11 טנוקסיד162 םילשורי תויפלת תויפלת רדה תיב ,26 גינק רייפ93469 םילשורי 02-5682455 02-6714117 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 438. 11 טנוקסיד166 לוכשא תמר תחולש םיפוצה רה -תירבעה הטיסרבינואה97665 םילשורי 02-5411777 02-581322310901/02/1949 11109 1 1 4 0 1 2
 439. 11 טנוקסיד167 שמש תיב שמש תיב ת"א ,1 ןולא לאגי99062 שמש תיב 02-9906255 02-9915071 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 440. 11 טנוקסיד170 הפיח ישאר ףינס תת 47 תואמצעה ךרד33033 הפיח 01/01/1992 1 2 0 0 0 0
 441. 11 טנוקסיד174 לאימרכ לאימרכ תוצוח םחתמ ,5 ןומכ לעמ20100 לאימרכ 04-9953333 04-9987766 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 442. 11 טנוקסיד175 הנבי 1 ךומריה81220 הנבי 08-9320350 08-9430804 16/08/1983 1 1 0 0 1 0
 443. 11 טנוקסיד176 ץרפמה 3 הישעתה יצולח26180 הפיח 04-8817350 04-8414338 11/09/1990 1 1 0 0 1 0
 444. 11 טנוקסיד181 א"ת ישאר ףינס תת 27-31 יולה הדוהי65136 ביבא לת 01/01/1992 1 2 0 0 0 0
 445. 11 טנוקסיד182 א"ת ישאר ףינס תת 27-31 יולה הדוהי65136 ביבא לת 01/01/1992 1 2 0 0 0 0
 446. 11 טנוקסיד183 א"ת ישאר ףינס תת 27-31 יולה הדוהי65136 ביבא לת 01/01/1992 1 2 0 0 0 0
 447. 11 טנוקסיד184 א"ת ישאר ףינס תת 27-31 יולה הדוהי65136 ביבא לת 01/01/1992 1 2 0 0 0 0
 448. 11 טנוקסיד185 א"ת ישאר ףינס תת 27-31 יולה הדוהי65136 ביבא לת 01/01/1992 1 2 0 0 0 0
 449. 11 טנוקסיד186 הירא תירק הירא תירק ,88 ןיסיג49222 הוקת חתפ 03-9280355 03-9212388 07/09/1993 1 1 0 0 1 0
 450. 11 טנוקסיד187 ןורשה דוה 14 םינבה45268 ןורשה דוה 09-7613355 09-7488911 26/07/1994 1 1 0 0 1 0
 451. 11 טנוקסיד188 םינוינקה ברעמ ת"א ,18 בורחס75707 ןויצל ןושאר 03-9536355 03-9624701 07/12/1993 1 1 0 0 1 0
 452. 11 טנוקסיד190 א"ת ישאר ףינס -ח"טמ תקלחמ 27-31 יולה הדוהי65136 ביבא לת 03-5145549 03-5145246 01/11/1995 1 2 0 0 0 0
 453. 11 טנוקסיד198 הקפא 'ג ביבא תמר ,25 ריאמיחא69492 ביבא לת 03-6403355 03-6422195 18/06/1985 1 1 0 0 1 0
 454. 11 טנוקסיד199 רקנש חותיפ הילצרה 4 רקנש46733 הילצרה 09-9526350 09-9555576 25/11/1993 1 1 0 0 1 0
 455. 11 טנוקסיד200 עוציב תקלחמ 160 לצרה68101 ביבא לת 03-5153184 03-5153224 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 456. 11 טנוקסיד201 תובשחה ךרעמ 160 לצרה68101 ביבא לת 03-5153103 03-6817611 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 457. 11 טנוקסיד202 יטפשמה ץועיה ףגא 17 יולה הדוהי65137 ביבא לת 03-5145496 03-5145490 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 458. 11 טנוקסיד210 מ"עב למג תופוק לוהינ טנוקסיד 'א 25 םולבניליל65133 ביבא לת 03-5145514 03-5146054 05/11/1996 1 3 0 0 0 0
 459. 11 טנוקסיד211 יטפשמה ץועיה ףגא 17 יולה הדוהי65137 ביבא לת 03-5145496 03-5145490 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 460. 11 טנוקסיד212 יוניבו םיסכנ ףגא ביבא לת 52 ןיגב םחנמ ךרד לונוס.ב68101 ביבא לת 03-7914300 03-7914381 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 461. 11 טנוקסיד213 ךרע תוריינ ףגא 38 יולה הדוהי65546 ביבא לת 03-5145575 03-5145719 01/02/1949 1 3 0 0 0 0
 462. 11 טנוקסיד219 קנבלט 53 ל"צאה75706 ןויצל ןושאר 03-9439000 03-9522844 30/03/1995 1 3 0 0 0 0
 463. 11 טנוקסיד302 לט תעבג לט תעבג ,2 ןייד השמ48501 ןיעה שאר 03-5144880 03-9014845 15/07/2003 1 1 4 0 1 0
 464. 11 טנוקסיד303 ןיעידומ 1 ףלקמ יכדרמ ףולא בר71720 ןיעידומ 08-9269222 08-9716999 31/08/2004 1 1 0 1 1 0
 465. 11 טנוקסיד305 מלי 41 יולה הדוהי ביבא לת 1 3 0 0 0 0
 466. 11 טנוקסיד308 ינויסנפ ץועיי 25 םולבנליל ביבא לת 03-5146524 03-5153224 1 1 1 0 0 1
 467. 11 טנוקסיד316 ינויסנפה ץועייה לועפת -ירוחא דרשמ 160 לצרה ביבא לת 03-5158018 1 3 4
 468. 11 טנוקסיד318 םימי ריע הינתנ , ירחסמ זכרמ , רמתו ןונמא בוחר42202 הינתנ 03-5144830 09-8652963 07/07/2008 1 1 4 1 1 1
 469. 11 טנוקסיד319 לאומש תעבג ןוינק ,והינתנ ינוי בוחר54424 לאומש תעבג 03-5144860 03-5323316 13/08/2008 1 1 4 1 1 1
 470. 11 טנוקסיד320 ןורשה תיירק הינתנ 40 םותרה הינתנ 03-5144875 09-8340720 06/11/2008 1 1 4 1 1 1
 471. 11 טנוקסיד321 םואלה םילשורי ,10 ןיבר 'דש םילשורי 02-6598333 02-6510865 04/11/2007 1 1 4 0 1 1
 472. 11 טנוקסיד324 ןד פוט 72 ןזור סחנפ ביבא לת 03-7468220 03-7468221 15/01/2012 1 0 0 1 1 0
 473. 11 טנוקסיד329 ם"תמ ם"תמ .ת.א ,3 ם"תמ ילדגמ 3 בורחס הפיח 04-8617810 04-8502428 05/03/2009 1 1 0 1 0 0
 474. 11 טנוקסיד330 ןוספלוו ח"יב ןוספלוו ח"יב םי תב 03-5144940 03-5055124 14/09/2008 1 1 0 1 1 1
 475. 11 טנוקסיד331 םירשנ יפנכ 15 םירשנ יפנכ םילשורי 02-9411222 02-6510875 07/07/2009 1 0 0 1 1 0
 476. 11 טנוקסיד340 ןורשה תיטרפ תואקנבל זכרמה 89 םידוהיה תנידמ הילצרה 09-9532333 09-9554750 15/02/2011 1 1 1 0 0 1
 477. 11 טנוקסיד355 םיננר ןוינק ךלש ךרדב טנוקסיד 2 הכאלמה הננער 03-5144835 09-7484562 07/07/2009 1 1 1 0 0 1
 478. 11 טנוקסיד360 םינויבס 4 שרוחה ךרד דוהי 03-5144985 03-6321640 01/02/2011 1 1 1 0 0 1
 479. 11 טנוקסיד363 םינורש ךלש ךרדב טנוקסיד הסינכ תמוק ,םינורש ןוינק 2 ןוקריה ןורשה דוה 03-5144866 09-8852360 07/03/2011 1 1 1 0 0 1
 480. 11 טנוקסיד380 ןד םיקסע זכרמ 12 רבליס ללה אבא ךרד ןג תמר 03-7537333 03-7513370 01/09/2005 1 0 0 0 0 0
 481. 11 טנוקסיד381 םורדהו םילשורי םיקסע זכרמ 1 לעופה טרופס תדוגא םילשורי 02-6495333 02-6784645 01/09/2005 1 1 0 0 0 1
 482. 11 טנוקסיד382 ןורשה יארשא דקומ 22 בולוקוס46497 הילצרה 09-9596311 09-9570775 01/09/2005 1 1 2 0 1 0
 483. 11 טנוקסיד383 ןופצ םיקסע זכרמ 194 וכע ךרד קילאיב תירק 04-8809399 04-8809390 01/09/2005 1 0 0 0 0 0
 484. 11 טנוקסיד384 הלפשה םיקסע זכרמ עדמה תירק 10 טואלפ רוספורפ תובוחר 08-9369522 08-9362630 01/09/2005 1 0 0 0 0 0
 485. 11 טנוקסיד391 יתיב טנוקסיד ת"פ ןורוא הווקת חתפ 180 דלישטור 'חר49370 הוקת חתפ 03-9439222 03-9086508 06/03/2007 1 1 4 1 1 1
 486. 11 טנוקסיד393 דודשא ז"י עבור 2 םהוש 'חר דודשא 03-5144810 08-8678016 08/01/2008 1 1 1 0 0 0
 487. 11 טנוקסיד395 לבויה לדגמ 125 ןיגב םחנמ ביבא לת 03-5144900 03-6868578 27/11/2007 1 1 1 0 1 1
 488. 11 טנוקסיד396 אפורה ףסא אפורה ףסא םילוח תיב ןיפירצ 08-9140333 08-9249233 09/12/2007 1 1 1 0 0 1
 489. 11 טנוקסיד397 הירהנ ח"יב יברעמה לילגל םילוח תיב הירהנ 04-8617800 04-9825474 01/01/2008 1 1 1 1 0 1
 490. 11 טנוקסיד398 רמושה-לת תמוצה בל ןוינק ,רמושה-לת םילוחה תיב לעפא תמר 03-5144910 03-7360234 01/01/2008 1 1 1 1 0 1
 491. 11 טנוקסיד406 תיז ריב 1 ישאר בוחר תיז ריב 02-2819333 02-2819337 01/01/2012 1 4 0 0 0 0
 492. 11 טנוקסיד409 םחל תיב 1 םחל תיב םחל תיב 02-2740375 02-2740378 01/01/2012 1 4 0 0 0 0
 493. 11 טנוקסיד418 ךלש ךרדב טנוקסיד 72-74 יקסניטוב'ז49517 הוקת חתפ 03-9222303 03-9220848 20/02/2000 1 1 0 1 1 1
 494. 11 טנוקסיד426 הננער -לומ קראפ ךלש ךרדב טנוקסיד 269 הזוחא הננער 09-7729933 09-772992209217/05/2005 1 1 0 0 1 0
 495. 11 טנוקסיד427 םייתעבג ןוינק 53 ןיבר קחצי53483 םייתעבג 03-7312169 03-7312104 31/05/2005 1 1 0 0 1 0
 496. 11 טנוקסיד431 החלמ ם-י החלמ ןוינק ,1 רתיב טרופס תדוגא96952 םילשורי 02-6480514 02-6480582 28/12/2006 1 1 4 0 1 0
 497. 11 טנוקסיד432 בגנה ןוינק ךלש ךרדב טנוקסיד 93 ד"ת ,ןהכ ילא תמוצ ,בגנה ןוינק84100 עבש ראב 08-6278088 08-6279070 07/07/2005 1 1 0 0 1 0
 498. 11 טנוקסיד433 תוריאמ םינפ 10 תוריאמ םינפ94423 םילשורי 02-5300222 02-5300212 04/04/2006 1 1 0 1 1 0
 499. 11 טנוקסיד443 קילאיב תירק ,ןוירקה 194 וכע27232 קילאיב תירק 04-8809350 04-8809325 03/05/2001 1 1 0 0 1 0
 500. 11 טנוקסיד452 ביבא לת םיקסע זכרמ 43 רגסמה ביבא לת 03-6230244 03-6240660 01/09/2005 1 0 0 0 0 0
 501. 11 טנוקסיד468 םילוקיע תדיחי 160 לצרה ביבא לת 03-5158302 03-5153755 1 3 4
 502. 11 טנוקסיד477 ןוינק דנרג ךלש ךרדב טנוקסיד 54 ןלוג החמש הפיח 04-8617840 04-8617829 28/06/2011 1 1 1 0 0 1
 503. 11 טנוקסיד488 םורדהו הלפשה דקומ 5 ל"דז75266 ןויצל ןושאר 03-9595444 03-9566850 16/03/2001 1 1 0 1 1 0
 504. 11 טנוקסיד506 ןויצל ןושאר ברעמ המקש הוונ 15 לארשי תשרומ75756 ןויצל ןושאר 03-9420226 03-9413880 28/12/2000 1 1 0 0 1 0
 505. 11 טנוקסיד510 ןויצ תרשבמ ןויצ תרשבמ ,לארה ןוינק90805 ןויצ תרשבמ 02-5705444 02-5336870 21/11/1995 1 1 0 0 1 0
 506. 11 טנוקסיד515 םידיתע תמדק 24 לזרבה69710 ביבא לת 03-7654250 03-6491799 26/05/1998 1 1 0 0 1 0
 507. 11 טנוקסיד516 םימודא 5 םדק ךרד98100 םימודא הלעמ 02-5913328 02-5905588 11/05/1999 1 1 0 0 1 0
 508. 11 טנוקסיד517 עבש ראב ריעה בל 8 דלוס הטירנה84894 עבש ראב 08-6471250 08-6281284 24/09/1999 1 1 0 0 1 0
 509. 11 טנוקסיד518 םיסנניפ תודסומו םיקנב תקלחמ 27 יולה הדוהי ביבא לת 03-5144781 03-5146265 01/01/1999 1 1 1 0 0 1
 510. 11 טנוקסיד520 תיאקנב ןיב תרושקתו ח"טמ יתוריש תקלחמ 160 לצרה ביבא לת 03-5153106 03-5158142 01/01/1949 1 1 4 0 0 1
 511. 11 טנוקסיד521 םילשורי-ב"אלמ 11 הדוהי ןב94624 םילשורי 02-5676767 02-5676757 01/05/1983 1 1 3 0 1 0
 512. 11 טנוקסיד526 הינתנ גלופ םינובה תניפ ,13 לארשי ירוביג42504 הינתנ 09-8636228 09-8851383 17/01/1995 1 1 0 0 1 0
 513. 11 טנוקסיד535 רישי קנבלט 56 בולוקוס46497 הילצרה 09-9729440 09-9505680 01/11/1995 1 1 0 1 1 0
 514. 11 טנוקסיד568 ביבא לת תיטרפ תואקנבל זכרמה 33 המוק עבורמ ןיינב ,ילאירזע ילדגמ 132 ןיגב םחנמ ךרד ביבא לת 03-5638333 03-7513947 16/08/1998 1 1 1 1 0
 515. 11 טנוקסיד874 סאבוט 1 ישארה בוחרה סבוט 09-2571689 09-2571697 01/01/2012 1 4 0 0 0 0
 516. 12 םילעופה003 םיבהל םיבהל ירחסמ זכרמ 1 ןומיר 'דש85358 םיבהל 08-6513432 03-7136972 09/12/2008 1 1 1 0 0 1
 517. 12 םילעופה004 "םיפונ" תובא תיב 2 דלוס הטיירנה96784 םילשורי 69130/12/2002 1 1 4 0 0 2
 518. 12 םילעופה006 "למרכ" תובא תיב 12 רדיא34752 הפיח 70430/12/2002 1 1 4 0 0 2
 519. 12 םילעופה008 "ןעשמ" תובא תיב 6 יקסנולש69410 ביבא לת 03-5312444 03-694698450403/05/1994 1 1 4 0 0 2
 520. 12 םילעופה009 "ןעשמ" תובא תיב 68 יקצדורב69052 ביבא לת 03-7455455 77803/05/1994 12778 1 1 4 0 0 2
 521. 12 םילעופה011 "סלוי" תובא תיב 1 תופקרה34745 הפיח 70130/12/2002 1 1 4 0 0 2
 522. 12 םילעופה012 "עשילא ילדגמ" תובא תיב 11 ץכ ריאי34636 הפיח 70130/12/2002 1 1 4 0 0 2
 523. 12 םילעופה013 "למרכ רוד" תובא תיב 1 והילדג32587 הפיח 70230/12/2002 1 1 4 0 0 2
 524. 12 םילעופה014 "אפורה ןועמ" תובא תיב 9 ירוד בקעי32586 הפיח 70230/12/2002 1 1 4 0 0 2
 525. 12 םילעופה015 "םינורש ינג" תובא תיב 61 ןורמושה40500 הדוהי ןבא 65230/12/2002 1 1 4 0 0 2
 526. 12 םילעופה016 "רפכב האיטורפ" תובא תיב 101 ד"ת40600 דנומ לת 65230/12/2002 1 1 4 0 0 2
 527. 12 םילעופה017 "ןעשמ " תובא תיב 12 יספלא84763 עבש ראב 59430/12/2002 1 1 4 0 0 2
 528. 12 םילעופה018 "ןוכיתה םיה ילדגמ" תובא תיב 2 םיה59303 םי תב 03-5553023 64230/12/2002 1 1 4 0 0 2
 529. 12 םילעופה019 "ףוח הוונ תזוחא" תובא תיב 30 הליגמה75708 ןויצל ןושאר 03-9625665 52130/12/2002 1 1 4 0 0 2
 530. 12 םילעופה020 120" דוע" תובא תיב 1 סווטה45353 ןורשה דוה 62630/12/2002 1 1 4 0 0 2
 531. 12 םילעופה021 "םיבכוכה תעבש" תובא תיב 138 אישנה46399 הילצרה 62930/12/2002 1 1 4 0 1 2
 532. 12 םילעופה022 "ןעשמ" תובא תיב 35 קילאיב58328 ןולוח 03-5029100 63830/12/2002 1 1 4 0 0 2
 533. 12 םילעופה023 "ןוכיתה םיה ילדגמ" תובא תיב 58 ינריס44285 אבס רפכ 67930/12/2002 1 1 4 0 0 2
 534. 12 םילעופה024 "םירדה רפכב תיב" תובא תיב 77 הדוהי ןב44416 אבס רפכ 55930/12/2002 1 1 4 0 0 2
 535. 12 םילעופה025 "רפכב תיב" תובא תיב 71 הדוהי ןב44416 אבס רפכ 55930/12/2002 1 1 4 0 0 2
 536. 12 םילעופה026 "זפ ליג" תובא תיב 4 יח לת44456 אבס רפכ 62730/12/2002 1 1 4 0 0 2
 537. 12 םילעופה027 "ןורשה יפונ" תובא תיב 7 ת"פ42461 הינתנ 61230/12/2002 1 1 4 0 0 2
 538. 12 םילעופה029 "רמוע ינג" תובא תיב 5 םגאה89465 רמוע 57030/12/2002 1 1 4 0 0 2
 539. 12 םילעופה030 "ןדליא תיב" תובא תיב 76 םיאנומשח26401 ןיקצומ תירק 72930/12/2002 1 1 4 0 0 2
 540. 12 םילעופה031 120" דע " תובא תיב 40 יקסנלימס75258 ןויצל ןושאר 03-9687222 57030/12/2002 1 0 0 1 1 0
 541. 12 םילעופה032 "תובא בל" תובא תיב 2 ןיקריס76407 תובוחר 08-9344888 61530/12/2002 1 1 4 0 0 2
 542. 12 םילעופה033 "יבכמ תונועמ" תובא תיב 52 אישנה הדוהי47278 ןורשה תמר 76930/12/2002 1 1 4 0 0 2
 543. 12 םילעופה034 "תיב תזוחא" תובא תיב 269 הזוחא43557 הננער 75730/12/2002 1 1 4 0 0 2
 544. 12 םילעופה035 "גלופ תזוחא" תובא תיב קחצי לת ץוביק קחצי לת ץוביק45805 קחצי לת 65219/01/2004 1 1 4 0 1 2
 545. 12 םילעופה037 ןורהא תיב "רפכב תיב" תובא תיב 37 'ג ןח תב40294 הינתנ 61201/01/2005 1 1 4 0 1 2
 546. 12 םילעופה038 "סאלאפ זכרמ" תובא תיב 18 ןמציו64239 ביבא לת 56706/07/2005 1 1 4 0 1 2
 547. 12 םילעופה039 רפכב תיב תובא תיב 3 ץרא ךרד70700 הרדג 08-9540000 64618/01/2006 1 1 4 0 0 2
 548. 12 םילעופה055 רזייק 24 ןולובז תוניג71725 ןיעידומ 08-9265725 08-9265720 23/09/2008 1 0 0 0 0 0
 549. 12 םילעופה056 ןורשה רמשמ ןורשה ןולא םחתמ ןגועה תמוצ ןגועה תמוצ40270 ןורשה רמשמ 09-8948960 03-7136963 30/12/2008 1 0 0 1 1 0
 550. 12 םילעופה060 ןכשמ ףגא 11 בגנה66186 ביבא לת 03-7140777 03-7140870 01/01/2004 1 3 0 0 0 0
 551. 12 םילעופה061 םיקסע הוקת-חתפ 3 ןושמש49517 הוקת חתפ 03-7702200 03-9195104 10/02/2011 1 0 0 1 1 0
 552. 12 םילעופה063 םיקסע ןולייא 10 המוק הרטקלא לדגמ 98 ןולא לאגי67891 ביבא לת 03-7931800 03-7931820 12/06/2011 1 0 0 1 1 0
 553. 12 םילעופה069 ישי תמר ישי תמר ,סדה זכרמ ,1 לקדה 1 לקדה30095 ישי תמר 04-9535547 03-7136961 18/02/2009 1 0 0 1 1 0
 554. 12 םילעופה072 םיקסע הרדח 75 לאומס טרברה38200 הרדח 04-6329500 04-6329533 09/05/2010 1 0 2 1 1 0
 555. 12 םילעופה089 םילשא תואנ 60 תרומזתה75573 ןויצל ןושאר 03-9516927 03-7136962 09/02/2009 1 0 0 1 1 0
 556. 12 םילעופה090 אכרי 1 ןאענכ ןוינק אכרי 04-9069200 03-7136970 02/12/2008 1 0 0 1 1 0
 557. 12 םילעופה091 לאומש תעבג 17 רוג הטומ54422 לאומש תעבג 03-7344822 03-7344828 02/02/2009 1 0 0 1 1 0
 558. 12 םילעופה153 םינג רפכ 65 תואמצעה49379 הוקת חתפ 03-9101427 03-5054557 07/09/2010 1 0 0 1 1 0
 559. 12 םילעופה158 תינמרגה הבשומה 4 ץילמה93116 םילשורי 02-6504338 02-6504329 24/05/2010 1 0 0 1 1 0
 560. 12 םילעופה159 םיקסע ביבא - לת ןייטשניול לדגמ,(הסינכ תמוק) ןיגב םחנמ 23 ןיגב םחנמ ךרד66183 ביבא לת 03-5674377 03-5674399 18/07/2010 1 0 2 1 1 0
 561. 12 םילעופה160 באז הוונ 36 יקסניטוב'ז הנהוי 'דש84253 עבש ראב 08-9110303 03-7136798 22/07/2010 1 0 0 1 1 0
 562. 12 םילעופה161 השנמ ימלת השנמ ימלת 9 ןושיק םירפא70300 בקעי ראב 08-9785700 08-6342532 08/09/2010 1 0 0 1 1 0
 563. 12 םילעופה167 םיקסע הינתנ ריפס תירק הישעתה רוזא 45 הכאלמה42505 הינתנ 09-8640217 09-8640222 10/01/2010 1 0 2 1 1 0
 564. 12 םילעופה168 םיקסע הירהנ 1 הבגר - גיב םחתמ הירהנ 04-9879200 04-9879222 18/12/2011 1 0 0 1 1 0
 565. 12 םילעופה169 םיקסע ץרפמה 3 הישעתה יצולח הפיח 04-8471060 04-8725412 17/07/2011 1 0 0 1 1 0
 566. 12 םילעופה170 ישארה ףינסה 50 דלישטור ביבא לת 03-5676600 03-5676504 11/07/2010 1 0 0 1 1 0
 567. 12 םילעופה174 םיקסע הילצרה 10 ןבא אבא תורדש46725 הילצרה 09-9700700 09-9553657 14/09/2010 1 0 0 1 1 0
 568. 12 םילעופה175 םיקסע יטיס טרופרייא הפועתה הדש תיירק 3 (גרבנזייא ןינב) הברעה ג"בתנ דול 03-7217600 03-7217620 11/05/2011 1 0 2 1 1 0
 569. 12 םילעופה176 םיקסע ןג תמר 12 רבליס ללה אבא52506 ןג תמר 03-6017600 03-5035633 05/09/2010 1 0 0 1 1 0
 570. 12 םילעופה177 םיקסע עבש-ראב 17 רגר קחצי ךרד84895 עבש ראב 08-6292271 08-9105083 16/01/2011 1 0 0 1 1 0
 571. 12 םילעופה184 םינמוזמ זכרמ 50 דלישטור תורדש66883 ביבא לת 03-5673600 03-5674448 09/07/2010 1 1 4 0 1
 572. 12 םילעופה208 הישעתה תיב 50001 ד"ת 29 דרמה68125 ביבא לת 03-7963212 03-7963209 01/07/1999 1 1 0 0 1 0
 573. 12 םילעופה212 ן"במר 25 ן"במר91072 םילשורי 02-5304220 02-5610446 01/07/1999 1 1 0 0 1 0
 574. 12 םילעופה213 ןגו תיב א 39 הגספה91160 םילשורי 02-6442457 02-6423457 01/07/1999 1 1 0 0 1 0
 575. 12 םילעופה228 ריפס הפצמ 13198 ד"ת 40 ריפס הפצמ44864 לאגי רוצ 09-7499226 09-7492558 18/02/2001 1 1 0 0 1 0
 576. 12 םילעופה234 ןושאר ברעמ המקש תואנ 15 לארשי תשרומ75756 ןויצל ןושאר 03-9435227 03-9435229 10/04/2001 1 1 0 0 1 0
 577. 12 םילעופה235 רורדה 31 לצרה75296 ןויצל ןושאר 03-9488219 03-9669029 01/07/1999 1 1 0 0 1 0
 578. 12 םילעופה237 ןלפק 15 ןלפק49202 הוקת חתפ 03-9204519 03-9246294 01/07/1999 1 1 0 0 1 0
 579. 12 םילעופה240 םיסוריאה לאימרכ בל ןוינק 100 איגה דרומ70100 לאימרכ 04-9086218 04-9985815 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 580. 12 םילעופה251 ןיעידומ סרפסקא 2 ריעה בל71700 ןיעידומ 08-9266911 16/02/2009 1 0 0 1 1 0
 581. 12 םילעופה266 קרב ינב סרפסקא קרב ינב ,15 שיא ןוזח 'חר 15 שיא ןוזח קרב ינב 03-7236600 03-5439266 07/12/2011 1 0 0 1 1 0
 582. 12 םילעופה269 דודשא סרפסקא 3 םינבה77444 דודשא 08-8651774 03-7136966 22/01/2009 1 0 0 1 1 0
 583. 12 םילעופה285 הוקת -חתפ סרפסקא 79 דלישטור 'חר49473 הוקת חתפ 03-9048658 03-7136986 12/01/2009 1 0 0 1 1 0
 584. 12 םילעופה286 לאירא סרפסקא לאירא יאטיסרבינואה זכרמה 27 ןלוגה תמר ךרד40700 לאירא 03-9757701 03-9757720 14/10/2010 1 0 0 1 1 0
 585. 12 םילעופה287 צ"לשאר סרפסקא 58 לצרה75271 ןויצל ןושאר 03-9441035 17/05/2009 1 0 0 1 1 0
 586. 12 םילעופה288 הלמר סרפסקא 59 לצרה72406 הלמר 08-9154163 03-7136994 13/01/2009 1 0 0 0 0 0
 587. 12 םילעופה289 ןולקשא סרפסקא 37/10 ןהכ ילא78721 ןולקשא 08-6718890 09/02/2009 1 0 0 1 1 0
 588. 12 םילעופה290 תיליע רתיב סרפסקא 2 לארשי חמשי90500 תיליע רתיב 02-6472200 03-6014120 02/12/2010 1 0 0 1 1 0
 589. 12 םילעופה291 םימודא הלעמ סרפסקא 5 םדק ךרד98100 םימודא הלעמ 02-5423201 03-6014333 28/06/2011 1 0 0 1 1 0
 590. 12 םילעופה292 תיליע ןיעידומ סרפסקא תיליע ןיעידומ ,2 לאקזחי 'דש 2 לאקזחי 'דש תיליע ןיעידומ 08-9149300 03-5439292 29/11/2011 1 0 0 1 1 0
 591. 12 םילעופה293 אתא תירק סרפסקא 59 תואמצעה28502 אתא תירק 04-8440341 03-7136976 19/01/2009 1 0 0 1 1 0
 592. 12 םילעופה296 להנמל הללכמה סרפסקא 7 ןיבר קחצי 'דש75190 ןויצל ןושאר 03-7700400 03-6539110 03/10/2010 1 0 0 1 1 0
 593. 12 םילעופה297 ןג תמר סרפסקא 47 קילאיב54261 ןג תמר 14/01/200920/06/201112613 1 0 0 1 1 0
 594. 12 םילעופה298 א"ת ילאירזע סרפסקא 32 ת"פ ךרד ילאירזע זכרמ67011 ביבא לת 03-6091841 18/02/200909/02/201112558 1 0 0 1 1 0
 595. 12 םילעופה391 םיקסע ןויצל ןושאר 11 יול השמ ןויצל ןושאר 03-9555400 03-9666420 07/09/2011 1 0 0 1 1 0
 596. 12 םילעופה394 םיקסע הננער 14 רהדתה הננער 09-7777200 09-7777222 19/12/2011 1 0 0 1 1 0
 597. 12 םילעופה399 םיקסע דודשא 9 םיגרואה77609 דודשא 08-9523200 08-8533728 30/12/2010 1 0 0 1 1 0
 598. 12 םילעופה402 אכרי סרפסקא אכרי ןאענכ ןוינק24967 אכרי 04-9069221 03-7136971 14/12/200821/11/201012090 1 0 0 1 1 0
 599. 12 םילעופה407 םירגתא 16 רהדתה43100 הננער 09-7760426 09-7439528 01/04/2002 1 1 2 0 1 0
 600. 12 םילעופה410 םהוש 1858 ד"ת,ירחסמ זכרמ , 30 ןולייא קמע 'דש73142 םהוש 03-9723800 03-9773145 02/12/2001 1 1 0 0 1 0
 601. 12 םילעופה412 םיקסע תובוחר 12 עדמה76703 תובוחר 08-9480222 08-9480220 17/03/2002 1 0 2 1 1 0
 602. 12 םילעופה418 הרמט סרפסקא יזואפ דמחומ ןינב יזואפ דמחומ ןינב ישאר 'חר הרמט 04-9946118 03-7136988 20/01/2009 1 0 0 1 1 0
 603. 12 םילעופה421 הבארע סרפסקא הבארע ישאר 'חר 1 ייכרבה רכיכ30812 הבארע 04-6640201 04-6640220 13/01/2011 1 0 0 1 1 0
 604. 12 םילעופה436 םיקסע םילשורי 1 (רטנס קראפ) אפרמה97774 םילשורי 02-5415790 02-5716642 04/09/2009 1 0 2 1 1 0
 605. 12 םילעופה438 םי דודשא ב"י עבור 14 יול טבש77676 דודשא 08-8621110 08-8668678 08/05/2005 1 1 4 0 1 0
 606. 12 םילעופה446 שמש תיב תמר 16 םינצינ לחנ99096 שמש תיב 02-9902444 02-9920147 17/08/2005 1 1 4 0 1 0
 607. 12 םילעופה447 לט תעבג 2-4 ןייד השמ48570 ןיעה שאר 03-9005400 03-9030469 05/12/2005 1 0 0 1 1 0
 608. 12 םילעופה448 ןויצ תרשבמ לארה ןוינק 1 לארה90805 ןויצ תרשבמ 02-5705600 02-5345830 16/11/2006 1 0 0 0 0 0
 609. 12 םילעופה449 עיפי סרפסקא (75 שיבכ) ישאר בוחר16955 עיפי 04-6567739 03-7136982 05/01/2009 1 0 0 1 0
 610. 12 םילעופה450 ביבא לת םיקסע זכרמ ,"לונוס לדגמ52 " ןיגב םחנמ ךרד67137 ביבא לת 03-6371502 03-6371550 05/12/2000 1 1 2 0 0 0
 611. 12 םילעופה452 םורד םיקסע זכרמ רמת קראפ 3 סירקפ76702 תובוחר 08-9314500 08-9314567 05/12/2000 1 1 2 0 0 0
 612. 12 םילעופה453 זכרמה םיקסע זכרמ 1 םימואתה ןינב 33 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-5769090 03-5769021 05/12/2000 1 1 2 0 0 0
 613. 12 םילעופה454 בגנה םיקסע זכרמ הישעת קראפ ,תיבושמ תיב 12 תומולא89465 רמוע 08-6208400 08-6901616 05/12/2000 1 1 2 0 0 0
 614. 12 םילעופה455 ןורשה םיקסע זכרמ 8529 ד"ת ,שדח ת"א 45 הכאלמה42505 הינתנ 09-8640333 09-8853925 05/12/2000 1 1 2 0 0 0
 615. 12 םילעופה456 הפיח םיקסע זכרמ 6 ןוירוג ןב 'דש33265 הפיח 04-8561333 04-8523833 05/12/2000 1 1 2 0 0 0
 616. 12 םילעופה457 םילשורי םיקסע זכרמ יגולונכטה ןגה 2 2 ןינב לעופה תדוגא96951 םילשורי 02-5315222 02-6791136 05/12/2000 1 1 2 0 0 0
 617. 12 םילעופה458 ןופצ םיקסע זכרמ 14962 ד"ת ,ריעה בל ןוינק תוביטחה ךרד17530 תיליע תרצנ 04-6477111 04-6453867 05/12/2000 1 1 2 0 0 0
 618. 12 םילעופה459 הריציה 8517 ד"ת ,ריפס תירק ת"א 45 הכאלמה42505 הינתנ 09-8640218 09-8356808 05/01/2003 1 1 2 0 1 0
 619. 12 םילעופה470 הנייר סרפסקא הנייר ,תרצנ ישאר 'חר 1 תרצנ ישאר בוחר הנייר 04-6093300 03-5439470 15/12/2011 1 0 0 1 1 0
 620. 12 םילעופה472 םיקסע הלופע 20 הכאלמה18253 הלופע 04-6955700 04-6955720 15/05/2011 1 0 2 1 1 0
 621. 12 םילעופה474 השדחה ביבא תמר השדחה ביבא תמר 5 יקסנדור69660 ביבא לת 03-6988888 03-7419552 07/08/2007 1 1 0 0 1 0
 622. 12 םילעופה475 דעלא דעלא 94 אישנה הדוהי40800 דעלא 03-9077111 03-9362595 07/06/2007 1 1 0 0 1 0
 623. 12 םילעופה476 ןורשה תירק הינתנ ןורשה תירק , 9 רנזואלק42235 הינתנ 09-8307200 09-8307225 06/03/2007 1 1 0 0 1 0
 624. 12 םילעופה477 בגנה תביטח תומר תנוכש ירחסמ זכרמ 7 רקוב רה84861 עבש ראב 08-6242118 08-6242100 30/01/2007 1 0 0 0 0 0
 625. 12 םילעופה484 היפסוע סרפסקא ישוח אבא ךרד30090 היפסוע 04-8848805 03-7136967 21/01/2009 1 0 0 1 1 0
 626. 12 םילעופה486 טהר סרפסקא טהר ירחסמ זכרמ ירחסמ זכרמ85357 טהר 08-9918904 03-7136980 07/01/2009 1 0 0 1 1 0
 627. 12 םילעופה487 הרוח סרפסקא 1 רטנס הרוח ירחסמ זכרמ85730 הרוח 08-9950474 04/03/2009 1 0 0 1 1 0
 628. 12 םילעופה500 ןומירה 14 לצרה66883 ביבא לת 03-5141616 03-5141600 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 629. 12 םילעופה503 הילעה 69 יקסניול66855 ביבא לת 03-6362505 03-6877461 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 630. 12 םילעופה504 הקפא תואנ 248 םירפא ינב69107 ביבא לת 03-7659340 03-6495823 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 631. 12 םילעופה506 שלושמה הריט יח לא דבע קראט44915 הריט 09-7757228 09-7930244 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 632. 12 םילעופה507 לילגה 7 ל"ביר67778 ביבא לת 03-6360560 03-5377982 04/03/1997 1 1 0 0 1 0
 633. 12 םילעופה508 הירקה 98 ןיגב םחנמ67013 ביבא לת 03-5650301 03-5619235 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 634. 12 םילעופה509 למג תופוק 11 בגנה66186 ביבא לת 03-7142777 03-7144042 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 635. 12 םילעופה510 םיפסאמה 2 לוריבג ןבא64077 ביבא לת 03-6928160 03-6964805 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 636. 12 םילעופה511 לטסקה 161 לוריבג ןבא62033 ביבא לת 03-5422339 03-5464768 02/02/1997 1 1 0 0 1 0
 637. 12 םילעופה515 םוניטלפ תואקנב בורלא ןינב ,46 דלישטור 'דש61000 ביבא לת 03-5674395 03-5673721 17/08/1998 1 1 1 0 0 0
 638. 12 םילעופה516 אישנה תמר 31 קנרפ הנא59615 םי תב 03-5554420 03-5511184 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 639. 12 םילעופה517 םורדה 108 לצרה66554 ביבא לת 03-5151830 03-6825607 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 640. 12 םילעופה518 רושבה 159 םילשורי 'דש68202 ביבא לת 03-5132219 03-6817116 01/02/194908/08/201012 1 1 0 0 1 0
 641. 12 םילעופה520 לואש תעבג 22 םירשנ יפנכ95464 םילשורי 02-6548787 02-6521888 20/12/1993 1 1 2 0 1 0
 642. 12 םילעופה521 תואמצעה 5 לאיזוע59461 םי תב 03-5008145 03-6581007 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 643. 12 םילעופה522 רקנש 39 רקנש58280 ןולוח 03-5020455 03-5036762 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 644. 12 םילעופה524 לעפא תמר 9016 ד"ת ,ירחסמ זכרמ 10 םינרוא 'דש52960 לעפא תמר 03-5312424 03-5350180 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 645. 12 םילעופה527 רופלב 65 יבנלא65134 ביבא לת 03-5264152 03-5282618 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 646. 12 םילעופה528 יקסניטוב'ז 82 יקסניטוב'ז52442 ןג תמר 03-6754646 03-6738409 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 647. 12 םילעופה529 ןורושי 99 הדוהי ןב61033 ביבא לת 03-5210351 03-5228138 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 648. 12 םילעופה531 םייסנניפ םיסכנו ךרע תוריינל ףגאה 62 יולה הדוהי65227 ביבא לת 03-5675522 03-5674862 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 649. 12 םילעופה532 ךלמה לואש 3 שירפ לאינד64731 ביבא לת 03-6935769 03-6935775 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 650. 12 םילעופה533 םירעש האמ 1 לארשי יכלמ91052 םילשורי 02-5311519 02-5385373 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 651. 12 םילעופה535 ץוח יבשותל יצראה זכרמה -ןוקריה 3525 ד"ת ,104 ןוקריה63432 ביבא לת 03-5200606 03-5200634 01/02/1949 1 1 3 0 1 0
 652. 12 םילעופה536 היתב תרכזמ 5 והילא 'דש76804 היתב תרכזמ 08-9345816 08-9349342 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 653. 12 םילעופה537 םולהי 7 ללה אבא52522 ןג תמר 03-7531625 03-7521628 04/08/1991 1 1 0 0 1 0
 654. 12 םילעופה538 תומר 801 ריאמ הדלוג 'דש91233 םילשורי 02-5724230 02-5869387 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 655. 12 םילעופה539 ןוירוג-ןב תירק 11 ץיבוניבר58671 ןולוח 03-5555619 03-5527821 25/12/1990 1 1 0 0 1 0
 656. 12 םילעופה540 יטיסה רככ 13 תונויצה77456 דודשא 08-8688926 08-8541531 05/05/1992 1 1 0 0 1 0
 657. 12 םילעופה541 גוצרה 61 גוצרה91073 םילשורי 02-6494549 02-6787895 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 658. 12 םילעופה542 הניפ שאר "לילגה רטנס" ירחסמ זכרמ12000 הניפ שאר 04-6868227 04-6931150 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 659. 12 םילעופה543 ןיזרוכ 805 ד"ת ,הישעת רוזא 5 ןיזרוכ55108 םייתעבג 03-5721719 03-5731761 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 660. 12 םילעופה544 םירדה 111 לצרה76540 תובוחר 08-9371236 08-9452330 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 661. 12 םילעופה546 הונ-םורמ 83 ןדריה52364 ןג תמר 03-6713120 03-5744004 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 662. 12 םילעופה547 ןוירוג ןב תטיסרבינוא ןוירוג ןב תטיסרבינוא84105 עבש ראב 08-6202249 08-6271034 01/02/1949 1 1 0 1 1 0
 663. 12 םילעופה548 םחפ לא םוא הנידמ לא ישאר 'חר תישאר הסינכ - ישאר בוחר30010 םחפ לא םוא 04-6119245 04-6314949 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 664. 12 םילעופה549 רובת רפכ ירחסמ זכרמ20692 רובת רפכ 04-6627228 04-6766955 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 665. 12 םילעופה550 ןלוגה "ןלוג ףונ" שדח ירחסמ זכרמ12944 הדוהי ינב 04-6659226 04-6763388 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 666. 12 םילעופה551 הווסנלק שלושמה ישאר בוחר42837 הווסנלק 09-8980228 09-8780026 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 667. 12 םילעופה552 ןוסנילב 1 קרמנד49517 הוקת חתפ 03-9255366 03-9245605 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 668. 12 םילעופה555 דקשה 78 דלישטור75223 ןויצל ןושאר 03-9688438 03-9688440 19/11/1996 1 1 0 0 1 0
 669. 12 םילעופה556 תוביתנ 303 ד"ת ,איבל ןוינק 15 םילשורי80200 תוביתנ 08-9939927 08-9945658 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 670. 12 םילעופה557 יצינירק תירק 9 ריפס ףסוי52622 ןג תמר 03-5301818 03-5343266 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 671. 12 םילעופה558 ןוליא 1 ילאירזע זכרמ 132 ןיגב םחנמ ךרד67021 ביבא לת 03-6073223 03-6919291 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 672. 12 םילעופה559 לט רדה םירדה ןוינק 25 הפוטנ תעקב44628 אבס רפכ 09-7645353 09-7652177 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 673. 12 םילעופה562 םיקסע הפיח 2 םי לפ תורדש33095 הפיח 04-8600600 04-8674312 22/08/2010 1 0 0 1 1 0
 674. 12 םילעופה564 הדבוע עצבמ 49 באוי עצבמ84460 עבש ראב 08-6407228 08-6436090 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 675. 12 םילעופה567 היסא תיב 4 ןמציו64239 ביבא לת 03-6927170 03-6961080 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 676. 12 םילעופה568 'ג ביבא תמר 33 ריאמיחא69492 ביבא לת 03-6462849 03-6423177 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 677. 12 םילעופה569 ללכ זכרמ 97 ופי91280 םילשורי 02-6225130 02-6249988 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 678. 12 םילעופה570 רמוע ירחסמ זכרמ רמתה84965 רמוע 08-6291729 08-6460912 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 679. 12 םילעופה571 רככה 5 ףוגנזיד רככ64396 ביבא לת 03-5269243 03-5253585 01/02/194904/07/201012 1 1 0 0 1 0
 680. 12 םילעופה572 ןוסלנצכ 65 יקסניטוב'ז75218 ןויצל ןושאר 03-9682098 03-9682058 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 681. 12 םילעופה573 ןוסונומ הונ 1 םהוש60190 ןוסונומ הונ 03-5385810 03-5339159 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 682. 12 םילעופה574 ח"מלפה 38 ח"מלפה91043 םילשורי 02-5679151 02-5664064 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 683. 12 םילעופה575 ביצנה לאומש 28 ביצנה לאומש42281 הינתנ 09-8607580 09-8342018 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 684. 12 םילעופה576 דורח 7 דורח17581 תיליע תרצנ 04-6557785 04-6553640 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 685. 12 םילעופה577 לקדה 41 םיובנירג68109 ביבא לת 03-5157349 03-6835160 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 686. 12 םילעופה578 ערק רפכ ערק רפכ30075 ערק רפכ 04-6340222 04-6340218 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 687. 12 םילעופה579 תונב תורבח 11 בגנה66186 ביבא לת 03-7144616 03-7145866 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 688. 12 םילעופה580 םידחוימ תונודקפ 11 בגנה66186 ביבא לת 03-7144582 03-7145866 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 689. 12 םילעופה581 רא'גמ וניה םיחא למשח ןינב רא'גמ הירבט שיבכ20128 רא'גמ 04-6788200 04-6784640 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 690. 12 םילעופה582 ןיעידומ 21 ןולאצ71700 ןיעידומ 08-9735353 08-9701040 18/08/1998 1 0 0 0 0 0
 691. 12 םילעופה584 םילגה חותיפ הילצרה ,2197 ד"ת 5 ןבא אבא 'דש46820 הילצרה 09-9715255 09-9588786 27/12/1993 1 1 0 0 1 0
 692. 12 םילעופה585 הליג ירחסמ זכרמ 800 םור הפי תניפ תננגה93743 םילשורי 02-6467219 02-6763987 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 693. 12 םילעופה586 םיקסע ןולוח 1 (רטנס םוימרפ) ריבשמה58852 ןולוח 003-7357400 03-5563056 05/12/2010 1 0 2 1 1 0
 694. 12 םילעופה588 ביצנה ןומרא ירחסמ זכרמ 1 םודרגה ילוע93801 םילשורי 02-5651588 02-6710573 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 695. 12 םילעופה591 ןרוא 15050 ד"ת ,למרכה רעש םחתמ 'ח קחצי תיב31905 למרכה תריט 04-8141216 04-8500824 09/02/1999 1 1 0 0 1 0
 696. 12 םילעופה594 והיבוט 42 םילשורי 'דש84771 עבש ראב 08-6476628 08-6436316 16/09/1988 1 1 0 0 1 0
 697. 12 םילעופה595 םידבוע תואוולה 36110 ד"ת ,11 בגנה66186 ביבא לת 03-7144770 03-7144775 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 698. 12 םילעופה598 הינתנ הישעתה 12 דוד סקנפ42377 הינתנ 09-8302228 09-8826694 27/06/1991 1 1 2 0 1 0
 699. 12 םילעופה599 יגולונכטה ןגה יגולונכטה וגה 2 ןינב 2 ןינב לעופה תדוגא96951 םילשורי 02-6493454 02-6794331 14/12/1993 1 1 0 0 1 0
 700. 12 םילעופה600 םיקסע יזכרמ 50 דלישטור 'דש61000 ביבא לת 03-5676600 03-5676504 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 701. 12 םילעופה602 ןופצה 205 ףוגנזיד63115 ביבא לת 03-5206233 03-5239929 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 702. 12 םילעופה603 והילא די א"ת 58 הידרווג הל67312 ביבא לת 03-6300433 03-7303773 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 703. 12 םילעופה604 םולש תירק 34 ירוג לארשי 'דש66830 ביבא לת 03-5122630 03-6814625 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 704. 12 םילעופה605 יבכמה הדוהי 15 יבכמה הדוהי61090 ביבא לת 03-5424615 03-5460716 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 705. 12 םילעופה606 ביבא תמר 17 יקצדורב69051 ביבא לת 03-6402245 03-6423564 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 706. 12 םילעופה607 הוקתה תנוכש 63 הנגהה ךרד67721 ביבא לת 03-6360225 03-6360242 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 707. 12 םילעופה608 בורוזולרא 105 בורוזולרא62098 ביבא לת 03-6941444 03-6962669 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 708. 12 םילעופה609 ןיבר קחצי רככ 71 לוריבג ןבא64162 ביבא לת 03-7252256 03-7252208 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 709. 12 םילעופה610 ףסוי רדה 28 ןזור סחנפ69512 ביבא לת 03-6452155 03-6498318 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 710. 12 םילעופה611 ופי 16 םילשורי 'דש61080 ביבא לת 03-5155558 03-6836274 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 711. 12 םילעופה612 הינתנ 32 לצרה42392 הינתנ 09-8604898 09-8628138 01/01/1949 1 1 0 0 1 0
 712. 12 םילעופה613 ןג תמר 32 קילאיב52451 ןג תמר 03-6752662 03-6700655 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 713. 12 םילעופה614 קחצי תמר 21 םילשורי 'דש52381 ןג תמר 03-6710617 03-6779719 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 714. 12 םילעופה615 תובוחר 179 לצרה76110 תובוחר 08-9445903 08-9445857 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 715. 12 םילעופה616 הוקת חתפ 1 ןויצ יבבוח49106 הוקת חתפ 03-9391298 03-9391303 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 716. 12 םילעופה617 דוהי 9 ןמציו56235 דוהי 03-5391133 03-5368622 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 717. 12 םילעופה618 הלמר 7 סמ ינד72100 הלמר 08-9259358 08-9253505 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 718. 12 םילעופה620 הרדח 85 לאומס טרברה38200 הרדח 04-6329583 04-6324638 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 719. 12 םילעופה621 הנימינב 8 םידסיימה30500 הנימינב 04-6182222 04-6389727 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 720. 12 םילעופה622 הנח סדרפ 1 אישנה רככ ,םילקדה 'דש37021 רוכרכ - הנח סדרפ 04-6279067 04-6372007 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 721. 12 םילעופה624 הדע תעבג 15 םינושארה37808 הדע תעבג 04-6182316 04-6389406 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 722. 12 םילעופה625 בקעי ןורכז 49 םידסיימה30900 בקעי ןורכז 04-6393580 04-6398511 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 723. 12 םילעופה626 ןורשה דוה 69-71 ןורשה ךרד45200 ןורשה דוה 09-7475949 09-7406480 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 724. 12 םילעופה627 אבס רפכ 102 ןמציו44100 אבס רפכ 09-7648580 09-7648557 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 725. 12 םילעופה628 הילצרה 4 ןח 'דש46487 הילצרה 09-9598590 09-9508619 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 726. 12 םילעופה629 חותיפ הילצרה חותיפ הילצרה 39 םיליפעמה46100 הילצרה 09-9716227 09-9577550 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 727. 12 םילעופה630 ןורשה תמר 90 בולוקוס47237 ןורשה תמר 03-5481344 03-5407014 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 728. 12 םילעופה631 עבש ראב 40 תואמצעה84207 עבש ראב 08-6292389 08-6292631 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 729. 12 םילעופה632 הנומיד 5 ןולא לאגי86100 הנומיד 08-6503343 08-6555424 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 730. 12 םילעופה633 םיקפוא 11 לצרה 'דש87520 םיקפוא 08-9929294 08-9961774 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 731. 12 םילעופה634 ןויצל ןושאר 13 דלישטור75265 ןויצל ןושאר 03-9687459 03-9687467 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 732. 12 םילעופה635 םינושאר 50 בקעי תורדש75265 ןויצל ןושאר 03-9480115 03-9459737 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 733. 12 םילעופה636 הנויצ סנ 1 םינבה74000 הנויצ סנ 08-9383119 08-9405586 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 734. 12 םילעופה637 בקעי ראב 34 הלייא70300 בקעי ראב 08-9184814 08-9281214 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 735. 12 םילעופה638 ןמציו-ןולוח 46 ןמציו58326 ןולוח 03-5025398 03-5011883 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 736. 12 םילעופה639 א ןולוח 95 בולוקוס58292 ןולוח 03-5020890 03-5020881 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 737. 12 םילעופה640 םייתעבג 20 ןמציו53100 םייתעבג 03-5721515 03-5715705 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 738. 12 םילעופה641 קחצי תלחנ 8 קחצי תלחנ38101 ביבא לת 03-6925060 03-6919005 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 739. 12 םילעופה642 םי תב 29 דלישטור59130 םי תב 03-5001343 03-6591977 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 740. 12 םילעופה643 רוזא 11 תורדתסהה58003 רוזא 03-5570753 03-5561511 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 741. 12 םילעופה644 תליא 3 בגנה תביטח88000 תליא 08-6361202 08-6375198 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 742. 12 םילעופה645 תג תירק 30 שיכל 'דש82000 תג תירק 08-6875191 08-6814988 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 743. 12 םילעופה646 הרדג 6 םייוליבה70700 הרדג 08-8631740 08-8596064 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 744. 12 םילעופה647 הנבי ןג 7 תואמצעה70800 הנבי ןג 08-8688717 08-8574845 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 745. 12 םילעופה648 יכאלמ תירק 22 יקסניטובז83051 יכאלמ תירק 08-8588685 08-8583959 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 746. 12 םילעופה649 תורדש 8 אישנה רככ87020 תורדש 08-6801885 08-6899682 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 747. 12 םילעופה650 ןולקשא 28 לצרה78601 ןולקשא 08-6721989 08-6725996 01/02/1949 1 1 4 1 1 1
 748. 12 םילעופה651 רדירפא 10 הינפצ רככ78462 ןולקשא 08-6742426 08-6735480 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 749. 12 םילעופה652 הדוהי ןבא 58 םידסיימה40500 הדוהי ןבא 09-8994125 09-8998614 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 750. 12 םילעופה653 המידק המידק תוישעת קראפ - הידוה תיב 6 םרזה 'חר תניפ תילעמה60920 המידק 09-8970227 09-8991148 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 751. 12 םילעופה654 דנומ לת 52 לקדה40600 דנומ לת 09-7960345 09-7964362 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 752. 12 םילעופה655 קרב ינב 108 אביקע יבר51253 קרב ינב 03-5777322 03-6195354 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 753. 12 םילעופה656 ונוא תירק 57 אישנה55100 ונוא תירק 03-5300240 03-5344823 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 754. 12 םילעופה657 הדוהי רוא 126 הנגהה60250 הדוהי רוא 03-5389155 03-5389104 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 755. 12 םילעופה658 דודשא 9 ןויצ יבש77100 דודשא 08-8514158 08-8561183 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 756. 12 םילעופה659 הגלוא תעבג 2 םינושארה38301 הדבוע תעקב 04-6129227 04-6343904 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 757. 12 םילעופה660 ןורקע תירק 42 לצרה70500 ןורקע תירק 08-9371815 08-9412602 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 758. 12 םילעופה661 הננער 112 הזוחא43000 הננער 09-7476580 09-7410907 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 759. 12 םילעופה662 םולשה 108 יקסניול66990 ביבא לת 03-6369336 03-5376433 01/02/194930/03/2011 1 1 0 0 1 0
 760. 12 םילעופה663 ףסוי תמר 401 ד"ת 16 יניס עצבמ59515 םי תב 03-5008686 03-6593504 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 761. 12 םילעופה664 םיסדרפ לקש ילדגמ 168 יקסניטוב'ז51360 קרב ינב 03-5778210 03-5703124 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 762. 12 םילעופה665 הבייט הבייט זכרמ רטנס ןיהש40400 הבייט 09-7754227 09-7992907 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 763. 12 םילעופה666 היברג לא הקאב ןמציו אישנה30100 היברג לא הקאב 04-6199227 04-6383657 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 764. 12 םילעופה667 ןגד תיב 5 ןיגב םחנמ50200 ןגד תיב 03-9681100 03-9604774 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 765. 12 םילעופה668 םיאישנה 17 רגר קחצי84895 עבש ראב 08-6292249 08-6282763 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 766. 12 םילעופה670 הרוהנ ירפכ זכרמ שיכל נ"ד79340 הרוהנ 08-6621566 08-6848437 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 767. 12 םילעופה671 םחורי ירחסמ זכרמ 915 יבצ ןייטשנרוב80500 םחורי 08-6543352 08-6580247 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 768. 12 םילעופה672 ןומר הפצמ 1 ןוירוג ןב 'דש80600 ןומר הפצמ 08-6596120 08-6588704 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 769. 12 םילעופה673 אביקע רוא ירחסמ זכרמ 30 אישנה30600 אביקע רוא 04-6268245 04-6363171 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 770. 12 םילעופה674 למנה 217 הדוהי ןב61010 ביבא לת 03-5421216 03-6052197 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 771. 12 םילעופה675 הנוי רפכ 6 תרש40300 הנוי רפכ 09-8973227 09-8987166 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 772. 12 םילעופה676 דיפלה 38 ןוירוג ןב52573 ןג תמר 03-7551220 03-7511469 01/08/1989 1 1 0 0 1 0
 773. 12 םילעופה677 ןיעה שאר 9 ד"ת ,ירחסמ זכרמ 7 םיאנומשחה48020 ןיעה שאר 03-9386012 03-9388272 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 774. 12 םילעופה678 לאידגמ 54 לאידגמ ךרד45324 ןורשה דוה 09-7612227 09-7444269 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 775. 12 םילעופה679 יקסבוחינרשט 45 יקסבוחינרשט44281 אבס רפכ 09-7474895 09-7442318 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 776. 12 םילעופה680 והירמש רפכ 2 שרוחה46910 והירמש רפכ 09-9598246 09-9562164 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 777. 12 םילעופה681 ףוגנזיד בל 64 ףוגנזיד64332 ביבא לת 03-5269355 03-6200948 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 778. 12 םילעופה683 חנ רככ 115 ןוסלנצכ53110 םייתעבג 03-6754130 03-6733901 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 779. 12 םילעופה684 בשימע 2 ג"כ61250 םייתעבג 03-5722733 03-5712117 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 780. 12 םילעופה685 דול 1 תונויצה 'דש71103 דול 08-9259455 08-9218255 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 781. 12 םילעופה686 ןושמש 9005 ד"ת ,יתפנ זכרמ 3 הרובגה78190 ןולקשא 08-6755898 08-6739663 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 782. 12 םילעופה688 הירא תירק 1019 ד"ת ,הירא 'ק 64 ןיסיג םולשבא49222 הוקת חתפ 03-9204320 03-9214718 01/12/1996 1 1 2 0 1 0
 783. 12 םילעופה689 הדוהי ןב 19 הדוהי ןב63804 ביבא לת 03-5119457 03-5108452 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 784. 12 םילעופה690 ישאר ,םילשורי 16 'גרו'ג ךלמה91028 םילשורי 02-6207767 02-6207679 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 785. 12 םילעופה691 לבויה תירק 9 ןוהט בקעי91090 םילשורי 02-6441454 02-6415969 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 786. 12 םילעופה692 שמש תיב ירחסמ זכרמ 1 ןמיונ רכיכ99100 שמש תיב 02-9905299 02-9915050 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 787. 12 םילעופה694 םרכה תיב םרכה תיב תמר ,ירחסמ זכרמ 3 רהוזיבא96267 םילשורי 02-6465225 02-6794423 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 788. 12 םילעופה695 לוכשא תומר 13 ןראפ97802 םילשורי 02-5320249 02-5827212 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 789. 12 םילעופה696 םילשורי חרזמ 10-18 ארהז-לא97250 םילשורי 02-6265222 02-6283368 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 790. 12 םילעופה698 ריעה ירעש 216 ופי94383 םילשורי 02-5005245 02-5381498 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 791. 12 םילעופה699 באז תגספ 106 ןייד השמ 'דש91440 םילשורי 02-5841419 02-5850268 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 792. 12 םילעופה700 ישאר הפיח 18 םיאיבנה33501 הפיח 04-8612050 04-8671018 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 793. 12 םילעופה701 למרכה רה 111 אישנה 'דש34642 הפיח 04-8353359 04-8353334 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 794. 12 םילעופה702 ןנאש הונ 47 רודלפמורט32582 הפיח 04-8298454 04-8325117 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 795. 12 םילעופה703 למרכה תריט 39 לצרה33505 למרכה תריט 04-8508222 04-8576225 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 796. 12 םילעופה704 הזוחא 15 ברוח34341 הפיח 04-8305081 04-8257559 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 797. 12 םילעופה705 לצרה 73 לצרה33211 הפיח 04-8683050 04-8626398 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 798. 12 םילעופה706 תיברעמ םייח תירק 30 הינגד 'דש26101 הפיח 04-8475153 04-8414022 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 799. 12 םילעופה707 רזעילא תירק 44 ףוהריאמ רככ35153 הפיח 04-8546050 04-8525939 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 800. 12 םילעופה708 קצנירפש תירק 9896 ד"ת ,קצנירפש תירק 57 תפרצ ךרד35437 הפיח 04-8590358 04-8334262 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 801. 12 םילעופה709 יבשתה הלטס תואנ 35 יקסבוחינרשט42377 הפיח 04-8591218 04-8334008 27/06/1991 1 1 2 0 1 0
 802. 12 םילעופה712 ןנח לת רשנ 17 םולשה ךרד33063 רשנ 04-8209250 04-8212530 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 803. 12 םילעופה713 וכע 6-8 ימע ןב24501 וכע 04-9877050 04-9918006 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 804. 12 םילעופה714 תפצ 72 םילשורי13224 תפצ 04-6994835 04-6970908 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 805. 12 םילעופה715 רוצח 1 תורדתסהה10300 רוצח 04-6915570 04-6938168 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 806. 12 םילעופה716 הירהנ 37 ןותעגה 'דש22440 הירהנ 04-9959266 04-9925342 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 807. 12 םילעופה717 ןאש תיב 11 תורדתסהה11724 ןאש תיב 04-6489070 04-6585802 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 808. 12 םילעופה718 הנומש תירק 200 ל"הצ רככ10200 הנומש תירק 04-6955980 04-6941934 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 809. 12 םילעופה719 אישנה-ןועבט תירק 1 אישנה הדוהי36047 ןועבט תירק 04-9039228 04-9830353 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 810. 12 םילעופה720 םייח תירק 24 תליא י"חא 'דש26103 הפיח 04-8476350 04-8476342 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 811. 12 םילעופה721 אתא תירק 14 ןולובז33217 אתא תירק 04-8479050 04-8455668 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 812. 12 םילעופה722 םענקי 9 9 ןיבר 'דש20692 םענקי 04-9598055 04-9893938 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 813. 12 םילעופה723 הירבט 3 םינבה14201 הירבט 04-6798488 04-6798486 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 814. 12 םילעופה724 תילע הירבט 1 גרבמה14200 הירבט 04-6678228 04-6732775 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 815. 12 םילעופה726 תרצנ 701 ישישה סולואפ16000 תרצנ 04-6477300 04-6575213 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 816. 12 םילעופה727 הלופע 20 הכאלמה הלופע 04-6524615 04-6524660 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 817. 12 םילעופה728 קמעה לדגמ 5 ד"ת ,קמעה בל ןוינק 7 קמעה ךרד23100 קמעה לדגמ 04-6448055 04-6545395 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 818. 12 םילעופה729 ןיקצומ תירק 19 ןשוג השמ 'דש ןיקצומ תירק 04-8780645 04-8713247 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 819. 12 םילעופה730 םי תירק 2047 ד"ת ,ג 'כש 12 ןמציו 'דש29052 םי תירק 04-8748590 04-8756668 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 820. 12 םילעופה731 םערפש ,טאלבנו'ג 'חר ןייעלא תנוכש טאלבנו'ג20200 םערפש 04-9059528 04-9867192 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 821. 12 םילעופה732 אחישרת תולעמ שדח ירחסמ זכרמ24952 אחישרת תולעמ 04-8681410 04-8681401 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 822. 12 םילעופה733 תילע תרצנ 1 ןומרח17502 תיליע תרצנ 04-6027201 04-6576344 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 823. 12 םילעופה735 ירחסמ זכרמ-ןועבט תירק 1 ןוירוג ןב רככ36050 ןועבט תירק 04-9539455 04-9830393 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 824. 12 םילעופה736 זירפ רככ 2 ם"ילפ33095 הפיח 04-8681410 04-8681401 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 825. 12 םילעופה737 ןולא הוונ 53 ןשוש ןב םהרבא24720 וכע 04-9017222 04-9017222 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 826. 12 םילעופה738 תילע הלופע 1 ןלפק ירחסמ זכרמ18508 הלופע 04-6098228 04-6593938 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 827. 12 םילעופה741 הירסיק 3 הנוכש ירחסמ זכרמ30889 הירסיק 04-6102227 04-6262776 18/05/1995 1 1 0 0 1 0
 828. 12 םילעופה742 למרכ לא תילאד ירחסמה זכרמה30056 למרכ לא תילאד 04-8109250 04-8394291 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 829. 12 םילעופה743 תרש 6 תרש השמ29083 םי תירק 04-8749451 04-8754266 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 830. 12 םילעופה744 סמש לד'גמ ןלוגה תמר ןומרח בכוכ ןינב12438 סמש לד'גמ 04-6875218 04-6984666 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 831. 12 םילעופה745 הפיח תטיסרבינוא ישוח אבא 'דש31905 הפיח 04-8296600 04-8348912 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 832. 12 םילעופה746 ןוירקה 192 וכע ךרד 192 וכע ךרד27000 קילאיב תירק 04-8789954 04-8767654 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 833. 12 םילעופה747 לאימרכ 10 לילגה21611 לאימרכ 04-9900785 04-9989815 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 834. 12 םילעופה748 תויפלת 101 ןורבח ךרד93480 םילשורי 02-5683550 02-6731072 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 835. 12 םילעופה749 םיה 11 תואמצעה רככ42271 הינתנ 09-8602023 09-8339808 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 836. 12 םילעופה752 תיריואה הישעתה 101 ד"ת ,ג"בתנ70100 ג"בתנ דול 03-9718019 03-9712294 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 837. 12 םילעופה753 הנידמה רככ 52 רייאב 'ה64162 ביבא לת 03-5436625 03-6059240 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 838. 12 םילעופה754 סקנפ 32 סקנפ61020 ביבא לת 03-5421324 03-5463378 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 839. 12 םילעופה755 הילאערזי 40 התינח32440 הפיח 04-8291200 04-8228824 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 840. 12 םילעופה756 המקשה רויקרמ ןולמ 18 ןונגע יש59556 םי תב 03-5553140 03-5553132 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 841. 12 םילעופה757 קראפה א המוק הזוחא תניפ 34 םילשורי43501 הננער 09-7701790 09-7743519 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 842. 12 םילעופה758 םימיה תשש 1 דוסיה ןרק58120 ןולוח 03-5576780 03-5561890 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 843. 12 םילעופה759 םינשוש תואנ 108 תורדתסהה58400 ןולוח 03-6504818 03-5590443 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 844. 12 םילעופה761 רזוע םייח 22 רזוע םייח49361 הוקת חתפ 03-9394398 03-9319572 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 845. 12 םילעופה762 הנבי ירחסמ זכרמ 46 ינאוד 'דש81100 הנבי 08-9425240 08-9421827 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 846. 12 םילעופה763 דרע ירחסמ זכרמ 32 ןח87000 דרע 08-9970656 08-9955057 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 847. 12 םילעופה765 םיקסע םידיתע 58167 ד"ת ,4 ,םידיתע .ק- האיבנה הרובד61581 ביבא לת 03-7679828 03-6483268 01/03/1995 1 0 2 1 1 0
 848. 12 םילעופה766 רוג 8 רוג בד77130 דודשא 08-8548037 08-8642905 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 849. 12 םילעופה768 םי-הונ 30 לושחנה75437 ןויצל ןושאר 03-9637151 03-9615790 30/01/1997 1 1 0 0 1 0
 850. 12 םילעופה769 ןגמ הונ 5 רודלפמורט47264 ןורשה תמר 03-5481445 03-5404383 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 851. 12 םילעופה770 לשאה 31 וניבא םהרבא84600 עבש ראב 08-6406870 08-6496942 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 852. 12 םילעופה771 גלופ 30 ןובל סחנפ42160 הינתנ 09-8631040 09-8655936 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 853. 12 םילעופה772 ןלוקניל 37 ןיגב םחנמ ךרד67137 ביבא לת 03-6232636 03-5610291 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 854. 12 םילעופה773 םר הונ 29 ןדריה52271 ןג תמר 03-6711200 03-6767193 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 855. 12 םילעופה774 ןוירוג ןב הפועת למנ 131 ד"ת םינפ ילבקמ םלוא ,3 לנימרט ,ג"בתנ 3 לנימרט70100 דול 03-9722770 03-9712455 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 856. 12 םילעופה776 ילבב 12 ילבב62331 ביבא לת 03-5427247 03-5443126 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 857. 12 םילעופה777 ןח הונ 10 ריפנס61442 ביבא לת 03-6304319 03-7304755 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 858. 12 םילעופה778 ןייטשניא 6 טראב69104 ביבא לת 03-6462640 03-6425270 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 859. 12 םילעופה780 הדש קחצי 45 הדש קחצי67066 ביבא לת 03-6231729 03-5716117 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 860. 12 םילעופה781 ירויפיטנומ 39 ירויפיטנומ65201 ביבא לת 03-5645769 03-6294576 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 861. 12 םילעופה782 היבחר 38 הזע91076 םילשורי 02-5698554 02-5664640 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 862. 12 םילעופה783 ןויצ רככ 1 ןויצ רככ91023 םילשורי 02-6207167 02-6207100 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 863. 12 םילעופה784 תיתפרצה העבגה 21 הנגהה97851 םילשורי 02-5320733 02-5819752 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 864. 12 םילעופה785 לחר תואנ 1252 ד"ת ,לטפסוי 54 תליא58421 ןולוח 03-5021049 03-5037942 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 865. 12 םילעופה788 דמל 9 רטפא69362 ביבא לת 03-6905217 03-6992125 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 866. 12 םילעופה791 ץרפמה הפיח ץרפמ 3 הישעתה יצולח26294 הפיח 04-8471053 04-8420004 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 867. 12 םילעופה792 קילאיב תירק 7 דוסיה ןרק27216 קילאיב תירק 04-8782425 04-8704248 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 868. 12 םילעופה794 ץוח רחסל יצרא ילועפת זכרמ 40 1 רגסמה67131 ביבא לת 03-7146600 03-7146651 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 869. 12 םילעופה795 םייסנניפ םיסכנו ךרע תוריינל ףגאה 62 יולה הדוהי65227 ביבא לת 03-5675522 03-5674862 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 870. 12 םילעופה797 לועפת-ךרע תוריינ 62 יולה הדוהי65227 ביבא לת 03-5675792 03-5676318 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 871. 12 םילעופה799 תישאר הלהנה 27 ד"ת ,50 דלישטור 'דש66883 ביבא לת 03-5673333 03-5677028 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 872. 12 םילעופה877 ןופלטב םילעופ 10 הדוצמה58001 רוזא 03-6532407 03-6501021 05/11/1996 1 3 0 0 0 0
 873. 13 דוגא051 ישאר םילשורי 1 הדוהי ןב91008 םילשורי 02-6772222 02-6772200 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 874. 13 דוגא055 Premium דוגא 12 רבליס ללה אבא 'חר52506 ןג תמר 03-7953800 03-5752002 27/06/2006 1 1 1 0 0 0
 875. 13 דוגא056 הפיח-םוימרפ דוגא 30 הירומ 'חר הפיח 04-8306100 04-8306101 22/05/2008 1 1 1 1 0 0
 876. 13 דוגא062 ןג תמר 1-3 יקסניטוב'ז52130 ןג תמר 03-7531500 03-5750186 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 877. 13 דוגא063 ישאר ביבא לת 6-8 תיב תזוחא61024 ביבא לת 03-5191111 03-5191421 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 878. 13 דוגא064 ודקימ 8 רקב ןורהא69643 ביבא לת 03-7953020 03-6483443 11/05/2004 1 1 4 1 0 0
 879. 13 דוגא066 ןודרוג 42 ןודרוג61111 ביבא לת 03-7253222 03-7253200 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 880. 13 דוגא070 הוקת חתפ 26 תורדתסהה49540 הוקת חתפ 03-9123636 03-9123600 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 881. 13 דוגא071 דודשא 12 םילשורי תורדש דודשא 08-8546222 08-8546200 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 882. 13 דוגא072 הילצרה 38 בולוקוס46101 הילצרה 09-9613444 09-9613431 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 883. 13 דוגא073 םי תב 33 םואבנסינ59620 םי תב 03-5553555 03-5553530 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 884. 13 דוגא074 ןויצל ןושאר 11 יול השמ75658 ןויצל ןושאר 03-9423900 03-9423901 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 885. 13 דוגא075 הננער 153 2 הזוחא הננער 09-7611333 09-7611300 28/02/1983 1 0 0 1 0 0
 886. 13 דוגא076 הירא תירק 14 ןייד השמ49518 הוקת חתפ 03-9183700 03-9183701 27/11/1990 1 0 0 1 0 0
 887. 13 דוגא078 ןיעה שאר 22 הכאלמה48091 ןיעה שאר 03-9154900 03-9154901 15/12/1996 1 0 0 1 0 0
 888. 13 דוגא079 חותיפ הילצרה 9 תואנדסה46728 הילצרה 09-9716311 09-9549666 14/06/1998 1 0 0 1 0 0
 889. 13 דוגא081 ישאר הפיח 6 ם"ילפ33095 הפיח 04-8659090 04-8659081 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 890. 13 דוגא083 למרכה זכרמ 127 אישנה 'דש26100 הפיח 04-8306700 04-8306701 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 891. 13 דוגא091 הינתנ 17 רפפמטש42282 הינתנ 09-8608608 09-8608630 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 892. 13 דוגא092 הרדח 18 לצרה38100 הרדח 04-6123222 04-6123200 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 893. 13 דוגא093 תובוחר 1 םעה דחא76261 תובוחר 08-9360700 08-9462193 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 894. 13 דוגא094 עבש ראב 7 יבצ ןב קחצי84333 עבש ראב 08-6204444 08-6204433 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 895. 13 דוגא095 גלופ שדח הישעת רוזא 3 םינובה42514 הינתנ 09-8635800 09-8635801 10/12/1995 1 0 0 1 0 0
 896. 13 דוגא123 רישי דוגא 28 ש"עתה44425 אבס רפכ 1-700-700-022 09-7679778 24/12/2003 1 1 0 0 0 0
 897. 13 דוגא141 דודשא בכוכ 14 זומת דודשא 08-8624700 08-8624701 13/07/200416/03/2011 1 1 4 1 0 0
 898. 13 דוגא142 תרשבמ 6 ןשוחה ןויצ תרשבמ 02-5706000 02-5706001 02/11/2004 1 1 4 1 0 0
 899. 13 דוגא143 דעלא 1 יאמש דעלא 03-7953030 03-9333266 14/12/2004 1 1 4 1 0 0
 900. 13 דוגא144 ונוא תירק 40 ךלמה המלש ונוא תירק 03-7953040 03-6344080 12/04/2005 1 1 4 1 0 0
 901. 13 דוגא145 ברעמ צ"לשאר 33 סרפ ןועמש ןויצל ןושאר 03-7953050 03-961208807421/06/200514/05/2010 1 1 4 1 0 0
 902. 13 דוגא146 תג תירק ורפשי םחתמ 178 לארשי יכלמ תג תירק 08-6625300 08-6625301 08/11/2005 1 1 4 1 0 0
 903. 13 דוגא147 שמש תיב 36 ןדריה רהנ שמש תיב 02-9904000 02-9904001 07/03/2006 1 1 4 1 0 0
 904. 13 דוגא148 קרב ינב םינומיר 10 ץיבונורהא51377 קרב ינב 03-6154600 03-6154601 06/11/2007 1 0 0 1 0 0
 905. 13 דוגא152 ןורשה דוה 15 בולוקוס45284 ןורשה דוה 09-7694300 09-7694301 20/11/2007 1 1 4 1 0 0
 906. 13 דוגא153 תוירקה 16 הרובד26362 ןיקצומ תירק 04-8783970 04-878397119029/01/2008 1 1 4 1 0 0
 907. 13 דוגא154 ןיעידומ 24 ןולובז קמע תניג ןיעידומ 08-8615100 08-8615101 29/07/2008 1 0 0 0 0 0
 908. 13 דוגא155 ןורשה תמר 90 ןורשה תמר47237 ןורשה תמר 03-7953000 03-5407930 16/11/2010 1 0 0 1 1 0
 909. 13 דוגא156 םינג רפכ 29 רנביה הוקת חתפ 03-9275500 03-9275501 05/05/2011 1 0 0 1 1 0
 910. 13 דוגא190 הירהנ 26 ןותעגה 'דש22100 הירהנ 1-599-599-190 04-9518800 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 911. 13 דוגא192 ןולקשא 10 ירבעה דודגה78595 ןולקשא 08-6793111 08-6793100 01/02/1949 1 0 0 1 0 0
 912. 13 דוגא196 הלהנה 2428 ד"ת ,6-8 תיב תזוחא61024 ביבא לת 03-5191235 03-5191274 14/09/2004 1 3 0 0 0 0
 913. 13 דוגא197 הלהנה 2428 ד"ת ,6-8 תיב תזוחא61024 ביבא לת 03-5191794 03-5191606 14/09/2004 1 3 0 0 0 0
 914. 13 דוגא198 הלהנה 2428 ד"ת ,6-8 תיב תזוחא61024 ביבא לת 03-5191794 03-5191606 14/09/2004 1 3 0 0 0 0
 915. 13 דוגא992 תואתנכשמ 9 םעה דחא65201 ביבא לת 03-5191900 03-5191940 16/02/1999 1 1 0 1 0 0
 916. 14 לייחה רצוא177 הדבוע תליא ,םודאה ןוינקה ס"ממ דבכוי הנחמ88000 הדבוע תעקב 08-6359377 03-717533037701/02/1949 1 1 4 0 1 2
 917. 14 לייחה רצוא179 םייתעבג 10 יקצדרוה67329 ביבא לת 03-7334778 03-717539336120/07/2001 1 1 4 1 1 2
 918. 14 לייחה רצוא186 הפיח - םיה ליח הפיח ,םילג-תב ,הפיח ח"ב 0 000000 הפיח 04-8138230 04-851357838619/07/2010 1 1 4 0 1 2
 919. 14 לייחה רצוא313 הניפ שאר לילגה רטנס ןוינק סגאה12000 הניפ שאר 04-9009200 03-7175313 28/05/2010 1 0 0 1 1 0
 920. 14 לייחה רצוא314 תולילג תולילג םחתמ ןורשה תמר 03-5497224 03-717531437528/05/2010 1 0 0 1 0 0
 921. 14 לייחה רצוא315 ןיעידומ רזייק זכרמ ירוד.א תניפ 24 ןולובז קמע71725 ןיעידומ 08-8615200 03-7175315 28/05/2010 1 0 0 1 0 0
 922. 14 לייחה רצוא316 גלופ תמר גלופ ת.א 5 לארשי ירוביג42504 הינתנ 09-8641200 03-7175316 28/05/2010 1 0 0 1 0 0
 923. 14 לייחה רצוא317 םינג-רפכ םינג רפכ ןוינק 65 תואמצעה הוקת חתפ 03-9780200 03-717531734728/05/2010 1 0 0 1 0 0
 924. 14 לייחה רצוא321 החמתמ ןומימל זכרמה 11 ןיגב םחנמ52521 ןג תמר 03-7556344 03-7556008 28/05/2010 1 1 2 1 1 2
 925. 14 לייחה רצוא338 םירחבנ תוחוקל שדחה רטנס ראואפה םחתמ 5 ןרהט ידלי75658 ןויצל ןושאר 03-7102223 03-7102226 28/06/2008 1 1 1 0 0 1
 926. 14 לייחה רצוא341 ןיפירצ םקשה לומ ןיפירצ ,יאבצ סיסב75000 ןיפירצ 08-9521200 03-7175341 03/03/1985 1 1 0 0 0 1
 927. 14 לייחה רצוא342 םיטבנ דרע ,ידע הנחמ80700 דרע 08-6501516 03-717534236304/06/1985 1 1 0 0 0 1
 928. 14 לייחה רצוא343 לאירא 2 ןוא-רב ירוא44837 לאירא 03-9371200 03-7175343 25/06/1986 1 0 0 0 0 0
 929. 14 לייחה רצוא344 ןויצל ןושאר 91 לצרה75262 ןויצל ןושאר 03-9571222 03-7175344 01/08/1991 1 0 0 0 0 0
 930. 14 לייחה רצוא345 תוער ןיעידומ .נ.ד תוער ירחסמ זכרמ71908 ןיעידומ 08-9269666 03-7175345 15/09/1991 1 0 0 0 0 0
 931. 14 לייחה רצוא346 הינתנ 6 ןימינב42313 הינתנ 09-8893200 03-7175346 02/02/1992 1 0 0 0 0 0
 932. 14 לייחה רצוא347 הוקת חתפ 77 בולרוא49342 הוקת חתפ 03-9159200 03-7175347 01/07/1993 1 0 0 0 0 0
 933. 14 לייחה רצוא348 קפא ירחסמ זכרמ 1 קזב48630 ןיעה שאר 03-9003200 03-7175348 10/07/1994 1 0 0 0 0 0
 934. 14 לייחה רצוא349 ןולקשא ,ינופצ ת"א ,ןולקשא רעש רטנס ראואפ םחתמ ןולקשא 08-6799200 03-7175350 10/10/1993 1 0 0 0 0 0
 935. 14 לייחה רצוא350 הגמוא מ"תמ למרכה תריט - מ"תמ ת"א 1 תח םוחנ39000 למרכה תריט 04-8134200 04-8134202 15/02/1998 1 0 0 0 0 0
 936. 14 לייחה רצוא354 לייחה תמר לייחה תמר 1 לזרבה69710 ביבא לת 03-7689200 03-7689202 15/11/199431/03/2009 1 0 0 0 0 0
 937. 14 לייחה רצוא355 דודשא יטיסה רככ ,רמיצ זכרמ 7 ןיגב םחנמ 'דש77206 דודשא 08-8578300 03-7175355 01/03/1995 1 0 0 0 0 0
 938. 14 לייחה רצוא356 םירצויה אבס-רפכ ת"הזא 14 ש"עתה44425 אבס רפכ 09-7678844 03-717535638026/01/1995 1 1 0 0 0 1
 939. 14 לייחה רצוא357 יזכרמה ףינסה 11 ןיגב םחנמ52521 ןג תמר 03-7556111 03-7175357 01/06/2003 1 1 2 0 0 0
 940. 14 לייחה רצוא361 םיאנומשחה 84 םיאנומשחה67132 ביבא לת 03-5635353 03-7175361 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 941. 14 לייחה רצוא362 הפיח ץרפמ (ןקלוו תמוצ) ץרפמה תוצוח םחתמ תשורחה33302 הפיח 04-8813200 03-7175362 25/05/1995 1 0 0 0 0 0
 942. 14 לייחה רצוא363 עבש ראב 9 יבצ ןב84893 עבש ראב 08-6299444 03-7175363 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 943. 14 לייחה רצוא365 הלהצ 71 ל"הצ69934 ביבא לת 03-7685200 03-7175365 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 944. 14 לייחה רצוא366 ףונ לת ףונ-לת הנחמ ,יאבצ סיסב70710 ףונ לת 08-8596995 03-7175366 31/01/1965 1 1 1 0 0 1
 945. 14 לייחה רצוא367 רוצח םירמ הנחמ ,יאבצ סיסב70720 רוצח 08-8573368 03-7175367 26/10/1966 1 1 1 0 0 1
 946. 14 לייחה רצוא369 םילשורי ןומעפה זכרמ 3 'גרו'ג ךלמה94229 םילשורי 02-6217222 03-7175369 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 947. 14 לייחה רצוא371 דוד תמר תידוהי הנחמ30078 דוד תמר 04-6440424 03-717537135001/12/1968 1 1 0 0 0 1
 948. 14 לייחה רצוא372 רמושה לת רמושה לת52136 ןג תמר 03-6715200 03-7175372 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 949. 14 לייחה רצוא374 תיריוא הישעת דול ג"בתנ א"שעתה ילעפמ70100 ג"בתנ דול 03-9778200 03-7175374 01/02/1949 1 1 1 0 0 1
 950. 14 לייחה רצוא375 ןורשה תמר 33 ןפייסה47248 ןורשה תמר 03-7605200 03-7175375 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 951. 14 לייחה רצוא376 םירצח ,הפי הנחמ םירצח יאבצ סיסב85425 םירצח 08-6204100 03-7175376 28/05/1976 1 1 1 0 0 1
 952. 14 לייחה רצוא377 תליא ירחסמ זכרמ ,םודאה ןוינקה 6 םירמתה 'דש88000 תליא 08-6300200 03-7175377 01/08/1991 1 0 0 0 0 0
 953. 14 לייחה רצוא378 הירקה 27 הירקה ,ןלפק64734 ביבא לת 03-6084200 03-7175378 31/12/1980 1 1 1 0 0 1
 954. 14 לייחה רצוא379 םיחמלפ קרוש ןג נ"ד ,הליה הנחמ76878 םיחמלפ 08-9436636 03-717537934101/02/1949 1 1 0 0 1 1
 955. 14 לייחה רצוא380 אבס רפכ 24 יקסבוחינרשט44271 אבס רפכ 09-7757600 03-7175380 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 956. 14 לייחה רצוא381 ןומר בגנ .נ.ד ,ילט הנחמ84935 ןומר 08-6571325 03-7175381 01/02/1949 1 1 1 0 0 1
 957. 14 לייחה רצוא382 ןולוח םי תב םי תב ןוינק 92 לטפסוי59641 םי תב 03-5552200 03-7175382 09/02/1983 1 0 0 0 0 0
 958. 14 לייחה רצוא386 םילג תב םילג תב 39 הינשה הילעה35016 הפיח 04-8138222 03-7175386 02/12/1984 1 0 0 0 0 0
 959. 14 לייחה רצוא388 רישי תורש זכרמ 24 ןואגה הידעס67132 ביבא לת 03-6258256 03-6258222 31/12/1999 1 3 4 1 0 0
 960. 14 לייחה רצוא389 תישאר הלהנה 11 ןיגב םחנמ52521 ןג תמר 03-7556404 03-7556091 01/01/1992 1 3 4 0 0 0
 961. 14 לייחה רצוא392 ןויצל ןושאר ברעמ שדחה רטנס ראואפה םחתמ 5 ןרהט ידלי75658 ןויצל ןושאר 03-9592200 03-7175392 01/06/2008 1 0 0 0 0 0
 962. 14 לייחה רצוא395 תובוחר קראפ סנזיב ,ןמצייו 2 רמייהנפוא ןנחו ללה76701 תובוחר 08-9585200 03-7175395 01/07/2008 1 0 0 0 0 0
 963. 14 לייחה רצוא397 הרדג 105 ןוירוג ןב70700 הרדג 08-8519200 03-7175397 01/07/2007 1 0 0 0 0 0
 964. 14 לייחה רצוא398 לאימרכ לאימרכ 9 ןומכ הלעמ21650 לאימרכ 04-9028200 03-7175398 18/10/2007 1 0 0 0 0 0
 965. 14 לייחה רצוא399 תישאר ש"חהנה הסרובה םחתמ 11 ןיגב םחנמ52521 ןג תמר 03-7556053 03-7556091 28/05/2010 1 3 4 0 0 0
 966. 14 לייחה רצוא492 הניפ שאר לילגה רטנס ןוינק סגאה12000 הניפ שאר 04-6935249 04-6935250 15/12/200327/05/2010 1 1 0 0 0 1
 967. 14 לייחה רצוא493 תולילג תולילג םחתמ ןורשה תמר 03-5497224 03-549722837501/12/200327/05/2010 1 1 0 0 0 1
 968. 14 לייחה רצוא494 ןיעידומ רזייק זכרמ ירוד.א תניפ 24 ןולובז קמע71725 ןיעידומ 08-8615200 08-8615202 15/05/200527/05/2010 1 1 0 0 0 1
 969. 14 לייחה רצוא495 גלופ תמר גלופ ת.א 5 לארשי ירוביג42504 הינתנ 09-8641200 09-8641202 01/02/200627/05/2010 1 0 0 0 0 0
 970. 14 לייחה רצוא496 םינג-רפכ 26 49651 וטגה ימחול49651 הוקת חתפ 03-9780200 03-978020234701/12/200627/05/2010 1 0 0 1 1 0
 971. 14 לייחה רצוא499 החמתמ ןומימל זכרמה 11 ןיגב םחנמ52521 ןג תמר 03-7556344 03-7556008 01/12/200627/05/2010 1 1 2 1 1 2
 972. 14 לייחה רצוא991 ם"במר תחולש החוורה זכרמ ,ם"במר םילוח תיב 9 הינשה הילעה31096 הפיח 04-8525001 03-717533738621/02/2005 1 1 0 0 1 2
 973. 14 לייחה רצוא993 הברע תחולש הברע נ.ד ,הנוכית הברע א.מ ריפס בשומ86825 תליא 08-9950821 03-717532436330/07/2004 1 1 0 1 1 2
 974. 14 לייחה רצוא996 ינכט הפיח ץרפמ , 12026 ד"ת26120 הפיח 04-8720925 03-717531836229/12/1982 1 1 0 0 1 2
 975. 14 לייחה רצוא998 אפורה ףסא 54 'סמ ןתיב אפורה ףסא ח"היב75000 ןיפירצ 08-9255834 03-717530134119/05/1992 1 1 0 0 1 2
 976. 17 טנוקסיד ליתנכרמ601 ישאר ביבא לת 103 יבנלא ביבא לת 03-5647333 03-5647205 01/04/199722/10/201017654 1 0 0 0 0 0
 977. 17 טנוקסיד ליתנכרמ602 אכרי אכרי הישעתה רוזא אכרי רפכ24967 אכרי 076-8060200 04-9562889 23/07/1997 1 0 0 0 0 0
 978. 17 טנוקסיד ליתנכרמ603 רתימ ירחסמ זכרמ 2 םידסיימה 'דש85025 רתימ 076-8060300 08-6512501 03/05/1998 1 1 0 0 1 0
 979. 17 טנוקסיד ליתנכרמ613 תואתנכשמ 125 ןיגב ךרד67012 ביבא לת 076-8044222 076-8044953 25/01/1995 1 0 0 0 0 0
 980. 17 טנוקסיד ליתנכרמ614 הרמט ישאר בוחר24930 הרמט 076-8061400 04-9943757 07/08/1995 1 0 0 0 0 0
 981. 17 טנוקסיד ליתנכרמ619 תובשחה ףגא 125 ןיגב ךרד67012 ביבא לת 076-8044582 076-8044974 24/05/2010 1 2
 982. 17 טנוקסיד ליתנכרמ620 םערפש ירחסמה זכרמה רא'גח ףושיב יחרא33301 םערפש 076-8062000 04-9862443 03/08/1994 1 0 0 0 0 0
 983. 17 טנוקסיד ליתנכרמ621 לארשי יטבש 35 לארשי יטבש95105 םילשורי 076-8062100 02-5813439 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 984. 17 טנוקסיד ליתנכרמ623 הירובד הירובד16910 הירובד 076-8062300 04-6702019 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 985. 17 טנוקסיד ליתנכרמ624 םורכ לא ד'גמ םורכ לא ד'גמ ישאר בוחר20190 םורכ לא ד'גמ 076-8062400 04-9884747 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 986. 17 טנוקסיד ליתנכרמ625 איליעמ איליעמ25140 איליעמ 076-8062500 04-9972457 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 987. 17 טנוקסיד ליתנכרמ626 הבארע ישארה בוחרה הבארע24945 הבארע 076-8062600 04-6744631 05/02/1997 1 0 0 0 0 0
 988. 17 טנוקסיד ליתנכרמ627 יששה סולואפ ישישה סולואפ16160 תרצנ 076-8062700 04-6089149 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 989. 17 טנוקסיד ליתנכרמ628 עיפי הרסאנ לא תפאי16955 עיפי 076-8062800 04-6577168 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 990. 17 טנוקסיד ליתנכרמ630 הנייר הנייר16940 הנייר 076-8063000 04-6570575 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 991. 17 טנוקסיד ליתנכרמ631 אנכ רפכ ןייעמה דיל אנכ רפכ16930 אנכ רפכ 076-8063100 04-6517508 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 992. 17 טנוקסיד ליתנכרמ632 ןאערוט 51 ד"ת ןאערוט רפכ16950 ןאערוט 076-8063200 04-6518598 01/02/1949 1 1 1 0 0 1
 993. 17 טנוקסיד ליתנכרמ634 ןובליע ןובליע16972 ןובליע 076-8063400 04-6781764 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 994. 17 טנוקסיד ליתנכרמ635 הלואג 21 יגח95266 םילשורי 076-8063500 02-5370207 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 995. 17 טנוקסיד ליתנכרמ638 ןיד-א חלאס תיחרזמה םילשורי 2 היידבוע ובא97955 םילשורי 076-8063800 02-6286321 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 996. 17 טנוקסיד ליתנכרמ639 ישאר תרצנ תרצנ6000/30 לילגה 'חר 29 הרושבה ךרד16220 תרצנ 076-8063900 04-6570001 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 997. 17 טנוקסיד ליתנכרמ640 םאר לא שרוחה רפכ תניפ הפיח ךרד16000 תרצנ 076-8064000 04-6575094 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 998. 17 טנוקסיד ליתנכרמ642 םילשורי 64 ופי91014 םילשורי 076-8064200 02-6244531 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 999. 17 טנוקסיד ליתנכרמ643 המאר RAMA המאר30055 המאר 076-8064300 04-9086120 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1000. 17 טנוקסיד ליתנכרמ644 וכע הקיתעה וכע 9 הקיתעה וכע 9/12 רא'זג-לא24110 וכע 076-8064400 076-8064406 10/07/2006 1 0 0 1 1 0
 1001. 17 טנוקסיד ליתנכרמ645 עבש ראב 2 דלוס הטירנה84894 עבש ראב 076-8064500 08-6273873 15/11/1996 1 0 0 1 1 0
 1002. 17 טנוקסיד ליתנכרמ646 ןורגא גרו'ג גניק תניפ 1 ןורגא71020 םילשורי 076-8064600 02-6258785 01/01/1949 1 0 0 1 1 0
 1003. 17 טנוקסיד ליתנכרמ647 הינתנ 20 ביצנה לאומש42281 הינתנ 076-8064700 09-8608581 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1004. 17 טנוקסיד ליתנכרמ649 הנומיד 3 ןשיה ירחסמה זכרמה86100 הנומיד 076-8064900 08-6553980 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1005. 17 טנוקסיד ליתנכרמ650 ישאר הפיח 65 תואמצעה ךרד31331 הפיח 076-8065000 04-8520159 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1006. 17 טנוקסיד ליתנכרמ651 הוקת חתפ 32 לצרה49357 הוקת חתפ 076-8065100 03-9053220 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1007. 17 טנוקסיד ליתנכרמ652 הוקתה 25 ל"צא61190 ביבא לת 076-8065200 03-6390308 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1008. 17 טנוקסיד ליתנכרמ653 ופי 16 םילשורי ''דש61081 ביבא לת 076-8065300 03-6826315 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1009. 17 טנוקסיד ליתנכרמ654 ישאר ביבא לת 103 יבנלא61999 ביבא לת 076-8065400 03-5647205 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1010. 17 טנוקסיד ליתנכרמ655 םיה ךרד 23 הדוהי ןב61043 ביבא לת 076-8065500 03-7967124 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1011. 17 טנוקסיד ליתנכרמ656 איעמ תיב 74 ןיגב םחנמ ךרד67215 ביבא לת 076-8065600 03-5617285 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1012. 17 טנוקסיד ליתנכרמ658 ןיבר רככ ןיבר קחצי רככ 77 ןמשירפ64165 ביבא לת 076-8065800 03-5244116 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1013. 17 טנוקסיד ליתנכרמ659 קנבה תובשח 125 ןיגב ךרד67012 ביבא לת 076-8044599 076-8044975 01/01/1990 1 3 0 0 0 0
 1014. 17 טנוקסיד ליתנכרמ660 הירהנ 38 ןותעגה 'דש22102 הירהנ 076-8066000 04-9925285 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1015. 17 טנוקסיד ליתנכרמ661 םירשנ יפנכ לואש תעבג 24 םירשנ יפנכ96108 םילשורי 076-8066100 02-6510023 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1016. 17 טנוקסיד ליתנכרמ662 למרכה תריט 2/1 תואמצעה30200 למרכה תריט 076-8066200 04-8572144 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1017. 17 טנוקסיד ליתנכרמ663 ןג תמר 54 יקסניטוב'ז52462 ןג תמר 076-8066300 03-7526746 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1018. 17 טנוקסיד ליתנכרמ666 םייתעבג 182 ןוירוג ןב 'דש53275 םייתעבג 076-8066600 03-5734925 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1019. 17 טנוקסיד ליתנכרמ668 ןויצל ןושאר 115 דלישטור75236 ןויצל ןושאר 076-8066800 076-8066806 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1020. 17 טנוקסיד ליתנכרמ669 הלמר 75 לצרה 'דש72101 הלמר 076-8066900 08-9221322 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1021. 17 טנוקסיד ליתנכרמ671 לאסכא לאסכא16920 לאסכא 076-8067100 04-6572662 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1022. 17 טנוקסיד ליתנכרמ672 םולשה 7 ילאירזע זכרמ 132 7 ת"פ ךרד67012 ביבא לת 076-8067200 03-6911821 01/02/1949 1 0
 1023. 17 טנוקסיד ליתנכרמ674 תובוחר 189 לצרה76270 תובוחר 076-8067400 08-9467348 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1024. 17 טנוקסיד ליתנכרמ676 דודשא 3 ןויצ יבש77102 דודשא 076-8067600 08-8522097 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1025. 17 טנוקסיד ליתנכרמ677 הרדח 55 לאומס טרברה38102 הרדח 076-8067700 04-6337241 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1026. 17 טנוקסיד ליתנכרמ678 םי תב 65 תואמצעה 'דש56131 םי תב 076-8067800 03-6594872 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1027. 17 טנוקסיד ליתנכרמ679 למרכה זכרמ למרכה זכרמ 134 אישנה 'דש31999 הפיח 076-8067900 04-8354222 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1028. 17 טנוקסיד ליתנכרמ680 ןיקצומ תירק 86 ןשוג השמ תורדש26311 ןיקצומ תירק 076-8068000 04-8712327 11/10/1989 1 0 0 0 0 0
 1029. 17 טנוקסיד ליתנכרמ681 רכמ-הדיד'ג רכמ הדיד'ג25110 הדיד'ג 076-8068100 04-9964297 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1030. 17 טנוקסיד ליתנכרמ683 הדוהי רוא 2 למעה60266 הדוהי רוא 076-8068300 03-5334144 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 1031. 17 טנוקסיד ליתנכרמ685 למג תופוק ליתנכרמ סדה 56 ה"זאמ61012 ביבא לת 03-7112777 03-7112700 01/01/1949 1 3 0 0 0 0
 1032. 17 טנוקסיד ליתנכרמ686 ןולוח 3 בולוקוס58255 ןולוח 076-8068600 03-6511373 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1033. 17 טנוקסיד ליתנכרמ687 ןינכס ירחסמה זכרמה ןינכס20173 ןינכס 076-8068700 04-6744642 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1034. 17 טנוקסיד ליתנכרמ690 ע"ינ זכרמ 125 ןיגב ךרד67012 ביבא לת 076-8044243 076-8044968 22/05/2002 1 3 0 0 0 0
 1035. 17 טנוקסיד ליתנכרמ691 ףיסאי רפכ שדח ירחסמ זכרמ24908 ףיסאי רפכ 076-8069100 04-9968517 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1036. 17 טנוקסיד ליתנכרמ692 אחישרת רפכה רככ 2 קושה21540 אחישרת תולעמ 076-8069200 04-9978020 05/11/1996 1 0 0 0 0 0
 1037. 17 טנוקסיד ליתנכרמ694 סאנסינ ידאו 36 יבנלא ךרד33266 הפיח 076-8069400 04-8539474 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1038. 17 טנוקסיד ליתנכרמ695 אמק רפכ אמק רפכ15235 אמק רפכ 076-8069500 04-6760565 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1039. 17 טנוקסיד ליתנכרמ696 טהר ירחסמ זכרמ85357 טהר 076-8069600 08-6401210 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1040. 17 טנוקסיד ליתנכרמ697 םחפ לא םוא םחפ לא םוא ירחסמ זכרמ30010 םחפ לא םוא 076-8069700 04-6311690 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1041. 17 טנוקסיד ליתנכרמ699 אבס רפכ 26 ש"עתה44425 אבס רפכ 076-8069900 09-7676339 11/06/1995 1 0 0 0 0 0
 1042. 17 טנוקסיד ליתנכרמ701 זכרמהו ביבא לת רוזא תלהנמ 125 ןיגב ךרד ביבא לת 076-8044019 076-8044890 01/01/1995 1 0 0 1 1 0
 1043. 17 טנוקסיד ליתנכרמ702 םורדהו םילשורי רוזא תלהנמ 24 םירשנ יפנכ םילשורי 076-8070200 02-6247995 01/01/1995 1 0 0 1 1 0
 1044. 17 טנוקסיד ליתנכרמ703 ןורשהו הפיח רוזא תלהנמ 65 תואמצעה ךרד הפיח 076-8070300 04-8513134 01/01/1995 1 0 0 1 1 0
 1045. 17 טנוקסיד ליתנכרמ705 תרצנ רוזא תלהנמ 30/600 לילגה תרצנ 076-8070500 04-6461577 01/01/1966 1 0 0 1 1 0
 1046. 17 טנוקסיד ליתנכרמ706 וכע רוזא תלהנמ 1 לילגה םולש וכע 076-8070600 04-9816063 01/01/1970 1 0 0 1 1 0
 1047. 17 טנוקסיד ליתנכרמ711 ליתנכרמ םימ"חא תועקשה זכרמ תרצנ , 2015 הציפקה רה הציפקה רה תרצנ ,2015 הציפקה רה02015 תרצנ 076-8071100 04-6568455 03/10/2010 1 1 1 0 0 1
 1048. 17 טנוקסיד ליתנכרמ727 ינופצ ץוח רחס זכרמ 65 תואמצעה ךרד33033 הפיח 076-8072700 04-8569580 31/10/2010 1 0 0 1 1 0
 1049. 17 טנוקסיד ליתנכרמ732 קרב ינב 64 ןמנהכ51544 קרב ינב 076-8073200 03-6162995 17/11/1998 1 1 0 0 1 0
 1050. 17 טנוקסיד ליתנכרמ733 ןורשה תמר 111 בולוקוס47239 ןורשה תמר 076-8073300 03-5498225 02/10/2005 1 0 0 0 0 0
 1051. 17 טנוקסיד ליתנכרמ734 תיליע רתיב 20 ן"רה99879 תיליע רתיב 076-8073400 02-5803791 10/07/2006 1 0 0 0 0 0
 1052. 17 טנוקסיד ליתנכרמ735 הננער 85 הזוחא43600 הננער 076-8073500 09-7421356 08/11/2006 1 0 0 0 0 0
 1053. 17 טנוקסיד ליתנכרמ736 הירדהנס 5 השמ תעבג םילשורי 076-8073600 02-6502235 28/06/2010 1 0 0 1 1 0
 1054. 17 טנוקסיד ליתנכרמ738 לובאכ לובאכ24963 לובאכ 076-8073800 04-9943653 14/02/2007 1 0 0 0 0 0
 1055. 17 טנוקסיד ליתנכרמ739 ףונ-רה ףונ רה 31 ןוזלואש95400 םילשורי 076-8073900 02-6503870 08/04/2010 1 0 0 1 1 0
 1056. 17 טנוקסיד ליתנכרמ740 אישנה הדוהי 8 אישנה הדוהי יבר77650 דודשא 076-8074000 08-8663260 17/06/2007 1 0 0 0 0 0
 1057. 17 טנוקסיד ליתנכרמ742 תומר 255 ריאמ הדלוג 'דש םילשורי 076-8074200 02-6508227 13/12/2011 1 0 0 1 1 0
 1058. 17 טנוקסיד ליתנכרמ743 הנעב - דסא לא ריד דסא לא ריד20188 דסא-לא ריד 076-8074300 04-9980571 19/07/2007 1 0 0 0 0 0
 1059. 17 טנוקסיד ליתנכרמ744 אנח - ריד אנח ריד24973 אנח ריד 076-8074400 04-6789375 25/04/2007 1 0 0 0 0 0
 1060. 17 טנוקסיד ליתנכרמ745 אביקע יבר 140 אביקע יבר51521 קרב ינב 076-8074500 03-6187190 05/12/2007 1 0 0 0 0 0
 1061. 17 טנוקסיד ליתנכרמ746 הממור 48 והימרי94467 םילשורי 076-8074600 02-5372392 15/10/2007 1 0 0 0 0 0
 1062. 17 טנוקסיד ליתנכרמ749 ינויסנפ ץועי 160 לצרה ביבא לת 076-8044158 076-8044899 13/05/2010 1 2 4 1 0 1
 1063. 17 טנוקסיד ליתנכרמ750 םסאק רפכ ישאר 'חר48810 םסאק רפכ 076-8075000 03-9091743 24/12/2008 1 0 0 1 1 0
 1064. 17 טנוקסיד ליתנכרמ751 ןורשה דוה 4 לאידגמ ךרד45342 ןורשה דוה 076-8075100 09-7433468 01/07/2010 1 0 0 1 1 0
 1065. 17 טנוקסיד ליתנכרמ752 םיקמעה 0 ישאר36571 ריזרז 076-8075200 04-6514361 06/06/2010 1 0 0 1 1 0
 1066. 17 טנוקסיד ליתנכרמ753 שיפרוח שיפרוח ישאר25155 שיפרח 076-8075300 04-9575986 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1067. 17 טנוקסיד ליתנכרמ755 ןורשה םיקסע זכרמ לאגי רוצ ירחסמ זכרמ לאגי רוצ ירחסמ זכרמ ריאי בכוכ 076-8075500 09-7496150 11/10/2009 1 0 0 1 1 0
 1068. 17 טנוקסיד ליתנכרמ756 ןילבעא ןילבעא ישאר בוחר 0 ישאר30012 ןילבעא 076-8075600 04-9865274 25/09/2011 1 0 0 1 1 0
 1069. 20 תוחפט יחרזמ002 הקדיודה תחולש 72 ופי םילשורי 02-5384880 02-537929740201/01/200511/06/2009 1 2 0 1 0 2
 1070. 20 תוחפט יחרזמ015 הילצרה תחולש 1 בולוקוס הילצרה 09-9507181 09-950294841528/06/199124/03/2010 1 2 0 1 0 2
 1071. 20 תוחפט יחרזמ017 הלואג תחולש 4 הבישיה95785 םילשורי 02-5384880 02-537929741701/01/2005 1 2 0 1 0 2
 1072. 20 תוחפט יחרזמ022 תקרב הינתנ תחולש 4 יקסנלימס הינתנ 09-8629845 03-618593355301/04/2009 1 2 0 1 0 2
 1073. 20 תוחפט יחרזמ024 אבס רפכ תחולש 47 ןמציו44247 אבס רפכ 09-7424203 09-742420642401/01/200518/02/2009 1 2 0 0 0 0
 1074. 20 תוחפט יחרזמ030 ןופרט תחולש 24 םילשורי קרב ינב 03-5790434 03-578124643001/01/2005 1 2 4 1 0 0
 1075. 20 תוחפט יחרזמ038 תורוא ןוינק תחולש תורוא ןוינק ןמציו 'דש30600 אביקע רוא 43802/01/200515/07/2009 1 0 0 1 1 0
 1076. 20 תוחפט יחרזמ065 םייח ץפח תחולש 39 לצרה49437 הוקת חתפ 03-9315371 03-904864346501/04/2009 1 2 0 1 0 2
 1077. 20 תוחפט יחרזמ068 שיא ןוזח תחולש 9 שיא ןוזח51502 קרב ינב 03-6185891 03-618593346801/04/2009 1 2 0 1 0 2
 1078. 20 תוחפט יחרזמ113 לאימרכ תחולש 9 לארשי יאישנ21921 לאימרכ 04-9884179 04-958038651301/01/200519/09/2011 1 2 0 1 0 2
 1079. 20 תוחפט יחרזמ118 ןוירק תחולש 192 וכע ךרד27000 קילאיב תירק 04-8808422 04-874720551801/01/200527/05/2010 1 2 0 0 0 0
 1080. 20 תוחפט יחרזמ165 דודשא אריפש תחולש 3 הטילקה77459 דודשא 08-8666242 08-865467156501/04/200925/06/2010 1 2 0 1 0 2
 1081. 20 תוחפט יחרזמ401 הדוהי ןב 12 הדוהי ןב94622 םילשורי 076-8040010 02-6240433 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1082. 20 תוחפט יחרזמ402 הקדיודה 84 םיאיבנה94341 םילשורי 076-8040020 02-5381517 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1083. 20 תוחפט יחרזמ403 ם-י םיקסע זכרמ 9 הכלמה ינלה94221 םילשורי 02-6755900 02-6245584 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1084. 20 תוחפט יחרזמ405 לוריבג ןבא 1 סקנפ62032 ביבא לת 076-8040050 03-5442688 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1085. 20 תוחפט יחרזמ406 ופי תורצח 4 המלס68114 ביבא לת 03-5133222 03-5180997 01/02/1949 1 2 0 0 1 0
 1086. 20 תוחפט יחרזמ407 לע לא תיב 32 הדוהי ןב63805 ביבא לת 076-8040070 03-5285604 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1087. 20 תוחפט יחרזמ408 לביר 7 ל"ביר67778 ביבא לת 076-8040080 03-6893230 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1088. 20 תוחפט יחרזמ409 א"ת םיקסע זכרמ 105 יבנלא65134 ביבא לת 03-5649411 03-560335046129/10/1949 1 2 0 0 0 0
 1089. 20 תוחפט יחרזמ410 הנידמה רכיכ הנידמה רככ 32 ןמציו64928 ביבא לת 076-8040100 03-6966935 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1090. 20 תוחפט יחרזמ411 ןוליא תירק 7 ריאמ הדלוג58302 ןולוח 076-8040110 03-5042112 01/11/1999 1 1 0 0 1 0
 1091. 20 תוחפט יחרזמ412 ןולוח 80 בולוקוס58330 ןולוח 076-8040120 03-5011093 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1092. 20 תוחפט יחרזמ413 ןג תמר 1 בורוזולרא52481 ןג תמר 076-8040130 03-6725726 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1093. 20 תוחפט יחרזמ414 ןליא רב ןליא רב תטיסרבינוא72100 לאומש תעבג 076-8040140 03-5343542 01/11/1999 1 1 0 0 0 0
 1094. 20 תוחפט יחרזמ415 הילצרה 6 בולוקוס46497 הילצרה 076-8040150 09-9571526 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1095. 20 תוחפט יחרזמ416 דודשא 3 'א ירחסמ זכרמ , ןיזוגור77272 דודשא 076-8040160 08-8563506 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1096. 20 תוחפט יחרזמ417 ם-י הלואג 16 לארשי יכלמ95501 םילשורי 076-8040170 02-5384925 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1097. 20 תוחפט יחרזמ418 ג"בתנ הפועתה הדש תירק רובתה70100 ג"בתנ דול 076-8040180 03-9711569 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1098. 20 תוחפט יחרזמ419 ןולוח הישעת רוזא 19 ריבשמה58853 ןולוח 076-8040190 03-5590862 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1099. 20 תוחפט יחרזמ420 הרדח 23 לצרה38100 הרדח 076-8040200 04-6322446 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1100. 20 תוחפט יחרזמ421 ריעה ןג 71 לוריבג ןבא64162 ביבא לת 076-8040210 03-5278623 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1101. 20 תוחפט יחרזמ422 הינתנ םיקסע זכרמ 4 יקסנלימס42932 הינתנ 076-8040220 09-8321853 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1102. 20 תוחפט יחרזמ423 הננער 96 הזוחא43703 הננער 09-7615222 09-7401517 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1103. 20 תוחפט יחרזמ424 אבס רפכ 132 ןמציו44225 אבס רפכ 076-8040240 09-7678767 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1104. 20 תוחפט יחרזמ425 םי תב 25 דלישטור59317 םי תב 076-8040250 03-5070406 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1105. 20 תוחפט יחרזמ426 עבש ראב םיקסע זכרמ 31 דוסיה ןרק84201 עבש ראב 076-8040260 08-6651879 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1106. 20 תוחפט יחרזמ427 ןולקשא 2 ל"הצ78594 ןולקשא 076-8040270 08-6751165 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1107. 20 תוחפט יחרזמ428 תוביתנ ירחסמ זכרמ 17 םילשורי78594 תוביתנ 076-8040280 08-9930191 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1108. 20 תוחפט יחרזמ429 ת"פ םיקסע זכרמ 37 רפפמטש49290 הוקת חתפ 076-8040290 03-9304445 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1109. 20 תוחפט יחרזמ430 ןופרט 1 ןופרט51274 קרב ינב 076-8040300 03-6168604 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1110. 20 תוחפט יחרזמ431 הוקת חתפ ביס תמר 2 םיביס49517 הוקת חתפ 076-8040310 03-6186979 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1111. 20 תוחפט יחרזמ432 הלמר 92 לצרה 'דש72405 הלמר 076-8040320 08-9249549 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1112. 20 תוחפט יחרזמ433 תג תירק 11 שיכל 'דש82000 תג תירק 076-8040330 08-6884699 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1113. 20 תוחפט יחרזמ434 תובוחר 163 לצרה76267 תובוחר 076-8040340 08-9361096 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1114. 20 תוחפט יחרזמ435 ןויצל ןושאר 73 לצרה75267 ןויצל ןושאר 076-8040350 03-9670876 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1115. 20 תוחפט יחרזמ436 ופי תורצח 4 המלס68114 ביבא לת 03-5133222 03-5180997 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1116. 20 תוחפט יחרזמ437 םיקפוא ירחסמה זכרמ שדק 'חר תניפ לצרה80300 םיקפוא 076-8040370 08-9926435 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1117. 20 תוחפט יחרזמ438 תורוא ןוינק תורוא ןוינק 1 ןמציו 'דש30600 אביקע רוא 076-8040380 04-6361294 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1118. 20 תוחפט יחרזמ439 ןאש תיב 18 ךלמה לואש10900 ןאש תיב 076-8040390 04-6585303 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1119. 20 תוחפט יחרזמ440 ח"טמ לועפת רוטקס 7 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-7559943 03-7559594 01/02/1949 1 3 0 0 0 0
 1120. 20 תוחפט יחרזמ441 רדה הפיח 26 םיאיבנה33104 הפיח 076-8040410 04-8662385 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1121. 20 תוחפט יחרזמ442 ימולש ודד ש"ע ירחסמה זכרמה22832 ימולש 076-8040420 04-980842644301/02/1949 1 1 0 0 1 1
 1122. 20 תוחפט יחרזמ443 הירהנ 27 ןותעג22442 הירהנ 076-8040430 04-9925029 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1123. 20 תוחפט יחרזמ444 הפיח םיקסע זכרמ 2 ם"ילפ33095 הפיח 076-8040440 04-8622012 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1124. 20 תוחפט יחרזמ445 וכע 47 ימע ןב24000 וכע 076-8040450 04-9911314 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1125. 20 תוחפט יחרזמ446 םי תירק 3 םילשורי 'דש29000 םי תירק 076-8040460 04-8717905 01/02/1949 1 1 0 1 1 0
 1126. 20 תוחפט יחרזמ447 רשנ 63 ןנח לת , 63 הדוהי רב ךרד36000 רשנ 04-8208308 04-820317252301/02/1949 1 2 0 0 1 0
 1127. 20 תוחפט יחרזמ448 אתא תירק 4 ןולובז28000 אתא תירק 076-8040480 04-8440887 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1128. 20 תוחפט יחרזמ449 למרכ 137 אישנה 'דש34632 הפיח 04-8302222 04-8360359 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1129. 20 תוחפט יחרזמ450 יכאלמ תירק 22 יקסניטוב'ז יכאלמ תירק 076-8040500 08-8501801 27/06/1993 1 1 0 0 1 0
 1130. 20 תוחפט יחרזמ451 תויצרא תואולה 7 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-7559885 03-7559651 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 1131. 20 תוחפט יחרזמ452 הינתנ םיקסע זכרמ 4 יקסנלימס42932 הינתנ 09-8605555 09-832185342201/02/1949 1 2 0 0 0 0
 1132. 20 תוחפט יחרזמ453 ףוגנזיד בל רטנס ףוגנזיד 45 ףוגנזיד64332 ביבא לת 076-8040530 03-6201840 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1133. 20 תוחפט יחרזמ454 תובש ןולא ןויצעה שוג90435 תובש ןולא 076-8040540 02-9931341 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1134. 20 תוחפט יחרזמ455 םייתעבג 50 ןמציו53441 םייתעבג 076-8040550 03-5716768 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1135. 20 תוחפט יחרזמ456 הנומיד ירחסמ זכרמ ,אישנה 'דש86000 הנומיד 076-8040560 08-6555220 15/11/1983 1 1 0 0 1 0
 1136. 20 תוחפט יחרזמ457 יללכה סופורטופאה 15 םיצורח די93420 םילשורי 02-6219422 02-671189151701/01/1992 1 2 0 0 1 0
 1137. 20 תוחפט יחרזמ458 לואש תעבג 24 לואש תעבג95477 םילשורי 076-8040580 02-6527023 29/06/1999 1 1 0 0 1 0
 1138. 20 תוחפט יחרזמ460 הקיתעה ריעה 12 הדוהי ןב 'חר94622 םילשורי 02-6208922 02-624043340101/02/1949 1 2 0 0 0 0
 1139. 20 תוחפט יחרזמ461 א"ת ישאר םיקסע זכרמ 105 יבנלא65134 ביבא לת 076-8040610 03-5603350 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1140. 20 תוחפט יחרזמ462 הירבט ןדריה תניפ ,םינבה14200 הירבט 076-8040620 04-6723540 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1141. 20 תוחפט יחרזמ464 ש"ב ל"קק 130 ל"קק84201 עבש ראב 08-6204722 08-665187954401/02/1949 1 2 0 0 0 0
 1142. 20 תוחפט יחרזמ465 םייח ץפח 5 םייח ץפח49591 הוקת חתפ 076-8040650 03-9302980 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1143. 20 תוחפט יחרזמ466 םימולהי םיקסע זכרמ םימולהי תסרוב 1 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-7549222 03-7549254 01/02/1949 1 1 4 0 0 0
 1144. 20 תוחפט יחרזמ467 ונוא תירק 2 תינלכה55900 ונוא תירק 076-8040670 03-6354167 15/11/2006 1 1 0 0 1 0
 1145. 20 תוחפט יחרזמ468 שיא ןוזח 13 שיא ןוזח51502 קרב ינב 076-8040680 03-6186743 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1146. 20 תוחפט יחרזמ469 המלס 96 המלס ךרד66531 ביבא לת 076-8040690 03-6815738 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1147. 20 תוחפט יחרזמ470 תליא 1 םירמתה 'דש88110 תליא 076-8040700 08-6375864 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1148. 20 תוחפט יחרזמ471 ל"ביר 7 ל"ביר67778 ביבא לת 03-6372422 03-689323040805/10/1993 1 2 0 0 1 0
 1149. 20 תוחפט יחרזמ472 ןורשה תמר 48 בולוקוס47235 ןורשה תמר 076-8040720 03-5497513 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1150. 20 תוחפט יחרזמ473 הנח סדרפ 101 םילקדה 'דש37000 רוכרכ - הנח סדרפ 076-8040730 04-6372166 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1151. 20 תוחפט יחרזמ474 הלופע 4 םילשורי18251 הלופע 076-8040740 04-6527958 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1152. 20 תוחפט יחרזמ475 א"ת םיקסע זכרמ 105 יבנלא65134 ביבא לת 03-5649411 03-560335046101/01/1992 1 2 0 0 0 0
 1153. 20 תוחפט יחרזמ476 ןופרט 64 אביקע יבר51444 קרב ינב 03-6174133 03-616860443001/02/1949 1 2 0 0 0 0
 1154. 20 תוחפט יחרזמ477 לדגמה 2 2 ללה אבא52520 ןג תמר 076-8040770 03-7552199 12/07/1993 1 1 0 0 1 0
 1155. 20 תוחפט יחרזמ478 א"ת תימואלניב תיטרפ תואקנב זכרמ 32 32 הדוהי ןב63432 ביבא לת 03-6213222 03-6213223 01/02/1949 1 1 1 0 1 0
 1156. 20 תוחפט יחרזמ479 לואש תעבג 24 לואש תעבג95477 םילשורי 02-6599222 02-652702345801/01/1949 1 2 0 0 1 0
 1157. 20 תוחפט יחרזמ480 ךרע תוריינ 7 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-7559550 03-7559594 01/01/1949 1 3 0 0 0 0
 1158. 20 תוחפט יחרזמ481 םיאישנה 45 םיאישנה49550 הוקת חתפ 076-8040810 03-9333538 20/07/1983 1 0 0 0 0 0
 1159. 20 תוחפט יחרזמ483 ןורמוש ינרק 1 יבאז םעבחר44855 ןורמוש ינרק 076-8040830 09-7929412 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1160. 20 תוחפט יחרזמ487 הנומש תירק 77 יח לת תורדש10200 הנומש תירק 076-8040870 04-6949951 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1161. 20 תוחפט יחרזמ488 ג"פוק רוטקס 105 יבנלא65134 ביבא לת 03-5649696 03-5649640 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 1162. 20 תוחפט יחרזמ489 דרע ירחסמ זכרמ80700 דרע 03-7106060 08-9952437 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1163. 20 תוחפט יחרזמ490 ןולקשא 2 ל"הצ78594 ןולקשא 08-6790422 08-675116542718/09/1983 1 2 0 0 0 0
 1164. 20 תוחפט יחרזמ491 ףיטק שוג 11 ל"הצ79779 ןולקשא 076-8040910 08-675828442719/10/1983 1 1 0 0 1 1
 1165. 20 תוחפט יחרזמ492 ןנאש הוונ 54 רודלפמורט32711 הפיח 076-8040920 04-8222300 06/12/1983 1 1 0 0 1 0
 1166. 20 תוחפט יחרזמ493 ביבא תמר 38 רוגאט69203 ביבא לת 076-8040930 03-6419346 04/09/1983 1 0 0 0 0 0
 1167. 20 תוחפט יחרזמ494 םיאנומשח 123 123 םיאנומשחה67132 ביבא לת 076-8040940 03-5620408 16/11/1983 1 1 0 0 1 0
 1168. 20 תוחפט יחרזמ495 צ"לשאר ת"א הישעתה רוזא ,3 יקסנשיל75650 ןויצל ןושאר 076-8040950 03-9619358 28/06/1991 1 1 0 0 1 0
 1169. 20 תוחפט יחרזמ496 הננער 96 הזוחא43703 הננער 09-7615222 09-740151742301/07/1992 1 2 0 0 0 0
 1170. 20 תוחפט יחרזמ497 ןורמוש ינרק 1 יבאז םעבחר44855 ןורמוש ינרק 09-7929151 09-792941248304/10/1983 1 2 0 0 0 0
 1171. 20 תוחפט יחרזמ499 ישאר דרשמ 7 יקסניטוב'ז ןג תמר 03-7559336 03-7559820 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 1172. 20 תוחפט יחרזמ501 ימואלניב רחסו ןומימ רוטקס 105 יבנלא65134 ביבא לת 03-7559433 03-7559121 24/10/2007 1 3 0 0 0 0
 1173. 20 תוחפט יחרזמ502 דודשא תימואלניב תיטרפ תואקנב זכרמ יטיס דודשא 12 םילשורי 'דש77523 דודשא 08-8628222 08-8654671 01/08/2008 1 1 3 1 1 1
 1174. 20 תוחפט יחרזמ503 גנירוטקפ 105 יבנלא65134 ביבא לת 03-5649530 03-5649533 20/12/2007 1 3 0 0 0 0
 1175. 20 תוחפט יחרזמ505 הפיח מ"תמ 6 בורחס הרדנא35084 הפיח 04-8502495 04-850249644916/06/2009 1 1 0 0 1 2
 1176. 20 תוחפט יחרזמ509 א"ת דקומ 113 יבנלא64928 ביבא לת 03-6926060 03-7106301 01/02/1949 1 3 0 0 0 0
 1177. 20 תוחפט יחרזמ510 םינמוזמ זכרמ 7 המזויה52515 ןג תמר 03-7559562 03-7559629 30/10/2009 1 3 0 1 0 0
 1178. 20 תוחפט יחרזמ511 הנויצ סנ 5 םינבה74071 הנויצ סנ 076-8041110 08-9408881 04/04/1994 1 1 0 0 1 0
 1179. 20 תוחפט יחרזמ512 ןורשה דוה 108 ןורשה ךרד ןורשה דוה 076-8041120 09-7405189 23/06/1994 1 1 0 0 1 0
 1180. 20 תוחפט יחרזמ513 לאימרכ 9 תשורחה21651 לאימרכ 076-8041130 04-9889069 15/12/1994 1 1 0 0 0 0
 1181. 20 תוחפט יחרזמ514 דוהי 16 תואמצעה ךרד דוהי 076-8041140 03-5364482 15/12/1994 1 1 0 0 1 0
 1182. 20 תוחפט יחרזמ515 חנ תיב 38 ןוירוג ןב49550 ןג תמר 076-8041150 03-6133939 20/07/1983 1 1 0 0 1 0
 1183. 20 תוחפט יחרזמ517 תויפלת 15 םיצורח די93420 םילשורי 076-8041170 02-6711891 03/09/1996 1 1 0 0 1 0
 1184. 20 תוחפט יחרזמ518 ןוירק 194 וכע ךרד27232 קילאיב תירק 076-8041180 04-8746639 20/02/1996 1 1 0 0 1 0
 1185. 20 תוחפט יחרזמ519 הירא תירק הוקת חתפ הירא תירק 14 רקנש49513 הוקת חתפ 076-8041190 03-9229739 02/06/1998 1 1 0 0 1 0
 1186. 20 תוחפט יחרזמ520 ם-י תימואלניב תיטרפ תואקנב זכרמ 9 הכלמה ינלה94221 םילשורי 02-6208902 02-6222146 03/12/1995 1 1 3 0 1 0
 1187. 20 תוחפט יחרזמ521 ןיעידומ ילאירזע ןוינק 2 ריעה בל71700 ןיעידומ 08-8614222 08-9728558 04/08/1998 1 1 0 0 0 0
 1188. 20 תוחפט יחרזמ522 חותיפ הילצרה הילצרה הישעת.א 12 ןבא אבא46725 הילצרה 076-8041220 09-9572649 26/08/1998 1 1 0 0 1 0
 1189. 20 תוחפט יחרזמ523 רשנ ןנח לת 63 הדוהי רב ךרד36000 רשנ 076-8041230 04-8203172 01/12/1999 1 1 0 0 1 0
 1190. 20 תוחפט יחרזמ524 הנידמה רככ 32-34 ןמציו רככ64928 ביבא לת 03-7186085 03-696693541001/07/1999 1 2 0 0 0 0
 1191. 20 תוחפט יחרזמ525 םינויבס םינויבס ןוינק 3 ןייד השמ ךרד56300 דוהי 076-8041250 03-632197851429/08/1999 1 0 0 0 0 1
 1192. 20 תוחפט יחרזמ526 םירע 61 ןמציו44351 אבס רפכ 076-8041260 09-7667138 01/09/1999 1 1 0 0 1 0
 1193. 20 תוחפט יחרזמ527 לחר תואנ 4 תליא58302 ןולוח 076-8041270 03-5017057 01/11/1999 1 1 0 0 1 0
 1194. 20 תוחפט יחרזמ528 םידיתע תירק לייחה תמר 26 לזרבה69710 ביבא לת 076-8041280 03-6495546 28/03/2001 1 1 0 0 1 0
 1195. 20 תוחפט יחרזמ529 ראבה ןוינק ראבה ןוינק 15 לארשי תשרומ בוחר ןויצל ןושאר 076-8041290 03-9523436 05/09/2007 1 1 0 0 1 0
 1196. 20 תוחפט יחרזמ530 לאומש תעבג העבגה ןוינק 31 והינתנ ינוי לאומש תעבג 076-8041300 03-5323500 15/07/2008 1 1 0 0 1 0
 1197. 20 תוחפט יחרזמ531 יפרוע ג"פוק לועפת 13 רבליס ללה אבא71294 דול 076-8043000 08-649600346101/05/2005 1 2 0 0 0 0
 1198. 20 תוחפט יחרזמ532 תובוחר עדמה קראפ תובוחר עדמה קראפ 3 3 סירקפ םייח76702 תובוחר 076-8041320 08-936478243402/04/2009 1 1 0 0 1 1
 1199. 20 תוחפט יחרזמ534 הוונ םורמ הוונ םורמ 6 ואדנל םייח52364 ןג תמר 076-8041340 03-6744600 28/08/2008 1 1 0 0 1 0
 1200. 20 תוחפט יחרזמ536 יפרוע לועפת 13 רבליס ללה אבא71294 דול 076-8043000 08-6496003 20/12/2007 1 3 0 0 0 0
 1201. 20 תוחפט יחרזמ539 םירשנ יפנכ 7 םירשנ יפנכ95464 םילשורי 076-8041390 02-6525537 08/05/2002 1 1 0 0 1 0
 1202. 20 תוחפט יחרזמ540 הנבי 18 ינאוד 'דש81551 הנבי 076-8041400 03-563912743501/11/2011 1 1 0 0 1 1
 1203. 20 תוחפט יחרזמ544 ל"קק 130 ל"קק עבש ראב 076-8041440 08-6651879 15/05/2008 1 0 0 0 0 0
 1204. 20 תוחפט יחרזמ547 א"ת עובלג 14 עובלג רימא69671 ביבא לת 076-8041470 03-7161309 01/11/2010 1 1 0 0 0 0
 1205. 20 תוחפט יחרזמ548 םינג רפכ םינג רפכ 65 תואמצעה49379 הוקת חתפ 03-5353061 03-5353062 05/09/2010 1 1 0 0 1 0
 1206. 20 תוחפט יחרזמ550 ת"פ דלישטור 73 דלישטור49473 הוקת חתפ 076-8041500 03-9135533 01/01/2005 1 0 0 0 0 0
 1207. 20 תוחפט יחרזמ551 ןג תמר זפ זפ ןינב 2 םהוש ןג תמר 03-5689777 03-5689788 01/01/2005 1 1 0 1 1 0
 1208. 20 תוחפט יחרזמ552 צ"לשאר דלישטור 85 דלישטור75204 ןויצל ןושאר 03-9658949 03-9676827 01/01/200526/01/2010 1 0 0 1 1 0
 1209. 20 תוחפט יחרזמ553 הינתנ ,תקרב 7 ריפס תניפ 3 תקרב42300 הינתנ 076-8041530 09-8620331 01/01/2005 1 1 0 0 1 0
 1210. 20 תוחפט יחרזמ554 םי-תב רופלב 110 רופלב59550 םי תב 076-8041540 03-6587171 01/01/2005 1 1 0 0 1 0
 1211. 20 תוחפט יחרזמ555 ןולוח,לגוק 25 לגוק 'דש58268 ןולוח 03-6511471 03-5019678 01/01/2005 1 1 4 1 0 0
 1212. 20 תוחפט יחרזמ556 א"ת ,םיאנומשחה 123 םיאנומשחה67133 ביבא לת 03-5630777 03-5630772 01/01/2005 1 1 4 1 0 0
 1213. 20 תוחפט יחרזמ558 תולעמ ירחסמ זכרמ 24 לואש תעבג24952 אחישרת תולעמ 04-9972622 04-9972623 01/01/2005 1 1 4 1 0 0
 1214. 20 תוחפט יחרזמ559 תרצנ 5 ןייעמה רככ16230 תרצנ 04-6550922 04-6551423 01/01/2005 1 1 4 1 0 0
 1215. 20 תוחפט יחרזמ560 תילע תרצנ פ"וש ירחסמ זכרמ17000 תיליע תרצנ 076-8041600 04-6563279 01/01/2005 1 0 0 0 1 0
 1216. 20 תוחפט יחרזמ561 הננער הזוחא 133 הזוחא43373 הננער 076-8041610 09-774028942301/01/2005 1 1 0 0 1 0
 1217. 20 תוחפט יחרזמ562 תפצ 4 'ב הילעה 'חר13206 תפצ 04-6922141 04-6922143 01/01/2005 1 1 4 1 0 0
 1218. 20 תוחפט יחרזמ563 םי.ק,לוכשא יול 4 לוכשא יול רככ29024 םי תירק 04-8767028 04-8758525 01/01/200527/10/2010 1 1 4 1 0 0
 1219. 20 תוחפט יחרזמ564 הפיח ,ם"ילפ ם"ילפ 26 ןוזנתנ33095 הפיח 04-8688222 04-8688200 01/01/2005 1 1 4 1 0 0
 1220. 20 תוחפט יחרזמ565 יטיס דודשא יטיס דודשא 12 םילשורי 'דש77523 דודשא 076-8041650 08-8542346 01/01/2005 1 1 0 0 1 0
 1221. 20 תוחפט יחרזמ566 הפיח ,ם"ילפ ם"ילפ 26 ןוזנתנ33095 הפיח 04-8688222 04-8688200 01/01/2005 1 1 4 1 0 0
 1222. 20 תוחפט יחרזמ567 שמש תיב 4/2 העבשה99037 שמש תיב 076-8041670 02-9917993 01/01/2005 1 0 0 0 0 0
 1223. 20 תוחפט יחרזמ568 ם-י ,הכלמה ינלה 9 הכלמה ינלה94221 םילשורי 02-6755966 02-6755261 01/01/2005 1 0 0 1 1 0
 1224. 20 תוחפט יחרזמ569 ם-י ,לוכשא תמר לוכשא תמר 5 , ןראפ97802 םילשורי 076-8041690 02-5329600 01/01/2005 1 0 0 0 0 0
 1225. 20 תוחפט יחרזמ571 דיתע 113 113 יבנלא ביבא לת 03-7114546 03-7114512 02/04/2008 1 1 4 0 1 1
 1226. 20 תוחפט יחרזמ572 קפוא 113 יבנלא ביבא לת 03-7114547 03-7114511 02/05/2008 1 1 4 0 1 1
 1227. 20 תוחפט יחרזמ573 קחש 113 יבנלא65817 ביבא לת 03-7114598 03-7114599 06/09/2009 1 1 0 0 0 1
 1228. 20 תוחפט יחרזמ574 בגש 113 יבנלא ביבא לת 03-7112689 03-7112688 14/12/2010 1 1 4 0 1 1
 1229. 20 תוחפט יחרזמ580 הקוסעת תורשו ימואל חוטב 7 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-7559312 03-7559199 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 1230. 20 תוחפט יחרזמ596 םיידסומ תונודקיפ 7 יקסנטובז52520 ןג תמר 03-7559582 03-7552159 24/10/2007 1 3 0 0 0 0
 1231. 20 תוחפט יחרזמ597 ינויסנפ ןוכסח 105 יבנלא ביבא לת 03-5649500 03-5649511 04/01/2007 1 3 0 0 0 0
 1232. 20 תוחפט יחרזמ600 םייוסח ןרק 15 םיצורח די93420 םילשורי 02-6219422 02-671189151701/01/1992 1 2 0 0 0 0
 1233. 20 תוחפט יחרזמ621 ג"פוק טסיילנא 46 דלישטור תורדש66883 ביבא לת 03-7147177 03-7147143 01/07/2007 1 2 0 0 0 0
 1234. 20 תוחפט יחרזמ622 ג"פוק ש"ד 105 יבנלא ביבא לת 03-5649696 03-5649640 01/07/2007 1 3 0 0 0 0
 1235. 20 תוחפט יחרזמ623 ג"פוק יבודלא ןמלה 105 יבנלא ביבא לת 03-5649696 03-5649640 01/07/2007 1 3 0 0 0 0
 1236. 20 תוחפט יחרזמ624 ג"פוק סקינפה 105 יבנלא ביבא לת 03-5649696 03-5649640 01/07/2007 1 3 0 0 0 0
 1237. 20 תוחפט יחרזמ625 צ"לשאר ת"א הישעתה רוזא ,3 יקסנשיל75650 ןולוח 03-9427222 03-9619358 28/06/1991 1 1 1 0 0 1
 1238. 20 תוחפט יחרזמ626 ג"פוק 2 ש"ד 32 יולה הדוהי ביבא לת 03-6236111 03-7979802 21/03/2010 1 2 0 0 0
 1239. 20 תוחפט יחרזמ627 ג"פוק ,םחש רלושטלא 105 יבנלא ביבא לת 03-5649696 03-564964046101/07/2007 1 3 0 0 0 0
 1240. 20 תוחפט יחרזמ628 ג"פוק 2 יבודלא ןמלה 2 ןוירוג ןב ךרד52573 ןג תמר 03-6000100 03-5600711 20/01/2008 1 3 0 0 0 0
 1241. 20 תוחפט יחרזמ629 ג"פוק 2 סנלסקא 7 יקסניטוב'ז ןג תמר 03-7536655 03-7536650 21/03/2010 1 3 0 0 0
 1242. 20 תוחפט יחרזמ630 ג"פוק 3 סנלסקא 7 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-7536655 03-7536650 12/05/2011 1 3 0 0 0 0
 1243. 20 תוחפט יחרזמ667 תיטרפ תואקנב 123 םיאנומשחה76133 ביבא לת 03-5631511 03-5685720 10/01/2010 1 0 0 1 1 0
 1244. 20 תוחפט יחרזמ688 הקלסמ 19 ןילוקניל ביבא לת 03-5634327 03-5651613 16/09/2009 1 2
 1245. 20 תוחפט יחרזמ689 עוציב 7 יקסניטוב'ז52520 ןג תמר 03-7559314 03-7559820 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 1246. 20 תוחפט יחרזמ992 ג"בתנ סכמ 620 ד"ת70100 ג"בתנ דול 03-9715581 03-971156940301/01/1949 1 1 0 0 0 2
 1247. 20 תוחפט יחרזמ997 םימודק םימודק םימודק 09-7929151 09-792941248320/10/199221/03/2011 1 1 0 0 0 2
 1248. 20 תוחפט יחרזמ999 קדצ ירעש קדצ ירעש םילוח תיב םילשורי 02-6208930 02-653512647908/06/1992 1 1 0 0 0 2
 1249. 22 Citibank001 ישאר םוניטלפה ןינב 21 העבראה64739 ביבא לת 03-6842424 03-6842401 31/12/1999 8 0 0 0 0 0
 1250. 22 Citibank002 ימינפ םוניטלפה ןינב 21 העבראה64739 ביבא לת 03-6842424 03-6842401 20/03/2002 8 2 0 0 0 0
 1251. 22 Citibank004 9 דלישטור - קנביטיס 9 דלישטור66881 ביבא לת 03-6842522 03-6842589 17/09/2009 8 1 1 0 0 1
 1252. 22 Citibank005 19 העבראה - קנביטיס ןוכיתה ןיינב 19 העבראה64739 ביבא לת 03-6842400 03-6842400 8 2 0 0 0 2
 1253. 23 HSBC Bank plc101 ישאר 74 דלישטור65785 ביבא לת 03-7101100 03-7101130 31/12/2000 8 0 0 0 0 0
 1254. 23 HSBC Bank plc102 ימינפ ףינס 74 דלישטור תורדש65785 ביבא לת 03-7101100 03-7101130 01/09/2002 8 1 4 1 1 0
 1255. 25 BNP paribas001 היסא תיב ביבא לת 4 ןמציו64239 ביבא לת 03-6970500 03-6970555 15/11/2006 8 1 0 0 0 1
 1256. 26 קנבוי275 הנידמה רכיכ 62 רייאב 'ה62198 ביבא לת 03-5645837 03-6021062 25/10/2011 1 0 0 1 1 0
 1257. 26 קנבוי276 ןורשה תמר 15 םיליפעמה47215 ןורשה תמר 03-5645819 03-5408770 13/04/2010 1 1 1 0 0 1
 1258. 26 קנבוי277 החלמ 16 לייאה96955 םילשורי 02-5481200 02-5481211 23/09/2008 1 0 0 0 0 0
 1259. 26 קנבוי278 ןויצל ןושאר 5 ןרהט ידלי75658 ןויצל ןושאר 03-9639200 03-9524960 14/11/2007 1 0 0 0 0 0
 1260. 26 קנבוי279 תובוחר 1 עדמה76703 תובוחר 08-9318795 08-9462790 26/02/2008 1 0 0 0 0 0
 1261. 26 קנבוי280 הננער אלמג תיב 34 םילשורי43501 הננער 09-7708210 09-7722162 23/09/2007 1 0 0 0 0 0
 1262. 26 קנבוי286 ךרע תוריינ 38 דלישטור תורדש66883 ביבא לת 03-5645307 03-5645603 25/11/2008 1 3 0 0 0 0
 1263. 26 קנבוי287 (ישאר) ביבא לת 38 דלישטור תורדש66883 ביבא לת 03-5645222 03-5645234 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1264. 26 קנבוי288 םילשורי 32 דוסיה ןרק91040 םילשורי 02-5600200 02-5611014 01/01/2009 1 0 0 0 0 0
 1265. 26 קנבוי289 הפיח 3 םיקנבה33261 הפיח 04-8561888 04-5134006 01/01/2009 101 1 0 0 0 0 0
 1266. 26 קנבוי290 הלהנה 38 דלישטור תורדש66883 ביבא לת 03-5645353 03-5645285 25/12/2008 1 3 0 0 0 0
 1267. 31 ןושארה ימואלניבה001 תפצ 34 םילשורי13206 תפצ 04-6909200 03-5134001 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1268. 31 ןושארה ימואלניבה002 הירבט 1 וקסר רככ14207 הירבט 04-6700200 03-5134002 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1269. 31 ןושארה ימואלניבה003 תליא 11 םירמתה תורדש88000 תליא 08-6365200 03-5134003 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1270. 31 ןושארה ימואלניבה004 הפיח ץרפמ 20 הישעתה יצולח26294 הפיח 04-8811200 03-5134004 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1271. 31 ןושארה ימואלניבה005 הממור 25 ןרוא34734 הפיח 04-8280200 03-5134005 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1272. 31 ןושארה ימואלניבה006 ישאר הפיח 3 םיקנבה33261 הפיח 04-8561888 03-5134006 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1273. 31 ןושארה ימואלניבה007 רדה 20 לצרה33121 הפיח 04-8606200 03-5134007 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1274. 31 ןושארה ימואלניבה008 קילאיב תירק 68 דוסיה ןרק27053 קילאיב תירק 04-8748200 03-5134008 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1275. 31 ןושארה ימואלניבה009 הפיח למרכה 1 ןנחלא31062 הפיח 04-8350200 03-5134009 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1276. 31 ןושארה ימואלניבה012 ישאר םילשורי 10 ללה94581 םילשורי 02-6756888 03-5134012 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1277. 31 ןושארה ימואלניבה013 היבחר 27 הזע92382 םילשורי 02-5698200 02-5134013 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1278. 31 ןושארה ימואלניבה015 אליממ 5 אליממ94148 םילשורי 02-6298200 03-5134015 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1279. 31 ןושארה ימואלניבה016 ה"לה 14 ה"לה93661 םילשורי 02-5693200 03-5134016 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1280. 31 ןושארה ימואלניבה017 עבש ראב 4 הווקתה84893 עבש ראב 08-6204200 03-5134017 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1281. 31 ןושארה ימואלניבה018 ןוספלוו 54 ןוספלוו66042 ביבא לת 03-6363222 03-5134018 01/02/194931/03/201031055 1 1 0 0 1 0
 1282. 31 ןושארה ימואלניבה020 הירא תירק 12 רקנש49513 הוקת חתפ 03-9184200 03-5134020 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1283. 31 ןושארה ימואלניבה021 אבס רפכ 56 דלישטור44201 אבס רפכ 09-7643200 03-5134021 05/02/1996 1 0 0 0 0 0
 1284. 31 ןושארה ימואלניבה022 הינתנ 25 ןויצ רככ42282 הינתנ 09-8300200 03-5134022 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1285. 31 ןושארה ימואלניבה023 הטיו ילדגמ 11 ןוירוג ןב ךרד51232 קרב ינב 03-6152200 03-5134023 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1286. 31 ןושארה ימואלניבה024 ןורשה תיירק ןורשה תיירק תנוכש 1 םיזרואה42377 הינתנ 09-8891200 03-5134024 01/02/1949 1 0 0 1 1 0
 1287. 31 ןושארה ימואלניבה026 הסרובה 23 לבות52522 ןג תמר 03-5762200 03-5134026 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1288. 31 ןושארה ימואלניבה027 הרדח 66 לאומס טרברה38362 הרדח 04-6240200 03-5134027 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1289. 31 ןושארה ימואלניבה028 םייתעבג 3 ןיקנש53291 םייתעבג 03-7331200 03-5134028 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1290. 31 ןושארה ימואלניבה029 תובוחר 182 לצרה76267 תובוחר 08-9360500 03-5134029 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1291. 31 ןושארה ימואלניבה030 הלמר 63 לצרה 'דש72406 הלמר 08-9186200 03-5134030 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1292. 31 ןושארה ימואלניבה031 דול 2 ךלמה דוד 'דש71272 דול 08-9189200 03-5134031 01/02/194929/01/2009 1 1 0 0 1 0
 1293. 31 ןושארה ימואלניבה032 ןויצל ןושאר 14 דלישטור75263 ןויצל ןושאר 03-9484200 03-5134032 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1294. 31 ןושארה ימואלניבה033 יטיס דודשא יטיסה ןוינק ןיגב םחנמ 'דש77641 דודשא 08-8687200 03-5134033 01/05/1997 1 0 0 0 0 0
 1295. 31 ןושארה ימואלניבה034 הוקת חתפ 3 רקסניפ49560 הוקת חתפ 03-9395777 03-5134034 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1296. 31 ןושארה ימואלניבה035 ןואריק ןואריק ןוינק 37 ךלמה המלש55106 ונוא תירק 03-5316200 03-5134035 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1297. 31 ןושארה ימואלניבה036 קפא קפא קראפ 1 למע40800 ןיעה שאר 03-9005200 03-5134036 02/09/2008 1 1 0 0 1 0
 1298. 31 ןושארה ימואלניבה037 ןורשה דוה 12 םינבה45268 ןורשה דוה 09-7614200 03-5134037 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1299. 31 ןושארה ימואלניבה038 ןויבס 33 ףונה56540 ןויבס 03-5308200 03-5134038 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1300. 31 ןושארה ימואלניבה039 םי תב 62 רופלב59378 םי תב 03-5003200 03-5134039 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1301. 31 ןושארה ימואלניבה041 ןג תמר 27 קילאיב52471 ןג תמר 03-6757200 03-5134041 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1302. 31 ןושארה ימואלניבה044 הרפואה 1 יבנלא63321 ביבא לת 03-5110200 03-5134044 31/12/1949 1 1 0 0 1 0
 1303. 31 ןושארה ימואלניבה045 ןולוח 41 בולוקס58258 ןולוח 03-5021200 03-5134045 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1304. 31 ןושארה ימואלניבה046 ישאר ביבא לת 42 דלישטור 'דש66885 ביבא לת 03-5196111 03-5134046 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1305. 31 ןושארה ימואלניבה048 הדש קחצי 7 הדש קחצי67775 ביבא לת 03-5680200 03-5134048 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1306. 31 ןושארה ימואלניבה050 הנומש תירק רגנילס תניפ יח לת 'דש11624 הנומש תירק 04-6836200 03-5134050 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1307. 31 ןושארה ימואלניבה051 חותפ הילצרה 'א 29 תיכשמ46733 הילצרה 09-9609200 03-5134051 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1308. 31 ןושארה ימואלניבה052 הירהנ 41 ןותעגה 'דש22420 הירהנ 04-9518200 03-5134052 06/02/2007 1 1 0 0 1 0
 1309. 31 ןושארה ימואלניבה053 ספירגא 42 ספירגא94301 םילשורי 02-6213200 03-5134053 01/02/194931/03/2009 1 1 0 0 1 0
 1310. 31 ןושארה ימואלניבה055 הכאלמה תירק 71 תויולג ץוביק66536 ביבא לת 03-5135200 03-5134055 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1311. 31 ןושארה ימואלניבה057 םינישעתה תיב 27 דרמה68125 ביבא לת 03-5115888 03-5134057 01/02/194930/06/200931067 1 1 0 0 1 0
 1312. 31 ןושארה ימואלניבה059 לאימרכ 2 לילגה21921 לאימרכ 04-9087200 03-5134059 01/01/1949 1 0 0 0 0 0
 1313. 31 ןושארה ימואלניבה060 ע"ינ עוצב תדיחי 23 ןקוש66532 ביבא לת 03-5134276 03-6815913 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 1314. 31 ןושארה ימואלניבה061 םילעי 42 םילעי 'דש84739 עבש ראב 08-6478200 03-5134061 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1315. 31 ןושארה ימואלניבה062 תג תירק שדחה קושה 54 תיזה82020 תג תירק 08-6670200 03-5134062 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1316. 31 ןושארה ימואלניבה064 תורמצ 2 תורמצ46424 הילצרה 09-9713200 03-5134064 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1317. 31 ןושארה ימואלניבה065 ףוגנזיד ףוגנזיד רככ 2 סנייר64381 ביבא לת 03-5208200 03-5134065 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1318. 31 ןושארה ימואלניבה067 םולש לדגמ 9 םעה דחא65251 ביבא לת 03-7977200 03-5134067 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1319. 31 ןושארה ימואלניבה070 ןיקצומ תירק 71 ןוירוג ןב 'דש26424 ןיקצומ תירק 04-8783200 03-5134070 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1320. 31 ןושארה ימואלניבה072 וכע 28 טפשוהי24512 וכע 04-9559200 03-5134072 01/01/194930/06/2009 1 1 0 0 1 0
 1321. 31 ןושארה ימואלניבה074 תויפלת 98 ןורבח ךרד93460 םילשורי 02-5655200 02-5134074 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1322. 31 ןושארה ימואלניבה076 םיקסע דודשא 7 םיגרואה77609 דודשא 08-8635200 03-5134076 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1323. 31 ןושארה ימואלניבה078 םיקסע ןולוח ןולוח .ת.א 1 ריבשמה58852 ןולוח 03-6506200 03-5134078 21/09/2009 1 1 0 0 1 0
 1324. 31 ןושארה ימואלניבה082 ביבא תמר 'ג ביבא תמר 15 ירוצ תיב69122 ביבא לת 03-6403200 03-5134082 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1325. 31 ןושארה ימואלניבה091 תולעמ שדח ירחסמ זכרמ24952 אחישרת תולעמ 04-9078200 03-5134091 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1326. 31 ןושארה ימואלניבה092 הננער ןליא רב בוחר תניפ 124 הזוחא43450 הננער 09-7752200 03-5134092 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1327. 31 ןושארה ימואלניבה093 הנידמה רככ ןיסל תיב 32 ןמציו62091 ביבא לת 03-6946200 03-5134093 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1328. 31 ןושארה ימואלניבה094 ןד-פוט 72 ןזור סחנפ69512 ביבא לת 03-6450200 03-5134094 01/01/1949 1 0 0 0 0 0
 1329. 31 ןושארה ימואלניבה095 לאומש תעבג 'א 11 ןוירוג ןב54017 לאומש תעבג 03-5304200 03-5134095 01/01/1949 1 1 0 0 1 0
 1330. 31 ןושארה ימואלניבה101 ןיבר קחצי רככ 2 ךולב64161 ביבא לת 03-5205200 03-5134101 01/05/1984 1 1 0 0 1 0
 1331. 31 ןושארה ימואלניבה109 ןולקשא שדח ירחסמ זכרמ 5 זמר78533 ןולקשא 08-6776200 03-5134109 08/01/1985 1 1 0 0 1 0
 1332. 31 ןושארה ימואלניבה110 דוהי 56 תואמצעה ךרד56302 דוהי 03-5393200 03-5134110 05/04/1983 1 1 0 0 1 0
 1333. 31 ןושארה ימואלניבה111 הלופע 9 23 הביטח18356 הלופע 04-6520200 03-5134111 26/07/1983 1 1 0 0 1 0
 1334. 31 ןושארה ימואלניבה112 הינד הדלוג תמר 1 בוקסל34950 הפיח 04-8118200 03-5134112 23/08/1983 1 0 0 0 0 0
 1335. 31 ןושארה ימואלניבה114 השמ תירק 2 םירשנ יפנכ95464 םילשורי 02-6544200 03-5134114 14/02/1984 1 1 0 0 1 0
 1336. 31 ןושארה ימואלניבה115 םיצורח די 12 םיצורח די67778 ביבא לת 03-6365200 03-5134115 09/06/1992 1 1 0 0 1 0
 1337. 31 ןושארה ימואלניבה116 דלישטור 25 המוק 42 דלישטור 'דש66883 ביבא לת 03-7977040 03-5134116 15/04/2003 1 1 1 0 1 0
 1338. 31 ןושארה ימואלניבה117 לאימרכ -םיסוריאה תחולש 2 ןפת לועשמ21727 לאימרכ 04-9907200 03-513411705913/11/2007 1 1 0 0 1 1
 1339. 31 ןושארה ימואלניבה118 דולמר 40 תיפוצה72750 הלמר 08-9189200 03-5134118 01/02/2009 1 0 0 1 1 0
 1340. 31 ןושארה ימואלניבה119 ברעמ צ"לשאר הישעתה רוזא 9 יקסנשיל75650 ןויצל ןושאר 03-9536200 03-5134119 30/01/1990 1 1 0 0 1 0
 1341. 31 ןושארה ימואלניבה120 םידרו רפכ שדח ירחסמ זכרמ25147 םידרו רפכ 04-9076200 03-5134120 22/08/1990 1 1 0 0 1 0
 1342. 31 ןושארה ימואלניבה121 לייחה תמר לייחה תמר 4 גרבנלו לואר69719 ביבא לת 03-7680200 03-5134121 24/03/1998 1 1 0 0 1 0
 1343. 31 ןושארה ימואלניבה123 ןורשה תירק 1 םיזרואה42377 הינתנ 09-8863200 03-5134123 04/09/200731/12/200931024 1 1 0 0 1 0
 1344. 31 ןושארה ימואלניבה124 תובשומה םא 1 ןויצל ןושאר49723 הוקת חתפ 03-9270200 03-5134124 31/10/2006 1 0 0 0 0 0
 1345. 31 ןושארה ימואלניבה125 ןורשה תמר 62 בולוקוס47235 ןורשה תמר 03-7604200 03-5134125 15/12/1998 1 1 0 0 1 0
 1346. 31 ןושארה ימואלניבה126 ןח ינבא 3 ללה אבא52522 ןג תמר 03-7535200 03-5134126 02/01/1994 1 1 0 0 1 0
 1347. 31 ןושארה ימואלניבה127 םיביבא השדחה ביבא תמר 4 יקצירז69360 ביבא לת 03-6984200 03-5134127 05/10/1999 1 1 0 0 1 0
 1348. 31 ןושארה ימואלניבה128 ןיעידומ 6 איבנה לאומש71700 ןיעידומ 08-9736200 03-5134128 04/11/2003 1 1 0 0 1 0
 1349. 31 ןושארה ימואלניבה129 תימואלניב תיטרפ תואקנב זכרמ 25 המוק 42 דילשטור 'דש66883 ביבא לת 03-7977129 03-5134129 01/07/2009 1 1 1 0 0 1
 1350. 31 ןושארה ימואלניבה130 ם"תמ 6 ם"תמ ילדגמ31905 הפיח 04-8350230 03-513413000916/09/2003 1 1 0 0 1 1
 1351. 31 ןושארה ימואלניבה131 םענקוי 9 ןיבר 'דש20692 םענקי 04-6642200 03-5134131 21/12/2010 1 0 0 1 1 0
 1352. 31 ןושארה ימואלניבה295 לוק ימואלניב ןג תמר 28 ןוירוג ןב ךרד52573 ןג תמר 3009* 03-5134818 28/12/2003 1 3 0 0 0 0
 1353. 31 ןושארה ימואלניבה296 למג תופוק 34 תויולג ץובק66550 ביבא לת 03-5155600 03-6815005 28/12/2003 1 3 0 0 0 0
 1354. 31 ןושארה ימואלניבה297 תזכרמ הדיחי 23 ןקוש66532 ביבא לת 03-5134257 03-5134453 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 1355. 31 ןושארה ימואלניבה298 תישאר תונובשח תלהנה 9 םעה דחא65251 ביבא לת 03-5196111 03-5172890 01/01/1992 1 3
 1356. 31 ןושארה ימואלניבה904 ףסוי רדה תחולש 9 שא םולש69483 ביבא לת 03-6450200 03-513408009401/01/194909/02/2009 1 1 0 0 1 2
 1357. 31 ןושארה ימואלניבה906 ם"תמ תחולש 6 ם"תמ ילדגמ31905 הפיח 04-8561890 04-850109800616/09/200330/09/2009 1 1 0 0 1 2
 1358. 31 ןושארה ימואלניבה913 םינג רפכ תחולש 17 ןיבר ךרד49251 הוקת חתפ 03-9192200 03-927127703431/01/200631/01/2009 1 1 0 0 1 2
 1359. 31 ןושארה ימואלניבה914 םיקסע השמ תירק 24 םירשנ יפנכ95464 םילשורי 02-6587200 02-658721511404/11/2003 1 1 0 0 1 2
 1360. 31 ןושארה ימואלניבה916 ןופצ - תיטרפ תואקנבל זכרמה 127 אישנה 'דש34634 הפיח 03-7102270 04-810785111606/02/2007 1 1 1 1 1 2
 1361. 31 ןושארה ימואלניבה951 ןורש- תיטרפ תואקנבל זכרמה חותיפ הילצרה 11 םיפונמה46725 הילצרה 03-7102280 09-954064811616/10/200730/06/2009 1 1 1 1 1 2
 1362. 31 ןושארה ימואלניבה998 הינתנ תימואלניבו תיטרפ תואקנב תחולש 9 תואמצעה רככ42271 הינתנ 09-8305200 09-862680202214/06/1994 1 1 3 0 0 2
 1363. 34 ילארשי יברע001 הפיח 53 םיניגמה33265 הפיח 04-8132311 04-8132322 29/11/1960 1 0 0 0 0 0
 1364. 34 ילארשי יברע002 תרצנ 16 לילגה בוחר תרצנ 04-6089311 04-6089322 18/09/1961 1 0 0 0 0 0
 1365. 34 ילארשי יברע004 רא'גמ רפכל הסינכב14930 רא'גמ 04-6638311 04-6638322 19/02/1962 1 0 0 0 0 0
 1366. 34 ילארשי יברע005 םערפש תיברעמ הסינכ ,ןיעלא תנוכש20200 םערפש 04-8433311 04-8433322 31/08/1960 1 0 0 0 0 0
 1367. 34 ילארשי יברע006 ןינכס הבארע ןינכס ישאר שיבכ24950 ןינכס 04-6788311 04-6788322 22/07/1963 1 0 0 0 0 0
 1368. 34 ילארשי יברע007 אנכ רפכ ישארה בוחרה16930 אנכ רפכ 04-6508311 04-6508322 25/07/2000 1 0 0 0 0 0
 1369. 34 ילארשי יברע008 ערק רפכ ערק רפכ זכרמ30075 ערק רפכ 04-6223311 04-6223322 08/03/1962 1 0 0 0 0 0
 1370. 34 ילארשי יברע009 ףחנ ףחנ רפכה זכרמ20137 ףחנ 04-6643311 04-6643322 20/12/2010 1 0 0 1 1 0
 1371. 34 ילארשי יברע011 םידימא זכרמ 16 לילגה16411 תרצנ 077-2631011 077-2631211 16/02/2012 1 0 0 1 1 0
 1372. 34 ילארשי יברע012 תאדי'גונ הנייעוב תאדי'גונ הנייעוב רפכה זכרמ16924 הנייעוב 04-6642311 04-6642322 13/12/2010 1 0 0 1 1 0
 1373. 34 ילארשי יברע013 דהשמ - הנייר ישאר שיבכ16940 הנייר 077-2631013 077-2631213 29/12/2011 1 0 0 1 1 0
 1374. 34 ילארשי יברע015 ףיסאי רפכ ישארה בוחרה24908 ףיסאי רפכ 04-9568311 04-9568322 10/04/1963 1 0 0 0 0 0
 1375. 34 ילארשי יברע016 המאר רו'גאס-המאר שיבכ20102 המאר 04-9029311 04-9029322 20/01/1961 1 0 0 0 0 0
 1376. 34 ילארשי יברע017 אחישרת תולעמ ןאמז-ןאכ ןוינק ,רפכה זכרמ24952 אחישרת תולעמ 04-9076311 04-9076322 20/12/1960 1 0 0 0 0 0
 1377. 34 ילארשי יברע018 םחפ לא םוא ריעל הסינכ ,םרהלא ירחסמ זכרמ30010 םחפ לא םוא 04-6096311 04-6096322 11/01/1961 1 0 0 0 0 0
 1378. 34 ילארשי יברע019 םחפלא םוא - רו'גאש רו'גאש תנוכש , םחפלא םוא ריעה30010 םחפ לא םוא 04-6488311 04-6488322 16/04/2008 1 0 0 0 0 0
 1379. 34 ילארשי יברע020 עיפי 40/300 תרצנ - הפיח ישאר שיבכ16955 עיפי 04-8145311 04-8145322 15/12/2009 1 0 0 1 1 0
 1380. 34 ילארשי יברע024 לובאכ רפכל הסינכה - לובאכ רפכ24963 לובאכ 04-8477311 04-8477322 06/03/2007 1 0 0 0 0 0
 1381. 34 ילארשי יברע025 הרפאפס הרפאפס תנוכש 5000/15 ןיינב , סכרה שיבכ16504 תרצנ 04-6026311 04-6026322 27/12/2007 1 0 0 0 0 0
 1382. 34 ילארשי יברע026 הרמט הרמט ריעל הסינכ24930 הרמט 04-8798311 04-8798322 14/05/1972 1 0 0 0 0 0
 1383. 34 ילארשי יברע027 הרערע רפכ ישארה בוחרה30026 הרערע 04-6286311 04-6286322 25/11/1974 1 0 0 0 0 0
 1384. 34 ילארשי יברע028 אדנמ רפכ רפכל הסינכה16965 אדנמ רפכ 04-9507311 04-9507322 28/12/1974 1 0 0 0 0 0
 1385. 34 ילארשי יברע029 הירובד רפכל הסינכ ,ישארה שיבכה16910 הירובד 04-6658311 04-6658322 29/12/1974 1 0 0 0 0 0
 1386. 34 ילארשי יברע031 םערפש ירחסמ זכרמ היריעה ןינב20200 םערפש 04-9505311 04-9505322 09/12/1975 1 0 0 0 0 0
 1387. 34 ילארשי יברע032 ןילבעא ישאר בוחר30012 ןילבעא 04-9506311 04-9506322 23/12/1975 1 0 0 0 0 0
 1388. 34 ילארשי יברע033 אכרי רפכה זכרמ24967 אכרי 04-9069311 04-9069322 23/12/1975 1 0 0 0 0 0
 1389. 34 ילארשי יברע034 ןא'ג תיב ישארה בוחרה24990 ןא'ג תיב 04-9077311 04-9077322 29/12/1975 1 0 0 0 0 0
 1390. 34 ילארשי יברע035 בלח שוג רפכה זכרמ13872 בלח שוג 04-6458311 04-6458322 23/12/1975 1 0 0 0 0 0
 1391. 34 ילארשי יברע036 הבארע רפכה זכרמ24945 הבארע 04-6618311 04-6618322 23/03/1976 1 0 0 0 0 0
 1392. 34 ילארשי יברע038 הנעב-דסא לא ריד רפכה זכרמ20188 דסא-לא ריד 04-9028311 04-9028322 25/08/1977 1 0 0 0 0 0
 1393. 34 ילארשי יברע041 ןיעיקפ רפכה זכרמ24914 ןיעיקפ 04-9578311 04-9578322 26/06/1979 1 0 0 0 0 0
 1394. 34 ילארשי יברע043 שיפרח רפכה זכרמ25155 שיפרח 04-9579311 04-9579322 03/11/1981 1 0 0 0 0 0
 1395. 34 ילארשי יברע049 י"טמ תקלחמ עוציב תדיחי 48 הדוהי רב36601 רשנ 04-8205222 04-8205250 01/01/1992 1 3 0 0 0 0
 1396. 37 ןודרואלא001 תישאר הלהנה סדוקלא הללאמר 02-2952703 02-2952705 01/01/1999 10 4 0 0 0 0
 1397. 37 ןודרואלא821 הללאמר סדוק לא-הללאמר 'חר הללאמר 02-2958686 02-2958684 01/01/1999 10 4 0 0 0 0
 1398. 37 ןודרואלא822 םכש ןיסוח לא סולבנ םכש 09-2381120 09-2381126 01/01/1999 10 4 0 0 0 0
 1399. 37 ןודרואלא823 ןינ'ג לסייפ ןינ'ג 04-2505403 04-2505402 01/01/1999 10 4 0 0 0 0
 1400. 37 ןודרואלא824 ןורבח לימרק לא 'חר לסייפ ןורבח 02-2224351 02-2224350 01/01/1999 10 4 0 0 0 0
 1401. 37 ןודרואלא825 םאר לא ישאר בוחר םאר-לא 02-2343840 02-2343842 02/10/2003 10 4 0 0 0 0
 1402. 37 ןודרואלא826 (הינותיב) הירזע לא ישאר בוחר הירזע-לא 02-2790243 02-2790245 02/10/2003 10 4 0 0 0 0
 1403. 37 ןודרואלא827 הישעת רוזא הללאמר ופי בוחר הללאמר 02-2963785 02-2963788 15/07/2008 10 0 0 0 0 0
 1404. 37 ןודרואלא828 םחל תיב ןורבח 'חר-קאקיז רעש םחל תיב 02-2749940 02-2749941 01/08/2008 10 0 0 0 0 0
 1405. 37 ןודרואלא829 םרכ לוט םכש- םרכ לוט ,ישאר 'חר םרכ לוט 09-2678881 09-2678884 01/08/2008 10 0 0 0 0 0
 1406. 37 ןודרואלא830 הבארע 1 ישאר בוחר ןינ'ג 04-2469440 04-2469442 02/01/2011 10 4
 1407. 37 ןודרואלא831 היטבק 1 ישאר בוחר ןינ'ג 04-2512482 04-2512483 10/01/2011 10 4
 1408. 38יניטסלפלא ירא'גית לא481 ישאר ףינס סונאט ןינב ,הדווא לא 'חר סדוקלא הללאמר 02-2954141 02-2954145 01/01/1999 10 4 0 0 0 0
 1409. 38יניטסלפלא ירא'גית לא483 םאר-לא השו'ע קחסא ןינב םאר-לא 02-2347240 02-2447242 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1410. 38יניטסלפלא ירא'גית לא484 םכש טאיחלא ןינב ,רחסמה תכשל םכש 09-2385161 09-2385169 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1411. 38יניטסלפלא ירא'גית לא485 הירזע לא סיד ובא בוחר הירזע-לא 02-2799886 02-2799258 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1412. 38יניטסלפלא ירא'גית לא486 הריב לא-ןויסמ לא הדהנ לא הריב-לא 02-2979988 02-2979980 08/12/2010 10 4
 1413. 39 SBI State Babk001 SBI State Bank of India 3 3 יקסניטובז52520 ןג תמר 03-7565404 03-6005377 21/03/2007 8 0 0 0 0 0
 1414. 43ינודרואלא ילהאלא קנב841 םכש 8 'סמ ןינב 'ב ירחסמ זכרמ םכש 09-2382280 09-2382283 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1415. 43ינודרואלא ילהאלא קנב842 הלאלש 'חר ןורבח 15 'סמ הלאלש 'חר ןורבח 02-2224801 02-2224805 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1416. 43ינודרואלא ילהאלא קנב843 הללאמר גוגז 'חר הללאמר 02-2986313 02-2986311 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1417. 43ינודרואלא ילהאלא קנב844 םחל תיב דלומה רככ ,דהאמלא 'חר םחל תיב 02-2770351 02-2770354 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1418. 43ינודרואלא ילהאלא קנב845 םאלס - א 'חר ןורבח םאלס-א בוחר ןורבח 02-2226713 02-2226712 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1419. 46 דסמ002 הפיח ףינס - םינרוא תחולש ןועבט ראד ,ךוניחל תימדקאה הללכמה36006 ןועבט תירק 04-9536066 03-717052717817/06/2007 1 1 0 0 0 2
 1420. 46 דסמ005 ןוריע זפ קלד תנחת םחתמ ערק רפכ תמוצ ערק רפכ 04-6354000 03-717054751706/05/2010 1 1 1 0 0 1
 1421. 46 דסמ154 ביבא לת 80 דלישטור 'דש61025 ביבא לת 03-5641411 03-5641433 01/02/194904/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1422. 46 דסמ155 םידבוע תואוולה 27 םעה דחא61025 ביבא לת 03-7149200 03-7149210 28/12/200304/02/2010 1 3 0 0 0 0
 1423. 46 דסמ156 הרדח 21 אישנה הרדח 04-6302200 04-6302220 30/10/200804/02/2010 1 0 0 1 1 0
 1424. 46 דסמ162 ןולוח 48 בולוקוס58100 ןולוח 03-5021800 03-5014249 26/08/198404/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1425. 46 דסמ163 למרכ 6 ברוח34341 הפיח 04-8659200 04-8659210 10/02/200804/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1426. 46 דסמ164 ןויצל ןושאר 9 ב"מרת75290 ןויצל ןושאר 03-9595200 03-9665920 05/08/199004/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1427. 46 דסמ165 אבס רפכ 50 ןמציו44101 אבס רפכ 09-7624200 09-7463331 14/12/199904/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1428. 46 דסמ166 םילשורי 16 יאמש91022 םילשורי 02-6237200 02-6246624 01/02/194904/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1429. 46 דסמ172 הינתנ 22 ףוגנזיד42405 הינתנ 09-8304200 09-8345525 31/08/198304/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1430. 46 דסמ178 הפיח 4 4 לצרה31040 הפיח 04-8685200 04-8620725 01/02/194904/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1431. 46 דסמ179 םירז תונודקפ 80 דלישטור תורדש61025 ביבא לת 03-5641491 03-5641461 05/12/200504/02/2010 1 0 0 0 0
 1432. 46 דסמ180 לאימרכ 5 לאימרכ תוצוח ,ןומכ הלעמ21000 לאימרכ 04-9951000 04-9951010 01/09/200504/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1433. 46 דסמ181 ופי 95 תפי68041 ביבא לת 03-5002222 03-500222015429/10/200604/02/2010 1 1 0 0 0 1
 1434. 46 דסמ183 ןג תמר 64 יקסניטוב'ז52180 ןג תמר 03-6799200 03-6729966 01/02/194904/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1435. 46 דסמ185 הוקת חתפ 3 לגיפש49361 הוקת חתפ 03-9120200 03-9344220 27/12/199204/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1436. 46 דסמ187 לועפת זכרמ 27 םעה דחא65202 ביבא לת 03-7149231 03-7149224 15/01/200804/02/2010 1 3 0 0 0 0
 1437. 46 דסמ188 תיטפשמ היבג זכרמ) ש"מגמ 27 םעה דחא61025 ביבא לת 03-7149211 03-7149216 28/11/200104/02/2010 1 3 0 0 0 0
 1438. 46 דסמ189 תרצנ 83/43 תרצנ ףקוע16224 תרצנ 04-6509111 04-6509100 03/09/200704/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1439. 46 דסמ191 עבש ראב 91 לצרה84105 עבש ראב 08-6203333 08-6231717 01/02/194904/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1440. 46 דסמ192 דודשא 7 םינבה77152 דודשא 08-8621200 08-8644441 17/01/199504/02/2010 1 0 0 0 0
 1441. 46 דסמ199 תישאר הלהנה 80 דלישטור תורדש61025 ביבא לת 03-5641333 03-5602384 01/01/199204/02/2010 1 3 0 0 0 0
 1442. 46 דסמ501 ןויצל ןושאר 9 במרת75290 ןויצל ןושאר 03-9595200 03-7170501 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1443. 46 דסמ502 אבס רפכ 64 ןמציו44101 אבס רפכ 09-7624200 03-7170502 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1444. 46 דסמ503 ביבא לת 76 דלישטור 'דש61025 ביבא לת 03-5641411 03-7170503 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1445. 46 דסמ504 לאימרכ 5 לאימרכ תוצוח ,ןומכ הלעמ21000 לאימרכ 04-9951000 03-7170504 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1446. 46 דסמ505 ופי 95 תפי68041 ביבא לת 03-5002222 03-717050515405/02/2010 1 1 0 0 0 1
 1447. 46 דסמ506 םערפש 1 ןיעלא תנוכש ישאר20200 םערפש 04-6057200 03-7170506 01/02/2011 1 1 0
 1448. 46 דסמ507 ןג תמר 10 קילאיב52451 ןג תמר 03-6799200 03-7170507 15/09/2011 1 0 0 0 0 0
 1449. 46 דסמ508 הינתנ 22 ףוגנזיד42405 הינתנ 09-8304200 03-7170508 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1450. 46 דסמ509 הוקת חתפ 3 לגיפש49361 הוקת חתפ 03-9120200 03-7170509 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1451. 46 דסמ511 ןולוח 48 בולוקוס58100 ןולוח 03-5021800 03-7170511 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1452. 46 דסמ512 למרכ 6 ברוח34341 הפיח 04-8659200 03-7170512 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1453. 46 דסמ514 תרצנ 83/43 תרצנ ףקוע16224 תרצנ 04-6509111 03-7170514 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1454. 46 דסמ515 םילשורי 16 יאמש91022 םילשורי 02-6237200 03-7170515 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1455. 46 דסמ516 דודשא 7 םינבה77152 דודשא 08-8621200 03-7170516 05/02/2010 1 0 0 0 0
 1456. 46 דסמ517 הרדח 21 אישנה38423 הרדח 04-6302200 03-7170517 05/02/2010 1 0 0 1 1 0
 1457. 46 דסמ527 הפיח 4 לצרה31040 הפיח 04-8685200 03-7170527 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1458. 46 דסמ528 םידבוע תואוולה 12 לליה אבא52506 ןג תמר 03-7149200 03-7170537 05/02/2010 1 3 0 0 0 0
 1459. 46 דסמ537 תיטפשמ היבג זכרמ) ש"מגמ 12 לליה אבא52506 ןג תמר 03-7149211 03-7170562 05/02/2010 1 3 0 0 0 0
 1460. 46 דסמ539 עבש ראב 91 לצרה84105 עבש ראב 08-6203333 003-7170539 05/02/2010 1 0 0 0 0 0
 1461. 46 דסמ541 םירז תונודקפ 12 לליה אבא52506 ןג תמר 03-5641491 03-7170558 05/02/2010 1 0 0 0 0
 1462. 46 דסמ542 לועפת זכרמ 12 לליה אבא52506 ןג תמר 03-7149231 03-7149224 05/02/2010 1 3 0 0 0 0
 1463. 46 דסמ548 תישאר הלהנה 12 לליה אבא52506 ןג תמר 03-5641333 03-7170550 05/02/2010 1 3 0 0 0 0
 1464. 49 יברעלא קנבלא851 םכש ןייסוח ךלמה רככ םכש 09-2382340 09-2382351 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1465. 49 יברעלא קנבלא852 הראנמ-לא ,הללאמר ירקב ןינב ,הראנמ רככ הללאמר 02-2959581 02-2959588 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1466. 49 יברעלא קנבלא853 םחל תיב ר'גנמ 'חר,לאזנ תיב םחל תיב 02-2770080 02-2770088 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1467. 49 יברעלא קנבלא854 ןינ'ג רקאב ובא בוחר ןינ'ג 04-2436280 04-2436288 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1468. 49 יברעלא קנבלא855 םרכ-לוט םכש בוחר םרכ לוט 09-2676630 09-2676638 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1469. 49 יברעלא קנבלא856 היליקלק עבס לא םיחרלדבע 'חר היליקלק 09-2942710 09-2942718 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1470. 49 יברעלא קנבלא857 ריעה-הללאמר ה'גרחלא ןינב הללאמר 02-2986480 02-2986488 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1471. 49 יברעלא קנבלא858 םאלסלא - ןורבח םאלסלא בוחר ןורבח 02-2226410 02-2226418 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1472. 49 יברעלא קנבלא861 םאר-לא הללאמר ךרד םאר-לא 02-2348710 02-2348717 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1473. 49 יברעלא קנבלא862 הירזיע-לא ישארה בוחרה הירזע-לא 02-2796671 02-2796677 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1474. 49 יברעלא קנבלא879 וחירי םאשיה ןומרא 'חר וחירי 02-2321310 02-2321318 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1475. 50 ב.ס.מ001 ישאר דרשמ 3201 ד"ת ,25 הדוהי ןב61031 ביבא לת 03-5111555 03-5101760 25/04/1984 7 0 0 0 0 0
 1476. 52 י"גאפ173 תוביתנ 136 םילשורי 'דש87748 תוביתנ 03-5394200 03-5134173 27/12/2011 1 0 0 1 1 0
 1477. 52 י"גאפ174 תובוחר 4 ארזע76200 תובוחר 08-9524200 03-5134174 20/01/2011 1 1 0 0 1 0
 1478. 52 י"גאפ175 עפש בר תחולש םילשורי 16 רגמש94461 םילשורי 02-5011230 03-513417518531/01/2006 1 1 0 0 1 1
 1479. 52 י"גאפ176 דעלא 10 חטש ןב40800 דעלא 03-9755200 03-5134176 21/02/2006 1 0 0 0 0 0
 1480. 52 י"גאפ177 תילע רתיב 7 אביקע יבר99879 תיליע רתיב 02-5723200 03-5134176 01/02/2005 1 0 0 0 0 0
 1481. 52 י"גאפ179 שמש תיב תמר 48/12 ןושיק לחנ99099 שמש תיב 02-9906400 03-5134179 24/03/2003 1 0 0 0 0 0
 1482. 52 י"גאפ180 תיליע ןיעידומ 2 לאקזחי 'דש71919 תיליע ןיעידומ 03-7968200 03-5134180 14/08/2007 1 0 0 0 0 0
 1483. 52 י"גאפ181 הוקת חתפ 2 רזוע םייח49361 הוקת חתפ 03-9114200 03-5134181 18/04/2000 1 0 0 0 0 0
 1484. 52 י"גאפ182 ןויצמולש 575 .ד.ת 1 הכלמה ןויצמולש94146 םילשורי 02-6219200 03-5134182 01/02/1949 1 1 0 0 1 0
 1485. 52 י"גאפ183 אביקע יבר 64 אביקע יבר51274 קרב ינב 03-6156200 03-5134183 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1486. 52 י"גאפ184 םירעש האמ 44 םירעש האמ95229 םילשורי 02-5417200 03-5134184 19/09/1984 1 1 1 0 0 1
 1487. 52 י"גאפ185 םילשורי הלואג תנוכש 12 סומע95506 םילשורי 02-5011200 03-5134185 27/12/1983 1 0 0 0 0 0
 1488. 52 י"גאפ186 דודשא ו עבור 8 רוג בד77535 דודשא 08-8578200 03-5134186 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1489. 52 י"גאפ187 הפיח 13 בורוזולרא33136 הפיח 04-8614200 03-5134187 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1490. 52 י"גאפ188 קרב ינב 4 ואדנל בקעי51550 קרב ינב 03-6174200 03-5134188 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1491. 52 י"גאפ189 ביבא לת 9 (הירלג תמוק) םעה דחא65164 ביבא לת 03-7959200 03-5134189 01/02/1949 1 0 0 0 1 0
 1492. 52 י"גאפ190 תיזכרמ הלהנה םולש לדגמ ,9 םעה דחא65251 ביבא לת 03-5196650 03-5196785 15/11/1994 1 3 0 0 0 0
 1493. 52 י"גאפ980 עפש בר םילשורי 16 רגמש94461 םילשורי 02-5011200 02-502140418531/01/200631/03/2010 1 1 0 0 1 2
 1494. 52 י"גאפ981 םינג רדה תחולש 94 ןיגב םחנמ49732 הוקת חתפ 03-9170710 03-917071218116/09/2003 1 1 0 1 1 2
 1495. 52 י"גאפ983 ףונ תמר 6 אישנה הדוהי יבר99083 שמש תיב 02-9906400 02-991699517911/07/200630/09/2009 1 1 0 0 1 2
 1496. 52 י"גאפ984 רפס תירק תחולש 46 רזנ ינבא71919 תיליע ןיעידומ 03-7968200 03-513404218019/03/2003 1 1 0 0 1 2
 1497. 52 י"גאפ986 עבורה בל ,'ז עבור 15 י"בשר77650 דודשא 08-8578200 03-513413018604/09/2007 1 1 0 0 1 2
 1498. 52 י"גאפ988 םינומיר 10 ץיבונורהא51377 קרב ינב 03-6174200 03-618944218817/10/2006 1 1 0 0 1 2
 1499. 52 י"גאפ999 שיא ןוזח תואתנשמ תחולש 42 שיא ןוזח51509 קרב ינב 03-6174225 03-513418818820/08/2009 1 1 4 1 0 2
 1500. 54 םילשורי001 הטמו ש"חנה -ישאר דרשמ 2 לאומס טרברה91022 םילשורי 02-6706211 02-6770415 03/05/1999 1 3 0 0 0 0
 1501. 54 םילשורי026 הלואג 10 ריאמ בקעי95513 םילשורי 02-5090200 02-5376423 22/03/1993 1 0 0 0 0 0
 1502. 54 םילשורי030 תיטרפ תואקנב 18 דוסיה ןרק92149 םילשורי 02-6774777 02-5671601 01/01/1997 1 1 1 0 0 0
 1503. 54 םילשורי031 יקסעה ףגאה םיבצוח רה - ריאמ תומר ינינב 5 עדמה תירק95150 םילשורי 02-6201777 02-6235125 26/07/1998 1 2 2 0 1
 1504. 54 םילשורי036 תיליע ןיעידומ 18 רזנ ינבא71917 תיליע ןיעידומ 08-9286931 08-9797722 01/09/2008 1 1 4 0 0 0
 1505. 54 םילשורי050 ישאר םילשורי 2 לאומס טרברה94632 םילשורי 02-6706060 02-6234043 01/02/1949 1 1 2 0 0 0
 1506. 54 םילשורי051 ביבא לת 21 םעה דחא65151 ביבא לת 03-7952200 03-5106071 01/02/1949 1 1 2 0 0 0
 1507. 54 םילשורי052 הפיח 9 םיצ ןינב ,ם"ילפ33095 הפיח 04-8671485 04-8673227 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1508. 54 םילשורי053 ןויצל ןושאר 63 לצרה75267 ןויצל ןושאר 03-9667316 03-9665579 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1509. 54 םילשורי055 קרב ינב 2 אביקע יבר תניפ ,שיא ןוזח51520 קרב ינב 03-6141300 03-5703176 01/01/1994 1 0 0 0 0 0
 1510. 54 םילשורי061 דודשא 118 ןויצ יבש77301 דודשא 08-8534255 08-8534233 01/02/1994 1 0 0 0 0 0
 1511. 54 םילשורי063 ןוירק 192 וכע ךרד27000 קילאיב תירק 04-8773801 04-8773798 02/01/1994 1 0 0 0 0 0
 1512. 54 םילשורי066 ןולקשא 5 לצרה78601 ןולקשא 08-6755523 08-6755521 15/08/1997 1 0 0 0 0 0
 1513. 54 םילשורי067 ןולוח 28 בולוקוס58256 ןולוח 03-5037501 03-5037525 23/11/1997 1 0 0 0 0 0
 1514. 54 םילשורי069 עבש ראב 90 הסדה84221 עבש ראב 08-6282240 08-6105545 01/09/1997 1 1 2 0 0 0
 1515. 54 םילשורי077 יזכרמ ףינס 2 לאומס טרברה94632 םילשורי 076-8096940 076-8096949 01/07/2011 1 1 0 1 0 0
 1516. 54 םילשורי091 תרצנ 2 ףסאו-םוא תמוצ ,1100 'חר16511 תרצנ 04-6569059 04-6562359 20/03/1985 1 0 0 0 0 0
 1517. 54 םילשורי092 הינתנ 45 לצרה42390 הינתנ 09-8829273 09-8628972 05/12/1994 1 0 0 0 0 0
 1518. 54 םילשורי093 הוקת חתפ 10 בוחרדימ ,הנגהה49591 הוקת חתפ 03-9309729 03-9345144 01/02/1994 1 0 0 0 0 0
 1519. 59 א.ב.ש001 ישאר דרשמ 11361 ד"ת 5 בונאיורד63143 ביבא לת 03-5264646 03-5287443 01/03/1982 7 0 0 0 0 0
 1520. 65 ךסח001 ישאר דרשמ 4639 ד"ת ,38 ץולחה31046 הפיח 04-8672262 04-8672265 01/02/1949 4 0 0 0 0 0
 1521. 66 ןאמע -הריהקלא קנב801 ישאר ףינס ןייסוח ךלמה רככ םכש 09-2381301 09-2381590 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1522. 66 ןאמע -הריהקלא קנב802 הילוכ לא-הללאמר הילהאלא הילוכלא 'חר הללאמר 02-2983500 02-2952764 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1523. 66 ןאמע -הריהקלא קנב803 הלאלש-לא ןורבח הלאלש-א ןורבח 02-2229803 02-2229327 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1524. 66 ןאמע -הריהקלא קנב804 ןינ'ג הפיח 'חר ןינ'ג 04-2503393 04-2503110 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1525. 66 ןאמע -הריהקלא קנב805 לאסריא-לא לאסריאלא 'חר הללאמר 02-2986008 02-2951433 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1526. 66 ןאמע -הריהקלא קנב806 םרכ-לוט רחסמה תכשל תיב םרכ לוט 09-2672770 09-2672773 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1527. 66 ןאמע -הריהקלא קנב807 םחל תיב םילשורי ןורבח 'חר םחל תיב 02-2744972 02-2744974 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1528. 66 ןאמע -הריהקלא קנב808 היליקלק עבס לא םיחרלדבע 'חר היליקלק 09-2941115 09-2941119 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1529. 66 ןאמע -הריהקלא קנב809 וחירי ןטלוס לא ןיע וחירי 02-2323628 02-2385256 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1530. 66 ןאמע -הריהקלא קנב810 לסייפ ךלמה לסייפ ךלמה 'חר םכש 09-2383250 09-2382231 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1531. 66 ןאמע -הריהקלא קנב811 חפותלא ידאו חפותלא ידאו ןורבח 02-2225353 02-2225358 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1532. 66 ןאמע -הריהקלא קנב820 םחל תיב ןורבח םילשורי בוחר םחל תיב 26/11/2007 10 0 0 1 1 0
 1533. 66 ןאמע -הריהקלא קנב821 הרש ןיע הרש ןיע ןורבח 26/11/2007 10 4 0 1 1 0
 1534. 67יברעלא ירצמלא ירקעלא881 םחל תיב םחל תיב -ןורבח -ישאר שיבכ םחל תיב 02-2740861 02-2777974 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1535. 67יברעלא ירצמלא ירקעלא882 םכש ראתכומלא רמוע 'חר םכש 09-2383651 09-2383650 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1536. 67יברעלא ירצמלא ירקעלא884 הריב לא ישאר בוחר הללאמר 02-2958420 02-2958427 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1537. 68 לארשי היסקד קנב001 ישאר דרשמ ןוכיתה לדגמ 19 העבראה64731 ביבא לת 03-7647600 03-6868335 01/02/1949 1 0 0 0 0 0
 1538. 71 קנב ןדרו'ג לאיצרמוק891 םכש ןייסוח ךלמה רככ םכש 09-2382191 09-2381953 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1539. 71 קנב ןדרו'ג לאיצרמוק892 םרכ לוט ןייסוחלא בוחר ,'גרעלא ןינב םרכ לוט 09-2676585 09-2676591 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1540. 71 קנב ןדרו'ג לאיצרמוק893 הללאמר דרעמלא בוחר הללאמר 02-2987680 02-2987682 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1541. 71 קנב ןדרו'ג לאיצרמוק894 םחל תיב 1 רגנמ םחל תיב 02-2767230 02-2767237 04/09/2011 10 4
 1542. 73 יברעלא ימאלסאלא422 םרכ לוט רסאנ לדבע לאמ'ג בוחר םרכ לוט 09-2676310 09-2676316 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1543. 73 יברעלא ימאלסאלא423 ןינ'ג הטהמ-לא בוחר ןינ'ג 04-2437080 04-2437086 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1544. 73 יברעלא ימאלסאלא424 ישאר ףינס םכש ךרד הריב-לא 02-2407060 02-2407065 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1545. 73 יברעלא ימאלסאלא442 ןורבח הללאדבע ךלמה 'חר ןורבח 02-2554151 02-2554159 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1546. 73 יברעלא ימאלסאלא443 םכש ןאיפוס 'חר םכש 09-2336001 09-2336005 15/04/2004 10 4 0 0 0 0
 1547. 73 יברעלא ימאלסאלא444 םחל תיב םילשורי ישאר בוחר ןורבח 02-2777881 02-2777887 15/10/2009 10 4
 1548. 73 יברעלא ימאלסאלא445 היליקלק 1 הפיח היליקלק 09-2944330 09-2944335 01/07/2010 10 4
 1549. 74 ןוכית חרזמ קנב HSBC445 ישאר ףינס ופי 'חר הללאמר 02-2987802 02-2987804 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1550. 76יניטסלפלא ראמ'תתסאלא411 םחל תיב לאלהלא 'חר םחל תיב 02-2765550 02-2770889 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1551. 76יניטסלפלא ראמ'תתסאלא412 ןורבח הראנמלא רככ ןורבח 02-2252701 02-2252706 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1552. 76יניטסלפלא ראמ'תתסאלא897 וחירי םאשיה רסאק 'חר וחירי 02-2321035 02-2323602 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1553. 76יניטסלפלא ראמ'תתסאלא898 םכש ןאענכ ידמח 'חר םכש 09-2385051 09-2385057 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1554. 76יניטסלפלא ראמ'תתסאלא899 ישאר ףינס הדהנ לא בוחר הללאמר 02-2407880 02-2407881 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1555. 76יניטסלפלא ראמ'תתסאלא900 BITUNIA אינותיב 02-2901682 02-2901686 24/12/2007 10 0 0 0 0 0
 1556. 76יניטסלפלא ראמ'תתסאלא901 ןינ'ג רקאב ובא ןינ'ג 04-2436560 04-2436567 25/04/2010 10 4
 1557. 77 תואתנכשמל ימואל001 ישאר דרשמ 31-3 ירויפיטנומ65201 ביבא לת 03-5648444 03-5648334 01/02/194931/03/2009 2 3 4 1 1 1
 1558. 77 תואתנכשמל ימואל004 לוכשא תומר 7 ןראפ97802 םילשורי 02-5326614 02-5327154 25/08/199631/03/2009 2 0 0 0 0 0
 1559. 77 תואתנכשמל ימואל006 דודשא 3 ןויצ יבש77227 דודשא 08-8526796 08-8526796 22/01/199731/03/2009 2 0 0 0 0 0
 1560. 77 תואתנכשמל ימואל007 הפיח 4 ירוכ33045 הפיח 04-8678597 04-8628256 01/06/199731/03/2009 2 3 4 1 1 1
 1561. 77 תואתנכשמל ימואל009 ןורשה דוה 5 םינבה45268 ןורשה דוה 09-7481974 09-7469894 12/11/200031/03/2009 2 0 0 0 0 0
 1562. 77 תואתנכשמל ימואל104 הלשממה תיירק זירפ רכיכ ןוזנתנ 'חרמ הסינכה 1 םי לפ הפיח 04-8644414 04-0000000 22/03/2009 2 0 0 1 1 0
 1563. 77 תואתנכשמל ימואל501 תבשה רכיכ 2 םירעש האמ םילשורי 076-8844370 02-5606436 15/01/2012 2 0 0 1 1 0
 1564. 77 תואתנכשמל ימואל502 ןורשה תירק 5 יחרפ הדוהי42235 הינתנ 09-8329381 09-8329537 09/07/2006 2 0 1 0 0 0
 1565. 77 תואתנכשמל ימואל503 רויד ןיעידומ םינלבקה זכרמ 15 םיאנומשחה 'דש71700 ןיעידומ 08-9702037 08-9701995 14/12/2006 2 0 0 0 0 0
 1566. 77 תואתנכשמל ימואל507 השדחה ונוא תירק ןואריק ירחסמ זכרמ 17 תינלכה ונוא תירק 03-7362944 03-7362943 23/06/2008 2 0 0 0 0 0
 1567. 77 תואתנכשמל ימואל508 ןורשה דוה - לאידגמ 16 בולוקוס ןורשה דוה 09-7438846 09-7438852 04/01/2009 2 0 0 0 0 0
 1568. 77 תואתנכשמל ימואל509 הפיח םיאיבנה םיאיבנה לדגמ 2 ירוכ הפיח 04-8678597 04-8628256 31/03/2009 2 0 0 1 1 0
 1569. 77 תואתנכשמל ימואל510 ןורשה םיקסע חותיפ 39 אלוז לימא הוקת חתפ 03-9196520 03-9999999 11/02/2010 2 0 0 1 1 0
 1570. 77 תואתנכשמל ימואל511 תואמצע רככ 14 תואמצע רככ הינתנ 09-8888888 09-8888888 07/04/2011 2 0 0 1 1 0
 1571. 77 תואתנכשמל ימואל811 ירויפטינומ 31 ירויפיטנומ ביבא לת 03-9999999 03-9999999 28/02/2010 2 0 0 1 1 0
 1572. 77 תואתנכשמל ימואל905 לוכשא תומר 7 ןראפ םילשורי 02-5326614 31/03/2009 2 0 0 1 1 0
 1573. 77 תואתנכשמל ימואל932 דודשא 3 ןויצ יבש דודשא 08-8526796 31/03/2009 2 0 0 1 1 0
 1574. 77 תואתנכשמל ימואל943 ןורשה דוה 5 םינבה ןורשה דוה 09-7481974 31/03/2009 2 0 0 1 1 0
 1575. 77 תואתנכשמל ימואל961 לאימרכ ריעה רככ ןוינק71700 לאימרכ 04-9080947 04-9080285 30/04/200613/02/2011 2 0 0 0 0 0
 1576. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא832 ןורבח יוואז-לא קוש 'חר ןורבח 02-2226778 02-2226780 01/01/200029/04/2010 10 4 0 0 0 0
 1577. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא833 םכש םכש קשמד רככ ןאיפוס חר םכש 09-2385232 09-2385231 03/09/200525/03/2010 10 4 0 0 0 0
 1578. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא836 הללאמר סדוקלא חר הללאמר 02-2973220 022973222 03/09/200529/04/2010 10 4 0 0 0 0
 1579. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא838 םחל תיב 3 ישארה בוחרה םחל תיב םחל תיב 02-2226778 02-2226780 01/01/200029/04/2010 10 4
 1580. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא839 חאפותלא ידאו 2 חאפןתלא ידאו ןורבח 02-2226778 02-2226780 01/01/200025/03/2010 10 4
 1581. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא840 הירזעלא 2 ישארה בוחר -הירזעלא הירזע-לא 02-2226778 02-2226780 01/01/200025/03/2010 10 4
 1582. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא863 תיז ריב - ישארה בוחרה 1 תיז ריב הללאמר 02-2811458 02-2811455 01/02/2010 10 4
 1583. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא864 דלב לא - הללאמר 1 דלב לא הללאמר 02-2986480 02-2986488 17/05/201017/05/2010 10 4
 1584. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא869 םכש - רקסע רקסע םכש 09-2330688 01/02/201017/05/2010 10 4
 1585. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא870 םכש - הידיפר םכש 09-2340930 09-2340939 01/02/201017/05/2010 10 4
 1586. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא871 2 םרכ לוט ןייסוח ךלמה םרכ לוט 09-2676630 09-2676630 01/02/201017/05/2010 10 4
 1587. 81 יניטסלפלא ימאלסאלא872 היליקלק - הידיב הידיב היליקלק 09-2991003 09-2991008 01/02/201017/05/2010 10 4
 1588. 82תסללו הימנתלל סדוקלא426 הירזיע-לא ישארה בוחרה הירזע-לא 02-2798803 02-2798805 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1589. 82תסללו הימנתלל סדוקלא427 םכש ירחסמה זכרמה םכש 09-2389741 09-2389743 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1590. 82תסללו הימנתלל סדוקלא428 הלא'ג תיב להאס-לא 'חר הלא'ג תיב 02-2765071 02-2765072 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1591. 82תסללו הימנתלל סדוקלא429 הללאמר השטנ-לא ןינב ,ישאר 'חר הללאמר 02-2961750 02-2961753 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1592. 82תסללו הימנתלל סדוקלא430 תיפלס 27 ד"ת ,הינמרג 'חר תיפלס 09-2515983 09-2515982 13/03/2005 10 4 0 0 0 0
 1593. 82תסללו הימנתלל סדוקלא470 סאבוט 1833 ד"ת םכש 09-2573140 09-2573141 07/03/2005 10 4 0 0 0 0
 1594. 82תסללו הימנתלל סדוקלא475 Al-Bireh הללאמר 02-2983300 02-2983321 11/11/2010 10 4
 1595. 82תסללו הימנתלל סדוקלא476 New Nablus םכש 09-2397780 09-2397788 11/11/2010 10 4
 1596. 82תסללו הימנתלל סדוקלא477 Tulkarem םרכ לוט 09-2675858 09-2675854 11/11/2010 10 4
 1597. 82תסללו הימנתלל סדוקלא478 Jericho וחירי 11/11/2010 10 4
 1598. 83 ראכידלל דאחיתא-לא431 תירוזא הלהנה - הללאמר דירבלא 'חר הללאמר 02-2986413 02-2986416 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1599. 84 ינודרואלא ןאכסאלא401 ישאר ףינס הזתנומ 'חר ,באקור ןינב הללאמר 02-2986270 02-2986276 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1600. 84 ינודרואלא ןאכסאלא403 םכש ןייסוח ךלמה רככ םכש 09-2386060 09-2386066 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1601. 84 ינודרואלא ןאכסאלא404 ןורבח חאפותלא ידאו 'חר ןורבח 02-2250055 02-2250056 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1602. 89 ןיטסלפ קנב447 ןורבח םאלס 'חר ןורבח 02-2250001 02-2250004 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1603. 89 ןיטסלפ קנב449 ןינ'ג רקב ובא 'חר ןינ'ג 04-2439521 04-2439520 01/06/1999 10 4 0 0 0 0
 1604. 89 ןיטסלפ קנב450 םחל תיב דהאמ בוחר םחל תיב 02-2765515 02-2765517 25/08/1999 10 4 0 0 0 0
 1605. 89 ןיטסלפ קנב456 וחירי סטגמלא 'חר וחירי 02-2321083 02-2321085 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1606. 89 ןיטסלפ קנב457 םכש ןאיפוס 'חר םכש 09-2382030 09-2382923 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1607. 89 ןיטסלפ קנב458 הללאמר סונאט 'חר הללאמר 02-2985921 02-2985920 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1608. 89 ןיטסלפ קנב466 היליקלק הרמס ובא ןינב ,עבסלא םיחר לדבע 'חר היליקלק 09-2947921 09-2947924 15/04/2001 10 4 0 0 0 0
 1609. 89 ןיטסלפ קנב467 םרכ לוט םכש 'חר םרכ לוט 09-2686622 09-2686625 03/06/2005 10 4 0 0 0 0
 1610. 89 ןיטסלפ קנב468 סבוט ראוג לא םכש 09-2573801 09-2573804 03/01/2006 10 4 0 0 0 0
 1611. 89 ןיטסלפ קנב469 תיפלס תיפלס םסאק לא חר תיפלס 09-2519950 09-2519953 10/09/2006 10 4 0 0 0 0
 1612. 89 ןיטסלפ קנב470 סיד ובא GOLDEN TOWER BUILDING םילשורי 02-2794770 02-2794775 10 4
 1613. 90 תואתנכשמל טנוקסיד001 ישאר דרשמ 16-18 16-18 הבאושה תיב תטמיס65814 ביבא לת 03-7107333 03-566726400101/03/1980 2 0 4 0 0 1
 1614. 90 תואתנכשמל טנוקסיד003 הפיח 11 םי"לפ52522 הפיח 04-8670725 04-867500800130/07/2006 2 0 0 0 0 0
 1615. 90 תואתנכשמל טנוקסיד004 הסרובה 23 לבות52522 ןג תמר 03-7520166 03-751996200130/07/2006 2 0 0 0 0 0
 1616. 90 תואתנכשמל טנוקסיד005 רוידה זכרמ - ןיעידומ 24 ןיעידומ ,רוידה זכרמ ,15 םיאנומשחה ןיעידומ 08-9716045 08-971428700101/04/2007 2 0 0 0 0 0
 1617. 93 תיווכלאו ןודרואלא460 JKB -Regional Management Al Maaref הללאמר 02-2406447 02-2406443 31/01/2011 10 4
 1618. 93 תיווכלאו ןודרואלא461 םכש החלס-ובאו לולא ןינב ,ןאיפוס 'חר םכש 09-2376413 09-2377181 01/01/2000 10 4 0 0 0 0
 1619. 99 לארשי קנב001 םילשורי ןוירוג ןב תירק לארשי קנב91007 םילשורי 077-2654123 02-6528805 01/02/1949 0 0 0 0 0 0
 1620. 99 לארשי קנב002 ביבא לת 1604 ד"ת ,37 םולבניליל61015 ביבא לת 03-5640610 03-5603518 01/02/1949 0 0 0 0 0 0
RAW Paste Data