S_Madanska

search_conditions

Oct 20th, 2020 (edited)
337
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 1.84 KB | None
 1. --Обхват – BETWEEN, NOT BETWEEN
 2. SELECT *
 3.  FROM PRODUCTS
 4. WHERE PRICE NOT BETWEEN 1 AND 1000
 5.  ------------------------------------------------------
 6.  
 7. --Принадлежност към множество – IN, NOT IN.
 8. SELECT *
 9.  FROM CUSTOMERS
 10. WHERE COUNTRY_ID in ('BG', 'DE')
 11.  ------------------------------------------------------
 12. --Търсене на неизвестни стойности – IS [NOT] NULL.
 13.  
 14.  /*Поле със стойност NULL е празно поле. Това е липса на стойност. Стойността на NULL е различна от 0 или интервал.  
 15. Ако column в таблица е разрешено да сърържа null стойности можете да вмъкнете нов запис или да актуализирате запис, без да добавите стойност в нея. Тогава полето ще бъде запазено с NULL стойност.
 16. Не е. възможно да се тестват стойности за NULL с оператори за сравнение =, <, <>. Вместо тях използваме операторите IS NULL и IS NOT NULL.
 17. */
 18. select *
 19.   from EMPLOYEES
 20.  where MANAGER_ID is not null
 21.  
 22. select *
 23.   from EMPLOYEES
 24.  where MANAGER_ID is  null
 25.   ------------------------------------------------------
 26. /*Наколко условия за търсене се обединяват с AND или/и OR.
 27.  
 28. Приоритетът на логическите оператори е
 29. 1). NOT
 30. 2). AND
 31. 3). OR
 32. Скобите променят приоритета.
 33. */
 34.  
 35. SELECT *
 36.   FROM Customers
 37.  WHERE COUNTRY_ID='BG'
 38.   AND (GENDER='F' OR LNAME='Петров')
 39.  
 40. ---Wildcards [more info: https://www.w3schools.com/sql/sql_wildcards.asp ]
 41. SELECT * FROM Customers
 42. WHERE ADDRESS LIKE '%, София%'
RAW Paste Data Copied