SHARE
TWEET

1tim

kiritoshiro Mar 25th, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius, Jėzaus Kristaus apaštalas įsakymu Dievo, mūsų Gelbėtojo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris yra mūsų viltis;
 2. 2 Timotiejui, mano sūnui tikėjime: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties.
 3. 3 Kaip vykdamas į Makedoniją maldavau tave vis dar pasilikti Efeze, kad kai kuriuos įpareigotum, idant jie nemokytų kito mokslo
 4. 4 nei nekreiptų dėmesio į pasakas ir begalines genealogijas, kurios greičiau sukelia klausimus, negu kad dievotą statydinimą, kuris yra tikėjime, – taip daryk.
 5. 5 Na, o įsakymo tikslas yra geraširdiškumas iš tyros širdies ir iš geros sąžinės, ir iš neveidmainiško tikėjimo,
 6. 6 nuo kurio kai kurie nukrypę pasuko į šalį, į tuščius plepalus;
 7. 7 trokšdami būti įstatymo mokytojai; nesuprasdami, nei ką sako, nei ką tvirtina.
 8. 8 Bet mes žinome, kad įstatymas yra geras, jei kas teisėtai jį naudoja,
 9. 9 žinodamas tai, kad įstatymas nėra skirtas teisiajam, bet nepaisantiems įstatymų ir neklusniems, bedieviams ir nusidėjėliams, nešventiems ir suterštiems, tėvažudžiams ir motinžudžiams, žmogžudžiams,
 10. 10 paleistuviams, susiteršiantiems su savo lyties asmenimis, žmogvagiams, melagiams, melagingai prisiekiantiems, ir jei dar yra kas kita, kas priešinga sveikam mokslui;
 11. 11 pagal palaimintojo Dievo šlovingąją evangeliją, kuri buvo man patikėta.
 12. 12 Ir aš dėkoju Kristui Jėzui, mūsų Viešpačiui, kuris įgalino mane, nes palaikė mane ištikimu, įstatydamas mane į tarnystę;
 13. 13 kuris anksčiau buvau piktžodžiautojas ir persekiotojas, ir kenkiantis; bet manęs buvo pasigailėta, nes tai dariau nežinodamas, per netikėjimą.
 14. 14 Ir mūsų Viešpaties malonė buvo labai gausi, su tikėjimu ir meile, kuri yra Kristuje Jėzuje.
 15. 15 Šitas yra ištikimas pasakymas ir vertas visiško pritarimo, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių; iš kurių aš esu pirmas.
 16. 16 Tačiau dėl šios priežasties manęs buvo pasigailėta, kad manyje pirmajame Jėzus Kristus parodytų visą ilgą pakantumą kaip pavyzdį tiems, kurie po to įtikės į jį amžinajam gyvenimui.
 17. 17 Na, o amžinajam Karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam išmintingajam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen.
 18. 18 Šį įpareigojimą aš pavedu tau, sūnau Timotiejau, pagal pranašystes, kurios anksčiau apie tave atėjo, kad per jas kovotum gerą kovą;
 19. 19 išlaikydamas tikėjimą ir gerą sąžinę; kurią kai kurie atmetę patyrė tikėjimo laivo sudužimą;
 20. 20 iš kurių yra Himenėjas ir Aleksandras; kuriuos atidaviau Šėtonui, kad išmoktų nepiktžodžiauti.
 21. 1 Taigi raginu, kad visų pirma būtų atliekami prašymai, maldos, užtarimai ir padėkos už visus žmones:
 22. 2 už karalius ir už visus, esančius valdžioje; kad gyventume tylų ir taikų gyvenimą visiškame dievotume ir dorume.
 23. 3 Nes tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo;
 24. 4 kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą.
 25. 5 Nes yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių – žmogus Kristus Jėzus;
 26. 6 kuris atidavė save išpirka už visus, kad būtų paliudytas tinkamu laiku.
 27. 7 Šitam aš esu paskirtas skelbėju ir apaštalu (kalbu tiesą Kristuje ir nemeluoju), pagonių mokytoju tikėjime ir tiesoje.
 28. 8 Taigi noriu, kad vyrai visur melstųsi, keldami šventas rankas, be rūstybės ir abejojimo.
 29. 9 Taip pat ir kad moterys puoštųsi kukliais drabužiais, su drovumu ir blaivumu, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiais puošniais drabužiais,
 30. 10 bet (kas tinka moterims, išpažįstančioms dievotumą) gerais darbais.
 31. 11 Tegul moteris mokosi tyliai, su visišku paklusnumu.
 32. 12 Aš neleidžiu, kad moteris nei mokytų, nei kad pasiglemžtų valdžią vyrui vadovauti, bet kad laikytųsi tyliai.
 33. 13 Nes Adomas buvo suformuotas pirmas, paskui Ieva.
 34. 14 Ir Adomas nebuvo apgautas, bet moteris apgauta buvo nusižengime.
 35. 15 Tačiau ji bus išgelbėta vaikų gimdymu, jeigu jie pasiliks tikėjime ir geraširdiškume, ir šventume su blaivumu.
 36. 1 Tai yra tikras pasakymas: jei kas trokšta vyskupo tarnystės, tas trokšta gero darbo.
 37. 2 Tuomet vyskupas turi būti nepeiktinas, vienos žmonos vyras, budrus, blaivus, gero elgesio, atsidavęs svetingumui, sugebantis mokyti;
 38. 3 ne atsidavęs vynui, ne vaidingas, ne geidžiantis nešvaraus pelno; bet kantrus, ne triukšmadarys, ne godus;
 39. 4 gerai valdantis savo namus, savo vaikus laikantis klusnume su visišku rimtumu;
 40. 5 (nes jei kas nežino, kaip valdyti savo namus, kaip jis rūpinsis Dievo bažnyčia?)
 41. 6 ne naujatikis, kad pasididžiavęs neįpultų į velnio pasmerkimą.
 42. 7 Be to, jis turi turėti gerus atsiliepimus nuo esančiųjų išorėje; kad nepatektų į priekaištavimą ir velnio pinkles.
 43. 8 Taip pat diakonai turi būti rimti, ne dviliežuviai, ne atsidavę besaikiui vynui, ne godūs nešvaraus pelno;
 44. 9 išlaikantys tikėjimo paslaptį tyroje sąžinėje.
 45. 10 Ir šitie taip pat pirma tebūna išmėginti; paskui tediakonauja, kai rasis nepeiktini.
 46. 11 Taip ir jų žmonos turi būti rimtos, ne šmeižikės, blaivios, visame kame ištikimos.
 47. 12 Diakonai tebūna vienos žmonos vyrai, gerai valdantys savo vaikus ir savo namus.
 48. 13 Nes kurie gerai diakonavo, įsigys gerą laipsnį ir didelę drąsą tikėjime, kuris yra Kristuje Jėzuje.
 49. 14 Tai tau rašau tikėdamasis netrukus ateiti pas tave;
 50. 15 bet jei ilgai užtruksiu, kad žinotum, kaip turi elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos stulpas ir pagrindas.
 51. 16 Ir neginčijamai didelė yra dievotumo paslaptis: Dievas buvo apreikštas kūne, išteisintas Dvasioje, regėtas angelų, paskelbtas pagonims, įtikėtas pasaulyje, paimtas aukštyn į šlovę.
 52. 1 Na, o Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, sutelkdami dėmesį į suviliojančias dvasias ir velnių mokslus;
 53. 2 veidmainingai kalbantys melą; turintys savo sąžinę išdegintą karšta geležimi;
 54. 3 draudžiantys tuoktis ir įsakantys susilaikyti nuo maisto, kurį Dievas sutvėrė, kad būtų priimtas su padėka tų, kurie tiki ir pažįsta tiesą.
 55. 4 Nes kiekvienas Dievo sutvėrimas yra geras, ir nieko nėra atmestino, jei tai priimama su padėka;
 56. 5 nes tai pašvenčiama Dievo žodžiu ir malda.
 57. 6 Jei priminsi broliams apie tuos dalykus, būsi geras Jėzaus Kristaus tarnautojas, pamaitintas žodžiais tikėjimo ir gero mokslo, kuriuo pasekei.
 58. 7 Bet atmesk suterštas ir bobiškas pasakas, o verčiau lavink save dievotumui.
 59. 8 Nes kūniškas lavinimas duoda mažai naudos, bet dievotumas yra naudingas viskam, turintis dabartinio ir ateinančio gyvenimo pažadą.
 60. 9 Tai yra ištikimas pasakymas ir vertas visiško pritarimo.
 61. 10 Nes todėl mes ir triūsiame, ir kenčiame priekaištą, kadangi pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių Gelbėtojas, o ypač tų, kurie tiki.
 62. 11 Tuos dalykus įsakyk ir mokyk.
 63. 12 Niekas teneniekina tavo jaunystės; bet būk tikinčiųjų pavyzdys žodžiu, elgsena, geraširdiškumu, dvasia, tikėjimu, skaistumu.
 64. 13 Kol ateisiu, užsiimk skaitymu, raginimu, mokslu.
 65. 14 Neapleisk dovanos, esančios tavyje, kuri tau buvo duota per pranašystę su vyresniųjų rankų uždėjimu.
 66. 15 Mąstyk apie tuos dalykus; atsiduok jiems visiškai; kad tavo pažanga būtų matoma visiems.
 67. 16 Žiūrėk savęs ir mokslo; pasilik juose, nes tai darydamas išgelbėsi ir save, ir tuos, kurie tavęs klausosi.
 68. 1 Vyresniojo nebark, bet maldauk jo kaip tėvo; o jaunesniųjų – kaip brolių;
 69. 2 vyresnių moterų – kaip motinų; jaunesnių – kaip seserų, visu skaistumu.
 70. 3 Gerbk našles, kurios tikrai yra našlės.
 71. 4 Bet jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, tegul jie pirma išmoksta parodyti pagarbą namuose ir atsimokėti savo tėvams; nes tai yra gera ir priimtina Dievo akyse.
 72. 5 Na, o ta, kuri tikrai yra našlė ir vieniša, pasitiki Dievu ir pasilieka prašymuose bei maldose naktį ir dieną.
 73. 6 Bet ta, kuri gyvena malonumais, yra mirusi dar būdama gyva.
 74. 7 Ir šitai įpareigok, kad jos būtų nepeiktinos.
 75. 8 Bet jei kas neaprūpina savųjų, o ypač savo namiškių, tas išsigynęs tikėjimo ir yra blogesnis už netikintįjį.
 76. 9 Tebūna į skaičių įtraukiama našlė ne jaunesnė kaip šešiasdešimties metų, buvusi vieno vyro žmona,
 77. 10 apie kurią gerai atsiliepiama už gerus darbus; jeigu ji išaugino vaikus, jei priglausdavo pašaliečius, jei plaudavo šventųjų kojas, jei pagelbėdavo vargstantiesiems, jei stropiai sekė kiekvienu geru darbu.
 78. 11 Bet jaunesnių našlių nepriimk, nes, pradėjusios gašlauti prieš Kristų, jos nori ištekėti;
 79. 12 turėdamos pasmerkimą, nes jos atmetė savo pirmąjį tikėjimą.
 80. 13 Ir, be to, jos išmoksta dykinėti, besibastydamos iš namų į namus; ir ne tik dykinėti, bet ir plepėti bei kištis į svetimus reikalus, kalbėdamos tai, ko neturėtų.
 81. 14 Todėl noriu, kad jaunesnės moterys ištekėtų, gimdytų vaikus, šeimininkautų namuose, neduotų priešininkui jokios progos kalbėti priekaištingai.
 82. 15 Nes kai kurios jau nusuko į šalį paskui Šėtoną.
 83. 16 Jei kuris vyras ar moteris, kurie tiki, turi našlių, tegul jie joms pagelbėja ir tenebūna apsunkinama bažnyčia; kad ji pagelbėtų toms, kurios tikrai yra našlės.
 84. 17 Vyresnieji, kurie gerai valdo, tebūna laikomi vertais dvigubos pagarbos, ypač triūsiantys žodyje ir moksle.
 85. 18 Nes Raštas sako: „Neužrišk nasrų jaučiui, minančiam javus“. Ir: „Darbininkas vertas savo atlygio“.
 86. 19 Skundo prieš vyresnįjį nepriimk, bet tik dviejų ar trijų liudytojų akivaizdoje.
 87. 20 Tuos, kurie nusideda, bark visų akivaizdoje, kad ir kiti bijotų.
 88. 21 Aš įpareigoju tave Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, ir išrinktųjų angelų akivaizdoje, kad laikytumeisi šių dalykų, neteikdamas pirmenybės vienam daugiau už kitą, nieko nedarydamas šališkai.
 89. 22 Nei ant vieno skubomis neuždėk rankų nei nebūk kito nuodėmių dalininku: išsilaikyk tyras.
 90. 23 Nebegerk vien vandens, bet vartok truputį vyno dėl savo skrandžio ir savo dažnų negalavimų.
 91. 24 Kai kurių žmonių nuodėmės yra iš anksto atviros, einančios pirma į teismą; o kai kuriuos jos seka paskui.
 92. 25 Taip pat ir kai kurių geri darbai yra iš anksto akivaizdūs; o tie, kurie yra kitokie, negali būti paslėpti.
 93. 1 Visi tarnai, kurie yra po jungu, telaiko savo šeimininkus vertais visokeriopos pagarbos, kad nebūtų piktžodžiaujama Dievo vardui ir jo mokslui.
 94. 2 O turintys tikinčius šeimininkus teneniekina jų, kadangi jie yra broliai; bet verčiau tetarnauja jiems, kadangi jie yra ištikimi ir mylimi, geradarystės dalininkai. To mokyk ir ragink.
 95. 3 Jei kas moko kitaip ir nesutinka su sveikais žodžiais – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais – ir mokslu, kuris yra pagal dievotumą;
 96. 4 tas yra išdidus, nieko nežinantis, bet pakvaišęs dėl klausimų ir žodžių kovų, iš kurių kyla pavydas, kivirčai, keiksmai, pikti įtarinėjimai,
 97. 5 iškreipti ginčai sugedusio proto ir tiesos neturinčių žmonių, manančių, kad pelnas yra dievotumas: nuo tokių šalinkis.
 98. 6 Bet dievotumas su pasitenkinimu yra didelis pelnas.
 99. 7 Nes mes nieko neatsinešėme į šį pasaulį ir tikrai negalime nieko išsinešti.
 100. 8 Ir turėdami maisto bei drabužį, būkime tuo pasitenkinę.
 101. 9 Bet tie, kurie nori būti turtingi, įpuola į pagundą bei pinkles, ir į daugelį kvailų bei žalingų geismų, kurie paskandina žmones žlugime ir pražūtyje.
 102. 10 Nes meilė pinigams yra visų blogybių šaknis; kurių geisdami kai kurie nuklydo nuo tikėjimo ir pervėrė save daugybe sielvartų.
 103. 11 Bet tu, o Dievo žmogau, bėk nuo šitų dalykų; ir sek paskui teisumą, dievotumą, tikėjimą, meilę, kantrumą, romumą.
 104. 12 Kovok gerąją tikėjimo kovą, nutverk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas, ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akivaizdoje.
 105. 13 Įpareigoju tave Dievo akyse, kuris visa atgaivina, ir prieš Kristų Jėzų, kuris Pontijaus Piloto akivaizdoje liudijo gerą išpažinimą;
 106. 14 kad laikytumeisi šio įsakymo be dėmės, nepeiktinai, iki mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pasirodymo,
 107. 15 kurį jis savo laikais parodys, kuris yra palaimintasis ir vienintelis Valdovas, karalių Karalius ir viešpačių Viešpats;
 108. 16 vienintelis turintis nemirtingumą, gyvenantis šviesoje, prie kurios niekas negali prieiti; kurio neregėjo nei vienas žmogus, nei negali regėti; kuriam tebūna garbė ir amžinoji valdžia. Amen.
 109. 17 Įpareigok tuos, kurie yra turtingi šiame pasaulyje, kad nebūtų išdidūs, nei pasitikėtų nepatikimais turtais, bet gyvuoju Dievu, kuris visko mums apsčiai duoda džiaugsmui;
 110. 18 kad darytų gera, kad būtų turtingi gerais darbais, pasiruošę dalintis, norintys bendrauti;
 111. 19 susikraudami sau gerą pamatą ateinančiam laikui, kad nutvertų amžinąjį gyvenimą.
 112. 20 O Timotiejau, saugok tai, kas tau patikėta, vengdamas suterštų bei tuščių plepalų ir melagingai taip vadinamo mokslo prieštaravimų;
 113. 21 kai kurie jį išpažindami, tikėjimo atžvilgiu nuklydo. Malonė tebūna su tavimi. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top