Advertisement
veronikaaa86

Protocol Macro - final

Oct 4th, 2022 (edited)
978
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Sub Main()
 2.  
 3.     'Sheets.Add(Before:=Sheets("Sheet0")).name = "Protocol"
 4.    'CopyData
 5.    'InsertColumns
 6.    'FormattingProtocol
 7.    
 8.     'Dim lastRow As Integer
 9.    'lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).row
 10.    'FillPracticalAndTheoreticalPoints (lastRow)
 11.    
 12.     'CoursePoints lastRow, 80, 20
 13.    
 14.     'Grade lastRow, 70, 30
 15.    
 16. End Sub
 17.  
 18. Function GetParticipants()
 19.    
 20. End Function
 21.  
 22. Sub SortData()
 23.     Sheets("Protocol").Select
 24.     Columns("C:C").Select
 25.     ActiveWorkbook.Worksheets("Protocol").Sort.SortFields.Clear
 26.     ActiveWorkbook.Worksheets("Protocol").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range( _
 27.         "C1:C2712"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
 28.         xlSortNormal
 29.     With ActiveWorkbook.Worksheets("Protocol").Sort
 30.         .SetRange Range("A2:E2712")
 31.         .Header = xlNo
 32.         .MatchCase = False
 33.         .Orientation = xlTopToBottom
 34.         .SortMethod = xlPinYin
 35.         .Apply
 36.     End With
 37.     ActiveWindow.SmallScroll Down:=0
 38. End Sub
 39.  
 40. Sub Grade(lastRow, pointsFor5, pointsFor3 As Integer)
 41.     Sheets("Protocol").Select
 42.     '=IF(C=100,6,IF(C <=A,3+2*( C -B)/(A-B),5+( C -A)/(95-A)))
 43.    'A - ìèíèìàëåí áðîé êóðñîâè òî÷êè çà îöåíêà 5
 44.    'B - ìèíèìàëåí áðîé êóðñîâè òî÷êè çà îöåíêà 3
 45.    'C - áðîé êóðñîâè òî÷êè (âçèìàò ñå îò ñúîòâåòíàòà êëåòêà ñëåä êàòî áúäàò èç÷èñëåíè)
 46.  
 47.    
 48.     For r = 2 To lastRow
 49.         If Range("B" & r) = "Did not participate in the exam" Then
 50.             Range("C" & r) = ""
 51.         ElseIf Range("B" & r) = 100 Then
 52.             Range("C" & r) = 6
 53.         ElseIf Range("B" & r) <= pointsFor5 Then
 54.             Range("C" & r) = "=3 + 2 * (B" & r & " - " & pointsFor3 & ")/(" & pointsFor5 & " - " & pointsFor3 & ")"
 55.             If Range("C" & r) < 2 Then
 56.                 Range("C" & r) = 2
 57.             ElseIf Range("C" & r) > 6 Then
 58.                 Range("C" & r) = 6
 59.             End If
 60.         Else
 61.             Range("C" & r) = "=5+(B" & r & " - " & pointsFor5 & ")/(95- " & pointsFor5 & ")"
 62.             If Range("C" & r) > 6 Then
 63.                 Range("C" & r) = 6
 64.             End If
 65.         End If
 66.     Next
 67.    
 68. End Sub
 69.  
 70. Sub CoursePoints(lastRow, percentPractical, percentTheoretical As Integer)
 71.     Sheets("Protocol").Select
 72.     '=$P*PP/ 100 + T*PT / 100
 73.    '=D2*80/ 100 + E2*20 / 100
 74.    'P - áðîé òî÷êè Ïðàêòè÷åñêè èçïèò
 75.    'T - áðîé òî÷êè Òåîðåòè÷åí èçïèò
 76.    'PP - ïðîöåíò îò Ïðàêòè÷åñêè èçïèò
 77.    'PT - ïðîöåíò îò Òåîðåòè÷åí èçïèò
 78.    
 79.     Dim isNotParticipate As Boolean
 80.    
 81.     For r = 2 To lastRow
 82.         isNotParticipate = Range("D" & r) = "NO" And Range("E" & r) = "NO"
 83.        
 84.         If isNotParticipate Then
 85.             Range("B" & r) = "Did not participate in the exam"
 86.         Else
 87.             Range("B" & r) = _
 88.         "=D" & r & "*" & percentPractical & " / 100 + E" & r & "*" & percentTheoretical & " / 100"
 89.         End If
 90.     Next
 91. End Sub
 92.  
 93. Sub FillPracticalAndTheoreticalPoints(lastRow As Integer)
 94.     '=VLOOKUP(A2,'Practical Points'!A:B,2,FALSE)
 95.    
 96.     Sheets("Protocol").Select
 97.     For r = 2 To lastRow
 98.         Range("D" & r) = "=VLOOKUP(A" & r & ",'Practical Points'!A:B,2,FALSE)"
 99.         Range("E" & r) = "=VLOOKUP(A" & r & ",'Theoretical Points'!A:B,2,FALSE)"
 100.        
 101.         If Range("D" & r) = 0 And Range("E" & r) = 0 Then
 102.             Range("D" & r) = "NO"
 103.             Range("E" & r) = "NO"
 104.         End If
 105.     Next
 106. End Sub
 107.  
 108. Sub InsertColumns()
 109.     Sheets("Protocol").Select
 110.     Range("B1") = "Course points"
 111.     Range("C1") = "Grade"
 112.     Range("D1") = "Practical Points"
 113.     Range("E1") = "Theoretical Points"
 114. End Sub
 115.  
 116. Sub CopyData()
 117.     Dim col As Variant
 118.     col = GetColumnsAddress("Sheet0", "Username")
 119.    
 120.     If col = False Then
 121.         Msg.Box "Username not found"
 122.     Else
 123.         Sheets("Sheet0").Select
 124.         Columns(col).Select
 125.         Selection.Copy
 126.         Sheets("Protocol").Select
 127.         Columns(1).Select
 128.         ActiveSheet.Paste
 129.     End If
 130. End Sub
 131.  
 132. Function GetColumnsAddress(sheetName, targetColName As String)
 133.     Set col = Sheets(sheetName).Rows(1).Find(What:=targetColName)
 134.    
 135.     If col Is Nothing Then
 136.         GetColumnsAddress = False
 137.     Else
 138.         GetColumnsAddress = col.Column
 139.     End If
 140. End Function
 141.  
 142. Sub FormattingProtocol()
 143.     Sheets("Protocol").Select
 144.     Range("A1:E1").Select
 145.     Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
 146.     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
 147.     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
 148.     With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
 149.         .LineStyle = xlContinuous
 150.         .Weight = xlThin
 151.     End With
 152.     With Selection.Borders(xlEdgeTop)
 153.         .LineStyle = xlContinuous
 154.         .Weight = xlThin
 155.     End With
 156.     With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
 157.         .LineStyle = xlContinuous
 158.         .Weight = xlThin
 159.     End With
 160.     With Selection.Borders(xlEdgeRight)
 161.         .LineStyle = xlContinuous
 162.         .Weight = xlThin
 163.     End With
 164.     With Selection.Borders(xlInsideVertical)
 165.         .LineStyle = xlContinuous
 166.         .Weight = xlThin
 167.     End With
 168.     With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
 169.         .LineStyle = xlContinuous
 170.         .Weight = xlThin
 171.     End With
 172.     Selection.ColumnWidth = 30
 173.     Range("A1:E1").Select
 174.     With Selection.Interior
 175.         .Pattern = xlSolid
 176.         .PatternColorIndex = xlAutomatic
 177.         .ThemeColor = xlThemeColorDark2
 178.     End With
 179.     With Selection
 180.         .HorizontalAlignment = xlGeneral
 181.         .VerticalAlignment = xlCenter
 182.         .ReadingOrder = xlContext
 183.     End With
 184.     With Selection
 185.         .HorizontalAlignment = xlCenter
 186.         .VerticalAlignment = xlCenter
 187.         .ReadingOrder = xlContext
 188.     End With
 189.     Selection.Font.Size = 12
 190.     Selection.Font.Size = 14
 191.     Selection.Font.Bold = True
 192.     Range("A1").Select
 193. End Sub
 194.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement