daily pastebin goal
39%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 17th, 2017 210 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/sed -nf
 2. # sedtris.sed - sed tetris
 3. # 26th of May, 2008
 4. # Julia Jomantaite <julia.jomantaite@gmail.com>
 5. 1{
 6. s/.*/ 2a2a2a2a|3a3a3a3a3a3a3a3a3a3a|2a2a2a2a~/
 7. s/[^~]*~$/&&&/
 8. s/.*/& 2a2a2a2a|0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a|2a2a2a2a~/
 9. s/[^~]*~$/&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&/
 10. s// 2a2a2a2a|4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a|2a2a2a2a~/
 11. s/[^~]*~$/&&&/
 12. s/.*/~&/
 13. s/$/#....,,,~/
 14. s/$/#AAAA AAAA APPA APPA~/
 15. s/$/#AAAA ANAA LPOA AHAA~/
 16. s/$/#AAAA BKIA FPFA CKEA~/
 17. s/$/#AAAA EDCA GPJA IMBA~/
 18. s/$/#ACIA EGME BDJB ACIA~/
 19. s/$/#AAAA IKEA FPFA BKCA~/
 20. s/$/#AAAA CGBA MPDA EJIA~/
 21. s/$/#NEXTAAAA ANAA LPOA AHAA 5~/
 22. s/$/#SCORE0~/
 23. h
 24. b display
 25. }
 26.  
 27. /1/{s/1//;x;s/#\.\.*/&./;s/#\.\{8\}/#./;x;}
 28.  
 29. /^w/b rotate
 30. /^a/b left
 31. /^d/b right
 32. /^s/b nothing
 33. /^\[A/b rotate
 34. /^\[D/b left
 35. /^\[C/b right
 36. /^\[B/b nothing
 37. /^$/b nothing
 38. /^[z ]/{
 39. g
 40. s/#\.*/&.../
 41. s/#\.\{8\}/#./
 42. s/$/#FALL~/
 43. h
 44. b nothing
 45. }
 46. b display
 47.  
 48. :rotate
 49. g
 50. s/#\.*/&./
 51. s/#\.\{8\}/#./
 52. /[14-9x][e-h]/! {/2[e-h]/!y/abcdefghijklmnop/acegikmobdfhjlnp/;}
 53. h
 54. b display
 55.  
 56. :left
 57. g
 58. s/#\.*/&../
 59. s/#\.\{8\}/#./
 60. /|[0-9x][i-p]/! {/[14-9x][a-p][0-9x][i-p]/! {
 61. s/\([0-9x]\)a\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)\([b-p]\)/\1\4\2\3a/g
 62. s/\([b-p]\)\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)a\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)\([b-p]\)/\1\2\3\6\4\5a/g
 63. s/\([b-p]\)\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)a\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)\([b-p]\)/\1\2\3\6\4\5a/g
 64. s/\([b-p]\)\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)a\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)\([b-p]\)/\1\2\3\6\4\5a/g
 65. };}
 66. h
 67. b display
 68.  
 69. :right
 70. g
 71. s/#\.*/&./
 72. s/#\.\{8\}/#./
 73. /[i-p]|/! {/[i-p][14-9x]/!{
 74. s/\([0-9x]\)\([b-p]\)\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)a/\1a\3\4\2/g
 75. s/\([0-9x]\)\([b-p]\)\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)a\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)\([b-p]\)/\1a\3\4\2\5\6\7/g
 76. s/\([0-9x]\)\([b-p]\)\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)a\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)\([b-p]\)/\1a\3\4\2\5\6\7/g
 77. s/\([0-9x]\)\([b-p]\)\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)a\(|\{0,1\}\)\([0-9x]\)\([b-p]\)/\1a\3\4\2\5\6\7/g
 78. };};
 79. h
 80. b display
 81.  
 82. :nothing
 83. g
 84.  
 85. #New brick
 86. /~ \(2a\)*|\([15-9x]a\)*|\(2a\)*~/! {
 87. /[b-p]/! {
 88. #Set % before all 4-letter "words"
 89. t e
 90. :e
 91. s/\(#NEXT\(\( \)\{0,1\}%[A-P]\)*\)\( \)\{0,1\}\([A-P]\)/\1\4%\5/
 92. t e
 93.  
 94. #Set @ before probable new letters
 95. s/^\(~[^~]*~[^~]*~.\{17\}\)\(..\)\(..\)\(..\)\(..\)/\1@\2@\3@\4@\5/
 96. s/^\(~[^~]*~[^~]*~[^~]*~.\{17\}\)\(..\)\(..\)\(..\)\(..\)/\1@\2@\3@\4@\5/
 97. t blank2
 98. :blank2
 99. /#NEXT\([^%]*%\)\{13\}[A-H]%[A-H]%[A-H]%[A-H]/{
 100. s/^\(~[^~]*~[^~]*~[^~]*~[^~]*~.\{17\}\)\(..\)\(..\)\(..\)\(..\)/\1@\2@\3@\4@\5/
 101. /#NEXT\([^%]*%\)\{9\}[A-H]%[A-H]%[A-H]%[A-H]/{
 102. s/^\(~[^~]*~[^~]*~[^~]*~[^~]*~[^~]*~.\{17\}\)\(..\)\(..\)\(..\)\(..\)/\1@\2@\3@\4@\5/
 103. b v2
 104. }
 105. b v1
 106. }
 107. s/^\(~.\{17\}\)\(..\)\(..\)\(..\)\(..\)/\1@\2@\3@\4@\5/
 108. :v1
 109. s/^\(~[^~]*~.\{17\}\)\(..\)\(..\)\(..\)\(..\)/\1@\2@\3@\4@\5/
 110. :v2
 111.  
 112. #Add real new letters (capital)
 113. t f
 114. :f
 115. /^\([^@]*\)[15-9x]@.\([^%]*\)%[I-P]/s/$/#OVER~/
 116. s/^\([^@]*\)@.\([^%]*\)%\([A-P]\)/\1\3\2\3/
 117. t f
 118.  
 119. #Decapitalization
 120. h
 121. s/^\(~[^~]*\)\{6\}~//
 122. x
 123. s/^\(\(~[^~]*\)\{6\}\)\(.*\)$/\1/
 124. y/ABCDEFGHIJKLMNOP/abcdefghijklmnop/
 125. x
 126. H
 127. #Add "Current"
 128. g
 129. s/\n/~/
 130. s/#CURRENT.~//g
 131. s/\(#NEXT[^~]*\)\([0-9x]\)\(.*\)$/\1\2\3#CURRENT\2~/
 132.  
 133. #Add NEXT
 134. :g
 135. /\./{
 136. s/#/$/
 137. s/\./@/
 138. b g
 139. }
 140. s/@/./g
 141. s/^\([^#]*\)#\([^~]*\)\(.*\)\(#NEXT[^~]*\)/\1#\2\3#NEXT\2/
 142.  
 143. s/\([^.]\)\(\.\)\([^.]*\)\(#NEXT[^~]*\)/\1\2\3\4 1/
 144. s/\([^.]\)\(\.\{2\}\)\([^.]*\)\(#NEXT[^~]*\)/\1\2\3\4 5/
 145. s/\([^.]\)\(\.\{3\}\)\([^.]*\)\(#NEXT[^~]*\)/\1\2\3\4 6/
 146. s/\([^.]\)\(\.\{4\}\)\([^.]*\)\(#NEXT[^~]*\)/\1\2\3\4 7/
 147. s/\([^.]\)\(\.\{5\}\)\([^.]*\)\(#NEXT[^~]*\)/\1\2\3\4 8/
 148. s/\([^.]\)\(\.\{6\}\)\([^.]*\)\(#NEXT[^~]*\)/\1\2\3\4 9/
 149. s/\([^.]\)\(\.\{7\}\)\([^.]*\)\(#NEXT[^~]*\)/\1\2\3\4 x/
 150. s/\$/#/g
 151.  
 152. h
 153. s/\(,*\)\([^,]*#NEXT[^~]*\)/\1\2\1/
 154. s/.*#NEXT\([^~]*\)~.*/\1/
 155.  
 156. :g2
 157. /,/{
 158. s/\,/@/
 159. y/ABCDEFGHIJKLMNOP/ACEGIKMOBDFHJLNP/
 160. b g2
 161. }
 162. s/@//g
 163. H
 164. g
 165. s/\n/~/
 166. s/\(#NEXT\)[^~]*\(~.*\)~\([^~]*\)$/\1\3\2/
 167. h
 168. b display
 169. };};
 170.  
 171. #Eat that line
 172. t d
 173. :d
 174. /~ \(2a\)*|\([15-9x]a\)*|\(2a\)*~/ {
 175. s/~ \(2a\)*|\([15-9x]a\)*|\(2a\)*//
 176. s/^~\([^~]*~\)\{3\}/& 2a2a2a2a|0a0a0a0a0a0a0a0a0a0a|2a2a2a2a~/
 177. s/#SCORE[^~]*/&A/
 178. b d
 179. }
 180. #Scoring
 181. /#SCORE[^~]*A/{
 182. s/\(#SCORE[^~]*\)AAAA/\1+1200z/
 183. s/\(#SCORE[^~]*\)AAA/\1+300z/
 184. s/\(#SCORE[^~]*\)AA/\1+100z/
 185. s/\(#SCORE[^~]*\)A/\1+40z/
 186.  
 187. /#SCORE[0-9]*+[0-9]*z/{
 188. s/+/@+/
 189. :finnul
 190. /0z/{
 191. /#SCORE@/b endsum
 192. s/\(.\)@/@\1/
 193. s/0z/z/
 194. /+z/b endsum
 195. b finnul
 196. }
 197. t incr
 198. :incr
 199. s/9\(%*\)@/%\1@/
 200. t incr
 201. s/#SCORE\(%*\)@/#SCORE0\1@/
 202. s/8\(%*\)@/9\1@/
 203. s/7\(%*\)@/8\1@/
 204. s/6\(%*\)@/7\1@/
 205. s/5\(%*\)@/6\1@/
 206. s/4\(%*\)@/5\1@/
 207. s/3\(%*\)@/4\1@/
 208. s/2\(%*\)@/3\1@/
 209. s/1\(%*\)@/2\1@/
 210. s/0\(%*\)@/1\1@/
 211. s/%/0/g
 212. t blank
 213. :blank
 214. s/9z/8z/
 215. t incr
 216. s/8z/7z/
 217. t incr
 218. s/7z/6z/
 219. t incr
 220. s/6z/5z/
 221. t incr
 222. s/5z/4z/
 223. t incr
 224. s/4z/3z/
 225. t incr
 226. s/3z/2z/
 227. t incr
 228. s/2z/1z/
 229. t incr
 230. s/1z/0z/
 231. t finnul
 232. :endsum
 233. s/@//
 234. s/#SCORE\([0-9]*\)+\([0-9]*\)z/#SCORE\2\1/
 235. }
 236. h
 237. b display
 238. }
 239.  
 240. #Falling down
 241. :fall
 242. /~[^~]*[03][i-p].\{38\}[14-9x]/! {
 243. :c
 244. #Find the lowest line with the...
 245. s/\(~[^~]*[b-p][^~]*\)~\([^b-p~]*~\)/\1z\2/
 246. s/~\([^~b-p]*\)\([b-p]\)\([^~]\{39\}\)[a-p]/~\1a\3\2/
 247. s/~\([^~b-p]*\)\([b-p]\)\([^~]\{39\}\)[a-p]/~\1a\3\2/
 248. s/~\([^~b-p]*\)\([b-p]\)\([^~]\{39\}\)[a-p]/~\1a\3\2/
 249. s/~\([^~b-p]*\)\([b-p]\)\([^~]\{39\}\)[a-p]/~\1a\3\2/
 250. s/z/~/
 251. /[^~]*[b-p][^~]*~[^~b-p]*~[^~]*[b-p][^~]*/b c
 252. /#FALL~$/b fall
 253. h
 254. b display
 255. }
 256. s/#FALL~//g
 257.  
 258. #Freezing
 259. s/0[b-h]/0a/g
 260. t i
 261. :i
 262. s/\(0[i-p]\)\(.*#CURRENT\)\(.\)/\3a\2\3/
 263. t i
 264.  
 265. s/\([15-9x]\)[b-p]/\1a/g
 266. s/2[b-p]/2a/g
 267. s/3[b-h]/3a/g
 268. s/4[b-p]/4a/g
 269.  
 270. #if it's over
 271. /3[i-p]/ s/$/#OVER~/
 272. /[15-9x][i-p]/{
 273. s/\([15-9x]\)\([i-p]\)/\1a/g
 274. s/$/#OVER~/
 275. }
 276. h
 277.  
 278. #Display
 279. :display
 280. g
 281. s/#\.*/&./
 282. s/#\.\{8\}/#./
 283. s/,\{1,\}/&,/
 284. s/,\{5\}/,/
 285. s/#FALL~//g
 286. h
 287.  
 288. s/^~/~ +----------+~/
 289. s/~[^~]*~$/& +----------+/
 290. s/~[^~]*|[^~]*3[^~]*//g
 291. s/~[^~]*|[^~]*4[^~]*//g
 292. s/2[a-h]//g
 293. s/\([15-9x]\)[i-p]/\1a/g
 294.  
 295. /#OVER/s/^\(\(~[^~]*\)\{6\}~\)\([^~]*~\)/\1 |GAME OVER!|~/
 296.  
 297. /#CURRENT1/s/0[i-p]/O/g
 298. /#CURRENT5/s/0[i-p]/O/g
 299. /#CURRENT6/s/0[i-p]/O/g
 300. /#CURRENT7/s/0[i-p]/O/g
 301. /#CURRENT8/s/0[i-p]/O/g
 302. /#CURRENT9/s/0[i-p]/O/g
 303. /#CURRENTx/s/0[i-p]/O/g
 304. s/0[a-h]/ /g
 305. #s/[+|\-]/&/g
 306. s/1[a-h]/X/g
 307. s/5[a-h]/X/g
 308. s/6[a-h]/X/g
 309. s/7[a-h]/X/g
 310. s/8[a-h]/X/g
 311. s/9[a-h]/X/g
 312. s/x[a-h]/X/g
 313.  
 314. :decap
 315. /#NEXT[^~]*[A-P]/{
 316. s/\(#NEXT[^~]*\)[A-H]/\1 /
 317. s/\(#NEXT[^~]*\)[I-P]/\1X/
 318. b decap
 319. }
 320. s/\(#NEXT[^~]*\)     /\1/
 321.  
 322. s/^\(\(~[^~]*\)\{2\}\)/&   Next:/
 323. s/^\(\(~[^~]*\)\{3\}\)\(.*\)\(#NEXT\([^~]\{4\}\)\)/\1    \5\3\4/
 324. s/^\(\(~[^~]*\)\{4\}\)\(.*\)\(#NEXT[^~]\{4\} \([^~]\{4\}\)\)/\1    \5\3\4/
 325. s/^\(\(~[^~]*\)\{5\}\)\(.*\)\(#NEXT\([^~]\{4\} \)\{2\}\([^~]\{4\}\)\)/\1    \6\3\4/
 326. s/^\(\(~[^~]*\)\{6\}\)\(.*\)\(#NEXT\([^~]\{4\} \)\{3\}\([^~]\{4\}\)\)/\1    \6\3\4/
 327. s/^\(\(~[^~]*\)\{7\}\)\(.*\)\(#SCORE\([^~]*\)\)/\1   Score:\5 \3\4/
 328. s/ \(X\{1,4\}\)/ \1 /g
 329. s/^\(\(~[^~]*\)\{9\}\)/&  "w" or up - rotate/
 330. s/^\(\(~[^~]*\)\{10\}\)/&  "a" or left - left/
 331. s/^\(\(~[^~]*\)\{11\}\)/&  "d" or right - right/
 332. s/^\(\(~[^~]*\)\{12\}\)/&  "s" or down - one step down/
 333. s/^\(\(~[^~]*\)\{13\}\)/&  "z" or space - drop down/
 334.  
 335. #uncomment the line below to switch colours off
 336. #s/\[\([0-9]*;\)*[0-9]*m//g
 337. s/#[^~]*~//g
 338. s/^~//
 339. s/~/\
 340. /g
 341. i\
 342. 
 343. p
 344. /GAME OVER!/q
RAW Paste Data
Top