a53

Fibonacci2

a53
Jan 24th, 2020
130
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #define M 666013;
 3. using namespace std;
 4. struct Mat /// Struct ce retine o matrice 2x2
 5. {
 6. int mat[2][2];
 7. };
 8. const Mat nullMat= /// Elementul neutru la inmultirea matricelor 2x2
 9. {
 10. {{1, 0},
 11. {0, 1}}
 12. };
 13. const Mat initMat= /// Matricea pe care o ridicam la puterea k
 14. {
 15. {{1, 1},
 16. {1, 0}}
 17. };
 18.  
 19. Mat prod(Mat a,Mat b) /// Functie ce calculeaza a*b
 20. {
 21. Mat ret;
 22. ret.mat[0][0]=(1LL*a.mat[0][0]*b.mat[0][0]+1LL*a.mat[0][1]*b.mat[1][0])%M;
 23. ret.mat[0][1]=(1LL*a.mat[0][0]*b.mat[0][1]+1LL*a.mat[0][1]*b.mat[1][1])%M;
 24. ret.mat[1][0]=(1LL*a.mat[1][0]*b.mat[0][0]+1LL*a.mat[1][1]*b.mat[1][0])%M;
 25. ret.mat[1][1]=(1LL*a.mat[1][0]*b.mat[0][1]+1LL*a.mat[1][1]*b.mat[1][1])%M;
 26. return ret;
 27. }
 28.  
 29. Mat pwr(Mat mat,int n) /// Functie recursiva pentru calcularea mat^n
 30. {
 31. if(!n)
 32. return nullMat;
 33. if(n&1)
 34. return prod(mat,pwr(prod(mat,mat),n>>1));
 35. return pwr(prod(mat,mat),n>>1);
 36. }
 37.  
 38. int main()
 39. {
 40. int n;
 41. cin>>n;
 42. cout<<pwr(initMat,n).mat[0][1]<<'\n';
 43. return 0;
 44. }
RAW Paste Data