SHARE
TWEET

humilaucity.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Jun 9th, 2016 123 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_HumilauCity: ; ef2d0
 2.     musicheader 4, 1, Music_HumilauCity_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_HumilauCity_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_HumilauCity_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_HumilauCity_Ch4
 6. ; ef2d9
 7.  
 8. Music_HumilauCity_Ch1: ; ef2d9
 9.     tempo 160
 10.     volume $77
 11.     stereopanning $f
 12. Music_HumilauCity_Ch1_loop:
 13.     vibrato $12, $45 ; ef2e5
 14.     dutycycle $2
 15.     notetype $6, $34
 16.     octave 4
 17.     note B_, 1
 18.     note F#, 1
 19.     note C#, 1
 20.     octave 3
 21.     note G#, 1
 22.     note D#, 1
 23.     note A_, 1
 24.     intensity $44
 25.     octave 1
 26.     note F#, 1
 27.     note A_, 1
 28.     octave 2
 29.     note D#, 1
 30.     note G#, 1
 31.     octave 3
 32.     intensity $54
 33.     note C#, 1
 34.     note F#, 1
 35.     note B_, 1
 36.     octave 4
 37.     note E_, 1
 38.     note A_, 1
 39.     octave 5
 40.     note D#, 1
 41.     octave 3
 42.     notetype $c, $A0
 43.     note B_, 15
 44.     intensity $A7
 45.     note B_, 6
 46.     notetype $6, $67
 47.     note A_, 1
 48.     octave 4
 49.     intensity $87
 50.     note C#, 1
 51.     notetype $c, $A7
 52.     note D#, 4
 53.     note D_, 2
 54.     note C#, 2
 55.     octave 3
 56.     note A#, 2
 57.     intensity $A0
 58.     note B_, 16
 59.     intensity $A7
 60.     note B_, 6
 61.     octave 4
 62.     note C#, 2
 63.     octave 3
 64.     note G#, 2
 65.     note F_, 2
 66.     note D_, 2
 67.     note A#, 2
 68.     intensity $A0
 69.     note B_, 15
 70.     intensity $A7
 71.     note B_, 6
 72.     notetype $6, $67
 73.     note A_, 1
 74.     octave 4
 75.     intensity $87
 76.     note C#, 1
 77.     notetype $c, $A7
 78.     note D#, 4
 79.     note D_, 2
 80.     note C#, 2
 81.     octave 3
 82.     note A#, 2
 83.     intensity $A0
 84.     note B_, 10
 85.     intensity $A7
 86.     note B_, 4
 87.     note A#, 1
 88.     note B_, 1
 89.     octave 4
 90.     note C#, 1
 91.     note __, 1
 92.     note C#, 1
 93.     note __, 1
 94.     note C#, 1
 95.     note __, 1
 96.     note C#, 1
 97.     note __, 3
 98.     octave 3
 99.     note A_, 6
 100. ;;;;;;;;;;;;;mark
 101.     note G#, 2
 102.     note E_, 1
 103.     note __, 1
 104.     note F#, 2
 105.     octave 2
 106.     note B_, 1
 107.     note __, 1
 108.     octave 3
 109.     intensity $A0
 110.     note E_, 8
 111.     intensity $A7
 112.     note E_, 4
 113.     intensity $67
 114.     vibrato $12, $F2
 115.     note E_, 4
 116.     intensity $A7
 117.     note __, 2
 118.     vibrato $12, $45
 119.     note D#, 2
 120.     note F#, 2
 121.     intensity $A0
 122.     note D#, 4
 123.     intensity $A7
 124.     vibrato $12, $F2
 125.     note D#, 6
 126.     note __, 2
 127.     octave 2
 128.     note B_, 2
 129.     octave 3
 130.     note C#, 2
 131.     note D_, 4
 132.     note C#, 2
 133.     note __, 2
 134.     note F_, 2
 135.     note __, 2
 136.     note F#, 4
 137.     note __, 2
 138.     note G#, 2
 139.     vibrato $12, $45
 140.     note E_, 1
 141.     note __, 1
 142.     note F#, 2
 143.     octave 2
 144.     note B_, 1
 145.     note __, 1
 146.     octave 3
 147.     intensity $A0
 148.     note E_, 8
 149.     intensity $A7
 150.     note E_, 4
 151.     vibrato $12, $F2
 152.     intensity $67
 153.     note E_, 4
 154.     note __, 2
 155.     vibrato $12, $45
 156.     intensity $A7
 157.     note D#, 2
 158.     note F#, 2
 159.     intensity $A0
 160.     note D#, 4
 161.     intensity $A7
 162.     vibrato $12, $F2
 163.     note D#, 6
 164.     note __, 2
 165.     octave 2
 166.     note B_, 2
 167.     octave 3
 168.     note C#, 2
 169.     note D_, 6
 170.     note C#, 1
 171.     note __, 1
 172.     note F_, 1
 173.     note __, 3
 174.     note G#, 4
 175.     note A_, 2
 176.     octave 4
 177. ;;;;;;;;;;;;;;mark
 178.     dutycycle $0
 179.     vibrato $12, $45
 180.     note B_, 8
 181.     note E_, 8
 182.     note D_, 8
 183.     octave 3
 184.     note A_, 2
 185.     octave 4
 186.     note E_, 2
 187.     note F#, 2
 188.     note G_, 2
 189.     note A_, 2
 190.     note F#, 2
 191.     note __, 2
 192.     note D_, 2
 193.     note __, 2
 194.     note A_, 2
 195.     note __, 2
 196.     intensity $C7
 197.     note G#, 9
 198.     notetype $6, $C7
 199.     note F#, 1
 200.     note F_, 1
 201.     notetype $c, $C7
 202.     note E_, 8
 203.     note G_, 7
 204.     notetype $6, $C7
 205.     note F#, 1
 206.     note F_, 1
 207.     notetype $c, $C7
 208.     note E_, 8
 209.     note A_, 7
 210.     notetype $6, $C7
 211.     note G#, 1
 212.     note G_, 1
 213.     notetype $c, $C7
 214.     note F#, 8
 215.     note B_, 6
 216.     note __, 4
 217.     note B_, 2
 218.     octave 5
 219.     note C_, 2
 220.     octave 4
 221.     note A_, 2
 222.     note E_, 1
 223.     note __, 1
 224.     note E_, 1
 225.     note __, 1
 226.     note E_, 1
 227.     note __, 1
 228.     note F#, 1
 229.     note __, 1
 230.     dutycycle $2
 231.     notetype $6, $34
 232.     octave 4
 233.     note B_, 1
 234.     note F#, 1
 235.     note C#, 1
 236.     octave 3
 237.     note G#, 1
 238.     note D#, 1
 239.     note A_, 1
 240.     intensity $44
 241.     octave 1
 242.     note F#, 1
 243.     note A_, 1
 244.     octave 2
 245.     note D#, 1
 246.     note G#, 1
 247.     octave 3
 248.     intensity $54
 249.     note C#, 1
 250.     note F#, 1
 251.     note B_, 1
 252.     octave 4
 253.     note E_, 1
 254.     note A_, 1
 255.     octave 5
 256.     note D#, 1
 257.     octave 3
 258.     notetype $c, $B7
 259. ;;;;;;;;;;;;;;;mark
 260.     note G#, 6
 261.     vibrato $12, $F2
 262.     note E_, 6
 263.     note __, 2
 264.     vibrato $12, $55
 265.     note D_, 1
 266.     note E_, 1
 267.     note F#, 2
 268.     note __, 4
 269.     octave 4
 270.     intensity $B0
 271.     note D#, 2
 272.     intensity $B7
 273.     vibrato $12, $F2
 274.     note D#, 6
 275.     note D_, 1
 276.     note C#, 1
 277.     octave 3
 278.     note B_, 2
 279.     vibrato $12, $55
 280.     note __, 4
 281.     octave 4
 282.     note F#, 6
 283.     note D#, 2
 284.     octave 3
 285.     note B_, 2
 286.     octave 4
 287.     note E_, 6
 288.     vibrato $12, $F2
 289.     note C#, 2
 290.     vibrato $12, $55
 291.     note __, 6
 292.     note D#, 2
 293.     note E_, 2
 294.     note __, 2
 295.     note C#, 2
 296.     note E_, 2
 297.     note __, 2
 298.     note C#, 2
 299.     note E_, 2
 300.     note C#, 1
 301.     note D#, 1
 302.     vibrato $12, $F2
 303.     note F#, 6
 304.     note D#, 2
 305.     note __, 2
 306.     note C#, 2
 307.     note __, 2
 308.     vibrato $12, $55
 309.     note D#, 1
 310.     note C#, 1
 311.     octave 3
 312.     note B_, 6
 313.     vibrato $12, $F2
 314.     intensity $67
 315.     note B_, 6
 316.     vibrato $12, $55
 317.     intensity $B7
 318.     note G#, 2
 319.     note A_, 2
 320.     octave 4
 321.     vibrato $12, $F2
 322.     note D_, 6
 323.     vibrato $12, $55
 324.     note C#, 2
 325.     note __, 2
 326.     octave 3
 327.     note G#, 2
 328.     note __, 2
 329.     note A_, 2
 330. ;;;;;;;;;;;;;;;;mark
 331.     dutycycle $0
 332.     vibrato $12, $45
 333.     octave 4
 334.     note B_, 6
 335.     note E_, 2
 336.     note __, 6
 337.     note D#, 1
 338.     note E_, 1
 339.     note F#, 3
 340.     note __, 3
 341.     octave 5
 342.     intensity $B0
 343.     note D#, 2
 344.     intensity $B7
 345.     note D#, 6
 346.     note D_, 1
 347.     note C#, 1
 348.     octave 4
 349.     note B_, 3
 350.     note __, 3
 351.     octave 5
 352.     note F#, 6
 353.     note A_, 2
 354.     note __, 2
 355.     note G#, 2
 356.     note A_, 2
 357.     note B_, 2
 358.     note F_, 2
 359.     note F#, 2
 360.     note G#, 2
 361.     note D_, 2
 362.     note C#, 2
 363.     note E_, 2
 364.     note __, 2
 365.     note C#, 2
 366.     note E_, 2
 367.     note __, 2
 368.     note C#, 2
 369.     note E_, 2
 370.     note E_, 1
 371.     note F#, 1
 372.     intensity $B0
 373.     note G#, 4
 374.     intensity $B7
 375.     note G#, 5
 376.     note __, 1
 377.     note A_, 2
 378.     note __, 2
 379.     note F#, 2
 380.     intensity $B0
 381.     note E_, 5
 382.     intensity $B7
 383.     note E_, 7
 384.     note __, 2
 385.     note E_, 1
 386.     note F#, 1
 387.     note G_, 1
 388.     note __, 1
 389.     note G_, 1
 390.     note __, 1
 391.     note G_, 1
 392.     note __, 1
 393.     note G_, 1
 394.     note __, 1
 395.     loopchannel 0, Music_HumilauCity_Ch1_loop
 396.  
 397. Music_HumilauCity_Ch2: ; ef3eb
 398.     vibrato $12, $25
 399.     stereopanning $f0
 400.     tone $0002
 401. Music_HumilauCity_Ch2_loop:
 402.     dutycycle $2
 403.     notetype $c, $83
 404.     octave 4
 405.     note B_, 2
 406.     note G#, 2
 407.     note A_, 2
 408.     note F#, 2
 409.     octave 3
 410.     intensity $80
 411.     dutycycle $0
 412.     note C#, 2
 413.     intensity $87
 414.     note C#, 6
 415.     intensity $80
 416.     note E_, 2
 417.     intensity $87
 418.     note E_, 6
 419.     note F#, 5
 420.     notetype $3, $87
 421.     note F#, 1
 422.     note G#, 1
 423.     note A_, 1
 424.     note A#, 1
 425.     notetype $c, $87
 426.     note B_, 4
 427.     note A#, 2
 428.     note A_, 2
 429.     note G_, 2
 430.     note D#, 6
 431.     note D_, 1
 432.     note D#, 1
 433.     note F#, 6
 434.     note F_, 1
 435.     note F#, 1
 436.     note G#, 6
 437.     note B_, 2
 438.     note D_, 2
 439.     octave 2
 440.     note B_, 2
 441.     note G#, 2
 442.     octave 3
 443.     note C_, 2
 444.     note C#, 6
 445.     note C_, 1
 446.     note C#, 1
 447.     note E_, 6
 448.     note D#, 1
 449.     note E_, 1
 450.     note F#, 2
 451.     note F#, 3
 452.     notetype $3, $87
 453.     note __, 1
 454.     note G#, 1
 455.     note A_, 1
 456.     note A#, 1
 457.     notetype $c, $87
 458.     note B_, 4
 459.     note A#, 2
 460.     note A_, 2
 461.     note G_, 2
 462.     note D#, 6
 463.     note D_, 1
 464.     note D#, 1
 465.     note F#, 6
 466.     note G#, 1
 467.     note A_, 1
 468.     note A#, 1
 469.     note __, 1
 470.     note A#, 1
 471.     note __, 1
 472.     note A#, 1
 473.     note __, 1
 474.     note A#, 1
 475.     note __, 3
 476.     note A_, 6
 477. ;;;;;;;;;;;;;;;mark
 478.     intensity $64
 479.     note G#, 2
 480.     note G#, 2
 481.     note G#, 2
 482.     note G_, 2
 483.     note G#, 2
 484.     note G#, 2
 485.     note G#, 2
 486.     note G#, 2
 487.     note G#, 2
 488.     note G#, 2
 489.     note G#, 2
 490.     octave 4
 491.     note C#, 2
 492.     octave 3
 493.     note G#, 2
 494.     note B_, 2
 495.     note A_, 2
 496.     note G#, 2
 497.     note A#, 2
 498.     note A#, 2
 499.     note A#, 1
 500.     note A#, 1
 501.     note A#, 2
 502.     note F#, 2
 503.     octave 4
 504.     note F#, 2
 505.     note D#, 2
 506.     octave 3
 507.     note B_, 2
 508.     note A_, 2
 509.     note A_, 2
 510.     note A_, 2
 511.     note A_, 2
 512.     note A_, 2
 513.     note A_, 3
 514.     note __, 1
 515.     note G_, 2
 516.     note G#, 2
 517.     note G#, 2
 518.     note G#, 2
 519.     note G_, 2
 520.     note G#, 2
 521.     note G#, 2
 522.     note G#, 2
 523.     note G#, 2
 524.     note G#, 2
 525.     note G#, 2
 526.     note G#, 2
 527.     octave 4
 528.     note D#, 2
 529.     octave 3
 530.     note G#, 2
 531.     note G#, 2
 532.     note A_, 2
 533.     note G#, 2
 534.     note A#, 2
 535.     note A#, 2
 536.     note A#, 2
 537.     note A#, 2
 538.     note F#, 2
 539.     octave 4
 540.     note F#, 2
 541.     note D#, 2
 542.     octave 3
 543.     note B_, 2
 544.     note A_, 2
 545.     note A_, 2
 546.     note A_, 2
 547.     note G_, 4
 548.     note A_, 2
 549.     note A_, 4
 550. ;;;;;;;;;;;;;mark
 551.     intensity $82
 552.     octave 4
 553.     note E_, 1
 554.     octave 3
 555.     note B_, 1
 556.     note G_, 1
 557.     note E_, 1
 558.     octave 4
 559.     note E_, 1
 560.     note __, 1
 561.     octave 3
 562.     note G_, 1
 563.     note E_, 1
 564.     octave 4
 565.     note G_, 1
 566.     note E_, 1
 567.     octave 3
 568.     note B_, 1
 569.     note G_, 1
 570.     note B_, 1
 571.     note G_, 1
 572.     note E_, 1
 573.     octave 2
 574.     note B_, 1
 575.     intensity $A7
 576.     octave 3
 577.     note F#, 8
 578.     note A_, 6
 579.     intensity $82
 580.     octave 3
 581.     note A#, 1
 582.     octave 4
 583.     note C_, 1
 584.     note D_, 1
 585.     octave 3
 586.     note A_, 1
 587.     note F#, 1
 588.     note D_, 1
 589.     octave 4
 590.     note F#, 1
 591.     note __, 1
 592.     note D_, 1
 593.     octave 3
 594.     note A_, 1
 595.     octave 4
 596.     note A_, 1
 597.     note D_, 1
 598.     octave 3
 599.     note A_, 1
 600.     note F#, 1
 601.     note A_, 1
 602.     note F#, 1
 603.     note D_, 1
 604.     octave 4
 605.     note A_, 1
 606.     notetype $6, $A7
 607.     octave 3
 608.     note B_, 14
 609.     note A#, 1
 610.     note A_, 1
 611.     note G#, 4
 612.     note B_, 7
 613.     note A#, 1
 614.     note A_, 2
 615.     note G#, 2
 616.     octave 4
 617.     note C_, 14
 618.     octave 3
 619.     note B_, 1
 620.     note A#, 1
 621.     note A_, 4
 622.     octave 4
 623.     note C_, 8
 624.     octave 3
 625.     note B_, 2
 626.     note A_, 2
 627.     octave 4
 628.     note D_, 14
 629.     note C#, 1
 630.     note C_, 1
 631.     octave 3
 632.     note B_, 4
 633.     octave 4
 634.     note D_, 8
 635.     note C_, 2
 636.     octave 3
 637.     note A_, 2
 638.     octave 4
 639.     notetype $c, $82
 640.     note E_, 1
 641.     octave 3
 642.     note B_, 1
 643.     note G_, 1
 644.     note E_, 1
 645.     octave 4
 646.     note G_, 1
 647.     note __, 1
 648.     octave 3
 649.     note B_, 1
 650.     note G_, 1
 651.     octave 4
 652.     note B_, 1
 653.     note G_, 1
 654.     note E_, 1
 655.     octave 3
 656.     note B_, 1
 657.     octave 4
 658.     note G_, 1
 659.     note E_, 1
 660.     octave 3
 661.     note B_, 1
 662.     note G_, 1
 663.     intensity $A7
 664.     octave 4
 665.     note C_, 1
 666.     note __, 1
 667.     note C_, 1
 668.     note __, 1
 669.     note C_, 1
 670.     note __, 1
 671.     octave 3
 672.     note B_, 1
 673.     note __, 1
 674.     intensity $83
 675.     dutycycle $2
 676.     octave 4
 677.     note B_, 2
 678.     note G#, 2
 679.     note A_, 2
 680.     note F#, 2
 681. ;;;;;;;;;;;;;;mark
 682.     intensity $87
 683.     octave 3
 684.     note E_, 6
 685.     note C#, 6
 686.     note __, 2
 687.     octave 2
 688.     note B_, 1
 689.     octave 3
 690.     note C#, 1
 691.     note D#, 2
 692.     note __, 4
 693.     note B_, 8
 694.     note A_, 1
 695.     note G#, 1
 696.     note F#, 2
 697.     note __, 4
 698.     octave 4
 699.     note D#, 6
 700.     octave 3
 701.     note B_, 2
 702.     note F#, 2
 703.     octave 4
 704.     note C#, 6
 705.     octave 3
 706.     note G#, 2
 707.     note __, 6
 708.     octave 4
 709.     note C_, 2
 710.     note C#, 2
 711.     note __, 2
 712.     octave 3
 713.     note A_, 2
 714.     octave 4
 715.     note C#, 2
 716.     note __, 2
 717.     octave 3
 718.     note A_, 2
 719.     octave 4
 720.     note C#, 2
 721.     octave 3
 722.     note A_, 2
 723.     octave 4
 724.     note C#, 6
 725.     octave 3
 726.     note A_, 2
 727.     note __, 2
 728.     note F#, 2
 729.     note __, 2
 730.     note A_, 1
 731.     note F#, 1
 732.     note G#, 6
 733.     note G_, 2
 734.     note __, 2
 735.     note G#, 2
 736.     octave 2
 737.     note F_, 2
 738.     note F#, 2
 739.     note G#, 6
 740.     note F_, 2
 741.     note __, 2
 742.     note G#, 2
 743.     octave 3
 744.     note D_, 2
 745.     note __, 2
 746.     dutycycle $0
 747.     note E_, 6
 748.     note C#, 1
 749.     note D#, 1
 750.     note E_, 2
 751.     note G#, 2
 752.     note __, 2
 753.     note A_, 1
 754.     note G#, 1
 755.     note D#, 2
 756.     note __, 4
 757.     octave 2
 758.     note B_, 1
 759.     octave 3
 760.     note C#, 1
 761.     note D#, 2
 762.     note F#, 2
 763.     note __, 2
 764.     note A_, 1
 765.     note G#, 1
 766.     note F#, 2
 767.     note __, 4
 768.     octave 2
 769.     note B_, 1
 770.     octave 3
 771.     note C#, 1
 772.     note D#, 2
 773.     note D#, 1
 774.     note E_, 1
 775.     note F#, 2
 776.     note F#, 1
 777.     note G#, 1
 778.     note B_, 2
 779.     octave 4
 780.     note C#, 1
 781.     note __, 1
 782.     octave 3
 783.     note G#, 2
 784.     note B_, 1
 785.     note __, 1
 786.     note F_, 2
 787.     note G#, 1
 788.     note __, 1
 789.     note C#, 2
 790.     note F_, 1
 791.     note G#, 1
 792.     octave 4
 793.     note C#, 2
 794.     note __, 2
 795.     octave 3
 796.     note A_, 2
 797.     octave 4
 798.     note C#, 2
 799.     note __, 2
 800.     octave 3
 801.     note A_, 2
 802.     octave 4
 803.     note C#, 2
 804.     note C#, 1
 805.     note D#, 1
 806.     note E_, 8
 807.     note C_, 4
 808.     octave 3
 809.     note A_, 4
 810.     octave 4
 811.     note C_, 4
 812.     octave 3
 813.     note A_, 4
 814.     note E_, 4
 815.     note C_, 4
 816.     octave 4
 817.     note C_, 1
 818.     note __, 1
 819.     note C_, 1
 820.     note __, 1
 821.     note C_, 1
 822.     note __, 1
 823.     note C_, 1
 824.     note __, 1
 825.     loopchannel 0, Music_HumilauCity_Ch2_loop
 826.  
 827. Music_HumilauCity_Ch3: ; ef4e1
 828.     stereopanning $ff
 829.     vibrato $12, $15
 830.     notetype $c, $13
 831.     octave 2
 832.     note __, 8
 833. Music_HumilauCity_Ch3_loop:
 834.     note F#, 4
 835.     note __, 2
 836.     note F#, 1
 837.     note __, 1
 838.     note F#, 1
 839.     note __, 1
 840.     octave 3
 841.     note C#, 4
 842.     note C_, 2
 843.     octave 2
 844.     note B_, 4
 845.     note __, 2
 846.     note B_, 1
 847.     note __, 1
 848.     note A_, 1
 849.     note __, 1
 850.     note A_, 1
 851.     note __, 1
 852.     note B_, 4
 853.     note G#, 4
 854.     note __, 2
 855.     note G#, 1
 856.     note __, 1
 857.     note G#, 1
 858.     note __, 1
 859.     note D#, 2
 860.     octave 3
 861.     note D#, 2
 862.     note D_, 2
 863.     note C#, 4
 864.     note __, 2
 865.     note C#, 1
 866.     note __, 1
 867.     octave 2
 868.     note C#, 1
 869.     note __, 1
 870.     octave 3
 871.     note C#, 2
 872.     note __, 2
 873.     octave 2
 874.     note C#, 1
 875.     note __, 1
 876.     note F#, 4
 877.     note __, 2
 878.     note F#, 1
 879.     note __, 1
 880.     note F#, 1
 881.     note __, 1
 882.     octave 3
 883.     note C#, 2
 884.     note C_, 2
 885.     octave 2
 886.     note B_, 1
 887.     note __, 1
 888.     note B_, 1
 889.     note __, 1
 890.     octave 1
 891.     note B_, 4
 892.     octave 2
 893.     note B_, 1
 894.     note __, 1
 895.     note A_, 1
 896.     note __, 1
 897.     note A_, 1
 898.     note __, 1
 899.     note F#, 4
 900.     note G#, 4
 901.     note __, 2
 902.     note G#, 1
 903.     note __, 1
 904.     note G#, 1
 905.     note __, 1
 906.     octave 3
 907.     note D#, 4
 908.     note D_, 2
 909.     octave 2
 910.     note C#, 1
 911.     note __, 1
 912.     note C#, 1
 913.     note __, 1
 914.     note C#, 1
 915.     note __, 1
 916.     note C#, 1
 917.     note __, 3
 918.     note C#, 6
 919. ;;;;;;;;;;;;;;mark
 920.     note F#, 1
 921.     note __, 1
 922.     note F#, 1
 923.     note __, 1
 924.     intensity $23
 925.     note F#, 1
 926.     note __, 1
 927.     intensity $13
 928.     note F#, 1
 929.     note __, 1
 930.     intensity $23
 931.     note F#, 1
 932.     note __, 1
 933.     note F#, 1
 934.     note __, 1
 935.     intensity $13
 936.     note F#, 1
 937.     note __, 1
 938.     intensity $23
 939.     note F#, 1
 940.     note __, 1
 941.     intensity $13
 942.     note B_, 1
 943.     note __, 1
 944.     note B_, 1
 945.     note __, 1
 946.     intensity $23
 947.     note B_, 1
 948.     note __, 1
 949.     intensity $13
 950.     note B_, 1
 951.     note __, 1
 952.     intensity $23
 953.     note B_, 1
 954.     note __, 1
 955.     note B_, 1
 956.     note __, 1
 957.     intensity $13
 958.     note B_, 1
 959.     note __, 1
 960.     intensity $23
 961.     note B_, 1
 962.     note __, 1
 963.     intensity $13
 964.     note G#, 1
 965.     note __, 1
 966.     note G#, 1
 967.     note __, 1
 968.     intensity $23
 969.     note G#, 1
 970.     note __, 1
 971.     intensity $13
 972.     note G#, 1
 973.     note __, 1
 974.     intensity $23
 975.     note G#, 1
 976.     note __, 1
 977.     note G#, 1
 978.     note __, 1
 979.     intensity $13
 980.     note G#, 1
 981.     note __, 1
 982.     intensity $23
 983.     note G#, 1
 984.     note __, 1
 985.     intensity $13
 986.     note C#, 1
 987.     note __, 1
 988.     note C#, 1
 989.     note __, 1
 990.     intensity $23
 991.     note C#, 1
 992.     note __, 1
 993.     intensity $13
 994.     note C#, 1
 995.     note __, 1
 996.     intensity $23
 997.     note C#, 1
 998.     note __, 1
 999.     intensity $13
 1000.     note C#, 4
 1001.     note F_, 2
 1002.     note F#, 1
 1003.     note __, 1
 1004.     note F#, 1
 1005.     note __, 1
 1006.     intensity $23
 1007.     note F#, 1
 1008.     note __, 1
 1009.     intensity $13
 1010.     note F#, 1
 1011.     note __, 1
 1012.     note F#, 2
 1013.     note B_, 1
 1014.     note __, 1
 1015.     note A_, 2
 1016.     octave 3
 1017.     note C#, 1
 1018.     note __, 1
 1019.     octave 2
 1020.     note B_, 1
 1021.     note __, 1
 1022.     note B_, 1
 1023.     note __, 1
 1024.     intensity $23
 1025.     note B_, 1
 1026.     note __, 1
 1027.     intensity $13
 1028.     note B_, 1
 1029.     note __, 1
 1030.     intensity $23
 1031.     note A_, 1
 1032.     note __, 1
 1033.     note A_, 1
 1034.     note __, 1
 1035.     intensity $13
 1036.     note B_, 1
 1037.     note __, 1
 1038.     intensity $23
 1039.     note B_, 1
 1040.     note __, 1
 1041.     intensity $13
 1042.     note G#, 1
 1043.     note __, 1
 1044.     note G#, 1
 1045.     note __, 1
 1046.     intensity $23
 1047.     note G#, 1
 1048.     note __, 1
 1049.     intensity $13
 1050.     note G#, 1
 1051.     note __, 1
 1052.     intensity $23
 1053.     note F#, 1
 1054.     note __, 1
 1055.     note F#, 1
 1056.     note __, 1
 1057.     intensity $13
 1058.     note G#, 1
 1059.     note __, 1
 1060.     intensity $23
 1061.     note F_, 1
 1062.     note __, 1
 1063.     intensity $13
 1064.     note C#, 1
 1065.     note __, 1
 1066.     note C#, 1
 1067.     note __, 1
 1068.     intensity $23
 1069.     note C#, 1
 1070.     note __, 1
 1071.     intensity $13
 1072.     note C#, 1
 1073.     note __, 1
 1074.     intensity $23
 1075.     note C#, 1
 1076.     note __, 1
 1077.     note C#, 1
 1078.     note __, 1
 1079.     intensity $13
 1080.     note B_, 2
 1081.     note D_, 1
 1082.     note C#, 1
 1083. ;;;;;;;;;;;;;mark
 1084.     note C_, 4
 1085.     octave 3
 1086.     note C_, 1
 1087.     note __, 1
 1088.     octave 2
 1089.     note D_, 1
 1090.     note C_, 1
 1091.     note __, 2
 1092.     note C_, 2
 1093.     octave 3
 1094.     note C_, 2
 1095.     octave 2
 1096.     note D_, 1
 1097.     note C#, 1
 1098.     note C_, 4
 1099.     note __, 2
 1100.     note C_, 1
 1101.     note D_, 1
 1102.     octave 3
 1103.     note C_, 2
 1104.     octave 2
 1105.     note G_, 2
 1106.     note E_, 2
 1107.     note D_, 2
 1108.     octave 1
 1109.     note B_, 4
 1110.     octave 2
 1111.     note B_, 1
 1112.     note __, 1
 1113.     note C_, 1
 1114.     octave 1
 1115.     note B_, 1
 1116.     note __, 2
 1117.     note B_, 2
 1118.     octave 2
 1119.     note B_, 2
 1120.     note F#, 1
 1121.     note F_, 1
 1122.     note D_, 2
 1123.     note B_, 1
 1124.     note __, 3
 1125.     octave 1
 1126.     note B_, 2
 1127.     octave 2
 1128.     note B_, 2
 1129.     note G#, 2
 1130.     note E_, 2
 1131.     octave 1
 1132.     note B_, 1
 1133.     note A#, 1
 1134.     note A_, 4
 1135.     octave 2
 1136.     note A_, 1
 1137.     note __, 1
 1138.     octave 1
 1139.     note B_, 1
 1140.     note A_, 1
 1141.     note __, 2
 1142.     note A_, 2
 1143.     octave 2
 1144.     note A_, 2
 1145.     octave 1
 1146.     note A_, 2
 1147.     note B_, 1
 1148.     octave 2
 1149.     note B_, 1
 1150.     octave 1
 1151.     note B_, 2
 1152.     octave 2
 1153.     note B_, 1
 1154.     note __, 1
 1155.     note C_, 1
 1156.     octave 1
 1157.     note B_, 1
 1158.     note __, 2
 1159.     note B_, 1
 1160.     note __, 1
 1161.     note B_, 1
 1162.     octave 2
 1163.     note B_, 1
 1164.     octave 1
 1165.     note B_, 1
 1166.     octave 2
 1167.     note B_, 1
 1168.     octave 3
 1169.     note C_, 1
 1170.     octave 2
 1171.     note C_, 1
 1172.     note __, 1
 1173.     note C_, 1
 1174.     octave 3
 1175.     note C_, 1
 1176.     note __, 1
 1177.     octave 2
 1178.     note C_, 1
 1179.     note B_, 1
 1180.     octave 3
 1181.     note C_, 1
 1182.     octave 2
 1183.     note C_, 3
 1184.     octave 3
 1185.     note C_, 2
 1186.     octave 2
 1187.     note A_, 2
 1188.     octave 1
 1189.     note B_, 2
 1190.     octave 3
 1191.     note D#, 2
 1192.     note C_, 2
 1193.     octave 2
 1194.     note B_, 2
 1195.     octave 1
 1196.     note B_, 2
 1197.     note A#, 2
 1198.     octave 2
 1199.     note B_, 4
 1200. ;;;;;;;;;;;;;;;mark
 1201.     note A_, 2
 1202.     note G#, 3
 1203.     note __, 1
 1204.     note A_, 2
 1205.     note __, 8
 1206.     note A_, 2
 1207.     note G#, 3
 1208.     note __, 1
 1209.     note A_, 2
 1210.     note __, 8
 1211.     note G#, 2
 1212.     note D#, 3
 1213.     note __, 1
 1214.     note B_, 2
 1215.     note __, 4
 1216.     octave 3
 1217.     note C_, 2
 1218.     note __, 2
 1219.     note C#, 2
 1220.     note C_, 2
 1221.     note __, 2
 1222.     note C#, 2
 1223.     note __, 2
 1224.     octave 2
 1225.     note C#, 2
 1226.     octave 3
 1227.     note C#, 3
 1228.     note __, 1
 1229.     octave 2
 1230.     note F#, 2
 1231.     note F_, 2
 1232.     note __, 2
 1233.     note F#, 2
 1234.     note __, 4
 1235.     note F#, 2
 1236.     note __, 2
 1237.     note F#, 2
 1238.     note F_, 2
 1239.     note __, 2
 1240.     note F#, 2
 1241.     note __, 2
 1242.     note B_, 2
 1243.     octave 3
 1244.     note D#, 3
 1245.     note __, 1
 1246.     octave 2
 1247.     note E_, 2
 1248.     note __, 4
 1249.     note D#, 2
 1250.     note __, 2
 1251.     note E_, 2
 1252.     note B_, 2
 1253.     note D#, 2
 1254.     note C#, 2
 1255.     note C_, 2
 1256.     note __, 2
 1257.     note C#, 2
 1258.     note __, 2
 1259.     note F_, 2
 1260.     note G#, 2
 1261.     note __, 2
 1262.     note A_, 2
 1263.     note __, 4
 1264.     note A_, 2
 1265.     note __, 8
 1266.     note A_, 1
 1267.     note __, 1
 1268.     note A_, 2
 1269.     note __, 2
 1270.     note A_, 2
 1271.     note __, 8
 1272.     note G#, 2
 1273.     note __, 4
 1274.     note G#, 2
 1275.     note __, 2
 1276.     note C#, 2
 1277.     note B_, 2
 1278.     note __, 2
 1279.     octave 3
 1280.     note C#, 1
 1281.     note __, 1
 1282.     note C#, 2
 1283.     note __, 2
 1284.     octave 2
 1285.     note C#, 2
 1286.     note __, 2
 1287.     note C#, 2
 1288.     note E_, 2
 1289.     note F_, 2
 1290.     note F#, 3
 1291.     note __, 3
 1292.     octave 3
 1293.     note E_, 2
 1294.     note __, 2
 1295.     note D#, 2
 1296.     note D_, 2
 1297.     note C#, 2
 1298.     octave 2
 1299.     note B_, 2
 1300.     octave 1
 1301.     note B_, 2
 1302.     note __, 2
 1303.     octave 2
 1304.     note B_, 2
 1305.     note __, 2
 1306.     octave 1
 1307.     note B_, 2
 1308.     octave 2
 1309.     note B_, 2
 1310.     note __, 2
 1311.     note E_, 2
 1312.     note __, 4
 1313.     note E_, 2
 1314.     note __, 4
 1315.     note E_, 2
 1316.     note D_, 2
 1317.     octave 1
 1318.     note B_, 2
 1319.     octave 2
 1320.     note B_, 2
 1321.     octave 1
 1322.     note B_, 2
 1323.     octave 2
 1324.     note B_, 2
 1325.     note __, 2
 1326.     octave 1
 1327.     note B_, 6
 1328.     loopchannel 0, Music_HumilauCity_Ch3_loop
 1329.  
 1330. Music_HumilauCity_Ch4: ; f517a
 1331.     togglenoise $3
 1332.     stereopanning $f
 1333.     notetype $c
 1334.     note __, 8
 1335. Music_HumilauCity_Ch4_loop:
 1336.     note D#, 4
 1337.     note C_, 2
 1338.     note D#, 2
 1339.     note D#, 2
 1340.     note D#, 2
 1341.     note C_, 2
 1342.     note D#, 2
 1343.     loopchannel 0, Music_HumilauCity_Ch4_loop
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top