SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h"
 2. #include "Sort.h"
 3. Node_t *Sort(Node_t *head,P_BASE *(sortchar)(P_BASE *people_1, int i, int j, char *buff1, char *buff2),P_BASE*(sortint)(P_BASE *people_1, int i, int j, int a, int b))
 4. {
 5.     system("cls");
 6.     cout << "ïî êàêîìó ïîëþ ñîðòèðîâàòü:" << endl;
 7.     cout << "1-íîìåð" << endl//+
 8.         << "2-èìÿ" << endl//+
 9.         << "3-ôàìèëèÿ" << endl//+
 10.         << "4-îò÷åñòâî" << endl//+
 11.         << "5-ãîä ðîæäåíèÿ" << endl//+
 12.         << "Ìåñòî æèòåëüñòâà" << endl//+
 13.         <<"6-ãîðîä"<<endl//+
 14.         <<"7-óëèöà"<<endl//+
 15.         << "8-íàëè÷èå áðàêà" << endl//+
 16.         << "9-ìåñòî ðàáîòû" << endl//+
 17.         << "10-íàëè÷èå ñóäèìîñòåé" << endl//+
 18.         << "11-ïðîõîæäåíèå ñëóæáû â àðìèè" << endl;//+
 19.     int n = getSize(head);
 20.     P_BASE *people_1 = new P_BASE[n];
 21.     people_1 = ToStruct(head);
 22.     switch (_getch())
 23.     {
 24.     case '1': {
 25.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 26.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 27.                 people_1=sortint(people_1, i, j, people_1[i].number, people_1[j].number);
 28.             }
 29.         }
 30.         break;
 31.     }
 32.     case '2': {
 33.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 34.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 35.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].name, people_1[j].name);
 36.             }
 37.         }
 38.    
 39.         break;
 40.     }
 41.     case '3': {
 42.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 43.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 44.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].l_name, people_1[j].l_name);
 45.             }
 46.         }
 47.        
 48.         break;
 49.     }
 50.     case '4': {
 51.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 52.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 53.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].f_name, people_1[j].f_name);
 54.             }
 55.         }
 56.        
 57.         break;
 58.     }
 59.     case '5': {
 60.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 61.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 62.                 people_1 = sortint(people_1, i, j, people_1[i].date, people_1[j].date);
 63.             }
 64.         }
 65.    
 66.         break;
 67.     }
 68.     case '6': {
 69.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 70.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 71.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].h_town.city, people_1[j].h_town.city);
 72.             }
 73.         }
 74.        
 75.         break;
 76.     }
 77.     case '7': {
 78.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 79.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 80.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].h_town.st, people_1[j].h_town.st);
 81.             }
 82.         }
 83.  
 84.         break;
 85.     }
 86.     case '8': {
 87.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 88.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 89.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].mary, people_1[j].mary)
 90.                     ;
 91.             }
 92.         }
 93.        
 94.         break;
 95.     }
 96.     case '9': {
 97.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 98.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 99.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].work_p, people_1[j].work_p);
 100.             }
 101.         }
 102.        
 103.        
 104.        
 105.         break;
 106.     }
 107.     case '10': {
 108.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 109.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 110.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].jail, people_1[j].jail)
 111.                     ;
 112.             }
 113.         }
 114.  
 115.         break;
 116.     }
 117.     case '11': {
 118.         for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 119.             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 120.                 people_1 = sortchar(people_1, i, j, people_1[i].army, people_1[j].army)
 121.                     ;
 122.             }
 123.         }
 124.  
 125.         break;
 126.     }
 127.                 default: {
 128.     cout << "ââåäåíî íåêîððåêòíîå çíà÷åíèå "<<endl;     
 129.         return head;
 130.         break;
 131.     }
 132.     }
 133.    
 134.  
 135.     cout << "âûáåðèòå ïîðÿäîê ñîðòèðîâêè(1-ïðÿìîé, 2-îáðàòíûé)"<<endl;
 136.         switch (_getch())
 137.         {
 138.         case '1': {
 139.                 head = Clear(head);
 140.             for (int i = 0; i < n; i++) {
 141.                 push(&head, people_1[i]);
 142.             }
 143.             break;
 144.         }
 145.         case '2': {
 146.                 head = Clear(head);
 147.             for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
 148.                 push(&head, people_1[i]);
 149.             }
 150.             break;
 151.         }
 152.         }
 153.        
 154.  
 155.     return head;
 156. }
 157.  
 158. P_BASE * CharSort(P_BASE *people_1, int i, int j,char *buff1,char *buff2) {
 159.     if (strcmp(buff1, buff2) < 0)
 160.     {
 161.         P_BASE *p = (P_BASE*)calloc(1, sizeof(P_BASE));
 162.         p[0] = people_1[i];
 163.         people_1[i] = people_1[j];
 164.         people_1[j] = p[0];
 165.         _freea(p);
 166.     }
 167.     return people_1;
 168. }
 169.  
 170. P_BASE * IntSort(P_BASE *people_1, int i, int j, int a,int b) {
 171.     if (b>a)
 172.     {
 173.         P_BASE *p = (P_BASE*)calloc(1, sizeof(P_BASE));
 174.         p[0] = people_1[i];
 175.         people_1[i] = people_1[j];
 176.         people_1[j] = p[0];
 177.         _freea(p);
 178.     }
 179.     return people_1;
 180. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top