Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Feb 23rd, 2024
652
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 2.68 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3.  
 4. // sortuje rosnąco ciąg liczb od podanej pozycji do końca
 5. void sortuj(std::vector<short int>& cyfry, const short int pozycja = 0) {
 6.     auto n{ cyfry.size() };
 7.     for (short int i = 0; i < n - pozycja - 1; ++i) {
 8.         for (short int j = pozycja; j < n - i - 1; ++j) {
 9.             if (cyfry[j] > cyfry[j + 1]) {
 10.                 std::swap(cyfry[j], cyfry[j + 1]);
 11.             }
 12.         }
 13.     }
 14. }
 15.  
 16. // generuje ciąg cyfr ułożonych rosnąco z podanej liczby
 17. std::vector<short int> wygeneruj_pierwszy_ciag(unsigned long long liczba) {
 18.     std::vector<short int> wynik{};
 19.     while (liczba > 0) {
 20.         wynik.push_back(liczba % 10);
 21.         liczba /= 10;
 22.     }
 23.     sortuj(wynik);
 24.     return wynik;
 25. }
 26.  
 27. // przekształca ciąg cyfr na liczbę
 28. unsigned long long wygeneruj_liczbe_z_ciagu(const std::vector<short int>& ciag) {
 29.     unsigned long long wynik{};
 30.     const auto size{ ciag.size() };
 31.     for (auto i{ 0 }; i < size; ++i) {
 32.         wynik = wynik * 10 + ciag[i];
 33.     }
 34.     return wynik;
 35. }
 36.  
 37. // znajduję pozycję ostatniej cyfry mniejszej od następującej po niej lub -1 jeśli takiej nie ma
 38. short int znajdz_najmniejsza(const std::vector<short int>& ciag) {
 39.     for (auto i{ static_cast<short int>(ciag.size() - 2) }; i >= 0; --i) {
 40.         if (ciag[i] < ciag[i + 1]) {
 41.             return i;
 42.         }
 43.     }
 44.     return -1;
 45. }
 46.  
 47. // znajduję pozycję najmniejszej z cyfr większych od ciag[k] stojących po k
 48. short int znajdz_nastepna_wieksza(const std::vector<short int>& ciag, const short int& k) {
 49.     const auto size{ ciag.size() };
 50.     auto pozycja{ k + 1 };
 51.     for (auto i{ k + 2 }; i < size; ++i) {
 52.         if (ciag[i] > ciag[k] && ciag[i] < ciag[pozycja]) {
 53.             pozycja = i;
 54.         }
 55.     }
 56.     return static_cast<short int>(pozycja);
 57. }
 58.  
 59. bool wygeneruj_nastepny_ciag(std::vector<short int>& ciag) {
 60.     const auto k{ znajdz_najmniejsza(ciag) };
 61.     if (k == -1) {
 62.         return false;
 63.     }
 64.     const auto n{ znajdz_nastepna_wieksza(ciag, k) };
 65.     std::swap(ciag[n], ciag[k]);
 66.     sortuj(ciag, k + 1);
 67.     return true;
 68. }
 69.  
 70. // sprawdza ile jest liczb złożonych z cyfr liczby a podzielnych przez b
 71. int ile_liczb(const unsigned long long& a, const int& b) {
 72.     int wynik{};
 73.     auto ciag{ wygeneruj_pierwszy_ciag(a) };
 74.     do {
 75.         if (wygeneruj_liczbe_z_ciagu(ciag) % b == 0) {
 76.             ++wynik;
 77.         }
 78.     } while (wygeneruj_nastepny_ciag(ciag));
 79.     return wynik;
 80. }
 81.  
 82. int main() {
 83.     unsigned long long a;
 84.     int b;
 85.     std::cout << "Podaj dwie liczby calkowite (oddzielone spacja): ";
 86.     std::cin >> a >> b;
 87.     std::cout << ile_liczb(a, b) << std::endl;
 88.  
 89.     return 0;
 90. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement