krowka

kostka2

Jan 23rd, 2019
618
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //deklaracja modułu kostki
 2. module kostka(
 3. input wire clock, // deklarowanie połączenia do zegara
 4. input logic button, // połączenia dla przycisku
 5. output reg[6:0] sevenSegmentDisplay
 6. );
 7.  
 8. reg[3:0] number; //inkrementowany na każde pozytywne zbocze
 9. reg[3:0] displayNumber; //przechowywana wartość aktualna na wyświetlaczu
 10.  
 11. integer interval; //1 - na ostatnim dodatnim zboczu był kliknięty guzik, 0 - w przeciwnym wypadku
 12.  
 13. initial begin
 14.     sevenSegmentDisplay = 0;
 15.     displayNumber = 0;
 16.     number = 1;
 17.     interval = 0;
 18. end
 19.  
 20. sevenSegment s7(
 21.  .numberToDisplay(displayNumber),
 22.  .segmentCombination(sevenSegmentDisplay));
 23.                  
 24. always @ (posedge clock)
 25.     begin
 26.         number = number + 1;
 27.         if(number > 6) number = 1;
 28.         if(interval > 0)
 29.             interval = interval - 1;
 30.         if(!button) //przycisk kliknięty
 31.             if(interval == 0)
 32.                 begin
 33.                     displayNumber = number; //przepisanie do rejestru
 34.                     interval = 25000000; //25MHz / 2 = pół sekundy oczekiwania
 35.                 end
 36.     end
 37. endmodule
 38.  
 39. module sevenSegment(
 40.      numberToDisplay,
 41.      segmentCombination
 42. );
 43.      
 44. input [3:0] numberToDisplay;
 45. output [6:0] segmentCombination;
 46.  
 47. always @(numberToDisplay)
 48. begin
 49.     case (numberToDisplay)
 50.         0 : segmentCombination = 7'b0000001;
 51.         1 : segmentCombination = 7'b1001111;
 52.         2 : segmentCombination = 7'b0010010;
 53.         3 : segmentCombination = 7'b0000110;
 54.         4 : segmentCombination = 7'b1001100;
 55.         5 : segmentCombination = 7'b0100100;
 56.         6 : segmentCombination = 7'b0100000;
 57.         7 : segmentCombination = 7'b0001111;
 58.         8 : segmentCombination = 7'b0000000;
 59.         9 : segmentCombination = 7'b0000100;
 60.         default : segmentCombination = 7'b0000000;
 61.     endcase
 62. end
 63.    
 64. endmodule
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×