daily pastebin goal
79%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h"
 2. #include <vector>
 3.  
 4. #pragma region Zmienne globalne
 5.  
 6. SCameraState player, Car;
 7.  
 8.  
 9. double T = 0.0;
 10.  
 11. int mouseX = 0;
 12. int mouseY = 0;
 13.  
 14. bool captureMouse = true;
 15. bool free3DMovement = false;
 16.  
 17. float mouseSensitivity = .15f;
 18.  
 19. // Zmienne przechowujące identyfikatory tekstur
 20.  
 21. GLuint cartexture;
 22. GLuint trasatextura;
 23. GLuint SkyTexture;
 24. GLuint GrassTexture;
 25.  
 26. GLuint displayListId;
 27.  
 28.  
 29. // Zmienne przechowujące identyfikatory modeli
 30. GLuint car;
 31. GLuint trasa;
 32.  
 33.  
 34.  
 35. #pragma endregion
 36.  
 37. // Funkcja odczytująca bitmapę i tworząca na jej podstawie teksturę z zadanym rodzajem filtracji
 38. GLuint LoadTexture(char * file, int magFilter, int minFilter) {
 39.    
 40.     // Odczytanie bitmapy
 41.     Bitmap *tex = new Bitmap();
 42.     if (!tex->loadBMP(file)) {
 43.         printf("ERROR: Cannot read texture file \"%s\".\n", file);
 44.         return -1;
 45.     }
 46.  
 47.     // Utworzenie nowego id wolnej tekstury
 48.     GLuint texId;
 49.     glGenTextures(1, &texId);
 50.  
 51.     // "Bindowanie" tekstury o nowoutworzonym id
 52.     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texId);
 53.  
 54.     // Określenie parametrów filtracji dla tekstury
 55.     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, magFilter); // Filtracja, gdy tekstura jest powiększana
 56.     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, minFilter); // Filtracja, gdy tekstura jest pomniejszana
 57.  
 58.     // Wysłanie tekstury do pamięci karty graficznej zależnie od tego, czy chcemy korzystać z mipmap czy nie
 59.     if (minFilter == GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR || minFilter == GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST) {
 60.         // Automatyczne zbudowanie mipmap i wysłanie tekstury do pamięci karty graficznej
 61.         gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, tex->width, tex->height, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, tex->data);
 62.     }
 63.     else {
 64.         // Wysłanie tekstury do pamięci karty graficznej
 65.         glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, tex->width, tex->height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, tex->data);
 66.     }
 67.    
 68.     // Zwolnienie pamięci, usunięcie bitmapy z pamięci - bitmapa jest już w pamięci karty graficznej
 69.     delete tex;
 70.    
 71.     // Zwrócenie id tekstury
 72.     return texId;
 73. }
 74.  
 75. //struktura do ladowanie obiektu
 76. struct SFace {
 77.     int v[3];
 78.     int n[3];
 79.     int t[3];
 80. };
 81.  
 82. //ladowanie obiektu
 83. GLuint LoadObj(char * file) {
 84.  
 85.     FILE * fp = fopen(file, "r");
 86.  
 87.     if (fp == NULL) {
 88.         printf("ERROR: Cannot read model file \"%s\".\n", file);
 89.         return -1;
 90.     }
 91.  
 92.     std::vector<vec3> * v = new std::vector<vec3>();
 93.     std::vector<vec3> * n = new std::vector<vec3>();
 94.     std::vector<vec3> * t = new std::vector<vec3>();
 95.     std::vector<SFace> * f = new std::vector<SFace>();
 96.  
 97.     char buf[128];
 98.  
 99.     while (fgets(buf, 128, fp) != NULL) {
 100.         if (buf[0] == 'v' && buf[1] == ' ') {
 101.             vec3 * vertex = new vec3();
 102.             sscanf(buf, "v %f %f %f", &vertex->x, &vertex->y, &vertex->z);
 103.             v->push_back(*vertex);
 104.         }
 105.         if (buf[0] == 'v' && buf[1] == 't') {
 106.             vec3 * vertex = new vec3();
 107.             sscanf(buf, "vt %f %f", &vertex->x, &vertex->y);
 108.             t->push_back(*vertex);
 109.         }
 110.         if (buf[0] == 'v' && buf[1] == 'n') {
 111.             vec3 * vertex = new vec3();
 112.             sscanf(buf, "vn %f %f %f", &vertex->x, &vertex->y, &vertex->z);
 113.             n->push_back(*vertex);
 114.         }
 115.         if (buf[0] == 'f' && buf[1] == ' ') {
 116.             SFace * face = new SFace();
 117.             sscanf(buf, "f %d/%d/%d %d/%d/%d %d/%d/%d",
 118.                 &face->v[0], &face->t[0], &face->n[0],
 119.                 &face->v[1], &face->t[1], &face->n[1],
 120.                 &face->v[2], &face->t[2], &face->n[2]
 121.             );
 122.             f->push_back(*face);
 123.         }
 124.     }
 125.  
 126.     fclose(fp);
 127.  
 128.     GLuint dlId;
 129.     dlId = glGenLists(1);
 130.     glNewList(dlId, GL_COMPILE);
 131.     glBegin(GL_TRIANGLES);
 132.     for (int i = 0; i < f->size(); ++i) {
 133.         for (int j = 0; j < 3; ++j) {
 134.             vec3 * cv = &(*v)[((*f)[i].v[j] - 1)];
 135.             vec3 * ct = &(*t)[((*f)[i].t[j] - 1)];
 136.             vec3 * cn = &(*n)[((*f)[i].n[j] - 1)];
 137.             glTexCoord2f(ct->x, ct->y);
 138.             glNormal3f(cn->x, cn->y, cn->z);
 139.             glVertex3f(cv->x, cv->y, cv->z);
 140.         }
 141.     }
 142.     glEnd();
 143.     glEndList();
 144.  
 145.     delete v;
 146.     delete n;
 147.     delete t;
 148.     delete f;
 149.  
 150.     return dlId;
 151.  
 152. }
 153.  
 154.  
 155.  
 156. // Funkcja, która odpowiada za załadowanie tekstur
 157. void LoadTextures() {
 158.     cartexture = LoadTexture("Resources\\carmap.bmp", GL_LINEAR, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
 159.     trasatextura = LoadTexture("Resources\\trasa.bmp", GL_LINEAR, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
 160.     GrassTexture = LoadTexture("Resources\\Grass.bmp", GL_LINEAR, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
 161.     SkyTexture = LoadTexture("Resources\\Skydome.bmp", GL_LINEAR, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
 162.  
 163. }
 164.  
 165.  
 166.  
 167. void LoadModels()
 168. {
 169.     car = LoadObj("Resources\\car.obj");
 170.     trasa = LoadObj("Resources\\trasa.obj");
 171. }
 172.  
 173.  
 174.  
 175.  
 176. int main(int argc, char* argv[])
 177. {
 178.     glutInit(&argc, argv);
 179.  
 180.     glutInitWindowPosition(100, 100);
 181.     glutInitWindowSize(640, 360);
 182.     glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
 183.  
 184.     glutCreateWindow("wyscig");
 185.  
 186.     glutDisplayFunc(OnRender);
 187.     glutReshapeFunc(OnReshape);
 188.     glutKeyboardFunc(OnKeyPress);
 189.     glutKeyboardUpFunc(OnKeyUp);
 190.     glutPassiveMotionFunc(OnMouseMove);
 191.     glutMotionFunc(OnMouseMove);
 192.     glutTimerFunc(17, OnTimer, 0);
 193.  
 194.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 195.  
 196.     glEnable(GL_CULL_FACE);
 197.     glCullFace(GL_BACK);
 198.     glFrontFace(GL_CCW);
 199.  
 200.     glEnable(GL_LIGHTING);
 201.     glEnable(GL_LIGHT0);
 202.     glEnable(GL_LIGHT1);
 203.    
 204.     float gl_amb[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
 205.     glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, gl_amb);
 206.  
 207.     player.pos.x = 0.0f;
 208.     player.pos.y = 1.0f;
 209.     player.pos.z = 4.0f;
 210.  
 211.     player.dir.x = 0.0f;
 212.     player.dir.y = 0.0f;
 213.     player.dir.z = -1.0f;
 214.  
 215.     player.speed = .4f;
 216.  
 217.     glutWarpPointer(glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH) / 2, glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT) / 2);
 218.     mouseX = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH) / 2;
 219.     mouseY = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT) / 2;
 220.     glutSetCursor(GLUT_CURSOR_NONE);
 221.  
 222.  
 223.     LoadTextures(); // Każdą teksturę ładujemy *raz* (nie w każdej klatce!), np. przed wejściem do pętli głównej
 224.     LoadModels();
 225.  
 226.  
 227.     glutMainLoop();
 228.  
 229.     return 0;
 230. }
 231.  
 232. #pragma region Obsluga wejscia
 233.  
 234. bool keystate[255];
 235.  
 236. void OnKeyPress(unsigned char key, int x, int y) {
 237.     if (!keystate[key]) {
 238.         keystate[key] = true;
 239.         OnKeyDown(key, x, y);
 240.     }
 241. }
 242.  
 243. void OnKeyDown(unsigned char key, int x, int y) {
 244.     if (key == 27) {
 245.         glutLeaveMainLoop();
 246.     }
 247.     if (key == 'm' || key == 'M') {
 248.         if (captureMouse) {
 249.             captureMouse = false;
 250.             glutSetCursor(GLUT_CURSOR_LEFT_ARROW);
 251.         }
 252.         else {
 253.             captureMouse = true;
 254.             glutWarpPointer(glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH) / 2, glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT) / 2);
 255.             glutSetCursor(GLUT_CURSOR_NONE);
 256.         }
 257.     }
 258.     if (key == 'l' || key == 'L') {
 259.         free3DMovement = !free3DMovement;
 260.     }
 261. }
 262.  
 263. void OnKeyUp(unsigned char key, int x, int y) {
 264.     keystate[key] = false;
 265. }
 266.  
 267. void OnMouseMove(int x, int y) {
 268.     mouseX = x;
 269.     mouseY = y;
 270. }
 271.  
 272. #pragma endregion
 273.  
 274. void OnTimer(int id) {
 275.  
 276.     glutTimerFunc(17, OnTimer, 0);
 277.  
 278.     #pragma region Ruch kamery
 279.  
 280.     if (captureMouse) {
 281.         player.velRY = -mouseSensitivity * (glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH) / 2 - mouseX);
 282.         player.velRX = mouseSensitivity * (glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT) / 2 - mouseY);
 283.         glutWarpPointer(glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH) / 2, glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT) / 2);
 284.     }
 285.  
 286.     if (keystate['w']) {
 287.         player.velM = player.speed*2;
 288.     }
 289.     if (keystate['s']) {
 290.         player.velM = -player.speed*2;
 291.     }
 292.     if (keystate['a']) {
 293.         player.velS = -player.speed*2;
 294.     }
 295.     if (keystate['d']) {
 296.         player.velS = player.speed*2;
 297.     }
 298.     if (keystate['q']) {
 299.         player.velRY = -player.speed*2;
 300.     }
 301.     if (keystate['e']) {
 302.         player.velRY = player.speed*2;
 303.     }
 304.     if (keystate['f']) {
 305.         player.velRX = -player.speed*2;
 306.     }
 307.     if (keystate['c']) {
 308.         player.velRX = player.speed*2;
 309.     }
 310.  
 311.     float T = acos(player.dir.y);
 312.     float G = atan2(player.dir.z, player.dir.x);
 313.     T -= player.velRX * .03f;
 314.     G += player.velRY * .03f;
 315.     player.dir.x = sin(T) * cos(G);
 316.     player.dir.y = cos(T);
 317.     player.dir.z = sin(T) * sin(G);
 318.  
 319.     vec3 per;
 320.     per.x = -player.dir.z;
 321.     per.y = 0;
 322.     per.z = player.dir.x;
 323.  
 324.     player.pos.x += player.dir.x * player.velM * .1f;
 325.     if (free3DMovement) {
 326.         player.pos.y += player.dir.y * player.velM * .1f;
 327.     }
 328.     else {
 329.         player.pos.y = 1.0f;
 330.     }
 331.     player.pos.z += player.dir.z * player.velM * .1f;
 332.  
 333.     player.pos.x += per.x * player.velS * .1f;
 334.     if (free3DMovement) {
 335.         player.pos.y += player.dir.y * player.velM * .1f;
 336.     }
 337.     else {
 338.         player.pos.y = 1.0f;
 339.     }
 340.     player.pos.z += per.z * player.velS * .1f;
 341.  
 342.     player.velRX /= 1.2;
 343.     player.velRY /= 1.2;
 344.     player.velM /= 1.2;
 345.     player.velS /= 1.2;
 346.  
 347.     #pragma endregion
 348. }
 349.  
 350. void OnRender() {
 351.  
 352.     T = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME);
 353.  
 354.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 355.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 356.     glLoadIdentity();
 357.  
 358.     /*gluLookAt(
 359.         player.pos.x, player.pos.y, player.pos.z,
 360.         player.pos.x + player.dir.x, player.pos.y + player.dir.y, player.pos.z + player.dir.z,
 361.         0.0f, 1.0f, 0.0f
 362.     );
 363.     */
 364.  
 365.  
 366.     gluLookAt(
 367.         player.pos.x + 0, player.pos.y + 4, player.pos.z + 4, // Pozycja kamery
 368.         player.pos.x, player.pos.y, player.pos.z, // Punkt na ktory patrzy kamera (pozycja + kierunek)
 369.         0.0f, 0.5f, 0.0f // Wektor wyznaczajacy pion
 370.     );
 371.  
 372.  
 373.  
 374. #pragma region Swiatlo
 375.  
 376.     float l0_amb[] = { 0.2f, 0.2f, 0.2f, 1.0f };
 377.     float l0_dif[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
 378.     float l0_spe[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
 379.     float l0_pos[] = { 1.0f, 5.0f, 4.0f, 1.0f };
 380.     glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, l0_amb);
 381.     glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, l0_dif);
 382.     glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, l0_spe);
 383.     glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, l0_pos);
 384.  
 385. #pragma endregion
 386.  
 387. #pragma region Rysowanie scian
 388.  
 389.    
 390.    
 391.                
 392.     #pragma region Podloga
 393.                 {
 394.  
 395.                 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, GrassTexture);
 396.                 glPushMatrix();
 397.  
 398.                 glTranslatef(0.0f, 0.0f, 0.0f);
 399.  
 400.                 glBegin(GL_QUADS);
 401.  
 402.                     float m_amb[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
 403.                     float m_dif[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
 404.                     float m_spe[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
 405.                     glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, m_amb);
 406.                     glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, m_dif);
 407.                     glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, m_spe);
 408.  
 409.                     glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
 410.                     glNormal3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
 411.                     glVertex3f(-2.0f, 0.0f, -14.0f);
 412.  
 413.                     glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);
 414.                     glNormal3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
 415.                     glVertex3f(-2.0f, 0.0f, 5.0f);
 416.  
 417.                     glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);
 418.                     glNormal3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
 419.                     glVertex3f(2.0f, 0.0f, 5.0f);
 420.  
 421.                     glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);
 422.                     glNormal3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
 423.                     glVertex3f(2.0f, 0.0f, -14.0f);
 424.                 }
 425.     #pragma endregion
 426.    
 427.            
 428. /*
 429.  
 430. #pragma region niebo
 431.  
 432.         int Np = 36;
 433.         float radius = 20.0f;
 434.  
 435.         glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 436.         glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, SkyTexture);
 437.  
 438.         glNewList(displayListId, GL_COMPILE);
 439.         glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 440.         for (int j = -1; j < Np / 2; ++j) {
 441.             for (int i = 0; i <= Np; ++i) {
 442.  
 443.                 float t1 = PI * j / Np - PI / 2;
 444.                 float t2 = PI * (j + 1) / Np - PI / 2;
 445.                 float p = PI * 2.0f * i / Np;
 446.  
 447.                 float tx1 = sin(t1) * cos(p);
 448.                 float tx2 = sin(t2) * cos(p);
 449.                 float tz1 = sin(t1) * sin(p);
 450.                 float tz2 = sin(t2) * sin(p);
 451.                 float ty1 = cos(t1);
 452.                 float ty2 = cos(t2);
 453.  
 454.                 float tr1 = -sin(t1);
 455.                 float tr2 = -sin(t2);
 456.  
 457.                 float x1 = radius * tx1;
 458.                 float x2 = radius * tx2;
 459.                 float z1 = radius * tz1;
 460.                 float z2 = radius * tz2;
 461.                 float y1 = radius * ty1;
 462.                 float y2 = radius * ty2;
 463.  
 464.                 glTexCoord2f(.5f + .5f * tr2 * tx2, .5f + .5f * tr2 * tz2);
 465.                 glNormal3f(x2, y2, z2);
 466.                 glVertex3f(x2, y2, z2);
 467.  
 468.                 glTexCoord2f(.5f + .5f * tr1 * tx1, .5f + .5f * tr1 * tz1);
 469.                 glNormal3f(x1, y1, z1);
 470.                 glVertex3f(x1, y1, z1);
 471.  
 472.             }
 473.         }
 474.  
 475.  
 476. #pragma endregion
 477. */
 478. /*
 479. #pragma region ziemia
 480.  
 481.         float size = 8.0f;
 482.         glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, GrassTexture);
 483.         glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);
 484.  
 485.         glCallList(displayListId);
 486.  
 487.         glDisable(GL_TEXTURE_2D);
 488.  
 489.         glTexCoord2f(size, 0.0f);
 490.         glVertex3f(size, 0.0f, -size);
 491.  
 492.  
 493.         glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);
 494.         glVertex3f(-size, 0.0f, -size);
 495.  
 496.  
 497.         glTexCoord2f(0.0f, size);
 498.         glVertex3f(-size, 0.0f, size);
 499.  
 500.  
 501.         glTexCoord2f(size, size);
 502.         glVertex3f(size, 0.0f, size);
 503.  
 504. #pragma endregion
 505. */
 506.  
 507.  
 508.  
 509.  
 510.  
 511.  
 512.  
 513.         glEnd();
 514.  
 515.     #pragma endregion
 516.    
 517.     #pragma region Rysowanie oteksturowanych quadów
 518.  
 519.         // Włączamy teksturowanie
 520.         glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 521.  
 522.         // Ustawienie sposobu teksturowania - GL_MODULATE sprawia, że światło ma wpływ na teksturę; GL_DECAL i GL_REPLACE rysują teksturę tak jak jest
 523.         glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
 524.  
 525.         // Ustawienie materiału
 526.         float m_amb[] = { 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f };
 527.         float m_dif[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f };
 528.         float m_spe[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
 529.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, m_amb);
 530.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, m_dif);
 531.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, m_spe);
 532.  
 533.         // Kąt obrotu quadów
 534.         //float rot = T / 50.0f;
 535.         //float rot = 0.0f;
 536.  
 537. #pragma region car
 538.         //TUTAJ rysuje swoj obiekt
 539.         glPushMatrix();
 540.         glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, cartexture);
 541.         glTranslatef(player.pos.x, player.pos.y, player.pos.z);
 542.         //glScalef(0.5, 0.5, 0.5);
 543.         //glRotatef(270, 0, 0, 0);
 544.         glCallList(car);
 545.         glPopMatrix();
 546. #pragma endregion
 547.  
 548.  
 549.  
 550.  
 551.  
 552.         /*
 553.        
 554. #pragma region trasa
 555.  
 556.         glPushMatrix();
 557.         glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, trasatextura);
 558.         glTranslatef(0.0, -5.0, 0.0);
 559.         glScalef(20.0, 20.0, 20.0);
 560.         //glRotatef(270, 0, 0, 0);
 561.         glCallList(trasa);
 562.         glPopMatrix();
 563.  
 564.  
 565. #pragma endregion
 566. */
 567.  
 568.  
 569.  
 570.  
 571.  
 572.         /*#pragma region nearest
 573.    
 574.             // Wybór tekstury korzystając z jej id
 575.             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texCheckboard_nearest);
 576.  
 577.             glPushMatrix();
 578.                 glScalef(.5f, .5f, .5f);
 579.                 glTranslatef(-4.5f, 2.0f, 3.0f);
 580.                 glRotatef(rot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
 581.        
 582.                 glBegin(GL_QUADS);
 583.            
 584.                     glTexCoord2f( 0.0f,  1.0f);
 585.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 586.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 587.            
 588.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 589.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 590.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 591.            
 592.                     glTexCoord2f( 1.0f,  0.0f);
 593.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 594.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 595.            
 596.                     glTexCoord2f( 1.0f,  1.0f);
 597.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 598.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 599.            
 600.            
 601.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 602.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 603.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 604.            
 605.                     glTexCoord2f( 0.0f,  1.0f);
 606.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 607.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 608.            
 609.                     glTexCoord2f( 1.0f,  1.0f);
 610.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 611.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 612.            
 613.                     glTexCoord2f( 1.0f,  0.0f);
 614.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 615.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 616.  
 617.                 glEnd();
 618.  
 619.             glPopMatrix();
 620.  
 621.         #pragma endregion
 622.  
 623.         #pragma region linear
 624.    
 625.             // Wybór tekstury korzystając z jej id
 626.             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texCheckboard_linear);
 627.  
 628.             glPushMatrix();
 629.                 glScalef(.5f, .5f, .5f);
 630.                 glTranslatef(-1.5f, 2.0f, 3.0f);
 631.                 glRotatef(rot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
 632.        
 633.                 glBegin(GL_QUADS);
 634.            
 635.                     glTexCoord2f( 0.0f,  1.0f);
 636.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 637.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 638.            
 639.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 640.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 641.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 642.            
 643.                     glTexCoord2f( 1.0f,  0.0f);
 644.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 645.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 646.            
 647.                     glTexCoord2f( 1.0f,  1.0f);
 648.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 649.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 650.            
 651.            
 652.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 653.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 654.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 655.            
 656.                     glTexCoord2f( 0.0f,  1.0f);
 657.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 658.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 659.            
 660.                     glTexCoord2f( 1.0f,  1.0f);
 661.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 662.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 663.            
 664.                     glTexCoord2f( 1.0f,  0.0f);
 665.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 666.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 667.  
 668.                 glEnd();
 669.  
 670.             glPopMatrix();
 671.  
 672.         #pragma endregion
 673.    
 674.         #pragma region linear_mm
 675.  
 676.             // Wybór tekstury korzystając z jej id
 677.             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texCheckboard_linear_mm);
 678.  
 679.             glPushMatrix();
 680.                 glScalef(.5f, .5f, .5f);
 681.                 glTranslatef(1.5f, 2.0f, 3.0f);
 682.                 glRotatef(rot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
 683.        
 684.                 glBegin(GL_QUADS);
 685.            
 686.                     glTexCoord2f( 0.0f,  1.0f);
 687.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 688.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 689.            
 690.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 691.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 692.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 693.            
 694.                     glTexCoord2f( 1.0f,  0.0f);
 695.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 696.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 697.            
 698.                     glTexCoord2f( 1.0f,  1.0f);
 699.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 700.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 701.            
 702.            
 703.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 704.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 705.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 706.            
 707.                     glTexCoord2f( 0.0f,  1.0f);
 708.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 709.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 710.            
 711.                     glTexCoord2f( 1.0f,  1.0f);
 712.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 713.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 714.            
 715.                     glTexCoord2f( 1.0f,  0.0f);
 716.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 717.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 718.  
 719.                 glEnd();
 720.  
 721.             glPopMatrix();
 722.  
 723.         #pragma endregion
 724.    
 725.         #pragma region linear_mm_linear
 726.  
 727.             // Wybór tekstury korzystając z jej id
 728.             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texCheckboard_linear_mm_linear);
 729.  
 730.             glPushMatrix();
 731.                 glScalef(.5f, .5f, .5f);
 732.                 glTranslatef(4.5f, 2.0f, 3.0f);
 733.                 glRotatef(rot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
 734.        
 735.                 glBegin(GL_QUADS);
 736.            
 737.                     glTexCoord2f( 0.0f,  1.0f);
 738.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 739.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 740.            
 741.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 742.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 743.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 744.            
 745.                     glTexCoord2f( 1.0f,  0.0f);
 746.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 747.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 748.            
 749.                     glTexCoord2f( 1.0f,  1.0f);
 750.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 751.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 752.            
 753.            
 754.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 755.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 756.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 757.            
 758.                     glTexCoord2f( 0.0f,  1.0f);
 759.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 760.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 761.            
 762.                     glTexCoord2f( 1.0f,  1.0f);
 763.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 764.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 765.            
 766.                     glTexCoord2f( 1.0f,  0.0f);
 767.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 768.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 769.  
 770.                 glEnd();
 771.  
 772.             glPopMatrix();
 773.  
 774.         #pragma endregion
 775.    
 776.         #pragma region nearest x10
 777.    
 778.             // Wybór tekstury korzystając z jej id
 779.             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texCheckboard_nearest);
 780.  
 781.             glPushMatrix();
 782.                 glScalef(.5f, .5f, .5f);
 783.                 glTranslatef(-4.5f, 2.0f, -3.0f);
 784.                 glRotatef(rot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
 785.        
 786.                 glBegin(GL_QUADS);
 787.            
 788.                     glTexCoord2f( 0.0f, 10.0f);
 789.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 790.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 791.            
 792.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 793.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 794.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 795.            
 796.                     glTexCoord2f(10.0f,  0.0f);
 797.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 798.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 799.            
 800.                     glTexCoord2f(10.0f, 10.0f);
 801.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 802.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 803.            
 804.            
 805.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 806.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 807.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 808.            
 809.                     glTexCoord2f( 0.0f, 10.0f);
 810.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 811.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 812.            
 813.                     glTexCoord2f(10.0f, 10.0f);
 814.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 815.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 816.            
 817.                     glTexCoord2f(10.0f,  0.0f);
 818.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 819.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 820.  
 821.                 glEnd();
 822.  
 823.             glPopMatrix();
 824.  
 825.         #pragma endregion
 826.    
 827.         #pragma region linear x10
 828.    
 829.             // Wybór tekstury korzystając z jej id
 830.             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texCheckboard_linear);
 831.  
 832.             glPushMatrix();
 833.                 glScalef(.5f, .5f, .5f);
 834.                 glTranslatef(-1.5f, 2.0f, -3.0f);
 835.                 glRotatef(rot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
 836.        
 837.                 glBegin(GL_QUADS);
 838.            
 839.                     glTexCoord2f( 0.0f, 10.0f);
 840.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 841.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 842.            
 843.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 844.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 845.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 846.            
 847.                     glTexCoord2f(10.0f,  0.0f);
 848.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 849.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 850.            
 851.                     glTexCoord2f(10.0f, 10.0f);
 852.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 853.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 854.            
 855.            
 856.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 857.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 858.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 859.            
 860.                     glTexCoord2f( 0.0f, 10.0f);
 861.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 862.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 863.            
 864.                     glTexCoord2f(10.0f, 10.0f);
 865.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 866.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 867.            
 868.                     glTexCoord2f(10.0f,  0.0f);
 869.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 870.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 871.  
 872.                 glEnd();
 873.  
 874.             glPopMatrix();
 875.    
 876.         #pragma endregion
 877.  
 878.         #pragma region linear_mm x10
 879.  
 880.             // Wybór tekstury korzystając z jej id
 881.             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texCheckboard_linear_mm);
 882.  
 883.             glPushMatrix();
 884.                 glScalef(.5f, .5f, .5f);
 885.                 glTranslatef(1.5f, 2.0f, -3.0f);
 886.                 glRotatef(rot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
 887.        
 888.                 glBegin(GL_QUADS);
 889.            
 890.                     glTexCoord2f( 0.0f, 10.0f);
 891.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 892.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 893.            
 894.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 895.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 896.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 897.            
 898.                     glTexCoord2f(10.0f,  0.0f);
 899.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 900.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 901.            
 902.                     glTexCoord2f(10.0f, 10.0f);
 903.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 904.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 905.            
 906.            
 907.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 908.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 909.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 910.            
 911.                     glTexCoord2f( 0.0f, 10.0f);
 912.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 913.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 914.            
 915.                     glTexCoord2f(10.0f, 10.0f);
 916.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 917.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 918.            
 919.                     glTexCoord2f(10.0f,  0.0f);
 920.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 921.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 922.  
 923.                 glEnd();
 924.  
 925.             glPopMatrix();
 926.  
 927.         #pragma endregion
 928.  
 929.         #pragma region linear_mm_linear x10
 930.  
 931.             // Wybór tekstury korzystając z jej id
 932.             glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texCheckboard_linear_mm_linear);
 933.  
 934.             glPushMatrix();
 935.                 glScalef(.5f, .5f, .5f);
 936.                 glTranslatef(4.5f, 2.0f, -3.0f);
 937.                 glRotatef(rot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
 938.        
 939.                 glBegin(GL_QUADS);
 940.            
 941.                     glTexCoord2f( 0.0f, 10.0f);
 942.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 943.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 944.            
 945.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 946.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 947.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 948.            
 949.                     glTexCoord2f(10.0f,  0.0f);
 950.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 951.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 952.            
 953.                     glTexCoord2f(10.0f, 10.0f);
 954.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f,  1.0f);
 955.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 956.            
 957.            
 958.                     glTexCoord2f( 0.0f,  0.0f);
 959.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 960.                     glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  0.0f);
 961.            
 962.                     glTexCoord2f( 0.0f, 10.0f);
 963.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 964.                     glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  0.0f);
 965.            
 966.                     glTexCoord2f(10.0f, 10.0f);
 967.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 968.                     glVertex3f( 1.0f,  1.0f,  0.0f);
 969.            
 970.                     glTexCoord2f(10.0f,  0.0f);
 971.                     glNormal3f( 0.0f,  0.0f, -1.0f);
 972.                     glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  0.0f);
 973.  
 974.                 glEnd();
 975.  
 976.             glPopMatrix();
 977.  
 978.         #pragma endregion*/
 979.  
 980.         // Wyłączenie teksturowania - geometria renderowana od tego miejsca nie będzie już oteksturowana
 981.         glDisable(GL_TEXTURE_2D);
 982.  
 983.     #pragma endregion
 984.  
 985.     glutSwapBuffers();
 986.     glFlush();
 987.     glutPostRedisplay();
 988.  
 989. }
 990.  
 991. void OnReshape(int width, int height) {
 992.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 993.     glLoadIdentity();
 994.     glViewport(0, 0, width, height);
 995.     gluPerspective(60.0f, (float) width / height, .01f, 100.0f);
 996. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top