Guest User

ASCII - 1,051 arrangements of 10 markers on a 4x4 grid

a guest
Jan 13th, 2013
37
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ˇ¿
 2. ˇ†
 3. ˇê
 4. ˇà
 5. ˇÑ
 6. ˇÇ
 7. ˇÅ
 8. ˇ`
 9. ˇH
 10. ˇD
 11. ˇB
 12. ˇA
 13. ˇ
 14. ˇ
 15.  
 16. ˇ
 17. ˇ
 18. ˛‡
 19. ˛–
 20. ˛»
 21. ˛ƒ
 22. ˛¬
 23. ˛¡
 24. ˛∞
 25. ˛®
 26. ˛§
 27. ˛¢
 28. ˛°
 29. ˛ò
 30. ˛î
 31. ˛í
 32. ˛ë
 33. ˛å
 34. ˛ä
 35. ˛â
 36. ˛Ü
 37. ˛Ö
 38. ˛É
 39. ˛p
 40. ˛h
 41. ˛d
 42. ˛b
 43. ˛a
 44. ˛X
 45. ˛T
 46. ˛R
 47. ˛Q
 48. ˛L
 49. ˛J
 50. ˛I
 51. ˛F
 52. ˛E
 53. ˛C
 54. ˛8
 55. ˛4
 56. ˛2
 57. ˛1
 58. ˛,
 59. ˛*
 60. ˛)
 61. ˛&
 62. ˛%
 63. ˛#
 64. ˛
 65. ˛
 66. ˛
 67. ˛
 68. ˛
 69. ˛
 70. ˛
 71. ˛
 72. ˛
 73. ˛
 74. ˝‡
 75. ˝–
 76. ˝ƒ
 77. ˝¬
 78. ˝¡
 79. ˝∞
 80. ˝®
 81. ˝§
 82. ˝¢
 83. ˝°
 84. ˝ò
 85. ˝î
 86. ˝í
 87. ˝ë
 88. ˝å
 89. ˝ä
 90. ˝â
 91. ˝Ü
 92. ˝Ö
 93. ˝É
 94. ˝p
 95. ˝h
 96. ˝d
 97. ˝b
 98. ˝a
 99. ˝X
 100. ˝T
 101. ˝R
 102. ˝Q
 103. ˝L
 104. ˝J
 105. ˝I
 106. ˝F
 107. ˝E
 108. ˝C
 109. ˝8
 110. ˝4
 111. ˝2
 112. ˝1
 113. ˝,
 114. ˝*
 115. ˝)
 116. ˝&
 117. ˝%
 118. ˝#
 119. ˝
 120. ˝
 121. ˝
 122. ˝
 123. ˝
 124. ˝
 125. ˝
 126. ˝
 127. ˝
 128. ˝
 129. ¸
 130. ¸‰
 131. ¸‚
 132. ¸·
 133. ¸‘
 134. ¸“
 135. ¸—
 136. ¸∆
 137. ¸≈
 138. ¸√
 139. ¸∏
 140. ¸¥
 141. ¸≤
 142. ¸±
 143. ¸©
 144. ¸¶
 145. ¸•
 146. ¸£
 147. ¸ö
 148. ¸ô
 149. ¸ñ
 150. ¸ï
 151. ¸ì
 152. ¸á
 153. ¸x
 154. ¸t
 155. ¸r
 156. ¸q
 157. ¸l
 158. ¸j
 159. ¸i
 160. ¸f
 161. ¸e
 162. ¸c
 163. ¸\
 164. ¸Z
 165. ¸Y
 166. ¸V
 167. ¸U
 168. ¸S
 169. ¸N
 170. ¸M
 171. ¸K
 172. ¸G
 173. ¸<
 174. ¸:
 175. ¸9
 176. ¸6
 177. ¸5
 178. ¸3
 179. ¸.
 180. ¸-
 181. ¸+
 182. ¸'
 183. ¸
 184. ¸
 185. ¸
 186. ¸
 187. ¸
 188. ˙
 189. ˙Ë
 190. ˙‰
 191. ˙‚
 192. ˙·
 193. ˙ÿ
 194. ˙‘
 195. ˙“
 196. ˙—
 197. ˙…
 198. ˙∆
 199. ˙≈
 200. ˙√
 201. ˙∏
 202. ˙¥
 203. ˙≤
 204. ˙±
 205. ˙¨
 206. ˙™
 207. ˙©
 208. ˙¶
 209. ˙•
 210. ˙£
 211. ˙ú
 212. ˙ö
 213. ˙ô
 214. ˙ñ
 215. ˙ï
 216. ˙ì
 217. ˙é
 218. ˙ç
 219. ˙ã
 220. ˙á
 221. ˙x
 222. ˙t
 223. ˙r
 224. ˙q
 225. ˙l
 226. ˙j
 227. ˙i
 228. ˙f
 229. ˙e
 230. ˙c
 231. ˙\
 232. ˙Z
 233. ˙Y
 234. ˙V
 235. ˙U
 236. ˙S
 237. ˙N
 238. ˙M
 239. ˙K
 240. ˙G
 241. ˙<
 242. ˙:
 243. ˙9
 244. ˙6
 245. ˙5
 246. ˙3
 247. ˙.
 248. ˙-
 249. ˙+
 250. ˙'
 251. ˙
 252. ˙
 253. ˙
 254. ˙
 255. ˙
 256. ˘
 257. ˘‰
 258. ˘‚
 259. ˘·
 260. ˘‘
 261. ˘“
 262. ˘—
 263. ˘∆
 264. ˘≈
 265. ˘√
 266. ˘¨
 267. ˘™
 268. ˘©
 269. ˘¶
 270. ˘•
 271. ˘£
 272. ˘ú
 273. ˘ö
 274. ˘ô
 275. ˘ñ
 276. ˘ç
 277. ˘ã
 278. ˘á
 279. ˘l
 280. ˘j
 281. ˘i
 282. ˘f
 283. ˘N
 284. ˘M
 285. ˘K
 286. ˘G
 287. ˘
 288. ¯Ù
 289. ¯Ú
 290. ¯Ò
 291. ¯Ê
 292. ¯Â
 293. ¯„
 294. ¯÷
 295. ¯’
 296. ¯”
 297. ¯«
 298. ¯∫
 299. ¯π
 300. ¯∂
 301. ¯µ
 302. ¯≥
 303. ¯ß
 304. ¯õ
 305. ¯ó
 306. ¯|
 307. ¯z
 308. ¯y
 309. ¯v
 310. ¯u
 311. ¯s
 312. ¯n
 313. ¯m
 314. ¯k
 315. ¯g
 316. ¯^
 317. ¯]
 318. ¯[
 319. ¯W
 320. ¯O
 321. ¯>
 322. ¯=
 323. ¯;
 324. ¯7
 325. ¯/
 326. ¯
 327. ˆ
 328. ˆË
 329. ˆ‰
 330. ˆ‚
 331. ˆ·
 332. ˆÿ
 333. ˆ‘
 334. ˆ“
 335. ˆ—
 336. ˆÃ
 337. ˆ 
 338. ˆ…
 339. ˆ∆
 340. ˆ≈
 341. ˆ√
 342. ˆ¨
 343. ˆ™
 344. ˆ©
 345. ˆ¶
 346. ˆ•
 347. ˆ£
 348. ˆú
 349. ˆö
 350. ˆô
 351. ˆñ
 352. ˆé
 353. ˆç
 354. ˆã
 355. ˆá
 356. ˆl
 357. ˆj
 358. ˆi
 359. ˆf
 360. ˆN
 361. ˆM
 362. ˆK
 363. ˆG
 364. ˆ
 365. Ù¯
 366. ÙÙ
 367. ÙÚ
 368. ÙÒ
 369. ÙÏ
 370. ÙÍ
 371. ÙÈ
 372. ÙÊ
 373. ÙÂ
 374. Ù„
 375. Ù‹
 376. Ù⁄
 377. ÙŸ
 378. Ù÷
 379. Ù’
 380. Ù”
 381. ٌ
 382. ÙÕ
 383. ÙÀ
 384. Ù«
 385. Ùº
 386. Ù∫
 387. Ùπ
 388. Ù∂
 389. Ùµ
 390. Ù≥
 391. ÙÆ
 392. Ù≠
 393. Ù´
 394. Ùß
 395. Ùû
 396. Ùù
 397. Ùõ
 398. Ùó
 399. Ù|
 400. Ùz
 401. Ùy
 402. Ùv
 403. Ùu
 404. Ùs
 405. Ùn
 406. Ùm
 407. Ùk
 408. Ùg
 409. Ù^
 410. Ù]
 411. Ù[
 412. ÙW
 413. ÙO
 414. Ù>
 415. Ù=
 416. Ù;
 417. Ù7
 418. Ù/
 419. ¸
 420. ˙
 421. ˘
 422. ˆ
 423. Ó
 424. Ì
 425. Î
 426. Á
 427. fi
 428. ›
 429. €
 430. ◊
 431. Ô‡
 432. Ô–
 433. Ôƒ
 434. Ô¬
 435. Ô¡
 436. Ô∞
 437. Ô§
 438. Ô¢
 439. Ô°
 440. Ôî
 441. Ôí
 442. Ôë
 443. ÔÜ
 444. ÔÖ
 445. ÔÉ
 446. Ôp
 447. Ôh
 448. Ôd
 449. Ôb
 450. Ôa
 451. ÔX
 452. ÔT
 453. ÔR
 454. ÔQ
 455. ÔL
 456. ÔJ
 457. ÔI
 458. ÔF
 459. ÔE
 460. ÔC
 461. Ô8
 462. Ô4
 463. Ô2
 464. Ô1
 465. Ô,
 466. Ô*
 467. Ô)
 468. Ô&
 469. Ô%
 470. Ô#
 471. Ô
 472. Ô
 473. Ô
 474. Ô
 475. Ô
 476. Ô
 477. Ô
 478. Ô
 479. Ô
 480. Ô
 481. Ó
 482. Ó·
 483. Ó“
 484. Ó—
 485. Ó¥
 486. Ó≤
 487. Ó±
 488. Ó¶
 489. Ó•
 490. Ó£
 491. Óñ
 492. Óï
 493. Óì
 494. Óá
 495. Óx
 496. Ót
 497. Ór
 498. Óq
 499. Ól
 500. Ój
 501. Ói
 502. Óf
 503. Óe
 504. Óc
 505. Ó\
 506. ÓZ
 507. ÓY
 508. ÓV
 509. ÓU
 510. ÓS
 511. ÓN
 512. ÓM
 513. ÓK
 514. ÓG
 515. Ó<
 516. Ó:
 517. Ó9
 518. Ó6
 519. Ó5
 520. Ó3
 521. Ó.
 522. Ó-
 523. Ó+
 524. Ó'
 525. Ó
 526. Ó
 527. Ó
 528. Ó
 529. ̥
 530. Ì≤
 531. ̱
 532. Ì•
 533. ̣
 534. Ìñ
 535. Ìï
 536. Ìì
 537. Ìx
 538. Ìt
 539. Ìr
 540. Ìq
 541. Ìl
 542. Ìj
 543. Ìi
 544. Ìf
 545. Ìe
 546. Ìc
 547. Ì\
 548. ÌZ
 549. ÌY
 550. ÌV
 551. ÌU
 552. ÌS
 553. ÌN
 554. ÌM
 555. ÌK
 556. ÌG
 557. Ì<
 558. Ì:
 559. Ì9
 560. Ì6
 561. Ì5
 562. Ì3
 563. Ì.
 564. Ì-
 565. Ì+
 566. Ì'
 567. Ì
 568. Ì
 569. Ì
 570. Ì
 571. Ï≥
 572. Ï|
 573. Ïz
 574. Ïy
 575. Ïv
 576. Ïu
 577. Ïs
 578. Ïn
 579. Ïm
 580. Ïk
 581. Ïg
 582. Ï^
 583. Ï]
 584. Ï[
 585. ÏW
 586. Ï>
 587. Ï=
 588. Ï;
 589. Ï7
 590. Î
 591. Ή
 592. ΂
 593. η
 594. Α
 595. Γ
 596. Η
 597. Î’
 598. Δ
 599. Υ
 600. Î≤
 601. α
 602. ζ
 603. Ε
 604. Σ
 605. Îñ
 606. Îï
 607. Îì
 608. Îá
 609. Îx
 610. Ît
 611. Îr
 612. Îq
 613. Îl
 614. Îj
 615. Îi
 616. Îf
 617. Îe
 618. Îc
 619. Î\
 620. ÎZ
 621. ÎY
 622. ÎV
 623. ÎU
 624. ÎS
 625. ÎN
 626. ÎM
 627. ÎK
 628. ÎG
 629. Î<
 630. Î:
 631. Î9
 632. Î6
 633. Î5
 634. Î.
 635. Î-
 636. Î+
 637. Î'
 638. Î
 639. Î
 640. Î
 641. ÍÚ
 642. ÍÒ
 643. Í”
 644. Í∂
 645. ͵
 646. Í≥
 647. Íß
 648. Íó
 649. Í|
 650. Íz
 651. Íy
 652. Ív
 653. Íu
 654. Ís
 655. Ín
 656. Ím
 657. Ík
 658. Íg
 659. Í^
 660. Í]
 661. Í[
 662. ÍW
 663. Í>
 664. Í=
 665. Í;
 666. È∂
 667. ȵ
 668. Èó
 669. È|
 670. Èz
 671. Èy
 672. Èv
 673. Èu
 674. Èn
 675. Èm
 676. Èk
 677. Èg
 678. È^
 679. È]
 680. È[
 681. È>
 682. È=
 683. Ë~
 684. Ë}
 685. Ë{
 686. Á
 687. ÁË
 688. Á‰
 689. Á‚
 690. Á·
 691. Áÿ
 692. Á‘
 693. Á“
 694. Á—
 695. ÁÃ
 696. Á 
 697. Á…
 698. Á∆
 699. Á≈
 700. Á√
 701. Á∏
 702. Á¥
 703. Á≤
 704. Á±
 705. Á¨
 706. Á™
 707. Á©
 708. Á¶
 709. Á•
 710. Á£
 711. Áú
 712. Áö
 713. Áô
 714. Áñ
 715. Áï
 716. Áç
 717. Áã
 718. Áá
 719. Áx
 720. Át
 721. Ár
 722. Áq
 723. Ál
 724. Áj
 725. Ái
 726. Áf
 727. Áe
 728. Ác
 729. Á\
 730. ÁZ
 731. ÁY
 732. ÁV
 733. ÁU
 734. ÁN
 735. ÁM
 736. ÁK
 737. ÁG
 738. Á<
 739. Á:
 740. Á9
 741. Á6
 742. Á.
 743. Á-
 744. Á+
 745. Á'
 746. Á
 747. Á
 748. ʯ
 749. ÊÙ
 750. ÊÚ
 751. ÊÒ
 752. ÊÏ
 753. ÊÍ
 754. ÊÈ
 755. ÊÊ
 756. ÊÂ
 757. Ê„
 758. Ê‹
 759. Ê⁄
 760. ÊŸ
 761. Ê÷
 762. Ê’
 763. Ê”
 764. ÊÕ
 765. ÊÀ
 766. Ê«
 767. ʺ
 768. Ê∫
 769. Êπ
 770. Ê∂
 771. ʵ
 772. Ê≥
 773. Ê≠
 774. Ê´
 775. Êß
 776. Êù
 777. Êõ
 778. Ê|
 779. Êz
 780. Êy
 781. Êv
 782. Êu
 783. Ês
 784. Ên
 785. Êm
 786. Êk
 787. Êg
 788. Ê^
 789. Ê]
 790. Ê[
 791. Ê>
 792. Ê=
 793. Ê;
 794. ¯
 795. ÂÙ
 796. ÂÚ
 797. ÂÒ
 798. ÂÏ
 799. ÂÍ
 800. ÂÈ
 801. ÂÊ
 802. ÂÂ
 803. „
 804. ‹
 805. Â⁄
 806. Ÿ
 807. Â÷
 808. Â’
 809. ÂÕ
 810. ÂÀ
 811. «
 812. º
 813. Â∫
 814. Âπ
 815. Â∂
 816. µ
 817. Â≠
 818. ´
 819. Âß
 820. Âù
 821. Â|
 822. Âz
 823. Ây
 824. Âv
 825. Âm
 826. Âk
 827. Â^
 828. Â]
 829. Â>
 830. ‰¸
 831. ‰˙
 832. ‰˘
 833. ‰ˆ
 834. ‰ı
 835. ‰Û
 836. ‰Ì
 837. ‰Î
 838. ‰›
 839. ‰€
 840. ‰Ω
 841. ‰ª
 842. ‰}
 843. ‰{
 844. „¯
 845. „Ù
 846. „Ú
 847. „Ï
 848. „Í
 849. „È
 850. „Ê
 851. „Â
 852. „„
 853. „‹
 854. „⁄
 855. „Ÿ
 856. „÷
 857. „’
 858. „Õ
 859. „À
 860. „«
 861. „º
 862. „∫
 863. „∂
 864. „≠
 865. „´
 866. „ù
 867. „|
 868. „z
 869. „v
 870. „m
 871. „k
 872. „>
 873. ‚¸
 874. ‚˙
 875. ‚˘
 876. ‚ˆ
 877. ‚ı
 878. ‚Û
 879. ‚Ì
 880. ‚Î
 881. ‚›
 882. ‚€
 883. ‚Ω
 884. ‚ª
 885. ‚}
 886. ‚{
 887. ·¸
 888. ·˙
 889. ·ˆ
 890. ·Ì
 891. ·Î
 892. ·›
 893. ‡˝
 894. ‡˚
 895. flh
 896. fld
 897. flb
 898. fla
 899. flL
 900. flJ
 901. flI
 902. flF
 903. flE
 904. flC
 905. fl,
 906. fl*
 907. fl)
 908. fl&
 909. fl%
 910. fl#
 911. fix
 912. fit
 913. fir
 914. fiq
 915. fii
 916. fif
 917. fie
 918. fic
 919. fiZ
 920. fiY
 921. fiV
 922. fiU
 923. fiS
 924. fi<
 925. fi:
 926. fi9
 927. fi6
 928. fi5
 929. fi3
 930. fi-
 931. fi+
 932. fi
 933. fi
 934. ›f
 935. ›e
 936. ›c
 937. ›-
 938. ›+
 939. ‹v
 940. ‹u
 941. ‹s
 942. ‹;
 943. €l
 944. €j
 945. €i
 946. €f
 947. €e
 948. €c
 949. €M
 950. €K
 951. €-
 952. €+
 953. ⁄z
 954. ⁄y
 955. ⁄v
 956. ⁄u
 957. ⁄[
 958. ⁄=
 959. ◊Ë
 960. ◊‰
 961. ◊‚
 962. ◊·
 963. ◊ 
 964. ◊…
 965. ◊∆
 966. ◊≈
 967. ◊√
 968. ת
 969. ש
 970. צ
 971. ץ
 972. ׋
 973. ◊l
 974. ◊j
 975. ◊i
 976. ◊f
 977. ◊e
 978. ◊M
 979. ◊K
 980. ◊-
 981. ÷Ù
 982. ÷Ú
 983. ÷Ò
 984. ÷Ê
 985. ÷Â
 986. ÷„
 987. ÷÷
 988. ÷’
 989. ÷∫
 990. ÷π
 991. ÷∂
 992. ÷µ
 993. ÷´
 994. ÷|
 995. ÷z
 996. ÷y
 997. ÷v
 998. ÷m
 999. ÷k
 1000. ÷]
 1001. ’Ê
 1002. ’Â
 1003. ’„
 1004. ’´
 1005. ‘ˆ
 1006. ‘ı
 1007. ”Ê
 1008. “ˆ
 1009. œt
 1010. œr
 1011. œe
 1012. œc
 1013. œV
 1014. œ6
 1015. Œs
 1016. Àv
 1017. «Ù
 1018. «Ú
 1019. «Ê
 1020. «Â
 1021. «„
 1022. «÷
 1023. «∂
 1024. «|
 1025. «z
 1026. «v
 1027. ∆ˆ
 1028. ∆ı
 1029. ≈ˆ
 1030. √ˆ
 1031. ßÙ
 1032. ßÚ
 1033. ßÂ
 1034. ß÷
 1035. ß∂
 1036. ßz
 1037. ßv
 1038. £ˆ
 1039. o
 1040. o‰
 1041. o‚
 1042. o‘
 1043. o“
 1044. of
 1045. n∂
 1046. nv
 1047. m∂
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×