Advertisement
S_Madanska

CURSOR

Nov 5th, 2021 (edited)
1,167
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*Пример 8-1.
 2. Да се създаде курсор, който демонстрира прочитане на данни ред по ред от
 3. курсор. Резултатният набор за целта ще съдържа всички клиенти от Германия.
 4. Стъпките от жизнения цикъл са обозначени в коментари.*/
 5.  
 6. DECLARE @CUST_ID VARCHAR(10), @F_NAME VARCHAR(20), @L_NAME VARCHAR(20)
 7.  
 8. -- 1 Деклариране на курсора чрез конструкцията DECLARE
 9. DECLARE CUSTOMERS_CURSOR CURSOR FOR
 10. SELECT CUSTOMER_ID, FNAME, LNAME
 11. FROM CUSTOMERS
 12. WHERE COUNTRY_ID = 'DE'
 13.  
 14. -- 2. Отваряне на курсора.
 15. OPEN CUSTOMERS_CURSOR
 16.  
 17. /* 3. Извличане на ред от курсора чрез конструкцията FETCH.
 18. Това обикновено става в цикъл, в който на всяка итерация се проверява
 19. стойността на системната променлива @@FETCH_STATUS след всяко извличане.
 20. Ако стойността й е:
 21.           0 – извличането е било успешно;
 22.          -1 – няма повече редове в курсора;
 23.          -2 – редът вече не съществува в курсора, т.е.
 24.             той е бил изтрит след отваряне на
 25.             курсора или променен така, че вече не отговаря на условията,
 26.             на които отговарят редовете, участващи в резултатния набор на курсора.
 27. */         
 28. FETCH NEXT FROM CUSTOMERS_CURSOR INTO @CUST_ID, @F_NAME, @L_NAME
 29. PRINT 'Клиенти от Германия: '
 30. PRINT '-----------------------------'
 31. WHILE @@FETCH_STATUS = 0
 32. BEGIN
 33.  
 34. -- 4. Прочитане, актуализиране или изтриване на реда, на който е позициониран курсорът.
 35.  PRINT @F_NAME + ' ' + @L_NAME + ' (ID = ' + @CUST_ID + ')'
 36.  
 37.  FETCH NEXT FROM CUSTOMERS_CURSOR INTO @CUST_ID, @F_NAME, @L_NAME
 38. END
 39.  
 40. -- 5. Затваряне на курсора. Това прекратява активното действие на курсора. Той все още
 41. --може да бъде отворен без да се налага да се декларира отново.
 42. CLOSE CUSTOMERS_CURSOR
 43.  
 44. -- 6. Освобождаване на курсора, за да бъдат освободени структурите от данни, които
 45. --съставят курсора.
 46. DEALLOCATE CUSTOMERS_CURSOR
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement