SHARE
TWEET

esejpodatkowe

a guest Dec 16th, 2018 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1.  
  2. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić, opłatę miejscową. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych, przebywających dłużej niż doba w miejscowościach uprawnionych do jej pobierania. Takie miejscowośći muszą posiadać korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opodatkować opłatą miejscową można również miejscowości znajdujące się na obszarach którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych szczegółowo w Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
  3. Rada Ministrów w rozporządzeniu określa minimalne warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych. W tym rozporządzeniu określane są również ważne dla środowiska i gospodarki warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz standardy środowiskowe.
  4. Ustanowienie poboru opłat w danej miejscowość, terminy płatności i wysokość stawek opłat, określa Rada gminy z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Pobór tej opłaty może się również odbywać w formie inkasa. Rada gminy ma prawo do określenia inkasentów oraz nałożenia na nich obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej. Opłaty nie pobiera się od osób przebywających w szpitalu oraz osób niewidomych i ich przewodników. Podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową są z niej zwolnieni. Zorganizowane grupy dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym również nie ponoszą owej opłaty. Opłaty miejscowej nie pobiera się pod warunkiem wzajemnośći od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty miejscowej.
  5.     Ustawodawaca ustala standardy które powinny zostać spełnione aby w danym regionie mogła zostać pobrana opłata miejscowa, tym samym daje podatnikowi niejako gwardancje utrzymania tych standardów w normach.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top