Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Feb 28th, 2019
136
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.39 KB | None | 0 0
  1. Do R-Driver nhé. nó phá map parition của ổ cứng.
  2.  
  3. bạn muốn backup thì dùng time machine hoặc carbon copy cho an toàn.
  4.  
  5. đừng có tiếc thời gian nghiên cứu hoặc tiến tiền thuê dịch vụ mà di kiếm mấy file r-driver.  Toàn kiểu mấy ông sida tưởng cài được 1 máy mà đem qua máy nào cũng như máy nào nên up lên share như đúng rồi. 
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement