SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 3rd, 2019 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. string ASCII = "̖̗̘̙̜̝̞̟̠̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯̰̱̲̳̹̺̻̼͇͈͉͍͎͓͚̣̍̎̄̅̿̑̆̐͒͗͑̇̈̊͂̓̈́͊͋͌̃̂̌̀́̋̏̒̓̔̽̉̾͆̚ͅ ̴̵̶̡̢̧̨̛̀́̕͘͏̸̷͜͟͢͝͞͠͡҉_";
 2. string chr(integer i) {
 3.     return llGetSubString(ASCII, i, i);
 4. }
 5. string zalgo(integer amount) {
 6.     string zalgo = "";
 7.     integer i;
 8.     for(i = 0; i < amount; i++) {
 9.         zalgo += chr((integer)llFrand(llStringLength(ASCII)));
 10.     }
 11.     return zalgo;
 12. }    
 13.  
 14. dostuff(){
 15.     llSetLinkPrimitiveParamsFast((integer)llFrand(llGetNumberOfPrims()+1),[
 16.     PRIM_TEXT,zalgo((integer)llFrand(3)) + "\n" + zalgo((integer)llFrand(3)) + "  " + zalgo((integer)llFrand(5)) + "  " + zalgo((integer)llFrand(3)) + "\n" + zalgo((integer)llFrand(3)), <0,0,0>, 1
 17.     ]);
 18. }
 19.  
 20. default
 21. {
 22.     state_entry()
 23.     {
 24.  
 25.         while(1)
 26.         {
 27.             dostuff();
 28.         }
 29.     }
 30. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top