daily pastebin goal
49%
SHARE
TWEET

Nitzachon

Karfunkel Mar 19th, 2017 (edited) 114 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Denna lösning ger varje kund ett CustomerID som är kundens lägsta PurchaseID.
 3. Det går att vinna pyttelite tid på att inte välja lägsta PurchaseID,
 4. men den lilla tidsförlusten bjuder jag på i estetikens namn.
 5.  
 6. Vi har tre ekvivalensregler:
 7. - FirstName + CreditCard
 8. - FirstName + Email
 9. - FirstName + LastName + StreetAddress + ZipCode
 10.  
 11. Lösningen består av tre huvudsteg:
 12. 1) Varje kombination i varje ekvivalensregel tilldelas ett tal som är det lägsta PurchaseID där kombinationen förekommer.
 13. 2) I tabellen Rules läggs alla PurchaseID och deras tre värden från föregående steg.
 14. 3) I tabellen Clusters kopplas sedan de olika värdena från Steg 1 samman via förekomst på samma rad i Rules.
 15.  
 16. Mer kommentarer i koden.
 17. */
 18. SET NOCOUNT ON;
 19. -- DROP
 20. -- Tables
 21. IF OBJECT_ID('dbo.Rules', 'U') IS NOT NULL
 22. DROP TABLE dbo.Rules;
 23. IF OBJECT_ID('dbo.Clusters', 'U') IS NOT NULL
 24. DROP TABLE dbo.Clusters;
 25. TRUNCATE TABLE dbo.Customers;
 26.  
 27. -- Cursor
 28. IF CURSOR_STATUS('global','outer_cursor') >= -1
 29. DEALLOCATE outer_cursor;
 30.  
 31. -- CREATE
 32. -- Tables
 33. CREATE TABLE dbo.Rules (
 34.     PurchaseID int NOT NULL
 35.    ,ClusterR1 int NOT NULL
 36.    ,ClusterR2 int NOT NULL
 37.    ,ClusterR3 int NOT NULL
 38. );
 39.  
 40. CREATE TABLE dbo.Clusters (
 41.     ClusterID int NOT NULL PRIMARY KEY
 42.    ,ClusterOnRow int NOT NULL
 43.    ,Cluster varchar(MAX) NOT NULL
 44. );
 45.  
 46. /*
 47. I mina tidigare lösningar lade jag tre ickeklustrade index på Purchases, ett för varje ekvivalensregel.
 48. Eftersom uppslag bara sker på dessa kolumner i det inledande steget (GROUP BY), har dessa index slopats.
 49. */
 50.  
 51. -- STEG 1-2
 52. WITH Rule1 AS (
 53. SELECT
 54.     MIN(PurchaseID) AS Cluster
 55.    ,FirstName
 56.    ,CreditCard
 57. FROM dbo.Purchases
 58. GROUP BY FirstName, CreditCard
 59. )
 60. , Rule2 AS (
 61. SELECT
 62.     MIN(PurchaseID) AS Cluster
 63.    ,FirstName
 64.    ,Email
 65. FROM dbo.Purchases
 66. GROUP BY FirstName, Email
 67. )
 68. , Rule3 AS (
 69. SELECT
 70.     MIN(PurchaseID) AS Cluster
 71.    ,FirstName
 72.    ,LastName
 73.    ,StreetAddress
 74.    ,ZipCode
 75. FROM dbo.Purchases
 76. GROUP BY FirstName, LastName, StreetAddress, ZipCode
 77. )
 78. INSERT INTO dbo.Rules
 79. WITH (TABLOCK)
 80. SELECT
 81.     p.PurchaseID
 82.    ,r1.Cluster AS ClusterR1
 83.    ,r2.Cluster AS ClusterR2
 84.    ,r3.Cluster AS ClusterR3
 85. FROM dbo.Purchases AS p
 86. JOIN Rule1 AS r1 ON r1.FirstName = p.FirstName AND r1.CreditCard = p.CreditCard
 87. JOIN Rule2 AS r2 ON r2.FirstName = p.FirstName AND r2.Email = p.Email
 88. JOIN Rule3 AS r3 ON r3.FirstName = p.FirstName AND r3.LastName = p.LastName AND r3.StreetAddress = p.StreetAddress AND r3.ZipCode = p.ZipCode;
 89.  
 90. DECLARE @maxid int;
 91. SELECT @maxid = MAX(PurchaseID) FROM dbo.Purchases;
 92. DECLARE @itemlength int;
 93. SELECT @itemlength = LEN(CAST(@maxid AS varchar));
 94. DECLARE @cl1 int;
 95. DECLARE @cl2 int;
 96. DECLARE @cl3 int;
 97. DECLARE @clusterOnRow1 int;
 98. DECLARE @clusterOnRow2 int;
 99. DECLARE @cluster1 varchar(MAX);
 100. DECLARE @cluster2 varchar(MAX);
 101. DECLARE @cluster3 varchar(MAX);
 102. DECLARE @cluster4 varchar(MAX);
 103. DECLARE @i int;
 104.  
 105. -- STEG 3
 106. /*
 107. Detta är den huvudsakliga algoritmen, som kopplar ihop kombinationer från de olika
 108. ekvivalensreglerna med varandra.
 109.  
 110. Jag betraktar detta som ett grafproblem. Varje unikt värde (PurchaseID) som genererats
 111. i STEG 1 är en nod. När detta steg inleds finns inga kanter.
 112. Detta steg kommer sedan loopa igenom alla unika kombinationer från tabellen Rules. De
 113. motsvarande noderna kommer kopplas ihop med kanter, så att hopkopplade noder anses
 114. motsvara samma kund.
 115.  
 116. Hopkopplingen av noder sker på ett bestämt vis. De bildar alltid träd med maxdjup 1 (stjärnor),
 117. där en nod är rot, och alla andra är löv. Detta åstadkoms med hjälp av tabellen Clusters.
 118.  
 119. Clusters innehåller en rad för varje startnod (unikt PurchaseID från STEG 1). Förutom
 120. nyckelkolumnen ClusterID (int) finns kolumnen ClusterOnRow (int) som pekar på den rad i
 121. samma tabell som är rot i det träd där raden ingår. Från början är ClusterOnRow = ClusterID.
 122. Sist finns kolumnen Cluster, som är en s.k. Adjacency List i form av en varchar(MAX).
 123. Kolumnen Cluster är bara intressant på de rader där ClusterOnRow = ClusterID, vilket är
 124. rotnoderna. Den innehåller en konkatenering av samtliga noder i trädet, med det lägsta
 125. numret först. Om det högsta förekommande PurchaseID är sexsiffrigt kommer alla noder
 126. motsvaras av en varchar(6). Klustret 3-4497-98 blir då '000003004497000098'.
 127. */
 128.  
 129. WITH IDS AS (
 130. SELECT DISTINCT ClusterR1 AS ClusterID FROM dbo.Rules
 131. UNION
 132. SELECT DISTINCT ClusterR2 AS ClusterID FROM dbo.Rules
 133. UNION
 134. SELECT DISTINCT ClusterR3 AS ClusterID FROM dbo.Rules
 135. )
 136. INSERT INTO dbo.Clusters
 137. WITH (TABLOCK)
 138. SELECT
 139.     ClusterID    = ClusterID
 140.    ,ClusterOnRow = ClusterID
 141.    ,Cluster      = FORMAT(ClusterID, 'd' + CAST(@itemlength AS varchar))
 142. FROM IDS;
 143.  
 144. DECLARE outer_cursor CURSOR FOR
 145. SELECT DISTINCT
 146.     ClusterR1
 147.    ,ClusterR2
 148.    ,ClusterR3
 149. FROM dbo.Rules;
 150.  
 151. OPEN outer_cursor;
 152.  
 153. FETCH NEXT FROM outer_cursor
 154. INTO @cl1, @cl2, @cl3;
 155.  
 156. /*
 157. I koden nedan görs skillnad på tre typer av noder:
 158. * Eget kluster - noden är ensam.
 159. * Rotnod - har lövnoder under sig.
 160. * Lövnod - har en rotnod över sig.
 161. Av dessa tre nodtyper uppkommer sex olika kombinationer som måste tas hänsyn till:
 162. A) Två egna kluster
 163. B) Eget kluster + rotnod
 164. C) Eget kluster + lövnod
 165. D) Två rotnoder
 166. E) Rotnod + lövnod
 167. F) Två lövnoder
 168. */
 169. WHILE @@FETCH_STATUS = 0
 170. BEGIN
 171.  
 172.     IF @cl1 <> @cl2
 173.     BEGIN
 174.         SELECT
 175.             @clusterOnRow1 = ClusterOnRow
 176.            ,@cluster1      = Cluster
 177.         FROM dbo.Clusters
 178.         WHERE ClusterID = @cl1;
 179.        
 180.         SELECT
 181.             @clusterOnRow2 = ClusterOnRow
 182.            ,@cluster2      = Cluster
 183.         FROM dbo.Clusters
 184.         WHERE ClusterID = @cl2;
 185.        
 186.         IF @clusterOnRow1 <> @clusterOnRow2
 187.         BEGIN
 188.             IF @clusterOnRow1 = @cl1 -- A B C D E
 189.             BEGIN
 190.                 IF @clusterOnRow2 = @cl2 -- A B D
 191.                 BEGIN
 192.                     IF LEN(@cluster1) = @itemlength -- A B
 193.                     BEGIN
 194.                         UPDATE dbo.Clusters
 195.                         SET ClusterOnRow = @cl2
 196.                         WHERE ClusterID = @cl1;
 197.  
 198.                         UPDATE dbo.Clusters
 199.                         SET Cluster = CASE
 200.                                           WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster2, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster2
 201.                                           ELSE @cluster2 + @cluster1
 202.                                       END
 203.                         WHERE ClusterID = @cl2;
 204.                     END -- A B
 205.                     ELSE -- B D
 206.                     BEGIN
 207.                         IF LEN(@cluster2) = @itemlength -- B
 208.                         BEGIN
 209.                             UPDATE dbo.Clusters
 210.                             SET ClusterOnRow = @cl1
 211.                             WHERE ClusterID = @cl2;
 212.  
 213.                             UPDATE dbo.Clusters
 214.                             SET Cluster = CASE
 215.                                               WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster2, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster2
 216.                                               ELSE @cluster2 + @cluster1
 217.                                           END
 218.                             WHERE ClusterID = @cl1;
 219.                         END -- B
 220.                         ELSE -- D
 221.                         BEGIN
 222.                             SET @i = 1;
 223.                             IF LEN(@cluster1) <= LEN(@cluster2)
 224.                             BEGIN
 225.                                 WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster1)
 226.                                 BEGIN
 227.                                     UPDATE dbo.Clusters
 228.                                     SET ClusterOnRow = @cl2
 229.                                     WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster1,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 230.                                
 231.                                     SET @i = @i + 1;
 232.                                 END
 233.                                 UPDATE dbo.Clusters
 234.                                 SET Cluster = CASE
 235.                                                   WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster2, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster2
 236.                                                   ELSE @cluster2 + @cluster1
 237.                                               END
 238.                                 WHERE ClusterID = @cl2;
 239.                             END
 240.                             ELSE
 241.                             BEGIN
 242.                                 WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster2)
 243.                                 BEGIN
 244.                                     UPDATE dbo.Clusters
 245.                                     SET ClusterOnRow = @cl1
 246.                                     WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster2,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 247.                                
 248.                                     SET @i = @i + 1;
 249.                                 END
 250.                                 UPDATE dbo.Clusters
 251.                                 SET Cluster = CASE
 252.                                                   WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster2, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster2
 253.                                                   ELSE @cluster2 + @cluster1
 254.                                               END
 255.                                 WHERE ClusterID = @cl1;
 256.                             END
 257.                         END -- D
 258.                     END -- B D
 259.                 END -- A B D
 260.                 ELSE -- C E
 261.                 BEGIN
 262.                     IF LEN(@cluster1) = @itemlength -- C
 263.                     BEGIN
 264.                         UPDATE dbo.Clusters
 265.                         SET ClusterOnRow = @clusterOnRow2
 266.                         WHERE ClusterID = @cl1;
 267.  
 268.                         SELECT @cluster3 = Cluster
 269.                         FROM dbo.Clusters
 270.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 271.  
 272.                         UPDATE dbo.Clusters
 273.                         SET Cluster = CASE
 274.                                           WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster3
 275.                                           ELSE @cluster3 + @cluster1
 276.                                       END
 277.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 278.                     END -- C
 279.                     ELSE -- E
 280.                     BEGIN
 281.                         SET @i = 1;
 282.  
 283.                         SELECT @cluster3 = Cluster
 284.                         FROM dbo.Clusters
 285.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 286.  
 287.                         IF LEN(@cluster1) <= LEN(@cluster3)
 288.                         BEGIN
 289.                             WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster1)
 290.                             BEGIN
 291.                                 UPDATE dbo.Clusters
 292.                                 SET ClusterOnRow = @clusterOnRow2
 293.                                 WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster1,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 294.  
 295.                                 SET @i = @i + 1;
 296.                             END
 297.  
 298.                             UPDATE dbo.Clusters
 299.                             SET Cluster = CASE
 300.                                               WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster3
 301.                                               ELSE @cluster3 + @cluster1
 302.                                           END
 303.                             WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 304.                         END
 305.                         ELSE
 306.                         BEGIN
 307.                             WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster3)
 308.                             BEGIN
 309.                                 UPDATE dbo.Clusters
 310.                                 SET ClusterOnRow = @cl1
 311.                                 WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster3,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 312.  
 313.                                 SET @i = @i + 1;
 314.                             END
 315.  
 316.                             UPDATE dbo.Clusters
 317.                             SET Cluster = CASE
 318.                                               WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster3
 319.                                               ELSE @cluster3 + @cluster1
 320.                                           END
 321.                             WHERE ClusterID = @cl1;
 322.                         END
 323.                     END -- E
 324.                 END -- C E
 325.             END -- A B C D E
 326.             ELSE -- C E F
 327.             BEGIN
 328.                 IF @clusterOnRow2 = @cl2 -- C E
 329.                 BEGIN
 330.                     IF LEN(@cluster2) = @itemlength -- C
 331.                     BEGIN
 332.                         UPDATE dbo.Clusters
 333.                         SET ClusterOnRow = @clusterOnRow1
 334.                         WHERE ClusterID = @cl2;
 335.  
 336.                         SELECT @cluster3 = Cluster
 337.                         FROM dbo.Clusters
 338.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 339.  
 340.                         UPDATE dbo.Clusters
 341.                         SET Cluster = CASE
 342.                                           WHEN LEFT(@cluster2, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster2 + @cluster3
 343.                                           ELSE @cluster3 + @cluster2
 344.                                       END
 345.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 346.                     END -- C
 347.                     ELSE -- E
 348.                     BEGIN
 349.                         SET @i = 1;
 350.  
 351.                         SELECT @cluster3 = Cluster
 352.                         FROM dbo.Clusters
 353.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 354.  
 355.                         IF LEN(@cluster2) <= LEN(@cluster3)
 356.                         BEGIN
 357.                             WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster2)
 358.                             BEGIN
 359.                                 UPDATE dbo.Clusters
 360.                                 SET ClusterOnRow = @clusterOnRow1
 361.                                 WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster2,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 362.  
 363.                                 SET @i = @i + 1;
 364.                             END
 365.  
 366.                             UPDATE dbo.Clusters
 367.                             SET Cluster = CASE
 368.                                               WHEN LEFT(@cluster2, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster2 + @cluster3
 369.                                               ELSE @cluster3 + @cluster2
 370.                                           END
 371.                             WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 372.                         END
 373.                         ELSE
 374.                         BEGIN
 375.                             WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster3)
 376.                             BEGIN
 377.                                 UPDATE dbo.Clusters
 378.                                 SET ClusterOnRow = @cl2
 379.                                 WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster3,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 380.  
 381.                                 SET @i = @i + 1;
 382.                             END
 383.  
 384.                             UPDATE dbo.Clusters
 385.                             SET Cluster = CASE
 386.                                               WHEN LEFT(@cluster2, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster2 + @cluster3
 387.                                               ELSE @cluster3 + @cluster2
 388.                                           END
 389.                             WHERE ClusterID = @cl2;
 390.                         END
 391.                     END -- E
 392.                 END  -- C E
 393.                 ELSE -- F
 394.                 BEGIN
 395.                     SELECT @cluster3 = Cluster
 396.                     FROM dbo.Clusters
 397.                     WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 398.                    
 399.                     SELECT @cluster4 = Cluster
 400.                     FROM dbo.Clusters
 401.                     WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 402.  
 403.                     SET @i = 1;
 404.                     IF LEN(@cluster3) <= LEN(@cluster4)
 405.                     BEGIN
 406.                         WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster3)
 407.                         BEGIN
 408.                             UPDATE dbo.Clusters
 409.                             SET ClusterOnRow = @clusterOnRow2
 410.                             WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster3,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 411.  
 412.                             SET @i = @i + 1;
 413.                         END
 414.                         UPDATE dbo.Clusters
 415.                         SET Cluster = CASE
 416.                                           WHEN LEFT(@cluster3, @itemlength) < LEFT (@cluster4, @itemlength) THEN @cluster3 + @cluster4
 417.                                           ELSE @cluster4 + @cluster3
 418.                                       END
 419.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 420.                     END
 421.                     ELSE
 422.                     BEGIN
 423.                         WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster4)
 424.                         BEGIN
 425.                             UPDATE dbo.Clusters
 426.                             SET ClusterOnRow = @clusterOnRow1
 427.                             WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster4,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 428.  
 429.                             SET @i = @i + 1;
 430.                         END
 431.                         UPDATE dbo.Clusters
 432.                         SET Cluster = CASE
 433.                                           WHEN LEFT(@cluster3, @itemlength) < LEFT (@cluster4, @itemlength) THEN @cluster3 + @cluster4
 434.                                           ELSE @cluster4 + @cluster3
 435.                                       END
 436.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 437.                     END
 438.                 END -- F
 439.             END -- C E F
 440.         END
 441.     END
 442.  
 443.     IF @cl1 <> @cl3 AND @cl2 <> @cl3
 444.     BEGIN
 445.         SELECT
 446.             @clusterOnRow1 = ClusterOnRow
 447.            ,@cluster1      = Cluster
 448.         FROM dbo.Clusters
 449.         WHERE ClusterID = @cl1;
 450.        
 451.         SELECT
 452.             @clusterOnRow2 = ClusterOnRow
 453.            ,@cluster2      = Cluster
 454.         FROM dbo.Clusters
 455.         WHERE ClusterID = @cl3;
 456.  
 457.         IF @clusterOnRow1 <> @clusterOnRow2
 458.         BEGIN
 459.             IF @clusterOnRow1 = @cl1 -- A B C D E
 460.             BEGIN
 461.                 IF @clusterOnRow2 = @cl3 -- A B D
 462.                 BEGIN
 463.                     IF LEN(@cluster1) = @itemlength -- A B
 464.                     BEGIN
 465.                         UPDATE dbo.Clusters
 466.                         SET ClusterOnRow = @cl3
 467.                         WHERE ClusterID = @cl1;
 468.  
 469.                         UPDATE dbo.Clusters
 470.                         SET Cluster = CASE
 471.                                           WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster2, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster2
 472.                                           ELSE @cluster2 + @cluster1
 473.                                       END
 474.                         WHERE ClusterID = @cl3;
 475.                     END -- A B
 476.                     ELSE -- B D
 477.                     BEGIN
 478.                         IF LEN(@cluster2) = @itemlength -- B
 479.                         BEGIN
 480.                             UPDATE dbo.Clusters
 481.                             SET ClusterOnRow = @cl1
 482.                             WHERE ClusterID = @cl3;
 483.  
 484.                             UPDATE dbo.Clusters
 485.                             SET Cluster = CASE
 486.                                               WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster2, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster2
 487.                                               ELSE @cluster2 + @cluster1
 488.                                           END
 489.                             WHERE ClusterID = @cl1;
 490.                         END -- B
 491.                         ELSE -- D
 492.                         BEGIN
 493.                             SET @i = 1;
 494.                             IF LEN(@cluster1) <= LEN(@cluster2)
 495.                             BEGIN
 496.                                 WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster1)
 497.                                 BEGIN
 498.                                     UPDATE dbo.Clusters
 499.                                     SET ClusterOnRow = @cl3
 500.                                     WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster1,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 501.                                
 502.                                     SET @i = @i + 1;
 503.                                 END
 504.                                 UPDATE dbo.Clusters
 505.                                 SET Cluster = CASE
 506.                                                   WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster2, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster2
 507.                                                   ELSE @cluster2 + @cluster1
 508.                                               END
 509.                                 WHERE ClusterID = @cl3;
 510.                             END
 511.                             ELSE
 512.                             BEGIN
 513.                                 WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster2)
 514.                                 BEGIN
 515.                                     UPDATE dbo.Clusters
 516.                                     SET ClusterOnRow = @cl1
 517.                                     WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster2,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 518.                                
 519.                                     SET @i = @i + 1;
 520.                                 END
 521.                                 UPDATE dbo.Clusters
 522.                                 SET Cluster = CASE
 523.                                                   WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster2, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster2
 524.                                                   ELSE @cluster2 + @cluster1
 525.                                               END
 526.                                 WHERE ClusterID = @cl1;
 527.                             END
 528.                         END -- D
 529.                     END -- B D
 530.                 END -- A B D
 531.                 ELSE -- C E
 532.                 BEGIN
 533.                     IF LEN(@cluster1) = @itemlength -- C
 534.                     BEGIN
 535.                         UPDATE dbo.Clusters
 536.                         SET ClusterOnRow = @clusterOnRow2
 537.                         WHERE ClusterID = @cl1;
 538.  
 539.                         SELECT @cluster3 = Cluster
 540.                         FROM dbo.Clusters
 541.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 542.  
 543.                         UPDATE dbo.Clusters
 544.                         SET Cluster = CASE
 545.                                           WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster3
 546.                                           ELSE @cluster3 + @cluster1
 547.                                       END
 548.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 549.                     END -- C
 550.                     ELSE -- E
 551.                     BEGIN
 552.                         SET @i = 1;
 553.  
 554.                         SELECT @cluster3 = Cluster
 555.                         FROM dbo.Clusters
 556.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 557.  
 558.                         IF LEN(@cluster1) <= LEN(@cluster3)
 559.                         BEGIN
 560.                             WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster1)
 561.                             BEGIN
 562.                                 UPDATE dbo.Clusters
 563.                                 SET ClusterOnRow = @clusterOnRow2
 564.                                 WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster1,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 565.  
 566.                                 SET @i = @i + 1;
 567.                             END
 568.  
 569.                             UPDATE dbo.Clusters
 570.                             SET Cluster = CASE
 571.                                               WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster3
 572.                                               ELSE @cluster3 + @cluster1
 573.                                           END
 574.                             WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 575.                         END
 576.                         ELSE
 577.                         BEGIN
 578.                             WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster3)
 579.                             BEGIN
 580.                                 UPDATE dbo.Clusters
 581.                                 SET ClusterOnRow = @cl1
 582.                                 WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster3,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 583.  
 584.                                 SET @i = @i + 1;
 585.                             END
 586.  
 587.                             UPDATE dbo.Clusters
 588.                             SET Cluster = CASE
 589.                                               WHEN LEFT(@cluster1, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster1 + @cluster3
 590.                                               ELSE @cluster3 + @cluster1
 591.                                           END
 592.                             WHERE ClusterID = @cl1;
 593.                         END
 594.                     END -- E
 595.                 END -- C E
 596.             END -- A B C D E
 597.             ELSE -- C E F
 598.             BEGIN
 599.                 IF @clusterOnRow2 = @cl3 -- C E
 600.                 BEGIN
 601.                     IF LEN(@cluster2) = @itemlength -- C
 602.                     BEGIN
 603.                         UPDATE dbo.Clusters
 604.                         SET ClusterOnRow = @clusterOnRow1
 605.                         WHERE ClusterID = @cl3;
 606.  
 607.                         SELECT @cluster3 = Cluster
 608.                         FROM dbo.Clusters
 609.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 610.  
 611.                         UPDATE dbo.Clusters
 612.                         SET Cluster = CASE
 613.                                           WHEN LEFT(@cluster2, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster2 + @cluster3
 614.                                           ELSE @cluster3 + @cluster2
 615.                                       END
 616.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 617.                     END -- C
 618.                     ELSE -- E
 619.                     BEGIN
 620.                         SET @i = 1;
 621.  
 622.                         SELECT @cluster3 = Cluster
 623.                         FROM dbo.Clusters
 624.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 625.  
 626.                         IF LEN(@cluster2) <= LEN(@cluster3)
 627.                         BEGIN
 628.                             WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster2)
 629.                             BEGIN
 630.                                 UPDATE dbo.Clusters
 631.                                 SET ClusterOnRow = @clusterOnRow1
 632.                                 WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster2,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 633.  
 634.                                 SET @i = @i + 1;
 635.                             END
 636.  
 637.                             UPDATE dbo.Clusters
 638.                             SET Cluster = CASE
 639.                                               WHEN LEFT(@cluster2, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster2 + @cluster3
 640.                                               ELSE @cluster3 + @cluster2
 641.                                           END
 642.                             WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 643.                         END
 644.                         ELSE
 645.                         BEGIN
 646.                             WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster3)
 647.                             BEGIN
 648.                                 UPDATE dbo.Clusters
 649.                                 SET ClusterOnRow = @cl3
 650.                                 WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster3,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 651.  
 652.                                 SET @i = @i + 1;
 653.                             END
 654.  
 655.                             UPDATE dbo.Clusters
 656.                             SET Cluster = CASE
 657.                                               WHEN LEFT(@cluster2, @itemlength) < LEFT (@cluster3, @itemlength) THEN @cluster2 + @cluster3
 658.                                               ELSE @cluster3 + @cluster2
 659.                                           END
 660.                             WHERE ClusterID = @cl3;
 661.                         END
 662.                     END -- E
 663.                 END  -- C E
 664.                 ELSE -- F
 665.                 BEGIN
 666.                     SELECT @cluster3 = Cluster
 667.                     FROM dbo.Clusters
 668.                     WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 669.                    
 670.                     SELECT @cluster4 = Cluster
 671.                     FROM dbo.Clusters
 672.                     WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 673.  
 674.                     SET @i = 1;
 675.                     IF LEN(@cluster3) <= LEN(@cluster4)
 676.                     BEGIN
 677.                         WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster3)
 678.                         BEGIN
 679.                             UPDATE dbo.Clusters
 680.                             SET ClusterOnRow = @clusterOnRow2
 681.                             WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster3,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 682.  
 683.                             SET @i = @i + 1;
 684.                         END
 685.                         UPDATE dbo.Clusters
 686.                         SET Cluster = CASE
 687.                                           WHEN LEFT(@cluster3, @itemlength) < LEFT (@cluster4, @itemlength) THEN @cluster3 + @cluster4
 688.                                           ELSE @cluster4 + @cluster3
 689.                                       END
 690.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow2;
 691.                     END
 692.                     ELSE
 693.                     BEGIN
 694.                         WHILE @i * @itemlength <= LEN(@cluster4)
 695.                         BEGIN
 696.                             UPDATE dbo.Clusters
 697.                             SET ClusterOnRow = @clusterOnRow1
 698.                             WHERE ClusterID = CAST(SUBSTRING(@cluster4,(@i - 1) * @itemlength + 1,@itemlength) AS int);
 699.  
 700.                             SET @i = @i + 1;
 701.                         END
 702.                         UPDATE dbo.Clusters
 703.                         SET Cluster = CASE
 704.                                           WHEN LEFT(@cluster3, @itemlength) < LEFT (@cluster4, @itemlength) THEN @cluster3 + @cluster4
 705.                                           ELSE @cluster4 + @cluster3
 706.                                       END
 707.                         WHERE ClusterID = @clusterOnRow1;
 708.                     END
 709.                 END -- F
 710.             END -- C E F
 711.         END
 712.     END
 713.  
 714.     FETCH NEXT FROM outer_cursor
 715.     INTO @cl1, @cl2, @cl3;
 716.    
 717. END
 718.  
 719. CLOSE outer_cursor;
 720. DEALLOCATE outer_cursor;
 721.  
 722. INSERT INTO dbo.Customers
 723. WITH (TABLOCK)
 724. SELECT
 725.     PurchaseID = r.PurchaseID
 726.    ,CustomerID = CAST(LEFT(c2.Cluster, @itemlength) AS int)
 727. FROM dbo.Rules AS r
 728. JOIN dbo.Clusters AS c1 ON r.ClusterR1 = c1.ClusterID
 729. JOIN dbo.Clusters AS c2 ON c1.ClusterOnRow = c2.ClusterID
 730.  
 731. SET NOCOUNT OFF;
RAW Paste Data
Top