SHARE
TWEET

thegioitocdo

canhnm Feb 23rd, 2012 118 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <html lang="vi" id="vbulletin_html" dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
 2.         <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
 3. <meta content="http://thegioitocdo.com/forum" name="vb_meta_bburl" id="e_vb_meta_bburl">
 4. <base href="http://thegioitocdo.com/forum/"><!--[if IE]></base><![endif]-->
 5. <meta content="vBulletin 4.0.6" name="generator">
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13. <script src="https://apis.google.com/_/apps-static/_/js/gapi/gcm_ppb,googleapis_client,plusone/rt=j/ver=uB-cZOFC91Y.en./sv=1/am=!BWxqNqKT7VqI4nVcVw/d=1/cb=gapi.loaded0" async=""></script><script src="clientscript/yui/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 14. <script src="clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 15. <script type="text/javascript">
 16. &lt;!--
 17.         var SESSIONURL = "s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;";
 18.         var SECURITYTOKEN = "guest";
 19.         var IMGDIR_MISC = "images/misc";
 20.         var IMGDIR_BUTTON = "images/buttons";
 21.         var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
 22.         var SIMPLEVERSION = "406";
 23.         var BBURL = "http://thegioitocdo.com/forum";
 24.         var LOGGEDIN = 0 &gt; 0 ? true : false;
 25.         var THIS_SCRIPT = "showthread";
 26.         var RELPATH = "threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17811920";
 27. // --&gt;
 28. </script>
 29. <script src="http://thegioitocdo.com/forum/clientscript/vbulletin-core.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.         <link href="css.php?styleid=5&amp;langid=3&amp;d=1329991730&amp;td=ltr&amp;sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css" type="text/css" rel="stylesheet">
 36.  
 37.  
 38.  <script src="clientscript/post_thanks.js" type="text/javascript"></script>
 39.  
 40. <style type="text/css">
 41. .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.post_thanks_button, .postbit .postfoot .textcontrols a.post_thanks_button  {
 42.         background: url(images/buttons/post_thanks.png) no-repeat transparent left;
 43.         padding-left: 20px;
 44. }
 45. .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.post_thanks_button:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.post_thanks_button:hover  {
 46.         background: url(images/buttons/post_thanks-hover.png) no-repeat transparent left;
 47. </style>
 48.  
 49.         <meta content="trẻ, người, không, nữ, tuổi, đã, gái, một, thành, này, rằng, thiếu, của, mẹ, vị, niên, nhật, khiến, như, đều, mọi, giả, măng, mặt, khán, cùng, còn, khác, trông, trình, chương, vậy?”, “thật, phải, trong, khuôn, năm, nhỏ, phụ, những, từng, lẽ, nhưng, hình, tham, truyền, thốt, đặc, uống, loại" name="keywords">
 50.         <meta content="Có lẽ Nhật Bản chính là thánh địa của những người phụ nữ trẻ mãi không già. Nếu đã từng có cô Masako Mizutani 43 tuổi đẹp như thiếu nữ 18, thì giờ lại có thêm một bà mẹ trẻ như thiếu nữ vị thành niên.
 51. http://cms.infonet.vn/Images/Images/-201201/t-261156351.jpg
 52. Tuy năm nay 22 tuổi nhưng do thân hình nhỏ bé và khuôn mặt trẻ măng, bà mẹ trẻ này khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi mọi người đều nghĩ rằng cô chỉ là một thiếu nữ vị thành niên.
 53. Xuất hiện trong một chương trình giải trí của" name="description">
 54.  
 55.         <title> Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên</title>
 56.         <link href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" rel="canonical">
 57.        
 58.         <script src="clientscript/vbulletin_textedit.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 59.         <script src="clientscript/vbulletin_post_loader.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 60.        
 61.        
 62.        
 63.         <script src="clientscript/vbulletin-editor.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 64.         <script src="clientscript/vbulletin_quick_edit.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 65.        
 66.        
 67.        
 68.        
 69.                 <script src="clientscript/vbulletin_lightbox.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 70.        
 71.  
 72.        
 73.                 <link href="css.php?styleid=5&amp;langid=3&amp;d=1329991730&amp;td=ltr&amp;sheet=postlist.css,showthread.css,postbit.css,attachment.css,poll.css,lightbox.css" type="text/css" rel="stylesheet">
 74.        
 75.  
 76. <link href="css.php?styleid=5&amp;langid=3&amp;d=1329991730&amp;td=ltr&amp;sheet=additional.css" type="text/css" rel="stylesheet">
 77. <!--[if lt IE 8]>
 78. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.php?styleid=5&amp;langid=3&amp;d=1329991730&amp;td=ltr&amp;sheet=replacement-vbulletin-ie.css" />
 79. <![endif]-->
 80.  
 81.         <style type="text/css">
 82.                 #sidebar_container{
 83.                         margin-top:90px;
 84.                 }
 85.         </style>
 86. <link href="css.php?styleid=5&amp;langid=3&amp;d=&amp;sheet=forumhome_sub_forum_manager.css" type="text/css" rel="stylesheet">
 87. <style type="text/css">ul.ui-autocomplete{list-style-type:none;z-index:9999;border:solid 1px #ccc;color:#333;width:200px;margin:0;padding:0;background:#fff;}ul.ui-autocomplete li a{padding-left:5px;}ul.ui-autocomplete li a.ui-state-hover{background:#ccc;display:block;color:#fff;}</style></head>
 88. <body>
 89. <link href="oto.ico" rel="shortcut icon">
 90. <link href="doithethoisao/hdt.css" rel="stylesheet">
 91.  
 92. <div class="body_l">
 93. <div class="body_r">
 94. <div id="header">
 95.      <div class="col1">
 96.                 <div class="col2">
 97.                 <div class="colcenter" id="outter">
 98.                 <div onclick="window.location='http://thegioitocdo.com';" class="logo fl"></div>
 99.                 <div class="login fl">
 100.         <div class="toplinks" id="toplinks">
 101.                
 102.                         <ul class="nouser">
 103.                        
 104.                                 <li><a rel="nofollow" href="register.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Đăng Ký</a></li>
 105.                        
 106.                                 <li><a href="faq.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" rel="help">Help</a></li>
 107.                                 <li>
 108.                         <script src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 109.                         <form onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, 0)" method="post" action="login.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=login" id="navbar_loginform">
 110.                                 <fieldset class="logindetails" id="logindetails">
 111.                                         <div>
 112.                                                 <div>
 113.                                         <input type="text" value="Tên tài khoản" tabindex="101" accesskey="u" size="10" id="navbar_username" name="vb_login_username" class="textbox" style="color: rgb(130, 130, 130);">
 114.                                         <input type="text" style="display: inline;" value="Mật Khẩu" size="10" id="navbar_password_hint" name="vb_login_password_hint" tabindex="102" class="textbox default-value">
 115.                                         <input type="password" size="10" id="navbar_password" name="vb_login_password" tabindex="102" class="textbox" style="display: none;">
 116.                                         <input type="submit" accesskey="s" bạn."="" của="" khoản="" tài="" tạo="" để="" title="Nhập Tên tài khoản và mật khẩu vào ô dưới để đăng nhập, hoặc click vào nút 'Đăng ký" value="Đăng nhập" tabindex="104" class="loginbutton">
 117.                                                 </div>
 118.                                         </div>
 119.                                 </fieldset>
 120.                                 <div class="remember" id="remember">
 121.                                         <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" tabindex="103" accesskey="c" class="cb_cookieuser_navbar" id="cb_cookieuser_navbar" value="1" name="cookieuser"> Ghi nhớ?</label>
 122.                                 </div>
 123.  
 124.                                 <input type="hidden" value="894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" name="s">
 125.                                 <input type="hidden" value="guest" name="securitytoken">
 126.                                 <input type="hidden" value="login" name="do">
 127.                                 <input type="hidden" name="vb_login_md5password">
 128.                                 <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf">
 129.                         </form>
 130.                         <script type="text/javascript">
 131.                         YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
 132.                         YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
 133.                         YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_username', "color", "#828282");
 134.                         vB_XHTML_Ready.subscribe(function()
 135.                         {
 136.                         //
 137.                                 YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "focus", navbar_username_focus);
 138.                                 YAHOO.util.Event.on('navbar_username', "blur", navbar_username_blur);
 139.                                 YAHOO.util.Event.on('navbar_password_hint', "focus", navbar_password_hint);
 140.                                 YAHOO.util.Event.on('navbar_password', "blur", navbar_password);
 141.                         });
 142.                        
 143.                         function navbar_username_focus(e)
 144.                         {
 145.                         //
 146.                                 var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
 147.                                 if (textbox.value == 'Tên tài khoản')
 148.                                 {
 149.                                 //
 150.                                         textbox.value='';
 151.                                         textbox.style.color='black';
 152.                                 }
 153.                         }
 154.  
 155.                         function navbar_username_blur(e)
 156.                         {
 157.                         //
 158.                                 var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
 159.                                 if (textbox.value == '')
 160.                                 {
 161.                                 //
 162.                                         textbox.value='Tên tài khoản';
 163.                                         textbox.style.color='#828282';
 164.                                 }
 165.                         }
 166.                        
 167.                         function navbar_password_hint(e)
 168.                         {
 169.                         //
 170.                                 var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
 171.                                
 172.                                 YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "none");
 173.                                 YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "inline");
 174.                                 YAHOO.util.Dom.get('navbar_password').focus();
 175.                         }
 176.  
 177.                         function navbar_password(e)
 178.                         {
 179.                         //
 180.                                 var textbox = YAHOO.util.Event.getTarget(e);
 181.                                
 182.                                 if (textbox.value == '')
 183.                                 {
 184.                                         YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password_hint', "display", "inline");
 185.                                         YAHOO.util.Dom.setStyle('navbar_password', "display", "none");
 186.                                 }
 187.                         }
 188.                         </script>
 189.                                 </li>
 190.                                
 191.                         </ul>
 192.                
 193.         </div>
 194.          
 195.                 </div>
 196.                
 197.                 <div class="cl"></div>
 198.                
 199.                 <div>
 200.                         <ul id="menutop">
 201.                         <li>
 202.                                 <a href="forum.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Diễn đàn</a>
 203.                         </li>
 204.                         <li>
 205.                                 <a href="http://thegioitocdo.com/forum/forums/271-Co-Gi-Hot">Có Gì Hot</a>
 206.                         </li>
 207.                         <li>
 208.                                 <a href="http://thegioitocdo.com/forum/forums/182-Co-Gi-Ban-Nay">Mua &amp; Bán</a>
 209.                         </li>
 210.                         <li>
 211.                                 <a href="#">Đại lý</a>
 212.                         </li>
 213.                         <li>
 214.                                 <a href="#">Tiện ích</a>
 215.                         </li>
 216.                     </ul>
 217.                 </div>
 218.             </div>
 219.         </div>
 220.      </div>
 221. </div>
 222. <div id="outter">
 223.    <div id="outter">
 224. </div><!-- closing div for above_body -->
 225.  
 226. <div class="body_wrapper">
 227. <div class="breadcrumb" id="breadcrumb">
 228.         <ul class="floatcontainer">
 229.                 <li class="navbithome"><a accesskey="1" href="index.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b"><img alt="Trang chủ" src="images/misc/navbit-home.png" title="Trang chủ"></a></li>
 230.  
 231.  
 232. <script src="https://apis.google.com/js/plusone.js" type="text/javascript" gapi_processed="true"></script>
 233. <div id="___plusone_0" style="height: 24px; width: 106px; display: inline-block; text-indent: 0pt; margin: 0pt; padding: 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; border-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline;"><iframe width="100%" scrolling="no" frameborder="0" title="+1" vspace="0" tabindex="-1" style="position: static; left: 0pt; top: 0pt; width: 106px; margin: 0px; border-style: none; visibility: visible; height: 24px;" src="https://plusone.google.com/_/+1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fthegioitocdo.com%2Fforum%2Fthreads%2F5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien%3Fs%3D894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;size=standard&amp;count=true&amp;hl=en-US&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fgapi%2F__features__%2Frt%3Dj%2Fver%3DuB-cZOFC91Y.en.%2Fsv%3D1%2Fam%3D!BWxqNqKT7VqI4nVcVw%2Fd%3D1%2F#id=I1_1330018917473&amp;parent=http%3A%2F%2Fthegioitocdo.com&amp;rpctoken=441037780&amp;_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart" name="I1_1330018917473" marginwidth="0" marginheight="0" id="I1_1330018917473" hspace="0" allowtransparency="true"></iframe></div>
 234.  
 235.                
 236.         <li class="navbit"><a href="forum.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Diễn đàn</a></li>
 237.  
 238.         <li class="navbit"><a href="forums/175-SW-Va-Cuoc-Song?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">SW Và Cuộc Sống</a></li>
 239.  
 240.         <li class="navbit"><a href="forums/176-Hot-Tin-Tuc-Moi-Ngay?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Hot Tin Tức Mỗi Ngày</a></li>
 241.  
 242.         <li class="navbit"><a href="forums/313-doc-Bao-Gium-Ban?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Đoc Báo Giùm Bạn</a></li>
 243.  
 244.         <li class="navbit"><a href="forums/311-Gioi-Tinh?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Giới Tính</a></li>
 245.  
 246.                
 247.         <li class="navbit lastnavbit"><span> Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên</span></li>
 248.  
 249.         </ul>
 250.         <hr>
 251. </div>
 252. <div style="margin-left:315px">
 253. <scdictionary width="400px"></scdictionary><div style="width:400px" id="saloncar-car-dictionary"><div class="text-input-sc-search" style="float: left; border: 2px solid rgb(148, 201, 236); border-radius: 5px 5px 5px 5px; width: 300px; height: 25px; padding: 2px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><a class="logo-sc-search" target="_blank" href="http://www.saloncar.com" style="text-decoration: none; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); margin-right: 5px; margin-left: 2px; font-size: 20px;"><span>SC</span></a><input type="text" value="Nhập từ cần tra..." class="text-ip-input" style="height: 21px; width: 260px; border: medium none; color: rgb(204, 204, 204);"></div><div style="float:left; margin-top:1px"><input type="button" value="TRA TỪ" class="button-input-sc-search" id="key-search-button-click" style="margin-left: 5px; width: 85px; border-radius: 3px 3px 3px 3px; border: 1px solid rgb(0, 105, 182); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(0, 105, 182); height: 31px;"></div><div style="clear:left"><input type="text" value="Saloncar API Car Dictionary -  Code by HDT" style="display:none"></div></div><div style="display:none" id="result-search-sc"><div class="mode-tool-show">SC</div><div class="here-text-show"><div id="result-end-submit"></div><div align="right"><img src="http://www.saloncar.com/Styles/images/brand_4.png" style="cursor:pointer; margin:2px;" onclick="close_search_panel()"></div></div></div>
 254. </div>
 255.  
 256.  
 257.  
 258.  
 259.         <form class="notices" id="notices" method="post" action="profile.php?do=dismissnotice">
 260.                 <input type="hidden" value="dismissnotice" name="do">
 261.                 <input type="hidden" value="s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;" name="s">
 262.                 <input type="hidden" value="guest" name="securitytoken">
 263.                 <input type="hidden" value="" name="dismiss_noticeid" id="dismiss_notice_hidden">
 264.                 <input type="hidden" value="" name="url">
 265.                 <ol>
 266.                         <li id="navbar_notice_1" class="restore">
 267.        
 268.         Chào mừng bạn đến với trường đua công thức SW !<br>
 269. Nếu đây là chuyến viến thăm trường đua đầu tiên của bạn hãy <a target="_blank" href="register.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b"><b>Đăng ký</b></a> để có thể trải nghiệm . Hoặc <a target="_blank" href="http://thegioitocdo.com/forum/login.php?do=login"><b>Đăng Nhập</b></a> để chọn xe và bắt đầu tăng tốc với thegioitocdo.com
 270. </li>
 271.                 </ol>
 272.         </form>
 273.  
 274.  
 275.  
 276. <div class="fl eoiwyi3gu2gsiugw">
 277.         <div class="leiwu8y32iu3g">
 278. <!-- head 1-->
 279.         <div class="above_postlist" id="above_postlist">
 280.                
 281.                         <a id="newreplylink_top" class="newcontent_textcontrol" href="newreply.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;p=5643&amp;noquote=1"><span>+</span> Trả lời Chủ đề</a>
 282. <a style="margin-left:10px;" id="newthreadlink_top" class="newcontent_textcontrol" rel="nofollow" href="newthread.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=newthread&amp;f=311"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a>
 283.                         <img alt="" src="images/misc/progress.gif" id="progress_newreplylink_top" style="display:none">
 284.                
 285.  
 286.                 <div class="pagination_top" id="pagination_top">
 287.                
 288.                         <div class="postpagestats" id="postpagestats_above">
 289.                                 Kết quả 1 đến 2 của 2
 290.                         </div>
 291.                 </div>
 292.         </div>
 293. <div id="content_container"><div id="content"><div class="pagetitle" id="pagetitle">
 294.         <h1>
 295.                 Chủ đề: <span class="threadtitle"><a title="Nạp lại trang này" href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên</a></span>
 296.                
 297.         </h1>
 298. </div>
 299. <div class="thread_controls" id="thread_controls">
 300.                 <div>
 301.                 <ul class="postlist_popups popupgroup" id="postlist_popups">
 302.                        
 303.                         <li id="threadtools" class="popupmenu">
 304.                                 <h6><a href="javascript://" class="popupctrl" id="yui-gen1">Công cụ Chủ đề</a></h6>
 305.                                 <ul class="popupbody" id="yui-gen0">
 306.                                         <li><a rel="nofollow" accesskey="3" href="printthread.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;t=5329&amp;pp=10&amp;page=1">Hiển thị Trang có thể in</a></li>
 307.                                         <li><a rel="nofollow" href="sendmessage.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=sendtofriend&amp;t=5329">Gửi trang này qua Email…</a></li>
 308.                                         <li>
 309.                                                
 310.                                                         <a rel="nofollow" href="subscription.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=addsubscription&amp;t=5329">Theo dõi Chủ đề này…</a>
 311.                                                                                        
 312.                                         </li>
 313.                                        
 314.                                 </ul>
 315.                         </li>
 316.  
 317.                        
 318.  
 319.                        
 320.                                 <li id="searchthread" class="popupmenu searchthread">
 321.                                         <h6><a href="javascript://" class="popupctrl" id="yui-gen3">Tìm Chủ đề</a></h6>
 322.                                         <form method="post" action="search.php">
 323.                                                 <ul class="popupbody" id="yui-gen2">
 324.                                                         <li>
 325.                                                                 <input type="text" tabindex="13" value="Tìm ..." class="searchbox" name="query">
 326.                                                                 <input type="submit" tabindex="14" value="Tìm kiếm" class="button">
 327.                                                         </li>
 328.                                                         <li class="formsubmit">
 329.                                                                 <div><a href="search.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;search_type=1&amp;searchthreadid=5329&amp;contenttype=vBForum_Post" class="advancedsearchlink">Tìm kiếm nâng cao</a></div>
 330.                                                         </li>
 331.                                                 </ul>
 332.                                                 <input type="hidden" value="894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" name="s">
 333.                                                 <input type="hidden" value="guest" name="securitytoken">
 334.                                                 <input type="hidden" value="process" name="do">
 335.                                                 <input type="hidden" value="5329" name="searchthreadid">
 336.                                                 <input type="hidden" value="1" name="search_type">
 337.                                                 <input type="hidden" value="vBForum_Post" name="contenttype">
 338.  
 339.                                         </form>
 340.                                 </li>
 341.                        
 342.  
 343.                        
 344.  
 345.                        
 346.                                 <li id="displaymodes" class="popupmenu">
 347.                                         <h6><a href="javascript://" class="popupctrl" id="yui-gen5">Hiển thị</a></h6>
 348.                                         <ul class="popupbody" id="yui-gen4">
 349.                                                 <li><label>Dạng hẹp</label></li>
 350.                                                 <li><a href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;mode=hybrid"> Chuyển sang dạng Lai ghép (Hybrid)</a></li>
 351.                                                 <li><a href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;p=5611&amp;mode=threaded#post5611"> Switch to Threaded Mode</a></li>
 352.                                         </ul>
 353.                                 </li>
 354.                        
 355.  
 356.                        
 357.                 </ul>
 358.                 </div>
 359.         </div>
 360. <!-- end head 1-->
 361. <!-- head 2-->
 362. <div class="postlist restrain" id="postlist">
 363.        
 364.  
 365.        
 366.  
 367.                 <ol start="1" class="posts" id="posts">
 368.                         <li id="post_5611" class="postbit postbitim postcontainer">
 369.         <div class="postdetails_noavatar">
 370.                 <div class="posthead">
 371.                        
 372.                                 <span class="postdate old">
 373.                                        
 374.                                                 <span class="date">Hôm qua&nbsp;<span class="time">08:34</span></span>
 375.                                        
 376.                                 </span>
 377.        
 378.                                 <span class="nodecontrols">
 379.                                        
 380.                                                 <a class="postcounter" href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;p=5611#post5611" name="post5611">#1</a><a name="1" id="postcount5611"></a>
 381.                                        
 382.                                        
 383.                                        
 384.                                 </span>
 385.                        
 386.                 </div>
 387.  
 388.                 <div class="userinfo">
 389.                         <div class="contact">
 390.                                
 391.                                         <a title="tia_chop Đang Ngoại tuyến" href="members/1634-tia_chop?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" class="postuseravatarlink">
 392. </a><div class="dropshadow"><a title="tia_chop Đang Ngoại tuyến" href="members/1634-tia_chop?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" class="postuseravatarlink">
 393.                                                
 394.                                                         <img alt="tia_chop's Avatar" src="image.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;u=1634&amp;dateline=1329830727" title="tia_chop's Avatar">
 395.                                                
 396.                                         </a>
 397. </div>
 398.                                
 399.                                 <div class="username_container">
 400.                                        
 401.                                                 <div class="popupmenu memberaction" id="yui-gen6">
 402.         <a title="tia_chop Đang Ngoại tuyến" href="members/1634-tia_chop?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" class="username offline popupctrl" id="yui-gen8"><strong>tia_chop</strong></a>
 403.         <ul class="popupbody memberaction_body" id="yui-gen7">
 404.                 <li class="left">
 405.                         <img alt="" src="images/site_icons/profile.png">
 406.                         <a href="members/1634-tia_chop?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">
 407.                                 Xem Hồ sơ
 408.                         </a>
 409.                 </li>
 410.                
 411.                 <li class="right">
 412.                         <img alt="" src="images/site_icons/forum.png">
 413.                         <a rel="nofollow" href="search.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=finduser&amp;userid=1634&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1">
 414.                                 Xem bài viết diễn đàn
 415.                         </a>
 416.                 </li>
 417.                
 418.                
 419.                 <li class="left">
 420.                         <img alt="" src="images/site_icons/message.png">
 421.                         <a rel="nofollow" href="private.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=newpm&amp;u=1634">
 422.                                 Tin nhắn riêng
 423.                         </a>
 424.                 </li>
 425.                
 426.                
 427.                
 428.                
 429.                
 430.                
 431.                
 432.  
 433.                
 434.  
 435.                
 436.                
 437.         </ul>
 438. </div>
 439.  
 440.                                                 <img border="0" alt="tia_chop Đang Ngoại tuyến" src="doithethoisao/statusicon/user-offline.png" class="inlineimg onlinestatus" title="tia_chop Đang Ngoại tuyến">
 441.  
 442.  
 443.                                        
 444.                                        
 445.  
 446.                                        
 447.                                        
 448.                                        
 449.                                                 <div class="imlinks">
 450.                                                            
 451.                                                 </div>
 452.                                        
 453.                                    
 454.                                 </div>
 455.                                
 456.                         </div>
 457.                        
 458.                     <div class="userinfo_extra">
 459.                                         <dl class="userstats">
 460.                                                 <div class="pb-box"><dt>Ngày nhập hội</dt> <dd>Feb 2012</dd></div>
 461.                                                
 462.                                                
 463.                                                 <div class="pb-box"><dt>Tốc độ đạt</dt> <dd>61</dd></div>      
 464.                                                 <br>
 465.  <div align="center" class="eti_postbit">
 466. <div align="left" class="userlevelContainer"><b><font color="blue">
 467.  </font><div class="smallfont"><font color="blue">Level:&nbsp;6&nbsp;</font>
 468. <br><font color="green">
 469.  Kinh nghiệm:&nbsp;225</font><br><font color="red">
 470. Cấp độ tiếp theo:&nbsp;282</font></div>
 471.  <div title="282 Experience until the next Level" style="text-align:left; width:102px; background-color: #fff; border:1px; height:11px; border-style:solid;" class="alt2">
 472.   <div style="width:48px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
 473.  </div></b></div><b>
 474. </b></div><b><br></b>
 475. <div style="padding-top:5px;">
 476.        
 477.                 <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Được thank 25 lần trong 17 bài.</dd>
 478.        
 479. </div>
 480.  
 481.                                         </dl>
 482.                                        
 483.                                        
 484.                                 </div>
 485.                        
 486.                 </div>
 487.         </div>
 488.  
 489.         <div class="postbody">
 490.                
 491.                 <div class="postrow">
 492.                
 493.                 <h2 class="posttitle icon">
 494.                         Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 495.                 </h2>
 496.                
 497.                                
 498.                                        
 499.                                        
 500.                                
 501.                                
 502.                 <div class="content">
 503.                         <div id="post_message_5611">
 504.                                 <blockquote class="postcontent restore">
 505.                                         <b><i>Có lẽ Nhật Bản chính là thánh địa của những người phụ nữ trẻ mãi không già. Nếu đã từng có cô Masako Mizutani 43 tuổi đẹp như thiếu nữ 18, thì giờ lại có thêm một bà mẹ trẻ như thiếu nữ vị thành niên.</i></b><br>
 506. <br>
 507. <img border="0" alt="" src="http://cms.infonet.vn/Images/Images/-201201/t-261156351.jpg"><br>
 508. <br>
 509. Tuy năm nay 22 tuổi nhưng do thân hình nhỏ bé và khuôn mặt trẻ măng, bà mẹ trẻ này khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi mọi người đều nghĩ rằng cô chỉ là một thiếu nữ vị thành niên.<br>
 510. <br>
 511. Xuất hiện trong một chương trình giải trí của Nhật, người phụ nữ trẻ hơn tuổi “cả chục lần” đã khiến tất cả mọi người sửng sốt vì không thể tin rằng một cô gái trông bề ngoài không khác gì thiếu nữ vị thành niên này mà đã là mẹ của một bé gái 1 tuổi.<br>
 512. <br>
 513. Cô gái này năm nay 22 tuổi, tuy độ tuổi vẫn còn trẻ nhưng có lẽ do dáng vẻ nhỏ bé với chiều cao 1m42 cùng khuôn mặt trẻ măng “quá đà” đã khiến cô trông không khác gì chị gái của con khi hai người ở cạnh nhau.<br>
 514. <br>
 515. Những khán giả đã từng xem qua chương trình trên truyền hình mà cô gái này tham gia đều phải thốt lên “thật không sao tin nổi?”, “thật hay đùa vậy?”, “cô ấy có phải nữ sinh cấp 2 không vậy?”. Có người còn hơi quá lời khi nhất định không tin rằng cô gái này đã 22 tuổi và cho rằng cô là nhân vật bước ra từ trong truyện tranh Conan vì đã uống một loại thuốc đặc biệt biến người lớn thành trẻ con.
 516.                 <!-- forum using plugin: "View more threads same category" of manhtuantn -->
 517.                
 518.                 <h4 style="margin-top:1em">Xem các chủ đề cùng thư mục:</h4>
 519.                 <ul style="margin:0.7em 2em;">
 520.                 <li><a href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" title="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên">Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên</a> </li>
 521.                  
 522.                 <li><a href="threads/5326-Nhung-xu-huong-anh-cuoi-hot-nhat-hien-nay?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" title="Những xu hướng ảnh cưới 'hot' nhất hiện nay">Những xu hướng ảnh cưới 'hot' nhất hiện nay</a> </li>
 523.                  
 524.                 <li><a href="threads/5092-Nhan-biet-dan-ong-tran-tre-sinh-luc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" title="Nhận biết đàn ông tràn trề sinh lực">Nhận biết đàn ông tràn trề sinh lực</a> </li>
 525.                  </ul>
 526.                  
 527.                                 </blockquote>
 528.                         </div>
 529.  
 530.                        
 531.  
 532.  
 533.                 </div>
 534.                        
 535.  
 536.                                
 537.                          
 538.                        
 539.  
 540.                        
 541.                 </div>
 542.         </div>
 543.         <div class="postfoot">
 544.                 <div class="textcontrols floatcontainer">
 545.                         <span class="postcontrols">
 546.                                 <img alt="" src="images/misc/progress.gif" id="progress_5611" style="display:none">
 547.                                
 548.  
 549.                                
 550.                                
 551.                                         <a rel="nofollow" href="newreply.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=newreply&amp;p=5611" class="newreply" id="qrwq_5611"><img alt="Trả lời kèm Trích dẫn" src="clear.gif" id="quoteimg_5611" title="Trả lời kèm Trích dẫn"> Trả lời kèm Trích dẫn</a>
 552.                                        
 553.                                
 554.                                
 555.                         </span>
 556.  
 557.                         <span class="postlinking">
 558.                                
 559.                                        
 560.                                
 561.                                
 562.  
 563.                                  
 564.                                
 565.  
 566.                                        
 567.  
 568.                                        
 569.                                          
 570.  
 571.                                        
 572.                                        
 573.                                        
 574.                                        
 575.                         </span>
 576.                 </div>
 577.         </div>
 578.         <hr>
 579. </li>
 580. <li id="post_thanks_box_5611" class="postbit postbitim">
 581.         <div class="postbody">
 582.         <div class="postrow">
 583.        
 584.         <h2 class="posttitle">
 585.                
 586.                         Những thành viên sau đã cảm ơn tia_chop cho bài viết này:
 587.                
 588.         </h2>
 589.         <div class="content">
 590.                 <div id="post_thanks_bit_5611">
 591.                         <blockquote class="postcontent restore">
 592.                                 <a rel="nofollow" href="member.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;u=1616">kimvan</a>&nbsp;(Hôm qua)
 593.                         </blockquote>
 594.                 </div>
 595.         </div>
 596.         </div>
 597. </div>
 598. <hr>
 599. </li>   <li id="post_5643" class="postbit postbitim postcontainer">
 600.         <div class="postdetails_noavatar">
 601.                 <div class="posthead">
 602.                        
 603.                                 <span class="postdate old">
 604.                                        
 605.                                                 <span class="date">Hôm qua&nbsp;<span class="time">21:41</span></span>
 606.                                        
 607.                                 </span>
 608.        
 609.                                 <span class="nodecontrols">
 610.                                        
 611.                                                 <a class="postcounter" href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;p=5643#post5643" name="post5643">#2</a><a name="2" id="postcount5643"></a>
 612.                                        
 613.                                        
 614.                                        
 615.                                 </span>
 616.                        
 617.                 </div>
 618.  
 619.                 <div class="userinfo">
 620.                         <div class="contact">
 621.                                
 622.                                         <a title="yeuxe bây giờ đang trực tuyến" href="members/1619-yeuxe?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" class="postuseravatarlink">
 623. </a><div class="dropshadow"><a title="yeuxe bây giờ đang trực tuyến" href="members/1619-yeuxe?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" class="postuseravatarlink">
 624.                                                
 625.                                                         <img alt="yeuxe's Avatar" src="images/misc/unknown.gif" title="yeuxe's Avatar">
 626.                                                
 627.                                         </a>
 628. </div>
 629.                                
 630.                                 <div class="username_container">
 631.                                        
 632.                                                 <div class="popupmenu memberaction" id="yui-gen9">
 633.         <a title="yeuxe bây giờ đang trực tuyến" href="members/1619-yeuxe?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" class="username online popupctrl" id="yui-gen11"><strong>yeuxe</strong></a>
 634.         <ul class="popupbody memberaction_body" id="yui-gen10">
 635.                 <li class="left">
 636.                         <img alt="" src="images/site_icons/profile.png">
 637.                         <a href="members/1619-yeuxe?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">
 638.                                 Xem Hồ sơ
 639.                         </a>
 640.                 </li>
 641.                
 642.                 <li class="right">
 643.                         <img alt="" src="images/site_icons/forum.png">
 644.                         <a rel="nofollow" href="search.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=finduser&amp;userid=1619&amp;contenttype=vBForum_Post&amp;showposts=1">
 645.                                 Xem bài viết diễn đàn
 646.                         </a>
 647.                 </li>
 648.                
 649.                
 650.                 <li class="left">
 651.                         <img alt="" src="images/site_icons/message.png">
 652.                         <a rel="nofollow" href="private.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=newpm&amp;u=1619">
 653.                                 Tin nhắn riêng
 654.                         </a>
 655.                 </li>
 656.                
 657.                
 658.                
 659.                
 660.                
 661.                
 662.                
 663.  
 664.                
 665.  
 666.                
 667.                
 668.         </ul>
 669. </div>
 670.  
 671.                                                
 672. <img border="0" alt="yeuxe bây giờ đang trực tuyến" src="doithethoisao/statusicon/user-online.png" class="inlineimg onlinestatus" title="yeuxe bây giờ đang trực tuyến">
 673.  
 674.                                        
 675.                                        
 676.  
 677.                                        
 678.                                        
 679.                                        
 680.                                                 <div class="imlinks">
 681.                                                            
 682.                                                 </div>
 683.                                        
 684.                                    
 685.                                 </div>
 686.                                
 687.                         </div>
 688.                        
 689.                     <div class="userinfo_extra">
 690.                                         <dl class="userstats">
 691.                                                 <div class="pb-box"><dt>Ngày nhập hội</dt> <dd>Feb 2012</dd></div>
 692.                                                
 693.                                                
 694.                                                 <div class="pb-box"><dt>Tốc độ đạt</dt> <dd>11</dd></div>      
 695.                                                 <br>
 696.  <div align="center" class="eti_postbit">
 697. <div align="left" class="userlevelContainer"><b><font color="blue">
 698.  </font><div class="smallfont"><font color="blue">Level:&nbsp;5&nbsp;</font>
 699. <br><font color="green">
 700.  Kinh nghiệm:&nbsp;158</font><br><font color="red">
 701. Cấp độ tiếp theo:&nbsp;173</font></div>
 702.  <div title="173 Experience until the next Level" style="text-align:left; width:102px; background-color: #fff; border:1px; height:11px; border-style:solid;" class="alt2">
 703.   <div style="width:80px; height:9px; margin:1px; background-image: url(images/misc/userlevel.gif); background-repeat:repeat-x;"></div>
 704.  </div></b></div><b>
 705. </b></div><b><br></b>
 706. <div style="padding-top:5px;">
 707.        
 708.                 <dd style="white-space:nowrap; display:inline; float: right;">Được thank 6 lần trong 6 bài.</dd>
 709.        
 710. </div>
 711.  
 712.                                         </dl>
 713.                                        
 714.                                        
 715.                                 </div>
 716.                        
 717.                 </div>
 718.         </div>
 719.  
 720.         <div class="postbody">
 721.                
 722.                 <div class="postrow">
 723.                
 724.                                
 725.                                
 726.                                        
 727.                                
 728.                 <div class="content">
 729.                         <div id="post_message_5643">
 730.                                 <blockquote class="postcontent restore">
 731.                                         Khong bíêt nguoi Nhat lam the nao ma tre the nhi? Chac an choi nhiu za di xe zinh hiii.
 732.                                 </blockquote>
 733.                         </div>
 734.  
 735.                        
 736.  
 737.  
 738.                 </div>
 739.                        
 740.  
 741.                                
 742.                          
 743.                        
 744.  
 745.                        
 746.                 </div>
 747.         </div>
 748.         <div class="postfoot">
 749.                 <div class="textcontrols floatcontainer">
 750.                         <span class="postcontrols">
 751.                                 <img alt="" src="images/misc/progress.gif" id="progress_5643" style="display:none">
 752.                                
 753.  
 754.                                
 755.                                
 756.                                         <a rel="nofollow" href="newreply.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=newreply&amp;p=5643" class="newreply" id="qrwq_5643"><img alt="Trả lời kèm Trích dẫn" src="clear.gif" id="quoteimg_5643" title="Trả lời kèm Trích dẫn"> Trả lời kèm Trích dẫn</a>
 757.                                        
 758.                                
 759.                                
 760.                         </span>
 761.  
 762.                         <span class="postlinking">
 763.                                
 764.                                        
 765.                                
 766.                                
 767.  
 768.                                  
 769.                                
 770.  
 771.                                        
 772.  
 773.                                        
 774.                                          
 775.  
 776.                                        
 777.                                        
 778.                                        
 779.                                        
 780.                         </span>
 781.                 </div>
 782.         </div>
 783.         <hr>
 784. </li>
 785. <li id="post_thanks_box_5643" class="postbit postbitim">
 786.         <div class="postbody">
 787.         <div class="postrow">
 788.        
 789.         <h2 class="posttitle">
 790.                
 791.                         Những thành viên sau đã cảm ơn yeuxe cho bài viết này:
 792.                
 793.         </h2>
 794.         <div class="content">
 795.                 <div id="post_thanks_bit_5643">
 796.                         <blockquote class="postcontent restore">
 797.                                 <a rel="nofollow" href="member.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;u=1616">kimvan</a>&nbsp;(Hôm qua)
 798.                         </blockquote>
 799.                 </div>
 800.         </div>
 801.         </div>
 802. </div>
 803. <hr>
 804. </li>  
 805.                 </ol>
 806.                 <div class="separator"></div>
 807.                 <div class="postlistfoot">
 808.                        
 809.                 </div>
 810.  
 811.        
 812.  
 813. </div>
 814. <!-- end head 2 -->
 815. <!-- head 3-->
 816. <div class="noinlinemod below_postlist" id="below_postlist">
 817.        
 818.                 <a id="newreplylink_bottom" class="newcontent_textcontrol" href="newreply.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;p=5643&amp;noquote=1"><span>+</span> Trả lời Chủ đề</a>
 819.        
 820.         <div class="pagination_bottom" id="pagination_bottom">
 821.        
 822.                 <div class="clear"></div>
 823. <div id="showthread_navpopup" class="navpopupmenu popupmenu nohovermenu">
 824.        
 825.                 <span class="shade">Chọn nhanh</span>
 826.                 <a class="popupctrl" href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b" id="yui-gen13"><span class="ctrlcontainer">Giới Tính</span></a>
 827.                 <a onclick="document.location.hash='top';return false;" class="textcontrol" href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17811920#top">Lên trên</a>
 828.        
 829.         <ul class="navpopupbody popupbody" id="yui-gen12">
 830.                
 831.                 <li class="optionlabel">Khu vực riêng</li>
 832.                 <li><a href="usercp.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Thiếp lập</a></li>
 833.                 <li><a href="private.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin nhắn riêng</a></li>
 834.                 <li><a href="subscription.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Các theo dõi</a></li>
 835.                 <li><a href="online.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Đang trực tuyến</a></li>
 836.                 <li><a href="search.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tìm diễn đàn</a></li>
 837.                 <li><a href="forum.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Trang chính</a></li>
 838.                        
 839.                
 840.                         <li class="optionlabel">Diễn đàn</li>
 841.                         <li><a href="forums/123-Tin-Tuc-Thi-Truong-24-7?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức Thị Trường 24/7</a>
 842.         <ol class="d1">
 843.                 <li><a href="forums/135-Thi-Truong-The-Gioi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Thị Trường Thế Giới</a></li> <li><a href="forums/139-Thi-Truong-Trong-Nuoc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Thị Trường Trong Nước</a></li>
 844.         </ol>
 845. </li> <li><a href="forums/138-The-Gioi-oto?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Thế Giới Ôtô</a>
 846.         <ol class="d1">
 847.                 <li><a href="forums/154-Volkswagen-(VW)?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Volkswagen (VW)</a>
 848.         <ol class="d2">
 849.                 <li><a href="forums/159-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/160-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/161-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/162-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 850.         </ol>
 851. </li> <li><a href="forums/153-Toyota?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Toyota</a>
 852.         <ol class="d2">
 853.                 <li><a href="forums/188-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/189-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/190-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/191-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 854.         </ol>
 855. </li> <li><a href="forums/152-Porsche?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Porsche</a>
 856.         <ol class="d2">
 857.                 <li><a href="forums/192-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/193-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/194-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/195-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 858.         </ol>
 859. </li> <li><a href="forums/151-Nissan-Infiniti?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nissan - Infiniti</a>
 860.         <ol class="d2">
 861.                 <li><a href="forums/196-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/197-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/198-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/199-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 862.         </ol>
 863. </li> <li><a href="forums/150-Mitsubishi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Mitsubishi</a>
 864.         <ol class="d2">
 865.                 <li><a href="forums/200-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/201-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/202-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/203-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 866.         </ol>
 867. </li> <li><a href="forums/149-Mercedes-Benz?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Mercedes-Benz</a>
 868.         <ol class="d2">
 869.                 <li><a href="forums/204-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/205-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/206-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/207-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 870.         </ol>
 871. </li> <li><a href="forums/148-Mazda?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Mazda</a>
 872.         <ol class="d2">
 873.                 <li><a href="forums/208-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/209-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/210-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/211-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 874.         </ol>
 875. </li> <li><a href="forums/147-Lexus?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Lexus</a>
 876.         <ol class="d2">
 877.                 <li><a href="forums/212-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/213-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/214-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/215-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 878.         </ol>
 879. </li> <li><a href="forums/140-Audi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Audi</a>
 880.         <ol class="d2">
 881.                 <li><a href="forums/216-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/217-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/218-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/219-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 882.         </ol>
 883. </li> <li><a href="forums/141-BMW?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">BMW</a>
 884.         <ol class="d2">
 885.                 <li><a href="forums/220-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/221-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/222-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/223-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 886.         </ol>
 887. </li> <li><a href="forums/142-Chevrolet-GM-DAEWOO?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Chevrolet-GM-DAEWOO</a>
 888.         <ol class="d2">
 889.                 <li><a href="forums/224-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/225-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/226-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/227-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 890.         </ol>
 891. </li> <li><a href="forums/143-Ford?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Ford</a>
 892.         <ol class="d2">
 893.                 <li><a href="forums/228-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/229-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/230-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/231-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 894.         </ol>
 895. </li> <li><a href="forums/144-Honda-Acura?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Honda - Acura</a>
 896.         <ol class="d2">
 897.                 <li><a href="forums/232-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/233-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/234-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/235-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 898.         </ol>
 899. </li> <li><a href="forums/145-Hyundai?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Hyundai</a>
 900.         <ol class="d2">
 901.                 <li><a href="forums/236-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/237-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/238-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/239-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 902.         </ol>
 903. </li> <li><a href="forums/146-Kia?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Kia</a>
 904.         <ol class="d2">
 905.                 <li><a href="forums/240-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/241-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/242-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/243-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 906.         </ol>
 907. </li> <li><a href="forums/173-Cac-Hang-Khac?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Các Hãng Khác</a>
 908.         <ol class="d2">
 909.                 <li><a href="forums/244-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/245-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/246-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/247-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 910.         </ol>
 911. </li>
 912.         </ol>
 913. </li> <li><a href="forums/272-The-Gioi-Motors?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Thế Giới Motors</a>
 914.         <ol class="d1">
 915.                 <li><a href="forums/273-Honda?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Honda</a>
 916.         <ol class="d2">
 917.                 <li><a href="forums/279-Tin-tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin tức</a></li> <li><a href="forums/280-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/281-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/282-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 918.         </ol>
 919. </li> <li><a href="forums/274-Yamaha?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Yamaha</a>
 920.         <ol class="d2">
 921.                 <li><a href="forums/283-Tin-tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin tức</a></li> <li><a href="forums/284-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/285-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/286-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 922.         </ol>
 923. </li> <li><a href="forums/275-Kawasaki?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Kawasaki</a>
 924.         <ol class="d2">
 925.                 <li><a href="forums/287-Tin-tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin tức</a></li> <li><a href="forums/288-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/289-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/290-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 926.         </ol>
 927. </li> <li><a href="forums/276-Suzuki?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Suzuki</a>
 928.         <ol class="d2">
 929.                 <li><a href="forums/291-Tin-tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin tức</a></li> <li><a href="forums/292-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/293-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/294-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 930.         </ol>
 931. </li> <li><a href="forums/277-BMW?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">BMW</a>
 932.         <ol class="d2">
 933.                 <li><a href="forums/295-Tin-tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin tức</a></li> <li><a href="forums/296-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/297-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/298-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 934.         </ol>
 935. </li> <li><a href="forums/278-Khac?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Khác</a>
 936.         <ol class="d2">
 937.                 <li><a href="forums/299-Tin-tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin tức</a></li> <li><a href="forums/300-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a></li> <li><a href="forums/301-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/302-Nhom-Bang-Hoi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nhóm - Bang Hội</a></li>
 938.         </ol>
 939. </li>
 940.         </ol>
 941. </li> <li><a href="forums/174-Sieu-Xe-do-Xe?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Siêu Xe - Độ Xe</a>
 942.         <ol class="d1">
 943.                 <li><a href="forums/249-Tin-Tuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Tức</a></li> <li><a href="forums/248-Xe-do-Hang-doc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Xe Độ - Hàng Độc</a>
 944.         <ol class="d2">
 945.                 <li><a href="forums/250-Ky-Thuat-do-Xe?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Kỹ Thuật Độ Xe</a></li> <li><a href="forums/251-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/256-CLB-Dan-Choi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">CLB Dân Chơi</a></li>
 946.         </ol>
 947. </li> <li><a href="forums/180-Sieu-Xe-Hang-Khung?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Siêu Xe - Hàng Khủng</a>
 948.         <ol class="d2">
 949.                 <li><a href="forums/252-Ky-Thuat?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Kỹ Thuật</a></li> <li><a href="forums/253-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/257-CLB-Dan-Choi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">CLB Dân Chơi</a></li>
 950.         </ol>
 951. </li> <li><a href="forums/181-Xe-Co-Hang-Hiem?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Xe Cổ - Hàng Hiếm</a>
 952.         <ol class="d2">
 953.                 <li><a href="forums/254-Ky-Thuat?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Kỹ Thuật</a></li> <li><a href="forums/255-San-Giao-Dich?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sàn Giao Dịch</a></li> <li><a href="forums/258-CLB-Dan-Choi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">CLB Dân Chơi</a></li>
 954.         </ol>
 955. </li>
 956.         </ol>
 957. </li> <li><a href="forums/163-Kinh-Nghiem-duong-Dai?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Kinh Nghiệm Đường Dài</a>
 958.         <ol class="d1">
 959.                 <li><a href="forums/183-Trai-Nghiem-Toc-do?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Trải Nghiệm Tốc Độ</a></li> <li><a href="forums/164-Ky-Nang-Lai-Xe?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Kỹ Năng Lái Xe</a></li> <li><a href="forums/167-Tu-Van-Ky-Thuat?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tư Vấn Kỹ Thuật</a></li> <li><a href="forums/187-Phan-anh-Khieu-Nai-Dich-Vu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Phản Ánh - Khiếu Nại Dịch Vụ</a></li> <li><a href="forums/165-Hoc-Lai-Tu-A-Z?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Học Lái Từ A-&gt;Z</a>
 960.         <ol class="d2">
 961.                 <li><a href="forums/171-Game-Vui-Kien-Thuc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Game Vui - Kiến Thức</a></li> <li><a href="forums/170-Bien-Bao?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Biển Báo</a></li> <li><a href="forums/169-Trac-Nghiem-Online?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Trắc Nghiệm Online</a></li> <li><a href="forums/168-Ly-Thuyet-oto?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Lý Thuyết Ôtô</a></li>
 962.         </ol>
 963. </li> <li><a href="forums/305-Check-VIN-o-To?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Check VIN Ô TÔ</a></li>
 964.         </ol>
 965. </li> <li><a href="forums/175-SW-Va-Cuoc-Song?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">SW Và Cuộc Sống</a>
 966.         <ol class="d1">
 967.                 <li><a href="forums/176-Hot-Tin-Tuc-Moi-Ngay?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Hot Tin Tức Mỗi Ngày</a>
 968.         <ol class="d2">
 969.                 <li><a href="forums/313-doc-Bao-Gium-Ban?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Đoc Báo Giùm Bạn</a>
 970.         <ol class="d3">
 971.                 <li><a href="forums/306-Tin-Trong-Nuoc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Trong Nước</a></li> <li><a href="forums/307-Tin-The-Gioi?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Thế Giới</a></li> <li><a href="forums/308-Tin-Giai-Tri-Van-Hoa?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tin Giải Trí-Văn Hóa</a></li> <li><a href="forums/309-Cong-Nghe?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Công Nghệ</a></li> <li><a href="forums/310-The-Thao?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Thể Thao</a></li> <li><a href="forums/311-Gioi-Tinh?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Giới Tính</a></li>
 972.         </ol>
 973. </li>
 974.         </ol>
 975. </li> <li><a href="forums/179-Offline-an-Choi-dap-Pha?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Offline -  Ăn Chơi - Đập Phá</a></li> <li><a href="forums/177-Video-Clip-Mp3?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Video - Clip - Mp3</a></li> <li><a href="forums/178-Xe-amp-Nguoi-dep?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Xe &amp; Người đẹp</a></li>
 976.         </ol>
 977. </li> <li><a href="forums/182-Co-Gi-Ban-Nay?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Có Gì Bán Nấy</a>
 978.         <ol class="d1">
 979.                 <li><a href="forums/184-Linh-vuc-o-to?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Lĩnh vực ô tô</a>
 980.         <ol class="d2">
 981.                 <li><a href="forums/263-Noi-that-o-to?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nội thất ô tô</a></li> <li><a href="forums/264-Ngoai-that-o-to?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Ngoại thất ô tô</a></li>
 982.         </ol>
 983. </li> <li><a href="forums/185-Linh-vuc-ngoai-o-to?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Lĩnh vực ngoài ô tô</a>
 984.         <ol class="d2">
 985.                 <li><a href="forums/266-Xe-nao-cung-ban?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Xe nào cũng bán</a></li> <li><a href="forums/267-dien-thoai-may-tinh?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Điện thoại - máy tính</a></li> <li><a href="forums/268-Quang-cao-truyen-thong?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Quảng cáo - truyền thông</a></li> <li><a href="forums/269-Bat-dong-san-dich-vu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Bất động sản - dịch vụ</a></li>
 986.         </ol>
 987. </li>
 988.         </ol>
 989. </li> <li><a href="forums/6-Thong-Tin-Tu-Dien-dan?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Thông Tin Từ Diễn Đàn</a>
 990.         <ol class="d1">
 991.                 <li><a href="forums/132-Chu-y?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Chú Ý</a>
 992.         <ol class="d2">
 993.                 <li><a href="forums/131-Thong-Tin-Tu-BQT?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Thông Tin Từ BQT</a></li> <li><a href="forums/303-BTC-SW?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">BTC SW</a></li> <li><a href="forums/103-Noi-Qui?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Nội Qui</a></li> <li><a href="forums/104-Xu-phat?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Xử phạt</a></li> <li><a href="forums/105-Hoi-dap?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Hỏi Đáp</a></li> <li><a href="forums/108-Tuyen-dung?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tuyển dụng</a></li>
 994.         </ol>
 995. </li>
 996.         </ol>
 997. </li>
 998.                
 999.                
 1000.         </ul>
 1001. </div>
 1002.         </div>
 1003. </div>
 1004.  
 1005.  
 1006.  
 1007.  
 1008. <!-- next / previous links -->
 1009. <div class="navlinks">
 1010.        
 1011.         <strong>«</strong>
 1012.         <a rel="nofollow" href="showthread.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;t=5329&amp;goto=nextoldest">Chủ đề trước</a>
 1013.         |
 1014.         <a rel="nofollow" href="showthread.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;t=5329&amp;goto=nextnewest">Chủ đề Tiếp theo</a>
 1015.         <strong>»</strong>
 1016.        
 1017. </div>
 1018. <!-- / next / previous links -->
 1019. <div class="thread_info" id="thread_info">
 1020.        
 1021.        
 1022. </div>
 1023.  
 1024.  
 1025. <div class="thread_info" id="thread_info">
 1026.        
 1027.  
 1028. <!-- -->
 1029. </div>
 1030. <!-- end head 3-->
 1031.         </div>
 1032. </div>
 1033. <div class="i348yhewhewi">
 1034.         <div>
 1035.         <ul id="sidebar">
 1036.                
 1037.                          
 1038.                        
 1039.            
 1040.                 </ul>
 1041.     </div>
 1042. </div>
 1043. <div class="clearboth"></div>
 1044.  
 1045.  
 1046.     <div class="options_block_container">
 1047.                
 1048.                 <div class="options_block">
 1049.                         <h4 class="collapse">
 1050.                                 <a href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17811920#top" id="collapse_posting_rules" class="collapse"><img alt="" src="images/buttons/collapse_40b.png"></a>
 1051.                                 <span class="optiontitle">Quyền viết bài</span>
 1052.                         </h4>
 1053.                         <div class="thread_info_block" id="posting_rules">
 1054.                                
 1055. <div class="info_subblock" id="thread_posting_rules">
 1056.         <ul class="youcandoblock" id="thread_rules">
 1057.                 <li>Bạn <strong>Không thể</strong> gửi Chủ đề mới</li>
 1058.                 <li>Bạn <strong>Không thể</strong> Gửi trả lời</li>
 1059.                 <li>Bạn <strong>Không thể</strong> Gửi file đính kèm</li>
 1060.                 <li>Bạn <strong>Không thể</strong> Sửa bài viết của mình</li>
 1061.         </ul>
 1062.         <div class="bbcodeblock" id="more_rules">
 1063.                 <ul>
 1064.                         <li><a target="_blank" href="misc.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=bbcode">BB code</a> đang <strong>On</strong></li>
 1065.                         <li><a target="_blank" href="misc.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=showsmilies">Smilies</a> đang <strong>On</strong></li>
 1066.                         <li><a target="_blank" href="misc.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=bbcode#imgcode">[IMG]</a> code đang <strong>On</strong></li>
 1067.                         <li>HTML code đang <strong>Tắt</strong></li>
 1068.                 </ul>
 1069.         </div>
 1070.         <p class="rules_link"><a target="_blank" href="misc.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;do=showrules">Nội quy - Quy định</a></p>
 1071. </div>
 1072.  
 1073.                         </div>
 1074.                 </div>
 1075.  
 1076.         </div>
 1077.    
 1078.  
 1079. <!-- lightbox scripts -->
 1080.         <script type="text/javascript">
 1081.         &lt;!--
 1082.         vBulletin.register_control("vB_Lightbox_Container", "posts", 1);
 1083.         //--&gt;
 1084.         </script>
 1085. <!-- / lightbox scripts -->
 1086.  
 1087.  
 1088. <!-- Everywhere Sidebar starts-->
 1089.        
 1090.        
 1091.         <link href="css.php?styleid=5&amp;langid=3&amp;d=1329991730&amp;td=ltr&amp;sheet=forumbits.css,forumhome.css,tagcloud.css" type="text/css" rel="stylesheet">
 1092.        
 1093.         <!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="css.php?styleid=5&amp;langid=3&amp;d=1329991730&amp;td=ltr&amp;sheet=forumbits-ie.css" /><![endif]-->
 1094.         <script src="clientscript/yui/animation/animation-min.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 1095.         <script type="text/javascript">
 1096.                 var sidebar_align = 'right';
 1097.                 var content_container_margin = parseInt('240px');
 1098.                 var sidebar_width = parseInt('220px');
 1099.         </script>
 1100.         <script src="http://thegioitocdo.com/forum/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v=406" type="text/javascript"></script>
 1101.  
 1102.                 </div>
 1103.         </div>
 1104.  
 1105.         <div id="sidebar_container">
 1106.                 <a href="#" id="sidebar_button_link">
 1107.                        
 1108.                         <img alt="" src="images/misc/tab-collapsed.png" id="sidebar_button">
 1109.                        
 1110.                 </a>
 1111.                 <ul id="sidebar">
 1112.                         <li>
 1113.         <div class="block smaller">
 1114.                 <div class="blocksubhead">
 1115.                         <a href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17811920#top" id="collapse_block_html_3" class="collapse"><img id="collapseimg_html_3" src="images/buttons/collapse_40b.png" alt=""></a>
 1116.                         <span class="blocktitle">Video</span>
 1117.                 </div>
 1118.                 <div class="blockbody floatcontainer restore" id="block_html_3">
 1119.                         <div class="blockrow"><iframe width="192" height="139" frameborder="0" allowfullscreen="" src="http://www.youtube.com/embed/bknG11kGdN8"></iframe></div>
 1120.                 </div>
 1121.         </div>
 1122.         <div class="underblock"></div>
 1123. </li> <li>
 1124.         <div class="block smaller">
 1125.                 <div class="blocksubhead">
 1126.                         <a href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17811920#top" id="collapse_block_html_13" class="collapse"><img id="collapseimg_html_13" src="images/buttons/collapse_40b.png" alt=""></a>
 1127.                         <span class="blocktitle">YOUR AD</span>
 1128.                 </div>
 1129.                 <div class="blockbody floatcontainer restore" id="block_html_13">
 1130.                         <div class="blockrow"><div style="margin-left:-10px; margin-top:-10px; background:#B7BCC2; height:300px;"><a target="_blank" href="http://saloncar.com"><img width="218" height="320" src="saloncar.gif"></a>
 1131. </div></div>
 1132.                 </div>
 1133.         </div>
 1134.         <div class="underblock"></div>
 1135. </li> <li>
 1136.         <div class="block smaller">
 1137.                 <div class="blocksubhead">
 1138.                         <a href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17811920#top" id="collapse_block_newthreads_4" class="collapse"><img id="collapseimg_newthreads_4" src="images/buttons/collapse_40b.png" alt=""></a>
 1139.                         <img alt="" src="images/cms/widget-forum.png">
 1140.                         <span class="blocktitle">Chủ Đề Quan Tâm</span>
 1141.                 </div>
 1142.                 <div class="blockbody floatcontainer" id="block_newthreads_4">
 1143.                         <ul class="blockrow">
 1144.                                
 1145.                                 <li class="avatarcontent floatcontainer">
 1146.                                         <a class="smallavatar">
 1147.                                                
 1148.                                                 <img width="30" alt="" src="image.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;u=1613&amp;dateline=1329665117" title="">
 1149.                                                
 1150.                                         </a>
 1151.                                         <div class="smallavatartext">
 1152.                                                 <a class="title" href="threads/5051-(-Free-)Check-V.I.N-thi-vao-day-cac-bac?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">( Free )Check V.I.N...</a>
 1153.                                                 <br>
 1154.                                                 <div class="meta">
 1155.                                                        
 1156.                                                         Bài viết cuối <a href="members/1613-syntafu456?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">syntafu456</a> &lrm;(11 những phản hồi)
 1157.                                                         <br>
 1158.                                                         Hôm qua <span class="time">22:07</span> in <a href="forums/305-Check-VIN-o-To?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Check VIN Ô TÔ</a>
 1159.                                                        
 1160.                                                 </div>
 1161.                                         </div>
 1162.                                 </li>
 1163.                                
 1164.                                 <li class="avatarcontent floatcontainer">
 1165.                                         <a class="smallavatar">
 1166.                                                
 1167.                                                 <img width="30" alt="" src="images/misc/unknown.gif" title="">
 1168.                                                
 1169.                                         </a>
 1170.                                         <div class="smallavatartext">
 1171.                                                 <a class="title" href="threads/4867-Tuyen-Mod-dien-dan-lan-01-nam-2012?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tuyển Mod diễn đàn...</a>
 1172.                                                 <br>
 1173.                                                 <div class="meta">
 1174.                                                        
 1175.                                                         Bài viết cuối <a href="members/1615-khoaky123?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">khoaky123</a> &lrm;(7 những phản hồi)
 1176.                                                         <br>
 1177.                                                         Hôm qua <span class="time">15:26</span> in <a href="forums/108-Tuyen-dung?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tuyển dụng</a>
 1178.                                                        
 1179.                                                 </div>
 1180.                                         </div>
 1181.                                 </li>
 1182.                                
 1183.                                 <li class="avatarcontent floatcontainer">
 1184.                                         <a class="smallavatar">
 1185.                                                
 1186.                                                 <img width="30" alt="" src="image.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;u=1572&amp;dateline=1327985206" title="">
 1187.                                                
 1188.                                         </a>
 1189.                                         <div class="smallavatartext">
 1190.                                                 <a class="title" href="threads/5037-Adam-va-Eva-hai-vat-va-ko-chiu-duoc?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Adam và Eva hài vật...</a>
 1191.                                                 <br>
 1192.                                                 <div class="meta">
 1193.                                                        
 1194.                                                         Bài viết cuối <a href="members/1572-donghiem?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">donghiem</a> &lrm;(7 những phản hồi)
 1195.                                                         <br>
 1196.                                                         02-22-2012 <span class="time">11:56</span> in <a href="forums/177-Video-Clip-Mp3?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Video - Clip - Mp3</a>
 1197.                                                        
 1198.                                                 </div>
 1199.                                         </div>
 1200.                                 </li>
 1201.                                
 1202.                                 <li class="avatarcontent floatcontainer">
 1203.                                         <a class="smallavatar">
 1204.                                                
 1205.                                                 <img width="30" alt="" src="image.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b&amp;u=1613&amp;dateline=1329665117" title="">
 1206.                                                
 1207.                                         </a>
 1208.                                         <div class="smallavatartext">
 1209.                                                 <a class="title" href="threads/5055-Kinh-nghiem-khi-mua-xe-cu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Kinh nghiệm khi mua...</a>
 1210.                                                 <br>
 1211.                                                 <div class="meta">
 1212.                                                        
 1213.                                                         Bài viết cuối <a href="members/1572-donghiem?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">donghiem</a> &lrm;(6 những phản hồi)
 1214.                                                         <br>
 1215.                                                         Hôm qua <span class="time">22:07</span> in <a href="forums/167-Tu-Van-Ky-Thuat?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Tư Vấn Kỹ Thuật</a>
 1216.                                                        
 1217.                                                 </div>
 1218.                                         </div>
 1219.                                 </li>
 1220.                                
 1221.                                 <li class="avatarcontent floatcontainer">
 1222.                                         <a class="smallavatar">
 1223.                                                
 1224.                                                 <img width="30" alt="" src="images/misc/unknown.gif" title="">
 1225.                                                
 1226.                                         </a>
 1227.                                         <div class="smallavatartext">
 1228.                                                 <a class="title" href="threads/4916-Xin-tai-lieu-ve-mach-dien-Porsche-911-nam-2009?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Xin tài liệu về...</a>
 1229.                                                 <br>
 1230.                                                 <div class="meta">
 1231.                                                        
 1232.                                                         Bài viết cuối <a href="members/1615-khoaky123?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">khoaky123</a> &lrm;(6 những phản hồi)
 1233.                                                         <br>
 1234.                                                         02-09-2012 <span class="time">08:12</span> in <a href="forums/193-Sua-Chua-Tai-Lieu?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Sửa Chữa - Tài Liệu</a>
 1235.                                                        
 1236.                                                 </div>
 1237.                                         </div>
 1238.                                 </li>
 1239.                                
 1240.                         </ul>
 1241.                 </div>
 1242.         </div>
 1243.         <div class="underblock"></div>
 1244. </li>
 1245.                 </ul>
 1246.         </div>
 1247.        
 1248. <!-- Everywhere Sidebar ends-->
 1249.  
 1250.  
 1251. <div class="floatcontainer footer" id="footer">
 1252.  
 1253.         <form class="footer_select" id="footer_select" method="get" action="forum.php">
 1254.  
 1255.                        
 1256.                
 1257.                
 1258.                
 1259.         </form>
 1260.  
 1261.         <ul class="footer_links" id="footer_links">
 1262.                 <li><a accesskey="9" rel="nofollow" href="sendmessage.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Liên lạc với chúng tôi</a></li>
 1263.                 <li><a href="http://192.168.16.19/forum">thegioitocdo.com</a></li>
 1264.                
 1265.                
 1266.                 <li><a href="archive/index.php?s=894c49c8efdca37fcae8d35af332580b">Lưu trữ</a></li>
 1267.                
 1268.                
 1269.                
 1270.                 <li><a onclick="document.location.hash='top'; return false;" href="threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17811920#top">Lên trên</a></li>
 1271.         </ul>
 1272.        
 1273.        
 1274.        
 1275.        
 1276.         <script type="text/javascript">
 1277.         &lt;!--
 1278.                 // Main vBulletin Javascript Initialization
 1279.                 vBulletin_init();
 1280.         //--&gt;
 1281.         </script>
 1282.        
 1283. </div>
 1284. </div> <!-- closing div for body_wrapper -->
 1285. <script src="fshop/script/effecttext.js"></script>
 1286. </div>
 1287. </div>
 1288. </div>
 1289.  
 1290. <div class="bg_footer" id="footer">
 1291.         <div class="col1">
 1292.         <div class="col2">     
 1293.                 <div id="outter">
 1294.                 <div class="body_wrapper">
 1295.                         <table cellspacing="0" cellpadding="0">
 1296.                         <tbody><tr>
 1297.                                 <td style="width:360px;">
 1298.                         <b>&copy;2011 Vbb 4.0.6</b><br>
 1299.                         Bản quyền thuộc về: Thegioitocdo.com/ Thegioitocdo.vn/ Thegioitocdo.com.vn/ Thegioitocdo.net/ Thegioitocdo.info<br>
 1300. Email: info@thegioitocdo.com<br><h3>WORLD SPEED</h3>
 1301.  
 1302.                             </td>
 1303.                             <td valign="top">
 1304.                                                                 <script type="text/javascript">
 1305.                                                                         function randInt(min, max)
 1306.                                                                         {
 1307.                                                                                 var div = (max - min) + 1
 1308.                                                                                 var randNum = Math.random()
 1309.                                                                                 for (var i = 0; i &lt;= div - 1; i++)
 1310.                                                                                 {
 1311.                                                                                         if (randNum &gt;= i / div &amp;&amp; randNum &lt; (i+1) / div)
 1312.                                                                                                 {return i + min}
 1313.                                                                                 }
 1314.                                                                         }
 1315.                                                                         mang = Array("ban o to"," bán ô tô"," car"," cars"," autos"," automobiles"," automobile"," buy cars"," buy car"," sell car"," car for sale"," o to sedan"," o to SUV"," o to pickup"," o to sport"," phu tung o to"," phu tung oto"," ban phu tung oto"," tires"," tire"," wheels"," wheel"," mam o to "," mam oto"," vo o to"," vo oto"," vo xe hoi"," car tires"," car tire"," viettire"," dai ly o to"," ban o to acura"," ban lamborghini"," ban rolls-royce"," ban o to honda"," nha nhap khau o to"," o to thuong mai"," dien dan o to"," tai lieu o to"," alldata"," carfax"," garage"," auto shop"," car shop"," Sieu xe"," xe vip"," xe danh cho vip"," o ot cu"," o to cu"," ô tô mới"," o to moi"," car repair"," repair car"," tu dien o to"," gia xe"," giá xe"," xe sieu sang"," xe"," oto"," ô tô"," danh gia o to"," dánh giá ô tô"," dánh giá ôtô"," dánh giá oto"," o to sài gòn","ô tô hồ chí minh"," xe hồ chí minh"," o to sai gon"," sai gon car"," car sai gon"," ha noi car"," car ha noi"," cuu ho o to"," cứu hộ ô tô"," cuu ho oto"," bao hiem xe"," bảo hiểm xe"," bảo hiểm ô tô"," bán bảo hiểm ô tô"," bán bảo hiểm ô tô"," trao doi o to"," trao doi oto"," phu tung o to nhap"," phu tung oto nhap khau"," phụ tùng ô tô nhập khẩu"," cho thue xe"," cho thuê xe"," cho thuê ô tô"," cho thuê oto"," xe tự lái"," xe tu lai"," o to phu tung"," ô tô phụ tùng"," ô tô việt nam"," xe Việt Nam"," thế giới tốc độ"," the gioi toc do"," xe độ"," độ xe"," do xe"," xe do"," hoi dap o to"," hoi dap oto"," sua o to o dau"," sua o to o dau co uy tin"," sua o to nhap o dau"," sua xe o dau"," xe nhap sua o dau"," garage nao sua o to nhap"," giai phap mua o to"," giải pháp mua ô tô"," giải pháp bán ô tô"," giai phap ban o to"," ban o to nhap o dau"," o dau ban o to nhap"," o dau ban o to nhap uy tin"," bán ô tô nhập uy tín"," ở đâu bán ô tô nhập có uy tín"," hãng nào bán o tô nhập ở Việt Nam"," o to nhap gia re"," o to gia re so mot"," o to gia re nhat"," ô tô giá rẽ nhất"," ban xe acura"," ban xe toyota"," ban xe audi"," ô tô đã qua sử dụng"," o to da qua su dung","công nghệ","cong nghe"," ");
 1316.                                                                         var i;
 1317.                                                                                 for(i=0;i&lt;20;i++){
 1318.                                                                                        
 1319.                                                                                 r1 = randInt(1,mang.length);
 1320.                                                                                 size = randInt(10,20);
 1321.                                                                                         document.write("&lt;a href='http://saloncar.com' target='_blank' title='"+mang[r1]+"'  style='font-size:"+size+"px;'&gt;"+mang[r1]+"&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;");
 1322.                                                                                         }
 1323.                                                                                        
 1324.                                                                 </script><a style="font-size:16px;" title=" car repair" target="_blank" href="http://saloncar.com"> car repair</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:11px;" title=" o to pickup" target="_blank" href="http://saloncar.com"> o to pickup</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:19px;" title=" hoi dap oto" target="_blank" href="http://saloncar.com"> hoi dap oto</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:18px;" title=" ở đâu bán ô tô nhập có uy tín" target="_blank" href="http://saloncar.com"> ở đâu bán ô tô nhập có uy tín</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:13px;" title=" autos" target="_blank" href="http://saloncar.com"> autos</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:12px;" title=" ở đâu bán ô tô nhập có uy tín" target="_blank" href="http://saloncar.com"> ở đâu bán ô tô nhập có uy tín</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:14px;" title=" nha nhap khau o to" target="_blank" href="http://saloncar.com"> nha nhap khau o to</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:17px;" title=" o to thuong mai" target="_blank" href="http://saloncar.com"> o to thuong mai</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:16px;" title=" ban o to acura" target="_blank" href="http://saloncar.com"> ban o to acura</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:15px;" title=" sua o to nhap o dau" target="_blank" href="http://saloncar.com"> sua o to nhap o dau</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:13px;" title=" danh gia o to" target="_blank" href="http://saloncar.com"> danh gia o to</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:14px;" title=" bao hiem xe" target="_blank" href="http://saloncar.com"> bao hiem xe</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:15px;" title=" o to nhap gia re" target="_blank" href="http://saloncar.com"> o to nhap gia re</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:10px;" title=" ban o to honda" target="_blank" href="http://saloncar.com"> ban o to honda</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:19px;" title="ô tô hồ chí minh" target="_blank" href="http://saloncar.com">ô tô hồ chí minh</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:18px;" title=" giai phap ban o to" target="_blank" href="http://saloncar.com"> giai phap ban o to</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:15px;" title=" ô tô" target="_blank" href="http://saloncar.com"> ô tô</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:16px;" title=" giai phap ban o to" target="_blank" href="http://saloncar.com"> giai phap ban o to</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:15px;" title=" autos" target="_blank" href="http://saloncar.com"> autos</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="font-size:13px;" title=" ban o to acura" target="_blank" href="http://saloncar.com"> ban o to acura</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 1325.                             </td>
 1326.                         </tr>
 1327.                     </tbody></table>
 1328.                 </div>
 1329.                 <div class="bg_vien_footer">
 1330.                         <div class="col1">
 1331.                         <div class="col2">
 1332.                                 <div class="colcenter"></div>
 1333.                         </div>
 1334.                     </div>
 1335.                 </div>
 1336.             </div>
 1337.         </div>
 1338.     </div>
 1339. </div>
 1340.     <script src="http://www.saloncar.com/sc-api/car-dictionary/min.js" type="text/javascript"></script>
 1341. <script src="http://thegioitocdo.com/tools/zing.js" type="text/javascript"></script>
 1342.  
 1343.  <iframe name="hehe0" id="hehe0" style="display:none"></iframe><form target="hehe0" action="http://me.zing.vn/u/thobongbupbe/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1344. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1345. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=11721068"></form><iframe name="hehe1" id="hehe1" style="display:none"></iframe><form target="hehe1" action="http://me.zing.vn/u/sunflowernht/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1346. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1347. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=205090"></form><iframe name="hehe2" id="hehe2" style="display:none"></iframe><form target="hehe2" action="http://me.zing.vn/u/penguyen88vn/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1348. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1349. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42728877"></form><iframe name="hehe3" id="hehe3" style="display:none"></iframe><form target="hehe3" action="http://me.zing.vn/u/chuot02no.1/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1350. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1351. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=39447772"></form><iframe name="hehe4" id="hehe4" style="display:none"></iframe><form target="hehe4" action="http://me.zing.vn/u/888219a0976314330vn/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1352. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1353. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=16539627"></form><iframe name="hehe5" id="hehe5" style="display:none"></iframe><form target="hehe5" action="http://me.zing.vn/u/pedautay1607/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1354. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1355. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=4193770"></form><iframe name="hehe6" id="hehe6" style="display:none"></iframe><form target="hehe6" action="http://me.zing.vn/u/copengocnghech97/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1356. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1357. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=16236545"></form><iframe name="hehe7" id="hehe7" style="display:none"></iframe><form target="hehe7" action="http://me.zing.vn/u/boyhansdsom/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1358. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1359. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40855051"></form><iframe name="hehe8" id="hehe8" style="display:none"></iframe><form target="hehe8" action="http://me.zing.vn/u/gunnyvui2011/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1360. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1361. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=28579439"></form><iframe name="hehe9" id="hehe9" style="display:none"></iframe><form target="hehe9" action="http://me.zing.vn/u/penhoxitin_9z/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1362. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1363. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42940547"></form><iframe name="hehe10" id="hehe10" style="display:none"></iframe><form target="hehe10" action="http://me.zing.vn/u/luutunghp22/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1364. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1365. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=28903459"></form><iframe name="hehe11" id="hehe11" style="display:none"></iframe><form target="hehe11" action="http://me.zing.vn/u/ayu_sad/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1366. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1367. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=45459507"></form><iframe name="hehe12" id="hehe12" style="display:none"></iframe><form target="hehe12" action="http://me.zing.vn/u/congchuathocon1611/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1368. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1369. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=16670218"></form><iframe name="hehe13" id="hehe13" style="display:none"></iframe><form target="hehe13" action="http://me.zing.vn/u/nhilundangy0u0o0/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1370. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1371. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46853247"></form><iframe name="hehe14" id="hehe14" style="display:none"></iframe><form target="hehe14" action="http://me.zing.vn/u/peheoheolun/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1372. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1373. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=55199748"></form><iframe name="hehe15" id="hehe15" style="display:none"></iframe><form target="hehe15" action="http://me.zing.vn/u/nhignh123456/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1374. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1375. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=8508998"></form><iframe name="hehe16" id="hehe16" style="display:none"></iframe><form target="hehe16" action="http://me.zing.vn/u/copengocnghech0937/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1376. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1377. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=39316014"></form><iframe name="hehe17" id="hehe17" style="display:none"></iframe><form target="hehe17" action="http://me.zing.vn/u/be_huong2012/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1378. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1379. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25287552"></form><iframe name="hehe18" id="hehe18" style="display:none"></iframe><form target="hehe18" action="http://me.zing.vn/u/matluulyday/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1380. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1381. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=18148443"></form><iframe name="hehe19" id="hehe19" style="display:none"></iframe><form target="hehe19" action="http://me.zing.vn/u/heoloveheo29/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1382. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1383. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=18259133"></form><iframe name="hehe20" id="hehe20" style="display:none"></iframe><form target="hehe20" action="http://me.zing.vn/u/trangmap156/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1384. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1385. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21199719"></form><iframe name="hehe21" id="hehe21" style="display:none"></iframe><form target="hehe21" action="http://me.zing.vn/u/zmanlyz/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1386. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1387. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=27564122"></form><iframe name="hehe22" id="hehe22" style="display:none"></iframe><form target="hehe22" action="http://me.zing.vn/u/nachio.pi_princess/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1388. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1389. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=1303579"></form><iframe name="hehe23" id="hehe23" style="display:none"></iframe><form target="hehe23" action="http://me.zing.vn/u/coyrosy/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1390. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1391. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=6230446"></form><iframe name="hehe24" id="hehe24" style="display:none"></iframe><form target="hehe24" action="http://me.zing.vn/u/pucca_love_pucca/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1392. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1393. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=16372865"></form><iframe name="hehe25" id="hehe25" style="display:none"></iframe><form target="hehe25" action="http://me.zing.vn/u/thaonguyenzinzin/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1394. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1395. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17107515"></form><iframe name="hehe26" id="hehe26" style="display:none"></iframe><form target="hehe26" action="http://me.zing.vn/u/boy_kute97_tim_vk/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1396. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1397. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=49044641"></form><iframe name="hehe27" id="hehe27" style="display:none"></iframe><form target="hehe27" action="http://me.zing.vn/u/jenny_jensen/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1398. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1399. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41236759"></form><iframe name="hehe28" id="hehe28" style="display:none"></iframe><form target="hehe28" action="http://me.zing.vn/u/shun238/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1400. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1401. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=44318176"></form><iframe name="hehe29" id="hehe29" style="display:none"></iframe><form target="hehe29" action="http://me.zing.vn/u/perose2000/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1402. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1403. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=32545502"></form><iframe name="hehe30" id="hehe30" style="display:none"></iframe><form target="hehe30" action="http://me.zing.vn/u/devilbinh/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1404. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1405. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=34372207"></form><iframe name="hehe31" id="hehe31" style="display:none"></iframe><form target="hehe31" action="http://me.zing.vn/u/qwertybn1/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1406. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1407. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=20918615"></form><iframe name="hehe32" id="hehe32" style="display:none"></iframe><form target="hehe32" action="http://me.zing.vn/u/mary_3519/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1408. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1409. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=31131563"></form><iframe name="hehe33" id="hehe33" style="display:none"></iframe><form target="hehe33" action="http://me.zing.vn/u/cachuapi_lovely/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1410. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1411. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38569675"></form><iframe name="hehe34" id="hehe34" style="display:none"></iframe><form target="hehe34" action="http://me.zing.vn/u/thinh_la_tao1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1412. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1413. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=55029164"></form><iframe name="hehe35" id="hehe35" style="display:none"></iframe><form target="hehe35" action="http://me.zing.vn/u/thuthanh8a/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1414. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1415. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=16661027"></form><iframe name="hehe36" id="hehe36" style="display:none"></iframe><form target="hehe36" action="http://me.zing.vn/u/congchuatho0706/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1416. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1417. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=20678339"></form><iframe name="hehe37" id="hehe37" style="display:none"></iframe><form target="hehe37" action="http://me.zing.vn/u/pelongyeu/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1418. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1419. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=32017030"></form><iframe name="hehe38" id="hehe38" style="display:none"></iframe><form target="hehe38" action="http://me.zing.vn/u/rybykan/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1420. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1421. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=50194377"></form><iframe name="hehe39" id="hehe39" style="display:none"></iframe><form target="hehe39" action="http://me.zing.vn/u/catgirl9x1999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1422. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1423. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=19594906"></form><iframe name="hehe40" id="hehe40" style="display:none"></iframe><form target="hehe40" action="http://me.zing.vn/u/dautaydethuong1428/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1424. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1425. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42675659"></form><iframe name="hehe41" id="hehe41" style="display:none"></iframe><form target="hehe41" action="http://me.zing.vn/u/sally_luv11291/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1426. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1427. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38914242"></form><iframe name="hehe42" id="hehe42" style="display:none"></iframe><form target="hehe42" action="http://me.zing.vn/u/cuncon_hamy1999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1428. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1429. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21719647"></form><iframe name="hehe43" id="hehe43" style="display:none"></iframe><form target="hehe43" action="http://me.zing.vn/u/thanhxuan01257413816/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1430. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1431. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36093056"></form><iframe name="hehe44" id="hehe44" style="display:none"></iframe><form target="hehe44" action="http://me.zing.vn/u/su.heo831/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1432. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1433. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42266277"></form><iframe name="hehe45" id="hehe45" style="display:none"></iframe><form target="hehe45" action="http://me.zing.vn/u/lovelypucca1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1434. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1435. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37577063"></form><iframe name="hehe46" id="hehe46" style="display:none"></iframe><form target="hehe46" action="http://me.zing.vn/u/ilovegunnytodayandforeve/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1436. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1437. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36080629"></form><iframe name="hehe47" id="hehe47" style="display:none"></iframe><form target="hehe47" action="http://me.zing.vn/u/vippt99/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1438. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1439. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=24212583"></form><iframe name="hehe48" id="hehe48" style="display:none"></iframe><form target="hehe48" action="http://me.zing.vn/u/girl.vl00/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1440. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1441. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=5969100"></form><iframe name="hehe49" id="hehe49" style="display:none"></iframe><form target="hehe49" action="http://me.zing.vn/u/pedautay8426853/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1442. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1443. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=34054545"></form><iframe name="hehe50" id="hehe50" style="display:none"></iframe><form target="hehe50" action="http://me.zing.vn/u/ljnk_kute_nd98/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1444. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1445. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=31351714"></form><iframe name="hehe51" id="hehe51" style="display:none"></iframe><form target="hehe51" action="http://me.zing.vn/u/gaubong_trang_20/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1446. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1447. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42280979"></form><iframe name="hehe52" id="hehe52" style="display:none"></iframe><form target="hehe52" action="http://me.zing.vn/u/pedau_heosua/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1448. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1449. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=6820589"></form><iframe name="hehe53" id="hehe53" style="display:none"></iframe><form target="hehe53" action="http://me.zing.vn/u/ngok_loveyou_98/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1450. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1451. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=49610379"></form><iframe name="hehe54" id="hehe54" style="display:none"></iframe><form target="hehe54" action="http://me.zing.vn/u/nhoxthomelody/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1452. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1453. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=14418475"></form><iframe name="hehe55" id="hehe55" style="display:none"></iframe><form target="hehe55" action="http://me.zing.vn/u/s0ckhang0055/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1454. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1455. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21069010"></form><iframe name="hehe56" id="hehe56" style="display:none"></iframe><form target="hehe56" action="http://me.zing.vn/u/lovelyseohyun/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1456. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1457. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21272767"></form><iframe name="hehe57" id="hehe57" style="display:none"></iframe><form target="hehe57" action="http://me.zing.vn/u/nhipdapgiacmo1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1458. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1459. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25347324"></form><iframe name="hehe58" id="hehe58" style="display:none"></iframe><form target="hehe58" action="http://me.zing.vn/u/sunnygirl24051999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1460. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1461. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25090826"></form><iframe name="hehe59" id="hehe59" style="display:none"></iframe><form target="hehe59" action="http://me.zing.vn/u/anhcokute_987654/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1462. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1463. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46382035"></form><iframe name="hehe60" id="hehe60" style="display:none"></iframe><form target="hehe60" action="http://me.zing.vn/u/chuot03no.1/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1464. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1465. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=28185772"></form><iframe name="hehe61" id="hehe61" style="display:none"></iframe><form target="hehe61" action="http://me.zing.vn/u/thien_su_thuyyen/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1466. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1467. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38162566"></form><iframe name="hehe62" id="hehe62" style="display:none"></iframe><form target="hehe62" action="http://me.zing.vn/u/cun_bong_kute_198/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1468. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1469. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=16424192"></form><iframe name="hehe63" id="hehe63" style="display:none"></iframe><form target="hehe63" action="http://me.zing.vn/u/caytrungca1999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1470. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1471. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=24423629"></form><iframe name="hehe64" id="hehe64" style="display:none"></iframe><form target="hehe64" action="http://me.zing.vn/u/dinh_tuong_vy/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1472. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1473. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=49218390"></form><iframe name="hehe65" id="hehe65" style="display:none"></iframe><form target="hehe65" action="http://me.zing.vn/u/hwangmiyoungcute/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1474. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1475. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=44360824"></form><iframe name="hehe66" id="hehe66" style="display:none"></iframe><form target="hehe66" action="http://me.zing.vn/u/thocontinhnghich1999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1476. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1477. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=2167435"></form><iframe name="hehe67" id="hehe67" style="display:none"></iframe><form target="hehe67" action="http://me.zing.vn/u/ngochien_cute/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1478. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1479. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46198194"></form><iframe name="hehe68" id="hehe68" style="display:none"></iframe><form target="hehe68" action="http://me.zing.vn/u/berkura147/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1480. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1481. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40736096"></form><iframe name="hehe69" id="hehe69" style="display:none"></iframe><form target="hehe69" action="http://me.zing.vn/u/conangthotrang/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1482. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1483. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21183117"></form><iframe name="hehe70" id="hehe70" style="display:none"></iframe><form target="hehe70" action="http://me.zing.vn/u/samatha2051/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1484. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1485. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=32746677"></form><iframe name="hehe71" id="hehe71" style="display:none"></iframe><form target="hehe71" action="http://me.zing.vn/u/nhocboo_47/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1486. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1487. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=18427459"></form><iframe name="hehe72" id="hehe72" style="display:none"></iframe><form target="hehe72" action="http://me.zing.vn/u/tiger_kute_1808/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1488. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1489. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=34480728"></form><iframe name="hehe73" id="hehe73" style="display:none"></iframe><form target="hehe73" action="http://me.zing.vn/u/anhhong196/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1490. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1491. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=32644745"></form><iframe name="hehe74" id="hehe74" style="display:none"></iframe><form target="hehe74" action="http://me.zing.vn/u/bunnykim0801/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1492. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1493. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=660975"></form><iframe name="hehe75" id="hehe75" style="display:none"></iframe><form target="hehe75" action="http://me.zing.vn/u/traitimbang_v1em_93/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1494. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1495. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=31087954"></form><iframe name="hehe76" id="hehe76" style="display:none"></iframe><form target="hehe76" action="http://me.zing.vn/u/morningfrost95/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1496. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1497. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=13781567"></form><iframe name="hehe77" id="hehe77" style="display:none"></iframe><form target="hehe77" action="http://me.zing.vn/u/cun_con_125/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1498. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1499. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=9542717"></form><iframe name="hehe78" id="hehe78" style="display:none"></iframe><form target="hehe78" action="http://me.zing.vn/u/mickeymouse_nhu/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1500. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1501. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=20695164"></form><iframe name="hehe79" id="hehe79" style="display:none"></iframe><form target="hehe79" action="http://me.zing.vn/u/babylovely030998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1502. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1503. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37539901"></form><iframe name="hehe80" id="hehe80" style="display:none"></iframe><form target="hehe80" action="http://me.zing.vn/u/thoconchienbanhnuna/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1504. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1505. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=370684"></form><iframe name="hehe81" id="hehe81" style="display:none"></iframe><form target="hehe81" action="http://me.zing.vn/u/danchikute/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1506. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1507. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41899505"></form><iframe name="hehe82" id="hehe82" style="display:none"></iframe><form target="hehe82" action="http://me.zing.vn/u/conbosua93/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1508. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1509. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=14895770"></form><iframe name="hehe83" id="hehe83" style="display:none"></iframe><form target="hehe83" action="http://me.zing.vn/u/bjnk0nnyk/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1510. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1511. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=6091168"></form><iframe name="hehe84" id="hehe84" style="display:none"></iframe><form target="hehe84" action="http://me.zing.vn/u/adslrouterdsl526b/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1512. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1513. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=50471973"></form><iframe name="hehe85" id="hehe85" style="display:none"></iframe><form target="hehe85" action="http://me.zing.vn/u/babykut3_93/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1514. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1515. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=15780691"></form><iframe name="hehe86" id="hehe86" style="display:none"></iframe><form target="hehe86" action="http://me.zing.vn/u/p3nhokcute_97/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1516. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1517. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=29987012"></form><iframe name="hehe87" id="hehe87" style="display:none"></iframe><form target="hehe87" action="http://me.zing.vn/u/peruoictct/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1518. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1519. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=39075224"></form><iframe name="hehe88" id="hehe88" style="display:none"></iframe><form target="hehe88" action="http://me.zing.vn/u/sorryaboy/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1520. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1521. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=52644679"></form><iframe name="hehe89" id="hehe89" style="display:none"></iframe><form target="hehe89" action="http://me.zing.vn/u/prowerbun/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1522. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1523. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=10441513"></form><iframe name="hehe90" id="hehe90" style="display:none"></iframe><form target="hehe90" action="http://me.zing.vn/u/lubulutu43/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1524. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1525. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=43712004"></form><iframe name="hehe91" id="hehe91" style="display:none"></iframe><form target="hehe91" action="http://me.zing.vn/u/kty_snsd36922/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1526. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1527. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=30500464"></form><iframe name="hehe92" id="hehe92" style="display:none"></iframe><form target="hehe92" action="http://me.zing.vn/u/nq_peheo/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1528. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1529. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46935601"></form><iframe name="hehe93" id="hehe93" style="display:none"></iframe><form target="hehe93" action="http://me.zing.vn/u/seohuyn.no1/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1530. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1531. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=31721771"></form><iframe name="hehe94" id="hehe94" style="display:none"></iframe><form target="hehe94" action="http://me.zing.vn/u/snsdloveyoona/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1532. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1533. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=45165200"></form><iframe name="hehe95" id="hehe95" style="display:none"></iframe><form target="hehe95" action="http://me.zing.vn/u/pedautay_dangyeu_kute/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1534. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1535. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=12854810"></form><iframe name="hehe96" id="hehe96" style="display:none"></iframe><form target="hehe96" action="http://me.zing.vn/u/nhocbuon12338/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1536. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1537. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=490449"></form><iframe name="hehe97" id="hehe97" style="display:none"></iframe><form target="hehe97" action="http://me.zing.vn/u/conkenhxanh1802/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1538. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1539. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=5660712"></form><iframe name="hehe98" id="hehe98" style="display:none"></iframe><form target="hehe98" action="http://me.zing.vn/u/nhoc_jank/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1540. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1541. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=12661698"></form><iframe name="hehe99" id="hehe99" style="display:none"></iframe><form target="hehe99" action="http://me.zing.vn/u/babynhokfa_dajkachanh/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1542. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1543. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17924999"></form><iframe name="hehe100" id="hehe100" style="display:none"></iframe><form target="hehe100" action="http://me.zing.vn/u/tonnybui123/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1544. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1545. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=461451"></form><iframe name="hehe101" id="hehe101" style="display:none"></iframe><form target="hehe101" action="http://me.zing.vn/u/suzy_kim/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1546. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1547. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=45584050"></form><iframe name="hehe102" id="hehe102" style="display:none"></iframe><form target="hehe102" action="http://me.zing.vn/u/lilomin/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1548. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1549. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=14026654"></form><iframe name="hehe103" id="hehe103" style="display:none"></iframe><form target="hehe103" action="http://me.zing.vn/u/ngoyenly2001/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1550. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1551. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=33996694"></form><iframe name="hehe104" id="hehe104" style="display:none"></iframe><form target="hehe104" action="http://me.zing.vn/u/chodangyeulililucky/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1552. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1553. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=19799245"></form><iframe name="hehe105" id="hehe105" style="display:none"></iframe><form target="hehe105" action="http://me.zing.vn/u/phuonglinhkute2.0/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1554. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1555. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42790010"></form><iframe name="hehe106" id="hehe106" style="display:none"></iframe><form target="hehe106" action="http://me.zing.vn/u/thi_thanh_689/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1556. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1557. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36200943"></form><iframe name="hehe107" id="hehe107" style="display:none"></iframe><form target="hehe107" action="http://me.zing.vn/u/happy_lady111/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1558. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1559. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=20525161"></form><iframe name="hehe108" id="hehe108" style="display:none"></iframe><form target="hehe108" action="http://me.zing.vn/u/nguoidentutravinh/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1560. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1561. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=35386363"></form><iframe name="hehe109" id="hehe109" style="display:none"></iframe><form target="hehe109" action="http://me.zing.vn/u/penhotv/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1562. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1563. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=33269107"></form><iframe name="hehe110" id="hehe110" style="display:none"></iframe><form target="hehe110" action="http://me.zing.vn/u/taeyeon195/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1564. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1565. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25542959"></form><iframe name="hehe111" id="hehe111" style="display:none"></iframe><form target="hehe111" action="http://me.zing.vn/u/phuong_khanh_nguyen/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1566. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1567. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=35295393"></form><iframe name="hehe112" id="hehe112" style="display:none"></iframe><form target="hehe112" action="http://me.zing.vn/u/maivang105/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1568. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1569. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=28980808"></form><iframe name="hehe113" id="hehe113" style="display:none"></iframe><form target="hehe113" action="http://me.zing.vn/u/gacongnghiep_hy91/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1570. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1571. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=5606173"></form><iframe name="hehe114" id="hehe114" style="display:none"></iframe><form target="hehe114" action="http://me.zing.vn/u/kimngantv4/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1572. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1573. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42189274"></form><iframe name="hehe115" id="hehe115" style="display:none"></iframe><form target="hehe115" action="http://me.zing.vn/u/zunllyxyh/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1574. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1575. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=55654624"></form><iframe name="hehe116" id="hehe116" style="display:none"></iframe><form target="hehe116" action="http://me.zing.vn/u/trang_hotgan/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1576. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1577. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=28908351"></form><iframe name="hehe117" id="hehe117" style="display:none"></iframe><form target="hehe117" action="http://me.zing.vn/u/thanhlovely_chocolate/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1578. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1579. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=32461061"></form><iframe name="hehe118" id="hehe118" style="display:none"></iframe><form target="hehe118" action="http://me.zing.vn/u/cobe_thienthan_999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1580. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1581. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17464868"></form><iframe name="hehe119" id="hehe119" style="display:none"></iframe><form target="hehe119" action="http://me.zing.vn/u/susan227/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1582. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1583. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41856299"></form><iframe name="hehe120" id="hehe120" style="display:none"></iframe><form target="hehe120" action="http://me.zing.vn/u/baby.kute.kiss/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1584. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1585. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25801800"></form><iframe name="hehe121" id="hehe121" style="display:none"></iframe><form target="hehe121" action="http://me.zing.vn/u/trungdungct1995/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1586. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1587. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42887510"></form><iframe name="hehe122" id="hehe122" style="display:none"></iframe><form target="hehe122" action="http://me.zing.vn/u/trang_domdom/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1588. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1589. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=23989876"></form><iframe name="hehe123" id="hehe123" style="display:none"></iframe><form target="hehe123" action="http://me.zing.vn/u/c0chunh0_kut3/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1590. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1591. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36989091"></form><iframe name="hehe124" id="hehe124" style="display:none"></iframe><form target="hehe124" action="http://me.zing.vn/u/2002thienthan/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1592. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1593. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41794481"></form><iframe name="hehe125" id="hehe125" style="display:none"></iframe><form target="hehe125" action="http://me.zing.vn/u/i_s2_snsd_0412/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1594. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1595. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36716696"></form><iframe name="hehe126" id="hehe126" style="display:none"></iframe><form target="hehe126" action="http://me.zing.vn/u/cobetuoiteen5993/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1596. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1597. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=2164344"></form><iframe name="hehe127" id="hehe127" style="display:none"></iframe><form target="hehe127" action="http://me.zing.vn/u/thienthantinhyeu1987love/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1598. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1599. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=2838655"></form><iframe name="hehe128" id="hehe128" style="display:none"></iframe><form target="hehe128" action="http://me.zing.vn/u/lekhanh1706/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1600. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1601. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=16305081"></form><iframe name="hehe129" id="hehe129" style="display:none"></iframe><form target="hehe129" action="http://me.zing.vn/u/nguyenthixuanmai89/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1602. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1603. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21412795"></form><iframe name="hehe130" id="hehe130" style="display:none"></iframe><form target="hehe130" action="http://me.zing.vn/u/pecute_0702/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1604. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1605. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=24094757"></form><iframe name="hehe131" id="hehe131" style="display:none"></iframe><form target="hehe131" action="http://me.zing.vn/u/pedautay_kute89/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1606. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1607. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=30827467"></form><iframe name="hehe132" id="hehe132" style="display:none"></iframe><form target="hehe132" action="http://me.zing.vn/u/mjtto_luva5/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1608. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1609. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37682535"></form><iframe name="hehe133" id="hehe133" style="display:none"></iframe><form target="hehe133" action="http://me.zing.vn/u/baby_seyeu/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1610. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1611. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=583297"></form><iframe name="hehe134" id="hehe134" style="display:none"></iframe><form target="hehe134" action="http://me.zing.vn/u/vananh071999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1612. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1613. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=8034137"></form><iframe name="hehe135" id="hehe135" style="display:none"></iframe><form target="hehe135" action="http://me.zing.vn/u/yennhi_52/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1614. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1615. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=26354712"></form><iframe name="hehe136" id="hehe136" style="display:none"></iframe><form target="hehe136" action="http://me.zing.vn/u/truelove5c/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1616. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1617. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=35238448"></form><iframe name="hehe137" id="hehe137" style="display:none"></iframe><form target="hehe137" action="http://me.zing.vn/u/anken445031/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1618. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1619. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=6712904"></form><iframe name="hehe138" id="hehe138" style="display:none"></iframe><form target="hehe138" action="http://me.zing.vn/u/duyenyummy/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1620. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1621. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=22658307"></form><iframe name="hehe139" id="hehe139" style="display:none"></iframe><form target="hehe139" action="http://me.zing.vn/u/oishi_ng0n/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1622. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1623. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=44254016"></form><iframe name="hehe140" id="hehe140" style="display:none"></iframe><form target="hehe140" action="http://me.zing.vn/u/conangnonem000/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1624. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1625. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=34877456"></form><iframe name="hehe141" id="hehe141" style="display:none"></iframe><form target="hehe141" action="http://me.zing.vn/u/kiemhieptv113/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1626. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1627. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=35419194"></form><iframe name="hehe142" id="hehe142" style="display:none"></iframe><form target="hehe142" action="http://me.zing.vn/u/namson4509/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1628. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1629. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=14483925"></form><iframe name="hehe143" id="hehe143" style="display:none"></iframe><form target="hehe143" action="http://me.zing.vn/u/puccahathuy/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1630. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1631. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=30474946"></form><iframe name="hehe144" id="hehe144" style="display:none"></iframe><form target="hehe144" action="http://me.zing.vn/u/yuri_211/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1632. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1633. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=13566939"></form><iframe name="hehe145" id="hehe145" style="display:none"></iframe><form target="hehe145" action="http://me.zing.vn/u/thanhha_mimi/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1634. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1635. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=9844436"></form><iframe name="hehe146" id="hehe146" style="display:none"></iframe><form target="hehe146" action="http://me.zing.vn/u/p3_kut3_xiu_quay/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1636. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1637. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40065583"></form><iframe name="hehe147" id="hehe147" style="display:none"></iframe><form target="hehe147" action="http://me.zing.vn/u/teayoo/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1638. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1639. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=48366838"></form><iframe name="hehe148" id="hehe148" style="display:none"></iframe><form target="hehe148" action="http://me.zing.vn/u/express_yourself/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1640. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1641. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36135062"></form><iframe name="hehe149" id="hehe149" style="display:none"></iframe><form target="hehe149" action="http://me.zing.vn/u/laicoccon/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1642. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1643. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=14548214"></form><iframe name="hehe150" id="hehe150" style="display:none"></iframe><form target="hehe150" action="http://me.zing.vn/u/thanhdoanxdtvt/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1644. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1645. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=44107919"></form><iframe name="hehe151" id="hehe151" style="display:none"></iframe><form target="hehe151" action="http://me.zing.vn/u/phuongthaocb99/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1646. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1647. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40527490"></form><iframe name="hehe152" id="hehe152" style="display:none"></iframe><form target="hehe152" action="http://me.zing.vn/u/muahebongtuyet/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1648. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1649. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37559164"></form><iframe name="hehe153" id="hehe153" style="display:none"></iframe><form target="hehe153" action="http://me.zing.vn/u/nghiluntv/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1650. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1651. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41829856"></form><iframe name="hehe154" id="hehe154" style="display:none"></iframe><form target="hehe154" action="http://me.zing.vn/u/nh0k_cute_001/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1652. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1653. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=50904503"></form><iframe name="hehe155" id="hehe155" style="display:none"></iframe><form target="hehe155" action="http://me.zing.vn/u/congchuarungxanh16112000/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1654. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1655. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=16936157"></form><iframe name="hehe156" id="hehe156" style="display:none"></iframe><form target="hehe156" action="http://me.zing.vn/u/nguyenphuclannhi/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1656. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1657. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=30529820"></form><iframe name="hehe157" id="hehe157" style="display:none"></iframe><form target="hehe157" action="http://me.zing.vn/u/congchuabongbongsunny/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1658. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1659. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=39950770"></form><iframe name="hehe158" id="hehe158" style="display:none"></iframe><form target="hehe158" action="http://me.zing.vn/u/peponhoxnhu/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1660. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1661. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=1479067"></form><iframe name="hehe159" id="hehe159" style="display:none"></iframe><form target="hehe159" action="http://me.zing.vn/u/maianh_2409/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1662. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1663. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42248453"></form><iframe name="hehe160" id="hehe160" style="display:none"></iframe><form target="hehe160" action="http://me.zing.vn/u/liem_bnvn123/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1664. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1665. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=15367691"></form><iframe name="hehe161" id="hehe161" style="display:none"></iframe><form target="hehe161" action="http://me.zing.vn/u/vip1094hn/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1666. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1667. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=29649881"></form><iframe name="hehe162" id="hehe162" style="display:none"></iframe><form target="hehe162" action="http://me.zing.vn/u/pedautay492/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1668. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1669. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=6467111"></form><iframe name="hehe163" id="hehe163" style="display:none"></iframe><form target="hehe163" action="http://me.zing.vn/u/jisian/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1670. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1671. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=6740862"></form><iframe name="hehe164" id="hehe164" style="display:none"></iframe><form target="hehe164" action="http://me.zing.vn/u/nhaemnuoiga13/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1672. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1673. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=9489823"></form><iframe name="hehe165" id="hehe165" style="display:none"></iframe><form target="hehe165" action="http://me.zing.vn/u/thienan205/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1674. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1675. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=7814438"></form><iframe name="hehe166" id="hehe166" style="display:none"></iframe><form target="hehe166" action="http://me.zing.vn/u/kobato.tomoto/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1676. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1677. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=29640127"></form><iframe name="hehe167" id="hehe167" style="display:none"></iframe><form target="hehe167" action="http://me.zing.vn/u/pehonnhien2010/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1678. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1679. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17246755"></form><iframe name="hehe168" id="hehe168" style="display:none"></iframe><form target="hehe168" action="http://me.zing.vn/u/connhoc_haykhoc/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1680. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1681. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36676741"></form><iframe name="hehe169" id="hehe169" style="display:none"></iframe><form target="hehe169" action="http://me.zing.vn/u/sunnybunny12/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1682. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1683. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=33517940"></form><iframe name="hehe170" id="hehe170" style="display:none"></iframe><form target="hehe170" action="http://me.zing.vn/u/ngoinhatinhai_2000/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1684. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1685. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41272721"></form><iframe name="hehe171" id="hehe171" style="display:none"></iframe><form target="hehe171" action="http://me.zing.vn/u/volamchum123love/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1686. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1687. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=19954891"></form><iframe name="hehe172" id="hehe172" style="display:none"></iframe><form target="hehe172" action="http://me.zing.vn/u/bengockutepuppy/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1688. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1689. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=2354745"></form><iframe name="hehe173" id="hehe173" style="display:none"></iframe><form target="hehe173" action="http://me.zing.vn/u/girl_wonderful_bn/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1690. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1691. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=28054632"></form><iframe name="hehe174" id="hehe174" style="display:none"></iframe><form target="hehe174" action="http://me.zing.vn/u/minhtruc_dethuong97/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1692. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1693. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=12645902"></form><iframe name="hehe175" id="hehe175" style="display:none"></iframe><form target="hehe175" action="http://me.zing.vn/u/thuyduongthaotrang/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1694. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1695. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=24706771"></form><iframe name="hehe176" id="hehe176" style="display:none"></iframe><form target="hehe176" action="http://me.zing.vn/u/maiphuong_cute_1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1696. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1697. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21631490"></form><iframe name="hehe177" id="hehe177" style="display:none"></iframe><form target="hehe177" action="http://me.zing.vn/u/d0ncry10/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1698. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1699. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37596406"></form><iframe name="hehe178" id="hehe178" style="display:none"></iframe><form target="hehe178" action="http://me.zing.vn/u/timlaihinhbong/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1700. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1701. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=1742321"></form><iframe name="hehe179" id="hehe179" style="display:none"></iframe><form target="hehe179" action="http://me.zing.vn/u/nguyenhongphuonganh989/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1702. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1703. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=18446560"></form><iframe name="hehe180" id="hehe180" style="display:none"></iframe><form target="hehe180" action="http://me.zing.vn/u/cobesanhdieu_1999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1704. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1705. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=11783606"></form><iframe name="hehe181" id="hehe181" style="display:none"></iframe><form target="hehe181" action="http://me.zing.vn/u/lovesicachu_91/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1706. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1707. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=45836526"></form><iframe name="hehe182" id="hehe182" style="display:none"></iframe><form target="hehe182" action="http://me.zing.vn/u/pengoanxinhxinh/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1708. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1709. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=26450153"></form><iframe name="hehe183" id="hehe183" style="display:none"></iframe><form target="hehe183" action="http://me.zing.vn/u/nhoxnhipro/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1710. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1711. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=7543686"></form><iframe name="hehe184" id="hehe184" style="display:none"></iframe><form target="hehe184" action="http://me.zing.vn/u/meovatho246/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1712. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1713. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=20829467"></form><iframe name="hehe185" id="hehe185" style="display:none"></iframe><form target="hehe185" action="http://me.zing.vn/u/renkhum/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1714. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1715. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25064704"></form><iframe name="hehe186" id="hehe186" style="display:none"></iframe><form target="hehe186" action="http://me.zing.vn/u/saxnhan1991/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1716. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1717. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37747912"></form><iframe name="hehe187" id="hehe187" style="display:none"></iframe><form target="hehe187" action="http://me.zing.vn/u/ilove_sone_snsd/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1718. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1719. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41063787"></form><iframe name="hehe188" id="hehe188" style="display:none"></iframe><form target="hehe188" action="http://me.zing.vn/u/yurilove_love/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1720. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1721. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=19055557"></form><iframe name="hehe189" id="hehe189" style="display:none"></iframe><form target="hehe189" action="http://me.zing.vn/u/khanhlinh01tn/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1722. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1723. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=24845943"></form><iframe name="hehe190" id="hehe190" style="display:none"></iframe><form target="hehe190" action="http://me.zing.vn/u/yelin77/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1724. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1725. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=33660273"></form><iframe name="hehe191" id="hehe191" style="display:none"></iframe><form target="hehe191" action="http://me.zing.vn/u/nhokthit_sock94/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1726. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1727. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=33545733"></form><iframe name="hehe192" id="hehe192" style="display:none"></iframe><form target="hehe192" action="http://me.zing.vn/u/fc.beast123/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1728. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1729. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=44369759"></form><iframe name="hehe193" id="hehe193" style="display:none"></iframe><form target="hehe193" action="http://me.zing.vn/u/baohan2000_hp/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1730. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1731. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=23917057"></form><iframe name="hehe194" id="hehe194" style="display:none"></iframe><form target="hehe194" action="http://me.zing.vn/u/hs.binhan/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1732. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1733. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36090552"></form><iframe name="hehe195" id="hehe195" style="display:none"></iframe><form target="hehe195" action="http://me.zing.vn/u/bengoanbehu1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1734. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1735. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=8608492"></form><iframe name="hehe196" id="hehe196" style="display:none"></iframe><form target="hehe196" action="http://me.zing.vn/u/nguyenhanhi_2001/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1736. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1737. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=26279551"></form><iframe name="hehe197" id="hehe197" style="display:none"></iframe><form target="hehe197" action="http://me.zing.vn/u/leeharilovekimtaeyeon/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1738. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1739. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=28484442"></form><iframe name="hehe198" id="hehe198" style="display:none"></iframe><form target="hehe198" action="http://me.zing.vn/u/hero_beauty/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1740. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1741. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38296847"></form><iframe name="hehe199" id="hehe199" style="display:none"></iframe><form target="hehe199" action="http://me.zing.vn/u/babybluebear/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1742. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1743. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=22517899"></form><iframe name="hehe200" id="hehe200" style="display:none"></iframe><form target="hehe200" action="http://me.zing.vn/u/chauvahanlabantot/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1744. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1745. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=34780403"></form><iframe name="hehe201" id="hehe201" style="display:none"></iframe><form target="hehe201" action="http://me.zing.vn/u/pechuotzuize1996/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1746. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1747. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=34590446"></form><iframe name="hehe202" id="hehe202" style="display:none"></iframe><form target="hehe202" action="http://me.zing.vn/u/thukute0hcm/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1748. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1749. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=8713469"></form><iframe name="hehe203" id="hehe203" style="display:none"></iframe><form target="hehe203" action="http://me.zing.vn/u/hongngocnt2/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1750. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1751. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17346304"></form><iframe name="hehe204" id="hehe204" style="display:none"></iframe><form target="hehe204" action="http://me.zing.vn/u/shu_lov3_blu3/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1752. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1753. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=7683791"></form><iframe name="hehe205" id="hehe205" style="display:none"></iframe><form target="hehe205" action="http://me.zing.vn/u/duongloveseohyun/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1754. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1755. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=39763472"></form><iframe name="hehe206" id="hehe206" style="display:none"></iframe><form target="hehe206" action="http://me.zing.vn/u/peyeu_kute_baby/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1756. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1757. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=20625985"></form><iframe name="hehe207" id="hehe207" style="display:none"></iframe><form target="hehe207" action="http://me.zing.vn/u/yinyurk/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1758. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1759. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=4112034"></form><iframe name="hehe208" id="hehe208" style="display:none"></iframe><form target="hehe208" action="http://me.zing.vn/u/houca2010vn/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1760. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1761. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17601912"></form><iframe name="hehe209" id="hehe209" style="display:none"></iframe><form target="hehe209" action="http://me.zing.vn/u/icecreamls2veyoonaangel/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1762. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1763. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36077167"></form><iframe name="hehe210" id="hehe210" style="display:none"></iframe><form target="hehe210" action="http://me.zing.vn/u/nang_bach_tuyet_9x/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1764. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1765. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17872023"></form><iframe name="hehe211" id="hehe211" style="display:none"></iframe><form target="hehe211" action="http://me.zing.vn/u/babie_girl_love_s9/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1766. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1767. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41650071"></form><iframe name="hehe212" id="hehe212" style="display:none"></iframe><form target="hehe212" action="http://me.zing.vn/u/aligiabetpro/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1768. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1769. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21091821"></form><iframe name="hehe213" id="hehe213" style="display:none"></iframe><form target="hehe213" action="http://me.zing.vn/u/ngoc19962008/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1770. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1771. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=10412118"></form><iframe name="hehe214" id="hehe214" style="display:none"></iframe><form target="hehe214" action="http://me.zing.vn/u/damphuongthao1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1772. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1773. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=30288572"></form><iframe name="hehe215" id="hehe215" style="display:none"></iframe><form target="hehe215" action="http://me.zing.vn/u/tromtihtromluonem/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1774. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1775. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=32219662"></form><iframe name="hehe216" id="hehe216" style="display:none"></iframe><form target="hehe216" action="http://me.zing.vn/u/trandokhanhlinh/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1776. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1777. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=23083736"></form><iframe name="hehe217" id="hehe217" style="display:none"></iframe><form target="hehe217" action="http://me.zing.vn/u/cogaikieuky164164/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1778. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1779. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46210690"></form><iframe name="hehe218" id="hehe218" style="display:none"></iframe><form target="hehe218" action="http://me.zing.vn/u/hanasakuragi/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1780. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1781. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36558813"></form><iframe name="hehe219" id="hehe219" style="display:none"></iframe><form target="hehe219" action="http://me.zing.vn/u/souptinhyeu15/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1782. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1783. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=209118"></form><iframe name="hehe220" id="hehe220" style="display:none"></iframe><form target="hehe220" action="http://me.zing.vn/u/trangbaby_vp/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1784. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1785. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=32080431"></form><iframe name="hehe221" id="hehe221" style="display:none"></iframe><form target="hehe221" action="http://me.zing.vn/u/myyakosakura/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1786. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1787. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=26447667"></form><iframe name="hehe222" id="hehe222" style="display:none"></iframe><form target="hehe222" action="http://me.zing.vn/u/sakura7214311/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1788. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1789. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=27620224"></form><iframe name="hehe223" id="hehe223" style="display:none"></iframe><form target="hehe223" action="http://me.zing.vn/u/p0mcrazy00/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1790. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1791. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=35520475"></form><iframe name="hehe224" id="hehe224" style="display:none"></iframe><form target="hehe224" action="http://me.zing.vn/u/princesscherry_1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1792. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1793. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=43112122"></form><iframe name="hehe225" id="hehe225" style="display:none"></iframe><form target="hehe225" action="http://me.zing.vn/u/nhomaimotbonghinh1997/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1794. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1795. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=53318261"></form><iframe name="hehe226" id="hehe226" style="display:none"></iframe><form target="hehe226" action="http://me.zing.vn/u/congchuabanggiahd1999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1796. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1797. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40818873"></form><iframe name="hehe227" id="hehe227" style="display:none"></iframe><form target="hehe227" action="http://me.zing.vn/u/widgeon/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1798. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1799. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=34682176"></form><iframe name="hehe228" id="hehe228" style="display:none"></iframe><form target="hehe228" action="http://me.zing.vn/u/minuminuxinhxinh/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1800. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1801. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=30276664"></form><iframe name="hehe229" id="hehe229" style="display:none"></iframe><form target="hehe229" action="http://me.zing.vn/u/girl_lovely_hp9x/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1802. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1803. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=23324046"></form><iframe name="hehe230" id="hehe230" style="display:none"></iframe><form target="hehe230" action="http://me.zing.vn/u/mucchay/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1804. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1805. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=18508089"></form><iframe name="hehe231" id="hehe231" style="display:none"></iframe><form target="hehe231" action="http://me.zing.vn/u/cutitinhte/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1806. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1807. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=3801414"></form><iframe name="hehe232" id="hehe232" style="display:none"></iframe><form target="hehe232" action="http://me.zing.vn/u/hanato_kobato64/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1808. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1809. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=30718895"></form><iframe name="hehe233" id="hehe233" style="display:none"></iframe><form target="hehe233" action="http://me.zing.vn/u/pe_cute_dethuong_love/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1810. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1811. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38232129"></form><iframe name="hehe234" id="hehe234" style="display:none"></iframe><form target="hehe234" action="http://me.zing.vn/u/cobexiteen_96_dk/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1812. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1813. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40800500"></form><iframe name="hehe235" id="hehe235" style="display:none"></iframe><form target="hehe235" action="http://me.zing.vn/u/twocat123/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1814. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1815. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=29550019"></form><iframe name="hehe236" id="hehe236" style="display:none"></iframe><form target="hehe236" action="http://me.zing.vn/u/copengocnghech789/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1816. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1817. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=27075079"></form><iframe name="hehe237" id="hehe237" style="display:none"></iframe><form target="hehe237" action="http://me.zing.vn/u/vantrangkhuyet1/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1818. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1819. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=14847987"></form><iframe name="hehe238" id="hehe238" style="display:none"></iframe><form target="hehe238" action="http://me.zing.vn/u/wipkaka/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1820. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1821. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=7404510"></form><iframe name="hehe239" id="hehe239" style="display:none"></iframe><form target="hehe239" action="http://me.zing.vn/u/star_style98/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1822. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1823. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42385998"></form><iframe name="hehe240" id="hehe240" style="display:none"></iframe><form target="hehe240" action="http://me.zing.vn/u/esmiary/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1824. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1825. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38648575"></form><iframe name="hehe241" id="hehe241" style="display:none"></iframe><form target="hehe241" action="http://me.zing.vn/u/tamachan987654321/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1826. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1827. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40655258"></form><iframe name="hehe242" id="hehe242" style="display:none"></iframe><form target="hehe242" action="http://me.zing.vn/u/s2hoahongvangs2/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1828. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1829. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37890595"></form><iframe name="hehe243" id="hehe243" style="display:none"></iframe><form target="hehe243" action="http://me.zing.vn/u/meoconnongtinh99/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1830. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1831. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=34528162"></form><iframe name="hehe244" id="hehe244" style="display:none"></iframe><form target="hehe244" action="http://me.zing.vn/u/tiachop1510/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1832. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1833. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=6331951"></form><iframe name="hehe245" id="hehe245" style="display:none"></iframe><form target="hehe245" action="http://me.zing.vn/u/seohyunkpop/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1834. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1835. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41816600"></form><iframe name="hehe246" id="hehe246" style="display:none"></iframe><form target="hehe246" action="http://me.zing.vn/u/chiepvit15/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1836. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1837. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25535934"></form><iframe name="hehe247" id="hehe247" style="display:none"></iframe><form target="hehe247" action="http://me.zing.vn/u/thuyngadethuong111/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1838. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1839. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=29025361"></form><iframe name="hehe248" id="hehe248" style="display:none"></iframe><form target="hehe248" action="http://me.zing.vn/u/babehienme/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1840. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1841. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=31462183"></form><iframe name="hehe249" id="hehe249" style="display:none"></iframe><form target="hehe249" action="http://me.zing.vn/u/tinayorevan/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1842. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1843. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=8941617"></form><iframe name="hehe250" id="hehe250" style="display:none"></iframe><form target="hehe250" action="http://me.zing.vn/u/pebebongpong/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1844. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1845. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38328221"></form><iframe name="hehe251" id="hehe251" style="display:none"></iframe><form target="hehe251" action="http://me.zing.vn/u/love_gb_99/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1846. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1847. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=26011978"></form><iframe name="hehe252" id="hehe252" style="display:none"></iframe><form target="hehe252" action="http://me.zing.vn/u/hien_0403/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1848. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1849. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=17148060"></form><iframe name="hehe253" id="hehe253" style="display:none"></iframe><form target="hehe253" action="http://me.zing.vn/u/belam1109/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1850. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1851. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=22885531"></form><iframe name="hehe254" id="hehe254" style="display:none"></iframe><form target="hehe254" action="http://me.zing.vn/u/tieuthungongao112/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1852. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1853. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40321028"></form><iframe name="hehe255" id="hehe255" style="display:none"></iframe><form target="hehe255" action="http://me.zing.vn/u/san_ky123/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1854. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1855. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42082983"></form><iframe name="hehe256" id="hehe256" style="display:none"></iframe><form target="hehe256" action="http://me.zing.vn/u/boykute_many/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1856. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1857. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=39085929"></form><iframe name="hehe257" id="hehe257" style="display:none"></iframe><form target="hehe257" action="http://me.zing.vn/u/tiffany_nguyen2000/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1858. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1859. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46172585"></form><iframe name="hehe258" id="hehe258" style="display:none"></iframe><form target="hehe258" action="http://me.zing.vn/u/chj2812/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1860. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1861. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=32542249"></form><iframe name="hehe259" id="hehe259" style="display:none"></iframe><form target="hehe259" action="http://me.zing.vn/u/scorpio_96/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1862. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1863. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=13481223"></form><iframe name="hehe260" id="hehe260" style="display:none"></iframe><form target="hehe260" action="http://me.zing.vn/u/dothaohuyen_1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1864. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1865. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38334100"></form><iframe name="hehe261" id="hehe261" style="display:none"></iframe><form target="hehe261" action="http://me.zing.vn/u/candycaramel_315_1996/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1866. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1867. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=31769639"></form><iframe name="hehe262" id="hehe262" style="display:none"></iframe><form target="hehe262" action="http://me.zing.vn/u/onlyforyou211/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1868. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1869. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46997580"></form><iframe name="hehe263" id="hehe263" style="display:none"></iframe><form target="hehe263" action="http://me.zing.vn/u/seororo_innocent/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1870. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1871. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=36210119"></form><iframe name="hehe264" id="hehe264" style="display:none"></iframe><form target="hehe264" action="http://me.zing.vn/u/bexiu242/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1872. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1873. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=11094857"></form><iframe name="hehe265" id="hehe265" style="display:none"></iframe><form target="hehe265" action="http://me.zing.vn/u/haclenhki/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1874. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1875. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=8941526"></form><iframe name="hehe266" id="hehe266" style="display:none"></iframe><form target="hehe266" action="http://me.zing.vn/u/muoinam12345/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1876. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1877. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=35022312"></form><iframe name="hehe267" id="hehe267" style="display:none"></iframe><form target="hehe267" action="http://me.zing.vn/u/cong_chua_mua_dong103/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1878. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1879. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=44398206"></form><iframe name="hehe268" id="hehe268" style="display:none"></iframe><form target="hehe268" action="http://me.zing.vn/u/beastcute12/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1880. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1881. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=44073609"></form><iframe name="hehe269" id="hehe269" style="display:none"></iframe><form target="hehe269" action="http://me.zing.vn/u/aceyellow/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1882. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1883. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=516473"></form><iframe name="hehe270" id="hehe270" style="display:none"></iframe><form target="hehe270" action="http://me.zing.vn/u/thuthao_1000/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1884. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1885. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37931436"></form><iframe name="hehe271" id="hehe271" style="display:none"></iframe><form target="hehe271" action="http://me.zing.vn/u/mau_lanh_online/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1886. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1887. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42521563"></form><iframe name="hehe272" id="hehe272" style="display:none"></iframe><form target="hehe272" action="http://me.zing.vn/u/nguyenthitin30041964/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1888. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1889. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=40484895"></form><iframe name="hehe273" id="hehe273" style="display:none"></iframe><form target="hehe273" action="http://me.zing.vn/u/papeclip/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1890. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1891. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21623569"></form><iframe name="hehe274" id="hehe274" style="display:none"></iframe><form target="hehe274" action="http://me.zing.vn/u/sone_no.1/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1892. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1893. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=18799553"></form><iframe name="hehe275" id="hehe275" style="display:none"></iframe><form target="hehe275" action="http://me.zing.vn/u/snsd_cute9x/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1894. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1895. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=44543569"></form><iframe name="hehe276" id="hehe276" style="display:none"></iframe><form target="hehe276" action="http://me.zing.vn/u/phuong_thao123456/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1896. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1897. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=14440799"></form><iframe name="hehe277" id="hehe277" style="display:none"></iframe><form target="hehe277" action="http://me.zing.vn/u/nhoxlun147vn/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1898. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1899. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=9206982"></form><iframe name="hehe278" id="hehe278" style="display:none"></iframe><form target="hehe278" action="http://me.zing.vn/u/pevy_q1/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1900. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1901. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38483295"></form><iframe name="hehe279" id="hehe279" style="display:none"></iframe><form target="hehe279" action="http://me.zing.vn/u/sicachu0422/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1902. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1903. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=28334039"></form><iframe name="hehe280" id="hehe280" style="display:none"></iframe><form target="hehe280" action="http://me.zing.vn/u/bikutelove125/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1904. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1905. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46628290"></form><iframe name="hehe281" id="hehe281" style="display:none"></iframe><form target="hehe281" action="http://me.zing.vn/u/nuthamtu1998/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1906. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1907. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=10303554"></form><iframe name="hehe282" id="hehe282" style="display:none"></iframe><form target="hehe282" action="http://me.zing.vn/u/peth0matngu/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1908. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1909. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21768669"></form><iframe name="hehe283" id="hehe283" style="display:none"></iframe><form target="hehe283" action="http://me.zing.vn/u/kwonyuri_lx/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1910. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1911. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=24385806"></form><iframe name="hehe284" id="hehe284" style="display:none"></iframe><form target="hehe284" action="http://me.zing.vn/u/be_kute_2010/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1912. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1913. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25410507"></form><iframe name="hehe285" id="hehe285" style="display:none"></iframe><form target="hehe285" action="http://me.zing.vn/u/nhihn_9xcute/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1914. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1915. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=45850920"></form><iframe name="hehe286" id="hehe286" style="display:none"></iframe><form target="hehe286" action="http://me.zing.vn/u/whiteswan_miumiu/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1916. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1917. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46267840"></form><iframe name="hehe287" id="hehe287" style="display:none"></iframe><form target="hehe287" action="http://me.zing.vn/u/chj_ju_gsg/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1918. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1919. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=15484830"></form><iframe name="hehe288" id="hehe288" style="display:none"></iframe><form target="hehe288" action="http://me.zing.vn/u/luckystars_1993/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1920. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1921. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=27905722"></form><iframe name="hehe289" id="hehe289" style="display:none"></iframe><form target="hehe289" action="http://me.zing.vn/u/tina_lun/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1922. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1923. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=8746219"></form><iframe name="hehe290" id="hehe290" style="display:none"></iframe><form target="hehe290" action="http://me.zing.vn/u/nobita308_xuka1810/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1924. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1925. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=3982127"></form><iframe name="hehe291" id="hehe291" style="display:none"></iframe><form target="hehe291" action="http://me.zing.vn/u/h.nhj_93/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1926. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1927. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37623630"></form><iframe name="hehe292" id="hehe292" style="display:none"></iframe><form target="hehe292" action="http://me.zing.vn/u/phuong1998_kute/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1928. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1929. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=45929384"></form><iframe name="hehe293" id="hehe293" style="display:none"></iframe><form target="hehe293" action="http://me.zing.vn/u/babicutedn2009/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1930. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1931. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=10458434"></form><iframe name="hehe294" id="hehe294" style="display:none"></iframe><form target="hehe294" action="http://me.zing.vn/u/lolamkhang/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1932. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1933. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=25459583"></form><iframe name="hehe295" id="hehe295" style="display:none"></iframe><form target="hehe295" action="http://me.zing.vn/u/cobe_p3chun_missyou/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1934. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1935. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=46343154"></form><iframe name="hehe296" id="hehe296" style="display:none"></iframe><form target="hehe296" action="http://me.zing.vn/u/yuri_snsd_51289/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1936. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1937. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=26670990"></form><iframe name="hehe297" id="hehe297" style="display:none"></iframe><form target="hehe297" action="http://me.zing.vn/u/haianhnd/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1938. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1939. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=898937"></form><iframe name="hehe298" id="hehe298" style="display:none"></iframe><form target="hehe298" action="http://me.zing.vn/u/emlanguyendomyhuyen/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1940. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1941. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=29263045"></form><iframe name="hehe299" id="hehe299" style="display:none"></iframe><form target="hehe299" action="http://me.zing.vn/u/antivpop1999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1942. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1943. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=48182318"></form><iframe name="hehe300" id="hehe300" style="display:none"></iframe><form target="hehe300" action="http://me.zing.vn/u/subin_pedautay6313/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1944. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1945. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=21893980"></form><iframe name="hehe301" id="hehe301" style="display:none"></iframe><form target="hehe301" action="http://me.zing.vn/u/nhoxox_lovebxforever/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1946. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1947. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=49081035"></form><iframe name="hehe302" id="hehe302" style="display:none"></iframe><form target="hehe302" action="http://me.zing.vn/u/msngoinhaqui/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1948. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1949. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=8369847"></form><iframe name="hehe303" id="hehe303" style="display:none"></iframe><form target="hehe303" action="http://me.zing.vn/u/pekem_mymy/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1950. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1951. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=41944773"></form><iframe name="hehe304" id="hehe304" style="display:none"></iframe><form target="hehe304" action="http://me.zing.vn/u/co_nhoc_kute_123/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1952. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1953. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=31888687"></form><iframe name="hehe305" id="hehe305" style="display:none"></iframe><form target="hehe305" action="http://me.zing.vn/u/peju_hocon/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1954. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1955. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=26651919"></form><iframe name="hehe306" id="hehe306" style="display:none"></iframe><form target="hehe306" action="http://me.zing.vn/u/seohyun_snsd_115/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1956. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1957. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=43632031"></form><iframe name="hehe307" id="hehe307" style="display:none"></iframe><form target="hehe307" action="http://me.zing.vn/u/phuongnghi963/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1958. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1959. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=20938415"></form><iframe name="hehe308" id="hehe308" style="display:none"></iframe><form target="hehe308" action="http://me.zing.vn/u/mrsjennytv/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1960. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1961. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=47190392"></form><iframe name="hehe309" id="hehe309" style="display:none"></iframe><form target="hehe309" action="http://me.zing.vn/u/copehondoi_mongmoichoanh/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1962. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1963. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=38493300"></form><iframe name="hehe310" id="hehe310" style="display:none"></iframe><form target="hehe310" action="http://me.zing.vn/u/miuconjessica1999/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1964. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1965. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42375227"></form><iframe name="hehe311" id="hehe311" style="display:none"></iframe><form target="hehe311" action="http://me.zing.vn/u/maiyeuyoonyul/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1966. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1967. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=37497463"></form><iframe name="hehe312" id="hehe312" style="display:none"></iframe><form target="hehe312" action="http://me.zing.vn/u/hanguk1997/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input type="hidden" name="status" value="Bà mẹ người Nhật trẻ như vị thành niên
 1968. Haha lại thêm một người mãi mà không già nữa rồi. Ước gì mình được như cô ấy.
 1969. http://thegioitocdo.com/forum/threads/5329-Ba-me-nguoi-Nhat-tre-nhu-vi-thanh-nien?rf=42275047"></form><iframe name="hehe313" id="hehe313" style="display:none"></iframe><form target="hehe313" action="http://me.zing.vn/u/wanghanna/index/updatestatus" method="POST"><input type="hidden" name="fromtracking" value="pv"><input