SHARE
TWEET

Untitled

justanotherhaxer Nov 22nd, 2019 224 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. -- This file was generated using Luraph Obfuscator v11.5 by memcorrupt.
  2.  
  3. local l1iIIl11IIIl1IIlIIl = assert local ilIiIll1Il1il1II1II = select local IiIIlI1IIliiilIIl11 = tonumber local I1i1iii1liiIIl1ill1 = unpack local liliIi1iII1l1liIli1 = pcall local l11ili111iiiilIil1i = setfenv local lli1llllI1I1iilIi1l = setmetatable local Iil1IIiIil1lil1llli = type local I111Il1iiIliIIIlIIi = getfenv local liII11IIilI1ili1i1i = tostring local liIll1Ii1iii1llliii = error local i1iilIlllilIlli1lI1 = string.sub local i111lIiI1111II1I1i1 = string.byte local ii11I1ll1l1iIIIIill = string.char local lIl1IllIilliIi1IIiii1 = string.rep local ll1ii1lIIIlli1Il1iI = string.gsub local lIllIIi1liiiliiIiIIIl = string.match local lIiiiillll111I1IIII = 1 local function lIllI1iIIilII1iiliIl1(llI1IilillIIllli1il, illlll1I1i11lIill11) local lIlI1I11l11lIl1ll11Ii llI1IilillIIllli1il = ll1ii1lIIIlli1Il1iI(i1iilIlllilIlli1lI1(llI1IilillIIllli1il, 5), "..", function(iI1I1IiIilll1IiillI) if i111lIiI1111II1I1i1(iI1I1IiIilll1IiillI, 2) == 71 then lIlI1I11l11lIl1ll11Ii = IiIIlI1IIliiilIIl11(i1iilIlllilIlli1lI1(iI1I1IiIilll1IiillI, 1, 1)) return "" else local llli1III1iII1iiiIiI = ii11I1ll1l1iIIIIill(IiIIlI1IIliiilIIl11(iI1I1IiIilll1IiillI, 16)) if lIlI1I11l11lIl1ll11Ii then local lIlli1Iil1II1lIIlllil = lIl1IllIilliIi1IIiii1(llli1III1iII1iiiIiI, lIlI1I11l11lIl1ll11Ii) lIlI1I11l11lIl1ll11Ii = nil return lIlli1Iil1II1lIIlllil else return llli1III1iII1iiiIiI end end end) local function iII1liIIiIli1II1IlI() local ll1li1i1Ii11ili1iIl = i111lIiI1111II1I1i1(llI1IilillIIllli1il, lIiiiillll111I1IIII, lIiiiillll111I1IIII) lIiiiillll111I1IIII = lIiiiillll111I1IIII + 1 return ll1li1i1Ii11ili1iIl end local function IIilililIlllillil1I() local ll1li1i1Ii11ili1iIl, llli1III1iII1iiiIiI, lIlli1Iil1II1lIIlllil, ilIlIll1lilIliillIi = i111lIiI1111II1I1i1(llI1IilillIIllli1il, lIiiiillll111I1IIII, lIiiiillll111I1IIII + 3) lIiiiillll111I1IIII = lIiiiillll111I1IIII + 4 return ilIlIll1lilIliillIi * 16777216 + lIlli1Iil1II1lIIlllil * 65536 + llli1III1iII1iiiIiI * 256 + ll1li1i1Ii11ili1iIl end local function lIlIi1illlI1iil1IIlil(l1Iiliill1liIlIllIi, i1Ii1lli11ll1i111ll, iI1l1iIiI1Iili1llIl) if iI1l1iIiI1Iili1llIl then local II1IIl1111IliI1lliI, iiiIl11ilIIll1lIIil = 0, 0 for liilllIi1liI1l11IIi = i1Ii1lli11ll1i111ll, iI1l1iIiI1Iili1llIl do II1IIl1111IliI1lliI = II1IIl1111IliI1lliI + 2 ^ iiiIl11ilIIll1lIIil * lIlIi1illlI1iil1IIlil(l1Iiliill1liIlIllIi, liilllIi1liI1l11IIi) iiiIl11ilIIll1lIIil = iiiIl11ilIIll1lIIil + 1 end return II1IIl1111IliI1lliI else local I11ll1IIIIlI11IIlII = 2 ^ (i1Ii1lli11ll1i111ll - 1) return I11ll1IIIIlI11IIlII <= l1Iiliill1liIlIllIi % (I11ll1IIIIlI11IIlII + I11ll1IIIIlI11IIlII) and 1 or 0 end end local function lIlliiiliiI11lllll1ii() local ll1li1i1Ii11ili1iIl, llli1III1iII1iiiIiI = IIilililIlllillil1I(), IIilililIlllillil1I() if ll1li1i1Ii11ili1iIl == 0 and llli1III1iII1iiiIiI == 0 then return 0 end return (-2 * lIlIi1illlI1iil1IIlil(llli1III1iII1iiiIiI, 32) + 1) * 2 ^ (lIlIi1illlI1iil1IIlil(llli1III1iII1iiiIiI, 21, 31) - 1023) * ((lIlIi1illlI1iil1IIlil(llli1III1iII1iiiIiI, 1, 20) * 4294967296 + ll1li1i1Ii11ili1iIl) / 4503599627370496 + 1) end local function I1ilIiIIiIIlliI1llI(ll1ilIl1I1i1lIi1Ili) local lIii1liii1liI11liii = { i111lIiI1111II1I1i1(llI1IilillIIllli1il, lIiiiillll111I1IIII, lIiiiillll111I1IIII + 3) } lIiiiillll111I1IIII = lIiiiillll111I1IIII + 4 local lIllIIlIliil1lllIll11 = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for liilllIi1liI1l11IIi = 1, 8 do lIllIIlIliil1lllIll11[liilllIi1liI1l11IIi] = lIlIi1illlI1iil1IIlil(ll1ilIl1I1i1lIi1Ili, liilllIi1liI1l11IIi) end local l1I1l11IlliIIlII111 = "" for liilllIi1liI1l11IIi = 1, 4 do local II1IIl1111IliI1lliI, iiiIl11ilIIll1lIIil = 0, 0 for lilIil1111iiliiilii = 1, 8 do local l11ill1ll11ll1ilIIl = lIlIi1illlI1iil1IIlil(lIii1liii1liI11liii[liilllIi1liI1l11IIi], lilIil1111iiliiilii) if lIllIIlIliil1lllIll11[lilIil1111iiliiilii] == 1 then l11ill1ll11ll1ilIIl = l11ill1ll11ll1ilIIl == 1 and 0 or 1 end II1IIl1111IliI1lliI = II1IIl1111IliI1lliI + 2 ^ iiiIl11ilIIll1lIIil * l11ill1ll11ll1ilIIl iiiIl11ilIIll1lIIil = iiiIl11ilIIll1lIIil + 1 end l1I1l11IlliIIlII111 = l1I1l11IlliIIlII111 .. l1I1l11IlliIIlII111.char(II1IIl1111IliI1lliI) end local ll1li1i1Ii11ili1iIl, llli1III1iII1iiiIiI, lIlli1Iil1II1lIIlllil, ilIlIll1lilIliillIi = i111lIiI1111II1I1i1(l1I1l11IlliIIlII111, 1, 4) return ilIlIll1lilIliillIi * 16777216 + lIlli1Iil1II1lIIlllil * 65536 + llli1III1iII1iiiIiI * 256 + ll1li1i1Ii11ili1iIl end local function lIl11IlliilIIl11ll1ll(ll1ilIl1I1i1lIi1Ili) local ii1ilI1lllIl111lllI = IIilililIlllillil1I() lIiiiillll111I1IIII = lIiiiillll111I1IIII + ii1ilI1lllIl111lllI local lIllIIlIliil1lllIll11 = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for liilllIi1liI1l11IIi = 1, 8 do lIllIIlIliil1lllIll11[liilllIi1liI1l11IIi] = lIlIi1illlI1iil1IIlil(ll1ilIl1I1i1lIi1Ili, liilllIi1liI1l11IIi) end local l1I1l11IlliIIlII111 = "" for liilllIi1liI1l11IIi = 1, ii1ilI1lllIl111lllI do local II1IIl1111IliI1lliI, iiiIl11ilIIll1lIIil = 0, 0 for lilIil1111iiliiilii = 1, 8 do local l11ill1ll11ll1ilIIl = lIlIi1illlI1iil1IIlil(i111lIiI1111II1I1i1(llI1IilillIIllli1il, lIiiiillll111I1IIII - ii1ilI1lllIl111lllI + liilllIi1liI1l11IIi - 1), lilIil1111iiliiilii) if lIllIIlIliil1lllIll11[lilIil1111iiliiilii] == 1 then l11ill1ll11ll1ilIIl = l11ill1ll11ll1ilIIl == 1 and 0 or 1 end II1IIl1111IliI1lliI = II1IIl1111IliI1lliI + 2 ^ iiiIl11ilIIll1lIIil * l11ill1ll11ll1ilIIl iiiIl11ilIIll1lIIil = iiiIl11ilIIll1lIIil + 1 end l1I1l11IlliIIlII111 = l1I1l11IlliIIlII111 .. l1I1l11IlliIIlII111.char(II1IIl1111IliI1lliI) end return l1I1l11IlliIIlII111 end local I1liili1I11lililiiI = iII1liIIiIli1II1IlI() local lIl11i1i1lIlIll1iil1i = iII1liIIiIli1II1IlI() local function IilIliiiili11ii11II() local lIlili11I1iIIlIIli1iI = { [2269] = {}, [32127] = {}, [12782] = {}, [23117] = {} } local ii11lIillIl11Iilii1 = #{2916} IIilililIlllillil1I() local l1Il1Ii1I1I1illi1ii = IIilililIlllillil1I() for liilllIi1liI1l11IIi = ii11lIillIl11Iilii1, l1Il1Ii1I1I1illi1ii do lIlili11I1iIIlIIli1iI[12782][liilllIi1liI1l11IIi - ii11lIillIl11Iilii1] = IilIliiiili11ii11II() end local l1Il1Ii1I1I1illi1ii = IIilililIlllillil1I() - (#{ 1364, 4098, 1142, 6270, 3854, 1212, 5752, 4428, 1403, 1863, 1625, 5925, 2375, 5643, 2170, 534, 6850, 3636, 1031, 1352 } + 133694) for liilllIi1liI1l11IIi = ii11lIillIl11Iilii1, l1Il1Ii1I1I1illi1ii do local I1iiI11iii11liIIlll = {} local Iil1IIiIil1lil1llli = iII1liIIiIli1II1IlI() if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 4089, 6273, 605, 2405, 3233, 2468, 3626, 3553, 3839, 6403, 568, 3303, 5542, 1587, 4068, 4452, 4601, 6714, 4342, 2255, 1325 } + 221 then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = lIl11IlliilIIl11ll1ll(I1liili1I11lililiiI) end if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 2918, 264, 6070, 4104, 389, 3439, 3131, 2052, 3048, 6377, 5873, 3151, 3645, 150, 909, 5180, 5861 } then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = IIilililIlllillil1I() end if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 5462, 2465, 6657, 3929, 3433, 1189, 2911, 5960, 2474, 3680, 623, 4993, 4083, 5277, 571 } then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = lIlliiiliiI11lllll1ii() end if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 1260, 6080, 2102, 625, 283, 5248, 163, 6836, 277, 962, 2676, 5065, 4005, 3672, 4620, 6104, 4575, 3105, 246, 5077, 2820, 6293 } + 169 then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = iII1liIIiIli1II1IlI() + IIilililIlllillil1I() + lIlliiiliiI11lllll1ii() end if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 5394, 4862, 6454, 6097, 5123, 418, 4181, 6732, 6943, 5330, 6649, 5681, 1897, 389, 3464, 3916, 740, 3936, 2891, 3912, 3836, 5866, 6632 } + 35 then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = IIilililIlllillil1I() end if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 110, 3042, 1368, 5591, 6409, 829, 3139, 6591, 2335, 106, 4233, 127, 6913, 3377, 6404, 5457, 4703, 4915, 2749, 4929 } + 43 then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = #{ 174, 6338, 369, 1064, 6406, 4062, 6036, 2703, 6886, 4008, 1373, 4066, 2345, 5010, 3851, 2957, 1961, 5330, 6655, 624, 4570 } + 5406 == #{ 1281, 6894, 4609, 1270, 906, 3221, 6152, 6879, 1609, 2347, 4834, 3123, 2306, 6084, 2691, 4978, 2670, 4439, 6639, 401, 1726, 2517 } + 37805 end if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 5751, 3644, 1889, 1721, 2433, 5570, 5276, 314, 5318, 5906, 6509, 2974, 6965, 4140, 494, 3353, 6188, 1842, 4390, 4310, 6121, 3696, 2547, 1032 } + 12 then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = IIilililIlllillil1I() end if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 4108, 3831, 6429, 5460, 2043, 2780, 4172, 369, 6532, 1547, 1348, 2744, 5371, 5993, 2926, 6041, 5764, 2366, 4025, 2961 } + 117 then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = #{ 6545, 4620, 854, 722, 6586, 3246, 2513, 4319, 1027, 6157, 5870, 1968, 3311, 6960, 770, 6077, 2749, 4805, 662, 4771, 3399, 5859 } + 121709 == #{ 6545, 4620, 854, 722, 6586, 3246, 2513, 4319, 1027, 6157, 5870, 1968, 3311, 6960, 770, 6077, 2749, 4805, 662, 4771, 3399, 5859 } + 121709 end if Iil1IIiIil1lil1llli == #{ 6424, 769, 1080, 1496, 1981, 6285, 5850, 3177, 4437, 2233, 5739, 806, 3857, 6428, 3082, 6081, 1345, 2479, 620, 3309, 5522, 5434, 2252 } + 223 then I1iiI11iii11liIIlll[76825] = iII1liIIiIli1II1IlI() end lIlili11I1iIIlIIli1iI[2269][liilllIi1liI1l11IIi - ii11lIillIl11Iilii1] = I1iiI11iii11liIIlll end iII1liIIiIli1II1IlI() IIilililIlllillil1I() iII1liIIiIli1II1IlI() IIilililIlllillil1I() iII1liIIiIli1II1IlI() IIilililIlllillil1I() IIilililIlllillil1I() lIlili11I1iIIlIIli1iI[121523] = iII1liIIiIli1II1IlI() iII1liIIiIli1II1IlI() iII1liIIiIli1II1IlI() local l1Il1Ii1I1I1illi1ii = IIilililIlllillil1I() - (#{ 412, 3667, 754, 3804, 6210, 4216, 277, 1190, 3208, 4382, 934, 1507, 4242, 4604, 6137, 6966, 4237, 4828, 1961, 672, 1842, 6608 } + 133711) for liilllIi1liI1l11IIi = ii11lIillIl11Iilii1, l1Il1Ii1I1I1illi1ii do local IlilIliIliIlilIII1I = {} local IlilII1lIIll1IiiIII = I1ilIiIIiIIlliI1llI(lIl11i1i1lIlIll1iil1i) IlilIliIliIlilIII1I[12577] = lIlIi1illlI1iil1IIlil(IlilII1lIIll1IiiIII, #{1916}, #{ 5299, 618, 2996, 2433, 2148, 5649, 5856, 6446, 2321, 5801, 1905, 1301, 496, 2775, 4799, 1946, 691, 6154 }) IlilIliIliIlilIII1I[16736] = lIlIi1illlI1iil1IIlil(IlilII1lIIll1IiiIII, #{ 6501, 1145, 3727, 112, 5871, 3890, 1451, 6614, 3941, 4763, 2233, 2340, 5528, 5760, 3572, 1513, 6887, 4769, 2565 }, #{ 2486, 4087, 3090, 2561, 4798, 1701, 5300, 6772, 3777, 6908, 2866, 1825, 5532, 6823, 2915, 3588, 167, 4098, 3323, 5473, 2539, 4175, 4800 } + 3) IlilIliIliIlilIII1I[121205] = lIlIi1illlI1iil1IIlil(IlilII1lIIll1IiiIII, #{ 4919, 1704, 488, 5986, 46, 1443, 2711, 1764, 2714, 5940 }, #{ 1616, 5090, 2844, 2945, 790, 2557, 369, 1653, 1416, 3994, 141, 6656, 399, 558, 3482, 3150, 910, 6698 }) IlilIliIliIlilIII1I[50050] = lIlIi1illlI1iil1IIlil(IlilII1lIIll1IiiIII, #{685}, #{ 4734, 5767, 188, 3357, 3133, 5744, 6463, 3211, 70 }) IlilIliIliIlilIII1I[59289] = lIlIi1illlI1iil1IIlil(IlilII1lIIll1IiiIII, #{ 3665, 1101, 596, 1747, 1492, 6240, 629, 339, 2984, 144, 148, 1396, 6702, 3037, 3873, 2691, 4756, 846, 5320, 701 } + 7, #{ 6219, 4080, 2436, 882, 5354, 3050, 758, 2729, 6544, 2843, 5692, 3866, 3121, 3892, 545, 2348, 6243, 2593, 175, 3141, 2988, 985, 246, 5796 } + 8) lIlili11I1iIIlIIli1iI[32127][liilllIi1liI1l11IIi] = IlilIliIliIlilIII1I end lIlili11I1iIIlIIli1iI[19124] = iII1liIIiIli1II1IlI() iII1liIIiIli1II1IlI() IIilililIlllillil1I() lIlili11I1iIIlIIli1iI[18930] = iII1liIIiIli1II1IlI() iII1liIIiIli1II1IlI() IIilililIlllillil1I() local l1Il1Ii1I1I1illi1ii = IIilililIlllillil1I() for liilllIi1liI1l11IIi = ii11lIillIl11Iilii1, l1Il1Ii1I1I1illi1ii do lIlili11I1iIIlIIli1iI[23117][liilllIi1liI1l11IIi] = IIilililIlllillil1I() end return lIlili11I1iIIlIIli1iI end local function iIlIli11ii1I1li1iII(lIlili11I1iIIlIIli1iI, illlll1I1i11lIill11, llIIlllIl1Iil1iliIl) local i11Ii1ll1l1IlIlI11I, iIIIIliil1I11IiI1il = 10, -1 local Iilil1llilIIii1liil = lIlili11I1iIIlIIli1iI[32127] local iii1IIII1lllI1Ilii1 = lli1llllI1I1iilIi1l({}, { __index = function(lllI1II1iilIi11I1ii, i1111i11ii1lliIlIi1) local l1I1l11IlliIIlII111 = lIlili11I1iIIlIIli1iI[2269][i1111i11ii1lliIlIi1] if i1iilIlllilIlli1lI1(Iil1IIiIil1lil1llli(l1I1l11IlliIIlII111[76825]), 1, 1) == "s" then return { [76825] = i1iilIlllilIlli1lI1(l1I1l11IlliIIlII111[76825], 6) } end return l1I1l11IlliIIlII111 end }) local lIlIIll1lIIlli1IiIl11 = 121523 local i1iIlli1IiiliIlliIi = lIlili11I1iIIlIIli1iI[12782] local Iliii1IIillIiIIIiiI = 76825 local l1lII1IiIIl1i1i1Il1 = lIlili11I1iIIlIIli1iI[18930] local I1i11I11iiI1IililIl = 59289 local iilIii1iiiIi1IlI1I1 = lIlili11I1iIIlIIli1iI[23117] local l1l1liI1iiillllIli1 = 50050 local function lIIll1ili111IIIIl1I(...) local i111II1lIlIiiIIl1II = 0 local lIiIIliil1IllIi11Il = { I1i1iii1liiIIl1ill1({}, 1, lIlili11I1iIIlIIli1iI[19124]) } local li11IIlIlIi1i1i1iII = 1 local l1i11liili11i1l1IlI = {} local ilii11lII1I11Iilii1 = {} local lIlIIiIliiiliIilll1iI = 1 local illlll1I1i11lIill11 = I111Il1iiIliIIIlIIi() local lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1 = { ... } local l11iliiIii1iil11i1l = {} local lI1lillIIiIiII1lilI = #lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1 - 1 for liilllIi1liI1l11IIi = 0, lI1lillIIiIiII1lilI do if l1lII1IiIIl1i1i1Il1 >= liilllIi1liI1l11IIi + 1 then lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] = lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1[liilllIi1liI1l11IIi + 1] end l11iliiIii1iil11i1l[liilllIi1liI1l11IIi] = lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1[liilllIi1liI1l11IIi + 1] end local function l11iI1liiIl1lIlIili(...) local lIlli1Iil1II1lIIlllil = ilIiIll1Il1il1II1II("#", ...) local lllI1II1iilIi11I1ii = { ... } return lIlli1Iil1II1lIIlllil, lllI1II1iilIi11I1ii end local IiII1l11illliiIl1lI = #{ 2600, 6956, 2907, 3930, 5174, 3911, 4008, 198, 2141, 3819, 686, 1787, 219, 5563, 1717, 6525, 333, 4422, 894, 2664, 6179, 2625, 5174, 2792 } + 131047 local IlIlIlliIi1IlI1IIiI local iI1ii1ll11liIiIiiIl = { function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1, liI1l1ll11iiiiliIli) local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local lIlliii1lIlI1liIi1iI1 = (i1iI1lIlIiilIiilil1 - 1) * 50 if II1II1ill1iili1lli1 == 0 then II1II1ill1iili1lli1 = i111II1lIlIiiIIl1II - lIlliI11iililIliiiII1 end for liilllIi1liI1l11IIi = 1, II1II1ill1iili1lli1 do lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1][lIlliii1lIlI1liIi1iI1 + liilllIi1liI1l11IIi] = lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1 + liilllIi1liI1l11IIi] end end, nil, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI) local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = { I1i1iii1liiIIl1ill1({}, 1, II1II1ill1iili1lli1 > 7999 and 7999 or II1II1ill1iili1lli1) } end, nil, nil, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = II1II1ill1iili1lli1 ~= 0 if i1iI1lIlIiilIiilil1 ~= 0 then li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + 1 end end, nil, nil, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi) local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] if II1II1ill1iili1lli1 > 255 then II1II1ill1iili1lli1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[II1II1ill1iili1lli1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else II1II1ill1iili1lli1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = II1II1ill1iili1lli1 ^ i1iI1lIlIiilIiilil1 end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local lIl1I1l1liIl1II1IlIi1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] for liilllIi1liI1l11IIi = II1II1ill1iili1lli1 + 1, i1iI1lIlIiilIiilil1 do lIl1I1l1liIl1II1IlIi1 = lIl1I1l1liIl1II1IlIi1 .. lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = lIl1I1l1liIl1II1IlIi1 end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local ll1ilIl1I1i1lIi1Ili if IlIiiiIIiI1l1Iilli1 == 100000 then ll1ilIl1I1i1lIi1Ili = lIiIIliil1IllIi11Il[251] else ll1ilIl1I1i1lIi1Ili = iii1IIII1lllI1Ilii1[IlIiiiIIiI1l1Iilli1][Iliii1IIillIiIIIiiI] end illlll1I1i11lIill11[ll1ilIl1I1i1lIi1Ili] = lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi) local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local llI1ii111IIIIli11l1, lIll1IlIl11II1I1lI1ii, IliIIiIIII1lI11ii11 if II1II1ill1iili1lli1 == 1 then return true end if II1II1ill1iili1lli1 == 0 then llI1ii111IIIIli11l1 = i111II1lIlIiiIIl1II else llI1ii111IIIIli11l1 = lIlliI11iililIliiiII1 + II1II1ill1iili1lli1 - 2 end IliIIiIIII1lI11ii11 = {} lIll1IlIl11II1I1lI1ii = 0 for liilllIi1liI1l11IIi = lIlliI11iililIliiiII1, llI1ii111IIIIli11l1 do lIll1IlIl11II1I1lI1ii = lIll1IlIl11II1I1lI1ii + 1 IliIIiIIII1lI11ii11[lIll1IlIl11II1I1lI1ii] = lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] end return true, IliIIiIIII1lI11ii11, lIll1IlIl11II1I1lI1ii end, nil, nil, nil, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi) local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI if II1II1ill1iili1lli1 > 255 then II1II1ill1iili1lli1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[II1II1ill1iili1lli1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else II1II1ill1iili1lli1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = II1II1ill1iili1lli1 % i1iI1lIlIiilIiilil1 end, nil, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI) local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] for liilllIi1liI1l11IIi = lIlliI11iililIliiiII1, II1II1ill1iili1lli1 do lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] = nil end end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = iii1IIII1lllI1Ilii1[IlIiiiIIiI1l1Iilli1][Iliii1IIillIiIIIiiI] end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + II1llIlIlIlIllllIl1 end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1, liI1l1ll11iiiiliIli) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] lIlliI11iililIliiiII1 = lIlliI11iililIliiiII1 ~= 0 if II1II1ill1iili1lli1 > 255 then II1II1ill1iili1lli1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[II1II1ill1iili1lli1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else II1II1ill1iili1lli1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end if II1II1ill1iili1lli1 == i1iI1lIlIiilIiilil1 ~= lIlliI11iililIliiiII1 then li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + 1 end end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi) local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI if II1II1ill1iili1lli1 > 255 then II1II1ill1iili1lli1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[II1II1ill1iili1lli1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else II1II1ill1iili1lli1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = II1II1ill1iili1lli1 * i1iI1lIlIiilIiilil1 end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] if i1iI1lIlIiilIiilil1 == 5 then return IlIlIlliIi1IlI1IIiI[18]({ [16736] = (lIlliI11iililIliiiII1 - 228) % 256, [121205] = (II1II1ill1iili1lli1 - 228) % 256, [12577] = 0 }) end local lIliIi1lIil1IlIIilIi1 = II1II1ill1iili1lli1 > 0 and II1II1ill1iili1lli1 - 1 or lI1lillIIiIiII1lilI - l1lII1IiIIl1i1i1Il1 for liilllIi1liI1l11IIi = lIlliI11iililIliiiII1, lIlliI11iililIliiiII1 + lIliIi1lIil1IlIIilIi1 do if liilllIi1liI1l11IIi - lIlliI11iililIliiiII1 <= lI1lillIIiIiII1lilI then lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] = l11iliiIii1iil11i1l[l1lII1IiIIl1i1i1Il1 + (liilllIi1liI1l11IIi - lIlliI11iililIliiiII1)] else lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] = nil end end i111II1lIlIiiIIl1II = lIlliI11iililIliiiII1 + lIliIi1lIil1IlIIilIi1 end, nil, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI if i1iI1lIlIiilIiilil1 == 181 then return IlIlIlliIi1IlI1IIiI[9]({ [16736] = (lIlliI11iililIliiiII1 - 111) % 256, [50050] = (II1II1ill1iili1lli1 - 111) % 256, [12577] = 0 }) end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1][i1iI1lIlIiilIiilil1] end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1, I1IlIIiil1I11ii1IlI, llI1ii111IIIIli11l1, lIll1IlIl11II1I1lI1ii lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1 = {} if II1II1ill1iili1lli1 ~= 1 then if II1II1ill1iili1lli1 ~= 0 then llI1ii111IIIIli11l1 = lIlliI11iililIliiiII1 + II1II1ill1iili1lli1 - 1 else llI1ii111IIIIli11l1 = i111II1lIlIiiIIl1II end lIll1IlIl11II1I1lI1ii = 0 for liilllIi1liI1l11IIi = lIlliI11iililIliiiII1 + 1, llI1ii111IIIIli11l1 do lIll1IlIl11II1I1lI1ii = lIll1IlIl11II1I1lI1ii + 1 lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1[lIll1IlIl11II1I1lI1ii] = lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] end llI1ii111IIIIli11l1, I1IlIIiil1I11ii1IlI = l11iI1liiIl1lIlIili(lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1](I1i1iii1liiIIl1ill1(lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1, 1, llI1ii111IIIIli11l1 - lIlliI11iililIliiiII1))) else llI1ii111IIIIli11l1, I1IlIIiil1I11ii1IlI = l11iI1liiIl1lIlIili(lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1]()) end if i1iI1lIlIiilIiilil1 ~= 1 then if i1iI1lIlIiilIiilil1 ~= 0 then llI1ii111IIIIli11l1 = lIlliI11iililIliiiII1 + i1iI1lIlIiilIiilil1 - 2 else llI1ii111IIIIli11l1 = llI1ii111IIIIli11l1 + lIlliI11iililIliiiII1 end lIll1IlIl11II1I1lI1ii = 0 for liilllIi1liI1l11IIi = lIlliI11iililIliiiII1, llI1ii111IIIIli11l1 do lIll1IlIl11II1I1lI1ii = lIll1IlIl11II1I1lI1ii + 1 lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] = I1IlIIiil1I11ii1IlI[lIll1IlIl11II1I1lI1ii] end end i111II1lIlIiiIIl1II = llI1ii111IIIIli11l1 - 1 end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI) local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local ll1ilIl1I1i1lIi1Ili if IlIiiiIIiI1l1Iilli1 == 100000 then ll1ilIl1I1i1lIi1Ili = lIiIIliil1IllIi11Il[251] else ll1ilIl1I1i1lIi1Ili = iii1IIII1lllI1Ilii1[IlIiiiIIiI1l1Iilli1][Iliii1IIillIiIIIiiI] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = illlll1I1i11lIill11[ll1ilIl1I1i1lIi1Ili] end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi) local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI II1II1ill1iili1lli1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1 + 1] = II1II1ill1iili1lli1 lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = II1II1ill1iili1lli1[i1iI1lIlIiilIiilil1] end, function(iiIl1iIi1llIliiIiil) local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] if i1iI1lIlIiilIiilil1 == 187 then return IlIlIlliIi1IlI1IIiI[19]({ [16736] = (lIlliI11iililIliiiII1 - 100) % 256, [50050] = (II1II1ill1iili1lli1 - 100) % 256, [12577] = 0 }) end llIIlllIl1Iil1iliIl[II1II1ill1iili1lli1] = lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] end } iI1ii1ll11liIiIiiIl[14] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = not lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end iI1ii1ll11liIiIiiIl[2] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI) local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local lIlliii1lIlI1liIi1iI1 = lIlliI11iililIliiiII1 + 2 local lIl1I1l1liIl1II1IlIi1 = { lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1](lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1 + 1], lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1 + 2]) } for liilllIi1liI1l11IIi = 1, i1iI1lIlIiilIiilil1 do lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliii1lIlI1liIi1iI1 + liilllIi1liI1l11IIi] = lIl1I1l1liIl1II1IlIi1[liilllIi1liI1l11IIi] end if lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1 + 3] ~= nil then lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1 + 2] = lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1 + 3] else li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + 1 end end iI1ii1ll11liIiIiiIl[24] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] if II1II1ill1iili1lli1 > 255 then II1II1ill1iili1lli1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[II1II1ill1iili1lli1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else II1II1ill1iili1lli1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1][II1II1ill1iili1lli1] = i1iI1lIlIiilIiilil1 end iI1ii1ll11liIiIiiIl[5] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] lIlliI11iililIliiiII1 = lIlliI11iililIliiiII1 ~= 0 if II1II1ill1iili1lli1 > 255 then II1II1ill1iili1lli1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[II1II1ill1iili1lli1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else II1II1ill1iili1lli1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end if II1II1ill1iili1lli1 < i1iI1lIlIiilIiilil1 ~= lIlliI11iililIliiiII1 then li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + 1 end end iI1ii1ll11liIiIiiIl[15] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1, liI1l1ll11iiiiliIli) local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] if II1II1ill1iili1lli1 > 255 then II1II1ill1iili1lli1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[II1II1ill1iili1lli1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else II1II1ill1iili1lli1 = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end if i1iI1lIlIiilIiilil1 > 255 then i1iI1lIlIiilIiilil1 = iii1IIII1lllI1Ilii1[i1iI1lIlIiilIiilil1 - 256][Iliii1IIillIiIIIiiI] else i1iI1lIlIiilIiilil1 = lIiIIliil1IllIi11Il[i1iI1lIlIiilIiilil1] end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = II1II1ill1iili1lli1 - i1iI1lIlIiilIiilil1 end iI1ii1ll11liIiIiiIl[13] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = #lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end iI1ii1ll11liIiIiiIl[4] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1, liI1l1ll11iiiiliIli) local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI if not not lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] == (i1iI1lIlIiilIiilil1 == 0) then li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + 1 end end iI1ii1ll11liIiIiiIl[17] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI) local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] if not not lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] == (i1iI1lIlIiilIiilil1 == 0) then li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + 1 else lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end end iI1ii1ll11liIiIiiIl[8] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI) local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1, I1IlIIiil1I11ii1IlI, llI1ii111IIIIli11l1, lIll1IlIl11II1I1lI1ii lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1 = {} lIll1IlIl11II1I1lI1ii = 0 if II1II1ill1iili1lli1 ~= 1 then if II1II1ill1iili1lli1 ~= 0 then llI1ii111IIIIli11l1 = lIlliI11iililIliiiII1 + II1II1ill1iili1lli1 - 1 else llI1ii111IIIIli11l1 = i111II1lIlIiiIIl1II end for liilllIi1liI1l11IIi = lIlliI11iililIliiiII1 + 1, llI1ii111IIIIli11l1 do lIll1IlIl11II1I1lI1ii = lIll1IlIl11II1I1lI1ii + 1 lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1[lIll1IlIl11II1I1lI1ii] = lIiIIliil1IllIi11Il[liilllIi1liI1l11IIi] end llI1ii111IIIIli11l1, I1IlIIiil1I11ii1IlI = l11iI1liiIl1lIlIili(lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1](I1i1iii1liiIIl1ill1(lIl1IllIl1l1iI11I1Ii1, 1, llI1ii111IIIIli11l1 - lIlliI11iililIliiiII1))) else llI1ii111IIIIli11l1, I1IlIIiil1I11ii1IlI = l11iI1liiIl1lIlIili(lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1]()) end return true, I1IlIIiil1I11ii1IlI, llI1ii111IIIIli11l1 end iI1ii1ll11liIiIiiIl[0] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI, iIiilll111lii111IIi, lIl11IIi11lIlIlI1Ill1) local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] if i1iI1lIlIiilIiilil1 == 33 then return IlIlIlliIi1IlI1IIiI[14]({ [16736] = (lIlliI11iililIliiiII1 - 229) % 256, [50050] = (II1II1ill1iili1lli1 - 229) % 256, [12577] = 0 }) end lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = -lIiIIliil1IllIi11Il[II1II1ill1iili1lli1] end iI1ii1ll11liIiIiiIl[7] = function(iiIl1iIi1llIliiIiil, lIliIi1iIiIlIlIll1ilI) local IlIiiiIIiI1l1Iilli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] local II1II1ill1iili1lli1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[50050] local lIlliI11iililIliiiII1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[16736] local II1llIlIlIlIllllIl1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[12577] - IiII1l11illliiIl1lI local i1iI1lIlIiilIiilil1 = iiIl1iIi1llIliiIiil[121205] local l1l1iIiilIIil1l11ll = i1iIlli1IiiliIlliIi[IlIiiiIIiI1l1Iilli1] local i11Iil1Iil1iIIii11l = {} local iIl1l1i1llIi1ilIl1I = lli1llllI1I1iilIi1l({}, { __index = function(lllI1II1iilIi11I1ii, i1111i11ii1lliIlIi1) local lIlI1l1i1lli1iilIl1Ii = i11Iil1Iil1iIIii11l[i1111i11ii1lliIlIi1] return lIlI1l1i1lli1iilIl1Ii[1][lIlI1l1i1lli1iilIl1Ii[2]] end, __newindex = function(lllI1II1iilIi11I1ii, i1111i11ii1lliIlIi1, iiil1iilIliIlIIillI) local lIlI1l1i1lli1iilIl1Ii = i11Iil1Iil1iIIii11l[i1111i11ii1lliIlIi1] lIlI1l1i1lli1iilIl1Ii[1][lIlI1l1i1lli1iilIl1Ii[2]] = iiil1iilIliIlIIillI end }) for liilllIi1liI1l11IIi = 1, l1l1iIiilIIil1l11ll[lIlIIll1lIIlli1IiIl11] do local l1liIII1I1i1liI11iI = Iilil1llilIIii1liil[li11IIlIlIi1i1i1iII] if l1liIII1I1i1liI11iI[I1i11I11iiI1IililIl] == i11Ii1ll1l1IlIlI11I then i11Iil1Iil1iIIii11l[liilllIi1liI1l11IIi - 1] = { lIiIIliil1IllIi11Il, l1liIII1I1i1liI11iI[l1l1liI1iiillllIli1] } elseif l1liIII1I1i1liI11iI[I1i11I11iiI1IililIl] == iIIIIliil1I11IiI1il then i11Iil1Iil1iIIii11l[liilllIi1liI1l11IIi - 1] = { llIIlllIl1Iil1iliIl, l1liIII1I1i1liI11iI[l1l1liI1iiillllIli1] } end li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + 1 end if l1l1iIiilIIil1l11ll[lIlIIll1lIIlli1IiIl11] > 0 then l1i11liili11i1l1IlI[#l1i11liili11i1l1IlI + 1] = i11Iil1Iil1iIIii11l end local IllIi1iIlill1lIilli = iIlIli11ii1I1li1iII(l1l1iIiilIIil1l11ll, illlll1I1i11lIill11, iIl1l1i1llIi1ilIl1I) lIiIIliil1IllIi11Il[lIlliI11iililIliiiII1] = IllIi1iIlill1lIilli end IlIlIlliIi1IlI1IIiI = { iI1ii1ll11liIiIiiIl[3], iI1ii1ll11liIiIiiIl[17], iI1ii1ll11liIiIiiIl[16], iI1ii1ll11liIiIiiIl[9], iI1ii1ll11liIiIiiIl[27], iI1ii1ll11liIiIiiIl[2], iI1ii1ll11liIiIiiIl[7], iI1ii1ll11liIiIiiIl[11], iI1ii1ll11liIiIiiIl[12], iI1ii1ll11liIiIiiIl[29], iI1ii1ll11liIiIiiIl[25], iI1ii1ll11liIiIiiIl[10], iI1ii1ll11liIiIiiIl[5], iI1ii1ll11liIiIiiIl[13], iI1ii1ll11liIiIiiIl[19], iI1ii1ll11liIiIiiIl[26], iI1ii1ll11liIiIiiIl[21], iI1ii1ll11liIiIiiIl[4], iI1ii1ll11liIiIiiIl[18], iI1ii1ll11liIiIiiIl[28], iI1ii1ll11liIiIiiIl[23], iI1ii1ll11liIiIiiIl[8], iI1ii1ll11liIiIiiIl[24], iI1ii1ll11liIiIiiIl[0], iI1ii1ll11liIiIiiIl[20], iI1ii1ll11liIiIiiIl[30], iI1ii1ll11liIiIiiIl[15], iI1ii1ll11liIiIiiIl[14], iI1ii1ll11liIiIiiIl[6], iI1ii1ll11liIiIiiIl[22], iI1ii1ll11liIiIiiIl[1] } local function lIll1IlIl11II1I1lI1ii() while true do local iiIl1iIi1llIliiIiil = Iilil1llilIIii1liil[li11IIlIlIi1i1i1iII] li11IIlIlIi1i1i1iII = li11IIlIlIi1i1i1iII + 1 local lIl1ilii1iillIil1i1I1, l1I1l11IlliIIlII111, lli1IiIilllI11I1IIl = IlIlIlliIi1IlI1IIiI[iiIl1iIi1llIliiIiil[59289] + 1](iiIl1iIi1llIliiIiil) if lIl1ilii1iillIil1i1I1 then return l1I1l11IlliIIlII111, lli1IiIilllI11I1IIl end end end local il1iiIiililIl1II1ii, l1I1l11IlliIIlII111, lli1IiIilllI11I1IIl = liliIi1iII1l1liIli1(lIll1IlIl11II1I1lI1ii) if il1iiIiililIl1II1ii then if l1I1l11IlliIIlII111 and lli1IiIilllI11I1IIl > 0 then return I1i1iii1liiIIl1ill1(l1I1l11IlliIIlII111, 1, lli1IiIilllI11I1IIl) end else local i1IIl1li1iIiIIiiiIi = ll1ii1lIIIlli1Il1iI("Luraph Script:" .. (iilIii1iiiIi1IlI1I1[li11IIlIlIi1i1i1iII - 1] or "") .. ": " .. liII11IIilI1ili1i1i(l1I1l11IlliIIlII111), "[^:]+:%d*: ", function(iI1I1IiIilll1IiillI) if not lIllIIi1liiiliiIiIIIl(iI1I1IiIilll1IiillI, "Luraph Script:%d") then return "" end end) liIll1Ii1iii1llliii(i1IIl1li1iIiIIiiiIi, 0) end end l11ili111iiiilIil1i(lIIll1ili111IIIIl1I, illlll1I1i11lIill11) return lIIll1ili111IIIIl1I end local lIliIIl1llli1I1llllll = IilIliiiili11ii11II() return iIlIli11ii1I1li1iII(lIliIIl1llli1I1llllll, illlll1I1i11lIill11)() end lIllI1iIIilII1iiliIl1("LPH|288BA4B5D823013G0005AB7565033G00678CDE704G005D0A0200F2093G005G284F49454DF20F3G005G286F4D5C7B4D5A5E414B4DF20C3G005G28784449514D5A5BF2103G005G2864474B4944784449514D5AF20E3G005G286B40495A494B5C4D5AF20D3G005G28605D45494647414CF20E3G005G287F4944437B582G4D4CF20D3G005G285C47465D454A4D5AF2093G005G287C4D505C0F6G003040F2053G005G288D7D7C8C0DF06655A71AAB543FBE421C3CF918002A8A970A02008A8B89EB3G8B93822G8BC76F811FD82G8B89EB2G8B89EB948B89EB2G8B83C72G8B89EB828B83C72G8981AF898B9BB32G8B89EB4D8A83C3888F839B898D81B72G8B89EB828B83C7898381B72G8B89EB828B83C7892G81B72G8B89EB828B83C78C8B87C72G8B89EB828B87C78B9B99B7898B89EB828B9BC72G8B89EBCB8A87C3898F879B6E8117D82G8B89EB2G8B89EB2G8B89EB828B87B38D8C83D3FBE136A2BFC98BD60A107FCEE8C611FE3CD4BDCA19B8F7A54CC7D9E837A994823CE1E2A2FBF2CCE27E2DA5BB0567E9A9356302192BC2310A289G006G000A9G002G000A3G000B9G002G000B3G000B9G002G000B3G000B9G002G000B9G002G000B9G002G000B9G002G000B9G009G001G000B3G000B9G002G000B3G000B3G000B3G000D3G00956F09784G005B0A0200F2093G005G284F49454DF20F3G005G286F4D5C7B4D5A5E414B4DF20C3G005G28784449514D5A5BF2103G005G2864474B4944784449514D5AF20E3G005G286B40495A494B5C4D5AF20D3G005G28605D45494647414CF20B3G005G28604D49445C400F8G00F2053G005G28BF3F5E3F3494E142FC7B1969ABCB3A5EB7244600397F810A02008A8B89EB3G8B938C2G8BC73G8BC72G8B89EB8C2G8BC78B2G89AF898B83B32G8B89EBA38A8BC3888F8B9B8B8D89B72G8B89EB8C2G8BC78B8389B72G8B89EB8C2G8BC78B8189B72G8B89EB8C2G8BC78D8489D3FBE136A2B00F81AD2D114AA4F9593EDD5BD1518BD26CBE8AEFEEB7F3037BE15EBF2400E5A1728A1C169G006G00109G002G00103G00109G002G00103G00109G002G00109G002G00109G002G00103G00113G00EC4DB6124G00580A0200F20F3G005G284447494C5B5C5A41464FF2093G005G284F49454DF20C3G005G28602G5C586F4D5CF2263G005G28402G5C585B122G0758495B5C4D4A4146064B4745075A495F07655E1F5059791E5F0F5G00E49440F2053G005G289E71C59A3D0A323C04723F85F4F330D342A87F00AF4D820A02008A8B89EB3G8B938F2G8BC73G8BC72G8B89EB8F2G8BC78A8B8FC72G8B89EB8F8B8FC78A8F8DAF888B87B38A8B9BFB2G8B89EBB2FD1EEE8F8B8F9B2G8B89EB918A8BC38B8F8B9B2G8B89EB348A8BC38A898B9BFBE136A2C41ABD8FFB456AC57EC59BA482DD5FCAFFC98BD477103686692GE1DC052720C5BE10007021B4386A169G006G00149G002G00149G002G00143G00143G00149G002G00149G002G00149G002G00143G00153G00630A0200F20F3G005G284447494C5B5C5A41464FF2093G005G284F49454DF20C3G005G28602G5C586F4D5CF2263G005G28402G5C585B122G0758495B5C4D4A4146064B4745075A495F071F721E7C526E465EF2113G005G286B5A4D495C4D7F41464C475FF2093G005G285C4D505CF2093G005G2865494146F20C3G005G286B5A4D4C415C5BF20D3G005G28692G4C64494A4D44F22A3G005G286B5A4D4C415C5B66474C4D0B182G1D1812086C5A492G4F41464F225F492G445112087D6122F20B3G005G28692G4C6A4750F20E3G005G287F4944437B582G4D4CF20E3G005G28692G4C6A5D2G5C4746F20A3G005G287A4D5B4D5CF20C3G005G286F474C45474C4D0F5G00E49440F2053G005G2898650A467B57508D2A47BEFD048A136583CD39001447A50A02008A8B89EB882G8B93842G8BC73G8BC72G8B89EB842G8BC78A8B8FC72G8B89EB848B8FC78A8F8DAF888B87B38A8B9BFB2G8B89EBCEFD1EEE8F8B8F9B2G8B89EB578A8BC38B8F8B9B2G8B89EBCC8A8BC38A8F8B9B8B838DAF8B89878B8E8685D32G8B89EB9E8A8FC3882G8F9B8B8381AF8B899B8B8E8499D32G8B89EB7A8A83C3888F839B899B85AF828B9FB32G8B89EB9CFD16EE8889879B8A9F85AF808B9FB32G8B2G932G8B89EBFD8A87C38F89879B8A9385AF868B9FB38A8B2G932G8B89EB968A87C38F89879B8A9385AF858B9FB3898B2G932G8B89EBD9FD16EE8F89879BFBE136A23BF1B59BECD6C0B164B4949E534289B4379E7DE631BEDCFB1B06548D079FE92F3D7000254484FD51399G006G00019G002G00019G002G00013G00013G00019G002G00019G002G00019G002G00013G00023G00023G00039G002G00023G00063G00063G00069G002G00063G00073G00079G002G00073G00093G00093G000D9G002G00093G000F3G000F3G00119G002G000F3G00133G00133G00159G002G00133G00153G00530A02000F5G00E494408F1FEF6819D5D2DBE247A675374350BFF18E2G0006216C0A02002G8B89EB8A2G8B933G8B933G8B973G8BC78A2G8B9B3G8BAB008297ED4D3D00B53116F2794G00", I111Il1iiIliIIIlIIi())
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top