daily pastebin goal
9%
SHARE
TWEET

ESP8266 errors

a guest Dec 13th, 2017 105 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 3.  
 4. wdt reset
 5. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 6. tail 8
 7. chksum 0x2d
 8. csum 0x2d
 9. v09f0c112
 10. ~ld
 11. 0   1   2   3   4   5   6   7       0   1   2   3   4   5   6   7  
 12. --------------------------------------------------------------      --------------------------------------------------------------
 13. 0   0   0   0   0   0   0   0       302 135 105 92  82  82  85 
 14. 0   0   0   0   0   0   0   0       255 118 96  86  77  79  81 
 15. 0   0   0   0   0   0   0   0       253 117 96  86  76  79  82 
 16. 0   0   0   0   0   0   0   0       258 118 97  88  79  79  82 
 17. 0   0   0   0   0   0   0   0       258 118 97  88  79  79  83 
 18. 0   0   0   0   0   0   0   0       255 118 96  87  77  79  81 
 19.  
 20.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 21.  
 22. wdt reset
 23. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 24. tail 8
 25. chksum 0x2d
 26. csum 0x2d
 27. v09f0c112
 28. ~ld
 29. 0   1   2   3   4   5   6   7       0   1   2   3   4   5   6   7  
 30. --------------------------------------------------------------      --------------------------------------------------------------
 31. 0   0   0   0   0   0   0   0       200 92  76  70  61  64  65 
 32.  
 33. Exception (28):
 34. epc1=0x40102b90 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000011 depc=0x00000000
 35.  
 36. ctx: sys
 37. sp: 3ffffca0 end: 3fffffb0 offset: 01a0
 38.  
 39. >>>stack>>>
 40. 3ffffe40:  00000022 40102b7d 00040000 fffffe1a  
 41. 3ffffe50:  3ffe9020 401055a2 4021de1f 00000001  
 42. 3ffffe60:  ffffffff 00000000 00000000 4000050c  
 43. 3ffffe70:  3fffc278 401053f8 3fffc200 00000022  
 44. 3ffffe80:  3ffffe90 00000000 401044f3 3fff03bc  
 45. 3ffffe90:  40103d52 00000030 0000001e ffffffff  
 46. 3ffffea0:  40103d4e 00000000 00000002 00000000  
 47. 3ffffeb0:  3ffe9b70 c062ff04 3ff20a00 c0000000  
 48. 3ffffec0:  00000000 00000000 00000034 3fffdab0  
 49. 3ffffed0:  3fff03bc 3fffdcc0 3ffe94c8 00000030  
 50. 3ffffee0:  3fff0337 3ffed590 3ffeff44 00000006  
 51. 3ffffef0:  40101180 00017165 3ffedd30 00000000  
 52. 3fffff00:  3ffe89a0 3ffedd30 3ffeaa2a 3ffeaa85  
 53. 3fffff10:  00000000 0000dee9 40227148 3ffedd30  
 54. 3fffff20:  3ffedd10 00032fc3 60000600 4020bf98  
 55. 3fffff30:  3ffed5f4 402270e4 3ffedc50 3ffe89a0  
 56. 3fffff40:  00000000 00000000 60000600 00000100  
 57. 3fffff50:  00000034 00000001 40103b62 3ffe9020  
 58. 3fffff60:  3fff03bc 40103f42 00000000 00000000  
 59. 3fffff70:  40203454 40103d13 00000000 00000000  
 60. 3fffff80:  40103d4e 00000000 00000002 3fffdcb0  
 61. 3fffff90:  4021cfae 3fffdab0 00000000 40202493  
 62. 3fffffa0:  3ffe94c8 40000f49 3fffdab0 40000f49  
 63. <<<stack<<<
 64.  
 65.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 66.  
 67. wdt reset
 68. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 69. tail 8
 70. chksum 0x2d
 71. csum 0x2d
 72. v09f0c112
 73. ~ld
 74. 0   1   2   3   4   5   6   7       0   1   2   3   4   5   6   7  
 75. --------------------
 76. Exception (0):
 77. epc1=0x4020151b epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000011 depc=0x00000000
 78.  
 79. ctx: cont
 80. sp: 3ffef170 end: 3ffef630 offset: 01a0
 81.  
 82. >>>stack>>>
 83. 3ffef310:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 84. 3ffef320:  40001f46 00000000 feefeffe feefeffe  
 85. 3ffef330:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 86. 3ffef340:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 87. 3ffef350:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 88. 3ffef360:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 89. 3ffef370:  feefeffe 3ffef3e0 3ffef3e0 3ffe8661  
 90. 3ffef380:  40002514 3fffdd3c 00000011 00000000  
 91. 3ffef390:  00000000 feefeffe 00000004 feefeffe  
 92. 3ffef3a0:  feefeffe 00000000 00000000 3ffef330  
 93. 3ffef3b0:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 94. 3ffef3c0:  3ffef3e0 3ffef3e0 00000004 40201644  
 95. 3ffef3d0:  00000000 feefeffe feefeffe feefeffe  
 96. 3ffef3e0:  3ffe8660 00000000 402020bc 00000000  
 97. 3ffef3f0:  00000000 00000011 feefeffe feefeffe  
 98. 3ffef400:  00000000 feefeffe feefeffe feefeffe  
 99. 3ffef410:  00000002 00000000 402020bc 00000000  
 100. 3ffef420:  00000000 00000011 00000000 00000011  
 101. 3ffef430:  00000000 feefeffe feefeffe feefeffe  
 102. 3ffef440:  4022f390 402020bc 00000000 00000000  
 103. 3ffef450:  00000000 00000011 00000000 40206dd3  
 104. 3ffef460:  00000002 00000000 402020bc 00000000  
 105. 3ffef470:  00000000 00000011 00000000 401018af  
 106. 3ffef480:  40101890 3fffc100 3ffee5dc 00000000  
 107. 3ffef490:  00000000 402020bc feefeffe feefeffe  
 108. 3ffef4a0:  400005e1 feefeffe feefeffe feefeffe  
 109. 3ffef4b0:  402020bc 00000030 00000016 feefeffe  
 110. 3ffef4c0:  00000000 00000001 0000002d 402020a0  
 111. 3ffef4d0:  0000007e 6000001c ff000000 00002d2d  
 112. 3ffef4e0:  60000814 00000000 00000000 3ffee5dc  
 113. 3ffef4f0:  0000002d 3ffee5dc 3ffe84ca 00000000  
 114. 3ffef500:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 115. 3ffef510:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 116. 3ffef520:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 117. 3ffef530:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 118. 3ffef540:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 119. 3ffef550:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 120. 3ffef560:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 121. 3ffef570:  feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe  
 122. 3ffef580:  feefeffe feefeffe feefeffe 0001c200  
 123. 3ffef590:  0000001c 00000000 3ffee5dc 40100574  
 124. 3ffef5a0:  feefeffe 00000001 3ffe8511 40202724  
 125. 3ffef5b0:  00000000 00000014 3ffe8460 40202724  
 126. 3ffef5c0:  3fffdad0 00000021 3ffee5dc 3ffee600  
 127. 3ffef5d0:  3fffdad0 00000000 3ffee5dc 40202261  
 128. 3ffef5e0:  3ffe844c feefeffe 3ffee5dc 4020228c  
 129. 3ffef5f0:  feefeffe feefeffe 3ffee5dc 402022a9  
 130. 3ffef600:  3fffdad0 00000000 3ffee5dc 40201c70  
 131. 3ffef610:  feefeffe feefeffe 3ffee5f8 4020251c  
 132. 3ffef620:  feefeffe feefeffe 3ffee610 40100114  
 133. <<<stack<<<
 134.  
 135.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 136.  
 137. wdt reset
 138. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 139. tail 8
 140. chksum 0x2d
 141. csum 0x2d
 142. v09f0c112
 143. ~ld
 144. 0   1   2   3   4   5   6   7       0   1   2   3   4   5   6   7  
 145. --------------------------------------------
 146.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 147.  
 148. wdt reset
 149. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 150. tail 8
 151. chksum 0x2d
 152. csum 0x2d
 153. v09f0c112
 154. ~ld
 155. 0   1   2   3   4   5   6   7       0   1   2   3   4   5   6   7  
 156. --------------------------------------------------------------      --------------------------------------------------------------
 157. 0   0   0   0   0   0   0   0       175 82  68  61  55  59  59 
 158. 0   0   0   0   0   0   0   0       59  32  26  26  23  25  24 
 159. 0   0   0   0   0   0   0   0       57  31  25  25  22  24  23 
 160. 0   0   0   0   0   0   0   0       57  30  25  27  23  26  22 
 161. 0   0   0   0   0   0   0   0       52  28  23  24  19  22  21 
 162. 0   0   0   0   0   0   0   0       51  27  23  24  21  23  21 
 163.  
 164. Srednia:
 165. 0   0   0   0   0   0   0   0       57  31  25  25  23  24  22 
 166.  
 167. 0   0   0   0   0   0   0   0       42  22  18  22  18  21  17 
 168. 0   0   0   0   0   0   0   0       37  20  17  19  14  18  1e 
 169. 0   0   0   0   0   0   0   0       36  21  17  20  17  18  16 
 170. 0   0   0   0   0   0   0   0       31  17  14  17  13  16  13 
 171. 0   0   0   0   0   0   0   0       28  15  12  13  12  13  11 
 172.  
 173.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 174.  
 175. wdt reset
 176. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 177. tail 8
 178. chksum 0x2d
 179. csum 0x2d
 180. v09f0c112
 181. ~ld
 182. 0   1   2   3   4   5   6   7       0   1   2   3   4   5   6   7  
 183. --------------------------------------------------------------      --------------------------------------------------------------
 184. 0   0   0   0   0   0   0   0       46  24  18  20  16  17  14 
 185. 0   0   0   0   0   0   0   0       0   0   0   0   0   0   0  
 186. 0   0   0   0   0   0   0   0       0   0   0   0   0   0   0  
 187.  
 188.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 189.  
 190. wdt reset
 191. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 192. tail 8
 193. chksum 0x2d
 194. csum 0x2d
 195. v09f0c112
 196. ~ld
 197.  
 198.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 199.  
 200. wdt reset
 201. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 202. tail 8
 203. chksum 0x2d
 204. csum 0x2d
 205. v09f0c112
 206. ~ld
 207. 0   1   2   3   4   5   6   7       0   1   2   3   4   5   6   7  
 208. --------------------------------------------------------------      --------------------------------------------------------------
 209. 0   0   0   0   0   0   0   0       126 60  49  45  40  43  43 
 210. 0   0   0   0   0   0   0   0       23  15  12  14  11  14  10 
 211. 0   0   0   0   0   0   0   0       18  12  8   10  8   11  7  
 212.  
 213.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 214.  
 215. wdt reset
 216. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 217. tail 8
 218. chksum 0x2d
 219. csum 0x2d
 220. v09f0c112
 221. ~ld
 222. 0   1   2   3   4  
 223. Exception (28):
 224. epc1=0x402017f7 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
 225.  
 226. ctx: cont
 227. sp: 3ffef400 end: 3ffef630 offset: 01a0
 228.  
 229. >>>stack>>>
 230. 3ffef5a0:  feefeffe feefeffe 3fff0474 40201a65  
 231. 3ffef5b0:  00000000 0000000a 3ffe8432 40202724  
 232. 3ffef5c0:  feefeffe feefeffe feefeffe 3ffee600  
 233. 3ffef5d0:  3fffdad0 00000000 3ffee5dc 40202261  
 234. 3ffef5e0:  3ffe8428 feefeffe feefeffe feefeffe  
 235. 3ffef5f0:  feefeffe feefeffe 3ffee5dc 402022a9  
 236. 3ffef600:  3fffdad0 00000000 3ffee5dc 40201c68  
 237. 3ffef610:  feefeffe feefeffe 3ffee5f8 4020251c  
 238. 3ffef620:  feefeffe feefeffe 3ffee610 40100114  
 239. <<<stack<<<
 240.  
 241.  ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
 242.  
 243. wdt reset
 244. load 0x4010f000, len 1384, room 16
 245. tail 8
 246. chksum 0x2d
 247. csum 0x2d
 248. v09f0c112
 249. ~ld
 250. 0   1   2   3   4   5   6   7       0   1   2   3   4   5   6   7  
 251. --------------------------------------------------------------      --------------------------------------------------------------
 252. 0   0   0   0   0   0   0   0       0   0   0   0   0   0   0
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top