Guest User

headgear2012oct

a guest
Oct 25th, 2012
1,042
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RUSSIA_RIBBON] = "_·¯½Ã¾Æ¸®º»",
 2. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FREYA_CROWN] = "_ÇÁ·¹À̾ßÀÇÅ©¶ó¿î",
 3. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TROPICALFRUIT] = "_¿­´ë°úÀϸðÀÚ",
 4. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BANJAK_JEONGOO] = "_¹Ý¦Àü±¸¸Ó¸®¶ì",
 5. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIG_HIBISCUS] = "_Å«ÇÏÀ̺ñ½ºÄ¿½º",
 6. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UMBRELLA_HAT] = "_¿ì»ê¸ðÀÚ",
 7. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FISHER_HAT] = "_¾îºÎÀǸðÀÚ",
 8. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JUMPING_PORING] = "_Æú¦ÀÌ´ÂÆ÷¸µ",
 9. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PECOPECO_FLY_HAT] = "_ÆäÄÚÆäÄÚ³¯°³±Í",
 10. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAEGOON_HAT] = "_Çý±º¸ðÀÚ",
 11. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NANCHO_HAT] = "_³­ÃʸӸ®¶ì",
 12. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SATANIC_CHAIN] = "_»çŸ´ÐüÀÎ",
 13. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ENTIQUE_CIGAR] = "_¾ØƼũ´ã¹î´ë",
 14. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YOYOHAT] = "_¿ä¿ä¸ðÀÚ",
 15. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SNAKE_HAT] = "_¹ì¸Ó¸®¸ðÀÚ",
 16. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEOLNAL_HAT] = "_·ï¾çÀǼ³³¯¸ðÀÚ",
 17. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCUVER_MASK] = "_½ºÄí¹ö¸¶½ºÅ©",
 18. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKGLASSES] = "_°ËÀº»ÔÅ׾Ȱæ",
 19. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PLAYELF] = "_Àå³­²Ù·¯±â¿äÁ¤",
 20. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUERIBBON] = "_ºí·ç¸®º»",
 21. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PHILIRHAT] = "_Çʸ®¸£¸ðÀÚ",
 22. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BREAD2] = "_»§ºÀÅõ2",
 23. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITESNAKE] = "_ÇϾá¹ì¸ðÀÚ",
 24. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEETCANDY] = "_´ÞÄÞÇÑ»çÅÁ",
 25. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_POPCORN_HAT] = "_ÆËÄܸðÀÚ",
 26. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPFIRE_HAT] = "_Ä·ÇÁÆÄÀ̾î¸ðÀÚ",
 27. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BEER_HAT] = "_¸ÆÁÖ¸ðÀÚ",
 28. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWNBIRD] = "_¿Õ°ü¾Þ¹«",
 29. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOLDIERHAT] = "_º´Á¤¸ðÀÚ",
 30. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WORDBOOK] = "_¹®ÀÚÃ¥¸ðÀÚ",
 31. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOKEBIHAT] = "_µµ±úºñ¸ðÀÚ",
 32. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLAMECROWN] = "_¼ºÈ­°ü",
 33. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNHAT] = "_žç¸ðÀÚ",
 34. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WINDTOY_HAT] = "_¹Ù¶÷°³ºñ¸ðÀÚ",
 35. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVOLVED_DRAGON] = "_ÁøÈ­µÈ¿ëÀÇÇØ°ñ",
 36. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVOLVED_WHISPER] = "_ÁøÈ­µÈÀ§½ºÆÛ¸¶½ºÅ©",
 37. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_JAHA_DOLL] = "_ÀÚÇÏÀÎÇü¸ðÀÚ",
 38. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CELESTIAL_HAT] = "_ÇϴøðÀÚ",
 39. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WIND_MILESTONE] = "_¹Ù¶÷ÀÇÀÌÁ¤Ç¥",
 40. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOBLE_HAT] = "_³ëºíÇÞ",
 41. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EYES_OF_DARKNESS] = "_´ÙÅ©´Ï½º¾ÆÀÌÁî",
 42. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_WHITE_HAT] = "_È«¹é¸ðÀÚ",
 43. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FORCEPS_HAIRPIN] = "_Áý°Ô¹ß¸Ó¸®ÇÉ",
 44. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOTICE_BOARD] = "_¾Ë¸²°£ÆÇ",
 45. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CLASSIC_HAT] = "_Ŭ·¡½ÄÇÞ",
 46. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAIWANFLAG] = "_´ë¸¸±¹±â¸ðÀÚ",
 47. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANUBIS_HELM] = "_¾Æ´©ºñ½ºÅõ±¸",
 48. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAT_OF_OUTLAW] = "_¹«¹ýÀÚ¸ðÀÚ",
 49. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIZZA_HAT] = "_ÇÇÀÚ¸ðÀÚ",
 50. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ICECREAM_HAT] = "_¾ÆÀ̽ºÅ©¸²¸ðÀÚ",
 51. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WOLFKING] = "_¶°µ¹ÀÌ´Á´ë¿ÕÅõ±¸",
 52. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DICE_HAT] = "_ÁÖ»çÀ§¸ðÀÚ",
 53. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIRATE_PRIDE] = "_ÇØÀûÀÇÀÚÁ¸½É",
 54. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVELYCHICK_HAT] = "_»ç¶ûÀǺ´¾Æ¸®¸ðÀÚ",
 55. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_PAJAMA] = "_ÆĶõÆÄÀÚ¸¶¸ðÀÚ",
 56. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUARIUS_DIADEM] = "_º¸º´±Ãº¸°ü",
 57. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AQUARIUS_CROWN] = "_º¸º´±Ã¿Õ°ü",
 58. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PISCES_DIADEM] = "_½Ö¾î±Ãº¸°ü",
 59. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PISCES_CROWN] = "_½Ö¾î±Ã¿Õ°ü",
 60. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BIG_MAJESTIC2] = "_´ëÇü¸¶Á¦½ºÆ½°í¿ìÆ®2",
 61. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PEACOCK_FEATHER] = "_°øÀÛ»õ±êÅÐ",
 62. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KING_FROG_HAT] = "_°³±¸¸®¿ÕÀÚ¸ðÀÚ",
 63. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDROSE] = "_ÁøÈ«ÀÇÀå¹Ì",
 64. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOLY_EGG_HAT] = "_¼º½º·¯¿î´Þ°¿¸ðÀÚ",
 65. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SACI_HAT] = "_»çÄ¡ÀǸðÀÚ",
 66. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CROWN_OF_DECEIT] = "_»ç±âÀÇ¿Õ°ü",
 67. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOLOR_HAT] = "_°í³úÀǸðÀÚ",
 68. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RASTA_WIG] = "_¶ó½ºÅ¸°¡¹ß",
 69. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONIGIRI_HAT] = "_ÁÖ¸Ô¹ä¸ðÀÚ",
 70. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_BERET] = "_ºÓÀºº£·¹¸ð",
 71. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANCER_DIADEM] = "_°ÅÇرú¸°ü",
 72. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANCER_CROWN] = "_°ÅÇرÿհü",
 73. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEO_CROWN] = "_»çÀڱÿհü",
 74. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LEO_DIADEM] = "_»çÀڱú¸°ü",
 75. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DESERT_PRINCE] = "_»ç¸·ÀÇ¿ÕÀÚ",
 76. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YUNO_EYE] = "_À¯³ëÀÇ´«",
 77. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINGIRL_CROWN] = "_½Ö³à±Ã¿Õ°ü",
 78. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TWINGIRL_BOGWAN] = "_½Ö³à±Ãº¸°ü",
 79. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_BERE] = "_ºê¶óÁúº£·¹¸ð",
 80. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ICE_WING_EAR] = "_¾óÀ½³¯°³±Í",
 81. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TURTLE_HAT] = "_²¿ºÏÀ̸ðÀÚ",
 82. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCOOTER_HAT_J] = "_½ºÄíÅÍÇï¸ä",
 83. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IMP_HAT] = "_ÀÓÇÁ¸ðÀÚ",
 84. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLEEPR_HAT] = "_½½¸®ÆÛ¸ðÀÚ",
 85. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIBRA_CROWN] = "_õĪ±Ã¿Õ°ü",
 86. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LIBRA_DIADEM] = "_õĪ±Ãº¸°ü",
 87. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCORPIO_CROWN] = "_õÇæ±Ã¿Õ°ü",
 88. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCORPIO_DIADEM] = "_õÇæ±Ãº¸°ü",
 89. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CACTUS_HAT] = "_¼±ÀÎÀå¸ðÀÚ",
 90. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAGITTARIUS_CROWN] = "_Àθ¶±Ã¿Õ°ü",
 91. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAGITTARIUS_DIADEM] = "_Àθ¶±Ãº¸°ü",
 92. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPRICORN_CROWN] = "_¸¶°¥±Ã¿Õ°ü",
 93. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAPRICORN_DIADEM] = "_¸¶°¥±Ãº¸°ü",
 94. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLOTH_HAT] = "_³ª¹«´Ãº¸ÀǸðÀÚ",
 95. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DUNEYRR_HELM] = "_µÎ³×À̸£Åõ±¸",
 96. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_CORONET] = "_º¢²ÉÈ­°ü",
 97. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_ANGEL] = "_Ȳ±Ýõ»çÁ¶°¢»ó",
 98. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FOOL_DAY_HAT] = "_¸¸¿ìÀýÅõ±¸",
 99. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SPLASH_HAT] = "_Âû¶û¸ðÀÚ",
 100. [ACCESSORY_IDs.ACCESORY_RED_NAVY_HAT] = "_ºÓÀºÇرº¸ðÀÚ",
 101. [ACCESSORY_IDs.ACCESORY_BERET] = "_ÇرºÀǺ£·¹¸ð",
 102. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ARARA_HAT] = "_ÆĶõ¾Æ¶ó¶ó¸ðÀÚ",
 103. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_BOTO] = "_´Ã¾îÁøº¸Åä",
 104. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TENDRILION_HAT] = "_Åٵ帱¸®¿Â¸ðÀÚ",
 105. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWBUNNY_HAIRBAND] = "_³ë¶õÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 106. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINKBUNNY_HAIRBAND] = "_ÇÎÅ©Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 107. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENBUNNY_HAIRBAND] = "_±×¸°Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 108. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THANATOS_MAI_MASK] = "_Ÿ³ªÅ佺ÀÇÁõ¿À°¡¸é",
 109. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC2010_INDONESIA] = "_RWC2010Àεµ³×½Ã¾Æ",
 110. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_WINNER_HEADGEAR] = "_RTC¿ì½ÂÀÚÅõ±¸",
 111. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_2ND_HEADGEAR] = "_RTCÁØ¿ì½ÂÀÚÅõ±¸",
 112. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RTC_3RD_HEADGEAR] = "_RTC3µîÅõ±¸",
 113. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_PERMETER] = "_´Ã¾îÁøÆÛ¸ÓÅÍ",
 114. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKULL_CAP] = "_½ºÄÃĸ",
 115. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_TIGER_MASK] = "_»¡°£Å¸À̰Ÿ¶½ºÅ©",
 116. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_TIGER_MASK] = "_ÆĶõŸÀ̰Ÿ¶½ºÅ©",
 117. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NAVY_DROOPING_KITTY] = "_³²»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 118. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BROWN_DROOPING_KITTY] = "_°¥»ö´Ã¾îÁø°í¾çÀÌ",
 119. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NESTEA_HAT] = "_³×½ºÆ¼¸ðÀÚ",
 120. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_1ST_ROCKET_HELM] = "_1µî·ÎÄÏÅõ±¸",
 121. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2ND_ROCKET_HELM] = "_2µî·ÎÄÏÅõ±¸",
 122. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_3RD_ROCKET_HELM] = "_3µî·ÎÄÏÅõ±¸",
 123. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RWC_ROCKET_HELM] = "_RWC·ÎÄÏÅõ±¸",
 124. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INJURED_EYEPATCH] = "_ºÎ»óÀÚÀǾȴë",
 125. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LONG_TONGUE] = "_±äÇú¹Ù´Ú",
 126. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ONIGIRI_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖ¸Ô¹ä",
 127. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AIRPLANE_HAT] = "_ºñÇà±â¸ðÀÚ",
 128. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THIEF_BANDANA] = "_µµÀûµÎ°Ç",
 129. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GELATO_HAT] = "_Á©¶ó¶Ç¸ðÀÚ",
 130. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_EYEBANDAGE] = "_ÇÏÆ®¾È´ë",
 131. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CITRON_HAT] = "_À¯ÀÚ¸ðÀÚ",
 132. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NAVY_HAT] = "_Çرº»ç°ü¸ðÀÚ",
 133. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STARFISH_BAND] = "_ºÒ°¡»ç¸®¸Ó¸®¶ì",
 134. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RIBBON_MAGICIANHAT] = "_¸®º»¸¶¼ú»ç¸ðÀÚ",
 135. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCISSORS_REPLICA] = "_°¡À§¼Õ¸ðÇü",
 136. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROCK_REPLICA] = "_¹ÙÀ§¼Õ¸ðÇü",
 137. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PAPER_REPLICA] = "_º¸¼Õ¸ðÇü",
 138. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAILOR_HAT] = "_¹Ù´å»ç¶÷ÀǸðÀÚ",
 139. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MILKCOW_HAT] = "_Á¥¼Ò¸ðÀÚ",
 140. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STAR_EYEBANDAGE] = "_º°¸ð¾ç¾È´ë",
 141. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TONGUE_CHARM] = "_Çú¹Ù´ÚºÎÀû",
 142. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDIAN_FEATHER] = "_Àεð¾È±êÅиӸ®¶ì",
 143. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLITZ_HELMET] = "_±âµ¿ÇüÅõ±¸",
 144. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANTLER_GENTLEHAT] = "_»ç½¿»Ô½Å»ç¸ðÀÚ",
 145. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUNGLASS_BASEBALLCAP] = "_¼±±Û¶ó½º¾ß±¸¸ðÀÚ",
 146. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLIND_GLASS] = "_ºí¶óÀεå¾È°æ",
 147. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¿À·»Áö",
 148. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COMPACTDISK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÄÞÆÑÆ®µð½ºÅ©",
 149. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAT_LACE_HEADBAND] = "_°í¾çÀÌ·¹À̽º¸Ó¸®¶ì",
 150. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HANDKERCHIEF_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¼Õ¼ö°Ç",
 151. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COWHIDE_HAT] = "_¼Ò°¡Á׸ðÀÚ",
 152. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FLYWING_HAT] = "_ºñÇ೯°³¸ðÀÚ",
 153. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENAPPLE_HAT] = "_û»ç°ú¸ðÀÚ",
 154. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEXAGON_GLASSES] = "_À°°¢¾È°æ",
 155. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHERRYBLOSSOMS_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Âº¢²É°¡Áö",
 156. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GREENONION_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â´ëÆÄ",
 157. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ABACUS_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖÆÇ",
 158. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FROGHAT_T] = "_°³±¸¸®¸ðÀÚ_´ë¸¸",
 159. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PUPPY_EAR_HAT] = "_°­¾ÆÁö±Í¸ðÀÚ",
 160. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TEAR] = "_´«¹°",
 161. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARROT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÈ«´ç¹«",
 162. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANCY_HIGHCAP] = "_È­·ÁÇÑÇÏÀÌĸ",
 163. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MIC_HAT] = "_¸¶ÀÌÅ©¸ðÀÚ",
 164. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SLEEPINGCAT_HAT] = "_ÀáÀڴ°í¾çÀ̸ðÀÚ",
 165. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TW_REDBANDANA] = "_»¡°£µÎ°Ç",
 166. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PHOENIX_HELMET] = "_ºÀȲ°ü",
 167. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_HAT] = "_¿À·»Áö¸ðÀÚ",
 168. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SYRINGE_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÁÖ»ç±â",
 169. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHEESE_CRACK_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÄ¡Áî°úÀÚ",
 170. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HUNGRY_BIGFISH_HAT] = "_±¾ÁÖ¸°´ë¾î¸ðÀÚ",
 171. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_RIBBON_HAT] = "_Åä³¢¸®º»¸ðÀÚ",
 172. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANTIQUITY_HELMET] = "_°í´ëÀǹ®°ü",
 173. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHAVE_CREAM] = "_¸éµµ¿ëÅ©¸²",
 174. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PLANTSTEM_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â½Ä¹°ÁÙ±â",
 175. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAN_HAT] = "_ĵ¸ðÀÚ",
 176. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANNIBAL_FLOW_HAT] = "_½ÄÀβɸðÀÚ",
 177. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CANDY_HAT] = "_ĵµð¸ðÀÚ",
 178. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKSWEATER_HAT] = "_ºí·¢½º¿þÅ͸ðÀÚ",
 179. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SUGARFRUIT_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â¼³ÅÁ°úÀÏ",
 180. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_UNIQUE_GLASSES] = "_µ¶Æ¯ÇÑÆмǾȰæ",
 181. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FAN_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂºÎä",
 182. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MONKYCOAT_HAT] = "_¿ø¼þÀÌÅиðÀÚ",
 183. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DRINKINGHIPPO_HAT] = "_¹°¸Ô´ÂÇϸ¶¸ðÀÚ",
 184. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THOTH_OFFCIAL_HAT] = "_ÅäÆ®½Å°üÀÇÅõ±¸",
 185. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAWBERRY_MOUTH] = "_ÀÔ¿¡¹«´Âµþ±â",
 186. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ROSE_HEADBAND] = "_Àå¹Ì¸Ó¸®¶ì",
 187. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MVP_BASKETHAT] = "_MVP³ó±¸¸ðÀÚ",
 188. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNATION_HAIRBAND] = "_Ä«³×À̼ǸӸ®¶ì",
 189. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_T_RICEBALL] = "_´ë¸¸ÁÖ¸Ô¹ä",
 190. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCRATIST_HAT] = "_½ºÅ©·§¸ðÀÚ",
 191. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL_HAT] = "_ºê¶óÁú±¹±â¸ðÀÚ",
 192. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRAZIL4] = "_ºê¶óÁú4ÁÖ³â¸ðÀÚ",
 193. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDENLAUREL] = "_Ȳ±Ý¿ù°è¼ö",
 194. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BR_FLAG_BANDANNA] = "_ºê¶óÁú±¹±âµÎ°Ç",
 195. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVEDADDY] = "_·¯ºê´ëµð",
 196. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_PAJAMA] = "_ÇÎÅ©ÆÄÀÚ¸¶¸ðÀÚ",
 197. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNIBAL_HAT] = "_Ä«´Ï¹ß¸ðÀÚ",
 198. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CARNIBAL_CIRCLET] = "_Ä«´Ï¹ß¼­Å¬¸´",
 199. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SHOWER_CAP] = "_»þ¿öĸ",
 200. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOTATION_HAIRBAND] = "_¾Çº¸¸Ó¸®¶ì",
 201. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ENGINEER_CAP] = "_¿£Áö´Ï¾îĸ",
 202. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HAWKEYES] = "_¸ÅÀÇ´«",
 203. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUZZY_BOL_BOARD] = "_¹öÁöº¼º¸µå",
 204. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACK_TAIL_RIBBON] = "_°ËÀºÅ×Àϸ®º»",
 205. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AMISTR_CAP] = "_¾Æ¹Ì½ºÆ®¸£Ä¸",
 206. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_SAVAGE_HAT] = "_°ñµç¼¼ºñÁö¸ðÀÚ",
 207. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOODY_ANGEL_HAIRBAND] = "_ºí·¯µðõ»çÀǸӸ®¶ì",
 208. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLOODY_ANGELWING_EAR] = "_ºí·¯µðõ»ç³¯°³±Í",
 209. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_B_FEATHER_BERET] = "_°ËÀº±êÅк£·¹¸ð",
 210. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ST_PAT_HAT] = "_·¹ÇÁ¸®ÄÁÀǸðÀÚ",
 211. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_STRAWBERRY_HAT] = "_µþ±â¸ðÀÚ",
 212. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_7TH_ANNI_HAT_B] = "_7ÁÖ³â±â³ä¸ðÀÚ_B",
 213. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BOITATA_HAT] = "_º¸ÀÌŸŸ¸ðÀÚ",
 214. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOHIKAN] = "_¸ðÈ÷Ä­",
 215. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INDONESIA_HARIBAND] = "_Àεµ³×½Ã¾ÆÇì¾î¹êµå",
 216. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EMPEROR_HAT] = "_¿ÕÀǸðÀÚ",
 217. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVECHINA] = "_¾Ë·´Â÷À̳ª¸ðÀÚ",
 218. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_PHD_HAT] = "_ºÓÀºÇлç¸ð",
 219. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKELF_YEAR] = "_°ËÀº¿äÁ¤ÀDZÍ",
 220. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GOLDEN_TULIP] = "_Ȳ±ÝÆ«¸³¸Ó¸®ÇÉ",
 221. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPUME_HAT] = "_ķǪ¹ÌÅõ±¸",
 222. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_PIRATE_BANDANA] = "_ºÓÀºÇØÀûµÎ°Ç",
 223. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_2009LOVE_DADDY] = "_2009·¯ºê´ëµð",
 224. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FAMILY_HAT] = "_Æйи®¸ðÀÚ",
 225. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DROOPING_ALICEL] = "_Ç®Á×Àº¿¤¸®½º¸ðÀÚ",
 226. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PETITE_CHEF_HAT] = "_¸®º»¿ä¸®»ç¸ðÀÚ",
 227. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_YELLOW] = "_³ë¶õÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
 228. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_PINK] = "_ºÐÈ«Æ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
 229. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_GREEN] = "_³ì»öÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
 230. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_CLIP_BLUE] = "_ÆĶõÆ÷¸µ¸Ó¸®ÇÉ",
 231. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BRIDES_BOW] = "_½ÅºÎÀǸ®º»",
 232. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ADVENTURER_HAT] = "_¸ðÇè°¡ÀǸðÀÚ",
 233. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LAMPOFALADDIN] = "_¾Ë¶óµòÀÇ·¥ÇÁ"
 234. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_BUNNY_BAND] = "_¿À·»ÁöÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 235. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VIOLET_BUNNY_BAND] = "_¹ÙÀ̿÷¿Åä³¢¸Ó¸®¶ì",
 236. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_BUNNY_BAND] = "_ºí·çÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 237. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SILVAH_BUNNY_BAND] = "_½Ç¹öÅä³¢¸Ó¸®¶ì",
 238. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SCARF] = "_½ºÄ«ÇÁ",
 239. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_SANTAHAT] = "_ÆĶõ¾ç°¥·¡»êŸ¸ðÀÚ",
 240. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VALENTINE_HAT] = "_¹ß·»Å¸ÀθðÀÚ",
 241. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ACADEMY_NEWBIE] = "_¾ÆÄ«µ¥¹Ì½ÅÀÔ»ý¸ðÀÚ",
 242. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ACADEMY_LV1] = "_¾ÆÄ«µ¥¹Ì1¼ö·á¸ðÀÚ",
 243. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTAORANGE] = "_ȯŸ¿À·»Áöĵ",
 244. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTAGRAPE] = "_ȯŸ±×·¹ÀÌÇÁĵ",
 245. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KARADA_HAT] = "_Ä«¶ó´Ù¸Þ±¸¸®Â÷¸ðÀÚ",
 246. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REDTEA_HAT] = "_È«Â÷È­Àü¸ðÀÚ",
 247. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_COLA_CAN] = "_Äݶóĵ",
 248. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TIGERFACE] = "_È£¶ûÀ̾ó±¼",
 249. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CHINESE_5TH] = "_5ÁÖ³â±â³ä¸é»çÆ÷",
 250. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANTA_ZERO_LEMON_HAT] = "_ȯŸÁ¦·Î·¹¸ó¸ðÀÚ",
 251. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_MIST_HAT] = "_»çÄí¶ó¹Ì½ºÆ®¸ðÀÚ",
 252. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKURA_MILK_TEA_HAT] = "_»çÄí¶ó¹ÐũƼ¸ðÀÚ",
 253. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIRST_LEAF_TEA_HAT] = "_ÀÏÂ÷È­¸ðÀÚ",
 254. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LADY_TANEE_DOLL] = "_Ÿ´Ï¾Æ°¡¾¾ÀÎÇü",
 255. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SAKE] = "_ÀϺ»¼úÀÜ",
 256. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LYRIA_DOLL_HAT] = "_¸®¸®¾ÆÀÎÇü¸ðÀÚ",
 257. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DOROTHY_DOLL_HAT] = "_µµ·Î½ÃÀÎÇü¸ðÀÚ",
 258. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANIV_STAR_HAT] = "_¾Ö´Ï¹ö¼­¸®º°¸ðÀÚ",
 259. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOUTHERN_CROSS] = "_¼­ÀüÅ©·Î½º",
 260. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HOME_CHERRY_BLOSSOM] = "_°íÇâÀǺ¢²É",
 261. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PIG_MONEYBOX] = "_µÅÁöÀú±ÝÅë",
 262. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PORING_LETTER] = "_Æ÷¸µÆíÁö",
 263. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ORANGE_STEM_HAT] = "_±Ö²ÀÁö¸ðÀÚ",
 264. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NOAHS_HAT] = "_³ë¾ÆÀǸðÀÚ",
 265. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_REMOVER_HAT] = "_¸®¹«¹ö¸ðÀÚ",
 266. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RED_DRESS_HAT] = "_»¡°£µå·¹½ºÇÞ",
 267. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HEART_RIBBON_BAND] = "_ÇÏÆ®¸®º»¸Ó¸®¶ì",
 268. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_HONEYBEE_HAT] = "_²Ü¹ú¸ðÀÚ",
 269. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FANCY_PHANTOM_MAS] = "_È­·ÁÇÑÆÒÅÒ¸¶½ºÅ©",
 270. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_EVIL_MASK] = "_¾Ç¸¶ÀÇ°¡¸é",
 271. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LITTLE_FHAT] = "_¸®Æ²Æä´õÇÞ",
 272. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_GUARD] = "_¹Ú¾ÖÀǼöÈ£",
 273. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVER_IN_MOUTH] = "_ÀÔ¾ÈÀÇ¿¬ÀÎ",
 274. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_CAMPUS_FESTIVAL] = "_Ä·ÆÛ½ºÆ佺Ƽ¹ß",
 275. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TAINI_CAP] = "_ŸÀ̴ϸðÀÚ",
 276. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BUTTERFLY_HAIRPIN] = "_³ªºñ¸Ó¸®ÇÉ",
 277. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ASGARD_BLESS] = "_¾Æ½º°¡¸£µåÀÇÃູ",
 278. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GALAXY_CIRCLET] = "_°¶·°½Ã¼­Å¬¸´",
 279. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_KING_PRAWN_HAT] = "_¿Õ»õ¿ì¸ðÀÚ",
 280. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GENERAL_HELMET] = "_À屺ÀÇÅõ±¸",
 281. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BONE_HAT] = "_ÇØ°ñ¸ðÀÚ",
 282. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LOVE_PIECE] = "_»ç¶ûÀÇÁ¶°¢",
 283. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SOFT_SHEEP_HAT] = "_ºÎµå·¯¿î¾ç¸ðÀÚ",
 284. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUCKY_HAT] = "_Çà¿îÀǸðÀÚ",
 285. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_FEATHER] = "_È­ÀÌÆ®Æä´õ",
 286. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WUNDERKAMMER] = "_ºê´ÙÄ­¸¶",
 287. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YINYANG_EARRING] = "_űرͰÉÀÌ",
 288. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DARK_AGE] = "_´ÙÅ©¿¡ÀÌÁö",
 289. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TEAR_DROP] = "_Ƽ¾îµå·Ó",
 290. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_DOMOVOI] = "_Ÿ·¹µµ¸ðºÛÀÌ",
 291. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FALCON_MASK] = "_ÆÈÄܸ¶½ºÅ©",
 292. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DESERT_WOLF_HAT] = "_µ¥ÀúÆ®¿ïÇÁ¸ðÀÚ",
 293. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_LUDE_MASK] = "_·çµå¸¶½ºÅ©",
 294. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_IGNIS_CAP] = "_À̱״ϽºÄ¸",
 295. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_VANARGAND_HELM] = "_¹Ù³ª¸£°£µåÀÇÅõ±¸",
 296. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVI_HEADPHONE] = "_µ¥ºñ·çÄ¡ÇìµåÆù",
 297. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SS_BANDANA] = "_ºñ¹Ð°á»ç´ÜÀǵΰÇ",
 298. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_THIEF_SPECTACLE] = "_±«µµÀÇ¿Ü´«¾È°æ",
 299. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_TARE_POPEDOLL] = "_Ÿ·¹±³È²ÀÎÇü¸ðÀÚ",
 300. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_INSECTIVOROUS_PLANT_HAIRPIN] = "_½ÄÃæ½Ä¹°ÀÇÇì¾îÇÉ",
 301. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SWEETVALENTINE_HAT] = "_½ºÀ§Æ®¹ß·»Å¸ÀθðÀÚ",
 302. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AURAQUARTZ_CROWN] = "_¿À·¯ÄõÃ÷ÀÇ¿Õ°ü",
 303. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_RABBIT_KNITHAT] = "_Åä³¢±Í´ÏÆ®¸ðÀÚ",
 304. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SKYMET] = "_½ºÄ«À̸ä",
 305. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_SEDORA_HAT] = "_¼¼µµ¶óÀǸðÀÚ",
 306. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_AEGIR_HELM] = "_¿¡±æÇ︧",
 307. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MAGICAL_BOOSTER] = "_¸ÅÁöÄúνºÅÍ",
 308. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_10TH_PORING_HAT] = "_10ÁÖ³âÆ÷¸µ¸ð",
 309. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MASK_OF_FOTIA] = "_Æ÷Ƽ¾îÀÇ°¡¸é",
 310. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITE_SCHOOL_HAT] = "_ÇϾáÇлý¸ð",
 311. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_B_SHIBAINU_HAT] = "_°ËÀº½Ã¹ÙÀÌ´©¸ðÀÚ",
 312. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANEMOS] = "_¾Æ³×¸ð½º°¡¸é",
 313. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MISSING_F_ANGEL] = "_Ÿõ»çÀǺнǹ°",
 314. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLUE_ANGEL_HAIRBAND] = "_µöºí·çõ»çÀǸӸ®¶ì",
 315. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_PINK_ANGEL_HAIRBAND] = "_ÇÎũõ»çÀǸӸ®¶ì",
 316. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_NERO] = "_³×·Î°¡¸é",
 317. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_GEE] = "_±âÀÇ°¡¸é",
 318. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ECLIPSE_HAT] = "_ÀÌŬ¸³½º¸ðÀÚ",
 319. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_BLACKRABBIT_HAT] = "_°ËÀºÅä³¢¸ðÀÚ",
 320. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_YELLOWCITRON_HAT] = "_³ë¶ûÀ¯ÀÚ¸ðÀÚ",
 321. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WING_GLASSES] = "_³¯°³¾È°æ",
 322. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_WHITECAT_EAR] = "_ÇϾá»õ³¢°í¾çÀ̱Í",
 323. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ANGEL_SCHOOLHAT] = "_õ»çÇлý¸ð",
 324. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_DEVIL_SCHOOLHAT] = "_¾Ç¸¶Çлý¸ð",
 325. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_H_ANGEL_SCHOOLHAT] = "_ÁøÈ­µÈõ»çÇлý¸ð",
 326. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_H_DEVIL_SCHOOLHAT] = "_ÁøÈ­µÈ¾Ç¸¶Çлý¸ð",
 327. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_RED_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´Â»¡°£¿¬ÇÊ",
 328. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_MOUTH_BLUE_PENCIL] = "_ÀÔ¿¡¹«´ÂÆĶõ¿¬ÇÊ",
 329. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_ELDERCROWN] = "_¿¤´õÅ©¶ó¿î",
 330. [ACCESSORY_IDs.ACCESSORY_FIVE_COLOR_FEATHER] = "_¿À»ö±êÅÐÀå½Ä",
RAW Paste Data