SHARE
TWEET

main.tex

Metrowy Mar 15th, 2020 421 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. \documentclass[twoside,a4paper,12pt]{article}
 2. \renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
 3. \usepackage[utf8]{inputenc}
 4. \usepackage{polski}
 5. \usepackage{graphicx}
 6. \usepackage{booktabs}
 7. \usepackage{amsmath}
 8. \usepackage{afterpage}
 9. \usepackage{indentfirst}
 10. \usepackage{array,longtable}
 11. \usepackage{float}
 12. \usepackage{subfig}
 13. \usepackage{minted}
 14. \usepackage{listings}
 15. \usepackage[T1]{fontenc}
 16. \usepackage[
 17.    sorting=none
 18. ]{biblatex}
 19. \usepackage{hyperref}
 20. \usepackage[polish]{babel}
 21. \addbibresource{refs.bib}
 22. \hypersetup{
 23.    colorlinks,
 24.    citecolor=black,
 25.    filecolor=black,
 26.    linkcolor=black,
 27.    urlcolor=black
 28. }
 29.  
 30.  
 31. \usepackage{tgtermes}
 32. \usepackage{enumitem}
 33. \setitemize{noitemsep,topsep=0pt,parsep=0pt,partopsep=0pt}
 34.  
 35. \usepackage[font=normalsize,labelfont=bf]{caption}
 36.  
 37. \setlength{\abovecaptionskip}{15pt plus 3pt minus 2pt} % Chosen fairly arbitrarily
 38.  
 39. \usepackage[justification=centering]{caption}
 40.  
 41. \usepackage{footnote}
 42.  
 43. \usepackage{anysize}
 44. \marginsize{2.5cm}{2.5cm}{2.5cm}{2.5cm}
 45.  
 46. \usepackage{url}
 47. \renewcommand\_{\textunderscore\allowbreak}
 48.  
 49.  
 50. % THESE COUPLE LINES ARE THAT YOU NEED FOR THE 2ND PART
 51. \AtBeginDocument{
 52.  \addtocontents{toc}{\large}
 53. }
 54.  
 55. % THESE COUPLE LINES ARE THAT YOU NEED FOR THE 1ST PART
 56. \usepackage{xpatch}
 57. \makeatletter
 58. \xpatchcmd{\tableofcontents}{\contentsname \@mkboth}{\Large\contentsname \@mkboth}{}{}
 59. \makeatother
 60.  
 61.  
 62. \renewcommand\listoflistingscaption{Spis listingów}
 63.  
 64. \renewcommand\refname{\section{Bibliografia}}
 65.  
 66. \newcommand\blankpage{%
 67.     \null
 68.     \thispagestyle{empty}%
 69.     \newpage}
 70.    
 71. \begin{document}
 72. \makeatletter
 73. \renewcommand{\maketitle}
 74. {\begin{titlepage}
 75. \large
 76.    \vspace*{1cm}
 77.    \begin{center}
 78.     UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH\\
 79.    WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH\\
 80.    \end{center}
 81.    \vspace{1cm}
 82.    \begin{center}
 83.    \textsc{\@author}\\
 84.    316161
 85.    \end{center}
 86.    \vspace{3cm}
 87.    \begin{center}
 88.    \large \textsc{\@title}
 89.     \end{center}
 90.    \vspace{2cm}
 91.     \begin{center}
 92.     PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA
 93.     \end{center}
 94.     \vspace{1cm}
 95.    \begin{flushright}
 96.    PROMOTOR\\
 97.    DR RAFAŁ SKINDEROWICZ
 98.     \end{flushright}
 99.    \vspace{1cm}
 100.    \begin{center}
 101.    \@date
 102.    \end{center}
 103.  \end{titlepage}%
 104. }
 105. \makeatother
 106. \author{BARTOSZ MŚCICHECKI}
 107. \title{APLIKACJA INTERNETOWA WSPOMAGAJĄCA PROCES SPRZEDAŻY I~REKOMENDACJI ALBUMÓW MUZYCZNYCH}
 108. \date{SOSNOWIEC, 2020}
 109. \maketitle
 110. \small
 111.  
 112. \newpage
 113. \pagenumbering{arabic}
 114. \noindent Słowa kluczowe: rekomendacja, aplikacja internetowa, albumy muzyczne, PHP, Symfony \\
 115. \begin{flushleft}
 116. \textbf{Oświadczenie autora pracy}\\
 117. \end{flushleft}
 118. \begin{flushleft}
 119. Ja, niżej podpisany:\\
 120.  
 121. Bartosz Dariusz Mścichecki\\
 122. autor pracy dyplomowej pt.\\
 123. Aplikacja internetowa wspomagająca proces sprzedaży i~rekomendacji albumów muzycznych \\
 124. Numer albumu: 316161 \\
 125. Student Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach\\
 126. kierunku studiów
 127. Informatyka inżynierska\\
 128. specjalności
 129. Projektowanie aplikacji webowych\\
 130. \end{flushleft}
 131. Oświadczam, że ww. praca dyplomowa:
 132. \begin{itemize}
 133. \item została przygotowana przeze mnie samodzielnie\footnote{\textsf{uwzględniając merytoryczny wkład promotora (w ramach prowadzonego seminarium dyplomowego)}},
 134. \item  nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
 135. autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z
 136. późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym,
 137. \item  nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/łam w sposób niedozwolony,
 138. \item  nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie,
 139. ani innej osobie.
 140. \end{itemize}
 141. Oświadczam również, że treść pracy dyplomowej zamieszczonej przeze mnie w Archiwum
 142. Prac Dyplomowych jest identyczna z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy.\\
 143.  
 144. \textbf{Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.}\\
 145. \small
 146. \vfill\noindent
 147. \begin{tabular}[t]{@{}l}
 148.  \tiny{……………………………………}\\  Data
 149. \end{tabular}
 150. \hfill% move it to the right
 151. \begin{tabular}[t]{l@{}}
 152.   \tiny{…………………………………}\\ Podpis autora pracy
 153. \end{tabular}
 154. \\
 155.  
 156. \thispagestyle{empty}
 157. \setcounter{page}{0}
 158. \newpage
 159.  
 160. \tableofcontents
 161. \newpage
 162. \input{rozdzialy/wstep}
 163. \input{rozdzialy/analiza rozwiazan}
 164. \input{rozdzialy/wymagania}
 165. \input{rozdzialy/wykorzystane_technologie}
 166. \input{rozdzialy/specyfikacja_zew}
 167. \input{rozdzialy/podsumowanie}
 168.  
 169.  
 170. \printbibliography
 171. \addcontentsline{toc}{section}{Bibliografia}
 172. \newpage
 173. {%
 174. \let\oldnumberline\numberline%
 175. \renewcommand{\numberline}{\figurename~\oldnumberline}%
 176. \listoffigures%
 177. }
 178. \addcontentsline{toc}{section}{Spis rysunków}
 179.  
 180. \end{document}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top