SHARE
TWEET

Cal++

a guest Jul 9th, 2012 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. root@bt:~# svn co https://calpp.svn.sourceforge.net/svnroot/calpp calpp
 2. A    calpp/trunk
 3. A    calpp/trunk/regression
 4. A    calpp/trunk/regression/rsqrt.cpp
 5. A    calpp/trunk/regression/uav.cpp
 6. A    calpp/trunk/regression/CMakeLists.txt
 7. A    calpp/trunk/include
 8. A    calpp/trunk/include/cal
 9. A    calpp/trunk/include/cal/cal_program_cache.hpp
 10. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il_math.hpp
 11. A    calpp/trunk/include/cal/calcl.h
 12. A    calpp/trunk/include/cal/il
 13. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
 14. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_expression_assignable.hpp
 15. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
 16. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_uav.hpp
 17. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
 18. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_func.hpp
 19. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
 20. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_operators_muldiv.hpp
 21. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
 22. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_input.hpp
 23. A    calpp/trunk/include/cal/il/math
 24. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
 25. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_round.hpp
 26. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_sqrt.hpp
 27. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
 28. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
 29. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
 30. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_fract.hpp
 31. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_polevl.hpp
 32. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_abs.hpp
 33. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_rsqrt.hpp
 34. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_ldexp.hpp
 35. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_floor.hpp
 36. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
 37. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_min.hpp
 38. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_reciprocal.hpp
 39. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_frexp.hpp
 40. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_max.hpp
 41. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_source.hpp
 42. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
 43. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_lds_atomics.hpp
 44. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
 45. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
 46. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_types.hpp
 47. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
 48. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
 49. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
 50. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_type_traits.hpp
 51. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
 52. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_uav_atomics.hpp
 53. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_mathop.hpp
 54. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
 55. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
 56. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_operators.hpp
 57. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_lds.hpp
 58. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
 59. A    calpp/trunk/include/cal/cal.h
 60. A    calpp/trunk/include/cal/cal.hpp
 61. A    calpp/trunk/include/cal/cal_ext.h
 62. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il_flat2d.hpp
 63. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il_rv7xx.hpp
 64. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il_atomics.hpp
 65. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il.hpp
 66. A    calpp/trunk/TODO
 67. A    calpp/trunk/ChangeLog
 68. A    calpp/trunk/COPYING
 69. A    calpp/trunk/CMakeLists.txt
 70. A    calpp/trunk/README
 71. A    calpp/trunk/examples
 72. A    calpp/trunk/examples/nbody_worker.cpp
 73. A    calpp/trunk/examples/uavwrite.cpp
 74. A    calpp/trunk/examples/cal_il_double4.hpp
 75. A    calpp/trunk/examples/matrixmult.cpp
 76. A    calpp/trunk/examples/coalescingtest.cpp
 77. A    calpp/trunk/examples/vectorquantization.cpp
 78. A    calpp/trunk/examples/nbody_worker.h
 79. A    calpp/trunk/examples/uavatomics.cpp
 80. A    calpp/trunk/examples/nbody.cpp
 81. A    calpp/trunk/examples/nbody_kernel.cpp
 82. A    calpp/trunk/examples/dbl_nbody_worker.cpp
 83. A    calpp/trunk/examples/matrixmult2.cpp
 84. A    calpp/trunk/examples/peekflops.cpp
 85. A    calpp/trunk/examples/matrixmult3.cpp
 86. A    calpp/trunk/examples/dbl_nbody_worker.h
 87. A    calpp/trunk/examples/func.cpp
 88. A    calpp/trunk/examples/dbl_nbody_kernel.cpp
 89. A    calpp/trunk/examples/dbl_nbody.cpp
 90. A    calpp/trunk/examples/CMakeLists.txt
 91. A    calpp/branches
 92. A    calpp/tags
 93. A    calpp/tags/calpp-0.90
 94. A    calpp/tags/calpp-0.90/regression
 95. A    calpp/tags/calpp-0.90/regression/rsqrt.cpp
 96. A    calpp/tags/calpp-0.90/regression/uav.cpp
 97. A    calpp/tags/calpp-0.90/regression/CMakeLists.txt
 98. A    calpp/tags/calpp-0.90/include
 99. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal
 100. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il_math.hpp
 101. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il
 102. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
 103. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_expression_assignable.hpp
 104. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
 105. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_uav.hpp
 106. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
 107. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
 108. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_operators_muldiv.hpp
 109. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
 110. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math
 111. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
 112. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_round.hpp
 113. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_sqrt.hpp
 114. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
 115. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
 116. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_rsqrt.hpp
 117. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
 118. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_ldexp.hpp
 119. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_fract.hpp
 120. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_floor.hpp
 121. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
 122. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_polevl.hpp
 123. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_reciprocal.hpp
 124. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_frexp.hpp
 125. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_source.hpp
 126. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
 127. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_lds_atomics.hpp
 128. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
 129. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_types.hpp
 130. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
 131. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
 132. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
 133. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
 134. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_type_traits.hpp
 135. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
 136. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_uav_atomics.hpp
 137. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_mathop.hpp
 138. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
 139. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
 140. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_operators.hpp
 141. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_lds.hpp
 142. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
 143. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal.hpp
 144. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il_flat2d.hpp
 145. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il_rv7xx.hpp
 146. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il_atomics.hpp
 147. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il.hpp
 148. A    calpp/tags/calpp-0.90/TODO
 149. A    calpp/tags/calpp-0.90/ChangeLog
 150. A    calpp/tags/calpp-0.90/COPYING
 151. A    calpp/tags/calpp-0.90/CMakeLists.txt
 152. A    calpp/tags/calpp-0.90/README
 153. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples
 154. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/nbody_worker.cpp
 155. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/uavwrite.cpp
 156. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/cal_il_double4.hpp
 157. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/matrixmult.cpp
 158. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/coalescingtest.cpp
 159. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/vectorquantization.cpp
 160. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/nbody_worker.h
 161. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/nbody.cpp
 162. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/nbody_kernel.cpp
 163. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/uavatomics.cpp
 164. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/dbl_nbody_worker.cpp
 165. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/matrixmult2.cpp
 166. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/peekflops.cpp
 167. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/matrixmult3.cpp
 168. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/dbl_nbody_worker.h
 169. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/dbl_nbody_kernel.cpp
 170. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/dbl_nbody.cpp
 171. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/CMakeLists.txt
 172. A    calpp/tags/calpp-0.85
 173. A    calpp/tags/calpp-0.85/include
 174. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal
 175. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il
 176. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
 177. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_math.hpp
 178. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
 179. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
 180. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
 181. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_rv7xx.hpp
 182. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
 183. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math
 184. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
 185. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_math_basic.hpp
 186. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
 187. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
 188. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
 189. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
 190. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_source.hpp
 191. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
 192. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
 193. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_types.hpp
 194. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
 195. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
 196. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
 197. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
 198. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
 199. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_math.hpp
 200. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_flat2d.hpp
 201. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
 202. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
 203. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il.hpp
 204. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
 205. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/cal.hpp
 206. A    calpp/tags/calpp-0.85/TODO
 207. A    calpp/tags/calpp-0.85/ChangeLog
 208. A    calpp/tags/calpp-0.85/COPYING
 209. A    calpp/tags/calpp-0.85/CMakeLists.txt
 210. A    calpp/tags/calpp-0.85/README
 211. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples
 212. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/matrixmult.cpp
 213. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/coalescingtest.cpp
 214. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/peekflops.cpp
 215. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/vectorquantization.cpp
 216. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/CMakeLists.txt
 217. A    calpp/tags/calpp-0.86
 218. A    calpp/tags/calpp-0.86/include
 219. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal
 220. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il
 221. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
 222. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_math.hpp
 223. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
 224. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
 225. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
 226. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_rv7xx.hpp
 227. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
 228. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math
 229. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
 230. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_math_basic.hpp
 231. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
 232. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
 233. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
 234. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
 235. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_source.hpp
 236. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
 237. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
 238. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_types.hpp
 239. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
 240. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
 241. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
 242. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
 243. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
 244. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_math.hpp
 245. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_flat2d.hpp
 246. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
 247. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
 248. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il.hpp
 249. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
 250. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/cal.hpp
 251. A    calpp/tags/calpp-0.86/TODO
 252. A    calpp/tags/calpp-0.86/ChangeLog
 253. A    calpp/tags/calpp-0.86/COPYING
 254. A    calpp/tags/calpp-0.86/CMakeLists.txt
 255. A    calpp/tags/calpp-0.86/README
 256. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples
 257. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/matrixmult.cpp
 258. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/coalescingtest.cpp
 259. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/peekflops.cpp
 260. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/vectorquantization.cpp
 261. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/CMakeLists.txt
 262. A    calpp/tags/calpp-0.87
 263. A    calpp/tags/calpp-0.87/include
 264. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal
 265. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il
 266. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
 267. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_math.hpp
 268. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
 269. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
 270. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
 271. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_rv7xx.hpp
 272. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
 273. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math
 274. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
 275. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_math_basic.hpp
 276. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
 277. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
 278. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
 279. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
 280. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_source.hpp
 281. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
 282. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
 283. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_types.hpp
 284. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
 285. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
 286. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
 287. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
 288. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
 289. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_math.hpp
 290. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_flat2d.hpp
 291. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
 292. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
 293. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il.hpp
 294. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
 295. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/cal.hpp
 296. A    calpp/tags/calpp-0.87/TODO
 297. A    calpp/tags/calpp-0.87/ChangeLog
 298. A    calpp/tags/calpp-0.87/COPYING
 299. A    calpp/tags/calpp-0.87/CMakeLists.txt
 300. A    calpp/tags/calpp-0.87/README
 301. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples
 302. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/nbody_worker.cpp
 303. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/matrixmult.cpp
 304. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/coalescingtest.cpp
 305. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/peekflops.cpp
 306. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/nbody_worker.h
 307. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/vectorquantization.cpp
 308. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/nbody.cpp
 309. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/nbody_kernel.cpp
 310. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/CMakeLists.txt
 311. Checked out revision 91.
 312. root@bt:~# cd calpp/trunk
 313. You have new mail in /var/mail/root
 314. root@bt:~/calpp/trunk# cmake
 315. cmake version 2.8.1
 316. Usage
 317.  
 318.   cmake [options] <path-to-source>
 319.   cmake [options] <path-to-existing-build>
 320.  
 321. Options
 322.   -C <initial-cache>          = Pre-load a script to populate the cache.
 323.   -D <var>:<type>=<value>     = Create a cmake cache entry.
 324.   -U <globbing_expr>          = Remove matching entries from CMake cache.
 325.   -G <generator-name>         = Specify a makefile generator.
 326.   -Wno-dev                    = Suppress developer warnings.
 327.   -Wdev                       = Enable developer warnings.
 328.   -E                          = CMake command mode.
 329.   -i                          = Run in wizard mode.
 330.   -L[A][H]                    = List non-advanced cached variables.
 331.   --build <dir>               = Build a CMake-generated project binary tree.
 332.   -N                          = View mode only.
 333.   -P <file>                   = Process script mode.
 334.   --graphviz=[file]           = Generate graphviz of dependencies.
 335.   --system-information [file] = Dump information about this system.
 336.   --debug-trycompile          = Do not delete the try compile directories..
 337.   --debug-output              = Put cmake in a debug mode.
 338.   --trace                     = Put cmake in trace mode.
 339.   --help-command cmd [file]   = Print help for a single command and exit.
 340.   --help-command-list [file]  = List available listfile commands and exit.
 341.   --help-commands [file]      = Print help for all commands and exit.
 342.   --help-compatcommands [file]= Print help for compatibility commands.
 343.   --help-module module [file] = Print help for a single module and exit.
 344.   --help-module-list [file]   = List available modules and exit.
 345.   --help-modules [file]       = Print help for all modules and exit.
 346.   --help-custom-modules [file]= Print help for all custom modules and exit.
 347.   --help-policy cmp [file]    = Print help for a single policy and exit.
 348.   --help-policies [file]      = Print help for all policies and exit.
 349.   --help-property prop [file] = Print help for a single property and exit.
 350.   --help-property-list [file] = List available properties and exit.
 351.   --help-properties [file]    = Print help for all properties and exit.
 352.   --help-variable var [file]  = Print help for a single variable and exit.
 353.   --help-variable-list [file] = List documented variables and exit.
 354.   --help-variables [file]     = Print help for all variables and exit.
 355.   --copyright [file]          = Print the CMake copyright and exit.
 356.   --help                      = Print usage information and exit.
 357.   --help-full [file]          = Print full help and exit.
 358.   --help-html [file]          = Print full help in HTML format.
 359.   --help-man [file]           = Print full help as a UNIX man page and exit.
 360.   --version [file]            = Show program name/version banner and exit.
 361.  
 362. Generators
 363.  
 364. The following generators are available on this platform:
 365.   Unix Makefiles              = Generates standard UNIX makefiles.
 366.   CodeBlocks - Unix Makefiles = Generates CodeBlocks project files.
 367.   Eclipse CDT4 - Unix Makefiles
 368.                               = Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
 369.   KDevelop3                   = Generates KDevelop 3 project files.
 370.   KDevelop3 - Unix Makefiles  = Generates KDevelop 3 project files.
 371.  
 372. root@bt:~/calpp/trunk# make
 373. make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
 374. root@bt:~/calpp/trunk#
RAW Paste Data
Top