Advertisement
Pfffu

Untitled

Aug 19th, 2022
584
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Lua 49.80 KB | None | 0 0
 1. -- Decrypt by @BydzNS
 2.  
 3. goto Skip_Trash
 4.   if (gg.prompt({
 5.     "Aɴᴏɴʏᴍᴏᴜs  [0 ; 70] "
 6.   }, nil, {"number"}) or {""})[1] ~= "70" then
 7.     while true do
 8.       gg.alert("⚠️ WRONG PASSWORD ⚠️")
 9.       gg.copyText("Aɴᴏɴʏᴍᴏᴜs")
 10.       os.exit()
 11.     end
 12.   end
 13.   if os.date("%Y%m%d") >= "20300620" then
 14.     gg.alert("⚠️ This script has expired!")
 15.     return
 16.   end
 17.   ::Skip_Trash::
 18.   gg.alert("🔰Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ Tᴏ Mʏ Sᴄʀɪᴘᴛ🔰")
 19.   gg.alert("═══क════ ⊹⊱✫⊰⊹ ════क═══\n        Sᴜsʙsᴄʀɪʙᴇ Mʏ Cʜᴀɴɴᴇʟ \n═══क════ ⊹⊱✫⊰⊹ ════क═══")
 20.   gg.alert("═══क════ ⊹⊱✫⊰⊹ ════क═══\n   Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ Aɴᴏɴʏᴍᴏᴜs Sᴄʀɪᴘᴛ\n═══क════ ⊹⊱✫⊰⊹ ════क═══\nSᴄʀɪᴘᴛ AɴᴛɪBᴀɴ ᴠ1.21 100% Sᴀғᴇ\nPʟᴀʏ 1ᴠs4 DᴏɴT Kɪʟʟ Aʟʟ Kᴇᴇᴘ1\nFᴏʀ Sᴀғᴇ Fʀᴏᴍ Rᴇᴘᴏʀᴛ 🤣🤣\n🔥: Oᴘᴇɴ Sᴄʀɪᴘᴛ Iɴ LᴏɢɪɴPᴀɢᴇ")
 21.   gg.toast("✔️Aɴᴏɴʏᴍᴏᴜs✔️")
 22.   gg.setVisible(true)
 23.   os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/files/reportnew.db")
 24.   os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/cache")
 25.   os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/files/ymrtc_log.txt")
 26.   os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/cache")
 27.   gg.alert("➠   FREE FIRE ALL VERSIONS\n\n➠   I RECOMMEND THIS SCRIPT 🎯")
 28.   gg.sleep(1000)
 29.   gg.toast("▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒10%")
 30.   gg.sleep(200)
 31.   gg.toast("▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒20%")
 32.   gg.sleep(200)
 33.   gg.toast("▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒30%")
 34.   gg.sleep(200)
 35.   gg.toast("▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒40%")
 36.   gg.sleep(200)
 37.   gg.toast("▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒50%")
 38.   gg.sleep(200)
 39.   gg.toast("▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒60%")
 40.   gg.sleep(200)
 41.   gg.toast("▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒70%")
 42.   gg.sleep(200)
 43.   gg.toast("▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒80%")
 44.   gg.sleep(200)
 45.   gg.toast("▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒90%")
 46.   gg.sleep(200)
 47.   gg.toast("▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓100%")
 48.   gg.sleep(600)
 49.   gg.alert("🎯 welcome to my script🎯")
 50.   gg.toast("ANTIBAN ATIVADO")
 51.   gg.sleep("880")
 52.   gg.toast("🌹CHEATS ATIVADO🌹")
 53.   gg.sleep("900")
 54.   gg.toast("🌹 MODO ANÔNIMOS🌹")
 55.   function HOME()
 56.     MENU = gg.choice({
 57.       "MENU EMOTES",
 58.       "MENU AVATAR",
 59.       "MENU GUN SKIN",
 60.       "MENU FISTSKIN",
 61.       "MENU DRESS",
 62.       "MENU GUILD",
 63.       "🛑 Exɪᴛ  Sᴄʀɪᴘᴛ 🛑"
 64.     }, nil, os.date("⌨ CRIADOR REMODS \n SCRIPT VIP\n\n╔─━━━━░░  ━ ░░━━━━─╗\n PRAKASH SHRISHA\n╚─━━━━░░  ━ ░░━━━━─╝", nil, nil, nil))
 65.     gg.toast("PRAKASH SHRISHA")
 66.     if MENU == nil then
 67.     else
 68.       if MENU == 1 then
 69.         MENU1()
 70.       end
 71.       if MENU == 2 then
 72.         MENU2()
 73.       end
 74.       if MENU == 3 then
 75.         MENU3()
 76.       end
 77.       if MENU == 4 then
 78.         MENU4()
 79.       end
 80.       if MENU == 5 then
 81.         MENU5()
 82.       end
 83.       if MENU == 6 then
 84.         MENU6()
 85.       end
 86.       if MENU == 7 then
 87.         LOBBY()
 88.       end
 89.     end
 90.     LuaLibraryTool = -1
 91.   end
 92.  
 93.   function MENU1()
 94.     VIP = gg.choice({
 95.       "ᴇᴠᴏ ᴜᴍᴘ",
 96.       "ᴇᴠᴏ ᴍ10",
 97.       "ᴄᴏʙʀᴀ",
 98.       "ᴛʜʀᴏɴᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 99.       "ᴘᴀɴ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 100.       "ᴇᴠᴏ ᴀᴋ",
 101.       "ᴄᴏʙʀᴀ ᴍᴘ40 ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 102.       "ᴇᴠᴏ sᴄᴀʀ",
 103.       "ғʟᴀɢ  ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 104.       "ʟᴏᴠᴇ  ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 105.       "ᴋᴜɴɢғᴜ ᴛɪɢᴇʀs ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 106.       "ʙᴜᴛɴᴛ ʙʙǫ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 107.       "ᴄʀᴇᴇᴅ sʟᴀʏ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 108.       "ʟᴇᴀᴘ ᴏғ ғᴀɪʟ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 109.       "ʀᴏᴄᴋ ᴘᴀᴘᴇʀ sᴄɪssᴏʀs ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 110.       "ᴘᴏssᴇssᴇᴅ ᴡᴀʀʀɪᴏʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 111.       "ʜᴀʟᴏ ᴏғ ᴍᴜsɪᴄ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 112.       "ᴄᴀʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 113.       "ᴇᴠᴏ xᴍ8",
 114.       "sɪᴄᴋ ᴍᴏᴠᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 115.       "ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴋɪᴄᴋ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 116.       "ᴅʀɪʙʟᴇ ᴋɪɴɢ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 117.       "ʙᴀᴛᴛʟᴇ ɪɴ sᴛʏʟᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 118.       "ᴄᴏʙʀᴀ ʙɪᴋᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 119.       "ʟᴏʟ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 120.       "ʀᴏsᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 121.       "ᴘᴜsʜ ᴜᴘ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 122.       "ᴠʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 123.       "ғɪsᴛ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 124.       "ᴛʀᴏᴘʜʏ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 125.       "ɢᴜɪᴛᴀʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 126.       "ʟᴀᴢᴇʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 127.       " ᴛᴇᴀ ᴛɪᴍᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 128.       "sʜᴏᴏᴛ ᴅᴀɴᴄᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 129.       "ᴘᴏᴡᴇʀ ᴏғ ᴍᴏɴᴇʏ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 130.       "ɪ ᴀᴍ ʀɪᴄʜ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 131.       "ᴍᴀᴄʟᴇʀɴ ᴄᴀʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 132.       "sᴍᴏᴏᴛʜ sᴡᴀʏ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 133.       "ᴡᴀɢɢᴏʀ ᴡᴀᴠᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 134.       "ɴᴜᴍʙᴇʀ 1 ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 135.       "ʜᴇᴀʀᴛ ʙʀᴏᴋᴇɴ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 136.       "ʀᴀᴘ sᴡᴀɢ ᴇᴍᴏᴛᴇ",
 137.       "BACK"
 138.     }, nil, "━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━\n   💻 CREADA POR PRAKASH SHRISHA\n━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━︎")
 139.     gg.toast("PRAKASH SHRISHA")
 140.     if VIP == nil then
 141.     else
 142.       if VIP == 1 then
 143.         VIP1()
 144.       end
 145.       if VIP == 2 then
 146.         VIP2()
 147.       end
 148.       if VIP == 3 then
 149.         VIP3()
 150.       end
 151.       if VIP == 4 then
 152.         VIP4()
 153.       end
 154.       if VIP == 5 then
 155.         VIP5()
 156.       end
 157.       if VIP == 6 then
 158.         VIP6()
 159.       end
 160.       if VIP == 7 then
 161.         VIP7()
 162.       end
 163.       if VIP == 8 then
 164.         VIP8()
 165.       end
 166.       if VIP == 9 then
 167.         VIP9()
 168.       end
 169.       if VIP == 10 then
 170.         VIP10()
 171.       end
 172.       if VIP == 11 then
 173.         VIP11()
 174.       end
 175.       if VIP == 12 then
 176.         VIP12()
 177.       end
 178.       if VIP == 13 then
 179.         VIP13()
 180.       end
 181.       if VIP == 14 then
 182.         VIP14()
 183.       end
 184.       if VIP == 15 then
 185.         VIP15()
 186.       end
 187.       if VIP == 16 then
 188.         VIP16()
 189.       end
 190.       if VIP == 17 then
 191.         VIP17()
 192.       end
 193.       if VIP == 18 then
 194.         VIP18()
 195.       end
 196.       if VIP == 19 then
 197.         VIP19()
 198.       end
 199.       if VIP == 20 then
 200.         VIP20()
 201.       end
 202.       if VIP == 21 then
 203.         VIP21()
 204.       end
 205.       if VIP == 22 then
 206.         VIP22()
 207.       end
 208.       if VIP == 23 then
 209.         VIP23()
 210.       end
 211.       if VIP == 24 then
 212.         VIP24()
 213.       end
 214.       if VIP == 25 then
 215.         VIP25()
 216.       end
 217.       if VIP == 26 then
 218.         VIP26()
 219.       end
 220.       if VIP == 27 then
 221.         VIP27()
 222.       end
 223.       if VIP == 28 then
 224.         VIP28()
 225.       end
 226.       if VIP == 29 then
 227.         VIP29()
 228.       end
 229.       if VIP == 30 then
 230.         VIP30()
 231.       end
 232.       if VIP == 31 then
 233.         VIP31()
 234.       end
 235.       if VIP == 32 then
 236.         VIP32()
 237.       end
 238.       if VIP == 33 then
 239.         VIP33()
 240.       end
 241.       if VIP == 34 then
 242.         VIP34()
 243.       end
 244.       if VIP == 35 then
 245.         VIP35()
 246.       end
 247.       if VIP == 36 then
 248.         VIP36()
 249.       end
 250.       if VIP == 37 then
 251.         VIP37()
 252.       end
 253.       if VIP == 38 then
 254.         VIP38()
 255.       end
 256.       if VIP == 39 then
 257.         VIP39()
 258.       end
 259.       if VIP == 40 then
 260.         VIP40()
 261.       end
 262.       if VIP == 41 then
 263.         VIP41()
 264.       end
 265.       if VIP == 42 then
 266.         VIP42()
 267.       end
 268.       if VIP == 43 then
 269.         HOME()
 270.       end
 271.     end
 272.     LuaLibraryTool = -1
 273.   end
 274.  
 275.   function VIP1()
 276.     gg.clearResults()
 277.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 278.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 279.     gg.getResults(1000)
 280.     gg.editAll("909,000,098", gg.TYPE_DWORD)
 281.     gg.clearResults()
 282.     gg.toast("✅ᴜᴍᴘ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 283.   end
 284.  
 285.   function VIP2()
 286.     gg.clearResults()
 287.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 288.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 289.     gg.getResults(1000)
 290.     gg.editAll("909,000,081", gg.TYPE_DWORD)
 291.     gg.clearResults()
 292.     gg.toast("✅ᴍ10 ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 293.   end
 294.  
 295.   function VIP3()
 296.     gg.clearResults()
 297.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 298.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 299.     gg.getResults(1000)
 300.     gg.editAll("909,000,071", gg.TYPE_DWORD)
 301.     gg.clearResults()
 302.     gg.toast("✅ᴄᴏʙʀᴀ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 303.   end
 304.  
 305.   function VIP4()
 306.     gg.clearResults()
 307.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 308.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 309.     gg.getResults(1000)
 310.     gg.editAll("909,000,014", gg.TYPE_DWORD)
 311.     gg.clearResults()
 312.     gg.toast("✅ᴛʜʀᴏɴᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 313.   end
 314.  
 315.   function VIP5()
 316.     gg.clearResults()
 317.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 318.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 319.     gg.getResults(1000)
 320.     gg.editAll("909,000,091", gg.TYPE_DWORD)
 321.     gg.clearResults()
 322.     gg.toast("✅ᴘᴀɴ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 323.   end
 324.  
 325.   function VIP6()
 326.     gg.clearResults()
 327.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 328.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 329.     gg.getResults(1000)
 330.     gg.editAll("909,000,063", gg.TYPE_DWORD)
 331.     gg.clearResults()
 332.     gg.toast("✅ᴇᴠᴏ ᴀᴋ ᴏɴ✅")
 333.   end
 334.  
 335.   function VIP7()
 336.     gg.clearResults()
 337.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 338.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 339.     gg.getResults(1000)
 340.     gg.editAll("909,000,075", gg.TYPE_DWORD)
 341.     gg.clearResults()
 342.     gg.toast("✅ᴄᴏʙʀᴀ ᴍᴘ40 ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 343.   end
 344.  
 345.   function VIP8()
 346.     gg.clearResults()
 347.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 348.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 349.     gg.getResults(1000)
 350.     gg.editAll("909,000,068", gg.TYPE_DWORD)
 351.     gg.clearResults()
 352.     gg.toast("✅ᴇᴠᴏ sᴄᴀʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 353.   end
 354.  
 355.   function VIP9()
 356.     gg.clearResults()
 357.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 358.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 359.     gg.getResults(1000)
 360.     gg.editAll("909,000,034", gg.TYPE_DWORD)
 361.     gg.clearResults()
 362.     gg.toast("✅ғʟᴀɢ  ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 363.   end
 364.  
 365.   function VIP10()
 366.     gg.clearResults()
 367.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 368.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 369.     gg.getResults(1000)
 370.     gg.editAll("909,000,045", gg.TYPE_DWORD)
 371.     gg.clearResults()
 372.     gg.toast("✅ʟᴏᴠᴇ  ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 373.   end
 374.  
 375.   function VIP11()
 376.     gg.clearResults()
 377.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 378.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 379.     gg.getResults(1000)
 380.     gg.editAll("909,000,144", gg.TYPE_DWORD)
 381.     gg.clearResults()
 382.     gg.toast("✅ᴋᴜɴɢғᴜ ᴛɪɢᴇʀs ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 383.   end
 384.  
 385.   function VIP12()
 386.     gg.clearResults()
 387.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 388.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 389.     gg.getResults(1000)
 390.     gg.editAll("909,000,138", gg.TYPE_DWORD)
 391.     gg.clearResults()
 392.     gg.toast("✅ʙᴜᴛɴᴛ ʙʙǫ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 393.   end
 394.  
 395.   function VIP13()
 396.     gg.clearResults()
 397.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 398.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 399.     gg.getResults(1000)
 400.     gg.editAll("909,000,140", gg.TYPE_DWORD)
 401.     gg.clearResults()
 402.     gg.toast("✅ᴄʀᴇᴇᴅ sʟᴀʏ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 403.   end
 404.  
 405.   function VIP14()
 406.     gg.clearResults()
 407.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 408.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 409.     gg.getResults(1000)
 410.     gg.editAll("909,000,141", gg.TYPE_DWORD)
 411.     gg.clearResults()
 412.     gg.toast("✅ʟᴇᴀᴘ ᴏғ ғᴀɪʟ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 413.   end
 414.  
 415.   function VIP15()
 416.     gg.clearResults()
 417.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 418.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 419.     gg.getResults(1000)
 420.     gg.editAll("909,000,135", gg.TYPE_DWORD)
 421.     gg.clearResults()
 422.     gg.toast("✅ʀᴏᴄᴋ ᴘᴀᴘᴇʀ sᴄɪssᴏʀs ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 423.   end
 424.  
 425.   function VIP16()
 426.     gg.clearResults()
 427.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 428.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 429.     gg.getResults(1000)
 430.     gg.editAll("909,000,145", gg.TYPE_DWORD)
 431.     gg.clearResults()
 432.     gg.toast("✅ᴘᴏssᴇssᴇᴅ ᴡᴀʀʀɪᴏʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 433.   end
 434.  
 435.   function VIP17()
 436.     gg.clearResults()
 437.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 438.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 439.     gg.getResults(1000)
 440.     gg.editAll("909,000,137", gg.TYPE_DWORD)
 441.     gg.clearResults()
 442.     gg.toast("ʜᴀʟᴏ ᴏғ ᴍᴜsɪᴄ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 443.   end
 444.  
 445.   function VIP18()
 446.     gg.clearResults()
 447.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 448.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 449.     gg.getResults(1000)
 450.     gg.editAll("909,000,039", gg.TYPE_DWORD)
 451.     gg.clearResults()
 452.     gg.toast("✅ᴄᴀʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 453.   end
 454.  
 455.   function VIP19()
 456.     gg.clearResults()
 457.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 458.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 459.     gg.getResults(1000)
 460.     gg.editAll("909,000,085", gg.TYPE_DWORD)
 461.     gg.clearResults()
 462.     gg.toast("✅ᴇᴠᴏ xᴍ8 ᴏɴ✅")
 463.   end
 464.  
 465.   function VIP20()
 466.     gg.clearResults()
 467.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 468.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 469.     gg.getResults(1000)
 470.     gg.editAll("909,000,125", gg.TYPE_DWORD)
 471.     gg.clearResults()
 472.     gg.toast("✅sɪᴄᴋ ᴍᴏᴠᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 473.   end
 474.  
 475.   function VIP21()
 476.     gg.clearResults()
 477.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 478.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 479.     gg.getResults(1000)
 480.     gg.editAll("909,000,124", gg.TYPE_DWORD)
 481.     gg.clearResults()
 482.     gg.toast("✅ɢᴏʟᴅᴇɴ ᴋɪᴄᴋ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 483.   end
 484.  
 485.   function VIP22()
 486.     gg.clearResults()
 487.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 488.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 489.     gg.getResults(1000)
 490.     gg.editAll("909,000,121", gg.TYPE_DWORD)
 491.     gg.clearResults()
 492.     gg.toast("✅ᴅʀɪʙʟᴇ ᴋɪɴɢ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 493.   end
 494.  
 495.   function VIP23()
 496.     gg.clearResults()
 497.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 498.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 499.     gg.getResults(1000)
 500.     gg.editAll("909,000,127", gg.TYPE_DWORD)
 501.     gg.clearResults()
 502.     gg.toast("✅ʙᴀᴛᴛʟᴇ ɪɴ sᴛʏʟᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 503.   end
 504.  
 505.   function VIP24()
 506.     gg.clearResults()
 507.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 508.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 509.     gg.getResults(1000)
 510.     gg.editAll("909,000,074", gg.TYPE_DWORD)
 511.     gg.clearResults()
 512.     gg.toast("✅ᴄᴏʙʀᴀ ʙɪᴋᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 513.   end
 514.  
 515.   function VIP25()
 516.     gg.clearResults()
 517.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 518.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 519.     gg.getResults(1000)
 520.     gg.editAll("909,000,002", gg.TYPE_DWORD)
 521.     gg.clearResults()
 522.     gg.toast("✅ʟᴏʟ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 523.   end
 524.  
 525.   function VIP26()
 526.     gg.clearResults()
 527.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 528.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 529.     gg.getResults(1000)
 530.     gg.editAll("909,000,010", gg.TYPE_DWORD)
 531.     gg.clearResults()
 532.     gg.toast("✅ʀᴏsᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 533.   end
 534.  
 535.   function VIP27()
 536.     gg.clearResults()
 537.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 538.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 539.     gg.getResults(1000)
 540.     gg.editAll("909,000,012", gg.TYPE_DWORD)
 541.     gg.clearResults()
 542.     gg.toast("✅ᴘᴜsʜ ᴜᴘ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 543.   end
 544.  
 545.   function VIP28()
 546.     gg.clearResults()
 547.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 548.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 549.     gg.getResults(1000)
 550.     gg.editAll("909,000,136", gg.TYPE_DWORD)
 551.     gg.clearResults()
 552.     gg.toast("✅ᴠʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 553.   end
 554.  
 555.   function VIP29()
 556.     gg.clearResults()
 557.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 558.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 559.     gg.getResults(1000)
 560.     gg.editAll("909,000,133", gg.TYPE_DWORD)
 561.     gg.clearResults()
 562.     gg.toast("✅ғɪsᴛ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 563.   end
 564.  
 565.   function VIP30()
 566.     gg.clearResults()
 567.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 568.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 569.     gg.getResults(1000)
 570.     gg.editAll("909,000,087", gg.TYPE_DWORD)
 571.     gg.clearResults()
 572.     gg.toast("✅ᴛʀᴏᴘʜʏ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 573.   end
 574.  
 575.   function VIP31()
 576.     gg.clearResults()
 577.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 578.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 579.     gg.getResults(1000)
 580.     gg.editAll("909,000,096", gg.TYPE_DWORD)
 581.     gg.clearResults()
 582.     gg.toast("✅ɢᴜɪᴛᴀʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 583.   end
 584.  
 585.   function VIP32()
 586.     gg.clearResults()
 587.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 588.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 589.     gg.getResults(1000)
 590.     gg.editAll("909,000,094", gg.TYPE_DWORD)
 591.     gg.clearResults()
 592.     gg.toast("✅ʟᴀsᴇʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 593.   end
 594.  
 595.   function VIP33()
 596.     gg.clearResults()
 597.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 598.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 599.     gg.getResults(1000)
 600.     gg.editAll("909,000,046", gg.TYPE_DWORD)
 601.     gg.clearResults()
 602.     gg.toast("✅ᴛᴇᴀ ᴛɪᴍᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 603.   end
 604.  
 605.   function VIP34()
 606.     gg.clearResults()
 607.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 608.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 609.     gg.getResults(1000)
 610.     gg.editAll("909,000,008", gg.TYPE_DWORD)
 611.     gg.clearResults()
 612.     gg.toast("✅sʜᴏᴏᴛ ᴅᴀɴᴄᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 613.   end
 614.  
 615.   function VIP35()
 616.     gg.clearResults()
 617.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 618.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 619.     gg.getResults(1000)
 620.     gg.editAll("909,000,038", gg.TYPE_DWORD)
 621.     gg.clearResults()
 622.     gg.toast("✅ᴘᴏᴡᴇʀ ᴏғ ᴍᴏɴᴇʏ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 623.   end
 624.  
 625.   function VIP36()
 626.     gg.clearResults()
 627.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 628.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 629.     gg.getResults(1000)
 630.     gg.editAll("90;=m��\003gi�\\X\aa", gg.TYPE_DWORD)
 631.     gg.clearResults()
 632.     gg.toast("✅ɪ ᴀᴍ ʀɪᴄʜ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅ ")
 633.   end
 634.  
 635.   function VIP37()
 636.     gg.clearResults()
 637.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 638.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 639.     gg.getResults(1000)
 640.     gg.editAll("909,000,088", gg.TYPE_DWORD)
 641.     gg.clearResults()
 642.     gg.toast("✅ᴍᴀᴄʟᴇʀɴ ᴄᴀʀ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅ ")
 643.   end
 644.  
 645.   function VIP38()
 646.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 647.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 648.     gg.getResults("1000")
 649.     gg.editAll("909000131", gg.TYPE_DWORD)
 650.     gg.clearResults()
 651.     gg.toast("✅sᴍᴏᴏᴛʜ sᴡᴀʏ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 652.   end
 653.  
 654.   function VIP39()
 655.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 656.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 657.     gg.getResults("1000")
 658.     gg.editAll("909000095", gg.TYPE_DWORD)
 659.     gg.clearResults()
 660.     gg.toast("✅ᴡᴀɢɢᴏʀ ᴡᴀᴠᴇ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 661.   end
 662.  
 663.   function VIP40()
 664.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 665.     gg.searchNumber("909,000,000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 666.     gg.getResults("1000")
 667.     gg.editAll("909000132", gg.TYPE_DWORD)
 668.     gg.clearResults()
 669.     gg.toast("✅ɴᴜᴍʙᴇʀ 1 ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 670.   end
 671.  
 672.   function VIP41()
 673.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 674.     gg.searchNumber("909000000~909000130", gg.TYPE_DWORD)
 675.     gg.getResults("1000")
 676.     gg.editAll("909000134", gg.TYPE_DWORD)
 677.     gg.clearResults()
 678.     gg.toast("✅ʜᴇᴀʀᴛ ʙʀᴏᴋᴇɴ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 679.   end
 680.  
 681.   function VIP42()
 682.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 683.     gg.searchNumber("909000000~909000160", gg.TYPE_DWORD)
 684.     gg.getResults("1000")
 685.     gg.editAll("909000126", gg.TYPE_DWORD)
 686.     gg.clearResults()
 687.     gg.toast("✅ʀᴀᴘ sᴡᴀɢ ᴇᴍᴏᴛᴇ ᴏɴ✅")
 688.   end
 689.  
 690.   function MENU2()
 691.     AVATAR = gg.choice({
 692.       "3rd AVATER",
 693.       "2nd AVATER",
 694.       "GRAND MASTER AVATER",
 695.       "ANGLIC AVATER",
 696.       "BRAZIL AVATER",
 697.       "AVATER UPCOMING",
 698.       "GHOST AVATER",
 699.       "PUMPKIN AVATER",
 700.       "PIRET AVATER",
 701.       "AVATER HEROIC",
 702.       "AVATER FOX",
 703.       "AVATER MAX",
 704.       "BACK"
 705.     }, nil, "━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━\n   💻 CRIADA POR SURAJ BHAI\n━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━︎")
 706.     gg.toast("SHRISHA")
 707.     if AVATAR == nil then
 708.     else
 709.       if AVATAR == 1 then
 710.         B1()
 711.       end
 712.       if AVATAR == 2 then
 713.         B2()
 714.       end
 715.       if AVATAR == 3 then
 716.         B3()
 717.       end
 718.       if AVATAR == 4 then
 719.         B4()
 720.       end
 721.       if AVATAR == 5 then
 722.         B5()
 723.       end
 724.       if AVATAR == 6 then
 725.         B6()
 726.       end
 727.       if AVATAR == 7 then
 728.         B7()
 729.       end
 730.       if AVATAR == 8 then
 731.         B8()
 732.       end
 733.       if AVATAR == 8 then
 734.         B8()
 735.       end
 736.       if AVATAR == 9 then
 737.         B9()
 738.       end
 739.       if AVATAR == 10 then
 740.         B10()
 741.       end
 742.       if AVATAR == 11 then
 743.         B11()
 744.       end
 745.       if AVATAR == 12 then
 746.         B12()
 747.       end
 748.       if AVATAR == 13 then
 749.         HOME()
 750.       end
 751.     end
 752.     LuaLibraryTool = -1
 753.   end
 754.  
 755.   function B1()
 756.     gg.clearResults()
 757.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 758.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 759.     gg.getResults(100000)
 760.     gg.editAll("902000209", gg.TYPE_DWORD)
 761.     gg.clearResults()
 762.     gg.toast("AVATER 3nd✓")
 763.   end
 764.  
 765.   function B2()
 766.     gg.clearResults()
 767.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 768.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 769.     gg.getResults(100000)
 770.     gg.editAll("902000208", gg.TYPE_DWORD)
 771.     gg.clearResults()
 772.     gg.toast("AVATER 2nd✓")
 773.   end
 774.  
 775.   function B3()
 776.     gg.clearResults()
 777.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 778.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 779.     gg.getResults(100000)
 780.     gg.editAll("902000363", gg.TYPE_DWORD)
 781.     gg.clearResults()
 782.     gg.toast("AVATER GRAND MASTER✓")
 783.   end
 784.  
 785.   function B4()
 786.     gg.clearResults()
 787.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 788.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 789.     gg.getResults(100000)
 790.     gg.editAll("902000306", gg.TYPE_DWORD)
 791.     gg.clearResults()
 792.     gg.toast("AVATER ANGLIC")
 793.   end
 794.  
 795.   function B5()
 796.     gg.clearResults()
 797.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 798.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 799.     gg.getResults(100000)
 800.     gg.editAll("902000087", gg.TYPE_DWORD)
 801.     gg.clearResults()
 802.     gg.toast("AVATER BRAZIL")
 803.   end
 804.  
 805.   function B6()
 806.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 807.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 808.     gg.getResults(100000)
 809.     gg.editAll("902000152", gg.TYPE_DWORD)
 810.     gg.clearResults()
 811.     gg.toast("AVATER UPCOMING")
 812.   end
 813.  
 814.   function B7()
 815.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 816.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 817.     gg.getResults(100000)
 818.     gg.editAll("902000101", gg.TYPE_DWORD)
 819.     gg.clearResults()
 820.     gg.toast("AVATER GHOST")
 821.   end
 822.  
 823.   function B8()
 824.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 825.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 826.     gg.getResults(100000)
 827.     gg.editAll("902000099", gg.TYPE_DWORD)
 828.     gg.clearResults()
 829.     gg.toast("AVATER PUMPKIN")
 830.   end
 831.  
 832.   function B9()
 833.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 834.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 835.     gg.getResults(100000)
 836.     gg.editAll("902000314", gg.TYPE_DWORD)
 837.     gg.clearResults()
 838.     gg.toast("AVATER PIRET")
 839.   end
 840.  
 841.   function B10()
 842.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 843.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 844.     gg.getResults(100000)
 845.     gg.editAll("902000333", gg.TYPE_DWORD)
 846.     gg.clearResults()
 847.     gg.toast("AVATER HIROIC")
 848.   end
 849.  
 850.   function B11()
 851.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 852.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 853.     gg.getResults(100000)
 854.     gg.editAll("902000334", gg.TYPE_DWORD)
 855.     gg.clearResults()
 856.     gg.toast("AVATER FOX")
 857.   end
 858.  
 859.   function B12()
 860.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 861.     gg.searchNumber("902000004~902000400", gg.TYPE_DWORD)
 862.     gg.getResults(100000)
 863.     gg.editAll("902000338", gg.TYPE_DWORD)
 864.     gg.clearResults()
 865.     gg.toast("AVATER MAX")
 866.   end
 867.  
 868.   function MENU3()
 869.     GUNS = gg.choice({
 870.       "EVO AK47 GUN",
 871.       "EVO XM8 GUN",
 872.       "EVO UMP GUN",
 873.       "EVO SCAR GUN",
 874.       "EVO M1014 GUN",
 875.       "INCUBATOR AN94 GUN",
 876.       "INCUBATOR 2nd AN94 GUN",
 877.       "BACK"
 878.     }, nil, "━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━\n   💻 CRIADA POR PRAKASH SHRISHA\n━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━︎")
 879.     gg.toast("PRAKASH SHRISHA")
 880.     if GUNS == nil then
 881.     else
 882.       if GUNS == 1 then
 883.         A1()
 884.       end
 885.       if GUNS == 2 then
 886.         A2()
 887.       end
 888.       if GUNS == 3 then
 889.         A3()
 890.       end
 891.       if GUNS == 4 then
 892.         A4()
 893.       end
 894.       if GUNS == 5 then
 895.         A5()
 896.       end
 897.       if GUNS == 6 then
 898.         A6()
 899.       end
 900.       if GUNS == 7 then
 901.         HOME()
 902.       end
 903.     end
 904.     LuaLibraryTool = -1
 905.   end
 906.  
 907.   function A1()
 908.     gg.clearResults()
 909.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 910.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 911.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 912.     gg.getResults(100000)
 913.     gg.editAll("907292407", gg.TYPE_QWORD)
 914.     gg.clearResults()
 915.     gg.toast(" EVO AK ON ✓")
 916.   end
 917.  
 918.   function A2()
 919.     gg.clearResults()
 920.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 921.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 922.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 923.     gg.getResults(100000)
 924.     gg.editAll("907192807", gg.TYPE_QWORD)
 925.     gg.clearResults()
 926.     gg.toast(" EVO XM8 ON ✓")
 927.   end
 928.  
 929.   function A3()
 930.     gg.clearResults()
 931.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 932.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 933.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 934.     gg.getResults(100000)
 935.     gg.editAll("907193007", gg.TYPE_QWORD)
 936.     gg.clearResults()
 937.     gg.toast(" EVO UMP ON ✓")
 938.   end
 939.  
 940.   function A4()
 941.     gg.clearResults()
 942.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 943.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 944.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 945.     gg.getResults(100000)
 946.     gg.editAll("907292507", gg.TYPE_QWORD)
 947.     gg.clearResults()
 948.     gg.toast(" EVO SCAR ON ✓")
 949.   end
 950.  
 951.   function A5()
 952.     gg.clearResults()
 953.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 954.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 955.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 956.     gg.getResults(100000)
 957.     gg.editAll("907192707", gg.TYPE_QWORD)
 958.     gg.clearResults()
 959.     gg.toast(" EVO M1014 ON ✓")
 960.   end
 961.  
 962.   function A6()
 963.     gg.clearResults()
 964.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 965.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 966.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 967.     gg.getResults(100000)
 968.     gg.editAll("907103028", gg.TYPE_QWORD)
 969.     gg.clearResults()
 970.     gg.toast(" INCUBATOR AN94 ON ✓")
 971.   end
 972.  
 973.   function A7()
 974.     gg.clearResults()
 975.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 976.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 977.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 978.     gg.getResults(100000)
 979.     gg.editAll("907103027", gg.TYPE_QWORD)
 980.     gg.clearResults()
 981.     gg.toast(" INCUBATOR 2nd AN94 ON ✓ ")
 982.   end
 983.  
 984.   function MENU4()
 985.     fist = gg.choice({
 986.       "NEW FIST ",
 987.       "FIRE FIST",
 988.       "ICE FIST",
 989.       "ONE PUNCH MAN FIST",
 990.       "DRAGON FIST",
 991.       "MUSICAL FIST",
 992.       "ELECTRIC FIST",
 993.       "BACK"
 994.     }, nil, "━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━\n   💻 CRIADA POR PRAKASH SHRISHA\n━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━︎")
 995.     gg.toast("PRAKASH SHRISHA")
 996.     if fist == nil then
 997.     else
 998.       if fist == 1 then
 999.         C1()
 1000.       end
 1001.       if fist == 2 then
 1002.         C2()
 1003.       end
 1004.       if fist == 3 then
 1005.         C3()
 1006.       end
 1007.       if fist == 4 then
 1008.         C4()
 1009.       end
 1010.       if fist == 5 then
 1011.         C5()
 1012.       end
 1013.       if fist == 6 then
 1014.         C6()
 1015.       end
 1016.       if fist == 7 then
 1017.         C7()
 1018.       end
 1019.       if fist == 8 then
 1020.         HOME()
 1021.       end
 1022.     end
 1023.     LuaLibraryTool = -1
 1024.   end
 1025.  
 1026.   function C1()
 1027.     gg.clearResults()
 1028.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1029.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1030.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 1031.     gg.getResults(100000)
 1032.     gg.editAll("907103031", gg.TYPE_QWORD)
 1033.     gg.clearResults()
 1034.     gg.toast(" 🔵 ɴᴇᴡ ꜰɪꜱᴛꜱ ʜᴀᴄᴋ ᴏɴ")
 1035.   end
 1036.  
 1037.   function C2()
 1038.     gg.clearResults()
 1039.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1040.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1041.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 1042.     gg.getResults(100000)
 1043.     gg.editAll("907300001", gg.TYPE_QWORD)
 1044.     gg.clearResults()
 1045.     gg.toast("🔵 ꜰɪʀᴇ ꜰɪꜱᴛꜱ ʜᴀᴄᴋ ᴏɴ ")
 1046.   end
 1047.  
 1048.   function C3()
 1049.     gg.clearResults()
 1050.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1051.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1052.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 1053.     gg.getResults(100000)
 1054.     gg.editAll("907300002", gg.TYPE_QWORD)
 1055.     gg.clearResults()
 1056.     gg.toast("🔵 ɪᴄᴇ ꜰɪꜱᴛꜱ ᴏɴ ")
 1057.   end
 1058.  
 1059.   function C4()
 1060.     gg.clearResults()
 1061.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1062.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1063.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 1064.     gg.getResults(100000)
 1065.     gg.editAll("907300003", gg.TYPE_QWORD)
 1066.     gg.clearResults()
 1067.     gg.toast("🔵 ᴏɴᴇ ᴘᴜɴᴄʜ ᴍᴀɴ ꜰɪꜱᴛꜱ ᴏɴ ")
 1068.   end
 1069.  
 1070.   function C5()
 1071.     gg.clearResults()
 1072.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1073.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1074.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 1075.     gg.getResults(100000)
 1076.     gg.editAll("907102828", gg.TYPE_QWORD)
 1077.     gg.clearResults()
 1078.     gg.toast("🔵 ᴅʀᴀɢᴏɴ ꜰɪꜱᴛꜱ ᴏɴ ")
 1079.   end
 1080.  
 1081.   function C6()
 1082.     gg.clearResults()
 1083.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1084.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1085.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 1086.     gg.getResults(100000)
 1087.     gg.editAll("907102931", gg.TYPE_QWORD)
 1088.     gg.clearResults()
 1089.     gg.toast("🔵 ᴍᴜꜱɪᴄᴀʟ ꜰɪꜱᴛꜱ ᴏɴ ")
 1090.   end
 1091.  
 1092.   function C7()
 1093.     gg.clearResults()
 1094.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1095.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1096.     gg.searchNumber("907000000~907300999", gg.TYPE_QWORD)
 1097.     gg.getResults(100000)
 1098.     gg.editAll("907102733", gg.TYPE_QWORD)
 1099.     gg.clearResults()
 1100.     gg.toast("🙆ᴇʟᴇᴄᴛʀɪᴄᴋ ꜰɪꜱᴛꜱ ᴏɴ")
 1101.   end
 1102.  
 1103.   function MENU5()
 1104.     bundle = gg.choice({
 1105.       "Rᴇᴅ Cʀɪᴍɪɴᴀʟ",
 1106.       "Yᴇʟʟᴏᴡ Cʀɪᴍɪɴᴀʟ",
 1107.       "Pᴜʀᴘʟᴇ Cʀɪᴍɪɴᴀʟ",
 1108.       "Bʟuᴇ Cʀɪᴍɪɴᴀʟ",
 1109.       "Gʀᴇᴇɴ Cʀɪᴍɪɴᴀʟ ",
 1110.       "Hɪᴘ Hᴏᴘ",
 1111.       "Sᴀᴋᴜʀᴀ",
 1112.       "Bʟᴜᴇ Dɪɴᴏ ",
 1113.       "SᴇᴀsᴏɴX1 Hᴇʀᴏɪᴄ ",
 1114.       "Sᴇᴀsᴏɴ X1 GOLD",
 1115.       "Wʜɪᴛᴇ Dɪɴᴏ ",
 1116.       "Pɪɴᴋ Dɪɴᴏ ",
 1117.       "Oʀᴀɴɢᴇ Dɪɴᴏ",
 1118.       "Pᴏʟᴀʀ Bᴇᴀʀ ",
 1119.       "SᴛᴇᴀᴍPᴜɴᴋ",
 1120.       "Wᴏʀᴋᴇʀ Dɪɴᴏ ",
 1121.       "Gᴏʟᴅᴇɴ Tʀᴇᴀᴛ",
 1122.       "Tᴇᴅᴅʏ Cʟᴜʙᴇʀ",
 1123.       "Sʜᴀᴅᴏᴡ Sᴏʟᴅɪᴇʀ",
 1124.       "Bᴏᴍʙ Sǫᴜᴀᴅ",
 1125.       "Kɪɴɢ Sᴡᴏʀᴅ",
 1126.       "BACK"
 1127.     }, nil, "━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━\n   💻 CRIADA POR PRAKASH SHRISHA\n━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━︎")
 1128.     gg.toast("PRAKASH SHRISHA")
 1129.     if bundle == nil then
 1130.     else
 1131.       if bundle == 1 then
 1132.         D1()
 1133.       end
 1134.       if bundle == 2 then
 1135.         D2()
 1136.       end
 1137.       if bundle == 3 then
 1138.         D3()
 1139.       end
 1140.       if bundle == 4 then
 1141.         D4()
 1142.       end
 1143.       if bundle == 5 then
 1144.         D5()
 1145.       end
 1146.       if bundle == 6 then
 1147.         D6()
 1148.       end
 1149.       if bundle == 7 then
 1150.         D7()
 1151.       end
 1152.       if bundle == 8 then
 1153.         D8()
 1154.       end
 1155.       if bundle == 9 then
 1156.         D9()
 1157.       end
 1158.       if bundle == 10 then
 1159.         D10()
 1160.       end
 1161.       if bundle == 11 then
 1162.         D11()
 1163.       end
 1164.       if bundle == 12 then
 1165.         D12()
 1166.       end
 1167.       if bundle == 13 then
 1168.         D13()
 1169.       end
 1170.       if bundle == 14 then
 1171.         D14()
 1172.       end
 1173.       if bundle == 15 then
 1174.         D15()
 1175.       end
 1176.       if bundle == 16 then
 1177.         D16()
 1178.       end
 1179.       if bundle == 17 then
 1180.         D17()
 1181.       end
 1182.       if bundle == 18 then
 1183.         D18()
 1184.       end
 1185.       if bundle == 19 then
 1186.         D19()
 1187.       end
 1188.       if bundle == 20 then
 1189.         D20()
 1190.       end
 1191.       if bundle == 21 then
 1192.         D21()
 1193.       end
 1194.       if bundle == 22 then
 1195.         HOME()
 1196.       end
 1197.     end
 1198.     LuaLibraryTool = -1
 1199.   end
 1200.  
 1201.   function D1()
 1202.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1203.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1204.     gg.getResults(100000)
 1205.     gg.editAll("203,000,348", gg.TYPE_DWORD)
 1206.     gg.clearResults()
 1207.     gg.toast("DONE")
 1208.   end
 1209.  
 1210.   function D2()
 1211.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1212.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1213.     gg.getResults(100000)
 1214.     gg.editAll("203,000,352", gg.TYPE_DWORD)
 1215.     gg.clearResults()
 1216.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1217.   end
 1218.  
 1219.   function D3()
 1220.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1221.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1222.     gg.getResults(100000)
 1223.     gg.editAll("203,000,349", gg.TYPE_DWORD)
 1224.     gg.clearResults()
 1225.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1226.   end
 1227.  
 1228.   function D4()
 1229.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1230.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1231.     gg.getResults(100000)
 1232.     gg.editAll("203,000,350", gg.TYPE_DWORD)
 1233.     gg.clearResults()
 1234.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1235.   end
 1236.  
 1237.   function D5()
 1238.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1239.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1240.     gg.getResults(100000)
 1241.     gg.editAll("203,000,351", gg.TYPE_DWORD)
 1242.     gg.clearResults()
 1243.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1244.   end
 1245.  
 1246.   function D6()
 1247.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1248.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1249.     gg.getResults(100000)
 1250.     gg.editAll("203,000,182", gg.TYPE_DWORD)
 1251.     gg.clearResults()
 1252.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1253.   end
 1254.  
 1255.   function D7()
 1256.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1257.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1258.     gg.getResults(100000)
 1259.     gg.editAll("203,000,156", gg.TYPE_DWORD)
 1260.     gg.clearResults()
 1261.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1262.   end
 1263.  
 1264.   function D8()
 1265.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1266.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1267.     gg.getResults(100000)
 1268.     gg.editAll("203,000,321", gg.TYPE_DWORD)
 1269.     gg.clearResults()
 1270.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1271.   end
 1272.  
 1273.   function D9()
 1274.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1275.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1276.     gg.getResults(100000)
 1277.     gg.editAll("203,000,501", gg.TYPE_DWORD)
 1278.     gg.clearResults()
 1279.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1280.   end
 1281.  
 1282.   function D10()
 1283.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1284.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1285.     gg.getResults(100000)
 1286.     gg.editAll("203,000,500", gg.TYPE_DWORD)
 1287.     gg.clearResults()
 1288.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1289.   end
 1290.  
 1291.   function D11()
 1292.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1293.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1294.     gg.getResults(100000)
 1295.     gg.editAll("203,000,319", gg.TYPE_DWORD)
 1296.     gg.clearResults()
 1297.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1298.   end
 1299.  
 1300.   function D12()
 1301.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1302.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1303.     gg.getResults(100000)
 1304.     gg.editAll("203,000,323", gg.TYPE_DWORD)
 1305.     gg.clearResults()
 1306.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1307.   end
 1308.  
 1309.   function D13()
 1310.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1311.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1312.     gg.getResults(100000)
 1313.     gg.editAll("203,000,325", gg.TYPE_DWORD)
 1314.     gg.clearResults()
 1315.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1316.   end
 1317.  
 1318.   function D14()
 1319.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1320.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1321.     gg.getResults(100000)
 1322.     gg.editAll("203,000,326", gg.TYPE_DWORD)
 1323.     gg.clearResults()
 1324.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1325.   end
 1326.  
 1327.   function D15()
 1328.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1329.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1330.     gg.getResults(100000)
 1331.     gg.editAll("203,000,310", gg.TYPE_DWORD)
 1332.     gg.clearResults()
 1333.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1334.   end
 1335.  
 1336.   function D16()
 1337.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1338.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1339.     gg.getResults(100000)
 1340.     gg.editAll("203,000,322", gg.TYPE_DWORD)
 1341.     gg.clearResults()
 1342.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1343.   end
 1344.  
 1345.   function D17()
 1346.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1347.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1348.     gg.getResults(100000)
 1349.     gg.editAll("203,000,392", gg.TYPE_DWORD)
 1350.     gg.clearResults()
 1351.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1352.   end
 1353.  
 1354.   function D18()
 1355.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1356.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1357.     gg.getResults(100000)
 1358.     gg.editAll("203,000,789", gg.TYPE_DWORD)
 1359.     gg.clearResults()
 1360.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1361.   end
 1362.  
 1363.   function D19()
 1364.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1365.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1366.     gg.getResults(100000)
 1367.     gg.editAll("203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1368.     gg.clearResults()
 1369.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1370.   end
 1371.  
 1372.   function D20()
 1373.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1374.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1375.     gg.getResults(100000)
 1376.     gg.editAll("203,000,390", gg.TYPE_DWORD)
 1377.     gg.clearResults()
 1378.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1379.   end
 1380.  
 1381.   function D21()
 1382.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1383.     gg.searchNumber("203,000,000~203,000,999", gg.TYPE_DWORD)
 1384.     gg.getResults(100000)
 1385.     gg.editAll("203,000,425", gg.TYPE_DWORD)
 1386.     gg.clearResults()
 1387.     gg.toast("DONE✔️✔️✔️")
 1388.   end
 1389.  
 1390.   function MENU6()
 1391.     Guild = gg.choice({
 1392.       "BD_71_ARMY",
 1393.       "RAISTAR_GUILD",
 1394.       "TOTAL_GAMING GUILD",
 1395.       "TWO_SIDE_GAMER_GUILD",
 1396.       "4K_EASY",
 1397.       "AREA_51_GUILD",
 1398.       "BD_BATLLION",
 1399.       "BANGLA_UNITY",
 1400.       "PAIN_GAMING",
 1401.       "VILLANS_GUILD",
 1402.       "BACK"
 1403.     }, nil, "━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━\n   💻 CRIADA POR PRAKASH SHRISHA\n━━━━━━━━━❴༺✪༻❵━━━━━━━━━︎")
 1404.     gg.toast("PRAKASH SHRISHA")
 1405.     if Guild == nil then
 1406.     else
 1407.       if Guild == 1 then
 1408.         guild1()
 1409.       end
 1410.       if Guild == 2 then
 1411.         guild2()
 1412.       end
 1413.       if Guild == 3 then
 1414.         guild3()
 1415.       end
 1416.       if Guild == 4 then
 1417.         guild4()
 1418.       end
 1419.       if Guild == 5 then
 1420.         guild5()
 1421.       end
 1422.       if Guild == 6 then
 1423.         guild6()
 1424.       end
 1425.       if Guild == 7 then
 1426.         guild7()
 1427.       end
 1428.       if Guild == 8 then
 1429.         guild8()
 1430.       end
 1431.       if Guild == 9 then
 1432.         guild9()
 1433.       end
 1434.       if Guild == 10 then
 1435.         guild10()
 1436.       end
 1437.       if Guild == 11 then
 1438.         HOME()
 1439.       end
 1440.     end
 1441.     LuaLibraryTool = -1
 1442.   end
 1443.  
 1444.   function guild1()
 1445.     input = gg.prompt({
 1446.       "YOUR GUILD ID"
 1447.     }, {
 1448.       [1] = "0"
 1449.     }, {
 1450.       [1] = "number"
 1451.     })
 1452.     if input == nil then
 1453.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1454.       os.exit()
 1455.     end
 1456.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1457.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1458.     gg.getResults(100)
 1459.     gg.editAll("60292437", gg.TYPE_DWORD)
 1460.     gg.clearResults()
 1461.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1462.     gg.sleep(200)
 1463.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1464.     gg.sleep(200)
 1465.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1466.     gg.sleep(200)
 1467.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1468.     gg.sleep(200)
 1469.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1470.     gg.sleep(200)
 1471.     gg.toast("GUILDA BY GAMING WITH")
 1472.     gg.alert("BD71 ARMY GUILD HACKED BY GAMING WITHI")
 1473.   end
 1474.  
 1475.   function guild2()
 1476.     input = gg.prompt({
 1477.       "YOUR GUILD ID"
 1478.     }, {
 1479.       [1] = "0"
 1480.     }, {
 1481.       [1] = "number"
 1482.     })
 1483.     if input == nil then
 1484.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1485.       os.exit()
 1486.     end
 1487.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1488.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1489.     gg.getResults(100)
 1490.     gg.editAll("61575940", gg.TYPE_DWORD)
 1491.     gg.clearResults()
 1492.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1493.     gg.sleep(200)
 1494.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1495.     gg.sleep(200)
 1496.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1497.     gg.sleep(200)
 1498.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1499.     gg.sleep(200)
 1500.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1501.     gg.sleep(200)
 1502.     gg.toast("GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1503.     gg.alert("RAISTAR GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1504.   end
 1505.  
 1506.   function guild3()
 1507.     input = gg.prompt({
 1508.       "YOUR GUILD ID"
 1509.     }, {
 1510.       [1] = "0"
 1511.     }, {
 1512.       [1] = "number"
 1513.     })
 1514.     if input == nil then
 1515.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1516.       os.exit()
 1517.     end
 1518.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1519.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1520.     gg.getResults(100)
 1521.     gg.editAll("60920276", gg.TYPE_DWORD)
 1522.     gg.clearResults()
 1523.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1524.     gg.sleep(200)
 1525.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1526.     gg.sleep(200)
 1527.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1528.     gg.sleep(200)
 1529.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1530.     gg.sleep(200)
 1531.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1532.     gg.sleep(200)
 1533.     gg.toast("GUILDA BY SURAJ BHAI")
 1534.     gg.alert("TOTAL GAMING GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1535.   end
 1536.  
 1537.   function guild4()
 1538.     input = gg.prompt({
 1539.       "YOUR GUILD ID"
 1540.     }, {
 1541.       [1] = "0"
 1542.     }, {
 1543.       [1] = "number"
 1544.     })
 1545.     if input == nil then
 1546.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1547.       os.exit()
 1548.     end
 1549.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1550.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1551.     gg.getResults(100)
 1552.     gg.editAll("60740304", gg.TYPE_DWORD)
 1553.     gg.clearResults()
 1554.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1555.     gg.sleep(200)
 1556.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1557.     gg.sleep(200)
 1558.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1559.     gg.sleep(200)
 1560.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1561.     gg.sleep(200)
 1562.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1563.     gg.sleep(200)
 1564.     gg.toast("GUILDA BY SURAJ BHAI")
 1565.     gg.alert("TWO SIDE GAMER GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1566.   end
 1567.  
 1568.   function guild5()
 1569.     input = gg.prompt({
 1570.       "YOUR GUILD ID"
 1571.     }, {
 1572.       [1] = "0"
 1573.     }, {
 1574.       [1] = "number"
 1575.     })
 1576.     if input == nil then
 1577.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1578.       os.exit()
 1579.     end
 1580.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1581.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1582.     gg.getResults(100)
 1583.     gg.editAll("64335705", gg.TYPE_DWORD)
 1584.     gg.clearResults()
 1585.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1586.     gg.sleep(200)
 1587.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1588.     gg.sleep(200)
 1589.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1590.     gg.sleep(200)
 1591.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1592.     gg.sleep(200)
 1593.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1594.     gg.sleep(200)
 1595.     gg.toast("GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1596.     gg.alert("4K_EASY GUILD")
 1597.   end
 1598.  
 1599.   function guild6()
 1600.     input = gg.prompt({
 1601.       "YOUR GUILD ID"
 1602.     }, {
 1603.       [1] = "0"
 1604.     }, {
 1605.       [1] = "number"
 1606.     })
 1607.     if input == nil then
 1608.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1609.       os.exit()
 1610.     end
 1611.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1612.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1613.     gg.getResults(100)
 1614.     gg.editAll("61277136", gg.TYPE_DWORD)
 1615.     gg.clearResults()
 1616.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1617.     gg.sleep(200)
 1618.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1619.     gg.sleep(200)
 1620.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1621.     gg.sleep(200)
 1622.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1623.     gg.sleep(200)
 1624.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1625.     gg.sleep(200)
 1626.     gg.toast("GUILDA BY SURAJ BHAI")
 1627.     gg.alert("AREA 51 GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1628.   end
 1629.  
 1630.   function guild7()
 1631.     input = gg.prompt({
 1632.       "YOUR GUILD ID"
 1633.     }, {
 1634.       [1] = "0"
 1635.     }, {
 1636.       [1] = "number"
 1637.     })
 1638.     if input == nil then
 1639.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1640.       os.exit()
 1641.     end
 1642.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1643.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1644.     gg.getResults(100)
 1645.     gg.editAll("60292437", gg.TYPE_DWORD)
 1646.     gg.clearResults()
 1647.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1648.     gg.sleep(200)
 1649.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1650.     gg.sleep(200)
 1651.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1652.     gg.sleep(200)
 1653.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1654.     gg.sleep(200)
 1655.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1656.     gg.sleep(200)
 1657.     gg.toast("GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1658.     gg.alert("BD71 ARMY GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1659.   end
 1660.  
 1661.   function guild8()
 1662.     input = gg.prompt({
 1663.       "YOUR GUILD ID"
 1664.     }, {
 1665.       [1] = "0"
 1666.     }, {
 1667.       [1] = "number"
 1668.     })
 1669.     if input == nil then
 1670.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1671.       os.exit()
 1672.     end
 1673.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1674.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1675.     gg.getResults(100)
 1676.     gg.editAll("60210010", gg.TYPE_DWORD)
 1677.     gg.clearResults()
 1678.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1679.     gg.sleep(200)
 1680.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1681.     gg.sleep(200)
 1682.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1683.     gg.sleep(200)
 1684.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1685.     gg.sleep(200)
 1686.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1687.     gg.sleep(200)
 1688.     gg.toast("GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1689.     gg.alert("BANGLA UNITY GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1690.   end
 1691.  
 1692.   function guild9()
 1693.     input = gg.prompt({
 1694.       "YOUR GUILD ID"
 1695.     }, {
 1696.       [1] = "0"
 1697.     }, {
 1698.       [1] = "number"
 1699.     })
 1700.     if input == nil then
 1701.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1702.       os.exit()
 1703.     end
 1704.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1705.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1706.     gg.getResults(100)
 1707.     gg.editAll("62467346", gg.TYPE_DWORD)
 1708.     gg.clearResults()
 1709.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1710.     gg.sleep(200)
 1711.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1712.     gg.sleep(200)
 1713.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1714.     gg.sleep(200)
 1715.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1716.     gg.sleep(200)
 1717.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1718.     gg.sleep(200)
 1719.     gg.toast("GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1720.     gg.alert("PAIN GAMING GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1721.   end
 1722.  
 1723.   function guild10()
 1724.     input = gg.prompt({
 1725.       "YOUR GUILD ID"
 1726.     }, {
 1727.       [1] = "0"
 1728.     }, {
 1729.       [1] = "number"
 1730.     })
 1731.     if input == nil then
 1732.       gg.alert("You have cancelled the dialogue")
 1733.       os.exit()
 1734.     end
 1735.     gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS)
 1736.     gg.searchNumber(input[1], gg.TYPE_DWORD)
 1737.     gg.getResults(100)
 1738.     gg.editAll("62326496", gg.TYPE_DWORD)
 1739.     gg.clearResults()
 1740.     gg.toast("■□□□□□□10%  ")
 1741.     gg.sleep(200)
 1742.     gg.toast("■■□□□□□20%  ")
 1743.     gg.sleep(200)
 1744.     gg.toast("■■■■□□□60%  ")
 1745.     gg.sleep(200)
 1746.     gg.toast("■■■■■■□90%  ")
 1747.     gg.sleep(200)
 1748.     gg.toast("■■■■■■■100%")
 1749.     gg.sleep(200)
 1750.     gg.toast("GUILD HACKED BY SURAJ BHAI")
 1751.     gg.alert("VILLANS GUILD HACKED SURAJ BHAI")
 1752.   end
 1753.  
 1754.   function LOBBY()
 1755.     gg.alert("💞TCHAU TENHA BOM DIA💞")
 1756.     print(os.date(" 📅ᴅᴀᴛᴇ        : %d-%m-%Y \n ⏰Tɪᴍᴇ        : %H:%M%p"))
 1757.     os.remove(gg.EXT_STORAGE .. "/Android/data/com.dts.freefireth/files/reportnew.db", gg.LOAD_APPEND)
 1758.     os.remove(gg.EXT_STORAGE .. "/Android/data/com.dts.freefireth/files/ymrtc_log.txt", gg.LOAD_APPEND)
 1759.     os.remove(gg.EXT_STORAGE .. "/Android/data/com.dts.freefireth/files/Free Fire Screenshot.png", gg.LOAD_APPEND)
 1760.     os.remove(gg.EXT_STORAGE .. "/Android/data/com.dts.freefireth/files/GameProtector3", gg.LOAD_APPEND)
 1761.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/files/GameProtector3")
 1762.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/files/reportnew.db")
 1763.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/files/ymrtc_log.txt")
 1764.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/files/Free Fire Screenshot.png")
 1765.     os.remove("/storage/emulated/0/com.garena.msdk/guest100067.dat")
 1766.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.dts.freefireth/files/Free Fire Screenshot.png")
 1767.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.ludashi.superboost/files/crashinfo")
 1768.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.ludashi.superboost/files/Movies")
 1769.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.ludashi.superboost/files")
 1770.     os.remove("/storage/emulated/0/Android/data/com.ludashi.superboost")
 1771.     gg.skipRestoreState()
 1772.     gg.setVisible(true)
 1773.     os.exit()
 1774.   end
 1775.  
 1776.   while true do
 1777.     if gg.isVisible(true) then
 1778.       LuaLibraryTool = 1
 1779.       gg.setVisible(false)
 1780.     end
 1781.     if LuaLibraryTool == 1 then
 1782.       HOME()
 1783.     end
 1784.   end
 1785.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement