G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

alolaelitefourbattle.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Apr 1st, 2017 128 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_AlolaEliteFourBattle:
 2.     musicheader 4, 1, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4
 6.  
 7. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1:
 8.     tempo 184
 9.     volume $77
 10.     dutycycle 0
 11.     tone $0002
 12.     vibrato $12, $15
 13.     notetype $6, $12
 14.     note __, 16
 15.     note __, 16
 16.     note __, 16
 17.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 18.     intensity $22
 19.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 20.     intensity $31
 21.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 22.     intensity $41
 23.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 24.     intensity $51
 25.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 26.     intensity $61
 27.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 28.     intensity $71
 29.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 30.     intensity $81
 31.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 32.     intensity $91
 33.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1
 34. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_loop_main:
 35. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_loop_1:
 36.     octave 2
 37.     intensity $b1
 38.     note B_, 2
 39.     note B_, 2
 40.     note B_, 2
 41.     note B_, 4
 42.     intensity $b4
 43.     note B_, 4
 44.     intensity $b1
 45.     note B_, 2
 46.     octave 3
 47.     note C_, 2
 48.     note C_, 2
 49.     note C_, 2
 50.     note C_, 4
 51.     intensity $b4
 52.     note C_, 4
 53.     intensity $b1
 54.     note C_, 2
 55.     note D_, 2
 56.     note D_, 2
 57.     note D_, 2
 58.     note D_, 4
 59.     intensity $b4
 60.     note D_, 4
 61.     intensity $b2
 62.     note D_, 2
 63.     note C_, 4
 64.     octave 2
 65.     intensity $91
 66.     note F_, 2
 67.     intensity $92
 68.     note F_, 4
 69.     note F_, 4
 70.     intensity $91
 71.     note F_, 1
 72.     note F_, 1
 73.     loopchannel 2, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_loop_1
 74.     note __, 16
 75.     dutycycle 2
 76.     intensity $87
 77.     note E_, 6
 78.     note F_, 6
 79.     note E_, 4
 80.     note G_, 6
 81.     note G#, 6
 82.     note G_, 4
 83.     note A#, 4
 84.     note G#, 4
 85.     note G_, 4
 86.     note F_, 4
 87.     note C_, 6
 88.     note C#, 6
 89.     note C_, 4
 90.     note E_, 6
 91.     note F_, 6
 92.     note E_, 4
 93.     note G_, 6
 94.     note G#, 6
 95.     note G_, 4
 96.     note A#, 4
 97.     note G#, 4
 98.     note G_, 4
 99.     note F_, 4
 100.     intensity $80
 101.     note E_, 8
 102.     intensity $84
 103.     note E_, 8
 104.     note __, 16
 105.     note __, 16
 106.     note __, 16
 107.     dutycycle 0
 108. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_loop_2:
 109.     intensity $92
 110.     note B_, 4
 111.     intensity $91
 112.     note B_, 2
 113.     intensity $92
 114.     note B_, 4
 115.     note B_, 4
 116.     intensity $91
 117.     note B_, 1
 118.     note B_, 1
 119.     loopchannel 4, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_loop_2
 120.     dutycycle 1
 121. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_loop_3:
 122.     octave 3
 123.     note E_, 2
 124.     octave 2
 125.     note B_, 2
 126.     octave 3
 127.     note E_, 2
 128.     note A#, 4
 129.     note G_, 4
 130.     note D#, 2
 131.     loopchannel 4, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_loop_3
 132.     note E_, 2
 133.     octave 2
 134.     note B_, 2
 135.     octave 3
 136.     note E_, 2
 137.     note B_, 4
 138.     note G_, 4
 139.     note D#, 2
 140.     intensity $a1
 141.     note E_, 2
 142.     octave 2
 143.     note B_, 2
 144.     octave 3
 145.     note E_, 2
 146.     note B_, 4
 147.     note G_, 4
 148.     note D#, 2
 149.     intensity $b1
 150.     octave 4
 151.     note E_, 2
 152.     octave 3
 153.     note B_, 2
 154.     octave 4
 155.     note E_, 2
 156.     note A_, 2
 157.     intensity $c1
 158.     note B_, 2
 159.     note G_, 2
 160.     octave 3
 161.     note B_, 2
 162.     octave 4
 163.     note D#, 2
 164.     intensity $d1
 165.     note E_, 2
 166.     octave 3
 167.     note B_, 2
 168.     octave 4
 169.     note E_, 2
 170.     note A_, 2
 171.     intensity $e1
 172.     note B_, 2
 173.     note G_, 2
 174.     octave 3
 175.     note B_, 2
 176.     octave 4
 177.     note D#, 2
 178.     dutycycle 0
 179.     intensity $d2
 180.     octave 3
 181.     note __, 8
 182.     note E_, 2
 183.     note D#, 4
 184.     note A#, 2
 185.     intensity $d7
 186.     note A_, 12
 187.     intensity $6f
 188.     note A_, 12
 189.     intensity $d2
 190.     note E_, 2
 191.     note D#, 4
 192.     note A#, 2
 193.     intensity $d7
 194.     note A_, 12
 195.     intensity $6f
 196.     note A_, 12
 197.     intensity $d2
 198.     note A#, 2
 199.     note A_, 4
 200.     octave 4
 201.     note E_, 2
 202.     intensity $d6
 203.     note D#, 12
 204.     intensity $6f
 205.     note D#, 12
 206.     intensity $d2
 207.     octave 3
 208.     note A#, 2
 209.     note A_, 4
 210.     octave 4
 211.     note E_, 2
 212.     intensity $d7
 213.     note D#, 8
 214.     intensity $8e
 215.     note D#, 8
 216.     loopchannel 0, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_loop_main
 217.    
 218. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch1_branch_1:
 219.     octave 3
 220.     note E_, 2
 221.     octave 2
 222.     note B_, 2
 223.     octave 3
 224.     note E_, 2
 225.     note A_, 2
 226.     note B_, 2
 227.     note G_, 2
 228.     octave 2
 229.     note B_, 2
 230.     octave 3
 231.     note D#, 2
 232.     endchannel
 233.    
 234. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2:
 235.     dutycycle 1
 236.     vibrato $8, $36
 237.     tone $0001
 238.     notetype $6, $a2
 239.     octave 3
 240.     note F_, 4
 241.     intensity $a1
 242.     note F_, 2
 243.     intensity $a2
 244.     note F_, 4
 245.     note F_, 4
 246.     intensity $a1
 247.     note F_, 1
 248.     note F_, 1
 249.     loopchannel 3, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2
 250.     note __, 16
 251. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_1:
 252.     intensity $a2
 253.     note G_, 4
 254.     intensity $a1
 255.     note G_, 2
 256.     intensity $a2
 257.     note G_, 4
 258.     note G_, 4
 259.     intensity $a1
 260.     note G_, 1
 261.     note G_, 1
 262.     loopchannel 3, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_1
 263.     note __, 16
 264. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_2:
 265.     intensity $a2
 266.     note A_, 4
 267.     intensity $a1
 268.     note A_, 2
 269.     intensity $a2
 270.     note A_, 4
 271.     note A_, 4
 272.     intensity $a1
 273.     note A_, 1
 274.     note A_, 1
 275.     loopchannel 3, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_2
 276.     note __, 16
 277. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_main:
 278. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_3:
 279.     octave 4
 280.     intensity $c1
 281.     note E_, 2
 282.     note E_, 2
 283.     note E_, 2
 284.     note E_, 4
 285.     intensity $c4
 286.     note E_, 4
 287.     intensity $c1
 288.     note E_, 2
 289.     note F_, 2
 290.     note F_, 2
 291.     note F_, 2
 292.     note F_, 4
 293.     intensity $c4
 294.     note F_, 4
 295.     intensity $c1
 296.     note F_, 2
 297.     note G_, 2
 298.     note G_, 2
 299.     note G_, 2
 300.     note G_, 4
 301.     intensity $c4
 302.     note G_, 4
 303.     intensity $c2
 304.     note G_, 2
 305.     intensity $c1
 306.     note F_, 16
 307.     loopchannel 2, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_3
 308.     intensity $b7
 309.     octave 3
 310.     note E_, 6
 311.     note F_, 6
 312.     note E_, 4
 313.     note G_, 6
 314.     note G#, 6
 315.     note G_, 4
 316.     note A#, 4
 317.     note G#, 4
 318.     note G_, 4
 319.     note F_, 4
 320.     note E_, 6
 321.     note F_, 6
 322.     note G_, 4
 323.     note E_, 6
 324.     note F_, 6
 325.     note E_, 4
 326.     note G_, 6
 327.     note G#, 6
 328.     note G_, 4
 329.     note A#, 4
 330.     note G#, 4
 331.     note G_, 4
 332.     note F_, 4
 333.     note G_, 6
 334.     note G#, 6
 335.     octave 4
 336.     note D#, 4
 337.     intensity $b0
 338.     note E_, 8
 339.     intensity $b4
 340.     note E_, 8
 341.     dutycycle 0
 342.     octave 2
 343. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_4:
 344.     dutycycle 0
 345.     intensity $92
 346.     note B_, 4
 347.     intensity $91
 348.     note B_, 2
 349.     intensity $92
 350.     note B_, 4
 351.     note B_, 4
 352.     intensity $91
 353.     note B_, 1
 354.     note B_, 1
 355.     loopchannel 3, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_4
 356.     dutycycle 2
 357.     intensity $80
 358.     note E_, 8
 359.     note F_, 8
 360.     note E_, 2
 361.     note __, 14
 362.     note E_, 8
 363.     note F_, 8
 364.     note G_, 2
 365.     note __, 14
 366.     note E_, 8
 367.     note F_, 8
 368.     note E_, 2
 369.     note __, 14
 370.     note E_, 8
 371.     note F_, 8
 372.     note G_, 16
 373.     intensity $90
 374.     note A_, 16
 375.     intensity $a0
 376.     note B_, 16
 377.     note B_, 16
 378.     note B_, 16
 379.     intensity $e2
 380.     dutycycle 1
 381.     octave 4
 382.     note E_, 2
 383.     note D#, 4
 384.     note A#, 2
 385.     note A_, 4
 386.     note A_, 2
 387.     note G#, 2
 388.     note G_, 2
 389.     note F#, 4
 390.     note D_, 2
 391.     note C#, 4
 392.     note F_, 4
 393.     note E_, 2
 394.     note D#, 4
 395.     note A#, 2
 396.     note A_, 4
 397.     note A_, 2
 398.     note G#, 2
 399.     note G_, 2
 400.     note F#, 4
 401.     note D_, 2
 402.     note C#, 4
 403.     note F_, 4
 404.     octave 3
 405.     note A#, 2
 406.     note A_, 4
 407.     octave 4
 408.     note E_, 2
 409.     note D#, 4
 410.     note D#, 2
 411.     note D_, 2
 412.     note C#, 2
 413.     note C_, 4
 414.     octave 3
 415.     note G#, 2
 416.     note G_, 4
 417.     note B_, 4
 418.     note A#, 2
 419.     note A_, 4
 420.     octave 4
 421.     note E_, 2
 422.     note D#, 4
 423.     note D#, 2
 424.     note D_, 2
 425.     note C#, 2
 426.     note C_, 4
 427.     octave 3
 428.     note G#, 2
 429.     note G_, 4
 430.     note B_, 4
 431.     loopchannel 0, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch2_loop_main
 432.    
 433. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3:
 434.     octave 2
 435.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_branch_1
 436.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_branch_1
 437.     callchannel Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_branch_1
 438. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_main:
 439. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_1:
 440.     notetype $6, $19
 441.     note E_, 2
 442.     note B_, 2
 443.     note E_, 2
 444.     note B_, 2
 445.     note E_, 2
 446.     note B_, 2
 447.     note E_, 2
 448.     note B_, 2
 449.     note F_, 2
 450.     octave 3
 451.     note C_, 2
 452.     octave 2
 453.     note F_, 2
 454.     octave 3
 455.     note C_, 2
 456.     octave 2
 457.     note F_, 2
 458.     octave 3
 459.     note C_, 2
 460.     octave 2
 461.     note F_, 2
 462.     octave 3
 463.     note C_, 2
 464.     octave 2
 465.     note G_, 2
 466.     octave 3
 467.     note D_, 2
 468.     octave 2
 469.     note G_, 2
 470.     octave 3
 471.     note D_, 1
 472.     note __, 1
 473.     note D_, 2
 474.     octave 2
 475.     note G_, 2
 476.     octave 3
 477.     note D_, 2
 478.     octave 2
 479.     note G_, 2
 480.     note F_, 2
 481.     note E_, 2
 482.     note D_, 2
 483.     note A_, 2
 484.     note F_, 2
 485.     note E_, 2
 486.     note D_, 2
 487.     note D#, 2
 488.     loopchannel 2, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_1
 489. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_2:
 490.     note E_, 2
 491.     note B_, 2
 492.     loopchannel 15, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_2
 493.     octave 3
 494.     note C_, 2
 495.     octave 2
 496.     note B_, 2
 497. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_3:
 498.     note E_, 2
 499.     note B_, 2
 500.     loopchannel 15, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_3
 501.     octave 3
 502.     note C_, 2
 503.     octave 2
 504.     note B_, 2
 505. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_4:
 506.     note E_, 2
 507.     note B_, 2
 508.     loopchannel 13, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_4
 509.     octave 3
 510.     note C_, 2
 511.     octave 2
 512.     note B_, 2
 513.     octave 3
 514.     note D_, 2
 515.     note C#, 2
 516.     note C_, 2
 517.     octave 2
 518.     note B_, 2
 519. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_5:
 520.     note E_, 2
 521.     note B_, 2
 522.     loopchannel 5, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_5
 523.     octave 3
 524.     note C_, 2
 525.     octave 2
 526.     note B_, 2
 527.     octave 3
 528.     note D_, 2
 529.     note C#, 2
 530.     note C_, 2
 531.     octave 2
 532.     note B_, 2
 533. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_6:
 534.     note E_, 2
 535.     note B_, 2
 536.     loopchannel 5, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_6
 537.     octave 3
 538.     note C_, 2
 539.     octave 2
 540.     note B_, 2
 541.     octave 3
 542.     note D_, 2
 543.     note C#, 2
 544.     note C_, 2
 545.     octave 2
 546.     note B_, 2
 547. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_7:
 548.     note E_, 2
 549.     note B_, 2
 550.     note E_, 2
 551.     note B_, 2
 552.     loopchannel 14, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_7
 553.     note E_, 2
 554.     note B_, 2
 555.     octave 1
 556.     note B_, 2
 557.     octave 2
 558.     note D#, 2
 559.     note E_, 2
 560.     note D#, 2
 561.     octave 1
 562.     note B_, 2
 563.     octave 2
 564.     note D#, 2
 565. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_8:
 566.     note E_, 2
 567.     note B_, 2
 568.     loopchannel 15, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_8
 569.     octave 3
 570.     note C_, 2
 571.     octave 2
 572.     note B_, 2
 573. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_9:
 574.     note E_, 2
 575.     note A_, 2
 576.     loopchannel 16, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_9
 577.     loopchannel 0, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_loop_main
 578.    
 579. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_branch_1:
 580.     notetype $3, $19
 581.     note E_, 3
 582.     note __, 1
 583.     intensity $29
 584.     note E_, 3
 585.     note __, 1
 586.     note E_, 3
 587.     note __, 1
 588.     loopchannel 8, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch3_branch_1
 589.     intensity $19
 590.     note F_, 4
 591.     note __, 12
 592.     note __, 16
 593.     endchannel
 594.    
 595.    
 596. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4:
 597.     togglenoise $3
 598.     notetype $c
 599.     note __, 16
 600.     note __, 16
 601.     note __, 16
 602.     note __, 16
 603.     note __, 16
 604.     note __, 8
 605.     note C#, 1
 606.     note C#, 2
 607.     note C#, 1
 608.     note C#, 2
 609.     note C_, 1
 610.     note C_, 1
 611. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4_loop_main:
 612. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4_loop_1:
 613.     notetype $6
 614.     note D#, 4
 615.     note C_, 2
 616.     note G#, 1
 617.     note G_, 1
 618.     note D#, 2
 619.     note D#, 2
 620.     note C_, 4
 621.     loopchannel 16, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4_loop_1
 622.     note B_, 16
 623.     note __, 16
 624.     note __, 16
 625.     note __, 16
 626. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4_loop_2:
 627.     note C#, 1
 628.     note C#, 1
 629.     note C#, 2
 630.     note C#, 2
 631.     note C#, 1
 632.     note C#, 1
 633.     note C#, 1
 634.     note C#, 2
 635.     note C#, 1
 636.     note C#, 1
 637.     note C#, 1
 638.     note C#, 1
 639.     note C#, 1
 640.     loopchannel 11, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4_loop_2
 641.     note B_, 2
 642.     note C_, 1
 643.     note C_, 1
 644.     note B_, 2
 645.     note C_, 1
 646.     note C_, 1
 647.     note B_, 2
 648.     note C_, 1
 649.     note C_, 1
 650.     note B_, 2
 651.     note C_, 1
 652.     note C_, 1
 653. Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4_loop_3:
 654.     note C_, 1
 655.     note C_, 1
 656.     note C_, 1
 657.     note C_, 1
 658.     note C_, 2
 659.     note C_, 1
 660.     note C_, 1
 661.     note C_, 1
 662.     note C_, 1
 663.     note C_, 2
 664.     note C_, 1
 665.     note C_, 1
 666.     note C_, 1
 667.     note C_, 1
 668.     loopchannel 8, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4_loop_3
 669.     loopchannel 0, Music_AlolaEliteFourBattle_Ch4_loop_main
RAW Paste Data
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top