LegionNET

virtual airforce israel general vfs.sql

Mar 16th, 2012
473
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- phpMyAdmin SQL Dump
 2. -- version 3.4.5
 3. -- http://www.phpmyadmin.net
 4. --
 5. -- Host: localhost
 6. -- Generation Time: Mar 14, 2012 at 02:29 AM
 7. -- Server version: 5.0.67
 8. -- PHP Version: 5.2.17
 9.  
 10. SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
 11. SET time_zone = "+00:00";
 12.  
 13.  
 14. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
 15. /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
 16. /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
 17. /*!40101 SET NAMES utf8 */;
 18.  
 19. --
 20. -- Database: `vfs_general`
 21. --
 22.  
 23. -- --------------------------------------------------------
 24.  
 25. --
 26. -- Table structure for table `atpl`
 27. --
 28.  
 29. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `atpl` (
 30. `first` text NOT NULL,
 31. `last` text NOT NULL,
 32. `email` text NOT NULL,
 33. `mmsn` text NOT NULL,
 34. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 35. `netid` text NOT NULL,
 36. `sim` longtext NOT NULL,
 37. `more` longtext NOT NULL,
 38. `helpstf` text NOT NULL,
 39. `come` text NOT NULL,
 40. `eng` text NOT NULL,
 41. `cell` text NOT NULL
 42. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 43.  
 44. --
 45. -- Dumping data for table `atpl`
 46. --
 47.  
 48. INSERT INTO `atpl` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `netid`, `sim`, `more`, `helpstf`, `come`, `eng`, `cell`) VALUES
 49. ('ðåòí', 'ìåé', 'noam5003@gmail.com', 'noam5003@hotmail.com', 17, '', 'áòì ÷øåá ì200 ùòåú èéñä áøùú IVAO,îúåëï ëîòè çöé áîëùéøéí,ìôðé ä÷åøñ ìîãúé àú äîèåñ JS41 îáéú PMDG', 'îðäì ÷åøñ CVFR,ëáø ëîòè ùðä ëàï áVFS.', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0528776471'),
 50. ('éåðé', 'æøåâ', 'joni619@walla.co.il', 'joni619@walla.co.il', 15, '352257', 'àðé áöååú äúøâåì ùì vfs åñééîúé ÷åøñ øàééä åäâãø îëùéøéí.', 'àðé ãé áèåç ùëåìí îëéøéí àåúé...', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0522349063'),
 51. ('àéìï', 'ìåé', 'dornlev@gmail.com', 'aquarilan@walla.co.il', 0, '367856/ 1168290', 'îé ùîëéø àåúé éåãò ùàðé ø÷ äçìúé ìöáåø ðéñéåï áèéñä áøùú.(ì÷ç ìé æîï ìäúçéì ìòùåú îùäå)\r\nñééîúé CVFR åìîòùä âí IFR àáì áâìì áñåìå äøàùåï äééúé òééó îéãé îëãé ìâùú åáñåìå äùðé äéúä çñøä ìé îôú äðúéáéí òã äøâò äàçøåï åìà äñô÷úé ìúëðï îñìåì äòãôúé ìååúø ëé øöéúé ìòùåú àú æä áöåøä èåáä ëîä ùàôùø.\r\nòé÷ø äðéñéåï ùìé áèéñåú áøùú äåà CVFR áéùøàì åî÷ååä á÷øåá àçøé ÷öú éåúø î 20 ùòåú ìäúçéì âí ÷öú IFR .', 'àéï äøáä îä ìñôø.\r\nàùãåãé.\r\nîðñä ììîåã òøéëú ñøèéí áú÷ååä ìäöìéç ìòùåú ñøèé ñéîåìèåøéí.\r\nàðé òåáã òì àçã ëøâò ëãé ììîåã úåê ëãé òøéëú ñøèéí.', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0545593570'),
 52. ('øåï', 'îø÷åáéõ', 'ron4548@hotmail.com', 'king_ron97@hotmail.com', 14, '333768', 'îöèééï CVFR îçæåø 44, áåâø IFR 14.\r\nöáøúé 96 ùòåú áøùú IVAO, úçú ÷åìñééï ùç÷éí.\r\n÷ééí ðéñéåï ëììé åçåááðé áéåúø áîèåñéí ëáãéí', 'àðé òåìä ìëéúä è'', îöèééï áøåá äî÷öåòåú, îîåöò 87\r\nìåîã áëéúú îåô"ú, ä÷áöä à'' áàðâìéú.\r\nàðé âø ááú çôø åàðé äééöåø äòöìï áéåúø àçøé òãï áVFS ;) (áöçå÷)', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', ''),
 53. ('àééì', 'îòåæ', 'eyal19956@walla.co.il', 'eyal19956@walla.co.il', 16, '338699', 'òáøúé áVFS ÷åøñ CVFR IFR åìîãúé áàåôï òöîàé àú äB737 åéåãò ìúôòì àåúå áëîòè 100%', 'àðé îîçæåø 43, áöååú VFS, òåìä ìëéúä é"à, î÷øéú çééí...', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0528629955'),
 54. ('ãðéàì', 'ùåìâä', 'danik.shulga@gmail.com', 'danik.shulga@gmail.com', 18, '341522', '250 ùòåú èéñä ë-50 îäï ATPL òì îèåñ èåøáå-ôøåô', 'ëåìí îëéøéí àú ùåìâä', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0545306157'),
 55. ('øåðé ', 'äåã', 'ronihod@bezeqint.net', 'roni1hod@hotmail.co.il', 33, '368826', 'ùìåí ùîé øåðé åàðé áåâø ÷åøñ ôøèé åîëùéøéí á vfs \r\néù ìé ëéåí øéùéåï ôøèé áéã åàðé ëøâò áòéöåîå ùì ÷åøñ äîëùéøéí \r\nàðé èñ áøùú ivao ìà îòè àîðí àí îèåñéí ÷ìéí àáì îáöò ìà îòè èéñåú îëùéøéí áàøõ åáçåì .', 'àæ ùåá ùîé øåðé àðé áï 33 îúì àáéá òåñ÷ áîåñé÷ä åáòåã ëîä úçåîéí , ìåîã èééñ áñ÷àé îøæé÷ áøéùéåï ôøèé åëøâò áòéöåîå ùì ÷åøñ äîëùéøéí \r\n', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0542000554'),
 56. ('éåáì ', 'áøùãñ÷é', 'hger9@walla.com', 'hger9@walla.com', 15, '356661', 'àéï ìé ðéñéåï òì PMDG', 'àðé âø áâãøä îúòðééï îàåã áîèå8ñéí ëáãéí ëâåï: 737 ', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0504453031'),
 57. ('âéåøà', 'ùøáè', 'Giyora_sh@hotmail.com', 'giyora_sh@hotmail.com', 40, '', 'áòì øéùéåï èééñ ôøèé àîéúé îâéì 25.\r\náòì äâãø îëùéøéí á ifs.\r\n', 'éæí ðãìØï. çôù áâåâì Øàâí åéíØ.\r\nîäøöìéä. \r\nçåáá èéñ ñ÷é öìéìåú èéåìéí åäçééí äèåáéí.', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0505526959'),
 58. ('âéåøà', 'ùøáè', 'giyora_sh@hotmail.com', 'giyora_sh@hotmail.com', 40, '', 'ëòì øéùéåï èééñ ôøèé àîéúé îâéì 25\r\näâãø îëùéøéí åéøèåàìé ùì IFS îçæåø 3\r\nèñ áøùú áëéó', 'éæí ðãì"ï çôù áâåâì "àâí åéí"\r\nîäøöìéä - àåäá àú äçééí äèåáéí.', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0505526959'),
 59. ('àáéàì', 'åéöîï', 'waizman@netvision.net.il', '', 47, '', 'ôøèé 250 ùòåú \r\nåéøèåàìé îàåú ùòåú \r\nðñéåï ðöáø î1990', 'øòððä òåñ÷ áùéåå÷ îù÷éò áúçáéá åðäðä îîðå ', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0504555830'),
 60. ('éåñé', 'âèé', 'gati.joseph@gmail.com', '', 28, '225380', 'áåâø ÷åøñ ëáãéí îçæåø 1.\r\nîòåðééï áøòðåï çåæø. ', 'òåáã áàîãå÷ñ\r\náåâø úåàø øàùåï áðéäåì åá÷øä úòùééúéú\r\nîäðãñ øùúåú ùì îéé÷øåñåôè MCSE + MCITP', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', ''),
 61. ('éåâá', 'ìåöàèå', 'yogevlu@hotmail.com', 'yogevlu@hotmail.com', 34, '1085876', 'äððé áåâø IFS á÷åøñ èéñ ôøèé åá÷åøñ îëùéøéí\r\nîçæé÷ âí áøùéåï èéñ ôøèé àîøé÷àé\r\náéöòúé èéñåú îëùéøéí øáåú àí ëé ìà àøåëåú áîéåçã áøùú åâí áîöéàåú ëåìì âéùåú ILS, VOR-DME å HOLDING PATTERNS\r\néù ìé ðñéåï îåòè òí PMDG ùì 737', 'ùîé éåâá ìåöàèå, áï 34, øåå÷, àí ëé îúçúï áñôèîáø äùðä, àðé âø áú"à, îäðãñ àì÷èøåðé÷ä áäùëìúé, áôø÷èé÷ä òåñ÷ ëîäðãñ àéðèøâöéú úåëðä áçáøú äéé-è÷ âãåìä. úòåôä äéà úçáéá ù÷ééí àöìé îàæ åîúîéã\r\n', 'ëï', 'ëï', 'èåáä', '0528543667');
 62.  
 63. -- --------------------------------------------------------
 64.  
 65. --
 66. -- Table structure for table `cuser`
 67. --
 68.  
 69. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cuser` (
 70. `olduser` text NOT NULL,
 71. `newuser` text NOT NULL,
 72. `more` longtext NOT NULL
 73. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 74.  
 75. --
 76. -- Dumping data for table `cuser`
 77. --
 78.  
 79. INSERT INTO `cuser` (`olduser`, `newuser`, `more`) VALUES
 80. ('doronrac', 'doron rachlin', ''),
 81. ('CyBear', 'Shahar 4X-GAI', ''),
 82. ('ohad_ch', 'ohad chait', ''),
 83. ('jek_gta', 'yoniwe', ''),
 84. ('Kuper111', 'Or Kuperman', ''),
 85. ('Flightours', 'ðçé', 'àðé òãééï îàåëæ :(\r\náéé áéé ùí îùúîù éùï! :''('),
 86. ('boeing 777', 'tomer inbar', ''),
 87. ('niki21', 'niki', ''),
 88. ('ñòø', 'saar23', ''),
 89. ('4X-BMA', 'Moshe Bensal', ''),
 90. ('liorshal', 'Lior 4X-LRS', 'î÷ååä ùäú÷ééí âí ÷åøñ îñå÷éí ááéú ñôø'),
 91. ('niki21', 'ðéø', ''),
 92. ('arielguelman', 'Ariel Guelman', ''),
 93. ('Solly', 'Matan_4X-RDI', ''),
 94. ('fantom', 'C.Niv Malin', 'ëì äëáåã! éåæîä áøåëä ëîå ëì ãáø ùàúí òåùéí!\r\nøòéåï îöåééï...'),
 95. ('SIM', 'shimon - VFS', ''),
 96. ('yehonatan25 ', 'Yehonatan_el', ''),
 97. ('OMER 4X-OAC', 'OMER', ''),
 98. ('omerico', 'omerm', ''),
 99. ('nadlerav', 'Avi ', 'öååú VFS\r\nðà ìà ìöééï ùí îùôçä - àìà ø÷ AVI áî÷åí nadlerav'),
 100. ('OMER 4X-OAC', 'Omer 4X-CHG', ''),
 101. ('gleon_99', '4XLEO', ''),
 102. ('gleon+99', '4XLEO, Leonıd', ''),
 103. ('ramtsi', 'Ram Tsinober', ''),
 104. ('josephgati', 'Joseph-Gati', ''),
 105. ('etai4073', 'Etai Charit', 'òáø æîï ä-4073... :-)\r\núåãä.'),
 106. ('äèééñ', '4X-CEA', ''),
 107. ('abab_b', 'øåòé', 'àí éù ëáø øåòé \r\nàæ øåòé22'),
 108. ('äèééñ', '4X-CEA', ''),
 109. ('suner', 'suner', 'àéï ùéðåé'),
 110. ('patish', 'ôèéù', ''),
 111. ('àñ101', 'àáé201', 'àáé çðéê á÷åøñ 25'),
 112. ('aviadch', 'aviadchmelnik', 'äééúé îòåðéï ìùðåú àú ä÷áåöä îçåááé úòåôä ìáåâø CVFR'),
 113. ('yossishiri', 'yossi shiri', ''),
 114. ('motiliam', 'moti toledo', ''),
 115. ('suner', 'éò÷á ñåðø', '');
 116.  
 117. -- --------------------------------------------------------
 118.  
 119. --
 120. -- Table structure for table `cvfr14`
 121. --
 122.  
 123. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr14` (
 124. `first` text NOT NULL,
 125. `last` text NOT NULL,
 126. `email` text NOT NULL,
 127. `mmsn` text NOT NULL,
 128. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 129. `more` longtext NOT NULL
 130. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 131.  
 132. --
 133. -- Dumping data for table `cvfr14`
 134. --
 135.  
 136. INSERT INTO `cvfr14` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `more`) VALUES
 137. ('àìëñ', 'îùáéö÷é', 'alex00m@gmail.com', 'alex00m@gmail.com', 18, 'ðéñéåï ùì úçéìú îçæåø 13 ;-)'),
 138. ('øåáé', 'àìéàñ', 'rubi-alice@hotmail.com', 'rubi-alice@hotmail.com', 31, 'øùåí ëàï àú ðéñéåðê áñéîìèåø.'),
 139. ('çï', 'éðéá', 'xyaniv@hotmail.com', 'xyaniv@hotmail.com', 31, 'ðñéåï áñéñé áìáã.\r\nàê àðé ñåìéñè òì 152 (áîöéàåú)\r\nåëï èééñ ãàåï òí 120 ùòåú'),
 140. ('áø÷', 'ñåìåîåï', 'ba50@walla.co.il', '', 41, 'øùåí ëàï àú ðéñéåðê áñéîìèåø. àéï'),
 141. ('ùçø', 'âìñ', 'divebudd@gmail.com', 'saharg@hotmail.com', 34, 'ðñéåï áñéñé áñéîåìèåø.'),
 142. ('ãåøåï', 'øàëìéï', 'doron1@zahav.net.il', '', 46, 'èñ áàåôï çåááðé îùðú 1992 òåã ëùäéä FS áìé ùðä \r\nåáæîðé äçåôùé èñ ìäðäúé àê äééúé øåöä ììîåã æàú áøöéðåú'),
 143. ('òåôø', 'àãøé', 'ofer.edry@gmail.com', 'ofer-e', 42, 'äúçìúé ìôðé ùðä åäôñ÷úé áâìì áòéåú èëðéåú.\r\nìôðé çåãù äúçìúé ùåá åàðé îòåðééï ìäú÷ãí\r\nòåôø'),
 144. ('øï', 'òîø', 'yakov_am@inter.il', 'yakov_am@inter.il', 18, 'àéï ìé ðñéåï øöéðé áñéîåìèåø äú÷ðúé àåúå ìôðé ùáåòééí áòøê ëçì÷ îääëðä ùøöéúé ìòöîé ìôðé äöáà.. äèìôåï ùìé äåà 0545268622');
 145.  
 146. -- --------------------------------------------------------
 147.  
 148. --
 149. -- Table structure for table `cvfr15`
 150. --
 151.  
 152. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr15` (
 153. `first` text NOT NULL,
 154. `last` text NOT NULL,
 155. `email` text NOT NULL,
 156. `mmsn` text NOT NULL,
 157. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 158. `more` longtext NOT NULL
 159. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 160.  
 161. --
 162. -- Dumping data for table `cvfr15`
 163. --
 164.  
 165. INSERT INTO `cvfr15` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `more`) VALUES
 166. ('æéå', 'øåáéï', 'rubinziv@gmail.com', 'Wicked_pwnz@hotmail.com', 17, 'äåøãúé àú äñéîåìèåø åäú÷ðúé åàðé ùå÷ì ì÷ðåú òëùéå â''åéñèé÷ ì÷øàú ä÷åøñ ù÷øá åáà! \r\ná÷éöåø àéï ìé àó ðéñéåï òí äñéîåìèåø!'),
 167. ('àìéàåø', 'öéåï', 'eliorzion10@yahoo.com', 'eliorzion11110@walla.com', 14, 'éãò ÷åãí äèñú îèåñé áåàéðâ'),
 168. ('ùçø', 'âìñ', 'divebudd@gmail.com', 'saharg@hotmail.com', 34, 'ðéñéåï ñáéø á-FS9'),
 169. ('àìéòåæ', 'æäáé', 'chantos@netvision.net.il', 'bengarig89@walla.co.il', 16, 'àú ëì ä÷èò äîòùé ùì äñéîåìèåø àðé éåãò\r\nàáì á÷èò ùì äúîöàåú áîëùéøéí åëôúåøéí àðé ìà îîù îáéï\r\nåâí á÷èò ùì ðéååè,ëéååðé øåçåú àðé âí ìà îúîöà'),
 170. ('ãåøåï', 'øàëìéï', 'doron1@zahav.net.il', 'doron1@zahav.net.il', 47, 'øùåí ëàï àú ðéñéåðê áñéîìèåø.'),
 171. ('îúï', 'ñåìåîåï', 'matan@radi-yo.co.il', 'matansolomon@hotmail.com', 17, '.'),
 172. ('îùä', 'îæøçé', 'moshem77@zahav.net.il', 'moshem77@zahav.net.il', 44, 'ùáåò'),
 173. ('âì', 'ùôåðãø', 'shpondergal@gmail.com', 'rak_gal@hotmail.com', 15, 'îèéñ ëáø 3 ùðéí áôìééè ñéîåìèåø (2002 å2004) ùåìè èåá áëì îèåñ åéåãò àú äãáøéí äáñéñééí (îãôéí âìâìéí åëå'')\r\nøåöä ìòùåú èéñåú åéøèåàìéåú åììîåã ãáøéí ùìà äöìçúé ììîåã îäñéîåìèåø òöîå ëîå VOR ILS åëå'''),
 174. ('àééì', 'âáò', 'eyal_@yahoo.com', 'eyal_@yahoo.com', 31, 'àéï ìé ðéñéåï áú÷ùåøú áàîöòåú äñéîåìèåø (ãéáåø òí ô÷çéí åëå) àðé ëï îñåâì ìäîøéà åìôòîéí âí ìðçåú :). äðéñéåï ùìé ãéé îåâáì áñê äëì.'),
 175. ('àééì', 'âáò', 'eyal_@yahoo.com', 'eyal_@yahoo.com', 31, 'àéï ìé ðéñéåï áú÷ùåøú áàîöòåú äñéîåìèåø (ãéáåø òí ô÷çéí åëå) àðé ëï îñåâì ìäîøéà åìôòîéí âí ìðçåú :). äðéñéåï ùìé ãéé îåâáì áñê äëì.');
 176.  
 177. -- --------------------------------------------------------
 178.  
 179. --
 180. -- Table structure for table `cvfr16`
 181. --
 182.  
 183. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr16` (
 184. `first` text NOT NULL,
 185. `last` text NOT NULL,
 186. `email` text NOT NULL,
 187. `mmsn` text NOT NULL,
 188. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 189. `sim` longtext NOT NULL,
 190. `more` longtext NOT NULL,
 191. `cell` text NOT NULL
 192. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 193.  
 194. --
 195. -- Dumping data for table `cvfr16`
 196. --
 197.  
 198. INSERT INTO `cvfr16` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 199. ('àééì', 'âáò', 'eyal.geva@creo.com', 'eyal_@yahoo.com', 32, 'ùéç÷úé òí äñéîåìèåø ìà äøáä , àðé îñåâì ìäîøéà åìôòîéí âí ìðçåú òí ññðä.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '050-5550565'),
 200. ('âì', 'ùôåðãø', 'shpondergal@gmail.com', 'rak_gal@hotmail.com', 15, 'îèéñ 4 ùðéí áñéîåìèåø øåöä ìçååú àú çååéåú äøéàìéñèéåú', 'áï 15.5 çåìä úòåôä âø áàéæåø äùøåï', '0502993099'),
 201. ('øåáé', 'àìéàñ', 'rubi-alice@hotmail.com', 'rubi-alice@hotmail.com', 31, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0545909055'),
 202. ('ùîòåï', 'îðèàì', 'shimon41973@walla.com', 'shimon73@012.net.il', 32, 'îèéñ 4 ùðéí ñéîåìèåøéí , ëåìì ìéîåã ÷åøñ èéñ àîéúé öáøúé 19 ùòåú ëåìì ñåìå áîâéãå', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0506275691'),
 203. ('æéå', 'øåáéï', 'wicked_pwnz@hotmail.com', 'Wicked_pwnz@hotmail.com', 17, 'àéï =)', 'àìììä àìéøïïïïïïï!!', '0546446218'),
 204. ('àøéä', 'åéæì', 'wiesel@013.net.il', 'wiesela@hotmail.com', 59, ' àðé èééñ îúçéì òì ñéîåìèåø èééñ. øëùúé àú äúåëðä ìôðé ëçåãùééí åäúçìúé ìòáåø òì äùòåøéí. ', 'àðé âø á÷øéú áéàìé÷ åòåáã áøôàì ëîäðãñ îòøëåú ( á÷øä). ', '050-9594004'),
 205. ('àåø', 'ùèîôèø', 'orsh@nana.co.il', 'or89@msn.com', 17, 'îðåñä áúôòåì äñéîåìèåø ', 'âø áçéôä îãøéê áöåôéí ìåîã áëúä éà îú òì îñéáåú!!', '0528047777'),
 206. ('îðçí', 'îåø', 'mmeni@bezeqint.net', '', 35, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\néù ìé ðéñéåï èåá áñéîåìèåøéí àáì äàí ä÷åøñ ðåúï áñåôå ùì úäìéê øéùéåïèééñ àå ìçéìåôéï îîðå ðéúï ìäâéò ìøéùéåï èéñä\r\nòåã ãáø ùçùåá ìé ìãòú äàí ä÷åøñ îúáöò òì ñéîåìèåø àîéúé?', 'àðé îãøéê îçùáéí áìäá"ä ôøåéé÷è ùì îùøã äàåöø', '052-8642066'),
 207. ('àìòã', 'äøù÷åáéõ', 'kanta21@walla.com', '', 22, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0544225176');
 208.  
 209. -- --------------------------------------------------------
 210.  
 211. --
 212. -- Table structure for table `cvfr17`
 213. --
 214.  
 215. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr17` (
 216. `first` text NOT NULL,
 217. `last` text NOT NULL,
 218. `email` text NOT NULL,
 219. `mmsn` text NOT NULL,
 220. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 221. `sim` longtext NOT NULL,
 222. `more` longtext NOT NULL,
 223. `cell` text NOT NULL
 224. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 225.  
 226. --
 227. -- Dumping data for table `cvfr17`
 228. --
 229.  
 230. INSERT INTO `cvfr17` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 231. ('öáé÷ä', 'ðîè', 'tsnmt@hotmail.co.il', 'tsnmt@hotmail.co.il', 33, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nøùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè. ðéñéåï øá ùðéí FS òì ëì äåéøàöéåú ùìå (ëåìì äéùðåú îàã) åëîå ëï ðéñéåï áèéñåú GA ë COPILOT ', 'òì òöîê-øùåí ëàï. îúâåøø áàæåø éøåùìéí - âåù òöéåï ðùåé +4, çåìí ìòùåú øéùéåï èéñ ôøèé àðé òåáã áîùøã äàåöø áîùøã îîùìúé áéøåùìéí àùîç ìäéåú îùúúó ôòéì áôåøåí', '054-6262442'),
 232. ('àåø', '÷åôøîï', 'or111@012.net.il', 'kupertheking@hotmail.co.il', 15, 'èñ òì áåàéðâ 737-400 áòé÷ø...\r\néåãò àú äãáøéí äáñéñééí òì ññðåú åòì 737-400 åëå''...', 'àåäá îàåã ìèåñ æä çååéä áùáéìé åâí çåõ îæä îúòðééï îàåã áëãåøñì,ëãåøâì åëå''...', '0542210280'),
 233. ('ìéøï', 'áï çîå', 'lirben@013.net', 'lirben10@hotmail.com', 27, 'ðéñéåï ãé îåòè áñéîåìèøéí ùì îèåñéí, àê ðéñéåï øá áñéîåìèåøéí ùì èéñðéí òì ñåâéäí....', 'áï 27 ðùåé åâø áòúìéú, òåáã áúçåí ääéè÷, áéîé ùáú ááå÷ø áãøê ëìì úîöàå àåúé òì äîñìåì áëôø âìéí àå áëôø çñéãéí... îèéñ èéñðéí ', '0525757826'),
 234. ('àîéø', 'ñâì', 'amir.k92@gmail.com', 'a_swat@hotmail.com', 14, 'îùúîù áîëùéøéí åàåäá ìðååè', 'àðé àåäá ìèåñ áñéîåìèåøéí åáîöéàåú àðé âø áøòððä àðé ìåîã áçèéáú äáééðéí', '0522477333'),
 235. ('øáéã', 'ôøé', 'ravidperri@walla.co.il', 'ravidperri@hotmail.co.il', 17, 'àéï ìé äøáä ðéñéåï áñéîåìèåø.\r\nàðé òãééï áùìáé äúìîãåú', 'àðé àåäá ñéîåìèåøéí åúòåôä áëìì .\r\nàðé ùîç ìäöèøó ìàúø åî÷ååä ùéäéä áäöìçä ìëåìí .', '0528933856'),
 236. ('àìé ', 'éåôéú', 'yufit15@walla.co.il', 'eliyufit@netvision.net.il', 18, 'çøùúé ëáø òì ëì äîèåñéí áñéîåìèåø..:)\r\nî÷ååä ì÷áì ëáø àú äøùéåï åìèåñ ëçå÷.', 'ùîé àìé àðé áï 18 îô"ú,àðé îùç÷ ëãåøñì áæîðé äôðåé åèñ áñéîåìèåø..', '0503020918'),
 237. ('éàéø', 'áéøðöååéâ', 'yair2004@gmail.com', 'support@loopserv.net', 13, 'àìéøï ëáø àúä éåãò :)', 'ùìåí , àðé éàéø áéøðöååéâ åàðé áï 13 .\r\nàðé àåäá îàåã ìèåñ åáéëìì àú äàååéø åàú ëì ä÷ùåø ìàáéøåãéðîé÷ä åîèåñéí , àðé àåäá ëãåøñì åîòøéõ éåúø îëì àú îëáé úì àáéá .', '0523584421'),
 238. ('àéúï', 'éåøîï', 'eitany@hotmail.com', 'eitany', 35, 'îùúòùò òí ñéîåìèåøéí îæä îñôø ùðéí. ëéåí îîøéà åðåçú (áèç ìà ìôé äëììéí äðãøùéí àáì äëì æàú) òí FS2004', 'ðùåé + 2, âø áøàù äòéï.\r\nòåáã áçáøú äé-è÷ äîôúçú åîùåå÷ú îëùéø ñìåìàøé ìîñðâ''ø åîééìéí. çåáá öéìåí åîçùáéí', '054-6691102'),
 239. ('éåøé', 'î÷øáéõ''', 'yumetriz@gmail.com', 'yum2@walla.co.il', 18, 'òùéúé ëîä îäùéòåøéí ùì äñéîåìèåø. ðòöøúé áùéòåø òì äVHR.', 'àðé éåøé, âø áôøãñ-çðä, òåîã ìôðé âéåñ.', '0523684464');
 240.  
 241. -- --------------------------------------------------------
 242.  
 243. --
 244. -- Table structure for table `cvfr18`
 245. --
 246.  
 247. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr18` (
 248. `first` text NOT NULL,
 249. `last` text NOT NULL,
 250. `email` text NOT NULL,
 251. `mmsn` text NOT NULL,
 252. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 253. `sim` longtext NOT NULL,
 254. `more` longtext NOT NULL,
 255. `cell` text NOT NULL
 256. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 257.  
 258. --
 259. -- Dumping data for table `cvfr18`
 260. --
 261.  
 262. INSERT INTO `cvfr18` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 263. ('âì', 'ìéðãø', 'gal_124@walla.co.il', 'begg@hotmail.co.il', 15, 'àðé èñ áéñîåìèø ëùðä .', 'âø á÷øéú éí.', ''),
 264. ('øåòé', 'ùøéã', 'roi_sarid3@walla.com', 'mcl9@walla.com', 14, 'àðé èééñ ø÷ áFS2004 ë-8 çåãùéí.\r\n', 'áï 14 éìéã 30.4.92 îçåìåï.\r\nàåäá àú î÷öåò äúòåôä.', '0542012005'),
 265. ('òåîø ', 'îéðãì', 'tali_mi@netvision.net.il', 'tali_mi@netvision.net.il', 14, 'éåãò ìäîøéà ãé èåá åìôòîéí ðåçú èåá, øåá äðçéúåú ÷öú ò÷åîåú. ', 'àðé âø áøàùåï ìöéåï åàåäá îàã úòåôä åîèåñéí åìëï äâòúé ìàúø æä', '0506320455'),
 266. ('áï', 'éðéá', 'yanivch@gmail.com', '', 25, 'ðñéåï ÷ì áéåúø', 'òåñ÷ áúçåí äúåëðä', '0529963333'),
 267. ('îúï ', 'îìëä', 'y_matan@017.net.il', 'malka_000@hotmail.com', 15, 'àðé îèéñ ëîä æîï áìà î÷öåòéåú ìôðé ëîä îçæåøéí ðøùîúé ì÷åøñ àáì äñéîåìèåø ùìé ìà äéä ú÷éï åçéëéúé ìäæãîðåú ùáàä òëùéå', 'âø áéøåùìéí...ìåîã áëéúä é''...àåäá îèåñéí åîçùáéí åî÷ååä ùàðé éöìéç ìäèéñ áåàéðâéí..', '0545901406'),
 268. ('àåø', '÷åôøîï', 'or111@012.net.il', 'kupertheking@hotmail.co.il', 15, 'îàæ îçæåø 17 äúàäáúé áññðåú', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0542210280'),
 269. ('àìòã', 'ñìò', 'eladsela@zahav.net.il', 'webmaster@forumim.co.il', 31, 'ä÷ôåú å÷øéàú ãôéåú áøîä áñéñéú', 'àðé æ÷ï áùáéì ÷ùøéí çáøúééí...\r\néàììä ìòáåãä :) ', ''),
 270. ('çâé', 'çï', 'hagaych@013.net.il', 'hagaych@hotmail.com', 35, 'àðé èñ á FS2004 ÷øåá ìùðä\r\nëéåí áòé÷ø èéñåú ñéìåï áøçáé äòåìí', 'ðùåé +2 , âø áôøãñéä\r\nòåáã áúçåí äú÷ùåøú åçåìä áçééã÷ äèéñä.', '052-2499224'),
 271. ('éàéø', 'ùîéø', 'msy2006@walla.com', 'msyy2007@hotmail.com', 14, 'àðé îèéñ ëáø çöé ùðä åèñ áøîä áñéñéú', 'àðé èñ çöé ùðä áñéîåìèåø', '0502797976'),
 272. ('éàéø', 'áéøðöååéâ', 'yair2004@gmail.com', '', 13, 'àðé çöé ùðä áñéîåìèåøéí äééúé áîçæåø 17 àáì ãçå àåúå åàðé áîçæåø äæä.', 'àðé áï 13 , àðé áìéâú ëãåøñì .\r\nàåäá îàåã ñôåøè åáéëìì àú äîçùá åàú äñéîåìèåøéí áòé÷ø.', '0523584421'),
 273. ('àøéàì', 'âìîï', 'ariel.guelman@gmail.com', '', 15, 'ô÷ç áøùú IVAO åèééñ áFS 2004 ë3 ùðéí', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '05466123129'),
 274. ('áø÷', 'ùãåú', 'bsadot@gmail.com', '', 16, 'îèéñ îèåñéí îñåâéí ùåðéí áFS2004-ëåìì îòáø îáçï ñåìå áîçùá.áðåñó äèñúé (ëèééñ îùðä) ôòîééí ññðåú áùãä îâéãå åáçéôä.', 'úåùá øîú äâåìï îñééí ëéúä é"à.', '0506842477'),
 275. ('øáéã', 'áøù', 'ravidbrs@gmail.com', 'ravidbrs@hotmail.com', 23, 'îùç÷ áàåôï çåôùé ëçåãùééí. ììà òáø ëìùäå áñéîåìèåøéí.', 'àìéøï, áàîà ùìê àú îëéø àåúé ëáø.', '0545997505'),
 276. ('òéãï', 'îùä', 'idan_mo@012.net.il', 'idan_mo@012.net.il', 20, 'á÷åùé éåãò îùäå òì äñéîåìèåø åìëï îòåðééï ìéìîåã òìéå ëîå ùöøéê !!!', 'âø ááàø-ùáò, áï-20, çééì áöáà(ëì éåí ááéú) åçåìä òì îçùáéí......', '0542019960'),
 277. ('áø', 'ôéâìàðñ÷é', 'barpg@walla.com', 'barpg@walla.com', 13, 'àðé áëììé îàåã îàåã àåäá îèåñéí.\r\nàðé îèéñ îèåñéí òì ùìè (áîöéàåú), åòëùéå äúçìúé ìäèéñ âí äìé÷åôèøéí òì ùìè.\r\nðñéåðé áñéîåìèåøéí áëììé äåà:\r\nàðé îèéñ äøáä éçñéú ñéîåìèåøéí ùì îèåñéí òì ùìè.\r\náñéîåìèåø äèñúé ëáø îñéîåìèåø 2000, ëîä æîï áãéå÷ àðé îèéñ àðé ìà éåãò.\r\náëì àåôï, àðé èñúé ìôé çì÷ îäãáøéí àáì ãéé çåááðé.\r\ná2004 äúçìúé ÷öú àçøé ùæä éöà, åèñúé, âí ëîå òã òëùéå çåááðé å÷öú îä ùáàîú öøéê.\r\nìôðé áòøê çåãù åçöé äëøúé äáðúé ùéù ãáø ëæä èéñä áøùú!\r\nëîåáï ðãì÷úé òì æä åøöéúé ìèåñ, çùáúé ùæä çåááðé åäëåì åîäø îàåã âéìéúé ùìà!\r\nàæ äçìèúé ùàðé éù÷éò (àðé âí øåöä ìäéåú èééñ àîéúé)\r\nåòëùéå àðé øåöä ììëú ì÷åøñ.\r\n(òã òëùéå ìîãúé îôä åîùí)\r\nåî÷ååä ìéåú àúëí á÷åøñ îçæåø 18!\r\n', '÷åøàéí ìé áø, àðé àåäá îèåñéí ëãåøâì åìáìåú á÷éöåø...\r\nàðé âø ááàø ùáò (áãåàéí ùåìèéí!), àðé ìåîã áëéúä æ'' áî÷éó å'' ááàø ùáò, àðé àåäá ìòùåú ëì îéðé ãáøéí (îôä åòãããããããããããã äåãòä çãùä), åãáøå àéúé, ëëä îëéøéí äëé èåá!', '052-5662122'),
 278. ('éåñé', 'îãì', 'madel@zahav.net.il', 'yosmadel@hotmail.com', 37, 'äèñúé ëîòè áëì äñéîåìèåøéí ùì îé÷øåñåôè òåã îú÷åôú fs5', 'î÷øééú âú áï 37 ðùåé åàá ì 3 \r\nòåáã ëîëåðàé îèåñé äø÷åìñ åîèéñ îñå÷éí áùìè øçå÷', '0526126263'),
 279. ('àîéø', 'ååéðùèå÷', 'wamir79@gmail.com', 'wamir@msn.com', 27, 'àéï ìé ðñéåï øá îàåã áèéñä îòùéú, àåìí îëéø èåá úàåøéä ùì èéñä.', 'àðé âø áúà, òúåãàé îäðãñ çùîì. àåäá ìùîåò îåæé÷ä àéëåúéú :)', '0578135403'),
 280. ('éåñé', 'áï éàéø', 'yosibenyair@yahoo.com', 'theroadrunner13@hotmail .com', 45, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\näèñú ññðä 172 áìáã ë 200 ùòåú', 'òì òöîê-øùåí ëàï. \r\nîãøéê ìøëéáú ùèç', ''),
 281. ('éðéá', 'òåáãéä', 'doctoro@gmail.com', 'doctoro', 30, 'àéï ìé ëì ðñéåï', 'àðé âø åìåîã áôøàøä àùø áàéèìéä (øôåàä) îçôù øéâåùéí áàåéø ãøê äãîéåï åVFC', '+393478158717'),
 282. ('òåîø', 'ãäàï', 'omerd@012.net.il', 'omerd@netvision.net.il', 15, 'àðé îèéñ áñéîåìèåø áùáéì äëéó...', 'àðé á 15 îá"ù îèéñ èéñðéí\r\näèñúé 4 ôòîéí îèåñ ñöðä åòåã îèåñ ìà æåëø àéæä ççç', '0525635569'),
 283. ('àìéàåø', 'öéåï', 'zion54@bezeqint.net', 'eliorzion11110@walla.com', 14, 'àúí ëáø éåãòéí åàìéøï äôòí àðé ðøùí òì áèåç!!!!!', 'àðé áï 14', '0544992570'),
 284. ('àåìéáø', 'ìéáåáéõ', 'Oliver1991@gmail.com', 'oliver2004@walla.co.il', 14, 'ðéñéåï çåááðé á2002 ðéñéåï øöéðé éåúø á2004 ñê äëåì 4 ùðéí', 'àðé âø áâðé àáéá ìéã ìåã.. î÷åí æä îîù ñîåê ìùãä äúòåôä åìëï àðé òåøê äøáä úöôéåú åðäðä îéëåì øâò àðé îîù àåäá úòåôä åîéúòðééï áëåì îùä ÷ùåø àðé îùç÷ ëãåø ñì åìåîã', '0542035200'),
 285. ('meir', 'nakash', 'meirnac@gmail.com', '', 51, 'ðñéåï ùì ëùðä åçöé áùéîåù áFS2004.', 'àðé âø áàù÷ìåï åòåñ÷ áúçåí äîéçùåá îëùåø åá÷øä', '0526602300'),
 286. ('ãðéàì', 'áëø', 'bdaniel2@bezeqint.net', 'daniel22111@hotmail.com', 15, 'äúçìúé ìèåñ áñéîåìèåø àáì àðé ìà éåãò äøáä åàðé øåöä ìéìîåã', 'àðé âø áçéôä.àðé ìåîã îùç÷ áîçùá ', '0545834338'),
 287. ('ãé÷å', 'öéåðé', 'dikoz1@netvision.net.il', 'ofekz@hotmail.com', 42, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.ùðúééí îèéñ áñéîåìèåø ëîå ëï îèéñ èéñðéí', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 288. ('ãáéø', 'æàáé', 'dvirzee@walla.co.il', 'dvirzee@hotmail.com', 26, 'çåáá', 'øàùåï ìöéåï, çåáá îçùáéí (åôìééèñéîåìèåø áôøè), òåáã áçáøú\r\nîîú÷éí', '0542177816'),
 289. ('çï', 'âåìãùèééï', 'chen_16g@walla.co.il', 'chen_16g@walla.co.il', 17, 'àéï ìé äøáä ðñéåï äééúé áîçæåø 11 àå 12 åìà éëìúé ìäîùéê îñéáåú àéùéåú. ëéåí éù ìé àú ëì äæîï ùáòåìí...', '÷åøàéí ìé çï âåìãùèééï àðé áï 17 âø áâï-éáðä åçåáá îèåñéí åèéñðéí îìéãä...', '0545852500'),
 290. ('àåø', 'îúúéäå', 'hana126@bezeqint.net', 'or14or@Hotmail.com', 15, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nàðé äèñúé äøáä ññðä éåãò çäèéñ ëîå ùöøéê îä ùàðé ìà éåãò æä àú äãéáåøéí ùì äô÷çéí á÷éöåø àðé éåãò ø÷ ìèåñ ñúí ëëä áàååéø ìéðçåú åâí ìäîøéà.', 'àðé âø áøàùåï-ìöéåï àðé îéúòñ÷ áèéñðéí îåðçé ùìè.\r\n', '0506668860'),
 291. ('ãé÷å', 'öéåðé', 'dikoz1@netvision.net.il', '', 42, 'îèéñ çåôùé åëï ùðéí îèéñ èéñðéí', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0508510254'),
 292. ('éåñé', 'éãéãéä', 'yosidia@gmail.com', 'yosidia@hotmail.co.il', 26, 'îèéñ îèåñéí åîñå÷éí áñéîåìèåøéí ìèéñðéí ìîéðäí. áñéîåìèåø ùì îé÷øåñåôè îèéñ îòì ùðä îèåñé ðåñòéí.', 'îâåøéí: ÷øéåú , îðäìï øùú îé÷øåñåôè áçáøú äçùîì.\r\nîèéñ îñå÷é ðéèøå (èéñðéí) áòìé îðåòéí 50+ åîñå÷é ñ÷ééì INDOOR .', '0544440122'),
 293. ('òîøé', 'ö''øðø', 'tztc@walla.co.il', '', 8, 'äëåúá äåà àáà ùì òîøé.òîøé äåà éìã ùëáø îâéì îàåã öòéø îúòðééï áòé÷ø áîèåñéí.\r\næä òåìîå åæä îä ùäåà øåöä ìäéåú ëùéâãì.\r\náøøðå àôùøåéåú áçåâé èéñðàåú áàøõ åáé÷ùå ùéâéò îâéì 10.\r\nìòîøé ñéîåìèåø ááéú òí úåëðåú äèñä ôùåèåú,àê øöåï ëáéø ìäùúìá ááéú äñôø ùìëí.\r\nàùîç àí úîöàå àåúå øàåé.\r\nìëì áøåø äñìåìàø ùìé îöåééï îòìä.\r\nááøëä.\r\nöáé÷ä', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0544212797'),
 294. ('âì', 'àæåìàé', 'green_gal123@hotmail.co.il', 'green_gal@hotmail.co.il', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nàðé èñ áñéîåìèåø ëáø ùðä àáì áàåôï çåááðé ', 'òì òöîê-øùåí ëàï. \r\náï 16 àåäá îèåñéí åîèéñ èéñðéí', '0546250866'),
 295. ('úåí', 'áðéîéï', 'tomb6@walla.co.il', 'tombenjamin6@hotmail .com', 14, 'àðé ñúí èñ àðé éåãò ìðçåú åìäîøéà áòøê ', 'àðé âø áúì àáéá àðé ìåîã áúéëåï àìéàðñ àðé îîù àåäá ìèåñ', '0508784280'),
 296. ('îéøï', 'âàìéñ', 'galis_d@netvision.net.il', 'meiran@012.net.il', 17, 'àéï ìé ëìì ðéñéåï áîùç÷ äæä áôøè åáñéîåìèåøéí áéëìì', 'àðé áï 17 îøàù äòéï...àðé àåäá ñôåøè åëãåøñì áééçåã.\r\nòã ìà îæîï àðé äééúé âí á÷áåöú ëãåøñì åäùðä ôøùúé àçøé 5 ùðéí îäøáä ñéáåú çç...àðé úìîéã ëéúä é"à äùðä àéï ìé äøáä áâøåéåú àæ æä ðåúï ìé æîï ìãáøéí àçøéí...àðé úîéã àäáúé îèåñéí åàó ôòí ìà äáðúé àéê áàîú ìäèéñ áñéîåìèåøéí åúîéã øöéúé ììîåã åìøàåú àéê æä..æäå áòé÷øåï çç\r\n', '0506996865');
 297.  
 298. -- --------------------------------------------------------
 299.  
 300. --
 301. -- Table structure for table `cvfr19`
 302. --
 303.  
 304. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr19` (
 305. `first` text NOT NULL,
 306. `last` text NOT NULL,
 307. `email` text NOT NULL,
 308. `mmsn` text NOT NULL,
 309. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 310. `sim` longtext NOT NULL,
 311. `more` longtext NOT NULL,
 312. `cell` text NOT NULL
 313. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 314.  
 315. --
 316. -- Dumping data for table `cvfr19`
 317. --
 318.  
 319. INSERT INTO `cvfr19` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 320. ('àåø', 'îúúéäå', 'or0113@walla.co.il', 'or14or@Hotmail.com', 15, 'éåãò ìùìåè áîèåñ ', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0506668860'),
 321. ('ùí èåá', 'áï âéàú', 'kohava51@zahav.net.il', '', 50, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè ðçéúåú åäîøàåú áöñðä', 'èééñ ôøèé îìôðé 20 ùðä îòåðééï ìòìåú ìøùú åìèåñ áçæøä áìé ëñó', '057-7721052'),
 322. ('guy', 'cohen', 'guy@xlove.co.il', '', 36, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '054-6420045'),
 323. ('øáéã', 'ôøé', 'ravidperri@walla.co.il', 'ravidperri@hotmail.co.il', 18, 'îèéñ îèåñéí ÷ìéí åëáãéí îòì ìùðä', 'ùîé øáéã ôøé , àðé âø áëøîéàì åáãéå÷ äùðä ñééîúé ììîåã àæ áéðúééí àðé òåáã .\r\nàí éù òåã îùäå ùøúöå ìãòú àæ àðé àùîç ìòðåú', '0528933856'),
 324. ('àìé', 'éåôéú', 'yufit15@walla.co.il', 'eliyufit@netvision.net.il', 18, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0545843844'),
 325. ('ìàåðéã', 'âð÷éï', 'gleon_99@mail.ru', 'gleon_99@mail.ru', 13, 'àðé éåãò ìäèéñ ññðä 172 (äîøàåú, èéôåñéí, âìéùåú, ôðééåú, ðçéúåú), ìðååè òì-éãé ùéîåù á-VOR, DME å-ADF, åìðçåú òí ILS.', 'âø áçåìåï, úìîéã áçèéáä.', '0546860093'),
 326. ('Oliver', 'Lebovitsh', 'Oliver1991@gmail.com', 'oliver2004@walla.co.il', 14, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0542035200'),
 327. ('ãáéø', 'æàáé', 'dvirzee@walla.co.il', 'dvirzee@walla.co.il', 26, 'äééúé áîçæåø ä÷åãí ùðñâø, çåáá ñéîåìèåøéí', 'ñèåãðè, îúâåøø áøàùì"ö', '0542177816'),
 328. ('ùîåàì', 'ìñøé', 'lshmuel@yahoo.com', 'shmulik70@hotmail.com', 36, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè. çåáá ñéîåìèåøéí åçðéê áîçæåø ÷åãí ùäúáèì', 'òì òöîê-øùåí ëàï. âø áøàùåï ìöéåï îäðãñ úåëðä áî÷öåòé', '054-7849242'),
 329. ('éàéø', 'áéøðöååéâ', 'messings@gmail.com', 'support@loopserv.net', 13, 'äééúé áîçæåø ä÷åãí àðé èñ áòøê ëçöé ùðä åàðé çåæø ìæä', 'àðé îëôø ñáà , áï 13.', ''),
 330. ('øåòé ', 'çéåè ', 'royhayut@walla.com ', 'roy535353@hotmail.com', 13, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\néåãò ìùìåè áîèåñ ìäèéñ îð÷åãä à'' ìð÷åãä á'' áùìåí àê øåöä ììîåã ìòùåú æàú áöåøä éåúø î÷öåòéú ', 'òì òöîê-øùåí ëàï.äúçìúé áëåëá ëçåì òáøúé ìfs2002 ðãì÷úé òìéå îàåã åäèñúé áå ùðúééí åîùäåà åàæ òáøúé ì fs2004 øåöä ììîåã áöåøä î÷öåòéú éåúø . (ðøùîúé ìîççæåø 19 à åìà éëåìúé ìùéúúó áâìì áòéåú îçùá ëøâò äåà îñåãø åàðé øåöä ìéøùí ìîçæåø á'' àí æä éúôàôùø)', '0525908586'),
 331. ('àáéøï ', 'àìôñé', 'aviranelf@walla.co.il', 'aviranel1@hotmail.co.il', 17, 'á MFS àðé îùç÷ ëáø ùáåò ñééîúé àú ä÷åøñ äáñéñé òì äöñðä\r\náòé÷øåï ùéç÷úé áòåã ñéîåìèåøéí \r\nlock on\r\nëåëá ëçåì äâøñä ùì ç"à ùì éùøàì åùì àøä"á', 'àðé îãéîåðä\r\náï 17\r\núìîéã éá''\r\nîúòðééï áñéîåìèåøéí åáèéñä áëììé', '0576551901'),
 332. ('æàá', 'øåï', 'ronzeev@dolev.org.il', 'ronzeev@netvision.net.il', 48, 'àéï ðñéåï', 'èéñä äéä ðåùà ùúîéã òðééï àåúé, ùéøúúé áç"à 25 ùðä áîòøê äèëðé/ìåâéñèé. ôøùúé ìôðé 6 ùðéí. îùîù ëéåòõ áðåùà îéçùåá, áòì òñ÷ òöîàé.', '054-5672200'),
 333. ('ùçø', 'àñåìéï', 'tilandi@gmail.com', 'shahar@dbit.co.il', 16, 'áòáøé äøçå÷ ðäâúé ìùç÷ áâéøñú äñéîåìèåø ùì 2002, ëéååï ùìà äéä ìé ðñéåï ëìùäå áèéñä î÷öåòéú, òæáúé àú äðåùà . ìà îæîï ÷ðéúé àú 2004, åîöàúé àú äôåøåí äðôìà äæä, àæ äçìèúé ìçæåø ìñöðä .', 'ùîé ùçø àñåìéï, áï 16 îàæåø äùøåï (ôøãñ çðä) .\r\núìîéã úéëåï, ìà îæîï äúçìúé ìäúðãá áîã"à, åàðé ðäðä îëì øâò. èéñä úîéã òðééðä àåúé, åîâéì ÷èï ëì èéñä ìçå"ì äéååúä äàèø÷öéä äîøëæéú áèéåì. ', '0508937212'),
 334. ('ìéøï', 'ùåáì', 'lirans@yahoo.com', 'liran_shoval@hotmail.com', 23, 'FS02 ëåëá ëçåì FS04- çãù áå\r\nã"à ìà äèñúé ëáø 4 ùðéí ëëä', 'âø á÷øéåú, ùéøúúé áç"à, áåðä ãâîéí, îèéñ àåúí ìôòîéí\r\n\r\nåçåáá îã"á', '054-4481413'),
 335. ('çï', 'âåìãùèééï', 'chen_16g@walla.co.il', 'chen_16g@walla.co.il', 17, 'ëáø äééúé áòáø áîçæåø 11 àå 12 àðé ìà æåëø áãéå÷ àáì îèòí çåñø æîï ðùøúé àçøé ëîä ùéòåøéí ëëä ùéù ìé éãò ãé áñéñé áñéîåìèåø.', '÷åøàéí ìé çï âåìãùèééï, áï 17 îâï éáðä, òåáã ëîåñëðé÷ åáñê äëì øåöä ÷öú ìäúôø÷ òì äñéîåìèåø åììîåã àåúå ãé èåá..', '0545852500'),
 336. ('âì', 'îéðõ', 'gal.dude@gmail.com', 'gal.dude@gmail.com', 15, 'ùéç÷úé áèåô âï... ùéç÷úé áëåëá ëçåì òã ùäéä ìé XP. åá- MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR àðé îúîéã îäâéøñà ùì 96. åàðé îùç÷ áæä äîåï. ëì çáøé ÷åøàéí ìé ñéîåìèåø ôøé÷ :)', 'ùîé âì. àðé îàåã àåäá îùç÷é îçùá (áòé÷ø ñéîåìèåøéí). àðé âø áàéæåø îåãéòéï. àðé úìîéã áúéëåï. àðé îîù î÷ååä ùú÷áìå àåúé ìîñâøú ùìëí åùäëì éäéä îúàéí ìëåìí. æäå áéðúééí.', '054-6599440'),
 337. ('àåäã', 'îåñ÷åáéõ''', 'oh06@hotmail.co.il', 'oad6@hotmail.com', 15, 'àéï ðéñéåï', 'àðé áï 15 åçöé àðé âø á÷øéåú åìà òåñ÷ áëìåí', '');
 338.  
 339. -- --------------------------------------------------------
 340.  
 341. --
 342. -- Table structure for table `cvfr20`
 343. --
 344.  
 345. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr20` (
 346. `first` text NOT NULL,
 347. `last` text NOT NULL,
 348. `email` text NOT NULL,
 349. `mmsn` text NOT NULL,
 350. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 351. `sim` longtext NOT NULL,
 352. `more` longtext NOT NULL,
 353. `cell` text NOT NULL
 354. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 355.  
 356. --
 357. -- Dumping data for table `cvfr20`
 358. --
 359.  
 360. INSERT INTO `cvfr20` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 361. ('áø', 'çééí', 'bardewizard@gmail.com', 'bar_doar@walla.co.il', 16, 'àðé çãù áúçåí äñéîåìèåøéí åá FS 2004 áôøè åîùúîù á SideWinder ùì îé÷øåñåôè', 'àðé áø, áï 16.5 îàù÷ìåï, òåñ÷ áòé÷ø áòéöåá åúëðåú àúøéí, ëãåøâì åèñ á FS2004 áùòåú äôðàé (:', '0506385190'),
 362. ('úåí', 'îàéøåáéõ', 't0mm@017.net.il', 'tommee@walla.co.il', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùîé úåí, àðé âø áîåùá âï éàùéä áòî÷ çôø..\r\nàðé áï 16 ú"ì 21.3.1990 \r\nîàã îòåðééï ììîåã =]!', '0546504289'),
 363. ('îàåø', 'ëäï', 'maor064@017.net.il', 'maor0643@walla.co.il', 16, 'àéï ìé ëåì ëê ðéñéåï àðé äúçìúé ììîåã áIFS åäôñ÷úé åòëùéå àðé ñúí èñ áøùú', '÷åøàéí ìé îàåø àðé áï 16 îèéøú äëøîì\r\nàðé ëøâò òãééï ìåîã åìôðé çöé ùðä äúçìúé ìäúòðééï áëåì äúçåí äæä ùì ñéîåìèåøéí äúçìúé ìùç÷ áëåëá ëçåì åòëùéåàðé èñ åôêééè ñéîåìèåø åàðé àåã øåöä ìäøëéá àú äéãò ùìé òì äñéîåìèåø', '0524306696'),
 364. ('àìé', 'ñìáåö÷é', 'elis007@bezeqint.net', 'eli308@hotmail.co.il', 16, 'èñ áñéåìèåøéí ÷øåá ìùðúééí, áòé÷ø ìå÷àåï.\r\náæîï äàçøåï éåúø áøöéðåú ìàçø ÷áìú äñèé÷ äçãù ùìé.', '÷åøàéí ìé àìé, áï 16 îëôø ñáà.\r\nçåáá úòåôä åñéîåìèåøéí, åøåöä ìäéåú èééñ.', '0526204250'),
 365. ('àñó', 'áï àäøåï', 'odelia05@013.net', 'BA_asaf@bezeqint.net', 17, 'îùç÷ ëáø çåãù åòåùä èéñåú òí çáøéí', 'àðé âø áàù÷ìåï åìåîã áëéúä éà'', îúðãá áîã"à åàåäá îùç÷é ñéîåìèåøéí', '0508858021'),
 366. ('àîéø', 'áï òæøà', 'amir@walla.com', 'amir@walla.co.il', 22, 'èééñ îìéãä,äèñúé ôòí îèåñ îãâí ôàðèåí ', 'àåäá áðåú áèáò, çåáá îåöàøè åáàê áòé÷ø "äùìëú"\r\nçééì èéôåñé', '0526670061'),
 367. ('úåí', 'áðéîéï', 'tomb6@walla.co.il', 'tombenjamin6@hotmail.com', 14, 'àðé ñúí èñ áñéîåìèåø åòùéúé çì÷ îäùéòåøéí ùì äñéîåìèåø', 'àðé úìîéã òåìä ìëéúä è àðé âø áúì àáéá ', ''),
 368. ('àìëñðãø', 'áâééá', 'baron12@rambler.ru', '', 21, 'éù ìé ðéñéåï 5-6 ùðéí áñéîåìöéä.....àðé îáöò èéñåú åéæåàìéåú,ìôé GPS\r\n', 'ùîé àìëñðãø,î÷øéú âú...\r\nàðé çééì îùåçøø.ùéøúúé áîùîø äâáåì...ëøâò òåáã æîðé...îòåðééï ìäéøùí ì÷åøñ èéñ åéøèåàìé...úåãä òì úùåîú ìáëí....', '0503097991'),
 369. ('ñùä', '÷å÷åéá', 'Sasha39@bezeqint.net', '', 18, 'èñ ëáø äøáä æîï àáì çñø ìé äîåï éãò...', 'âø áàéæåø çéôä, ìà îæîï ñééîúé úéëåï åîçëä ìùéøåú äöáàé ùìé', '0547629809'),
 370. ('ôáì', 'ö', 'chernom@zahav.net.il', 'enn0l@3dv.co.il', 18, 'èñúé á-IAF, USAF åáò÷áåú çáø òí ÷ùø çæ÷ ìúòåôä äúçìúé âí òí FS2002. àçøé äôñ÷ä ùì ùìåù ùðéí çæøúé ùåá òí äîåï øöåï ì-FS2004, ÷øàúé îìà îãøéëéí, òáøúé àú äùéòåøéí áñéîåìèåø òöîå, àáì òãééï ììà ñô÷ áìé áùø åãí ùéìîã àåúê ùìá ùìá äáðúé ùàðé ìà àâéò øçå÷. ', 'ùîé ôáì ëàîåø, áï 18, âø áðúðéä, òåìä ìëéúä é"á, îäéìãåú îúòðééï áîèåñéí àåìí àó ôòí ìà ðëðñúé çæ÷ ì÷èò ùì ääèñä òöîä, ìôçåú ìà òã äæîï äàçøåï. \r\nëîå ëï, áìé ÷ùø ìúòåôä, àðé îúòðééï áîçùáéí, îùç÷ áîùç÷ äøùú ET åðîöà áäðäìú ä÷äéìä äéùøàìéú ëáø ëùìåù ùðéí, àåäá ñéîåìèåøéí îëì îéðé ñåâéí (àôéìå øëáåú, âí áæä äúàäáúé!). ðéâðúé ôòí áñ÷ñåôåï, îúàîï... àîî. æäå, ðøàä ìé îñôé÷. :P', '0523405240'),
 371. ('çâé', 'ñîåéìåáéõ''', 'wackyz@walla.co.il', 'hagaisamoilovich@hotmail.co.il', 16, 'áâãåì äúçìúé ìäúòðééï áñéîåìèåøéí ëìôðé çåãù, îàæ øëùúé àú äâ''åéñèé÷ Saitek ST290 åäúçìúé ìèåñ ìáã åìðñåú ììîåã ìáã àéê ìèåñ áñéîåìèåøéí (ëîåáï ùá-FS9). øåá äéãò ùéù ìé ëøâò äåà ãøê äàéðèøðè, îãøéëéí åëå'' àùø òæøå ìé ììîåã ìàè ìàè àú äáñéñ. îúàîï ìàè ìàè áîñìåì ä÷ôä ùì LLEHZ (äøöìéä) åðçéúä òí ññðä, åëîåáï ùåàó ìéåúø îëê.', '÷åøàéí ìé çâé, àðé áà îáéú ùîù ùðîöàú ÷øåá ìéøåùìéí. îúòðééï áúçåí äîçùáéí åáñéîåìèåøéí, åîùç÷ á-PS2 ìäðàúé áæîðé äôðåé :). àéï ìé îîù äøáä îä ìäâéã òì òöîé ëëä ùòãéó ùà÷öø áîéìéí åàåîø áäöìçä ìëì îé ùðøùí ìîçæåø åàðé î÷ååä ìäúøàåú ùí =]', ''),
 372. ('îàåø', 'áøðôìã', 'maor_berenfeld@nana.co.il', 'maor_berenfeld@nana.co.il', 16, 'ìôðé çåãù áòøê äúçìúé áã2004 åàðé èñ ìëéó òí çáøéí..', 'àðé âø áàù÷ìåï òåìä ìé"à àåäá ìùç÷ ëãåøñì, àåäá îçùáéí åàåäá ìèåñ...', '0524543630'),
 373. ('amir', 'avita', 'amiravita@gmail.com', 'amir_avitan@walla.com', 34, 'îèéñ àú ä737 pmdg áòæøú ä-fmc åáñä"ë ëùðúééí áñéîåìèåø.', 'âø áú"à ,òöîàé çåáá èéñä åòã ìôðé çöé ùðä ìîãúé ìäåöàú øéùéåï ôøèé (ëåìì ùòåøé èéñä ëîåáï)åáëì äæãîðåú ìå÷ç ùòåøé èéñä áëì îéðé î÷åîåú áòåìí', '0546888285'),
 374. ('çï', 'ôééøùèééï', 'chenfire@gmail.com', 'chenfire@gmail.com', 30, 'àðé èñ ëáø çöé ùðä á-FS2004 îòåðééï ììîåã ìèåñ ãøê ÷åøñ î÷öåòé', 'âø áøàùåï. òåáã áúçåí äîçùáéí. èñ çöé ùðä á-FS2004.', '050-5749466'),
 375. ('úîéø', 'ö''øèøéáñ÷é', 'tamirss@walla.co.il', 'tamirss@walla.co.il', 14, 'äðéñéåï ùìé áñéîìèåø äåà áòé÷ø ùìéèä òì äîèåñ áàååéø: ôðéåú, äîøàåú, äîøàåú òãéï îúàîï ëé äðçéúåú ìà éåöàåú ìé ëîå ùöøéê. äéãò ùìé äåà áñéñé îéðåñ', 'äùí ùìé äåà úîéø ö''øèøéáñ÷é, âø áøòððä, úìîéã ëúä è''.\r\nçåáá úòåôä îàæ ùäééúé ÷èï.', ''),
 376. ('ìéàåø ', 'ìåé', 'lior-l74@zahav.net.il', 'liorlevibig@hotmail.co.il', 32, 'àéï äøáä ðéñéåï áñéîåìèåø ø÷ ø÷ò ëììé', 'òåñ÷ áúòåôä äøáä ùðéí åëîå ëï áåâø çéì äàåéø äéåí ðéîöà áèééñú 103 áç"à 27 ', '052-3010280');
 377.  
 378. -- --------------------------------------------------------
 379.  
 380. --
 381. -- Table structure for table `cvfr21`
 382. --
 383.  
 384. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr21` (
 385. `first` text NOT NULL,
 386. `last` text NOT NULL,
 387. `email` text NOT NULL,
 388. `mmsn` text NOT NULL,
 389. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 390. `sim` longtext NOT NULL,
 391. `more` longtext NOT NULL,
 392. `cell` text NOT NULL
 393. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 394.  
 395. --
 396. -- Dumping data for table `cvfr21`
 397. --
 398.  
 399. INSERT INTO `cvfr21` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 400. ('æäø', 'ëîåï', 'zcamon@hotmail.com', 'zcamon@hotmail.com', 34, 'çãù áúçåí. ñéîúé äãøëä áñéñéú á FS2004 åòáøúé ñåìå.', 'âø á÷øéú àåðå. îúëðú. øöéúé ìòùåú ÷åøñ èéñ àîéúé áàøä"á àê ìà éöà, òãéï.. î÷ååä ùä÷åøñ äæä éòæåø ìé ëùéâéò äãáø äàîéúé. àðé àäéä áàéìú òã ä-2.11 àæ î÷ååä ùä÷åøñ ìà éúçéì ìôðé ëï.', '050-8766949'),
 401. ('âì', 'àæåìàé', 'green_gal@hotmail.co.il', 'green_gal@hotmail.co.il', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nàðé èñ ëùðä á-FS, éåãò ÷öú èéñåú CVFR ÷öú ðãáø åáòé÷ø àú ëì äãáøéí äáñéñééí', 'òì òöîê-øùåí ëàï. àðé âø ááàø ùáò áï 16 ìåîã ááéú äñôø äèëðé ùì çééì äàåéø åîèéñ èéñðéí', '0546250866'),
 402. ('çï', 'éðéá', 'xyaniv@hotmail.com', 'xyaniv@hotmail.com', 32, 'ðñéåï áñéñé', 'èéñ ãàåï åîúìîã ìîîåðò (200 ùòåú èéñä, îúåëí 20 áðúéáé úåáìä CVFR)', '0544792923'),
 403. ('úîéø', 'ö''øèøéáñ÷é', 'tamirss@walla.co.il', 'tamirss@walla.co.il', 14, 'äúçìúé ÷åøñ áîçæåø 20 åäâòúé òã äùéòåø äùìéùé', 'áï 14, âø áøòððä, çåáá úòåôä', '0546922714'),
 404. ('àåø', 'îúúéäå', 'hana126@bezeqint.net', '', 15, '', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0506668860'),
 405. ('øåé', 'ùðé', 'Roysha1@gmail.com', 'roysha1@walla.co.il', 17, 'àðé èñ ëáø ùðä å÷öú áôìééè ñéîåìèåø åàðé éåãò ôçåú àå éåúø àú äðãá"ø åàú ääúçáøåú ìIVAO', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0547443119'),
 406. ('âéà', 'øåîáàåè', 'guyromb@gmail.com', 'guyromb@hotmail.com', 15, 'WEBMASTER áIVAO-IL, éù éãò áäîøàä, ðçéúä åãáøéí áñéñééí... îèøúé ììîåã éåúø ìòåî÷ åáöåøä éåúø èåáä èéñä..\r\n', 'ùîé âéà øåîáàåè ëîå ùöééðúé, áï 15 î÷øééú áéàìé÷, àðé îúîçä áúçåí äîçùáéí åàðé îúëðú PHP, SQL, HTML åôìàùø (FLASH), àðé çåáá ñôåøè åëîåáï èééñ...\r\nåëîå ëåìí.. äçìåí ìäéåú èééñ áòúéã.', '0545580178'),
 407. ('àééì', 'éðåá', 'yanuvey@bezeqint.net', 'yanuvey@bezeqint.net', 41, 'ùìåí øá!\r\näððé àåäá ñéîåìèåøéí îàæ îé÷øåñåôè äåöéàä àú âéøñúä äøàùåðä.\r\näèñúé áùãä äúòåôä áäøöìéä ññðä 152 , ì÷çúé 4 ùòåøé èéñä åáöòúé òìéä áòæøúå ùì îãøéê àú ëì îöáé äçøåí + ëîåáï ùìéèä áñéñéú.\r\näéöìçúé ìòùåú àú àåúí äãáøéí áòæøú îé÷øåñåôè ôìééè ñéîåìéèåø\r\nòáøå îàæ áòøê 5 ùðéí àáì äéãò äáñéñé ÷ééí.\r\nðåñó ìëê äððé áòì îöðç øçéôä ãøâú âåáä.\r\nàéððé éåãò ëøâò ìäùúîù áîñðâ''ø (àðé îáéï áîçùáéí) ëê ùùí äîùúîù ùìé äåà äãåàø äàì÷èøåðé ùìé æä îä ùîåôéò.\r\nìôøèéí ðåñôéí àúä îåæîï ìéöåø ÷ùø àéúé- àééì. ', 'äððé òåáã çáøú çùîì - áåã÷ áîáã÷ú çùîì \r\núçáéáéí: îçùáéí , ôìééè ñéîåìéèåøñ , îöðçé øçéôä, èéñðé øãéå , öéìåí ãéâéèìé ', '0528-382142'),
 408. ('æéå', 'éåñôåá', 'ziv_yos@walla.com', 'yusepov@netvision.net.il', 16, 'àðé îèéñ èéñðéí åèñèé ÷öú áôàì÷åï àìééã ôåøñ.', 'ùîé æéå éåñôåá, îôøãñ çðä. ìåîã áàåøè äùåîøåï îâîú ôéñé÷ä øåáåèé÷ä. çåìí ìäéåú èééñ. îèéñ èéñðéí åáëìì îúòðééï áèéñðàåú (áðéä åäèñä).', '0508851767'),
 409. ('àåøé', 'áåðï', 'uriris@zahav.net.il', 'Uri', 42, 'ù ìé ðéñéåï òì îñôø ñéîåìèåøéí ëåìì FS2004', 'àðé îäðãñ àåéøåðåèé÷ä áúòùéä àåéøéú. éù ìé éãò úéàåøèé øá áîèåñéí ëåìì ôé÷åç èéñä.\r\nîàçø åéù ìé ùðé éìãéí ÷èðéí àðé îòåðéï àí àôùø áùòåøé èéñä îàåçøéí éåúø æ.à áñáéáåú 22:00', '052-6040063'),
 410. ('ùøåï', 'á', 'sharonbemail@yahoo.com', 'sharonbemail@hotmail.co.il', 33, 'ø÷ äú÷ðúé àú 2004 ìàçøåðä åäùúòùòúé àéúå. çééá ìåîø ùàðé ìà îæäéø áðçéúåú, åâí îú÷ùä áè÷ñé ùì îèåñéí òí áìîéí ãéôøðöéàìééí. àéï ìé éãò áðéååè åîèàåøåìåâéä, àáì äîåï îåèéáöéä éù åéù !', 'áï 33. âø áàæåø çãøä. òåáã áîùøã îîùìúé åàåäá èéñä åîèåñéí îéîé äúéëåï. ì÷çúé áòáø 3 ùéòåøé èéñä òì 172 - àçã áçéôä, àçã áäøöìéä åàçã áñå-ôøðñéñ÷å.ëðøàä ùìà ðåòãúé ìäéåú èééñ àîéúé - àæ ÷áìå àåúé ëàï áîçéàåú ëôéí.... ', '0507504798'),
 411. ('çâé', 'ñîåéìåáéõ''', 'hagaisamoilovich@gmail.com', 'hagaisamoilovich@hotmail.co.il', 15, 'äééúé áîçæåø 20, ðàöìúé ìòöåø áàîöò áâìì ùçùáúé ùéäéå äîåï òáåãåú åáòéåú áâìì æä ùòìéúé ìëéúä é'' (ìçõ åëå''). äúáøø ùìà åäøâùúé øò òì äøâò ùòæáúé àú äîçæåø, åàðé øåöä ìçæåø åìòáåø äôòí, áìé æìæåìéí.', '÷åøàéí ìé çâé åàðé áà îáéú ùîù, ëøâò ìåîã áëéúä é''. àéï ìé îîù äøáä ìäâéã òì òöîé àáì àðé îàçì ìëì äðøùîéí áäöìçä áäîùê äãøê!', ''),
 412. ('àåøï', '÷ãåù', 'orenkadosh@yahoo.com', 'bool6@walla.co.il', 38, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0542111182'),
 413. ('òøï', 'åéðùìáàåí', 'eranvin@gmail.com', 'eranvin@hotmail.com', 14, 'àðé îùç÷ îãé ôòí áðçéúåú åäîøàåú åòáøúé àú ä÷åøñ äáñéñé áéåúø ùê äîùç÷ (äîøàä, ðçéúä, ôðéåú åë''ï', 'àðé áï 14 úìîéã ëéúä è äðñ öéåðä øöéðé îåëï ììîéãä', '08-9301793'),
 414. ('àáéá', 'àîø', 'nok5573@bezeqint.net', 'nok5573@bezeqint.net', 15, 'éãò áñéñé áèéñä!', 'áï15 îçéôä, òåñ÷ áèéñåú áñéîåìèåøéí', '0508374348'),
 415. ('øí', 'öéðåáø', 'ramtsi@hotmail.com', 'ramtsi@hotmail.com', 22, 'åáëï, ëîå ùëáø àîøúé ìàìéøï, îàæ ùàðé éìã, å÷éáìúé àú äîçùá äøàùåï ùìé, ùéç÷úé áñéîåìèåøéí... àáì àó ôòí ìà úàúøúé ìòöîé ùéù ëæàúé øîä ùì èééñéí. ìîøåú ùàéï ìé ðñéåï á FS2004, àðé àùîç ìäöèøó ì÷åøñ åì÷ååú ùîùí àðé ø÷ àú÷ãí. ', 'åáëï, ùîé øí öéðåáø, áï 22, âø áøçåáåú. òåáã ëçåáù îìååä èéåìéí... åæäå.. ìà îùå îéåçã :)', '0546615080'),
 416. ('àåø', 'ù', 'orsh@nana.co.il', 'or89@msn.com', 18, 'éåãò ìúôòì àú äñéîåìèåø áøîä èåáä ', 'àæ ëëä àðé àåø áï 18 îçéôä úìîéã úéëåï ôòéì áúðåòú äöåôéí àåäá ìáìåú åîëåø ìçééã÷ äæä ùð÷øà "úòåôä" ', '0528047777');
 417.  
 418. -- --------------------------------------------------------
 419.  
 420. --
 421. -- Table structure for table `cvfr22`
 422. --
 423.  
 424. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfr22` (
 425. `first` text NOT NULL,
 426. `last` text NOT NULL,
 427. `email` text NOT NULL,
 428. `mmsn` text NOT NULL,
 429. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 430. `sim` longtext NOT NULL,
 431. `more` longtext NOT NULL,
 432. `cell` text NOT NULL
 433. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 434.  
 435. --
 436. -- Dumping data for table `cvfr22`
 437. --
 438.  
 439. INSERT INTO `cvfr22` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 440. ('ùîòåï', 'ðñéí', 'sahy400@nana10.co.il', 'sahy400@hotmail.com', 16, 'äúçìúé ÷öú á flight simulator x', 'á"ñ ùôéøà', '0542000257'),
 441. ('ìá', 'àéñ÷åá', 'almogvaldes@gmail.com', '', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùîé ìá àðé îðúðéä ìåîã ááéú ñôø "ùôéøà" àðé áîâîú ôéæé÷ä åäôøåé÷è ùìðå òì îèåñéí åëì ä÷ùåø áèéñä', '0549216073'),
 442. ('Yoan', 'Anidjar', 'yoan_anidjar@hotmail.fr', 'yoan_anidjar@hotmail.fr', 15, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0526450394'),
 443. ('æåäø', 'éîéï', 'ZOHARYAMIN1@GMAIL.COM', '', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùîéæåäø àðé îðúðéä ìåîã ááéú ñôø "ùôéøà" àðé áîâîú ôéæé÷ä àðé úîéã àäáúé àú ðåùà äèéñä åúîéã øöéúé ìãòú àéê ìèåñ åëì äãáøéí ä÷ùåøéí áèéñä.', '0548430764'),
 444. ('åé÷é', 'ôãìåï', 'viki_369@walla.com', '', 15, 'àéï ìé ðéñéåï', 'àðé îáéú äñôø ùôéøà ðúðéä ëéúä é'' á÷åøñ èéñä ìôøåéé÷è ôéæé÷ä ', '0524045782'),
 445. ('jordan', 'assous', 'jordan_om21@hotmail.fr', 'jordan_om21@hotmail.fr', 15, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0547719692'),
 446. ('ðúðàì', 'ëäï', 'netanel1472@walla.com', '', 16, '', 'àðé âø áðúðéä ìåîã ááéú ñôø ùôéøà ', '0526068731'),
 447. ('ãåøéàï', 'éøçé', 'doriane145@hotmail.com', 'doriane145@hotmail.com', 16, 'àéï ìé ðéñéåï áñéîåìèåø', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '054-6427345'),
 448. ('ãï', 'àôøéí', 'dan14a@Walla.co.il', 'dan14a@walla.co.il', 16, 'àðé ìôðé ëùðä òñ÷úé áúçåí äèéñðéí åäéä ìé îñå÷ åèéñï òã ùòæáúé àú æä ìáééðúéí îùåí äåöàä ëñôéú âãåìä éù ìé ðñéåï àôùø ìäâéã áñéîåìèåøéí ùì èéñåú äîøàåú ðçéúåú åäëì.', 'àðé ãï àôøéí îðúðéä áï 16 ìåîã ááéú äñôø ùôéøà åáîñâøú îâîú ôéæé÷ä àðçðå òåùéí ôøåéé÷ú ùì úòåôä ùæä æä', '0525996660'),
 449. ('àáéøí', 'àùèï', 'aviram452@walla.co.il', '', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùôéøà', '0526898974'),
 450. ('ãåãé', 'ùáç', 'dshevach@gmail.com', '', 16, '', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0528628894'),
 451. ('Maayan', 'Levy', 'maayanlevy16@hotmail.com', 'maayanlevy16@hotmail.com', 14, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'Je m''appele Maayan Levy. J''ai 14 ans. J''habite à Poleg depuis 2 ans. Je suis Nouvel Immigrant. J''ai sauté la classe de CP. C''est pour ca que je n''ai que 14 ans. J''habite avec ma mere et mes 2 freres. Mon pere habite en France. J''aime le sport et les etudes de physique et d''histoire particulierement. L''aéronotique est un sujet qui m''interesse car elle permet de savoir un tas de choses et qui a de l''avenir.', '0542210853'),
 452. ('àéöé÷ ', 'âåéìé', 'ASKIZIK1@WALLA.CO.IL', '', 40, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0528910298'),
 453. ('âáøéàì', 'ôàì', 'gabrielfh@walla.com', 'gabi-182@hotmail.com', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ðøàä ìé øàéåï å÷åøñ îàåã ðçîã åîòðééï àðé âí îúòðééï áðåùà äèééñðåú åî÷ååä ìäðåú åììîåã ëîä ùéåúø ', '0527587350'),
 454. ('âìòã ', 'ãäï', 'pablue@walla.co.il', 'pablue@walla.co.il1', 16, 'àéï', 'ìåîã ôéæé÷ä. ', '0525048419'),
 455. ('àùè', 'àìðä', 'usher09@nana.co.il', '', 17, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 456. ('ìéãï', 'éùøàì', 'lidan_israel@walla.com', '', 15, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '050-2007998'),
 457. ('àìåðä', 'àôøéîåá', 'alona6000@walla.com', 'girl14_ae@hotmail.com', 17, 'àéï ìé ðéñéåï áñéîåìèåø.', 'ðòéí îàåã àðé àìåðä àôøéîåá. úìîéãú úéëåï,âøä áðúðéä, ìåîãú áîâîú ôéæé÷ä-àì÷èøåðé÷ä. îúòðééðú áîçùáéí åîä ùáðéäéí. àðé àùîç ìäùúúó ááéú ñôø ìèéñä åéøèåàìéú. ', '0547871906'),
 458. ('áðéîéï', 'æîåø', 'BINYAMINZAMOR@WALLA.COM', '', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0546750099'),
 459. ('áðéîéï', 'æîåø', 'zamor1993@walla.com', '', 16, 'àéúçìúé ìùçø ÷öú áîùç÷ òùéúé ëîä îùéîåú.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0546750099'),
 460. ('æäáä ', 'îøé', 'zhavam1@walla.com', '', 17, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0546987608'),
 461. ('÷åøì', 'áï îùä', 'koralbm123@walla.com', 'koralooshbm@hotmail.co.il', 17, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0526510054'),
 462. ('ùîåàì', '÷ìôä', 'kalfasamuel@hotmail.fr', 'kalfasamuel@hotmail.fr', 17, 'àéï ìé ðéñéåï', 'àðé àåäá ììîåã úåøä ììîåã ôéæé÷ä åìùç÷ ëãåøâì ', '0546662527'),
 463. ('îúï', 'áúéä', 'matann_batya@walla.com', '', 18, 'àéï ðéñéåï', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0524650742'),
 464. ('ùîòåï ', 'áï àáå', 'shimon444222@walla.co.il', '', 18, '', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0542212410'),
 465. ('ãðéàì', 'áøåê', 'daniel_1617@walla.com', '', 17, 'àéï', 'âø áîåùä òæøéàì åúìîéã áùôéøà', '0524425835'),
 466. ('àãí', 'áøåê', 'shembeku@gmail.com', '', 17, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùìåí, àðé àãí, âø áðúðéä, ÷øéú ðåøãàå åìåîã ááéä"ñ ùôéøà.àðé îàåã îúòðééï áðåùà ùì îèåñéí åúòåôä, åàùîç ì÷çú çì÷ á÷åøñ îòðééï îï äñåâ äæä.', '0523048669');
 467.  
 468. -- --------------------------------------------------------
 469.  
 470. --
 471. -- Table structure for table `cvfrvfs`
 472. --
 473.  
 474. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cvfrvfs` (
 475. `ID` int(11) NOT NULL,
 476. `first` text NOT NULL,
 477. `last` text NOT NULL,
 478. `email` text NOT NULL,
 479. `mmsn` text NOT NULL,
 480. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 481. `sim` longtext NOT NULL,
 482. `more` longtext NOT NULL,
 483. `cell` text NOT NULL
 484. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 485.  
 486. --
 487. -- Dumping data for table `cvfrvfs`
 488. --
 489.  
 490. INSERT INTO `cvfrvfs` (`ID`, `first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 491. (0, 'ðáå', 'àôììå', 'nevo454@walla.com', '', 15, 'éù ìé ðéñéåï ùì éåúø î-70 ùòåú èéñä áòøê', 'àðé âø áçãøä àðé ìåîã àðé áëúä è× àðé ðçîã çáéá ìà òåùä áòéåú åðäðä îàåã ìäèéñ îèåñéí \r\néåôéé?!', '0523425686'),
 492. (0, 'éåðé', 'ååìéðã', 'yvolind@gmail.com', '', 25, 'îèéñ ëáø æîï ãéé øá á FSX. îùúîù áâ''åéñèé÷ ñééãååðãø ùì îé÷øåñåôè. ', 'àðé îøàùåï ìöéåï ìåîã øàééú çùáåï. çåáá îåùáò ùì èééñ åúòåôä. äééúé çåãùééí á÷åøñ èééñ ìàçø îëï ðùøúé ìéçéãä ìåçîú. ùîòúé äøáä òì ä÷åøñéí ùìëí åçåùá ùäí éäéå áñéñ îòåìä áùáéìé ìôðé øéùéåï äèééñ äôøèé ùàðé îúëðï ìòùåú áòúéã.', '0524848148'),
 493. (0, 'ðàåø', 'îæøçé', 'duduaharon1234@gmail.com', '', 14, 'éù ìé àú ä Flight Simulator X .\r\nàðé çãù îàåã áñéîåìèåø , åàðé î÷ååä ùä÷åøñ éòæåø ìé.\r\n', 'éù ìé FSX åàðé ðøùí ì÷åøñ 52 .', ''),
 494. (0, 'àáéá ', 'ðõ', 'netz03@walla.com', '', 13, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\náæîï ùäçðéëéí ùì îçæåø 51 äúàîðå áøùú äèéñä IVAO àðé äééúé àéúí åìîãúé îéäí ä÷ôåú åèéñä.\r\n', 'òì òöîê-øùåí ëàï. \r\nàðé âø áîåùáé éøåùìéí (âáòú éòøéí) àðé òåñ÷ áîçùáéí-îùç÷é îçùá,áòé÷ø ñéîåìèåøéí,ëì äæîï ùàðé øåàä îèåñ àðé çåùá òì ä÷åøñ åîä àðé éòùä ùàðé éùç÷ ëîå äîèåñ äæä àå ñúí ìèåñ àå ìçôù äàéðèøðè òí äãâí ùì äîèåñ.\r\nàðé ëáø ð÷ùøúé ìàðùéí áVFS úîéø ñîé ù÷ã âì ðàåø èì åòåã....\r\núåãä àáéá', ''),
 495. (0, 'ãåø', 'îãéðä', 'medinador1@Gmail.com', 'medinador@windowslive.com', 15, 'àðé ëáø ëîòè ùðä èñ á-FSX åäçìèúé ììîåã "åìòìåú áøîä"', 'àðé âø áá"ù, úìîéã ëéúä é'' áîâîú àì÷èøåðé÷ä.', '0523950189'),
 496. (0, 'øæ', 'ñèøåì', 'razmad123@gmail.com', '', 18, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 497. (0, 'àéöé÷', 'UH', 'EEE102@WALLA.COM', '', 18, 'îùç÷ áfsx ', 'àðé âø áàù÷ìåï\r\núìîéã ëéúä é"á \r\n÷ìéèä îäéøä', '0528981130'),
 498. (0, 'èì', 'àåîøã÷ø', 'talumerdeker@gmail.com', '', 16, 'àðé îùç÷ ëùðä åçöé á FSX åëçöé ùðä áôàì÷åï .\r\néù ìé ðñéåï áàååéø áFSX ë 25 ùòåú + .\r\n', 'ùîé èì àåîøã÷ø àðé âø áàùãåã ìåîã áî÷éó à , ëùåçø . áîëììä äèëðåìåâéú ùì çéì äàååéø æ''''à ùàðé äåìê ìáéú äñôø òí îãé öäì (çéì äàååéø)\r\nìåîã àì÷èøåðé÷ä , àãí îàåã øöéðé åðçåù îèøä !', '0507744633'),
 499. (0, 'ìéàåø ', 'ôééâéï', 'liorfeigin@walla.com', '', 13, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè. \r\nàéï ìé ðéñéåï àðé çãù áúçåí', 'òì òöîê-øùåí ëàï. \r\nàðé âø áâãøä åîùç÷ ëãåøñì', ''),
 500. (0, 'àåøï', 'áø', 'orenbeer1999@gmail.com', 'orenbeer1999@hotmail.com', 14, 'àðé îùúîù áfsx åàðé éåãò ìäîøéà îèåñ åâí ÷öú ìäðçéú àåúå åìôúåç åìñâåø îãôéí åìôúåç åìñâåø âìâìéí åìäôòéì àú îðåøåú äîèåñ (ëì äãáøéí äáñéñééí ùì äîèåñ)åëîåáï ìäæéæ àú äîèåñ.', 'àðé âø áéøåùìéí àðé îùç÷ ôéðâôåðâ îúîéã áãáøéí ìîùì ááéú ñôø àåäá ìäéåú òí çáøéí ðäðä ìòæåø ìëì àçã åéåãò ìçì÷ àú äæîï áöåøä ðëåðä.', '0527836456'),
 501. (0, 'ùìåîé', 'äéøè', 'shlomihirt@hotmail.com', 'shlomihirt@hotmail.com', 31, 'áòáøé äééúé îùúîù ÷áò áVATSIM åëï á-VATIL áòé÷ø èéñåú CVFR åVFR. òæáúé àú äúçåí ìú÷åôä àøåëä åàðé îòåðééï ìçæåø ìúìí áøöéðåú åáëåì äëåç. ëîå ëï, ìäùìéí çåñøéí ùäéå ìé ò÷á àé äöèøôåú ìàçã ä÷åøñéí äîåöòéí.', 'úåùá ëôø éåðä, îäðãñ úòùéä åðéäåì åäðãñàé çùîì, çåáá àñèøåðåîéä, èéñðàåú, ãéâ, ñðå÷ø, ú÷ìéèðåú åòåã. çåáá îåùáò ùì FS îàæ åòã äéåí, ëì äæîï áON-OFF', '052-3851650'),
 502. (0, 'òéãå', 'ðçåùúï', 'ido10973@gmail.com', '', 14, 'çáø ùìé ùäéä ôòí áöååú äëéø ìé àú äñéîåìèåø (ðãá) åàðé øåöä ììîåã áöåøä î÷öåòéú éåúø', 'àðé âø áéåáìéí (áöôåï) àðé òåáø á÷éõ ìâáòúééí åàðé îðâï òì âéèøä çùîìéú', '0545557603'),
 503. (0, 'òîéú', 'àìéä', 'amitelia9@gmail.com', 'amitelia9@gmail.com', 15, 'àéï ìé îîù ðéñéåí äúçìúé àú ÷åøñ 50 àáì äôñ÷úé áäúçìä áâìì ñéáåú àéùéåú', 'ùìåí,÷åøàéí ìé òîéú àðé áï 15 îðöøú òìéú åàðé îàåã àåäá ñéîåìèåøéí åø÷ îçëä ùä÷øåñ äæä éúçéì', '0503399304'),
 504. (0, 'âì', 'îìàëé', 'g7111m@gmail.com', '', 46, 'éù ìé ðéñéåï îåòú áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'àðé âø ááú éí. î÷öåò - îðäì îåöø áçáøú àåøã. éãò åðéñéåï áîçùáéí åøùúåú. áòáø òáãúé áúçæå÷ú çùîì åøãéå áîèåñé ðåñòéí 747 DC9 707 737 727. ', '0546771623'),
 505. (0, 'âáøéàì', 'ôåì÷', 'pollak.gabi@gmail.com', 'âáé', 65, 'òáøúé ÷åøñ áñéîåìèåø FSX áîåòãåï çåìé ñøèï ááàø-ùáò, àéï ìé ðñéåï èéñä á÷áåöåú, äîøàåú åðçéúåú ñáéøåú, èéñú îëùéøéí áññðä ñáéø.', 'ôðñéåðø ùì îùøã øàù äîîùìä, áï 65 òñ÷úé á-38 äùðéí äàçøåðåú áúçåí äâøòéï.\r\néù éãò áàìèøåðé÷ä, åáúçåîéí àéæåèøééí àçøéí, îòåðééï ìäùìéí àú ä-Homecokpit ùäéúçìúé ìáðåú', '054-77-813-77'),
 506. (0, 'âéà', 'ôåãåìñ÷é', 'fun1look@yahoo.com', 'kodo2@hotmail.com', 16, 'äúçìúéìùç÷ áîùç÷ ùì ùðú 2004 ùí éãòúé ìèåñ èåá éçñéú òí îèåñéí âãåìéí åëáãéí éåúø àê áùðä äæå ëàùø çæøúé ìùç÷ àáì áâéøñú ä -X ìà äöìçúé ìäèéñ àú äîèåñ áàåôï ùáå çùáúé ùìéëåì', 'øåöä ìãòú ìèåñ òì ôé äçå÷éí åàó áòúéã ìîîù àåúí áëàùø éìîã ìøùéåï èéñ ôøèé áçééí äàîéúéí', ''),
 507. (0, 'îéëàì', 'ùàîé', 'michelzain4@gmail.com', 'michelzain@gmail.com', 15, 'éù ìé FS2004 îâéì 12 ( 3 ùðéí ) åàðé áñéîåìèåø ëáø äøáä æîï àáì ìà éöà ìé ìäùìéí àú ÷åøñ 48 åàðé øåöä ìöàú îéãé çåáä ìòöîé åìñééí àú ä÷åøñ . ', 'îéëàì ùàîé , öåøï àðé òåñ÷ áëãåøâì áòé÷ø èñ äøáä áñéîåìèåø åàéê ìà .. îúëåðï ìáâøåéåú :) ', '0525833859'),
 508. (0, 'âì', 'æãà', 'galzada570@walla.com', 'gooloo153@walla.com', 15, '÷öú äñúëìåú îñøèåðéí D:', 'âø áøàùåï ìöéåï,àåäá úòåôä,ìðâï áâéèøä,àééøñåôè,îùç÷é ìçéîä áîçùá', '0502205151'),
 509. (0, 'ãðéàì', 'áåîðãéì', 'linkinpark375@walla.com', '', 13, 'ðéñéåðé áFSX äåà ðçîã îëéååï ùìà îæîï øëùúé àú äîùç÷ äæä.', '÷åøàéí ìé ãðéàì áåîðãéì åàðé îàåã àåäá ìøëá òì ñ÷ééèáåøã åâí ÷öú âìéùú âìéí. àðé úîéã äúòðééðúé áîùç÷éí åñéîåìèåøéí îâðéáéí ùì îèåñéí åòëùéå àðé ëáø éåãò ùäñéîåìèåø ùéù ìé äåà äãáø äàîéúé. îàæ ù÷ðéúé àú îùç÷ æä àðé ôùåè ìà îôñé÷ ìäèéñ îèåñéí åàðé øåöä ùòëùéå éäéä îéùäå ùéìîã àåúé åìà ñúí ìäèéñ îèåñéí áìé ìãòú îä ëì ëôúåø òåùä.', '0545524655'),
 510. (0, 'òîé', 'îåù÷åáéõ', 'amiramyss@gmail.com', 'amiram-yss@hotmail.com', 16, 'îáéï ÷öú ásid star ', 'òåñ÷ âí áîçùáéí åáèéñðàåú...', ''),
 511. (0, 'ùâéà', 'ìéñðåáö÷é', 'sagi_lis@yahoo.com', 'sagisrael4@gmail.com', 14, 'àéï ìé ðéñéåï ÷åãí,åæäé äñéáä ùàðé øåöä ìäéøùí åìäúçéì ìäáéï.', 'àðé âø áàçåæú áø,10 ã÷åú îòôåìä,àðé òåñ÷ áòé÷ø áîçùáéí,åîùç÷é èéñä ëîå H.A.W.X,îøáä ìöàú,øåëá òì àåôðééí,àðé áï 13.9,éù ìé éåí äåìãú á-7 ìîàé,àðé îàåã éöéøúé ëùøåðé,åçáøúé,øöéðé åî÷ôéã ììëú áãøê ùáä äîèøä ùìé ðîöàú.', ''),
 512. (0, 'ùâéà', 'ìéñðåáö÷é', 'sagi_lis@yahoo.com', 'sagisrael4@gmail.com', 14, 'àéï ìé ðéñéåï àáì àùîç ìäú÷áì åìøëåù ÷öú ðéñéåï.', 'àðé âø áàçåæú áø,10 ã÷åú îòôåìä,àðé òåñ÷ áòé÷ø áîçùáéí,åîùç÷é èéñä ëîå H.A.W.X,îøáä ìöàú,øåëá òì àåôðééí,àðé áï 13.9,éù ìé éåí äåìãú á-7 ìîàé,àðé îàåã éöéøúé ëùøåðé,åçáøúé,øöéðé åî÷ôéã ììëú áãøê ùáä äîèøä ùìé ðîöàú.', ''),
 513. (0, 'ùâéà', 'ìéñðåáö÷é', 'sagi_lis@yahoo.com', 'sagisrael4@gmail.com', 14, 'àéï ìé ðéñéåï àáì àùîç ìäú÷áì åìøëåù ÷öú ðéñéåï.', 'àðé âø áàçåæú áø,10 ã÷åú îòôåìä,àðé òåñ÷ áòé÷ø áîçùáéí,åîùç÷é èéñä ëîå H.A.W.X,îøáä ìöàú,øåëá òì àåôðééí,àðé áï 13.9,éù ìé éåí äåìãú á-7 ìîàé,àðé îàåã éöéøúé ëùøåðé,åçáøúé,øöéðé åî÷ôéã ììëú áãøê ùáä äîèøä ùìé ðîöàú.', ''),
 514. (0, 'àñó', 'îñîé', 'msasaf123@walla.com', '', 13, 'àðé îùç÷ áfsx àðé áã"ë îúàîï òì ññðä 172 åìôòîéí áññðä 152 åìôòîéí àðé îùç÷ áëáãéí ñúí ìäðåú', 'àðé âø áëôø ñáà àðé áçèéáú áéðééí äúçáéá ùìé ëîåáï äåà îèåñéí åàç ùìé æä ãáéø îîçæåø 51', '0526176725'),
 515. (0, 'àáé', 'ùèøï', 'avi@shavit.info', '', 60, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\näåöàúé øùéåï èéñ òì ññðä áùðåú ä- 90 áàøä"á\r\näéå ìé ë- 30 ùòåú èéñä ', 'ã"ø ìëéîéä - îæåï\r\nàåäá äøôú÷àåú', '050-4433994'),
 516. (0, 'ãøåø', 'ùìåù', 'Dror959@gmail.com', '', 14, '', 'àæ ùìåí ùîé ãøåø ùìåù éù ìé ñéîåìèø èéñä åéù ìé FL2004', ''),
 517. (0, 'ùé', 'çîééãñ', 'shaikit@gmail.com', 'shaikit@gmail.com', 42, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. \r\nîúâåøø á÷éáåõ ëôø-òæä.\r\nòåñ÷ áúçåí äñéñèí, ðéäåì øùúåú îçùáéí.', '0505189386'),
 518. (0, 'úîéø', 'äããé', 'tamir.hadadi@gmail.com', '', 18, 'àéï ðéñéåï', 'áï 18, ìåîã áëéúä éá áøàùåï ìöéåï, îèéñ èéñðéí.', '0525458990');
 519.  
 520. -- --------------------------------------------------------
 521.  
 522. --
 523. -- Table structure for table `ElalEvent`
 524. --
 525.  
 526. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ElalEvent` (
 527. `name` text NOT NULL,
 528. `namem` text NOT NULL,
 529. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 530. `email` text NOT NULL,
 531. `idtz` text NOT NULL,
 532. `phone` text NOT NULL,
 533. `comme` text NOT NULL
 534. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 535.  
 536. --
 537. -- Dumping data for table `ElalEvent`
 538. --
 539.  
 540. INSERT INTO `ElalEvent` (`name`, `namem`, `age`, `email`, `idtz`, `phone`, `comme`) VALUES
 541. ('àìéøï', 'ëäï', 20, 'eliranco@012.net', '032501546', '0528249299', 'àéï'),
 542. ('ðúé', '÷ìåîø', 15, 'nklo@walla.com', '201120110', '039466006', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 543. ('îåùé÷å', 'áéìø', 16, 'm8989@netvision.net.il', '201183563', '0544980775', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 544. ('éåðä', 'ìå÷éõ', 41, 'yonal@bioind.com ', '59046078', '0523702833 ', ''),
 545. ('àìåï', 'âåèøîï', 17, 'alon_guti@walla.co.il', '201337318', '0547565925', ''),
 546. ('øàåáï', 'àìéñ', 31, 'rubi-alice@hotmail.com', '031776990', '0545909055', ''),
 547. ('øåòé', 'òéìí', 17, 'brock_er@walla.com', '200446342', '0506994885', 'àí úåëìå ìáøø áá÷ùä, àí éúàôùø ìöìí àú äîèåñéí äçåðéí ìà îúåê äàåèåáåñ.\r\núåãä øáä òì àéøâåï äñéåø.\r\n\r\nøåòé'),
 548. ('àøéàì', 'âìîï', 15, 'arielguelman@nana.co.il', '305066649', '0546613129', 'àáà ùìé âí áà \r\n\r\nåäðä äôøèéí ùìå: ñàåì âìîï âéì: 53, îñôø úòåãú æäåú: 303643688 '),
 549. ('âìòã', 'ùôåöðé÷', 16, 'fabelsh@bezeqint.net', '306466012', '0545443504', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 550. ('éøåï', 'àì-òîé', 50, 'el_ami@zahav.net.il', '053197430', '054-4217096', ''),
 551. ('àåäã', 'âøæåï', 26, 'ohadger@walla.com', '040288847', '0542215153', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 552. ('àøéä', 'åéæì', 59, 'wiesel@013.net.il', '064824626', '0509594004', ''),
 553. ('ñòø', 'ìééñèï', 13, 'saar230@walla.com', ' 30825448', '049999430', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 554. ('øæ', 'âøôéð÷ì', 16, 'gurfinkel_raz@walla.com', '302823182', '0507102259', ':)'),
 555. ('àáøé', 'ìá', 47, 'avri_lev@hotmail.com', '054601687', '054-2063615', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 556. ('àìòã àìéäå', 'ìåé', 14, 'asaf400@gmail.com', '305147316', '037521032', ''),
 557. ('úåîø', 'òéðáø', 14, 'tomer@rweiss.dnsalias.com', '035966669', '0523997259', 'çðéê VFS'),
 558. ('îùä', 'áðñì', 57, 'bensal@eng.tau.ac.il', '008997975', '050-4082019', 'àéï äòøåú á÷ùåú, ø÷ ìàçì ùéäéä áäöìçä, òí îæâ àåéø ðòéí.\r\n\r\nåúåãä ìöååú äòåñ÷ áëê.'),
 559. ('îùä', 'îæøçé', 44, 'moshem@moshem.com', '57361263', '054-5653444', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 560. ('ùé', 'òéðáø', 43, 'uk972@iec.co.il', '057877813', '0523997259', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 561. ('ùìåîéú', 'òéðáø', 40, 'tomer@rweiss.dnsalias.com', '022007949', '0523997259', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 562. ('àîéø', 'òéðáø', 13, 'tomer@rweiss.dnsalias.com', '203635834', '0523997259', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 563. ('ñàåì', 'âìîï', 53, 'arielguelman@nana.co.il', '303643688', '0546613129', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 564. ('éåðé ', 'åéöðáøâ', 13, 'yoniwe92@hotmail.co.il', '203116181', '04-6380517', 'àáà ùìé îöèøó - àðé øåùí àåúå áðôøã.\r\nìâáé äúòåãú æäåú ùìé åùìå àðà áã÷å àú äèåôñ ä÷åãí.'),
 565. ('øåðé', 'åéöðáøâ', 49, 'roniwe@netvision.net.il', '54099858', '050-7845934', 'àáà ùì éåðé åéöðáøâ.'),
 566. ('ëôéø', 'æâåøé', 18, 'kfir_zaguri1@walla.co.il', '200486363', '0523888739', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 567. ('ðçîï', 'áåâåñìáñ÷é', 14, 'nahi_b@bezeqint.net', '308227610', '035514646', 'çáø öååú áVFS.\r\nîâéò òí àáé, ãðéàì áåâåñìáñ÷é.'),
 568. ('ãðéàì', 'áåâåñìáñ÷é', 54, 'nahi_b@bezeqint.net', '303702534', '0544311183', 'îâéò òí áðé, çáø öååú áVFS,\r\nðçîï áåâåñìáñ÷é.'),
 569. ('îéúø', 'ìåâñé', 16, 'Meitar_Lugasi@walla.com', '200852390', '0546493644', ''),
 570. ('îúï', 'ðåéîø÷', 15, 'hunkplane@walla.co.il', '305749897', '0523255512', 'öååú VFS'),
 571. ('îåèé', 'áéèåï', 18, 'ms-net@013.net', '300799020', '0506-876679', 'ñåó ñåó ðåëì ìãáø ëîå áðé àãí'),
 572. ('ìéàåø', 'ëäï', 18, 'c_l052@walla.com', '301073383', '0525758121', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 573. ('ðéø', 'ôåøèì', 14, 'pdnn@013.net.il', '0305634057', '0523960032', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 574. ('âìòã', 'âåøï', 21, 'gorn16@bezeqint.net', '036998474', '0547678877', ''),
 575. ('÷åøï', '÷åçåñ', 15, 'xpernet5@hotmail.com', '200960839', '0523938811', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 576. ('ãåã', 'àäøåðåáéõ''', 15, 'caronov@012.net.il', '305531030', '0525560204', ''),
 577. ('ãåã ', 'ôééðùèééï ', 26, 'david-f@bezeqint.net', '16024119\r\n', '054-5456905', ''),
 578. ('âì', 'ùôåðãø', 15, 'shpondergal@gmail.com', '302867783', '0502993099', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 579. ('ãåã', 'ùôåðãø', 49, 'dsds@netvision.net', '54488176', '0502993099', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 580. ('ãåã', 'ôééðùèééï', 26, 'david-f@bezeqint.net', '016024119', '054-5456905', 'àùîç ìäöèøó ìñéåø!'),
 581. ('çééí', 'äëè', 44, 'hh-hh@bezeqint.net', '057424947', '0507542288', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 582. ('ãåøåï', 'àðâ''ì', 48, 'doronangel@bezeqint.net', '55059422', '0522855800', ''),
 583. ('àáéá', 'àéðäåøï', 32, 'aviv@rvm.co.il', '027122495', '0507350008 - 035739303', ''),
 584. ('øàí ', 'àãí ', 14, 'reem20040@walla.com', '204207203', '02-5851402', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 585. ('áï', 'ëäï', 15, '041350@walla.com', '302830641', '02-9917283', 'äòøåú,á÷ùåú äðê îåæîï ìäåñéó ôä.'),
 586. ('ðéø', '÷øï', 47, 'niki2110@zahav.net.il', '055622955', '054-6361258', 'îàçø åàðé òöîàé , î÷ååä ùìà éúô÷ùù ëìåí åàåëì áàîú ìäâéò.'),
 587. ('ìéãåø', 'àãí ', 15, 'lidor_adam@walla.com', '305576274', '02-5851402', ''),
 588. ('ãðé', 'îðåñéñ ', 15, 'danimnusis@walla.com', '307230334', '0547619158', 'äàí ðéúï ìðñåú ìùøééï òåã î÷åí ìöáé áéèø?'),
 589. ('òøï', 'âøðåú', 41, 'granote@gmail.com', '544501799', '', ''),
 590. ('öáé', 'áéèø', 51, 'zvika555@hotmail.com', '065477911', '052384023', ''),
 591. ('ùçø', 'âìñ', 34, 'divebudd@gamil.com', '028736163', '0524444156', ''),
 592. ('âåìï', 'áø èì', 32, 'gute@netvision.net.il', '027136837', '0549599034', ''),
 593. ('àøðåï ãá', 'æéðâø', 24, 'arnon.singer@gmail.com', '53080040', '0544630797', '');
 594.  
 595. -- --------------------------------------------------------
 596.  
 597. --
 598. -- Table structure for table `event`
 599. --
 600.  
 601. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `event` (
 602. `first` text NOT NULL,
 603. `last` text NOT NULL,
 604. `email` text NOT NULL,
 605. `age` text NOT NULL,
 606. `id` int(11) NOT NULL default '0',
 607. `more` longtext NOT NULL,
 608. `cell` text NOT NULL
 609. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 610.  
 611. --
 612. -- Dumping data for table `event`
 613. --
 614.  
 615. INSERT INTO `event` (`first`, `last`, `email`, `age`, `id`, `more`, `cell`) VALUES
 616. ('àìéøï', 'ëäï', 'celiran@gmail.com', '24', 32501546, 'ùðäí', '0528249299');
 617.  
 618. -- --------------------------------------------------------
 619.  
 620. --
 621. -- Table structure for table `gradute`
 622. --
 623.  
 624. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gradute` (
 625. `first` text NOT NULL,
 626. `last` text NOT NULL,
 627. `email` text NOT NULL,
 628. `mmsn` text NOT NULL,
 629. `fuser` text NOT NULL,
 630. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 631. `cvfrcor` int(11) NOT NULL default '0',
 632. `ifrcor` int(11) NOT NULL default '0',
 633. `a_me` longtext NOT NULL,
 634. `a_vfs` longtext NOT NULL,
 635. `more` longtext NOT NULL
 636. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 637.  
 638. --
 639. -- Dumping data for table `gradute`
 640. --
 641.  
 642. INSERT INTO `gradute` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `fuser`, `age`, `cvfrcor`, `ifrcor`, `a_me`, `a_vfs`, `more`) VALUES
 643. ('ùé', 'ôìâ', 'shaypeleg@hotmail.com', '', 'jazzcool', 1976, 12, 5, 'îúâåøø áú"à. òåñ÷ ëîúëðú ôéúåç îòøëåú.', 'äéä çùåá ìé áîéåçã äðãá"ø. ä÷åøñéí ðúðå ìé éëåìú äáðä âáåää áøùú.', 'ä÷åøñéí öøéëéí ìùîåø òì ëîåú ÷èðä ùì îùúúôéí áëì îçæåø òì îðú ìàôùø äãøëä "àéùéú" éåúø.'),
 644. ('øï', 'ãðéàì', 'randanial@hotmail.co.il', 'randanial@hotmail.co.il', 'randaniel', 1991, 12, 0, 'ùîé äåà øï ãðéàì áï 14 åçöé, âø áéùåá îúï(ìéã øàù äòéï).\r\nàåäá îèåñéí îâéì öòéø(áæëåú àáà)\r\nåîèéñ áñéîåìèåø éåúø îùðä.', 'äùéòåøéí îàåã îòðééðéí åàîéúééí.\r\nöååú áéú äñôø îòåìä.', ''),
 645. ('ùçø', 'âìñ', 'divebudd@gmail.com', 'saharg@hotmail.com', 'Shahar 4X-GAI', 1971, 15, 0, 'ùçø, áï 34, âø áàîú-âï, òåñ÷ áú÷ùåøú ñìåìàøéú, îúòðééï á-FS ëáø ùîåðä ùðéí àåìí ø÷ ìàçøåðä áæëåú VFS ðëðñúé ìòåî÷ äãáøéí.', 'ø÷ ãáøéí èåáéí (åäøáä!) éù ìé ìàîø òì áéú äñôø VFS: öååú î÷öåòé òí çæåï åîòåó, éçñ àãéá åîðåîñ, úëðåï ÷ôãðé ùì ä÷åøñéí äùåðéí åìåçåú äæîðéí, éöéøú î÷åí åéøèåàìé îåùìí ìëì çåááé äúòåôä, úëðåï åàøâåï ùì àéøåòéí çáøúééí ä÷ùåøéí ìúòåôä (áé÷åøéí ùåðéí åäøöàåú îåîçéí åëï èéñåú éåí ùáú äîàôùøåú ìðå "ìá÷ø" áî÷åîåú îäéôéí áòåìí!). àðé âàä ìäéåú áåâø ùì áéú äñôø åçì÷ îäååàé ùì VFS. úåãä øáä VFS!!!', ''),
 646. ('ãðé', 'îðåñéñ', 'danimnusis@walla.com', 'danimnusis@walla.com', 'dani-manusis', 1990, 13, 0, 'ãðé îðåñéñ, áï éìéã ùðú 90.\r\nîúâåøø áðöøú òéìéú çåáá úòåôä ëì çéé.\r\nåìåîã ëì ãáø ù÷ùåø ìúòåôä åîèàåøåìåâéä.', 'áéú ñôø î÷öåòé áéåúø òí îãøéëéí øöéðééí ùéåãòéí îä äí îìîãéí.\r\näùéòåø äéå îîù îòðééðéí åëéôééí åàó øöéðééí, ëì àðùé äöååú îòåìéí äï áéãò åäï áìéîåã òöîå.', ''),
 647. ('òôø', 'àãøé', 'OFER.EDRY@GMAIL.COM', 'OFER.EDRY@GMAIL.COM ', '4X-OFR', 1964, 14, 0, 'áï 42 îúâåøø á÷éáåõ ëôø îðçí. çåáá úòåôä - áåðä àåìèøàìééè ááéú.\r\nòåñ÷ áúçåí äîçùåá åäàì÷èøåðé÷ä.', 'áåâø îçæåø 14.\r\núåãåú ìøöéðåú åääù÷òä ùì öååú VFS.\r\nîàåã ðäðéúé åîàåã äú÷ãîúé áúçåí äèéñä áøùú. (áäçìè òåæø ìé áøéùéåï èéñä òì àåìèøàìééè)', ''),
 648. ('ãåøåï', 'øàëìéï', 'doron1@zahav.net.il', '', 'doron rachlin', 1958, 15, 0, ' âø áøçåáåú ëøâò áòìéí ùì áé"ñ ììîåãé äîçùá, îú òì FS ëáø äøáä ùðéí ', 'áé"ñ ìèéñä îòåìä, àðùéí ðçîãéí, øöéðééí åàåäáéí ìòæåø, ìòæåø åìòæåø. øàù ôúåç åéöéøúé åëîå ùàîø îéùäå àçø: "ñâì áéä"ñ äåà öååú ùùåðà ìäôñéã åàåäá ìðöç"', 'ëì äæîï ìàåú ãáøéí çãùéí åîàúâøéí ìëåìí'),
 649. ('àìéòã', 'îæøçé', 'harel-orto@bezeqint.net', 'eliad3d@funk.com', 'àìéòã', 1991, 11, 0, 'äéé\r\nàðé àìéòã åëéåí àðé âø áðñ-öéåðä, ðåìãúé áçåìåï åùí âøúé ìôðé ùòáøúé .\r\náúçåí äúòåôä ðãá÷úé ëùäééúé áòøê áï 6... ðùîò îåæø àáì ëï..æä äâéì.\r\nëîå ëï òáøúé àú ÷åøñ øùéåï ôøèé á vfs å...áòé÷øåï àéï ìé úòñå÷ä ÷áåòä...ëì éåí îùäå àçø....àúí éåãòéí...\r\núçáéá äèéñä åäúòåôä æä ãáø îòðééï,ùëîáï âí àåúé äãáé÷.\r\nåæäå... \r\n\r\n', 'ááéú äñôø vfs äáéà ìé çáøéí ìúçáéá äúòåôä ,åáëìì..\r\nëîå ëï ðúï ìé àú ëì äéãò ùéù ìé òã òëùéå!!.\r\náàúø ÷ééí îéãò çùåá ùòìéå "çøùúé" ëì äúçáéá äæä.\r\näîãøéëéí ëééôéí åéù ìôòîéí öçå÷éí áùéòåøéí ùæä òåùä àåéøä ðçîãä.\r\n\r\ná÷éöåø ëééó çééí', ''),
 650. ('òîé÷í', 'áï é÷éø', 'amikamby1@walla.com', 'amikamby@012.net.il', '4x-aby', 1948, 10, 0, 'úåùá øòððä âéîìàé öäì áåâø çì äàåéø î.îåèñ èééñú 124 îèéñ èéñðéí åîèéñ áøùú.', 'äâòúé ì-áéú äñôø ìèéñä åéøèåàìéú áîé÷øä åììà ëì ëååðä ìéìîåã ìèåñ îàçø åçùáúé ùàðé éåãò ìäèéñ. èòåú äéñáø ùàðé ìà éåãò. äãáø äúáøø ìàçø äùòåø äøàùåï ùìà ìãáø òì ðãá"ø ùäåà ùåðä îäöáàé äîãøéëéí âéìå ñåáìðåú âáåää åàðé éåãò ùçì÷í öòéøéí îéìãé åòì æä àðé îå÷éø úåãä àðé ùîç ùäöååú îîùéê åîöìéç ìùîåø òì ÷ùø òí äáåâøéí ãøê îééìéí åèéñåú îùåúôåú ãáø ëééôé áôðé òöîå çáø''ä áàîú ùéù ìëí áîä ìäéåú âàéí', ''),
 651. ('îùä', 'îæøçé', 'moshem77@zahav.net.il', 'moshem77@zahav.net.il', 'moshem', 1961, 15, 0, 'âø áâáòúééí, îàîï ìöîéçä àéùéú åòñ÷éú, äèéñä çééã÷ éùï ùäúòåøø îçãù ëùâéìéúé àú fs2004', 'àçìä áéú ñôø, äù÷òä àãéøä, îàã ùîç òì äëååðä ùì áéú äñôø ììîåã åìäúî÷öò', 'àåìé ìëì ëøèéñ áåâø ìöøó úîåðä...'),
 652. ('Yaniv', 'Yoseph', 'yanivyoseph@gmail.com', '', '4X-NIK', 1977, 12, 0, 'îåøä ìçéðåê âåôðé, øîä"â.', '......', '"ëùëì äãøëéí ðçñîåú, äîåçåú äîáøé÷éí áàîú, ôåøöéí àú äâáåìåú"'),
 653. ('úåîø', 'òéðáø', 'tomer@rweiss.dnsalias.com', 'tomer@rweiss.dnsalias.com', 'boeing 777', 1991, 13, 0, 'ùìåí, ùîé úåîø òéðáø, àðé âø áðùø (òéø ìéã çéôä), àðé òåñ÷ áúòåôä ÷ìä, àðé ðäðä îëì øâò ëàùø àðé áîèåñ îùééè...åëå''...\r\nôâùúé á-VFS òùøåú çáøéí ëùëàìä ìà äéä ìé áçééí, úåãä øáä ìëí òì äòæøä!!!\r\nàðé øåöä ìäâùéí àú äçìåí ùìé ìäéåú èééñ..', 'äúçìúé ë"ùç÷ï" îçùá ùìà éãò ãáø áúòåôä, ññðä ìà éãòúé ìäúðéò...\r\nëàùø ôéñôñúé ùéòåø ëìùäå àó ôòí ìà äúééòùúé åùëðúé àú çáøéé î-VFS ìòæåø åìçæåø òì äçåîø.. úåãä!!!', 'àéï ìé äòøåú åàó ìà äîìöåú!! äëì îåùìí..\r\n\r\nàðé øåöä ìøàåú áòúéã àú VFS ëàâåãä àøöéú ììéîåã èéñä ååéèåàìéú áøùú åáëì î÷åí àçø...\r\n'),
 654. ('ðçîï', 'áåâåñìáñ÷é', 'nahi_b@bezeqint.net', 'nahi_b@netvision.net.il', 'Flightours', 1992, 7, 5, 'àðé âø áîøëæ äàøõ, ìåîã áëéúú îöåéðåú áúëðéú îåôú.\r\nëì äçééí ùìé äøâùúé îùéëä ìîèåñéí åìãøê äôòåìä åäååé äèéñåú äîñçøéåú. áâìì ùéù ìé ôçã âåáä, äçìèúé ùäëé òãéó æä ì÷ðåú ñéîåìèåø éôä. ìöòøé äøá, ëì îä ùîöàúé áùå÷ äéå ñéîåìèåøéí ùì ÷øá, ãáø ùîàåã ùðàúé. ìàçø-îëï áùåèèúé áàéðèøðè ðú÷ìúé áñéîåìèåø äçååéúé ùìðå. áäúçìä, äúçìúé ììîåã î"÷åøñ äèéñ" äîöåé áñéîåìèåø òöîå. ãé èåá ã"à, àáì îòöáï. äúçìúé ìçôù îéãò áàéðèøðè òì àúøéí éùøàìéí ìñéîåìèåø, åðãäîúé ìâìåú òì ä÷äéìåú äøéàìéñèéåú äîöåéåú ëéåí áøùú. åàæ, ðú÷ìúé áVFS, åàéê ìà? ðøùîúé ì÷åøñ.', 'ìôðé ùòáøúé ëàï ÷åøñ, äöèøôúé ìöååú VFS áúåø îúëðú. ìàçø ùñééîúé àú ä÷åøñ, äúçìúé ìäúòðééï áäãøëä. åëéåí, àðé îúîçä ùá÷øåá îàåã éäéä îãøéê.\r\nìîãúé äîåï îùéèú äìéîåã ùì VFS, åòì äúòåôä ä÷ìä. ëùäøâùúé ùàðé îåëï, òáøúé ì÷åøñ äIFR, ùâí áå ùéèú äìéîåã îòåìä, åääãøëä îöåéðú.\r\nàáì îäëì, àðé äëé ðäðä ìòæåø ìçðéëéí îúçéìéí, ìäãøéê, ì÷ãí àåúí åàó ìäëùéø àåúí ìèåñ áøùúåú äèéñä äîöåéåú ëéåí.', 'áòúéã, àøöä ìøàåú ëàï àúø îú÷ãí, î÷öåòé, àáì ùáà áâéùä ôøèéú ìçðéëéí åáéçñ àéùé. ëîå-ëï, åáéï äéúø, äééúé øåöä ìøàåú ëàï ÷îä, øùú ÷èðä åçåôùéú ìàéîåï, ìçðéëéí åìëì äååé ùâåìù ëàï.'),
 655. ('ñòø', 'ìééñèï', 'saar230@walla.com', 'saar230@walla.com', 'ñòø', 1991, 6, 0, 'àðé âø áîåùá îðåó ùáîùâá àðé áòé÷ø òåñ÷ áèééñ àðé îàåã àåäá ìäèéñ áñéîåìèåø àú ëì ñåâé äîèåñéí.', 'éùø ùáàúé ìôä äúçéìå ìòæåø ìé åáàå ì÷øàúéõ', ''),
 656. ('éäåãä', 'ãåø', 'hifromdor@yahoo.com', '', 'yehuda', 1965, 12, 0, 'ùìåí ìëåìí!\r\nàðåëé îúâåøø áâøîðéä /÷éìåîèøéí ñôåøéí îùãä äúòåôä îéðëï. çåáá îåùáò áëì ä÷ùåø ìúòåôä, ðäðä îëì øâò ìäèéñ, ìöôåú î÷øåá îð÷åãåú úöôéú ùåðåú åîôðåøîåú áàæåø îñáéá ìùãä.\r\n', 'æä äî÷åí ìöééï ëé øáéí äåùéèå òæøä áùòú äöåøê äù÷éòå îæîðí åîðñéåðí äàéùé, äøâùä èåáä ùéù úîéã îéùäå ùéùîç ìòæåø åì÷ãí. áéú äñôø äôâéï øîä ìéîåãéú úàåøúéú åîòùéú , îé÷öåòéåú åîéåîðåéåú ìòðééï. äøîä äééúä ñáéøä îàåã. àéùéú, òáøúé çååéåú òí øåá äçáø''ä øåáí îòðééðéí, åîöçé÷éí ëàçã. ', 'ãòúé äàéùéú, äéà àåìé ìçùåá òì àåôöéä ùì ìéîåã àéùé òí îãøéê àéùé ìöåøê ÷éãåí îäéø, åäùúìáåú îäéøä å÷ìä éåúø áæîï éçñéú ÷öø. áøåá äî÷øéí ääúçìä ìäùúìá á÷åøñ áúåø ÷áåöä îäååä áòéä å÷åùé áîúï éçñ àéùé ìëì úìîéã åúìîéã äôúøåï äàéãéàìé ìîöá ëæä äåà îúï îãøéê àéùé öîåã ùéìååä àåúê áëì äùìáéí ääúçìúééí òí ãâù òì éçñ àéùé, îòðä ìáòéåú å÷ùééí ùðåöøéí áäúçìä. ð÷åãä ìîçùáä.'),
 657. ('áï', 'áöìàì', 'lebron10@walla.co.il', 'benb12@hotmail.co.il', 'ben', 1991, 12, 0, 'àðé âø áúì àáéá!úìîéã úéëåï àðé áòé÷ø àåäá ìèåñ èéñåú àøåëåú òí FMC åëå''...\r\n', 'ùàðé äééúé á-vfs àðé äëøúé àçìä àðùéí ùòæøå ìé åàðé òæøúé ìäí äùéòåøéí äéå îàåã ëéôééí....åæäå:)', ''),
 658. ('Lior', 'Shaltiel', 'liorshal@bezeqint.net', 'lior_shaltiel@hotmail.com', 'liorshal', 1979, 12, 0, 'àðé ñèåãðè ìúåàø ùðé áîãòé äøôåàä áàåðéáøñéèú áï-âåøéåï, àðé âø áàø-ùáò áîùê ú÷åôú äìéîåãéí àáì áî÷åø àðé âø áîøëæ.\r\nàðé çåáá èéñä îåùáò. âáø áâéì öòéø àðé îöàúé àú òöîé îåì äîçùá îèéñ îèåñéí äâøñàåú ä÷åãîåú ùì FS åçåìí òì äéåí áåà àðé àöèøó åàñééí ÷åøñ èéñ àæøçé. ', 'òã ëä àðé ñééîúé ÷åøñ øéùéåå ôøèé - îçæåø 12 \r\nàðé îàåã îðäðúé îä÷åøñ, äåà ìéîã àåúé øáåú åäàåéøä á÷åøñ äéúä âí î÷öåòéú îàåã åâí éãéãåúéú', 'î÷ååä ùéôúç á÷øåá âí ÷åøñ îñå÷éí...àðé àùîç ìäöèøó ì÷åøñ ëæä\r\nçåõ îæä äëåì îðåäì ááéú ñôø äæä áöåøä îåôúéú'),
 659. ('Moshe', 'Bensal', 'bensal@eng.tau.ac.il', 'bensal@eng.tau.ac.il', '4X-BMA', 1948, 1, 3, 'àðé áï 57+, ðùåé òí ùìåùä éìãéí åðëã, âø áøàùåï ìöéåï, òåáã áàåðéáøñéèú úì àáéá ëèëðàé ìùøåúé îçùá, çåìä áîçìä ä÷ùä ùàéï ìä ôéúøåï ëøâò (îçìú äèéñä), àðé ùîç ùòãééï àéï ìä ôéúøåï, åî÷ååä ìäâùéí àú äçìåí ùì èééñ ôøèé áîöéàåú.', 'àú ðåùà äèéñä äúçìúé ëàùø øëùúé ìáðé àú äñéîåìèåø 2000, àç"ë àú 2002, áðúééí äåà ôøù îðåùà äèéñä åàðé îîùéê, çéôùúé äøáä æîï àéæä áé"ñ ùàôùø ììîåã åìäú÷ãí ëîåáï áùôä äòéáøéú åìà îöàúé, òã ùéåí àçã áùðú 2004 îîù áî÷øä ãôãôúé áôåøåí ñéîåìèåøéí ùì úôåæ, åøàéúé äåãòä òì ôúéçú áé"ñ VFS ìèéñä, ëîåáï ùìà äéññúé äøáä åîéã ðéøùîúé.\r\nðéøùîúé ìîçæåø äøàùåï ùì ÷åøñ èééñ ôøèé, åîîù äéä îäðä åîòðééï ùäâùéí çì÷ îçìåîé ìäéåú èééñ.\r\nëîåáï ùäîùëúé àú ä÷åøñ äùðé äâãø îëùéøéí âí áîçæåø øàùåï, åâí äéä îîù ðäãø.\r\nëîåáï ùàú ëì æä òáøúé áæëåúå ùì àìéøï åäöååú, ùúîéã òæø ìé åúîê áé ìàåøê ëì äãøê.\r\nùðé ä÷åøñéí äéå îîù îøú÷éí åîåòéìéí, àîðí äéä ìé ÷öú ÷ùä áäúçìä, àê áòæøúí ùì äöååú, äöìçúé ìòáåø àåúí áäöìçä, åáäæãîðåú æå àðé îåãä ìëåìí òì äòæøä åäúîéëä.', 'øàùéú ëì äëáåã òì äøòéåï ùì èéñåú äùáú, ùðéú, àåìé ðéúï ìàøâï èéñåú îñáéá ìòåìí, åìäòðé÷ àéúåøéí ìëì îé ùîñééí ñáá ùì èéñåú îñåééí, îùäå äãåîä ìîä ù÷ééí áçèéáä ùì IVAO, ëîåáï ùàôùø âí ìäåñéó ãøâåú ìîé ùòåáø îáçðéí îñåééîéí, ëîå ðãá"ø, àå èéñåú àúâøéåú å÷ùåú áùãåú ùäðçéúä áäí ÷ùä.'),
 660. ('àøéàì', 'èåùéðñ÷é', 'atushinsky@bezeqint.net', 'atushinsky@yahoo.com', 'àøéàì', 1969, 1, 0, 'îåñé÷àé, âø áàéæåø éøåùìéí', 'áéú ñôø îòåìä, úåîê, çáøåúé, úåññ åîìäéá', ''),
 661. ('îúï', 'ñåìåîåï', 'ronensol@012.net.il', '', 'Solly', 1989, 15, 0, 'îúï ñåìåîåï, áï 17 î÷éñøéä, úìîéã úéëåï åîùãø áøãéå áàéðèøðè.\r\nîä òåã ? :P', 'àçìä áéú ñôø, éçñ àéùé îòåìä, ðäðúé îëì øâò åìîãúé äøáä.', ''),
 662. ('àáøé', 'ìá', 'avri_lev@hotmail.com', 'avri_lev@hotmail.com', 'avrilev', 1958, 13, 0, 'ëåìëí ëáø îëéøéí àåúé, úåùá øçåáåú, øåôà ùéðééí åçåáá îåùáò ùì èéñä.', 'ëùäéâòúé ìøàùåðä ìVFS öéôéåúé äéå øâéìåú (àí àôùø ìðñç æàú ëê), äåôúòúé ìèåáä îëì ä÷ùåø ìVFS, ìîãøéëéå, òì äéçñ äàéùé åäçáøåéåú äçãùåú ùðåöøå ìé.\r\náçìåîåúé äëé ôøåòéí ìà úàøúé ìòöîé ùàäôåê úåê æîï ëä ÷öø ìîãøéê áñâì áéä"ñ åòåã îãøéê á÷åøñ ëä çùåá ëîå æä ùì IFR. \r\nàéï ñô÷ ëé VFS ðäôëä ëáø îääúçìä ìáéúé äùðé åäéåí àðé àðé îåöà àú òöîé îîù çé àú VFS.\r\núåãúé ìëì äçáøéí áî÷åí ðôìà æä, çáøéí àùø áìòãéäí ìà äééúé îâéò ìàï ùäâòúé.', ''),
 663. ('àáéùé', 'øåãåìø', 'babi_r@hotmail.co.il', 'babi_r@hotmail.co.il', 'àáéùé', 1990, 11, 0, 'âø áëøîéàì,îúåôó,îàæ åîúîéã àäáúé îèåñéí åäúçìúé òí æä ìôðé ëùðä åçöé òí FS2004 åðäðä ëàï òí çáøéé äôåøåí äæä åòåã ôåøåîéí àçøéí.\r\n', 'àú ä÷åøñ øéùéåï ôøèé òáøúé àúëí ëôé ùöééðúé åðäðéúé áå îàåã åàðé îåãä ìëí òì äìéîåã.', 'äèòðåú äéçéãåú äï ùäôåøåîéí îîù,àáì îîù îùòîéí åìà îúçãù ôä ëìåí,éù ëàï äøáä çáøéí,ëîå ùîöåééï áãó äøàùé,îòì 700 åá÷åùé ëåúáéí ëàï îùäå,àí ëì àçã éòìä ìëàï úîåðåú àæ æä éäéä éåúø øöéðé.'),
 664. ('ðéá', 'îìéï', 'maline@netvision.net.il', 'niv_malin@hotmail.com', 'C.Niv Malin', 1989, 11, 0, 'àðé âø áçéôä, ìåîã ááéä"ñ úéëåï åîàæ äéåúé áéñåãé îèéñ á-FS.\r\núçáéá äèéñä éúâìä òåã ìôðé ëàùø ëì ôòí ùîèåñ äéä òåáø áùîééí äééúé îøéí àú äøàù åîçôù éùø! îàæ ëîåáï âãìúé åëéåí àðé èñ òí çáø ùì àáé ëì ëîä ùáåòåú áîèåñéí ÷ìéí áàøöðå äîãäéîä!\r\n', 'àå÷é äâòúé ì-VFS áøâò ùäçìèúé ùàðé øåöä ìãòú éåúø î÷öåòé òì äèñä áñéîåìèåø åáëìì òì äèñä áîöéàåú! àìéøï ÷éáì àåúé áæøåòåú ôúåçåú, åôùåè çéëéúé ëáø ùéâîø äîçæåø ùäéä áàåúä ú÷åôä åéúçéì îçæåø çãù!\r\náøâò ùðëðñúé ìîçæåø 11 ðãäîúé ìâìåú ëîä àäáúé ìèéñä äéà òð÷éú åëîä àðé ìà éëåì ìäôøã îäîçùá (äùòåú äøáåú ùàðé éåùá åîèéñ áîçùá).... çéëéúé ìëì ùéòåø åùéòåø åìîãúé îìà îìà îìà.... ìàçø ñéåí äîçæåø ä÷ãùúé àú æîðé ìèéñåú VFR áàøõ åëàùø äëøúé ëáø ëì ð÷åãä åð÷åãä òáøúé ìèéñåú òí îèåñéí éåúø åéåúø ëáãéí åâí èéñåú ìçå"ì. âí äçáøéí ùäëøúé á-VFS òæøå ìé ìãòú éåúø åéåúø åæä ëîåáï äúôúç ì-IFR îú÷ãí åëéåí àðé éëåì ìäúååãåú ùàðé îèéñ îèåñéí ëáãéí åâí ÷ìéí òí ùìéèä îìàä á-IFR åáëì îåùâé äèéñä!\r\nëì éåí åëì èéñä àðé ìåîã ãáøéí çãùéí åðäðä îëì øâò!\r\n((àì úùëçå îàéôä äëì äúçéì, ëîåáï VFS....)', 'àðé øåöä ìäåãåú ìàìéøï åìîðäìé VFS òì ëì äùòåú ùäí î÷ãéùéí ìðå, òì ëì ääñáøéí äî÷öåòééí áéåúø åòì äàéøåòéí ùäí îàøâðéí ìðå! äîùéëå ëê!!!'),
 665. ('îúï', 'ñåìåîåï', 'matan@yoyoyo.co.il', 'matansolomon@hotmail.com', 'Matan_4X-RDI', 1989, 15, 0, 'îúï ñåìåîåï, àðé î÷éñøéä, áï 17, úìîéã úéëåï (ìöòøé), äøáä æîï îàåã îúòðééï åàåäá îèåñéí, åäçìèúé ÷öú ììîåã ìèåñ áøùú ùùîòúé ùéù áéú ñôø ìèéñä åéøèåàìéú:) ëîå ëï èééñ áòéè úòåôä...', 'äéä ðçîã îàåã, öååú î÷öåòé åàçøàé, åàçìä ùì îçæåø\r\nîçæåø 15 øåìæ !!! :P', ''),
 666. ('òøï', 'ìåéö÷é', 'flait@walla.com', 'flight123@walla.co.il', 'Eran', 1993, 4, 0, 'ùìåí ìëåìí !\r\nùîé äåà òøï ìåéö÷é\r\nåàðé îúâåøø á÷øéú áéàìé÷ ùìéã çéôä ...\r\nàðé çåáá úòåôä îàæ âéì 5 , ëì çéé ñáéá úòåôä , àáé äåà îëåðàé ÷åáøåú á÷áò , åàîé äééúä ô÷çéú àê òã ìôðé 7 ùðéí äçìéôä àú î÷öåòä , äéà ôé÷çä òì òîãåú ä÷ø÷ò ùì áï âåøéåï ( ùòåã äúâåøøðå áøîú âï . ) .\r\nåæäå áò÷øåï ..........', 'âáéøåúé åøáåúéé\r\náîéìä àçú ååàå !\r\nëîä äù÷òä áîåñã ëä ÷èï ( ìôçåú îúé ùàðé ìîãúé , òëùéå äåà îåñã òð÷ ! )\r\nìãòúé äàéùéú æä ÷åøñ äëé î÷öåòé ùäåà ìà òåìä 60000 ù÷ì ëéåí áðåùà äúòåôä .\r\nàðé îöãéò ìàìéøï åäçáø''ä !', 'î÷åí ðôìà ìäëéø çáøéí åùåúôéí ìúçáéá !\r\nàðé àéùéú îëéø ôä ëîä çáøéí åçáø ÷øåá àçã ! î ôä .......... !'),
 667. ('îúï', 'îéëàìé', 'zmatan@gmail.com', 'sachten@hotmail.com', 'zmatan', 1989, 2, 1, 'ùîé îúï îàéæåø äîøëæ.àðé úìîéã áëéúä é'' çåìä òì úòåôä åîô÷ç áéï ìáéï...', 'äáéú-ñôø äéä îòåìä.ùîçúé ììîåã áöåøä î÷öåòéú àú äáñéñ ùìé ìøùú,ëì îä ùàðé éåãò ëéåí äéä úåãåú ìäúçìúé á-VFS åàðé ìà àùëç ìäí òì ëê.', ''),
 668. ('MICKEY', 'RAFAEL', 'mickey.rafael@gmail.com', 'miki_rafael@hotmail.com', 'mickeyr', 1975, 10, 4, '-', '-', '-'),
 669. ('Meitar', 'Lugasi', 'Meitar_Lugasi@walla.com', '', 'Meitar Lugasi', 1990, 1, 0, '..', 'éçñ îöåéï å÷åøñ î÷öåòé ìôé îéèá æëøåðé.', ''),
 670. ('øæ', 'âåøôéð÷ì', 'gurfinkel_raz@walla.com', 'gurfinkel_raz@walla.com', 'Raz_G', 1990, 9, 3, 'âø îåì ùãä ãá, úìîéã úéëåï.\r\nàðé îù÷éò äøáä áúòåôä åáèéñ: àðé èñ, îô÷ç åîãøéê.\r\nîòåðééï ìäîùéê òí æä äìàä...', 'îàã ðäðúé áîñâøú ìéîåãé ôä.\r\nìîøåú ùäâòúé òí ééãò øá ÷åãí, òãééï ìîãúé ãáø àå ùðééí åâí äëøúé äøáä çáøéí ìî÷öåò.', 'ììà'),
 671. ('ëôéø', 'æâåøé', 'kfir_zaguri1@walla.co.il', 'kfir_zaguri1@walla.co.il', 'kfir', 1988, 3, 0, 'àðé âø áîâãì äòî÷ àðé ìåîã áúéëåï áîâîú çùîì, àðé äú÷áìúé ìôøåé÷è "ùç÷" ùì çéì äàåéø, àðé îèéí îèåñéí áñéîåìèåø îùðú 2002 åáøùú îùðú 2003 åî÷ååä ìéäéåú áòúéã èééñ àîéúé', 'VFS äåà áéú ñôø îöåééï äùéòåøéí ëéôééí åâí ìåîãéí äøáä îàåã åäìîéãä ðåúðú úçåùä ùìåîãéí ìèåñ òì îèåñ àîéúé åàðé îîìéõ ìëì àçã ììîåã ëàï. ', ''),
 672. ('jonatan', 'ben-israel', 'joniboy@netvision.net.il', '', 'joni', 1966, 1, 1, 'âø áâáòú æàú.îâéì éìãåú àðé çé åðåùí úòåôä.áôìééè ñéîåìèåø îæä ùðúééí\r\n', 'éåôé ùì áéú ñôø.éåôé ùì îãøéëéí.äàåéøä äëéôéú ùáà îåòáø äùéòåøéí áéçã òí äî÷öåòéåú.ðåúï ìê äøâùä ùì èééñ î÷öåòï!!!\r\n', 'àéï äòøåú'),
 673. ('ãåã', 'àäøåðåáéõ''', 'caronov@012.net.il', 'zomb_man@hotmail.co.il', 'ãåã', 1991, 10, 4, 'âø ááàø ùáò, úìîéã úéëåï åîàåã àåäá àú ëì ä÷ùåø áòåìí äúòåôä áîéåçã àú äçì÷ ùì äñôåèéðâ', 'á÷éõ 2005 äâòúé ìáéú äñôø ìèéñä äæä ãøê ôåøåí àçø åîàæ ðâìä ìôðéé òåìí ùìí ùâåøí ìé äðàä åñéôå÷ øåá ùòåú äéåí.\r\nòí äâéòé ìëàï, äöèøôúé ìîçæåø 10 ùì øéùéåï ôøèé åäåôúòúé îäøîú ìéîåãéí äîúðäìú ëàï, îäøàìéñèéåú ù÷ééîú áñéîåìèåø åáúçåí äæä åîøîú äîãøéëéí åøîú ääù÷òä ùìäí áðå äçðéëéí.\r\nìàçø ùñééîúé àú ÷åøñ äøéùéåï äôøèé åìàçø ú÷åôú öéðåï ÷ìä, äöèøôúé ì÷åøñ äâãø îëùéøéí áîçæåø 4 åâí ùí ëîå á÷åøñ äøéùéåï äôøèé äééúé îåôúò åîøåöä îäøîä äîúðäìú ëàï.\r\näéåí àðé îèéñ àú äîèåñéí äëé âãåìéí åäëé îú÷ãîéí åìçùåá ùëì æä äúçéì ëàï... ááéú äñôø ìèéñä åéøèåàìéú äðôìà äæä ù÷ééí ôä.', ''),
 674. ('àìé÷', 'éò÷áñåï', 'elikj@inter.net.il', 'elik50@hotmail.com', 'elik50', 1976, 5, 2, 'áï 29 îúì àáéá ,òåáã áúçåí îçùáéí áúòùééä àååéøéú ', 'áåâø ÷åøñ ôøèé åîëùéøéí', ''),
 675. ('shimon', 'mentel', 'shimon41973@walla.com', '', 'shimon73', 1973, 15, 0, 'îèéñ 4 ùðéí ñéîåìèåøéí , ëåìì ìéîåã ÷åøñ èéñ àîéúé öáøúé 19 ùòåú ëåìì ñåìå áîâéãå', 'àçìä î÷åí , éåôé ùì àðùéí , éåôé ùì äãøëåú', 'àéï äòøåú'),
 676. ('àìòã', 'äøù÷åáéõ', 'kanta21@walla.com', '', 'elad', 1984, 15, 0, 'àðé àìòã áï 22 îøàùåï ëøâò îúçéì ììîåã èéñä áäøöìéä ', 'òáøúéàú îçæåø 16 ÷åøñ ôøèé äéä ëéó îàåã', ''),
 677. ('éäåðúï', 'àìáåéí', 'yehonatan3@hotmail.com', '', 'Yehonatan_el', 1989, 1, 2, 'àðé âø áîöôä àáé"á æä ééùåá áöôåï äàøõ.\r\nàðé áî÷öåòé åúçáéáé ëàçã àðé ú÷ìéèï.\r\nàðé èñ îùðú 97 áñéîåìèåø äèéñä ôìééè ñéîåìèåø.', 'äéä ÷åøñéí îîù îòðééðéí åëéôéí ëàçã \r\näöååú äéä ðçîã', ''),
 678. ('âì', 'ùôåðãø', 'shpondergal@gmail.com', 'rak_gal@hotmail.com', 'Gal-Shponder', 1990, 16, 0, 'àðé âø áàáï éäåãä, àðé úìîéã áëúä é'' åëøâò øåå÷ :] , îùç÷ ëãåøñì áìéâä àøöéú åîèéñ èéñðéí.îùéëúé ìúòåôä äééúä îâéì 0, úîéã àäáúé îèåñéí.\r\nëàîåø àðé îèéñ èéñðéí, åìàáé éù àåìèøàìééè ëê ùàðé âí æåëä ìèåñ ëì ñåô"ù.\r\néù ìé ùòúééí èéñä òì ññðä 172 ùòä åçöé èéñä òì ôééôø ö''éøå÷é (áàøä"á) ùòä òì øåáéðæåï 22 40 ã÷åú òì à÷ñøà 300L äîåï ùòåú òì èøéé÷ åáà÷àéé.\r\nîèéñ áñéîåìèåø ëáø 4 ùðéí ( éù ìé òåã àú âøñà 2002) ', 'àðé àéùéú , äéä ìé ÷ì ìòáåø àú ÷åøñ øéùéåï èééñ ôøèé áâìì äðéñéåï ùéù ìé.\r\näöååú ôä çí åòåæø áëì îöá. ìé äééúä áòéä áîçùá åìëï ìà äñô÷úé ìòùåú àú äñåìå ìñéåí ä÷åøñ, àê òùéúé îñìåìéí äøáä éåúø ÷ùéí áðéååè.\r\näöååú ôä î÷öåòé åùîçúé ììîåã ôä.', ''),
 679. ('àìãã ', 'îèîåï', 'eldad_92@walla.com', 'eldad_92@walla.com', 'el_m', 1988, 5, 0, 'àðé âø áòôåìä àðé úìîéã àðé áéðúééí ìà òåñ÷ áëìåí, àðé èñ áéï äùòåú ùúééí òã 3 4 ââ àðé àåäá ìèåñ áëìì áñéîåìèåø. àðé éåãò ìäôòéì îèåñ ññðä 172 áìé áòéåú àðé éåãò ðãáø CVFR IFR VOR åëå'' . ', 'àîî àðé äééúé òåã áîçæåøéí ä÷åãîéí, ìîãøéëéí äéä äøáä ñáìðåú âí áùéòåøéí åâí îçåõ ìùéòåøéí. äéä ñááä äéä äøâùä ùì çáøä åëì æä ', 'àîî äééúé øåöä ìøàåú ÷åøñéí ùîéú÷ãîéí ìáåàéðâéí îèåñé úåáìä åëì äîèåñéí ùàó àçã ìà òùä ìäí ÷åøñéí àå ééçñ ìäí çùéáåú '),
 680. ('àìòã', 'äøù÷åáéõ', 'kenta21@walla.com', 'kenta21@walla.con', 'elad', 1984, 16, 0, 'àðé àìòã äøù÷åáéõ áï 22 îøàùåï òåáã áçáøú ëéí ðéø áúåø öååú ÷ø÷ò îúçéì ììîåã ìøùéåï èéñ ôøèé', 'äáéú ñôø ùéôø àú øîú äèéñä ùìé ëì ëê òã ìîöá ùáèéñåú àîéúéåú äèééñ ùåàì àåúé áàéæä ùéòåø àðé', ''),
 681. ('òîé÷í', 'áï é÷éø', 'amikamby@012.net.il', 'amikamby@012.net.il', 'amikamby', 1948, 10, 0, 'úåùá øòððä îèéñ èéñðéí èñ åéøèåàìé CVFR IFR ', 'îäéåí äøàùåï áå ôâùúé àú çáøé VFS îãøéëéí åçáøéí àðé ðäðä ìèåñ áùøú áéú äñôø åîéçåöä ìå áæëåúí ìîãúé ìäèéñ, ìðååè åàú ò÷øåðåú èéñú äîëùéøéí.', ''),
 682. ('òéãï', 'îùä', 'idan_mo@012.net.il', 'idan_mo@012.net.il', 'idanmo', 1986, 18, 0, 'âø ááàø-ùáò åçåìä òì îçùáéí åîéúîëø ìîèåñéí......ççççç.....', 'äééä îîù ëéó åâí éäééä îîù ëéó áòúéã.', 'äëì 10'),
 683. ('òåîø', 'îéðãì', 'tali_mi@netvision.net.il', 'tali_mi@netvision.net.il', 'omerm', 1991, 18, 0, 'âø áøàùåï ìöéåï, îúòñ÷ áñéîåìèåø áòøê çåãùééí åçöé åäúçìúé ìäúòðééï îîù áèéñä áùðä äàçøåðä...', 'äùéòåøéí îàã ëéôéí åðäðéúé ìéäéåú á÷åøñ øéùéåï ôøèé. äöååú äåà àçìä åúåãä øáä.', ''),
 684. ('òåîø', 'ãäàï', 'omerd@012.net.il', 'omerd@netvision.net.il', 'omerd', 1991, 18, 0, 'òåîø ãäàï âø ááàø ùáò åçåìä òì èéñä :)', 'äî÷åí äëé ñááä ììîåã ìèåñ!!!', ''),
 685. ('Moshe', 'Bensal', 'bensal@eng.tau.ac.il', 'bensal@eng.tau.ac.il', 'Moshe Bensal', 1948, 1, 1, 'ðùåé+3 +1, áï 58 (éìéã 48), âø áøàùåï ìöéåï, \r\nòåáã áàåðéá'' úì-àáéá, åçåáá úòåôä åîçùáéí.\r\n', 'îàæ ùâéìéúé àú äàúø ùì áéä"ñ ìúòåôä áùðú 2004, àðé ùîç åðäðä ìäéåú çì÷ îçáøé äèééñéí áåâøé ä÷åøñéí äðäãøéí ùì VFS, îîìéõ áçåí ìëì äîúìáèéí ìäøùí åìäðåú ëîåðé.', 'àðé îöôä á÷åöø øåç ì÷åøñ ìîèåñéí ëáãéí.'),
 686. ('ìàåðéã', 'âð÷éï', 'gleon_99@mail.ru', 'gleon_99@mail.ru', 'gleon_99', 1993, 19, 0, 'âø áçåìåï, îúòðééï áôéñé÷ä, îúîèé÷ä åðâéðä òì âéèøä åôñðúø.', 'òáøúé ÷åøñ øéùéåï ôøèé, å÷éáìúé äøáä îàåã éãò ùìà éãòúé ÷åãí', ''),
 687. ('áø', 'çééí', 'bardewizard@gmail.com', 'bar_doar@walla.co.il', '4x-bhm', 1990, 20, 0, 'àðé áø, áï 16 îàù÷ìåï, àðé òåñ÷ áòé÷ø áòéöåá ãéâéèìé, îèéñ èéñðéí åèñ áøùú áùòåú äôðàé. ', 'äùéòåøéí äéå îòåìéí, ëì ã÷ä äéúä ùååä àú æä ,ìîãúé äøáä îàåã , äöååú áòì äøáä éãò åòæø ìé áëì ùàìä, äáòéä äèëðéú äéçéãä ùäéúä äéà áîöéàú ùøú ìùéòåø.', 'äáòéä äèëðéú äéçéãä ùäéúä äéà áîöéàú ùøú ìùéòåø.'),
 688. ('OFER', 'EDRY', 'edry@ofer.gmail.com', '', '4X-OFER', 1964, 14, 0, 'îèéñ èéñðéí,åàåìèøàìééè', 'çååéú ìéîåã ðäãøú åîàåã î÷öåòéú.', ''),
 689. ('Ram', 'Tsinober', 'ramtsi@hotmail.com', 'ramtsi@hotmail.com', 'ramtsi', 1984, 21, 0, 'âø áøçåáåú, ìåîã ìôñéëåîèøé... ìà îùäå éåúø îãé îéåçã.', 'ëîå ùëúáúé áôåøåí, ðäðéúé îàåã ìèåñ òí äîçæåø ùìé, ääãøëä åäôé÷åç äéå îòåìéí, åìãòúé äæîï ðåöì áöåøä äîéèáéú. \r\n\r\nî÷ååä ìäîùéê ìèåñ òí äçáø''ä äàìä :)', ''),
 690. ('àåäã', 'çééè', 'ohad_ch@nana.co.il', 'ohad_ch@walla.com', 'ohad chait', 1994, 22, 0, 'àðé áï 12(åçöé:) îäîøëæ, úìîéã:(, 5 ùðéí áñéîåìèåøéí åîèåøó òì îèåñéí.', 'àðé çåùá ùæä áéä"ñ äåéøèåàìé äèåá áéåúø ìèéñä åéøèåàìéú!äîãøéëéí ðçîãéí åîñáéøéí àú òöîí åáæëåúí òáøúé îçæåø 22 CVFR áäöèééðåú:)', 'àéï ñô÷ ùàðé îçëä ì÷åøñ ALTP:)'),
 691. ('àåøé', 'îøåí', 'oreo101@gmail.com', 'orimarom@hotmail.com', 'billybob', 1977, 24, 0, 'çéôàé - îðäì øùúåú + úøâåîéí. ãé çãù áèéñä. ðäðä îëì øâò', 'îàåã îòøéê àú äî÷öåòéåú åääù÷òä ùì ëì àðùé VFS. áàîú úòðåâ ìøàåú ëì ëê äøáä àðùéí îù÷éòéí îæîðí òáåø ëì äùàø. éùø ëç.', 'àí àúí öøéëéí òæøä áëì îä ù÷ùåø ìúøâåîéí îàðâìéú àå ìäôê - äâãøåú ðúáéí, àùîç ìòæåø áëì îä ùàôùø. '),
 692. ('éøåï', 'ôìåè÷éï', 'Yaroon15@Gmail.com', 'Yaroon013@hotmail.com', 'äèééñ', 1992, 25, 0, 'àðé âø áàåø ò÷éáà, àåäá èéñä îâéì 0, åàðé ëøâò ìåîã áîëììä.', 'äùéòåøéí äéå äëé ëéôéí áéåúø, ëì ùéòåø àðé ðäðä îçãù!', 'àéï ìé ùåí ãáø ìäåñéó, àúí òåùéí òáåãä 10!'),
 693. ('éøåï', 'ôìåè÷éï', 'Yaroon15@Gmail.com', 'Yaroon013@Hotmail.com', 'äèééñ', 1920, 25, 0, 'ìåîã áîëììä, âø áàåø ò÷éáà, áï 15.', 'VFS æä áéú ñôø éå÷øúé ìèéñä, äéåí(9/9/07) ñééîúé CVFR áäöìçä, áøåâò ëé ÷ì ììîåã ëàï :D', 'àéï ìé ùåí äòøåú.'),
 694. ('éò÷á', 'ñåðø', 'sunerenator@gmail.com', 'suner_yakov@hotmail.com', 'suner', 1951, 25, 0, 'ôðñéåðø ùì çéì äàåéø, ä÷îúé 2 èééñåú 115 å 140 ,ùéøúúé áúì ðåó, òöéåï,ðáèéí, á÷øéä ë÷öéï îëéøú òåãôé äçéì.âø áøòåú.ðùåé+2 åðëãä.', 'äéä ëééó âãåì ìèåñ åìðååè áàøõ ÷åøéåæ ø÷ áñåìå ùîúé ìá ùäñéðøéí ùìé ìà îòåãëðéí åëì äæîï èñúé áòøê,èñúé ììà äâä ëéååï ëé ìà äöìçúé ìäú÷éðå áèéñä æä ìà äôøéò ø÷ áðçéúä åáôðéåú òì äîñìåì.\r\néùðå îðäì âãåì ìáéú äñôø ìèéñä vsf ùîå àìéøï áï àãí òí ðùîä èåáä ùéåãò ìäøâéò åìúîåê åäëì òì çùáåï æîðå äôøèé åçéðí.\r\nàìéøï äáèçúé ìúøåí ìäîùê äôòìú äùøú àðé òãéï îçëä ìîééì îîê àìé áðåùà îñôø çùáåï áð÷ åîñôø ñðéóõ', ''),
 695. ('àáé', 'ôåâì', 'avi_fo@hotmail.com', 'avi_fo@hotmail.com', 'àñ101', 1965, 25, 0, 'âø áëôø ñáà, ðùåéé + 3 , òåáã ëîðäì ôøåéé÷èéí áúçåí äáèçú àéëåú á÷åîáøñ, îàæ ùæåëø àú òöîé àäáúé úòåôä, äééúé äøáä îàåã æîï áâãð"ò àåéø, ùéîùúé ùí ëîãøéê åàó èñúé ëîä æòåú áôééôø áçöéøéí áîñâøú æàú', 'ñééîúé ÷åøñ 25, äøáä ñáìðåú, äøáä àéîåðéí, àåäã îãøéê ùãåøù äøáä àê èåá ùëê ðòùä áäúçìä àçøú äèéñä ëàï ìà äéúä ÷øåáä ìîöéàåú ëîå ùäéà', '1- ìäîöéõ òì çåîøä îéðéîìéú ùðãøùú ìîçùá áæîï øéùåí ì÷åøñ\r\n2- ìáöò àçú ìçåãù àå çåãùééí ôâéùä á TS ùì äöååú (ëîå ùäéúä) åëîå ëï ôâéùä çðéëéí'),
 696. ('éåñé', 'ùéøé', 'lidorshi@012.net.il', '', 'yossishiri', 1955, 25, 0, 'àðé áåâø ÷åøñ èéñ ôøèé{åéøèåàìé] îñôø 28\r\néìéã ùðú 1955. îúâåøø áô"ú. îëåðàé îèåñéí áî÷öåòé. áòì 25 ùòåú èéñä áôééôø ÷àá.\r\nàðé àéù îëéøåú åùéåå÷. úçáéáéí.... äèñú èéñðéí åîñå÷éí îåðçä øãéå \r\nåëì ù÷ùåø ìúòåôä.', 'äãáø äèåá åäîòðééï áéåúø ùäéä ìé áùðéí äàçøåðåú .ìîãúé åðäðúé áëì øâò îäòæøä ääããéú .î÷öåòéåú ùì öååú v.f.s á÷éöåø... "çåéä àãéøä" ', 'æîï ääîúðä ì÷åøñ àøåê îàåã. îåîìõ. ìáðåú öååú ùì áåâøé ÷åøñéí ùäí éãøéëå àú ëì äîåòîãéí äîîúéðéí ì÷åøñ áëì ù÷ùåø ìäëðä ì÷åøñ ëåìì úîéëä èëðéú åëå"\r\náîú÷åðú ùì ùéòåøéí îñåãøéí ëê ùëì äîîúéðéí éåòñ÷å òã ìôúéçú ÷åøñ åìà éðùøå '),
 697. ('îøãëé', 'èåìãðå', 'motiliam@gmail.com', 'liam06walla.com', 'motiliam', 1957, 25, 0, 'âø: áèáøéä. ñôø áîé÷öåò, áòì îñôøä ÷èðä. òì äèéñä: ìà éòæåø ìàó àçã àðé îîùéê ìëì äçééí... îòðééï, îøâù, åîîìà àú äçééí. ëì æä ëîåáï áæëåú àéùúé ùúåîëú. \r\n', 'ëì äòøëúé äéà, ìëì äîãøéëéí, çååéåú òáøúé àí äîåï àðùéí åñìéçä àí ùëçúé îùäå, ùîåìé÷ äúåúç,èåí ãåø, øáéã,àåäã,,,,ùäåà àçìä ,áæëåúëí àðé ìîãúé ìèåñ,\r\nåáðåñó ìîãúé òì îçùáéí, ëåìí òåùéí òáåãä ðôìàä àðé îåãä ìëåìí. ', 'àðé çåùá ùàú äôé÷åç öøéê ì÷çú áéãééí,åìäåöéà ÷åøñéí ðåñôéí.\r\nìâáé äòúéã àðé çåùá ùöøéê ìäéú÷ãí éåúø ìîöéàåú .'),
 698. ('éò÷á', 'ñåðø', 'sunerenator@gmail.com', 'suner_yakov@hotmail.com', 'éò÷á ñåðø', 1951, 25, 0, 'ôðñéåðø ùì çéì äàåéø îëåðàé îèåñéí áëéø òì îèåñ äòéè (÷åøñ øàùåï áàøõ áèëðé òì ñ÷éäå÷)÷öéï îëéøú òåãôéí áîèä çéì äàåéø, âø áøòåú ,òåæø ìçáø áðéäåì îùøã ðãì"ï, úçáéáé èéñðàåú úòåôä åáéçåã äèñú îèåñéí áñéîåìèåø x ', 'áéú äñôø äéä çåéä åëééó øöéðåú äùéòåøéí åäøîä äâáåää äùú÷ôä îäîãøéëéí åîðäì áéú äñôø àìéøï. ìîãðå äøáä åèñðå äøáä òã ìäëøú ëì äîãéðä.', 'úîùéëå ëîå ùæä äéåí, ìà ìäúôæø ìäøáä ëéååðéí åúçåîéí ëãé ùæä éùàø áøîä âáåää'),
 699. ('âìòã', 'áøåèîï', 'gibrutman@gmail.com', 'poki0@walla.com', 'gibrutman', 1920, 25, 9, 'àðé ëáø ùðä áðåùà, äúçìúé ìôðé çöé ùðä áVFS.. åäúîëøúé..=]', 'äöååú äîñåø, äô÷çéí äî÷öåòéí, ôùåè äéä çåééä ììîåã úçúéäí', ''),
 700. ('âìòã', 'áøåèîï', 'gibrutman@gmail.com', 'poki0@walla.com', 'gibrutman', 1920, 25, 9, 'àðé ëáø ùðä áðåùà, äúçìúé ìôðé çöé ùðä áVFS.. åäúîëøúé..=]', 'äöååú äîñåø, äô÷çéí äî÷öåòéí, ôùåè äéä çåééä ììîåã úçúéäí', ''),
 701. ('àáé', 'àéìåï', 'avi@avigal.co.il', '', '4xaay', 1948, 8, 0, 'âø áäøöìéä áòì çáøä îùúãì ìèåñ îúé ùàôùø á vfs ðîöà ìòéúéí ÷øåáåú áèéíñôé÷', 'ôúç ìé öåäø ìãáøéí çãùéí åìúçáéá ðôìà éúëï åàìê ììîåã îäé èéñä àîéúéú\r\nîú ìäú÷ãí åììîåã îëùéøéí åëáãéí åëå', '');
 702.  
 703. -- --------------------------------------------------------
 704.  
 705. --
 706. -- Table structure for table `helicopter`
 707. --
 708.  
 709. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `helicopter` (
 710. `first` text NOT NULL,
 711. `last` text NOT NULL,
 712. `email` text NOT NULL,
 713. `mmsn` text NOT NULL,
 714. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 715. `sim` longtext NOT NULL,
 716. `more` longtext NOT NULL,
 717. `helpstf` text NOT NULL,
 718. `come` text NOT NULL,
 719. `cell` text NOT NULL
 720. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 721.  
 722. --
 723. -- Dumping data for table `helicopter`
 724. --
 725.  
 726. INSERT INTO `helicopter` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `helpstf`, `come`, `cell`) VALUES
 727. ('ðúé', '÷ìåîø', 'nklo.nklo@gmail.com', 'nklo@walla.co.il', 17, ' ', ' ', 'ëï', 'ëï', '0526706726'),
 728. ('éøåï', 'ôìåè÷éï', 'Yaroon15@Gmail.com', 'Yaroon013@Hotmail.com', 15, 'áåâø CVFR, àäáúé îñå÷éí ëì çéé :)\r\néù ùìéèä áñéñéú áîñå÷.', 'áï 15, îàåø ò÷éáà, áåâø CVFR.', 'ëï', 'ëï', ''),
 729. ('áø', 'ìåé', 'ellevi@012.net.il', 'bar71@hotmail.com', 17, 'áåâø CVFR îçæåø 26 åçðéê IFR', 'àúí ëáø îëéøéí àåúé :)', 'ëï', 'ëï', ''),
 730. ('úåîø', 'ëäï', 'noatomr@zahav.net.il', 'tomer9an@hotmail.com', 13, 'òëùéå á÷åøñ èéñ ôøèé. éåãò ðãáø áñéñé (îä ùìîãðå òã òëùéå á÷åøñ),ä÷ôåú åàðé éåãò ìäèéñ IFR åìðçåú ILS...', 'èåá, ëåìí ôä (ðøàä ìé)îëéøéí àåúé, áï 13 îçéôä. äúçìúé ììîåã òì äñéîåìèåø áúçéìú éåìé. áéï äùàø îðâï áâéèøä çùîìéú..', 'ëï', 'ëï', ''),
 731. ('âì', 'ùôåðãø', 'gal-shponder@013.net', 'rak_gal@hotmail.com', 17, 'îãøéê á÷åøñ CVFR', 'àåäá àú àìéøï', 'ëï', 'ëï', '0544342244'),
 732. ('àáéøï', 'ãäøé', 'avira007@walla.co.il', 'aviran_dahari@hotmail.co.il', 15, 'áèéñú øàéä àðé ì÷øàú ñéåí ä÷åøñ àê îëéø àú éñåãåú äèéñä åáîñå÷éí àðé éåãò áòøê ìùìåè áîñå÷', 'àðé îëôø ñáà àåäá àú ëì ä÷ùåø áúòåôä \r\nåùåàó ìéäéåú èééñ áçéì äàååéø', 'ëï', 'ëï', '0506881118'),
 733. ('àñó', 'ìéáðä', 'asaf6500@yahoo.com', 'asaf-li@hotmail.com', 14, 'àðé áåâø îçæåø 2 ÷åøñ CVFR áIVAO, éù ìé áIVAO éåúø î30 ùòåú åëåìí èéñú øàééä, ðñéåðé òì äèñú îñå÷éí äåà ìà òöåí, àáì ðé çåìä îñå÷éí åøåöä ìäèéñ àåúí òì äöñ äèåá áéåúø, îäáì÷ äå÷ åòã ìéñòåø, âí áì.', 'àðé àñó ìéáðä, áï 14 îçåìåï, ìåîã áîâîú îåæé÷ä åîúåôó ëáø 4 ùðéí.\r\nàðé èééñ ñéîåìèåøéí ëáø ëîòè ùðä, åàðé îðäì ÷äéìú ñéîåìèåøéí áàúø Vgames.\r\nøåá äîùôçä ùìé ùéøúä áçéì äàååéø äéùøàìé, çì÷í èééñé îñå÷éí ëâåï áì÷ äå÷, éñòåø, åòåã, çì÷í èééñé ÷øá, çì÷í ô÷çé èéñä, åòåã.\r\nàðé ùåàó ìäâéò ìøîä ùìäí, åàåäá àú äúçåí.', 'ëï', 'ëï', ''),
 734. ('òîøé', 'áðéàï', 'obanayan@gmail.com', 'omribanayan@hotmail.co.il', 13, 'CVFR,ðãá"ø, ä÷ôåú.\r\nîúàîï øåá äéåí òí bell. éåãò îñå÷éí áàåôï áñéñé.\r\nøåöä îàåã ìäøçéá àú äéãò.', 'àðé òîøé, îøîú âï, áï 13 åçöé, îùç÷ ëãåøñì, ùìåùä çåãùéí áñéîåìèåø åçåáá îèåñéí. (âí îèéñ èéñðéí îãé ôòí..).\r\näééúé øåöä îàåã ììîåã ìèåñ áàåôï î÷öåòé éåúø åî÷ååä îàåã ìäú÷áì ì÷åøñ.', 'ëï', 'ëï', '0545233318'),
 735. ('àìåï', 'îàåø', 'maoralon1@bezeqint.net', '', 48, 'ùç÷ï ñéîåìèåøé èéñä ë-10 ùðéí.(FS9, LOCK ON,IL2,CFS 1+3 F/A18 åòåã)\r\nèñ èéñåú øàéä, îëùéøéí áòé÷ø áîèåñé ëðó ÷áåòä. ìà òáøúé àó àçã îä÷åøñéí ùöåééðå áôåøåí åàùîç ìäùúìí áîñå÷éí.', 'âø áùéîùéú (òî÷ éæøàòì),àá ìùðé öòéøéí çåááé ñéîåìèåøéí (îï äñúí). îðäì îëéøåú ùì éáåàï øëá. äéëï éú÷ééîå äùéòåøéí ? ', 'ëï', 'ëï', '054-2335017'),
 736. ('çï', 'îåðèâ', 'henmontag2006@nana.co.il', 'hmontag@hotmail.co.il', 17, 'ðéñéåï øá áèéñåú øàééä,áñî÷åéí àôñ ðéñéåï ëì äîøàä ð÷øàú àöìé äúøñ÷åú ìàçø ëîä ùðéåú òí äîñå÷ áàååéø äîñå÷ äìê ÷à÷ï ëîå ùàåîøéí:D', 'çï îçéôä,áï 17 åçöé,äòéñå÷ ùìéò ëøâò äåà úìîéã(àáì ëøâò áçåôùú ùáéúä:D:D:D)óìåîã ðäéâä éåúø ðëåï ñééîúé ììîåã àáì àðé îëçä ìèñè 3 î÷ååä ìòáåø àåúå áòæøú äùí', 'ëï', 'ëï', '0547522777'),
 737. ('âáé', 'ðîè', 'nemetgabi@walla.co.il', 'nemetgabi@hotmail.com', 52, 'áå÷ø áäöèéðåú CVER', 'øàù îçì÷ú øëù áîôòìé éí äîìç. áòì øéùéåï ìàåìèøàìééè.\r\náï 52 îúâåøø áá"ù', 'ìà', 'ëï', '0524-709208'),
 738. ('áøåê', 'ùôø', 'shefer.baruch@gmail.com', 'birbir20@walla.com', 37, 'éù ìé ðéñéåï øá áñéîåìèåøéí,ëøâò çðéê á÷åøñ CVFR àê àéï ìé áòéä ìèåñ áCVFR ìëì î÷åí áàøõ.', 'áï 37 ðùåé +2 îðäøéä òåáã áçáøú äçùîì', 'ëï', 'ëï', '0523997165'),
 739. ('âðä ', 'æéìáøäøõ', 'genazil@gmail.com', 'genazil@gmail.com', 15, 'îãøéê CVFR, áîñå÷éí ëîòè åàéï', '..', 'ëï', 'ëï', '0542539950'),
 740. ('àáé', 'ôåâì', 'avi_fo@hotmail.com', 'avi_fo@hotmail.com', 42, 'èééñ îçæåø 25 VFS, ìà äöìçúé ìäèéñ îñå÷', 'òåáã áçáøú äéé-è÷, àåäá èéñä åîèåñéí, áï 42', 'ëï', 'ëï', '052-6026641'),
 741. ('àáéøí', 'àøéàìé', 'vania7@gmail.com', 'aariely@hotmail.com', 37, 'çðéê á÷åøñ 28. àéï ðñéåï áîñå÷éí.\r\néãò úéàåøèé çæ÷ îàåã áò÷øåðåú èéñä åøîú èåáä áñéîåìèåø.', 'âø áúì àáéá. îðäì áúçåí äúéàèøåï. á VFS áãøê ìøùéåï èéñä àîéúé.', 'ëï', 'ëï', '054-7710447'),
 742. ('ùçø ', 'çæ÷ìáéõ''', 'shachr92@bezeqint.net', 'shachr9710@hotmail.co.il', 15, 'éù ìé øéùåï CVFR IFR ATPL îèéñ àú ä744 767 åä737', 'àðé ùçø áï 15 îúì àáéá ìåîã áèëðé ìîãúé ÷åøñ CVFR 24 á VFS \r\nîô÷ã çéì äàåéø äåéøàåèìé ìùòáø å÷áøðéè áàìòì åàçøàé àøåòéí áùç÷éí.', 'ëï', 'ëï', '0524813775'),
 743. ('îøãëé', 'èåìãðå', 'motiliam@gmail.com', 'liam06@walla.com', 50, 'èéñú øàéä áòéöåîå ùì ÷åøñ 28 ìà äéöìçúé ìäîøéà àí îñå÷ ', 'îòöá ùéòø äééúé ìôðé îñôø çåãùéí çåáá ñôøéí àáì,çéã÷ äèéñåú äåøéã îîðé àú äñôøéí ,àðé îøåöä îáéú äñôø', 'ëï', 'ëï', '0507312114'),
 744. ('àéìï', '÷øééæìø', 'dealler@walla.com', '', 26, 'öðéçä îîèåñ ðçùáú?', 'ñèåãðè ùðä 3 áäðãñú úåëðä\r\nðùîò îòðééï ëåì äèéñä äæàú', 'ëï', 'ëï', '0507838158');
 745.  
 746. -- --------------------------------------------------------
 747.  
 748. --
 749. -- Table structure for table `herz4event`
 750. --
 751.  
 752. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `herz4event` (
 753. `first` text NOT NULL,
 754. `last` text NOT NULL,
 755. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 756. `email` text NOT NULL,
 757. `id` text NOT NULL,
 758. `more` text NOT NULL,
 759. `cell` text NOT NULL
 760. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 761.  
 762. --
 763. -- Dumping data for table `herz4event`
 764. --
 765.  
 766. INSERT INTO `herz4event` (`first`, `last`, `age`, `email`, `id`, `more`, `cell`) VALUES
 767. ('áø÷', 'ñåìåîåï', 47, 'ba50@walla.co.il', '058626011', '', '0508555655'),
 768. ('úåîø', 'áø÷', 18, 'Tomer.Barak8@gmail.com', '204547889', '', '0547713219'),
 769. ('àøðåï', 'ëõ', 56, 'doodoogee@gmail.com', '52330792', '', '0506884798'),
 770. ('öçé', 'ñðãåîéøñ÷é', 31, 'tsachi@sando-law.com', '037296191', '', '0523950182'),
 771. ('ìéàåø', 'ëäï', 23, 'clior2@gmail.com', '301073383', '', '0525758121'),
 772. ('àáé', 'ùîù', 14, 'avishemesh@gmail.com', '209042142', '', '0525770178'),
 773. ('àééìú', 'ìåé', 39, 'omrilevi96@gmail.com', '24490591', '', '0526776257'),
 774. ('èì ', 'èøæé', 15, 'taltarazi@gmail.com', '208307702', '', '0542199377'),
 775. ('ôðçñ', 'ëäï', 58, 'pinicohen001@hotmail.com', '097263471', '', '050-2808387'),
 776. ('éåáì', 'àåæðä', 16, '22badwolf@gmail.com', '313118366', '', '0528484937'),
 777. ('ðãá', 'ùéàåï', 13, 'nadavs10@gmail.com', '206697500', '', '04-9800235'),
 778. ('â''åøâ''', 'îàéø', 64, 'georges.mayer@gmail.com', '26036459', '', '054-4889813'),
 779. ('ãéï', 'ùðòø', 14, 'dinabgr1@gmail.com', '316220664', '', '0526525524'),
 780. ('ùâéà', '÷åù', 14, 'sagikush123@gmail.com', '208414490', '', '0526598895'),
 781. ('òåîøé', 'ìåé', 14, 'omrilevi96@gmail.com', '315993253', '', '0526776257'),
 782. ('çééí', 'îéìøã', 58, 'haimmilrad@gmail.com', '051983765', 'ùðäí', '0544321418'),
 783. ('éåðä ', 'àôùèééï', 49, 'yona.epstein@givenimaging.com', '057211872', '', '0523142027'),
 784. ('ùé ', 'àôùèééï', 15, 'epshay1561@gmail.com', '314983313', '', '0528380818'),
 785. ('ìéàåø', 'îø÷åáéõ', 44, 'lior.markovits@gmail.com', '022615231', '', '0548095930'),
 786. ('øåï', 'îø÷åáéõ', 14, 'ron4548@hotmail.com', '318645900', '', '0542483829'),
 787. ('àñó', 'æòøåø', 17, 'assafz1994@gmail.com', '205985369', '', '0545994434'),
 788. ('çï', '÷öáîï', 17, 'chen.kazewman@gmail.com', '307936096', '', '0548031993'),
 789. ('àìîåâ', 'áøæéìé', 30, 'almoge5@gmail.com', '040316994', '', '0507280487'),
 790. ('àìåï ', 'ôìéàï', 43, 'alondnly@gmail.com', '023562093', '', '050-6778244'),
 791. ('àåøé', 'ëäï', 16, 'orikohn@gmail.com', '313290983', '', '0542620120'),
 792. ('àñó', 'ãäï', 19, 'assaf-dahan@hotmail.com', '307908582', '', '0526392718'),
 793. ('àìéøï', 'ëäï', 25, 'celiran@gmail.com', '032501546', '', '0528249299'),
 794. ('îàéø', 'áéáé', 14, 'meirbibi10@gmail.com', '316412485', '', '0526611294'),
 795. ('æéâé', 'ðâøàä', 36, 'zig_comp@bezeqint.net', '017743501', '', '0506614861'),
 796. ('àåø', 'ôåâì', 16, 'orfogel6@gmail.com', '205388622', '', '052-8331345'),
 797. ('àìåï', 'àãìø', 27, 'adleralon@yahoo.com', '038749289', '', '0528767648'),
 798. ('àáéçé', 'å÷ðéï', 30, 'chef.v.a@gmail.com', '040229536', '', '0549191020'),
 799. ('òøï', 'àø÷åù', 40, 'eran.arkush@gmail.com', '028573152', '', '0542504455'),
 800. ('îéãï', 'òîéø', 24, 'ammeydan@gmail.com', '029990751', '', '0528723990'),
 801. ('øåòé', 'ìéáðä', 16, 'roeelivne@msn.com', '313567893', '', '0504811221'),
 802. ('àéìéé', 'áëø', 13, 'fsx4life@gmail.com', '318908647', '', '0546615398'),
 803. ('éåàì', 'ñèøé÷åáñ÷é', 35, 'akila3@gmail.com', '038679049', '', '0525522804'),
 804. ('òåîøé ', 'âøùåðé', 14, 'omrisimulator1@gmail.com', '316161884', '', '0528022378'),
 805. ('ðåòí', 'çï', 16, 'noamchen@yahoo.com', '315675934', '', '0522127109'),
 806. ('éò÷á', 'øæ', 45, 'raz@jrlaw.co.il', '02229920', '', '0548083000'),
 807. ('àøéä', 'ìáðåï', 48, 'ary_lev@netvision.net.il', '057965444', '', '0528626733'),
 808. ('ìàåï', 'ìåáì', 73, 'leon2602@smile.net.il', '14027387', '', '0545468737'),
 809. ('éð÷é (éò÷åá)', 'áëø', 48, 'YKYK012@012.NET.IL', '058031568', '', '0544514775'),
 810. ('ùîòåï ( îåðé )', 'ôì', 21, 'monipal2@gmail.com', '302815451', '', '0547284546'),
 811. ('îùä', 'áðñì', 63, 'bensal@eng.tau.ac.il', '008997975', '', '0506371532'),
 812. ('æéå', 'àøâåðé', 14, 'kingziv4@gmail.com', '208419911', '', '0522685215'),
 813. ('áðéîéï', 'ñçø', 65, 'bs73848@gmail.com', '844837', '', '0502100991'),
 814. ('øàåáï', 'àìéàñ', 35, 'rubrub@hotmail.co.il', '38355665', '', '0524473729'),
 815. ('àìòã', 'øåè', 18, 'e_roth@walla.com', '204246698', '', '0526969220'),
 816. ('îéùì', 'áï öåø', 15, 'mishel5153@gmail.com', '315329169', '', '0528600359'),
 817. ('àìãø', 'àìããé', 16, 'eldareldadi@walla.co.il', '312330020', '', '0523286869'),
 818. ('îéëàì ', 'ùàîé', 13, '111michael222@gmail.com', '313133621', '', '098947042'),
 819. ('éäåðúï', 'æøåâ', 15, 'joni619@walla.co.il', '208449082', '', '0522349063');
 820.  
 821. -- --------------------------------------------------------
 822.  
 823. --
 824. -- Table structure for table `herz4later`
 825. --
 826.  
 827. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `herz4later` (
 828. `first` text NOT NULL,
 829. `last` text NOT NULL,
 830. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 831. `email` text NOT NULL,
 832. `id` text NOT NULL,
 833. `cell` text NOT NULL
 834. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 835.  
 836. --
 837. -- Dumping data for table `herz4later`
 838. --
 839.  
 840. INSERT INTO `herz4later` (`first`, `last`, `age`, `email`, `id`, `cell`) VALUES
 841. ('התחלתי', '', 0, '', '', '');
 842.  
 843. -- --------------------------------------------------------
 844.  
 845. --
 846. -- Table structure for table `herz4sys`
 847. --
 848.  
 849. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `herz4sys` (
 850. `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 851. `flight` int(11) NOT NULL default '0',
 852. `sim` int(11) NOT NULL default '0',
 853. PRIMARY KEY (`id`)
 854. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
 855.  
 856. --
 857. -- Dumping data for table `herz4sys`
 858. --
 859.  
 860. INSERT INTO `herz4sys` (`id`, `flight`, `sim`) VALUES
 861. (1, 0, 0);
 862.  
 863. -- --------------------------------------------------------
 864.  
 865. --
 866. -- Table structure for table `ifr5`
 867. --
 868.  
 869. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifr5` (
 870. `first` text NOT NULL,
 871. `last` text NOT NULL,
 872. `email` text NOT NULL,
 873. `mmsn` text NOT NULL,
 874. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 875. `more` longtext NOT NULL
 876. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 877.  
 878. --
 879. -- Dumping data for table `ifr5`
 880. --
 881.  
 882. INSERT INTO `ifr5` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `more`) VALUES
 883. ('ðçîï', 'áåâåñìáñ÷é', 'nahi_b@bezeqint.net', 'nahi_b@netvision.net.il', 14, 'àðé îúîçä ëáø 2 îçæåøéí á÷åøñ CVFR, åîô÷ç îâãìéí. èñúé áøùú ååàèñéí áîñôø èéñåú îñçøéåú òí ðãá"ø àðâìé. éù ìé éãò CVFR åèéñä òì ññðä åãå îðåòé áñéñé.'),
 884. ('àáé', 'ðãìø', 'A_N_Law@hotmail.com', 'nadlerav@hotmail.com', 26, 'áåâø ÷åøñ ôøèé îñ'' 12 áäöèééðåú. ëîåëï áòì îñ'' øá ùì ùòåú äèñä CVFR'),
 885. ('ðéø', 'ìåé', 'mymail@netvision.net.il', 'kastrome@hotmail.com', 37, 'øùåí ëàï àú ðéñéåðê òã ëä.'),
 886. ('éðéá', 'éåñó', 'yanivyoseph@gmail.com', 'y_yoseph@hotmail.com', 28, '4X-NIK, îñôé÷ ìáéðúééí ççç'),
 887. ('ùé', 'ôìâ', 'shaypeleg@hotmail.com', '', 30, 'øùåí ëàï àú ðéñéåðê òã ëä.'),
 888. ('ðéø ', '÷øï', 'niki21@zahav.net.il', 'niki21@netvision.net.il', 47, 'áåâø ÷åøñ Cvfr13 VFR ,äøáä ùòåú èéñä VFR,å-Bush Flight. ');
 889.  
 890. -- --------------------------------------------------------
 891.  
 892. --
 893. -- Table structure for table `ifr6`
 894. --
 895.  
 896. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifr6` (
 897. `first` text NOT NULL,
 898. `last` text NOT NULL,
 899. `email` text NOT NULL,
 900. `mmsn` text NOT NULL,
 901. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 902. `sim` longtext NOT NULL,
 903. `more` longtext NOT NULL,
 904. `cell` text NOT NULL
 905. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 906.  
 907. --
 908. -- Dumping data for table `ifr6`
 909. --
 910.  
 911. INSERT INTO `ifr6` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 912. ('òôø', 'àãøé', 'ofer.edry@gmail.com', 'ofer.edry@gmail.com', 42, 'áåâø îçæåø 14 , îàæ öáøúé äîåï ðéñéåï áCVFR , àåäá îàåã àú äúçáéá.', 'áï 42, çåáá úòåôä - îèéñ èéñðéí, áçéì àåéø, òáãúé òì îñôø ñåâé îèåñéí.\r\nîúëðï á÷øåá øéùéåï èééñ òì àåìèøàìééè. ', '0506252200'),
 913. ('éðéá', 'éåñó', 'yanivyoseph@gmail.com', 'y_yoseph@hotmail.com', 28, 'àúä ëáø éåãò', 'øàä òøê òìéåï', ''),
 914. ('ùçø', 'âìñ', 'divebudd@gmail.com', 'saharg@hotmail.com', 34, 'ðñéåï ñáéø á-FS2004 åáåâø îçæåø 15 á-VFS', 'áï 34 îøîú-âï, îäðãñ, øåå÷, çåáá èéñä.', '0524444156'),
 915. ('ðéø', 'ìåé', 'mymail@netvision.net.il', 'kastrome@hotmail.com', 37, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '050-6324021'),
 916. ('òîé÷í', 'áï é÷éø', 'amikamby1@walla.com', 'amikamby@012.net.il', 57, 'áåâø ÷åøñ 10 cvfr .éãò îéðéîìé á-ifr ', 'úåùá øòððä îèéñ èéñðéí åèñ åéøèåàìé', '0506550150'),
 917. ('ðúé', '÷ìåîø', 'nklo@walla.com', 'nklo@walla.co.il', 15, 'òáøúé ôä ÷åøñ CVFR', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0526706726');
 918.  
 919. -- --------------------------------------------------------
 920.  
 921. --
 922. -- Table structure for table `ifr7`
 923. --
 924.  
 925. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifr7` (
 926. `first` text NOT NULL,
 927. `last` text NOT NULL,
 928. `email` text NOT NULL,
 929. `mmsn` text NOT NULL,
 930. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 931. `sim` longtext NOT NULL,
 932. `more` longtext NOT NULL,
 933. `cell` text NOT NULL
 934. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 935.  
 936. --
 937. -- Dumping data for table `ifr7`
 938. --
 939.  
 940. INSERT INTO `ifr7` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 941. ('âì', 'ùôåðãø', 'shpondergal@gmai.com', 'rak_gal@hotmail.com', 16, 'áåâø ÷åøñ CVFR', 'àìéøï , éåãòéí òìé ëáø ìà? :]', '0502993099'),
 942. ('úåîø', 'òéðáø', 'tomer@rweiss.dnsalias.com', 'tomer@rweiss.dnsalias.com', 14, 'ëåìí éåãòéí...', 'àðé úåîø òéðáø,\r\nàðé âø áðùø, ìîãúé IFR åàðé îòåðééï ìøçåù àú äãøâä..', ''),
 943. ('Koren', 'Cohos', 'xpernet5@hotmail.com', 'xpernet5@hotmail.com', 16, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òåñ÷ áâøôé÷ä + àðéîöéä áçáøú ôøñåí (âøôé÷ä 6 ùðéí , àðéîöéä 3 ùðéí) , éãò ëììé á-HTML ....', ''),
 944. ('ùîòåï ', 'îðèàì', 'shimon41973@walla.com', 'shimon73@012.net.i', 33, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 945. ('áï', 'ëäï', 'ben.benc@gmail.com', 'thekingben@hotmail.com', 14, 'ëîòè ùðä ìåîã òì äñéîåìèåø.\r\nìîãúé á÷åøñ 11 áVFS àîðí ìà òùéúé ñåìå. àáì äåæîðúé ììîåã îëùéøéí ëàï, éù ìöééï ùàðé éåãò àú äçåîø, ø÷ øåöä ìçæ÷ åìøàåú äàí áàîú äöìçúé ììîåã ëîå ùöøéê. ', 'âø áú"à, àåäá îèåñéí (îä çãù..) àåäá ìùçåú. åìöàú òí çáøéí', 'àéï'),
 946. ('àåøé', 'äìôøéï', 'uhalperin@gmail.com', 'urih@ti.com', 37, 'îúàîï á CVFR îæä á 5 çåãùéí , áåâø ÷åøñ èéñú øàééä á IFS.\r\n', 'âø á÷øéú àåðå , îäðãñ àì÷èøåðé÷ä á TEXAS INSTRUMENTS\r\nåëîåáï çåáá ùì FS.', '0546-384114'),
 947. ('àáéùé', 'øåãåìø', 'babi_r@hotmail.co.il', 'babi_r@hotmail.co.il', 16, 'èñ áåàèñéí åáéáàå,îô÷ç òì äøöìéä áàéáàå,áåâø îçæåø 11 CVFR á-VFS ìåîã ìáã IFR åàùîç ììîåã âí ëàï.', 'âø áëøøîéàì,îúåôó', '');
 948.  
 949. -- --------------------------------------------------------
 950.  
 951. --
 952. -- Table structure for table `ifr8`
 953. --
 954.  
 955. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifr8` (
 956. `first` text NOT NULL,
 957. `last` text NOT NULL,
 958. `email` text NOT NULL,
 959. `mmsn` text NOT NULL,
 960. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 961. `sim` longtext NOT NULL,
 962. `more` longtext NOT NULL,
 963. `cell` text NOT NULL
 964. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 965.  
 966. --
 967. -- Dumping data for table `ifr8`
 968. --
 969.  
 970. INSERT INTO `ifr8` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 971. ('øåòé', 'ùøéã', 'roi_sarid3@walla.com', 'mcl9@walla.com', 14, 'àðé ùåìè îöåééï áîèåñ.\r\néù ìé 26 ùòåú èéñú øàééä áøùú 20 áøùú IVAO åòåã 6 áøùú VATSIM.', 'ùîé øåòé ùøéã àðé îçåìåï éìéã ä-30.4.92.', '0542012005'),
 972. ('ùîåàì', 'ìñøé', 'lshmuel@yahoo.com', 'shmulik70@hotmail.com', 36, 'àåèåèå îñééí ÷åøñ CVFR îçæåø 19.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '054-7849242'),
 973. ('ìàåðéã', 'âð÷éï', 'gleon_99@mail.ru', 'gleon_99@mail.ru', 13, 'òáøúé ÷åøñ øéùéåï ôøèé á-VFS, èñ ñ-IVAO.', 'áï 13, âø áçåìåï, ìåîã áøîú äùøåï, îðâï áâéèøä.', '0546860093'),
 974. ('ãåøåï', 'øàëìéï', 'doron1@zahav.net.il', '', 48, 'áåâø CVFR ÷åøñ 15', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 975. ('òåîø', 'ãäàï', 'Omerd@012.net.il', 'omerd@netvision.net.il', 15, 'ñééîúé àú ÷åøñ øùéåï ôøèé åàðé èñ äøáä áëéó ùìé çççç', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0525635569'),
 976. ('ìéøï', 'ùåáì', 'lirans@yahoo.com', 'liran_shoval@hotmail.com', 24, '÷åøñ 19 áCVFR... î÷ååä ìäîùéê äìàä..\r\n', 'î÷ååä ùàúí ëáø îëéøéí àåúé...', '0544481413'),
 977. ('ùîåàì', 'ìåé', 'BULGO@BEZEQINT.NET', 'bulgo_10@hotmail.com', 51, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.\r\nàåäá ñéîåìèåøéí , áøùåúé FLIGHT SIMULATOR 2004', 'òì òöîê-øùåí ëàï :\r\náåâø áéä"ñ ìèéñä øùéåï ôøèé îçæåø 2 , àåäá ìèåñ , ìäù÷éò äøáä , ììîåã îèòåéåú ùì àçøéí åòöîé , åðäðä îëì øâò áçååéú èéñä\r\náï 51 ùðä ðùåé +2', '052-2236007'),
 978. ('Ben', 'C', 'ben.benc@gmail.com', 'thekingben@hotmail.com', 15, 'çðéê îçæåø 12 CVFR. èñ áøùú IVAO.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 979. ('úåí', 'áðéîéï', 'tomb6@walla.co.il', 'tombenjamin6@hotmail.com', 14, 'áåâø CVFR áäöèééðåú', 'àðé âø áú"à ', '0508784280'),
 980. ('ôáì', 'ö', 'chernom@zahav.net.il', 'enn0l@3dv.co.il', 18, 'áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 20 ', 'âø áðúðéä, ìåîã áëéúä é"á, îðâï áñ÷ñåôåï åçì÷ áäðäìú ÷äéìú ET áàøõ.', '0523405240');
 981.  
 982. -- --------------------------------------------------------
 983.  
 984. --
 985. -- Table structure for table `ifrvfs`
 986. --
 987.  
 988. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ifrvfs` (
 989. `first` text NOT NULL,
 990. `last` text NOT NULL,
 991. `email` text NOT NULL,
 992. `mmsn` text NOT NULL,
 993. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 994. `sim` longtext NOT NULL,
 995. `more` longtext NOT NULL,
 996. `cell` text NOT NULL
 997. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
 998.  
 999. --
 1000. -- Dumping data for table `ifrvfs`
 1001. --
 1002.  
 1003. INSERT INTO `ifrvfs` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 1004. ('éåàì', 'ñèøé÷åáñ÷é', 'akila3@gmail.com', '', 35, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè. I mainly fly the PMDG 747 on short flight of up to 1 hour, all my flight are done 100% manually since push back until parking to the gate after I configure the route in the FMS I did the VFR course through IFS which was good , however I hate VFR flights as the FOV is very limited on the PC and I find it more appealing flying IFR, I just find it easier using Instruments for navigation and landing (I never use Auto Pilot). My mail goal is ATPL, if possible I would skip IFR, if not however I would love to fly IFR on-line, I am just to scared doing so at this point. ', 'I am 35 years old, always were interested in civil aviation I am married with two lovely girls. I work in IT for AMDOCS in Raanana and I live next to Jerusalem. I mainly focus on flying in the Far east as I traveled there alot.', ''),
 1005. ('ùâéà', '÷åù', 'sagikush123@gmail.com', '', 14, 'áåâø CVVFR 46 160 ùòåú áIVAO SUPPORT', 'àðé áèåç ùîëéøéí àåúé ôä', '0526598895'),
 1006. ('ùâéà', '÷åù', 'sagikush123@gmail.com', '', 14, 'áåâø CVVFR 46 160 ùòåú áIVAO SUPPORT', 'àðé áèåç ùîëéøéí àåúé ôä', '0526598895'),
 1007. ('âì', 'îøëãå', 'galmerkado@gmail.com', 'torontojays@walla.com', 14, 'áåâø CVFR 47 åáòì 39 ùòåú àéåàå å9 ùòåú ùç÷éí', 'âø áæëøåï éò÷á áï 14 åçåõ îèéñä àðé îúòñ÷ áèðéñ', '0506669867'),
 1008. ('èì', 'èøæé', 'taltarazi@gmail.com', 'shelort@hotmail.com', 15, 'èñ ëáø ëùðúééí áñéîåìèåøéí ùì îé÷øåñåôè, FSX åFS2004. äâòúé ìVFS ìôðé ëçöé ùðä, òáøúé ÷åøñ CVFR 47 åëòú àðé àéù öååú úîéëä ááéú äñôø. ìîãúé àú äçåîø ëáø áàåôï òöîàé åäúðñúé áëê, äöìçúé áàåôï ëîòè îìà ìäèéñ áéï ùãåú áëììé èéñú IFR, àîðí éù ìé äøâùä ëé æä ìà äéä î÷öåòé ëîå ùäééúé øåöä ùæä éäéä, ìëï àðé øåöä ìäøùí ì÷åøñ.', 'ùîé èì, áï 15 îîåãéòéï. îðâï áâéèøä áàåôï òöîàé, îöééø ÷åîé÷ñ ìäðàúé åîùç÷ ëãåøñì. îúòðééï áúçåí äñéîåìèåøéí åäúòåôä ëáø ùðúééí, äâòúé ìVFS ìôðé ëçöé ùðä, òáøúé ÷åøñ CVFR 47 åëéåí àðé àéù öååú úîéëä. ÷øàúé àú ëì äçåîøéí ùì IFR èøí ä÷åøñ, äáðúé îàåã áîä îãåáø, åàðé îåëï ìøâò ùä÷åøñ éúçéì :) ðëåï ìøâò æä, áòì 80 ùòåú áIVAO. ', '0542199377'),
 1009. ('àîéø', 'ìåé', 'amir2levy@gmail.com', 'amir2levy@walla.com', 15, 'áåâø CVFR 47', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 1010. ('â''åøâ''', 'îàéø', 'georges.mayer@gmail.com', 'georges_mayer@hotmail.com', 64, ' øåá äèéñåú ùìé òã ìôðéëçåãù òùéúé á-FS9 ìôðé ëîä ùðéí ! äùúîùúé äøáä ùðéí á- FS98 ', 'àðé áï 64 , àáà ì-5 áðåú åñáà ì-6 ðëãéí ! àðé îäðãñ ú÷ùåøú îçùáéí åòåáã áçáøú äçùîì ! àðé âí ñ÷éôø åîôìéâ òí äçáøä áîåòãåï ùééè . äùáåò äöèøôúé ìðéäåì VFS åàðé î÷ååä ìúøåí îæîðé åðéñéåðé ì÷äéìä äðäãøú åäîùôçúéú ùì VFS ', '054-4889813'),
 1011. ('àåø', 'îøâ''àðé', 'ormargani@gmail.com', 'ormargani@windowslive.com', 16, 'áåâø ÷åøñ CVFR 47 å', 'àðé àåø áï 16 îøàùåï ìöéåï ìåîã áëéúä é ', '0524353468'),
 1012. ('àáé', 'ùîù', 'avishemesh2@gmail.com', 'avishemesh2@gmail.com', 14, 'áåâø ÷åøñ CVFR 47, áòì 60 + ùòåú áéáàå.', 'ñôåøèðé÷ D:', '0525770178'),
 1013. ('ìàåï', 'ìåáì', 'leon2602@smile.net.il', '', 72, 'áåâø ÷åøñ CVFR47 èñ òí FSX îòì 70 ùòåú èéñä áIVAO ', 'ëåìí îëéøéí èåúé ', '054-5468737'),
 1014. ('òåîøé ', 'ìåé', 'omrilevi96@gmail.com', 'omri5003@hotmail.com', 15, 'áåâø CVFR 46 îöèééï ñåìå ä÷ôå áòì 82 ùòåú èéñ øàéä áøùú IVAO', 'îëéøéí àåúé', ''),
 1015. ('àéúï', 'âøåñ', 'eitan.gross@gmail.com', 'eitan.gross@hotmail.com', 51, 'áåâø ÷åøñ 47 òí ðñéåï á fsx å fs2004.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 1016. ('øï ', 'çåãéï', 'RanHoudine@gmail.com', 'onwer@walla.com', 16, 'áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 47, îùúîù áFSX.', 'øï, áï 16 îøîú äùøåï. ëåìëí îëéøéí àåúé D=', '0542477213'),
 1017. ('àìòã', 'âéà', 'eladguy@hotmail.com', 'eladguy@hotmail.com', 31, 'îöèééï ñåìå ðéååèéí CVFR îçæåø 47', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 1018. ('òéãï', 'ùøåï', 'triatlonidan@gmail.com', 'triatthlonidan@hotmail.com', 15, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0528137828'),
 1019. ('òåãã', 'ùèøï', 'sterno2301@gmail.com', 'sterno2301@windowslive.com', 35, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '052-6734929'),
 1020. ('îàåø', 'ëäï', 'maor0140@gmail.com', 'maor0140@gmail.com', 13, 'éåãò CVFR , ðãá"ø òáøéú , àðâìéú , åëå'' ..', 'àðé âø áâáòú àáðé ( ìéã èáøéä ) áöôåï , àðé çåáá úòåôä , ëåìì èéñðéí åëì îä ù÷ùåø áúçåí , àåäá àúâøéí , ììîåã äøáä òì äòåìí ùð÷øà "úòåôä" åëå'' , \r\nãøê àâá , îòåðééï ìäéøùí ìîçæåø 16 , áçåôù äâãåì àðé àåìé èñ ìäøáä æîï àæ ëðøàä àôñôñ àú 15 , æä àôùøé ìá÷ù ìäéøùí ì-16 îòëùéå ?', '0577262323'),
 1021. ('ðãá', 'ùéàåï', 'nadavs10@gmail.com', 'nadavs10@gmail.com', 13, 'äùúúôúé á÷åøñ CVFR àöìëí åòáøúé àåúå áäöìçä. éù ìé éãò î÷éó áñéîåìèåøéí, âí èéôä îòáø ìCVFR. àì úöôå îîðé ìðôìàåú áéãò ùìé áIFR ìôðé úçéìú ä÷åøñ, ëé àéï ìé æîï ììîåã áú÷åôú äìéîåãéí. éãò áFS2004 àéï ìé ëìì, àáì àðé ìà éåãò áîä æä îôøéò.', 'âø áöôåï äàøõ, ëøâò áöååú úîéëä áVFS, äùúúôúé áîôâù áðúá"â á4.4, çáø áîéåçã ùì îàéø åùàø àðùé öååú úîéëä. áäúçùá áëê ùä÷åøñ éäéä áçåôù äâãåì, àéï ìé áòéä ìäâéò áøàùåï åáùìéùé!', '0509704441'),
 1022. ('øåà', 'éîéï', 'rave1998@walla.co.il', '', 13, 'òáøúé ÷åøñ cvfr ávfs', 'àðé øåà éîéï áï 13 îçåìåï òáøúé ÷åøñ cvfr åàðé øåöä ìäîùéê ìifr ', '0548189002'),
 1023. ('àìîåâ', 'áøæéìé', 'almoge5@gmail.com', 'almoge5@walla.co.il', 30, 'øùåí ëàï á÷öøä àú ðéñéåðê áñéîìèåøéí áëìì åáFS2004 áôøè.', 'ùîé àìîåâ åàðé âø áøàùìö áï 30 îãøéê çîéëéí òì èéñðéí ëáø 6 ùðéí ëîå ëï äúçìúé ììîåã ÷åøñ øùéåï ôøèé àáì îúòëá ÷öú', '0507280487'),
 1024. ('ñùä', 'âéìø ', 'giler58@gmail.com', 'giler58@gmail.com', 14, 'ã', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '054672333'),
 1025. ('òåîø ', 'îæìúøéí', 'omerz9020@walla.com', '', 16, 'áçåãùééí äàçøåðéí çæøúé òì ò÷øåðåú äúòåôä, òáãúé òì ä÷ôåú áäøöêéä åàðé ìåîã ìäèéñ îèåñéí î÷öåòééí äôåòìéí òìîòøëú FMC, àê áëì æàú àðé øåöä ìãòú àú äúô÷éã ùì ëì îëùéø åîëéùø áîèåñ. àðé îùúîù á-FSX', 'îúàîï áîëåï ëåùø,âåìù áéí åèñ áñéîåìèåø ', ''),
 1026. ('ðúðàì', 'çàáåùä', 'netanelora@hotmail.com', 'netanelora@hotmail.com', 15, 'éù ìé ðéñéåï á CVFR 48 VFS', '----------------------------------------------------------\r\n----------------------------------------------------------\r\n----------------------------------------------------------\r\n----------------------------------------------------------', '0525557092'),
 1027. ('Gavriel', 'Binkovitz', 'mgbinko@gmail.com', 'mgbinko@hotmail.com', 56, 'áåâø ÷åøñ áñéñé îñ'' 50 á-VFS', 'àðé îåëø çåùáðé ëáø ìîøáéú äöååú åäçðéëéí..:) ', '0528952613');
 1028.  
 1029. -- --------------------------------------------------------
 1030.  
 1031. --
 1032. -- Table structure for table `jobs`
 1033. --
 1034.  
 1035. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jobs` (
 1036. `first` text NOT NULL,
 1037. `last` text NOT NULL,
 1038. `email` text NOT NULL,
 1039. `mmsn` text NOT NULL,
 1040. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 1041. `job` text NOT NULL,
 1042. `sim` longtext NOT NULL,
 1043. `more` longtext NOT NULL
 1044. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 1045.  
 1046. --
 1047. -- Dumping data for table `jobs`
 1048. --
 1049.  
 1050. INSERT INTO `jobs` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `job`, `sim`, `more`) VALUES
 1051. ('ãåøåï', 'ù÷', 'doronsha@gmail.com', '', 40, 'îãøéê', '.èééñ ôøèé øùéåï 4362 300 ù"è ,÷öéï îáöòéí áçáøú úòåôä îëéø àú äñéîåìèåø òì áåøéå ôøè ìîåìèé ôìééø', ' òåáã áàâã îåëï ìäù÷éò ùòúééí áùáåò áùòåú äòøá'),
 1052. ('ùøåï', 'ëõ', 'skatza@netvision.net.il', 'skatza@netvision.net.il', 33, 'àãí', 'àéï ìé ùåí éãò áî÷öåòåú äèéñä àáì æä îàã îòðééï àåúé åìëï àðé øåöä ìäéåú çðéê. ', 'àæ ëëä, àðé ëøâò çåôùé ìçìåèéï îëì îçåééáåú úòñå÷úéú (ëìåîø îáåèì). òã ìôðé çåãùééí òáãúé áçáøú äééè÷ áúçåí äëñôéí àáì ìàçø 4 ùðéí ùí ðùáø ìé ä...åáëìì àçøé 12 ùðéí áúçåí ðùáø ìé òåã éåúø ä....àæ òæáúé äëì åáàúé ìâåø áâìéì ì÷öú ùìååä åù÷è åìâãì àú äëìáéí åäçúåìéí ùìé. ëðøàä ùáàå÷èåáø àúçéì ìéîåãéí áîëììú úì çé (îãòé äèáò åëàìå) åáéðúééí àðé îñúìáè. àí àúí øåöéí ìùîåò òìé òåã ôøèéí àðé áèìôåï 0545925434 áéé'),
 1053. ('ùçø', 'ùéøèå', 'mastuli@gmail.com', 'mastuli@hotmail.com', 13, 'îãøéê ÷åøñ CVFR', 'àðé îðåñä áéåúø áèéñåú øàéä áéùøàì åáàîøé÷ä, ìôòîéí àðé èñ òí àáé áîöéàåú åîáìä àú øåá æîðé èñ øàéä åîëùéøéí òí ëì îéðé îèåñéí àäåáéí. àðé îàåã éùîç ìòæåø åìäãøéê àðùéí çãùéí áòåìí äúòåôä äåéøèåàìé áùáéìé æä éäéä ëéó âãåì. éù ìé äîåï æîï ôðåé áæîï ä÷øåá. éù ìé âí øùéåï øàéä åîëùéøéí áøùú VATSIM, òëùéå àðé èñ á÷øåá îô÷ç áøùú IVAO. àæ úåãä øáä ùäñúëìú òì äèåôñ ùìé åéààìä áéé. ', 'àðé ùçø ùéøèå âø áìäáéí (áãøåí, ìéã áàø ùáò) àðé àåäá úòåôä åîèåñéí îàáé (èééñ áîöéàåú). àðé îðåñä îàåã áòðééï èéñú øàéä, åîëùéøéí, åàðé úîéã ùîç ìòæåø ìçãùéí åôçåú îðåñéí îîðé.'),
 1054. ('ìàåðéã', 'âð÷éï', 'gleon99@gmail.com', 'gleon_99@mail.ru', 14, 'îãøéê CVFR \\ îúëðú àéðèøðè', 'ëîãøéê CVFR : áåâø îçæåø 19 CVFR, çðéê îçæåø 8 IFR, ãøâú SENIOR CAPTAIN ëèééñ å-CONTROLLER 1 ëô÷ç áøùú IVAO.\r\nëîúëðú àéðèøðè : éãò á-HTML, PHP, MYSQL, JAVASCRIPT, PHOTOSHOP, CSS', 'áï 14, âø áçåìåï, úìîéã ëéúä è'' ááéä"ñ "äëôø äéøå÷"'),
 1055. ('àáéøï', 'çñéã', 'viper_avi@hatmail.co.il', 'viper_avi@hatmail.co.il', 16, 'îãøéê ', 'áåâø îçæåø 3, ', '÷åøéàí ìé àáéøï çñéã áï 16, âéèøéñè,áëéúä é"à,ëåúá ñôø, áåâø îçæåø 3... ìàçø ú÷ìåú øáåú äöìçúé ìäòîéã ùåá àú äîçùá åîúøòðï áéîéí àìå áèéñåú åçåæø ìëåùø.. òí øöåï ìäãøéê.'),
 1056. ('úåí', 'âæéú', 'tomgazit@gmail.com', 'gazitcg@hotmail.com', 18, 'úëðéúï WEB', '', 'úëðéúï WEB.'),
 1057. ('èì', '÷ôìï', 'thesexy2@walla.co.il', 'kaplantal@hotmail.com', 16, 'ô÷ç', 'àìéøï àúä áèç îëéø àåúé ëáø îîæîï... àðé æåëø òåã áéîé VFS ùäåà ø÷ ðôúç äééúé îãøéê àöìëí åâí ô÷ç åàðé ãéé îàîéï ùàúä îëéø àú ðéñéåðé.', 'áï 16 àåäá äëì [= îáìä äøáä áçãø ùìëí áèéîñôé÷ àðé ãéé îàîéï ùäøåá îëéøéí àåúé [='),
 1058. ('éåñé', 'âèé', 'josephgati@slimail.com', 'josephgati@gmail.com', 24, 'èééñ', 'éãò ðéøçá á CVFR åá IFR.\r\nëøâò ìå÷ç ÷åøñ IFR ëãé ìäúî÷öò òåã éåúø.\r\nùåìè èåá áñéîåìèåø åàùîç ìòæåø ìàçøéí.', 'àðé áï 24 îàù÷ìåï ñèåãðè ìúòùéä åðéäåì áîëììú ñôéø.\r\nàåäá àú äúçáéá ùì äñéîåìèåø åîåëï áëéó ìäãøéê àðùéí.\r\næä îä ùàðé òåùä áæîðé äôðåé ëùàðé èñ ìáã áñéîåìèåø åéù àðùéí ùîú÷ùéí àðé òåæø åîìîã àåúí'),
 1059. ('úîéø', 'ôåôø', 'tamirpo@gmail.com', '', 21, 'îúëðú àéðèøðè', 'îáçéðú éãò áèéñä - àéï ìé áëìì åìëï äâòúé ìàúø äæä, àðé îúëååï ìòùåú àú ä÷åøñ.\r\nàáì ëîúëðú éù ìé éãò áHTML , PHOTOSHOP åFLASH.\r\nëîå ëï éù ìé ðñéåï - òùéúé îñôø àúøéí ìàðùéí , \r\nåàðé ëøâò îùøú áöä"ì ëúëðéúï ëëä ùéù ìé âí ðñéåï îòáø ìàéðèøðè. áðåñó, àðé îúëååï ììîåã á÷øåá ASP ùéåëì ìòæåø îàåã ìàúø.', 'àðé âø áøàùåï ìöéåï åîùøú áâìéìåú åéù ìé äîåï îåèéáöéä ìäúçéì ììîåã ìèåñ!'),
 1060. ('iohanan', 'maderer', ' bar765@netvision.net.il', 'free1theume@yhaoo.com', 12, 'îô÷ç', '.øùåí ëàï òì äéãò ùìê áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. '),
 1061. ('âìòã', 'áàøé', 'giladbeery@gmail.com', '', 28, 'îãøéê', 'áòì øùéåï ôøèé, ññðä 152,172. ðñéåï áäãøëä ôøåðèìéú, áðééú ÷åøñéí åîòøëé ùéòåø. ìöòøé, èøí ðëðñúé ìòåî÷ òåìí äñéîåìèåø...', 'îúâåøø áçéôä, ñèåãðè ìúåàø ùðé áîðäì òñ÷éí, òåáã áàåðéáøñéèä ëîøëæ îç÷ø áúçåí äàøâåðé åáðåñó òåáã áðîì çéôä.'),
 1062. ('àáé', 'ôåâì', 'avi_fo@hotmail.com', 'avi_fo@hotmail.com', 42, 'îãøéê á÷åøñ ôøèé', 'î÷ååä áéåí øàùåï ä÷øåá ìòáåø àú äñåìå, àåäá èéñä, àåäá ãéå÷, çùåá äñãø äï áèéñä äï áðãá"ø. éåãò ùéù ìé ìäúàîï òåã ëé úîéã ìåîãéí àê áùàéôä ìäéåú îãøéê', 'ðùåéé + 3 éìãéí áï 42, âø áëôà ñáà, àåäá ìéöåø ãáøéí, àéù òùééä ù÷éáì îäáåøà éãééí èåáåú, ôé÷çúé òì áðééú áéúé äôøèé, òùéúé àú äâéðä ìáã, ôøâåìä , âìøéä åäøùéîä òåã àøåëä åîúàøëú.\r\nìôøðñúé àðé òåáã ëîðäì ôøåéé÷èéí áúçåí á÷øú äàéëåú áçáøú EDS åîåöá áéåí éåí á÷åîáøñ'),
 1063. ('çï', 'îåðèâ', 'henmontag2006@nana.co.il', 'hmontag@hotmail.co.il', 17, 'øåöä ìäéåú îúîçä ìòæåø ìçðéëéí çãùéí', 'ðéñéåï áèéñåú øàééä.øöåï ìòæåø ìçãùéí ìäú÷ãí', 'òì òöîê-øùåí ëàï. '),
 1064. ('çééí', 'èåìãàðå', 'chim40@walla.com', '', 42, 'úëðåú àéðèøðè', '.øùåí ëàï òì äéãò ùìê áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. '),
 1065. ('øåáøè', 'áøèäåìõ', 'microb.bret@gmail.com', '', 38, 'îãøéê èéñ ôøèé', 'áòì øéùéåï îñçøé çã ðîåòé åäâãø îëùéøéí. ðéñéåï ùì ë- 530 ùòåú èéñä îúåëï 144 ùòåú îëùéøéí. îùúîù áñéîåìèåø ùì îéé÷øåñåôè áòé÷ø ìúéøâåì èéñú îëùéøéí.', 'úåùá ú"à áî÷åø îä÷øéåú. àú øéùéåï äèéñ åääâãøéí äùåðéí òùéúé áçáøú ëðôé ôæ áçéôä. ëéåí òåùä äñáä ìàåìèøìééè åîúëðï èéåì èéñä ìàøä"á. '),
 1066. ('áãé÷ä', 'áãé÷ä', 'celiran@gmail.com', 'ce', 23, 'öååú îéëä', '.øùåí ëàï òì äéãò ùìê áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. '),
 1067. ('øáéã', 'ôøé', 'ravidperri@walla.co.il', 'ravidperri@hotmail.co.il', 19, 'îãøéê ÷åøñ îñå÷éí', 'éãò ðøçá áúçåí äèñú äîñå÷éí , éëåì ìòæåø áéï äùàø áäèñú îèåñéí àæøçééí ÷ìéí åáéãò èëðé åùìéèä òì îèåñéí ëáãéí .', 'îëéøéí ëáø ðøàä ìé :]'),
 1068. ('ùîåàì', 'ìåé', 'bulgo@bezeqint.net', 'bulgo_10@hotmail.com', 52, 'öååú úîéëä', '.øùåí ëàï òì äéãò ùìê áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. : áåâø CVFR'),
 1069. ('éøåï', 'ôìåè÷éï', 'Yaroon15@Gmail.com', 'Yaroon013@hotmail.com', 15, 'öååú èëðé, òåæø áîãøéëéí', 'ùðúééí áñéîåìèåø, òáøúé ùìåùä ÷åøñéí CVFR IFR åîñå÷éí,\r\nòæøúé ìäîåï àðùéí îáçéðåú èëðéåú åñéîåìèåøéí, ìàçøåðä ÷öú òæáúé àú æä. øåöä ìçæåø ìòæåø ìàðùéí', 'áï 15 îàåø ò÷éáà, àåäá èéñä îàæ ùàðé æåëø àú òöîé.'),
 1070. ('àáéòã', 'çîìðé÷', 'aviadchmelnik@gmail.com', 'moti_ch@012.net.il', 14, 'îðäì úøâåìé IFR', 'ëàï ëáø éåúø îçöé ùðä. áåâø CVFR 27 . àçøé æä IFR 9 åòëùéå áATPL ì÷øàú ñéåí.', 'îàåã àåäá ìòæåø... äëé àåäá ìùîåò îåöøè!'),
 1071. ('îúï', 'ãåã', 'matan1119@walla.co.il', 'matan1119@hotmail.com', 14, 'áåâø CVFR åèééñ ùç÷éí', 'áåâø CVFR åðøùîúé ì÷åøñ îñå÷éí àðé îçëä òì ùäåà éúçéì åàðé ìôòîéí îô÷ç ëîòè ëåì éåí ìçðéëé îçæåø 31 åòåæø ìäí áîä ùäí öøéëéí', 'àðé âø áòôåìä åàðé òåñ÷ áèéñä ñéîåìèåøéí åëå...'),
 1072. ('âìòã ', 'áøåèîï', 'gibrutman@gmail.com', 'poki0@walla.com', 13, 'ô÷ç, îãøéê IFR', '', 'òì òöîê-øùåí ëàï. '),
 1073. ('òîéú', 'ãåøåï', 'amit_doron@hotmail.com', 'amit_doron@hotmail.com', 14, 'îãøéê CVFR', 'àðé èééñ CVFR åîöèééï ä÷åøñ åòåîã ìñééí ÷åøñ IFR\r\nàðé ìôòîéí îô÷ç áùéòåøéí(ëì ùéòåø àðé ðîöà)\r\nåìôòîéí âí îçåõ ìùéòåøéí.\r\nî÷ååä ìäú÷ãí ìäãøëú ùéòåøéí.', 'àðé çåìä òì îèåñéí.\r\nàðé âø áâáòú ùîåàì ,àðé îåôéò ëì éåí áèéí ñôé÷.\r\nëì èéåì ùðúé àðé ÷åôõ îäçìåï áùáéì ìøàåú îèåñ.'),
 1074. ('ìéøåï', 'îåñ÷åáéõ', 'lironum96@nana10.co.il', 'emoskovi@ort.org.il', 15, 'öååú úîéëä', 'éãò áäâãøåú äñéîåìèåø åëì äãáøéí ä÷ùåøéí, äú÷ðú ñéðøé áòéåú, â''åééñèé÷éí åëå''... ôðåé áëì æîï ùàôùø åëùöøéê', 'ìéøåï, øçåáåú, îèéñ èéñðéí áåâø CVFR 30'),
 1075. ('úåîø', 'âñôø', 'tomergas@hotmail.com', 'tomergas@hotmail.com', 14, ' úîéëä èëðéú', 'áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 30\r\nèééñ ùç÷éí', 'àðé áï 14 åçöé àðé âø á÷øéú îåö÷éï\r\nàðé èñ ëáø áòøê çöé ùðä áFLIGHT SIMULATOR'),
 1076. ('úåîø', 'ëäï', 'noatomr@zahav.net.il', 'tomer9an@hotmail.com', 14, 'úîéëä èëðéú', 'áåâø ÷åøñ èéñ ôøèé îçæåø 28, çðéê IFR îçæåø 10, îèéñ âí ëáãéí.', 'áï 14 îä÷øéåú, àåäá îàåã úòåôä.'),
 1077. ('àñó', 'ñòø', 'AsafSaar@msn.com', 'AsafSaar@msn.com', 14, 'úìîéã', 'éåãò CVFR îòåìä, IFR èéôä ôçåú åATPL ìà î÷öåòé, àê ùåìè áFMC. îãøéê áèéñðéí åáîùö"éí[àîéúé] èåá áôúøåï áòéåú èëðéåú', 'àðé àñó ñòø, áï òåã çåãù 14 îäøöìéä, úìîéã îâîú äú÷ùåá áçè"á éã âéåøà, éåãò èåá îàåã îçùáéí åôúøåï áòéåú, àåäá ìòæåø, àçøàé åøöéðé åîù÷éòï[3 ôòîéí úòåãåú äöèééðåú éúøä áìéîåãéí àåîø ìëí îùäå?]\r\nùîç ìòæåø ìëì àçã åàçã!'),
 1078. ('àáéá', '÷ðáì', 'Avivghdd@gmail.com', 'aviv6780@Walla.com', 15, 'îãøéê', 'éù ìé ðéñéåï áäãøëä àðé áåâø ÷åøñ 29.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. '),
 1079. ('âéà', 'ñå÷øîï', 'guy-14@hotmail.com', 'guy-14@hotmail.com', 15, 'úîéëä èëðéú', 'àðé éåãò ôùåè äëåì áòðééï äèëðé ñéîåìèåø! \r\n\r\nñéîîúé ÷åøñ CFVR 30 àí æä çùåá\r\n', 'áï 15 çéôä'),
 1080. ('ùìåîé', 'äéøè', 'shlomihirt@hotmail.com', 'shlomihirt@hotmail.com', 28, 'úîéëä èëðéú', 'éãò øçá áëì á÷ùåø ìúîéëä áñéîåìèåø áçéáåø åàéðèøðè áëìì. ôòéì áVATSIM ëùðä åçöé. éãò áéëåìåú èéñä, àê ìà îåîçä âãåì áëì ä÷ùåø ìIFR (ìëï àéððé îòåðééï ì÷çú çì÷ áëê áëãé ìà ìäèòåú).', 'àéï îùäå îòáø.\r\núåîê èëðé áàçú äñô÷éåú ìëï áòì éãò áëì ä÷ùåø ìúçåí åàùîç ìúú ñéåò. '),
 1081. ('áï öéåï', '÷ðèåøåáéõ', 'liork3@actcom.net.il', 'liork3@actcom.net.il', 61, 'úåîê èëðé', 'àú øåá áòéåú äñéîåìèåø àðé ôåúø áòöîé, àðé àéù îçùáéí îëéø èëðéú àú äñéîåìèåø, áåâø ÷åøñ 29 ', 'òåáã áöäì ëàæøç òåáã öäì, àéù îçùáéí åøùúåú áúåàø "àçøàé îçùåá ùìåçåú," éåùá áøôà"ì (àçøàé òì ë- 70 ùìåçåú) áåâø äèëðéåï áîâîú òéáåã ðúåðéí àéï ìé ðñéåï áäãøëä, àáì éù ìé ñáìðåú '),
 1082. ('ðçîï', '÷ãåù', 'nahmank@gmail.com', '', 15, ' îúëðúé àéðèøðè.', 'äúô÷éã: îúëðúé àéðèøðè.\r\nîäåú äúô÷éã: ìòæåø áúôòåì îòøëåú äàúøéí ùì VFS.\r\nãøéùåú äúô÷éã::\r\néãò áHTML ëáñéñ çåáä! |éù\r\nëåì ùôú àéðèøðè àçøú îåîìöú. |éù ÷öú ìäáéï ìà ìëúåá\r\nîåîìõ éãò áôìàù åáâøôé÷ä. |âøôé÷ä ôåèåùåô å÷öú àéðéîöéåú\r\n\r\nàðé øåàä ùàúí îùúîùéí áîòøëú pup nuke àðé ãé á÷éà áîòøëú æå\r\n\r\n\r\n\r\n', 'àðé âø áöôú\r\nåáæîï äàçøåï îàã äéúòðééðúé áðåùà àáì éù ìé áòéåú ëîå\r\nîçùá çìù, éù ìé ø÷ àú äãîå ùì äñéîåìèåø\r\n(ìà áòééä ìäåøéã,ôùåè àðé öøéê àú äâéøñà äéùðä ëé äîçùá çìù\r\nàæ àîøúé ðå.... ðòæåø ìôçåú ìàúø\r\n\r\n'),
 1083. ('éäåãä ', 'îîï', 'mamen@walla.co.il', 'mamen@walla.co.il', 31, 'ô÷ç èéñä åîàîú áéèçåðé áá÷øä öôåï', 'ô÷ç èéñä áçöøéí áîâãì äøàùé áîùê 4 ùðéí, îåñîê ä÷ôä.\r\náåâø ÷åøñ ôé÷åç èéñä àæøçé îëììú ùéøâì, NAV CANADA.\r\nòáåãä - îàîú áéèçåðé ìîèåñéí äðëðñéí ìîøçá äàååéøé ùì îãéðú éùøàì. \r\n', 'ëøâò îúâåøø áöôåï áò÷áåú ä÷éøáä ìî÷åí äòáåãä - á÷øä öôåï.\r\näòáåãä áîùîøåú ùì 24 ùòåú ë 6, 7 éîéí áçåãù ëåìì ùéùé åùáú,\r\nìàçøåðä òáøúé ÷åøñ ô÷çé èéñä îèòí øù"ú. áòì ðëåðåú ìùéðåé î÷åí îâåøéí åáòì âîéùåú øáä îáçéðú öøëé äòáåãä.\r\náòì éçñé àðåù îòåìéí, àîéï, çáøúé, áòì éëåìú äãøëä åä÷ùáä, áòì éëåìú òáåãä áöååú åáðéäåì.\r\náåâø úåàø øàùåï áîãòé äçééí - îëììú úì çé.\r\náòì éãò øá áééùåîé îçùá, office, úåëðåú âøôéåú åúåëðåú ìòéöåá åáðééú àúøéí.'),
 1084. ('ìéàåø', 'àåøèï', 'marco111@013net.il', '', 14, 'ô÷ç', 'àðé äééúé ô÷ç á IFS àáì øöéúé ìäçìéó àúø éù ìé âí fs 2004\r\nåâí fsx', 'àðé âø ááàø ùáò àðé îèééñ èéñðéí î÷öåòé æäå æä îä ùéù ìé ìäâéã'),
 1085. ('àáéçé', 'ùîù', 'tad7@walla.com', 'avihi7@hotmail.com', 14, 'ô÷ç/èééñ', 'àðé ùåìè áñéî''\r\néù ìé àú äúåëðä ìãáø àí èééñéí\r\néù ìé â''åéñèé÷ éù ìé fs2004 éù ìé èéîñôé÷ åàðé îòåðééï ìäéåú èééñ/ô÷ç\r\nàðé èåá áùðéäí åéù ìé éåúø î100 ùòåú èéñä åàðé èñ çåãù åçöé', 'àðé âø áá"ù àðé áçåôù åéù ìé æîï'),
 1086. ('îàéø', 'áåäãðä', 'mb8111@gmail.com', '', 27, 'èééñ îëùéøéí', 'èééñ áòì ðéñéåï ùì 190 ùòåú éãò åðéñéåï áäãøëú úéàåøéä\r\n', 'îàéø âø áéøåùìéí òåáã áëðñú åçåìä îèåñéí éãò øá áäãøëä'),
 1087. ('àåøé', 'àñà', 'uriassa1@gmail.com', '', 30, 'îúîçä áòøéëú ãéï/èééñ', 'èééñ îñçøé + îëùéøéí òì ññðä 172, îòì 600 ùòåú. èééñ áfsx òì ëì ñåâé äîèåñéí. ùîùúé áöáà áúô÷éãé äãøëä, àåìí àðé òãééï ìà îãøéê èéñä.', 'ëòú àðé îúîçä áòøéëú ãéï áôø÷ìéèåú ú"à, áåâø úåàø øàùåï áîùôèéí åîðäì òñ÷éí áäúîçåú îéîåï. ðùåé åâø áäøöìéä. èééñ îñçøé, òì ññðä 172, áòé÷ø áèéñåú öéìåí âåáä øá (òã ëîä ùññðä îâéòä :))...\r\náòì äâãø îëùéøéí, çåáá îåùáò ùì fsx, åèñ òìéå äîåï òì ëì ñåâé äîèåñéí áå. ðøùîúé ì vatil, àåìí äééúä ìé áòéä áäåøãú ëì äúåëðåú äðãøùåú åáîäìê äùáåò àéï ìé éåúø îéãé æîï, àåìí ùòä åçöé òã ùòúééí áäçìè éù ìé.\r\n\r\nàùîç ìùîåò òì ôøèé îùøåú ääãøëä àöìëí..\r\n\r\núåãä\r\nàåøé'),
 1088. ('éâåø', '÷ôìéåçéï', 'yagor007@walla.com', 'yagor92@live.ru', 16, 'ô÷ç', 'ðéñééåï òí îèåñé F-16 [ìà ëèéñä] ðéñéåï áîèåñ ðåñòéí ôøèé [áîöéàåú] ðéñéåï òí FSX çåãù çåãùééí åòí FS2004', 'àðé áï 16 òåã ëîä çåãùééí 17 ìåîã ááöôø öáàé ùì çééì äàååéø [òîì øîú ãåã] òåáã ááñéñ ùì øîú ãåã áèééñú 109 ãú''''÷ 16 òí îèåñé F-16 àðé îäöôåï [ðöøú òéìéú] åòåñ÷ áòéöåá âøôé åòéöåá àúøéí òí îñôé÷ æîï ôðåé áçééí åòí ðéîùçåú ìîèåñéí'),
 1089. ('éøãï ', 'âåèìéá', 'ygotlib13@gmail.com', 'y_b.g@hotmail.co.il', 15, 'îãøéê CVFR', 'éåãò CVFR áøîä èåáä îàã, èééñ (áñéî'') îàã èåá, áòðééï ääãøëä àðé éåãò ìäòáéø çåîø áîéåçã ùàðé îáéï àåúå, îãøéê áðåòø äòåáã, áòðéðéí ùì áòéåú èëðéåú áñéî'' àðé éëåì ìðñåú ìòæåø', 'àðé éøãï, îðâï, îãøéê, áæîðé äôðåé àí éù ôé÷åç âí èñ. áï 15 î÷øéú àåðå åîàã øåöä ìäëðéñ èééñéí çãùéí ìøùú'),
 1090. ('øåòé', 'áéúï', 'roei3000b@gmail.com', 'roei3000b@gmail.com', 15, 'îúëðú.', 'áñ"ã\r\n\r\nùìåí øá!\r\n\r\néù ìé éãò ðøçá áúéëðåú áùôåú äáàåú:\r\nHTML\r\nCSS\r\nJavaScript\r\nAjax\r\nDHTML\r\nPHP\r\nmySQL\r\néù òåã ùôú úéëðåú ùàðé éåãò áàåôï ëììé åäéà VB.\r\nàùîç ìòæåø åìúëðú àú äàúø ùìëí,åáðåñó àùîç ì÷áì àú äàéîåìèåø FSX.\r\n\r\núåãä,åäîùê éåí ðäãø,îøåòé :)', 'áñ"ã\r\n\r\nâí áçéôä.\r\nòåñ÷ áúçåí äúéëðåú.\r\náï 15.\r\nãúé[ëîåáï..ùåîø ùáú].\r\nåàí àúí øåöéí òåã ÷öú ôøèéí ø÷ úâéãå.'),
 1091. ('àééìåï', 'ãäï', 'eilon_d1@walla.com', '123213434', 18, 'îãøéê á÷åøñ àéùé', 'àðé áéï äàðùéí ùäëé èåáéí áôìééè ñéîåìèåø àé÷ñ åàðé éåãò àú ëì äëôèåøéí.', 'àðé îàåã îàåã àåäá îèåñéí åàðé âí îàåã îáéï '),
 1092. ('áðé', 'àéæ÷ñ', 'beny992@gmail.com', 'beny992@hotmail.com', 14, 'îúîçéí', 'àðé éåãò äëì áîçùáéí àðé éåãò ìàúø áòéåú åìôúåø àåúí.\r\nàðé éåãò àéê ääâãøåú öøéëåú ìéäéåú.\r\nàðé éåãò àéê ìäúçáø ìùøú,ìèéîñôé÷ åìôúåø áòéåú áîùç÷.\r\nçåõ îæä àðé éåãò ìúëðú åàðé éëåì ìòæåø ìäøáä àðùéí.\r\n', 'äéé ÷åøàéí ìé áðé àðé áï 14 àðé âø áøòððä\r\nàðé éåãò úëðåú ìú÷ï îçùáéí (çéöåðé åôðéîé).\r\ná÷éöåø àðé çåùá ùàðé îîù îúàéí ìúô÷éã.\r\n'),
 1093. ('ðúé', 'îæøçé', 'nati558866@gmail.com', 'nai586@nana.co.il', 15, 'èééñ îú÷ãí áôìééè', 'éù ìé îìà ðéñéåï áäãøëåú äééúé îãøéê vfr á ifschool åôøùúé ëé øàéúé ùëàï éåúø î÷öåòé áäøáä åéåúø îñåãø åéôä', 'àðé âø áéøåùìéí àðé áï 15 åàðé îöèééï áîèåñéí áôìééè åäééúé áîìà äãøëåú àîéúéåú åáîìà ñéåøéí\r\nàöì àø÷éò åàöì àìòì áäøöìéä åáîìà îôâùéí \r\nèñúé ë 4 ôòîéí áçééí åáçì÷ îäí ðúðå ìé ìùáú áèééñ îùðä ëï ëï ñéôåø àîéúé äåà øöä ùàðé éòæåø ìå áãôéåú áæîï ùäèééñ îùðä äàîéúé äìê ìùéøåúéí çç\r\n÷éöåø àîøúé ìå àðé îáéï áîèåñéí ùàðé éåãò cvfr ifr vfr ils åòåã ëîä ãáøéí àæ äåà çùá àðé èåá åðúï ìé ìòæåø ìå áãôéåú ì 2 ã÷åú\r\n÷éöåø î÷ååä ìäú÷áì ìîãøéê ôä àðé î÷öåòé áäãøëåú\r\nàùîç ìäãøéê vfr'),
 1094. ('âéà', 'éò÷á', 'guy_the_best1@walla.com', 'guy_z_z@hotmail.com', 16, 'îúëðúé àéðèøðè', 'àðé îùç÷ áñãøä ùì FS ëáø 5 ùðéí äúçìúé òí FS 2004 åìôðé ùðä äú÷ãîúé ì-FSX. éù ìé ðéñéåï òí ëì ëìé äèéñä àôéìå öáàééí.', 'àðé âø áùäí, òåñ÷ ëîòè úîéã áúëðåú àúøéí, àðé éåãò HTML å- CSS\r\nåàðé îåîçä áôåèåùåô (ðéñéåï ùì 3 ùðéí), àðé ùç÷ï èðéñ (ùðä ùìéùéú) åâééîø ìà ÷èï.'),
 1095. ('áðé', 'àéæ÷ñ', 'beny992@gmail.com', 'beny992@hotmail.com', 14, 'SUPORT,îúëðú àéðèøðè', 'àðé éåí øàùåï îñééí àú ä÷åøñ CVFR îçæåø 40', 'àîî æä ôòí ùðéä ùàðé ùåìç àú æä:\r\nàî ÷åøàéí ìé áðé àðé âø áøòððä àðé éåãò HTML JAVASCRIPT \r\nC# SQL åJAVA.\r\nàîî àðé éëåì ìòæåø ìàðùéí ëé àðé îòåìä áîçùáéí àðé éåãò àéê ìôúåø áòéåú ìàúø áòéåú åë''å..\r\nàí àúä øåöä ìãòú òåã îùäå öåø àéúé ÷ùø áîñï'),
 1096. ('èì', 'èøæé', 'taltarazi@gmail.com', 'shelort@hotmail.com', 15, 'îúîçéí', 'àðé îùç÷ ëáø ú÷åôä îîåùëú áFSX åâí áòáø áFS9.\r\nàðé áòé÷ø îáéï áòðééï äèëðé. \r\næàú àåîøú, àãò ìëååï îùúîùéí áòú äöåøê ìî÷åîåú äðåëðéí.\r\nàðé àåäá ìòæåø åìúøåí îòöîé. àðé ìå÷ç çì÷ î÷äéìä îàåã âãåìä.\r\nòúéã ìòáåø àú ÷åøñ 42 áøéùéåï ôøèé ëàï áVFS.\r\n\r\n\r\n', 'àçøàé, îñåø ìòáåãä, îîåùîò, îðâï áâéèøä, çáøåúé,\r\nîù÷éò, àåäá ìòæåø åìúøåí îòöîé ììà ëì úîåøä, ðàîï, ëøéæîúé,\r\néöåâé. '),
 1097. ('òåãã', 'ùèøï', 'sterno2301@gmail.com', 'sterno2301@windowslive.com', 34, 'îúëðúé àéðèøðè', 'ðéñéåï:\r\n1. úîéëä èëðéú – îãåø PC – àåðéáøñéèä áï-âåøéåï\r\n2. òáåãä áîåùá ðéø öáé àöì ì÷åçåú åáçáøú îçùáéí– äøëáú + úé÷åï îçùáéí\r\n\r\néãò ááéöåò òáåãä äéåí:\r\n1. ôéøîåè îçùá – äú÷ðú windows \r\n2. äú÷ðú ëøèéñ îñê / øùú \r\n3. çéáåø ìàéðèøðè\r\n4. äøëáú îçùá î-çì÷éí\r\n5. ùéòåøéí ôøèééí\r\n6. äãôñåú - áùôåú ùåðåú\r\n7. ä÷ìãä òéååøú – òáøéú / àðâìéú\r\n8. áðééú àúøéí - \r\na. http://design-gesund.com\r\n9. äðäìú çùáåðåú 2\r\na. îàæï\r\nb. ãå"ç øååç/äôñã\r\nc. ãå"ç úæøéí îæåîðéí\r\n\r\núåëðåú îåëøú:\r\n1. access – ìàøâåï ðúåðéí\r\n2. flash – ìñøèéí\r\na. áðéú àúø á- wix\r\n3. java – úëðåú + polymorphism\r\n', 'àðé ëøâò âø àöì ääåøéí\r\nìà òåáã áâìì ðëåú - øåá äæîï áçãø\r\nàéê àðé îîìà àú äéåí:\r\nvfs\r\nâéèøä\r\nîú òì ñåñéí\r\nìåîã ìáã ðåùàéí ùåðéí áîçùá\r\nùëï ùì àåøé òîéàì - æä ãåøù æîï !\r\nîùúãì ìäúàîï ìáã\r\n\r\nðâîø äéåí\r\n\r\n'),
 1098. ('éåðú', 'æåäø', 'Yaonatan.z@gmail.com', 'Zoharalo@bezeqint.net', 15, 'îúëðú àúøéí', '÷åãí ëì ëîåáï éù ìé ñéîåìèåø åàðé îèåñ áàåôï ÷áåò. áìé ÷ùø ìãøåùéí àðé îòåðééï ìäéøùí ì÷åøñ èééñ ôøèé, ëáø ëùðúééí àðé áåðä åòåæø åîúëðú àúøéí éù ìé úåëðåú øáåú åéãò òöåí á html', ' îä ùëúáúé ìîòìä áãéå÷.. àðé àçøàé î÷öåòé åáòì éãò øá'),
 1099. ('èì', 'èøæé', 'ttarazi@walla.com', 'shelort@hotmail.com', 15, 'îúîçä', 'äúçìúé àú äøåîï ùìé òí äñéîåìèåøéí ëáø ìôðé ùðä åéåúø ëùòùéúé ÷åøñ CVFR ôä áVFS, äúçìúé ìäù÷éò áúçåí áàåôï îîù î÷öåòé, äëðåú ì÷øàú ä÷å÷ôéè äáéúé ùìé, öéìåîéí ùì îèåñéí áùãåú úòåôä, îîù "ôøé÷" ùì úòåôä. ëéåí àðé áòì éãò áèéñåú CVFR åIFR ëîéãò áñéñé ùàåìé àäéä òúéã ìòáåø âí ëï áVFS.\r\n\r\nàðé áòì éãò áúçåí äúòåôä åääúçáøåéåú ìøùú, äñéîåìèåøéí ùì îé÷øåñåôè åúåëðú äTS. éù ìé éãò ðøçá áîèåñéí åàùîç ìçìå÷ àåúå òí ëîä ùéåúø àðùéí ëùéöèøëå òæøä áúçåí äúîéëä äèëðéú ááéú äñôø.', 'ùîé èì, áï 14.5 îîåãéòéï. çåáá úòåôä îëåø! òåñ÷ ëøâò áçåôùéí áôàø÷ îéðé éùøàì ëöååú äãøëä, îöééø ÷åîé÷ñ, ðâï âéèøä ìùòáø, àåäá ìäèéñ îñå÷éí åîèåñéí òì ùìè, åáòé÷ø úçåí äñéîåìèåøéí îîìà àú éåîé. àåäá ìòæåø, ìúøåí, ìäù÷éò îòöîé. '),
 1100. ('ñùä ', 'ãáåøöåá', 'sashadvo@gmail.com', '', 26, 'çåáù/îãøéê áîã"à', 'àéï ìé ðéñéåï áî÷öåòåú äèéñä, ëúåá ùúìîãå àåúé.\r\nëîãøéê, àðé îãøéê áëì îéðé úçåîéí ÷øåá ì5 ùðéí. \r\näúçìúé áçáøú ñì÷åí, äãøëúé ùí. äãøëúé áçáøú ALLJOBS åòëùéå îãøéê áîã"à ', 'âø áçãøä, òåáã áîã"à áçåáù åîãøéê, îèééì áàøõ, àåäá ëåùø åùçééä, îçôù àúâøéí çãùéí ìòîåã áäí :)'),
 1101. ('http://hiphvdsnfkgh.com/', 'JfMCCotpuUObtJ', 'zrrmvm@xvgvfg.com', 'zrrmvm@xvgvfg.com', 79, 'MsInVrHAQinkRq', 'Ghb7tO <a href="http://rcumfoebgoif.com/">rcumfoebgoif</a>, [url=http://ewhltiqwhuxx.com/]ewhltiqwhuxx[/url], [link=http://urkepvrlncam.com/]urkepvrlncam[/link], http://fjoplgqnszjw.com/', 'Ghb7tO <a href="http://rcumfoebgoif.com/">rcumfoebgoif</a>, [url=http://ewhltiqwhuxx.com/]ewhltiqwhuxx[/url], [link=http://urkepvrlncam.com/]urkepvrlncam[/link], http://fjoplgqnszjw.com/'),
 1102. ('http://vjournekgyvr.com/', 'odsHDTVckBpyhbPqU', 'nnmscq@kumgpz.com', 'nnmscq@kumgpz.com', 42, 'xcToVXxjsj', 'XBRVI8 <a href="http://uzyjjwbelcjj.com/">uzyjjwbelcjj</a>, [url=http://eptjdarnpxan.com/]eptjdarnpxan[/url], [link=http://gazdqqqqlbgn.com/]gazdqqqqlbgn[/link], http://samakccdvzqh.com/', 'XBRVI8 <a href="http://uzyjjwbelcjj.com/">uzyjjwbelcjj</a>, [url=http://eptjdarnpxan.com/]eptjdarnpxan[/url], [link=http://gazdqqqqlbgn.com/]gazdqqqqlbgn[/link], http://samakccdvzqh.com/'),
 1103. ('îåø', 'çáéá', 'morha0@gmail.com', '', 11, 'àúø àéðèøðè', 'àðé îòåðééï ìòæåø áðéäåì äôåøåí. àðé éåãò ìúôòì ôåøåí îñåâ æä åàéê ìäâãéø äøùàåú...\r\nàì úçùáå ùáéâìì äâéì àðé öòéø îéãé äéðä ÷éùåø ìàúø ùáðéúé äôåòì áîòøëú â''åîìä åäéðä ä÷éùåø: ridiska.net åàí àúí ìà îàîéðéí ùæä àúø ùìé àúí éëåìéí ìá÷ù îéîðé ùàðé àùðä îùäå áàúø åàáöò æàú.', 'àðé òåñ÷ áîçùáéí, úòåôä åàåäá ìðñåú ãáøéí çãùéí.'),
 1104. ('àåøé', 'âøáé', 'ori_gerbi@walla.co.il', '', 15, 'ô÷ç', 'äééúé áîçæåø 43 CVFR ', 'òì òöîê-øùåí ëàï. '),
 1105. ('çðï', 'åééðø', 'hanan_v@walla.com', 'hanan_v@walla.com', 17, 'ô÷ç èéñä', 'áòé÷øåï àðé áà îøùú äèéñä ùì FSINN, ìà äéúé áàó áéú ñôø ìèéñä åìîãúé äëì ìáã.\r\néù ìé äëéøåú èåáä îàåã òí äôî"ú, çå÷é äúòáåøä äàååéøéú, îé ÷åãí ìîé, éãò áîøçá äàååéøé,\r\nàðé îëéø áàåôï èåá ðãá"ø ùì IFR åùì CVFR, éåãò ìèåñ IFR åâí CVFR, îèéñ âí çå÷é ALTP îèåñéí ëáãéí,\r\náòé÷øåï ëîå ùàîøúé àðé ìà îëéø àú IVAO àáì àðé ìà çåùá ùæå úäéä áòéä ììîåã àú äúåëðä,\r\nîòáø ìëê àðé çåùá ùàåëì ìäúàéí ëô÷ç ëùçì÷ ãéé ðøçá îï äçåîø ìîãúé ìáã åàéï ìé áòéä ìäùìéí àú äùàø ëîåáï.', 'àðé âø áéôå, ìéã ú"à, òåñ÷ ëøâò áòé÷ø áòáåãä áðúá"â (ëîä ù÷øåá ìîèåñéí) åáìéîåãéí, îúëðï ìòáåã áàì òì áñéåí ùðú äìéîåãéí äæå.\r\nåáòé÷øåï àðé îëéø äøáä àðùéí îáéú äñôø äæä åìëï àùîç ì÷çú çì÷ áäôòìú äèéñåú ùìå. àéï ìé äøáä æîï ìäù÷éò áèéñåú àáì ìôé÷åç àðé éëåì ìäù÷éò ëîä ùòåú áòøá.'),
 1106. ('ãðéàì', 'ãîéãåáñ÷é', 'danid18@walla.com', '', 13, 'ô÷ç', '.øùåí ëàï òì äéãò ùìê áî÷öåòåú äèéñä, ðéñåðê áäãøëä ,ùìéèä áäôòìú äñéîìèåø, åëå''.', 'òì òöîê-øùåí ëàï. '),
 1107. ('òãï', 'ùãä', 'edoman88@gmail.com', '', 23, 'ô÷ç èéñä', 'ô÷ç èéñä áöáà, îñéåîé äåà 5 ùðéí áúô÷éã áàçã îáñéñé çéì äàååéø äâãåìéí áàøõ', 'îèéñ èéñðéí, àåäá ìáìåú åìöçå÷ úîéã ');
 1108.  
 1109. -- --------------------------------------------------------
 1110.  
 1111. --
 1112. -- Table structure for table `lsavfs`
 1113. --
 1114.  
 1115. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lsavfs` (
 1116. `first` text NOT NULL,
 1117. `last` text NOT NULL,
 1118. `email` text NOT NULL,
 1119. `mmsn` text NOT NULL,
 1120. `age` int(11) NOT NULL default '0',
 1121. `sim` longtext NOT NULL,
 1122. `more` longtext NOT NULL,
 1123. `cell` text NOT NULL
 1124. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 1125.  
 1126. --
 1127. -- Dumping data for table `lsavfs`
 1128. --
 1129.  
 1130. INSERT INTO `lsavfs` (`first`, `last`, `email`, `mmsn`, `age`, `sim`, `more`, `cell`) VALUES
 1131. ('ùâéà', '÷åù', 'sagikush123@gmail.com', 'àîîîî ìà æåëø ëì ëê àáì éù ìùðéëí àú æä', 15, 'FSX FS9 äëåì èåá', 'îëéøéí àåúé :)\r\näééúé áàæîéí 4 åáàúé áùáéì ä÷åøñ äîçåãù :)', '0526598895'),
 1132. ('ãáéø', 'áøèåá', 'dvir4711@gmail.com', 'dvir4711@hotmail.com', 14, 'àðé áåâø CVFR îçæåø 48 åéù ìé ðñéåï áIFR.', 'ùîé ãáéø áøèåá âø áëôø éåðä,áï 14.\r\nàåäá îàåã îèåñéí!\r\nåàðé áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 48 áVFS.', '0544626689'),
 1133. ('øåúí', 'âæéú', 'gazitrotem@gmail.com', 'gazitrotem@gmail.com', 14, 'àðé áåâø ÷åøñ CVFR îçæåø 44. áåâø ÷åøñ úøâåì. áåâø ñãðú ôñéòä îùúðä.', 'áçééàú, àúí îëéøéí àåúé! àðé îòì ìùðä ôä.\r\nëðø åìåîã ááø àéìï îúîèé÷ä.', '0542189840'),
 1134. ('òéãï', 'úçï', 'idansuper@nana10.co.il', 'idansuper@nana10.co.il', 14, 'ñééîúé òëùéå ñåìå ðéååèéí, îçø äéä ìé 20 ùòåú îåëçåú.... òéãï', 'àðé âø áãøåí éøåùìéí, àðé ìåîã áîñåøúé.. åàðé àåäá úòåôä åñéîåìèåø áôøè..', ''),
 1135. ('îàåø', 'ôãéãä', 'maor.fxp1@gmail.com', 'maor059@windowslive.com', 16, 'éù ìé ðéñéåï, òáøúé ÷åøñ CVFR ëàï á VFS åàðé éåúø îáèåç ùàðé îúàéí ì÷åøñ îáçéðú øîä.', 'àðé âø áâðé éäåãä, áï 15.5, îùç÷ ëãåøâì åàåäá ìèåñ.. :)', ''),
 1136. ('áø÷', 'àãìø', 'barakfly@gmail.com', 'barakfly@gmail.com', 16, 'áåâø ÷åøñ CVFR49 ', 'çåáá úòåôä ùøåó åîåùáò îåëï ìä÷ãéù äîåï îòöîé ìèåáú ä÷åøñ åáëìì ìëì îä ù÷ùåø áúòåôä, áäöìçä :)', '0523417336'),
 1137. ('àîéø', 'ìåé', 'amir2levy@walla.com', 'amir2levy@walla.com', 15, 'áåâø îçæåø CVFR 47\r\nçðéê IFR 15\r\nçðéê LSA4\r\nîèéñ B737 ,B747', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', ''),
 1138. ('îùä', 'àôùèééï', 'Mepshtain@gmail.com', '', 57, 'áåâø vfs 49 . ë 150ùòåú áååèñéí\r\nø÷ò áòáø ëèééñ îñå÷éí', 'ð+3 + 3 ðëãéí\r\nìà òåñ÷ ëéåí áúòåôä \r\n', '0543178015'),
 1139. ('àåøé', 'àåøí', 'uri@oram-law.com', '', 40, 'éù ìé ëîàá ùòåú ñéîìèåø, ìàå ãåå÷à ùì 2004 ëîå ëï éù ìé øùéåï ìçã îðåòé éáùúé (àîøé÷àé ) òí ë 60 ùòåú èéñä.\r\nëéåí àðé îúòðééï ìäåöéà øùéåï ìàæ"î\r\n', 'ëîôåøè ìòéì ', '0526262605'),
 1140. ('îéëàì', 'ùìø', 'michael.schler@gmail.com', 'michael.schler@gmail.com', 15, 'áåâø ÷åøñ cvfr 49 áòì fsx', 'òì òöîê-øùåí ëàï. ', '0549212827'),
 1141. ('éåñó', 'ëäï', 'yosefcohen1804@gmail.com', '', 15, 'àðé éåãò ìèåñ îöåéï !! èñ òí éå÷ åîöòøú èåáéí îàã!!!!', 'âø áøàùåï åàðé ãúé ', '0546724815'),
 1142. ('òåîøé', 'âøùåðé', 'omrisimulator1@gmail.com', '', 15, 'àðé ëáø áúçåí äñéîåìèåøéí ùðä\r\nòáøúé ôä ÷åøñ cvfr åéù ìé 38 ùòåú ùòåú áàéáàå\r\nàðé èñ òì ä172 å206\r\néù ìé éå÷ åôãìéí', 'àðé áàåîðåú ìçéîä ëáø 11 ùðä, îãøéê áöåôéí åîðâï áâéèøä 3 ùðéí àìå òéñå÷éé åáøåø ùâí äñéîåìèåø :]\r\n', '0528022378');
 1143.  
 1144. -- --------------------------------------------------------
 1145.  
 1146. --
 1147. -- Table structure for table `sevent`
 1148. --
 1149.  
 1150. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sevent` (
 1151. `first` text NOT NULL,
 1152. `last` text NOT NULL,
 1153. `email` text NOT NULL,
 1154. `age` text NOT NULL,
 1155. `cell` text NOT NULL
 1156. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 1157.  
 1158. --
 1159. -- Dumping data for table `sevent`
 1160. --
 1161.  
 1162. INSERT INTO `sevent` (`first`, `last`, `email`, `age`, `cell`) VALUES
 1163. ('àìéøï', 'ëäï', 'eliranco@012.net.il', '23', '0524283207'),
 1164. ('àáé', 'ðãìø', 'nadlerav@hotmail.com', '29', '0526633554'),
 1165. ('îùä', 'øòðï', 'raanan50@gmail.com', '18.5', '0527726206'),
 1166. ('øàåáï', 'æåìåèøáñ÷é', 'rovenroven1@hotmail.com', '16', '0546229304'),
 1167. ('àåøé', 'ëäï', 'orikohn@gmail.com', '14', 'àéï'),
 1168. ('òåîø', 'âøð÷', 'worgi95@hotmail.com', '14', '054-7951264'),
 1169. ('òãï', 'áðàéí', 'edan107@gmail.com', '14.3642', '0543056113'),
 1170. ('øæ', 'áåëîï', 'raznoy1@walla.com', '15', '0528789600'),
 1171. ('àåø', 'áàëúøé', 'orbacht@gmail.com', '15', '0577353608'),
 1172. ('îùä', 'áðñì', 'bensal@eng.tau.ac.il', '61', '050-4082019'),
 1173. ('ãåøåï', 'áï òîé', 'doronb50@walla.com', '14', '0504732513'),
 1174. ('çï', '÷öáîï', 'chen.kazewman@gmail.com', '16', '0548031993'),
 1175. ('âðä', 'æéìáøäøõ', 'genazil@gmail.com', '16', '0542539950'),
 1176. ('ãðéàì', 'áéðãîï', 'danielbindman@yahoo.com', '16', '0546731434'),
 1177. ('lior talmor', 'talmor', 'liort@hotnail.com', '16', '050645321'),
 1178. ('àùø', 'ìåé', 'flyfri@gmail.com', '35', '0506805172'),
 1179. ('ñúéå', 'òãï', 'stavfs@gmail.com', '14.8', '0544803666'),
 1180. ('òãï', 'îæøçé', 'eden@maabarot.org.il', '15.5', '0544990261'),
 1181. ('îúï', 'âåìï', 'mg7777@gmail.com', '15', '0542656517'),
 1182. ('úåîø', 'áø÷', 'tntmen@walla.co.il', '16', '0547713219'),
 1183. ('òåîøé', 'éøåçîé', 'tntmen@walla.co.il', '17', '0547713219'),
 1184. ('ðåòí', 'ìí', 'lams0@walla.com', '14', '0542313213'),
 1185. ('îúï', 'âåìï', 'mg7777@gmail.com', '15', '0542656517'),
 1186. ('ùîåàì', 'ìåé', 'bulgo@bezeqint.net', '53', '052-2236007'),
 1187. ('àéöé÷', 'ìéëèðùèééï', 'itzikl2@walla.co.il', '28', '0578110625'),
 1188. ('éðéá', 'àøéàìé', 'dalyaniv@netvision.net.il', '35', '0502061009'),
 1189. ('îéëàì', 'ëäï-òã', 'michaelbca@gmail.com', '14', '0544937744'),
 1190. ('îåèé', 'äøù÷åáéõ', 'moticom@hotmail.com', '69.9', '0522817008'),
 1191. ('áø', 'çåøé', 'bhori1@gmail.com', '14', '0524887795'),
 1192. ('åé÷é', 'ôãìåï;', 'vkiki_369@walla.com', '16', '09-8335196'),
 1193. ('àáé', 'îìåì', 'avi330@gmail.com', '21', '0546426604'),
 1194. ('òéãå', 'òáãé', 'idoavdi@walla.co.il', '21', '0508571622'),
 1195. ('éäá', 'öøôúé', 'yahavz100@gmail.com', '14', '0504348884'),
 1196. ('éåáì', 'òåæ', 'yuvalozana@walla.com', '15', '054852969369');
 1197.  
 1198. -- --------------------------------------------------------
 1199.  
 1200. --
 1201. -- Table structure for table `tshirt`
 1202. --
 1203.  
 1204. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tshirt` (
 1205. `first` text NOT NULL,
 1206. `last` text NOT NULL,
 1207. `email` text NOT NULL,
 1208. `msize` text NOT NULL,
 1209. `con` int(11) NOT NULL default '0',
 1210. `come` text NOT NULL,
 1211. `staff` text NOT NULL,
 1212. `cell` text NOT NULL,
 1213. `kind` text NOT NULL,
 1214. `color` text NOT NULL
 1215. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 PACK_KEYS=0;
 1216.  
 1217. /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
 1218. /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
 1219. /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
RAW Paste Data