Advertisement
S_Madanska

22.10

Oct 22nd, 2020 (edited)
171
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 7.43 KB | None
 1. --Демо:
 2.     --Въведи по един запис във всяка от таблиците
 3.     INSERT INTO REGIONS(NAME)
 4.     VALUES('EAST EUROPE')
 5.     --поверка:
 6.     SELECT * FROM REGIONS
 7.  
 8.     INSERT INTO COUNTRIES(COUNTRY_ID, NAME, REGION_ID)
 9.     VALUES('BG', 'BULGARIA', 1)
 10.     --поверка:
 11.     SELECT * FROM COUNTRIES
 12.  
 13.     INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME, ADDRESS, EMAIL, GENDER)
 14.     VALUES(1001, 'BG', 'GEORGE', 'PENEV', 'BUL. BULGARIA 100, PLOVDIV', 'gpenev@gmail.com', 'M')
 15.     --поверка:
 16.     SELECT * FROM CUSTOMERS
 17.  
 18.     INSERT INTO JOBS(JOB_ID, JOB_TITLE, MIN_SALARY, MAX_SALARY)
 19.     VALUES('SA_REP', 'TRADER', 9000, 17000)
 20.     --поверка:
 21.     SELECT * FROM JOBS
 22.  
 23.     INSERT INTO DEPARTMENTS(DEPARTMENT_ID, NAME, COUNTRY_ID, CITY, STATE, ADDRESS, POSTAL_CODE)
 24.     VALUES(80, 'TRADING', 'BG','PLOVDIV', 'PLOVDIV', 'BUL. BULGARIA 102', '4000')
 25.     --поверка:
 26.     SELECT * FROM DEPARTMENTS
 27.  
 28.     INSERT INTO EMPLOYEES(EMPLOYEE_ID, FNAME, LNAME, EMAIL, PHONE, HIRE_DATE, JOB_ID, SALARY, DEPARTMENT_ID)
 29.     VALUES(1501, 'PETER', 'MALINOV', 'pmalinov@abv.bg', '0894567890', CONVERT(date, '22-10-2020', 105), 'SA_REP', 19000, 80)
 30.     --поверка:
 31.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 32.  
 33.     INSERT INTO PRODUCTS(PRODUCT_ID, NAME, DESCR, PRICE)
 34.     VALUES(20001, 'Samsung Galaxy S10E', 'Samsung Galaxy S10E, 128gb, DUAL SIM, BLACK COLOR', 1400)
 35.     --поверка:
 36.      SELECT * FROM PRODUCTS
 37.  
 38.     INSERT ORDERS(ORDER_ID, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, SHIP_ADDRESS, ORDER_DATE)
 39.     VALUES(1, 1001, 1501, 'BUL. BULGARIA 108, PLOVDIV', CONVERT(datetime, '23-10-2020 10:30', 105))
 40.     --поверка:
 41.     SELECT * FROM ORDERS
 42.  
 43.     INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 44.     VALUES(1, 20001, 1400, 2)
 45.     --поверка:
 46.     SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 47.  
 48.     SELECT * FROM ORDERS
 49.     SELECT * FROM REGIONS
 50.     SELECT * FROM PRODUCTS
 51.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 52.     SELECT * FROM DEPARTMENTS
 53.     SELECT * FROM JOBS
 54.     SELECT * FROM COUNTRIES
 55.     SELECT * FROM COUNTRIES
 56.  
 57. --Демо:
 58.     --Промяна на заплатата на служител с даден идентификатор:
 59.     UPDATE EMPLOYEES
 60.     SET SALARY = 20200
 61.     WHERE EMPLOYEE_ID = 1501
 62.  
 63. --Демо:
 64.     --Поръчката е анулирана -  изтрий реда и от таблицата ORDERS:
 65.     DELETE FROM ORDERS
 66.     WHERE ORDER_ID = 1
 67.  
 68.     --поверка:
 69.     SELECT * FROM ORDER_ITEMS   -- заради on delete cascade
 70.     SELECT * FROM ORDERS
 71.  
 72. /* Задачи:
 73. Задача 3-1.
 74.     Да се изтрият всички редове от всички таблици в базата от данни, след което да
 75.     се въведат данните чрез командите от inserts_mssql.sql файла. */
 76.  
 77.     DELETE FROM PRODUCTS
 78.     DELETE FROM EMPLOYEES
 79.     DELETE FROM DEPARTMENTS
 80.     DELETE FROM CUSTOMERS
 81.     DELETE FROM JOBS
 82.     DELETE FROM COUNTRIES
 83.     DELETE FROM REGIONS
 84.  
 85.     --проверка:
 86.     SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 87.     SELECT * FROM ORDERS
 88.     SELECT * FROM REGIONS
 89.     SELECT * FROM PRODUCTS
 90.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 91.     SELECT * FROM DEPARTMENTS
 92.     SELECT * FROM JOBS
 93.     SELECT * FROM COUNTRIES
 94.     SELECT * FROM COUNTRIES
 95.  
 96. --За да работим всички "на чисто" изтрихме таблиците, които създадохме с:
 97.     DROP TABLE ORDER_ITEMS
 98.     DROP TABLE ORDERS
 99.     DROP TABLE PRODUCTS
 100.     DROP TABLE DEPARTMENTS
 101.     DROP TABLE EMPLOYEES
 102.     DROP TABLE CUSTOMERS
 103.     DROP TABLE COUNTRIES
 104.     DROP TABLE JOBS
 105.     DROP TABLE REGIONS
 106.  
 107. --След което изпълнихме готовия код от приложeнието в ръководството (файловете са качени и в mindmap точно под препадката за този pastebin - така, че тези, които не са ги изпълнили с мен по време на упражнения могат да ги намерят и там), за да създадем наново таблиците,
 108. -- вече създадени изпълнихме и записите, за да се попълнят даннни в тях автоматично.
 109.  
 110. --Продължихме със задачите по-долу :)
 111.  
 112. /*Задача 3-2.
 113.     Да се увеличи количеството с 2 броя и да се намали единичната цена с 5% на
 114.     продукт с идентификатор 2254 в поръчка с идентификатор 2354.*/
 115.  
 116.     SELECT UNIT_PRICE, QUANTITY
 117.     FROM ORDER_ITEMS
 118.     WHERE ORDER_ID = 2354 AND PRODUCT_ID =2254
 119.  
 120.     --промените:
 121.     UPDATE ORDER_ITEMS
 122.     SET UNIT_PRICE *= 0.95, QUANTITY += 2
 123.     WHERE ORDER_ID = 2354 AND PRODUCT_ID =2254
 124.  
 125.     --проверка след като сме направили промените:
 126.     SELECT UNIT_PRICE, QUANTITY
 127.     FROM ORDER_ITEMS
 128.     WHERE ORDER_ID = 2354 AND PRODUCT_ID =2254
 129.  
 130. --Задача 3-3.
 131.     --Да се изтрие служител с идентификатор 183.
 132.     DELETE FROM EMPLOYEES
 133.     WHERE EMPLOYEE_ID = 183
 134.  
 135.     SELECT * FROM EMPLOYEES
 136.    
 137.  
 138. -------------------------------------------------------------------------------------------
 139. --Пример 4-1.
 140.     --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 141.  
 142.     SELECT FNAME,
 143.            LNAME,
 144.            HIRE_DATE,
 145.            SALARY
 146.       FROM EMPLOYEES
 147.  
 148. /*Пример 4-2.
 149.     Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000. Резултатът
 150.     нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 151.  
 152.       SELECT *
 153.         FROM PRODUCTS
 154.        WHERE PRICE > 2000
 155.     ORDER BY PRICE
 156.  
 157. --Пример 4-3.
 158.     --Да се изведе броя на всички служители.
 159.  
 160.     SELECT COUNT(EMPLOYEE_ID) -- забележи в резултатния набо няма име - no column name
 161.       FROM EMPLOYEES
 162.  
 163. --Пример 4-4.
 164.     --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 165.       SELECT COUNT(EMPLOYEE_ID) AS [COUNT EMP], --с AS можем да поставим име в рамките на заявката(временно)
 166.          DEPARTMENT_ID
 167.         FROM EMPLOYEES
 168.     GROUP BY DEPARTMENT_ID
 169.  
 170. -------------------------------------------------------------------------------------------
 171. --4.2.1. Задачи
 172. --Задача 4-1.
 173.     --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 174.     --служителите, работещи в отдели 50 и 80. Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 175.  
 176.       SELECT FNAME,
 177.              LNAME,
 178.              SALARY,
 179.              JOB_ID
 180.         FROM EMPLOYEES
 181.        WHERE DEPARTMENT_ID = 50 OR DEPARTMENT_ID = 80
 182.     ORDER BY LNAME ASC
 183.  
 184.  
 185. --Задача 4-2.
 186.     --Да се изведат общата сума на заплатите и броя служители в отдел 60.
 187.  
 188.     SELECT SUM(SALARY) AS [ сума на заплатите ],
 189.            COUNT(EMPLOYEE_ID)  AS [броя служители ]
 190.       FROM EMPLOYEES
 191.      WHERE DEPARTMENT_ID = 60
 192.  
 193. --Задача 4-3. --за домашна
 194.     --За всички поръчки да се изведат идентификатор на поръчка и обща стойност на
 195.     --поръчката. Резултатът да е подреден по стойност на поръчката в низходящ ред.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement