Jgug

AutoLISP L2 DCL

Nov 25th, 2012
728
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. hello : dialog {label = "Âûðàâíèâàíèå îòðåçêîâ";
 2.    
 3.     : row
 4.     {
 5.         : boxed_column
 6.         {
 7.             label = "Îòêëîíåíèÿ";
 8.             : column
 9.             {  
 10.                 : edit_box
 11.                 {
 12.                     label = "dx:";
 13.                     edit_width = 7;
 14.                     edit_limit = 7;
 15.                     key = "dx";
 16.                     fixed_width = true;
 17.                 }
 18.                 : edit_box
 19.                 {
 20.                     label = "dy:";
 21.                     edit_width = 7;
 22.                     edit_limit = 7;
 23.                     key = "dy";
 24.                     fixed_width = true;
 25.                 }
 26.             }
 27.         }
 28.         : boxed_column
 29.         {
 30.             label = "Èíôîðìàöèÿ";
 31.             : column
 32.             {
 33.                 : edit_box
 34.                 {
 35.                     label = "Îòêîððåêòèðîâàííî ïðèìèòèâîâ:";
 36.                     edit_width = 7;
 37.                     edit_limit = 7;
 38.                     key = "Out";
 39.                     fixed_width = true;
 40.                 }
 41.                 : button
 42.                 {
 43.                     label = "Ïåðåñ÷èòàòü";
 44.                     key = "calc";
 45.                     fixed_width = true;
 46.                     alignment = centered;
 47.                 }          
 48.             }
 49.         }
 50.     }
 51.     : row
 52.     {
 53.         ok_cancel;
 54.     }
 55. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×