Advertisement
Nenogzar

Untitled

Oct 18th, 2023
982
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 0.54 KB | None | 0 0
 1. start = ord('а')  # Начален символ "а"
 2. end = ord('я')   # Крайен символ "я"
 3.  
 4. # Генериране на кортеж с буквите от "а" до "я"
 5. azbukata = tuple(chr(code) for code in range(start, end + 1))
 6.  
 7. result = azbukata[5]
 8. result1 = azbukata[5:]
 9. result2 = azbukata[:6]
 10. result3 = azbukata[-6:]
 11. result4 = azbukata[::-1]
 12. result5 = azbukata[10::-1]
 13.  
 14. print("[5]", result)
 15. print("[5:]", result1)
 16. print("[:6]", result2)
 17. print("[-6:]", result3)
 18. print("[::-1]", result4)
 19. print("[10::-1]", result5)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement