Advertisement
Nenogzar

Untitled

Feb 12th, 2024
1,494
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 2.20 KB | None | 0 0
 1. # Функция за намиране на началната позиция на "k" в лабиринта
 2. def find_position(maze):
 3.     position = []
 4.     for row in range(len(maze)):
 5.         for el in maze[row]:
 6.             if el == 'k':
 7.                 position.append(row)
 8.                 position.append(maze[row].find('k'))
 9.                 return position
 10.  
 11. # Функция за намиране на свободните позиции (' ') в лабиринта
 12. def next_free_spot(maze):
 13.     free_spots = []
 14.  
 15.     for row in range(len(maze)):
 16.         for el in range(len(maze[row])):
 17.             tmp = []
 18.             if maze[row][el] == ' ':
 19.                 tmp.append(row)
 20.                 tmp.append(el)
 21.                 free_spots.append(tmp)
 22.  
 23.     return free_spots
 24.  
 25. # Функция за намиране на пътя в лабиринта
 26. def find_path(position, next_free, maze):
 27.     moves = 0
 28.  
 29.     while next_free:
 30.         x1, x2 = next_free.pop(0)
 31.  
 32.         # Проверка за движение наляво
 33.         if position[0] == x1 and position[1] - x2 == 1:
 34.             position = [x1, x2]
 35.             moves += 1
 36.         # Проверка за движение надясно
 37.         elif position[0] == x1 and x2 - position[1] == 1:
 38.             position = [x1, x2]
 39.             moves += 1
 40.         # Проверка за движение надолу
 41.         elif x1 - position[0] == 1 and position[1] == x2:
 42.             position = [x1, x2]
 43.             moves += 1
 44.         # Проверка за движение нагоре
 45.         elif position[0] - x1 == 1 and position[1] == x2:
 46.             position = [x1, x2]
 47.             moves += 1
 48.  
 49.     # Проверка за излизане от лабиринта
 50.     if position[0] == 0 or position[0] == (len(maze) - 1) or position[1] == 0 or position[1] == len(maze[0]):
 51.         return f'Kate got out in {moves + 1} moves'
 52.    
 53.     return 'Kate cannot get out'
 54.  
 55.  
 56. m_rows = int(input())
 57. maze = []
 58. moves = 0
 59. free_space = True
 60.  
 61.  
 62. for row in range(m_rows):
 63.     maze.append(input())
 64.  
 65.  
 66. position = find_position(maze)
 67. next_free = next_free_spot(maze)
 68. movement = find_path(position, next_free, maze)
 69. print(movement)
 70.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement