Advertisement
RashidaNAM

Pest control

Jan 26th, 2022
138
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.40 KB | None | 0 0
  1. Можете да направите това, като внимателно наблюдавате реколтата си и използвате инсектициди само когато е абсолютно необходимо. Степента на увреждане ще определи как ще реагира човекът.разберете тук сега: https://www.pest-control.bg/
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement