SHARE
TWEET

Student

HeatPulse May 19th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Студент Problem 6 (0 / 0)
 2. Дадена е дел од дефиниција на класата StudentKurs. За секој студент кој слуша некој курс се чуваат информации за неговото име (низа од знаци), оценка од писмен дел (цел број) и дали студентот сака да биде испрашуван и усно (булова променлива).
 3.  
 4. Оцената за писмениот дел е вредност од 1 до МАX. MAX има почетна вредност 10 која е иста е за сите и може да се промени со соодветна функција setMAX(). (5 поени)
 5.  
 6. Кај оние студенти кои сакаат да бидат испрашувани усно и добиваат и описна оценка. Имплементирај соодветна класа StudentKursUsno во која се чуваат дополнителни информации за описна оценка на усното испрашување (динамичко алоцирана низа од знаци). Описни оценки може да бидат: odlicen, dobro, losho.... Ако описната оценка е odlicen тогаш оцената ќе биде најмногу за оценки 2 повисока од оценката од писмениот дел, ако е dobro оценката ќе биде најмногу за 1 повисока, а ако е losho за 1 пониска. Ако студентот добие некоја друга описна оценка, неговата оценка ќе остане иста со оценката од писмениот дел.
 7.  
 8. Во класите StudentKurs и StudentKursUsno треба да се имплементираат потребните конструктори, функции за поставување и преземање и деструктор. (5 поени)
 9.  
 10. За сите објекти од класите треба да се обезбедат следните функции:
 11.  
 12. преоптоварен оператор << во кој се печатат информации за студентот на курсот во формат: Ime --- ocenka (5 поени)
 13. оcenka() – ја враќа оценката на студентот на курсот (5 поени)
 14. Во класата StudentKursUsno дефинирај ја функцијата:
 15.  
 16. преоптоварен оператор += за поставување на описна оценка на студентот(5 поени)
 17. Ако се направи обид да се внесе описна оценка во која покрај букви има и други знаци треба да се фрли исклучок (објект од класата BadInputException). Фатете го исклучокот во главната функција каде што е потребно. Откако ќе го фатите отпечатете соодветна порака за грешка (Greshna opisna ocenka) и справете се со исклучокот така што тие знаци ќе отстранат од стрингот со описната оценка (ако описната оценка била dо1ba0r ќе се промени во dоbar). (10 поени)
 18.  
 19. Дадена е дел од дефиницијата на класата KursFakultet во која се чуваат информаци за името на курсот (низа од 30 знаци) и за студентите запишани на курсот (низа од 20 покажувачи кон класата StudentKurs) како и бројот на студенти запишани на курсот.
 20.  
 21. Еден студент кој запишал некој курс ќе го положи курсот ако има барем MINOCENKA. Вредноста MINOCENKA е членка на класата StudentKurs и има фиксна вредност 6 која не може да се промени. (5 поени)
 22.  
 23. Во класата KursFakultet имплементирај ги функциите:
 24.  
 25. функција pecatiStudenti() во која се печатат сите студенти кои го положиле курсот, секој во посебен ред. Претходно во првиот ред се печати: Kursot XXXXX go polozile: (5 поени).
 26.  
 27. функција postaviOpisnaOcenka(char * ime, char* opisnaOcenka) во која на студентот на курсот со даденото име му се поствува описна оценка. Ако тоа не е можно функцијата не прави ништо (15 поени).
 28.  
 29. Комплетна функционалност (5 поени)
 30.  
 31. #include<iostream>
 32. #include<string.h>
 33. using namespace std;
 34.  
 35. class StudentKurs{
 36.    protected:
 37.        char ime[30];
 38.        int ocenka;
 39.        bool daliUsno;
 40.  
 41.    public:
 42.     StudentKurs(char* ime,int finalenIspit){
 43.        strcpy(this->ime,ime);
 44.        this->ocenka=finalenIspit;
 45.        this->daliUsno=false;
 46.      }
 47.      //дополни ја класата
 48. };
 49.  
 50.  
 51. //вметни го кодот за StudentKursUsno
 52.  
 53.  
 54. class KursFakultet{
 55. private:
 56.     char naziv[30];
 57.     StudentKurs *studenti[20];
 58.     int broj;
 59.    
 60. public:
 61.     KursFakultet(char *naziv, StudentKurs** studenti,int broj ){
 62.       strcpy(this->naziv,naziv);
 63.       for (int i=0;i<broj;i++){
 64.         //ako studentot ima usno isprashuvanje
 65.         if (studenti[i]->getDaliUsno()){
 66.             this->studenti[i]=new StudentKursUsno(*dynamic_cast<StudentKursUsno*>(studenti[i]));
 67.         }
 68.         else this->studenti[i]=new StudentKurs(*studenti[i]);
 69.       }
 70.       this->broj=broj;
 71.     }
 72.     ~KursFakultet(){
 73.     for (int i=0;i<broj;i++) delete studenti[i];
 74.     }
 75.  
 76.     //дополни ја класата
 77. };
 78.  
 79. int main(){
 80.  
 81. StudentKurs **niza;
 82. int n,m,ocenka;
 83. char ime[30],opisna[10];
 84. bool daliUsno;
 85. cin>>n;
 86. niza=new StudentKurs*[n];
 87. for (int i=0;i<n;i++){
 88.    cin>>ime;
 89.    cin>>ocenka;
 90.    cin>>daliUsno;
 91.    if (!daliUsno)
 92.     niza[i]=new StudentKurs(ime,ocenka);
 93.    else
 94.     niza[i]=new StudentKursUsno(ime,ocenka);
 95. }
 96.  
 97. KursFakultet programiranje("OOP",niza,n);
 98. for (int i=0;i<n;i++) delete niza[i];
 99. delete [] niza;
 100. cin>>m;
 101.    
 102. for (int i=0;i<m;i++){
 103.    cin>>ime>>opisna;
 104.    programiranje.postaviOpisnaOcenka(ime,opisna);
 105. }
 106.  
 107. StudentKurs::setMAX(9);
 108.  
 109. programiranje.pecatiStudenti();
 110.  
 111. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top