Guest User

Macro NPC Bot Spawn

a guest
Jan 21st, 2021
3,253
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. NPCB RANDOM WARRIOR SPAWN:
 2.  
 3. /run xx = math.floor(math.random(70001, 70038));
 4. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 5.  
 6. NPCB RANDOM PALADIN SPAWN:
 7.  
 8. /run xx = math.floor(math.random(70051, 70074));
 9. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 10.  
 11. NPCB RANDOM HUNTER SPAWN:
 12.  
 13. /run xx = math.floor(math.random(70101, 70139));
 14. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 15.  
 16. NPCB RANDOM ROGUE SPAWN:
 17.  
 18. /run xx = math.floor(math.random(70151, 70181));
 19. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 20.  
 21. NPCB RANDOM PRIEST SPAWN:
 22.  
 23. /run xx = math.floor(math.random(70201, 70240));
 24. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 25.  
 26. NPCB RANDOM DEATH KNIGHT SPAWN:
 27.  
 28. /run xx = math.floor(math.random(70451, 70465));
 29. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 30.  
 31. NPCB RANDOM SHAMAN SPAWN:
 32.  
 33. /run xx = math.floor(math.random(70251, 70268));
 34. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 35.  
 36. NPCB RANDOM MAGE SPAWN:
 37.  
 38. /run xx = math.floor(math.random(70301, 70336));
 39. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 40.  
 41. NPCB RANDOM WARLOCK SPAWN:
 42.  
 43. /run xx = math.floor(math.random(70351, 70377));
 44. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
 45.  
 46. NPCB RANDOM DRUID SPAWN:
 47.  
 48. /run xx = math.floor(math.random(70401, 70418));
 49. /run SendChatMessage(".npcb spawn "..xx.."","SAY");
RAW Paste Data