anhkiet2507

KMS Code

Sep 21st, 2021 (edited)
1,127
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. sudo apt-get update
 2. sudo apt-get upgrade -y
 3. sudo apt-get install build-essential nano git -y
 4. cd /opt/
 5. sudo -s
 6. // Gõ mật khẩu của user máy ubuntu vào (Nó sẽ không hiện ra gì đâu cứ gõ bình thường thôi)
 7. git clone https://github.com/kebe7jun/linux-kms-server
 8. useradd -s /usr/sbin/nologin -r -M vlmcsd
 9. cd /opt/linux-kms-server/vlmcsd/
 10. make
 11. nano /lib/systemd/system/vlmcsd.service
 12. // Copy nội dung sau Paste vào
 13. [Unit]
 14. Description=vlmcsd KMS emulator service
 15. After=network-online.target
 16. Wants=network-online.target
 17.  
 18. [Service]
 19. Type=forking
 20. User=vlmcsd
 21. ExecStart=/opt/linux-kms-server/vlmcsd/vlmcsd -l /var/log/vlmcsd/vlmcsd.log
 22.  
 23. [Install]
 24. WantedBy=multi-user.target
 25. // Gõ Ctrl + O bấm Enter và Ctrl + X để lưu
 26. mkdir /var/log/vlmcsd
 27. chown vlmcsd:vlmcsd /var/log/vlmcsd
 28. systemctl enable vlmcsd
 29. systemctl start vlmcsd
 30. systemctl status vlmcsd
 31. ufw disable
 32. ifconfig
 33. // Tìm dòng inet4 để lấy IP LAN của máy Ubuntu (Hoặc có thể set IP tĩnh trước - tuỳ)
RAW Paste Data