SHARE
TWEET

Snapdragon

Bangxd Jan 24th, 2020 (edited) 258 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. gg.setRanges(131108)
 2. gg.getResults(5000)
 3. gg.clearResults()
 4. gg.editAll(0, 20)
 5. gg.clearResults()
 6. gg.alert('sᴄʀɪᴘᴛ ᴠɪᴘ ᴏɴʟɪɴᴇ ʙʏ 𓆩нαηρʀᴏנєcт𓆪')
 7. gg.alert('╔❑━━━━━━━━━━━━━━━━━━❑╗\n                 𓆩нαηρʀᴏנєcт𓆪\n           sᴄʀɪᴘᴛ ᴠɪᴘ sɴᴀᴘᴅʀᴀɢᴏɴ\n           ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ : ʀᴇʜᴀɴ843\n          ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ : @ʜᴘᴏғғᴄɪᴀʟ\n╚❑━━━━━━━━━━━━━━━━━━❑╝')
 8.   gg.setVisible(true)
 9. function START()
 10. menu = gg.multiChoice({
 11. '✤ ɴᴇᴡ ʙʏᴘᴀss ᴀɴᴛɪʙᴀɴ ⧼ʟᴏʙʙʏ⧽',
 12. '✤ ᴡᴀʟʟʜᴀᴄᴋ & ᴄᴏʟᴏᴜʀ ⧼ɢᴀᴍᴇ⧽',
 13. '✤ ʟᴇss ʀᴇᴄᴏɪʟ ⧼ʟᴏʙʙʏ⧽',
 14. '✤ ᴀᴜᴛᴏ ʜs30% ⧼ɢᴀᴍᴇ⧽',
 15. '✤ ᴀᴜᴛᴏ ʜs50% ⧼ɢᴀᴍᴇ⧽',
 16. '✤ ᴛᴀʙ ᴠɪᴇᴡ ⧼ɢᴀᴍᴇ⧽',
 17. '✤ ᴀɴᴛᴇɴᴀ ⧼ɢᴀᴍᴇ⧽',
 18. '✤ ʙʟᴀᴄᴋ sᴋʏ ⧼ɢᴀᴍᴇ⧽',
 19. '⟬ᴇxɪᴛ⟭'},nil,"╔❑━━━━━━━━━━━━━━━━━━❑╗\n                 𓆩нαηρʀᴏנєcт𓆪\n           sᴄʀɪᴘᴛ ᴠɪᴘ sɴᴀᴘᴅʀᴀɢᴏɴ\n           ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ : ʀᴇʜᴀɴ843\n          ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ : @ʜᴘᴏғғᴄɪᴀʟ\n╚❑━━━━━━━━━━━━━━━━━━❑╝")
 20. if menu == nil then else
 21. if menu[1] == true then a1()end
 22. if menu[2] == true then a2()end
 23. if menu[3] == true then a3()end
 24. if menu[4] == true then a4()end
 25. if menu[5] == true then a5()end
 26. if menu[6] == true then a6()end
 27. if menu[7] == true then a7()end
 28. if menu[8] == true then a8()end
 29. if menu[9] == true then keluar()end
 30. end
 31. FRY = -1
 32. end
 33.  
 34. function a1()
 35. gg.clearResults()
 36. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 37. gg.searchNumber("16384;4448", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 38. gg.refineNumber("4448", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 39. gg.getResults(99900000)
 40. gg.editAll("2225", gg.TYPE_DWORD)
 41. if gg.getResultCount() == 0 then
 42. gg.alert('❌ғᴀɪʟᴇᴅ\nTES ULANG DARI AWAL')
 43. os.print("TES ULANG DARI AWAL")
 44. gg.processKill()
 45. os.exit()
 46. else
 47. gg.alert('✔️SUCCESS')
 48. gg.getResults(99900000)
 49. gg.editAll("1337", gg.TYPE_DWORD)
 50. gg.getResults(99900000)
 51. for i, i in ipairs((gg.getResults(99900000))) do
 52. if i.flags == gg.TYPE_DWORD then
 53. gg.addListItems((gg.getResults(99900000)))
 54. end
 55. end
 56. end
 57. gg.toast("Bypass Activated")
 58. end
 59.  
 60. function a2()
 61. WALL = gg.multiChoice({
 62. '🎭 ᴡʜ ғɪx ʙʟɪɴᴋ ⧼ɢᴀᴍᴇ⧽',
 63. '🎭 ᴡʜ ғɪx sᴄᴏᴘᴇ',
 64. '🎭 ᴡʜ sᴅ 425',
 65. '🎭 ᴡʜ sᴅ 439',
 66. '🎭 ᴡʜ sᴅ 450',
 67. '🎭 ᴡʜ sᴅ 615',
 68. '🎭 ᴡʜ sᴅ 616',
 69. '🎭 ᴡʜ sᴅ 625',
 70. '🎭 ᴡʜ sᴅ 626',
 71. '🎭 ᴡʜ sᴅ 636',
 72. '🎭 ᴡʜ sᴅ 660',
 73. '🎭 ᴡʜ sᴅ 665',
 74. '🎭 ᴡʜ sᴅ 670',
 75. '🎭 ᴡʜ sᴅ 675',
 76. '🎭 ᴡʜ sᴅ 710',
 77. '🎭 ᴡʜ sᴅ 712',
 78. '🎭 ᴡʜ sᴅ 835',
 79. '🎭 ᴡʜ sᴅ 845',
 80. '🎭 ᴡʜ sᴅ 855',
 81. '🎃 ᴄ ɢʀᴇᴇɴ',
 82. '🎃 ᴄ ʀᴇᴅ',
 83. '🎃 ᴄ ʏᴇʟʟᴏᴡ',
 84. '🎃 ᴄ ᴡʜɪᴛᴇ',
 85. '🎃 ᴄ sᴅ425 ɢʀᴇᴇɴ',
 86. '🎃 ᴄ sᴅ425 ʀᴇᴅ',
 87. '🎃 ᴄ sᴅ615 ʏᴇʟʟᴏᴡ',
 88. '🎃 ᴄ sᴅ660 ɢʀᴇᴇɴ',
 89. '🎃 ᴄ sᴅ660 ʏᴇʟʟᴏᴡ',
 90. '🎃 ᴄ sᴅ665 ʏᴇʟʟᴏᴡ',
 91. '🎃 ᴄ sᴅ675 ɢʀᴇᴇɴ sᴍᴏᴏᴛʜ',
 92. '🎃 ᴄ sᴅ712 ʏᴇʟʟᴏᴡ',
 93. '🎃 ᴄ sᴅ845 ʏᴇʟʟᴏᴡ',
 94. '🎃 ᴄ sᴅ855 ʏᴇʟʟᴏᴡ',
 95. '⟬ʙᴀᴄᴋ⟭'},nil,"╔❑━━━━━━━━━━━━━━━━━━❑╗\n                 𓆩нαηρʀᴏנєcт𓆪\n           YouTube : Rehan843\n          Telegram : @HPOffcial\n╚❑━━━━━━━━━━━━━━━━━━❑╝")
 96. if WALL == nil then else
 97. if WALL[1] == true then w1()end
 98. if WALL[2] == true then w2()end
 99. if WALL[3] == true then w3()end
 100. if WALL[4] == true then w4()end
 101. if WALL[5] == true then w5()end
 102. if WALL[6] == true then w6()end
 103. if WALL[7] == true then w7()end
 104. if WALL[8] == true then w8()end
 105. if WALL[9] == true then w9()end
 106. if WALL[10] == true then w10()end
 107. if WALL[11] == true then w11()end
 108. if WALL[12] == true then w12()end
 109. if WALL[13] == true then w13()end
 110. if WALL[14] == true then w14()end
 111. if WALL[15] == true then w15()end
 112. if WALL[16] == true then w16()end
 113. if WALL[17] == true then w17()end
 114. if WALL[18] == true then w18()end
 115. if WALL[19] == true then w19()end
 116. if WALL[20] == true then w20()end
 117. if WALL[21] == true then w21()end
 118. if WALL[22] == true then w22()end
 119. if WALL[23] == true then w23()end
 120. if WALL[24] == true then w24()end
 121. if WALL[25] == true then w25()end
 122. if WALL[26] == true then w26()end
 123. if WALL[27] == true then w27()end
 124. if WALL[28] == true then w28()end
 125. if WALL[29] == true then w29()end
 126. if WALL[30] == true then w30()end
 127. if WALL[31] == true then w31()end
 128. if WALL[32] == true then w32()end
 129. if WALL[33] == true then w33()end
 130. if WALL[34] == true then START()end
 131. end
 132. FRY = -1
 133. end
 134.  
 135. function w1()
 136. gg.clearResults()
 137. gg.setRanges(131072)
 138. gg.searchNumber("5.2806111e-40;6.50000333786;3.7615819e-37;2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 139. gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 140. gg.getResults(20)
 141. gg.editAll("9999", 16)
 142. gg.clearResults()
 143. gg.setRanges(131072)
 144. gg.searchNumber("1.1202011e-19;1.1202015e-19;3.7615819e-37;255.0;2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 145. gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 146. gg.getResults(20)
 147. gg.editAll("9999", 16)
 148. gg.clearResults()
 149. gg.setRanges(131072)
 150. gg.searchNumber("4140D;1.1202011e-19~1.1202013e-19;1.1202015e-19~1.1202017e-19;2::", 16, false, 536870912, 0, -1)
 151. gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 152. gg.getResults(2)
 153. gg.editAll("99999", 16)
 154. gg.clearResults()
 155. gg.toast("ᴠɪᴘ Fix Blink ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 156. end
 157.  
 158. function w2()
 159. gg.clearResults()
 160. gg.setRanges(131072)
 161. gg.searchNumber("2.718519e-43F;3.7615819e-37F;2.0F;-1.0F;1.0F;-127.0F;0.00999999978F::200", 16, false, 536870912, 0, -1)
 162. gg.searchNumber(2, 16, false, 536870912, 0, -1)
 163. gg.getResults(3)
 164. gg.editAll("2.001", 16)
 165. gg.searchNumber(2, 16, false, 536870912, 0, -1)
 166. gg.getResults(10)
 167. gg.editAll("120", 16)
 168. gg.clearResults()
 169. gg.setRanges(131072)
 170. gg.searchNumber("5.8013756e-42F;-5.5695588e-40F;2.0F::100", 16, false, 536870912, 0, -1)
 171. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 172. gg.getResults(3)
 173. gg.editAll("2.001", 16)
 174. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 175. gg.getResults(10)
 176. gg.editAll("120", 16)
 177. gg.clearResults()
 178. gg.toast("ᴠɪᴘ Fix Scope ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 179. end
 180.  
 181. function w3()
 182. gg.clearResults()
 183. gg.setRanges(4)
 184. gg.searchNumber("2.9427268e-44;2.0;3.0828566e-44;-1.0;3.2229865e-44;3.3631163e-44;3.643376e-44", 16, false, 536870912, 0, -1)
 185. gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 186. gg.getResults(100)
 187. gg.editAll("120", 16)
 188. gg.clearResults()
 189. gg.searchNumber("3.1529215e-43;2.0F;3.1669345e-43F;3.1809475e-43:49", 16, false, 536870912, 0, -1)
 190. gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 191. gg.getResults(100)
 192. gg.editAll("120", 16)
 193. gg.clearResults()
 194. gg.toast("ᴠɪᴘ 425 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 195. end
 196.  
 197. function w4()
 198. gg.setRanges(131072)
 199. gg.searchNumber("2;3.7615819e-37;4.814603e21;4.7408149e21", 16, false, 536870912, 0, -1)
 200. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 201. gg.getResults(20)
 202. gg.editAll("120", 16)
 203. gg.clearResults()
 204. gg.setRanges(131072)
 205. gg.searchNumber("2;3.7615819e-37;1.3912552e-19;4.9252829e21", 16, false, 536870912, 0, -1)
 206. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 207. gg.getResults(20)
 208. gg.editAll("120", 16)
 209. gg.clearResults()
 210. gg.setRanges(131072)
 211. gg.searchNumber("2.718519e-43F;3.7615819e-37F;2.0F;-1.0F;1.0F;-127.0F;0.00999999978F::200", 16, false, 536870912, 0, -1)
 212. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 213. gg.getResults(20)
 214. gg.editAll("120", 16)
 215. gg.clearResults()
 216. gg.toast("ᴠɪᴘ 439 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 217. end
 218.  
 219. function w5()
 220. gg.clearResults()
 221. gg.setRanges(131072)
 222. gg.searchNumber("4,140D;4.7408166e21F;4.7223665e21;0D;0D;0D;0D;0D;0D;-0.0F;2.0F", 16, false, 536870912, 0, -1)
 223. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 224. gg.getResults(30)
 225. gg.editAll("120", 16)
 226. gg.clearResults()
 227. gg.setRanges(131072)
 228. gg.searchNumber("2.718519e-43;2.0F;-1.0F;1.0F;-127F;0.24022650719F;-0.0", 16, false, 536870912, 0, -1)
 229. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 230. gg.getResults(30)
 231. gg.editAll("120", 16)
 232. gg.clearResults()
 233. gg.toast("ᴠɪᴘ 450 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 234. end
 235.  
 236. function w6()
 237. gg.clearResults()
 238. gg.setRanges(1)
 239. gg.searchNumber("3.2229865e-43;2.0;-1.0;-1.0;2.0:145", 16, false, 536870912, 0, -1)
 240. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 241. gg.getResults(100)
 242. gg.editAll("122", 16)
 243. gg.clearResults()
 244. gg.setRanges(1)
 245. gg.searchNumber("3.3631163e-44;2.0;3.5032462e-44;-1.0;3.643376e-44;3.7835059e-44;-1.0;3.9236357e-44;4.0637655e-44;1.0;-127.0:129", 16, false, 536870912, 0, -1)
 246. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 247. gg.getResults(100)
 248. gg.editAll("120", 16)
 249. gg.clearResults()
 250. gg.searchNumber("3.1809475e-43;3.1949605e-43;2.0;3.2089735e-43:53", 16, false, 536870912, 0, -1)
 251. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 252. gg.getResults(100)
 253. gg.editAll("120", 16)
 254. gg.clearResults()
 255. gg.toast("ᴠɪᴘ 615 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 256. end
 257.  
 258. function w7()
 259. gg.clearResults()
 260. gg.setRanges(131072)
 261. gg.searchNumber("4,140D;4.7408166e21F;4.7223665e21;0D;0D;0D;0D;0D;0D;-0.0F;2.0F", 16, false, 536870912, 0, -1)
 262. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 263. gg.getResults(30)
 264. gg.editAll("120", 16)
 265. gg.clearResults()
 266. gg.setRanges(131072)
 267. gg.searchNumber("2.718519e-43;2.0F;-1.0F;1.0F;-127F;0.24022650719F;-0.0", 16, false, 536870912, 0, -1)
 268. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 269. gg.getResults(30)
 270. gg.editAll("120", 16)
 271. gg.clearResults()
 272. gg.toast("ᴠɪᴘ 616 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 273. end
 274.  
 275. function w8()
 276. gg.clearResults()
 277. gg.setRanges(131072)
 278. gg.searchNumber("135,215D;4,140D;3.7615819e-37;2::", 16, false, 536870912, 0, -1)
 279. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 280. gg.getResults(10)
 281. gg.editAll("130", 16)
 282. gg.clearResults()
 283. gg.setRanges(131072)
 284. gg.searchNumber("194D;3.7615819e-37;2;-1;1;-127::", 16, false, 536870912, 0, -1)
 285. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 286. gg.getResults(10)
 287. gg.editAll("130", 16)
 288. gg.clearResults()
 289. gg.toast("ᴠɪᴘ 625 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 290. end
 291.  
 292. function w9()
 293. gg.setRanges(131072)
 294. gg.searchNumber("2.718519e-43F;3.7615819e-37F;2.0F;0.00999999978F::200", 16, false, 536870912, 0, -1)
 295. gg.searchNumber(2, 16, false, 536870912, 0, -1)
 296. gg.getResults(30)
 297. gg.editAll("130", 16)
 298. gg.clearResults()
 299. gg.setRanges(131072)
 300. gg.searchNumber("5.8013756e-42F;-5.5695588e-40F;2.0F::100", 16, false, 536870912, 0, -1)
 301. gg.searchNumber(2, 16, false, 536870912, 0, -1)
 302. gg.getResults(30)
 303. gg.editAll("130", 16)
 304. gg.clearResults()
 305. gg.searchNumber("32769D;32770D;2.0F::200", 16, false, 536870912, 0, -1)
 306. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 307. gg.getResults(9)
 308. gg.editAll("120", 16)
 309. gg.clearResults()
 310. gg.setRanges(131072)
 311. gg.searchNumber("1.1202013e-19;1.1202017e-19;2::", 16, false, 536870912, 0, -1)
 312. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 313. gg.getResults(3)
 314. gg.editAll("9999", 16)
 315. gg.toast("ᴠɪᴘ 626 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 316. end
 317.  
 318. function w10()
 319. gg.clearResults()
 320. gg.setRanges(131072)
 321. gg.searchNumber("2.718519e-43F;3.7615819e-37F;2.0F;-1.0F;1.0F;-127.0F;0.00999999978F::200", 16, false, 536870912, 0, -1)
 322. gg.searchNumber(2, 16, false, 536870912, 0, -1)
 323. gg.getResults(30)
 324. gg.editAll("120", 16)
 325. gg.clearResults()
 326. gg.searchNumber("5.8013756e-42F;-5.5695588e-40F;2.0F::100", 16, false, 536870912, 0, -1)
 327. gg.searchNumber(2, 16, false, 536870912, 0, -1)
 328. gg.getResults(30)
 329. gg.editAll("120", 16)
 330. gg.clearResults()
 331. gg.toast("ᴠɪᴘ 636 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 332. end
 333.  
 334. function w11()
 335. gg.clearResults()
 336. gg.setRanges(131072)
 337. gg.searchNumber("4,140D;4.7408166e21;5.6896623e-29;4.7961574e21;3.7615819e-37;2:", 16, false, 536870912, 0, -1)
 338. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 339. gg.getResults(3)
 340. gg.editAll("120", 16)
 341. gg.clearResults()
 342. gg.searchNumber("200,866D;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978;1;-1;2;-127:", 16, false, 536870912, 0, -1)
 343. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 344. gg.getResults(2)
 345. gg.editAll("120", 16)
 346. gg.clearResults()
 347. gg.searchNumber("32,770D;0.01799999923;0.29907226562;-1;2:", 16, false, 536870912, 0, -1)
 348. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 349. gg.getResults(4)
 350. gg.editAll("120", 16)
 351. gg.clearResults()
 352. gg.searchNumber("50,331,648D;0.01799999923;0.29907226562;0.5869140625;0.11401367188;-1;2:", 16, false, 536870912, 0, -1)
 353. gg.searchNumber("-1", 16, false, 536870912, 0, -1)
 354. gg.getResults(2)
 355. gg.editAll("120", 16)
 356. gg.clearResults()
 357. gg.searchNumber("50,331,648D;0.04000854492;0.11999511719;-0.02749633789;-0.57177734375;-1;2:", 16, false, 536870912, 0, -1)
 358. gg.searchNumber("-1", 16, false, 536870912, 0, -1)
 359. gg.getResults(1)
 360. gg.editAll("120", 16)
 361. gg.clearResults()
 362. gg.searchNumber("266,400D;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978;1;-1;-127;2:", 16, false, 536870912, 0, -1)
 363. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 364. gg.getResults(10)
 365. gg.editAll("120", 16)
 366. gg.clearResults()
 367. gg.searchNumber("50,331,648D;0.04000854492;0.11999511719;-0.02749633789;-0.57177734375;-1;2:", 16, false, 536870912, 0, -1)
 368. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 369. gg.getResults(2)
 370. gg.editAll("120", 16)
 371. gg.clearResults()
 372. gg.searchNumber("4,140D;4.7408149e21;-5.5695588e-40;4.814603e21;3.7615819e-37;2:", 16, false, 536870912, 0, -1)
 373. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 374. gg.getResults(20)
 375. gg.editAll("120", 16)
 376. gg.toast("ᴠɪᴘ 660 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 377. end
 378.  
 379. function w12()
 380. gg.clearResults()
 381. gg.setRanges(131072)
 382. gg.searchNumber("2.0F;1.66231134e-19F;0.0F;9.21942286e-41F;7.23035964e-15F;2.37549734116F;4.40284136e-29F;2.25000905991F;3.58159416e-39F;1.66433004e10F::37", 16, false, 536870912, 0, -1)
 383. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 384. gg.refineAddress("200")
 385. gg.getResults(25)
 386. gg.editAll("120", 16)
 387. gg.clearResults()
 388. gg.setRanges(131072)
 389. gg.searchNumber("2.0F;-1.0F;0.0F;1.0F;-127.0F;0.24022650719F;0.69314718246F;0.00999999978F;-0.0F;0.0F::37", 16, false, 536870912, 0, -1)
 390. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 391. gg.refineAddress("930")
 392. gg.getResults(25)
 393. gg.editAll("120", 16)
 394. gg.clearResults()
 395. gg.setRanges(131072)
 396. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 397. gg.refineAddress("A8C")
 398. gg.getResults(25)
 399. gg.editAll("120", 16)
 400. gg.clearResults()
 401. gg.setRanges(131072)
 402. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 403. gg.refineAddress("B10")
 404. gg.getResults(25)
 405. gg.editAll("120", 16)
 406. gg.clearResults()
 407. gg.setRanges(131072)
 408. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 409. gg.refineAddress("588")
 410. gg.getResults(25)
 411. gg.editAll("999", 16)
 412. gg.clearResults()
 413. gg.toast("ᴠɪᴘ 665 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 414. end
 415.  
 416. function w13()
 417. gg.clearResults()
 418. gg.setRanges(131072)
 419. gg.searchNumber("274,677,779D;2.25000452995;2;1.6623054e-19", 16, false, 536870912, 0, -1)
 420. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 421. gg.getResults(20)
 422. gg.editAll("130", 16)
 423. gg.clearResults()
 424. gg.setRanges(131072)
 425. gg.searchNumber("218D;3.7615819e-37;2;-1;1", 16, false, 536870912, 0, -1)
 426. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 427. gg.getResults(10)
 428. gg.editAll("130", 16)
 429. gg.clearResults()
 430. gg.setRanges(131072)
 431. gg.searchNumber("95D;2;9.2194229e-41", 16, false, 536870912, 0, -1)
 432. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 433. gg.getResults(15)
 434. gg.editAll("130", 16)
 435. gg.clearResults()
 436. gg.setRanges(131072)
 437. gg.searchNumber("206D;3.7615819e-37;2;-1;1", 16, false, 536870912, 0, -1)
 438. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 439. gg.getResults(10)
 440. gg.editAll("130", 16)
 441. gg.toast("ᴠɪᴘ 670 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 442. end
 443.  
 444. function w14()
 445. gg.clearResults()
 446. gg.setRanges(131072)
 447. gg.searchNumber("274,677,779D;2.25000452995;2;1.6623054e-19", 16, false, 536870912, 0, -1)
 448. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 449. gg.getResults(20)
 450. gg.editAll("130", 16)
 451. gg.clearResults()
 452. gg.setRanges(131072)
 453. gg.searchNumber("218D;3.7615819e-37;2;-1;1", 16, false, 536870912, 0, -1)
 454. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 455. gg.getResults(10)
 456. gg.editAll("130", 16)
 457. gg.clearResults()
 458. gg.setRanges(131072)
 459. gg.searchNumber("95D;2;9.2194229e-41", 16, false, 536870912, 0, -1)
 460. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 461. gg.getResults(15)
 462. gg.editAll("130", 16)
 463. gg.clearResults()
 464. gg.setRanges(131072)
 465. gg.searchNumber("206D;3.7615819e-37;2;-1;1", 16, false, 536870912, 0, -1)
 466. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 467. gg.getResults(10)
 468. gg.editAll("130", 16)
 469. gg.toast("ᴠɪᴘ 675 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 470. end
 471.  
 472. function w15()
 473. gg.clearResults()
 474. gg.setRanges(131072)
 475. gg.searchNumber("274,677,779D;2.25000452995;2;1.6623054e-19", 16, false, 536870912, 0, -1)
 476. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 477. gg.getResults(20)
 478. gg.editAll("130", 16)
 479. gg.clearResults()
 480. gg.setRanges(131072)
 481. gg.searchNumber("218D;3.7615819e-37;2;-1;1", 16, false, 536870912, 0, -1)
 482. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 483. gg.getResults(10)
 484. gg.editAll("130", 16)
 485. gg.clearResults()
 486. gg.setRanges(131072)
 487. gg.searchNumber("95D;2;9.2194229e-41", 16, false, 536870912, 0, -1)
 488. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 489. gg.getResults(15)
 490. gg.editAll("130", 16)
 491. gg.clearResults()
 492. gg.setRanges(131072)
 493. gg.searchNumber("206D;3.7615819e-37;2;-1;1", 16, false, 536870912, 0, -1)
 494. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 495. gg.getResults(10)
 496. gg.editAll("130", 16)
 497. gg.toast("ᴠɪᴘ 710 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 498. end
 499.  
 500. function w16()
 501. gg.clearResults()
 502. gg.setRanges(131072)
 503. gg.searchNumber("95D;2;9.2194229e-41::100", 16, false, 536870912, 0, -1)
 504. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 505. gg.getResults(6)
 506. gg.editAll("120", 16)
 507. gg.clearResults()
 508. gg.searchNumber("5.201992e21;2.25000452995;2;1.6623054e-19", 16, false, 536870912, 0, -1)
 509. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 510. gg.getResults(4)
 511. gg.editAll("120", 16)
 512. gg.clearResults()
 513. gg.searchNumber("2;-1;0;1;-127;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978::30", 16, false, 536870912, 0, -1)
 514. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 515. gg.getResults(10)
 516. gg.editAll("120", 16)
 517. gg.clearResults()
 518. gg.toast("ᴠɪᴘ 712 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 519. end
 520.  
 521. function w17()
 522. gg.clearResults()
 523. gg.setRanges(131072)
 524. gg.searchNumber("2;1.8947657e-40;5.8013756e-42", 16, false, 536870912, 0, -1)
 525. gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 526. gg.getResults(10)
 527. gg.editAll("120", 16)
 528. gg.clearResults()
 529. gg.searchNumber("2.718519e-43;3.7615819e-37;2;-1;1;-127", 16, false, 536870912, 0, -1)
 530. gg.refineNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 531. gg.getResults(10)
 532. gg.editAll("120", 16)
 533. gg.clearResults()
 534. gg.toast("ᴠɪᴘ 835 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 535. end
 536.  
 537. function w18()
 538. gg.clearResults()
 539. gg.setRanges(131072)
 540. gg.searchNumber("95D;2;9.2194229e-41::100", 16, false, 536870912, 0, -1)
 541. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 542. gg.getResults(6)
 543. gg.editAll("120", 16)
 544. gg.clearResults()
 545. gg.searchNumber("5.201992e21;2.25000452995;2;1.6623054e-19", 16, false, 536870912, 0, -1)
 546. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 547. gg.getResults(4)
 548. gg.editAll("120", 16)
 549. gg.clearResults()
 550. gg.searchNumber("2;-1;0;1;-127;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978::30", 16, false, 536870912, 0, -1)
 551. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 552. gg.getResults(10)
 553. gg.editAll("120", 16)
 554. gg.clearResults()
 555. gg.toast("ᴠɪᴘ 845 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 556. end
 557.  
 558. function w19()
 559. gg.clearResults()
 560. gg.setRanges(131072)
 561. gg.searchNumber("95D;2;9.2194229e-41::100", 16, false, 536870912, 0, -1)
 562. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 563. gg.getResults(100)
 564. gg.editAll("120", 16)
 565. gg.clearResults()
 566. gg.searchNumber("2;-1;0;1;-127;0.24022650719;0.69314718246;0.00999999978::30", 16, false, 536870912, 0, -1)
 567. gg.searchNumber("2", 16, false, 536870912, 0, -1)
 568. gg.getResults(100)
 569. gg.editAll("120", 16)
 570. gg.clearResults()
 571. gg.toast("ᴠɪᴘ 855 ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 572. end
 573.  
 574. function w20()
 575. gg.setRanges(131072)
 576. gg.searchNumber("32,769;-2,134,900,724:21", 4, false)
 577. gg.searchNumber("32,769", 4, false)
 578. gg.getResults(10)
 579. gg.editAll("99,600", 4)
 580. gg.toast("ᴠɪᴘ ɢʀᴇᴇɴ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 581. end
 582.  
 583. function w21()
 584. gg.clearResults()
 585. gg.setRanges(131072)
 586. gg.searchNumber("8200;1194380045;786443:9", 4, false, 536870912, 0, -1)
 587. gg.searchNumber("8200", 4, false, 536870912, 0, -1)
 588. gg.getResults(2)
 589. gg.editAll("7", 4)
 590. gg.toast("ᴠɪᴘ ʀᴇᴅ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 591. end
 592.  
 593. function w22()
 594. gg.setRanges(131072)
 595. gg.searchNumber("8200;1194380045;786443:9", 4, false, 536870912, 0, -1)
 596. gg.searchNumber("8200", 4, false, 536870912, 0, -1)
 597. gg.getResults(2)
 598. gg.editAll("6", 4)
 599. gg.toast("ᴠɪᴘ ʏᴇʟʟᴏᴡ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 600. end
 601.  
 602. function w23()
 603. gg.clearResults()
 604. gg.setRanges(131072)
 605. gg.searchNumber("8,192D;256D;8200D", 4, false, 536870912, 0, -1)
 606. gg.searchNumber("8200", 4, false, 536870912, 0, -1)
 607. gg.getResults(20)
 608. gg.editAll("4", 4)
 609. gg.clearResults()
 610. gg.toast("ᴠɪᴘ ᴡʜɪᴛᴇ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 611. end
 612.  
 613. function w24()
 614. gg.clearResults()
 615. gg.setRanges(131072)
 616. gg.searchNumber("856128", 4, false, 536870912, 0, -1)
 617. gg.getResults(4)
 618. gg.editAll("99", 4)
 619. gg.clearResults()
 620. gg.searchNumber("200761;92;8204;856124;108;196610:409", 4, false, 536870912, 0, -1)
 621. gg.refineNumber("8204", 4, false, 536870912, 0, -1)
 622. gg.getResults(1000, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil)
 623. gg.editAll("1", 4)
 624. gg.toast("ᴠɪᴘ 425 ᴍɪx ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 625. end
 626.  
 627. function w25()
 628. gg.setRanges(131072)
 629. gg.searchNumber("856128", 4, false, 536870912, 0, -1)
 630. gg.getResults(4)
 631. gg.editAll("99", 4)
 632. gg.clearResults()
 633. gg.searchNumber("200761;92;8204;856124;108;196610:409", 4, false, 536870912, 0, -1)
 634. gg.refineNumber("8204", 4, false, 536870912, 0, -1)
 635. gg.getResults(1000, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil)
 636. gg.editAll("96", 4)
 637. gg.toast("ᴠɪᴘ 425 ʀᴇᴅ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 638. end
 639.  
 640. function w26()
 641. gg.setRanges(131072)
 642. gg.searchNumber("1D;2D;91D:25", 4, false, 536870912, 0, -1)
 643. gg.searchNumber("1;2;91", 4, false, 536870912, 0, -1)
 644. gg.getResults(5)
 645. gg.editAll("5", 4)
 646. gg.clearResults()
 647. gg.toast("ᴠɪᴘ 615 ʏᴇʟʟᴏᴡ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 648. end
 649.  
 650. function w27()
 651. gg.clearResults()
 652. gg.setRanges(131072)
 653. gg.searchNumber("32769", 4, false, 536870912, 0, -1)
 654. gg.refineNumber("32769", 4, false, 536870912, 0, -1)
 655. gg.refineAddress("518")
 656. gg.getResults(9999)
 657. gg.editAll("32772", 4)
 658. gg.clearResults()
 659. gg.toast("ᴠɪᴘ 660 ɢʀᴇᴇɴ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 660. end
 661.  
 662. function w28()
 663. gg.clearResults()
 664. gg.setRanges(131072)
 665. gg.searchNumber("1,114,128D;1,661,468,689D;8,200D;1,194,380,054D;41,943,040D", 4, false, 536870912, 0, -1)
 666. gg.searchNumber("8200", 4, false, 536870912, 0, -1)
 667. gg.getResults(10)
 668. gg.editAll("6", 4)
 669. gg.clearResults()
 670. gg.setRanges(131072)
 671. gg.searchNumber("96D;539,246,604D;8,200D;1,194,380,058D;1,376,273D", 4, false, 536870912, 0, -1)
 672. gg.searchNumber("8200", 4, false, 536870912, 0, -1)
 673. gg.getResults(10)
 674. gg.editAll("6", 4)
 675. gg.clearResults()
 676. gg.toast("ᴠɪᴘ 660 ʏᴇʟʟᴏᴡ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 677. end
 678.  
 679. function w29()
 680. gg.clearResults()
 681. gg.setRanges(131072)
 682. gg.searchNumber("8,200D;1,194,380,045D;786,443D:9", 4, false, 536870912, 0, -1)
 683. gg.searchNumber("8200", 4, false, 536870912, 0, -1)
 684. gg.getResults(20)
 685. gg.editAll("6", 4)
 686. gg.clearResults()
 687. gg.toast("ᴠɪᴘ 665 ʏᴇʟʟᴏᴡ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 688. end
 689.  
 690.  
 691. function w30()
 692. gg.setRanges(131072)
 693. gg.searchNumber("69,897;147,457;69,739", 4, false, 536870912, 0, -1)
 694. gg.getResults(10)
 695. gg.editAll("7", 4)
 696. gg.toast("ᴠɪᴘ 675 ɢʀᴇᴇɴ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 697. end
 698.  
 699. function w31()
 700. gg.clearResults()
 701. gg.setRanges(131072)
 702. gg.searchNumber("1703959D;8200D;8201D:17", 4, false, 536870912, 0, -1)
 703. gg.refineNumber("1703959;8200;8201", 4, false, 536870912, 0, -1)
 704. gg.getResults(10)
 705. gg.editAll("6;7;8199", 4)
 706. gg.toast("ᴠɪᴘ 712 ʏᴇʟʟᴏᴡ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 707. end
 708.  
 709. function w32()
 710. gg.clearResults()
 711. gg.setRanges(131072)
 712. gg.searchNumber("1703959D;8200D;8201D:17", 4, false, 536870912, 0, -1)
 713. gg.refineNumber("1703959;8200;8201", 4, false, 536870912, 0, -1)
 714. gg.getResults(10)
 715. gg.editAll("6;7;8199", 4)
 716. gg.toast("ᴠɪᴘ 845 ʏᴇʟʟᴏᴡ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 717. end
 718.  
 719. function w33()
 720. gg.clearResults()
 721. gg.setRanges(131072)
 722. gg.searchNumber("8200", 4, false, 536870912, 0, -1)
 723. gg.refineAddress("328", -1, 4, 536870912, 0, -1)
 724. gg.getResults(100, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil)
 725. gg.editAll("6", 4)
 726. gg.toast("ᴠɪᴘ 855 ʏᴇʟʟᴏᴡ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 727. end
 728.  
 729. function a3()
 730. gg.clearResults()
 731. gg.setRanges(32)
 732. gg.clearResults()
 733. gg.setRanges(32)
 734. gg.searchNumber("1,348,759,109;1953067887;1,634,692,166;1,920,287,604::28", 4, false, 536870912, 0, -1)
 735. gg.searchNumber("1634692166", 4, false, 536870912, 0, -1)
 736. gg.getResults(10)
 737. gg.editAll("1634692266", 4)
 738. gg.toast("ᴠɪᴘ ʟᴇssʀᴇᴄᴏɪʟ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 739. end
 740.  
 741. function a4()
 742. gg.clearResults()
 743. gg.setRanges(32)
 744. gg.searchNumber("9.20161819458;23;25;30.5", 16, false, 536870912, 0, -1)
 745. gg.getResultsCount()
 746. gg.searchNumber("25;30.5", 16, false, 536870912, 0, -1)
 747. gg.getResults(10)
 748. gg.editAll("60", 16)
 749. gg.clearResults()
 750. gg.toast("ᴠɪᴘ ʜs30% ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 751. end
 752.  
 753. function a5()
 754. gg.clearResults()
 755. gg.setRanges(131072)
 756. gg.searchNumber("-88.66608428955;26:512", 16, false, 536870912, 0, -1)
 757. gg.searchNumber("26", 16, false, 536870912, 0, -1)
 758. gg.getResults(2)
 759. gg.editAll("-460", 16)
 760. gg.clearResults()
 761. gg.searchNumber("-88.73961639404;28:512", 16, false, 536870912, 0, -1)
 762. gg.searchNumber("28", 16, false, 536870912, 0, -1)
 763. gg.getResults(2)
 764. gg.editAll("-560", 16)
 765. gg.clearResults()
 766. gg.setRanges(32)
 767. gg.searchNumber("9.201618;30.5;25", 16, false, 536870912, 0, -1)
 768. gg.searchNumber("25;30.5", 16, false, 536870912, 0, -1)
 769. gg.getResults(10)
 770. gg.editAll("100", 16)
 771. gg.clearResults()
 772. gg.toast("ᴠɪᴘ ʜs50% ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 773. end
 774.  
 775. function a6()
 776. gg.setRanges(32)
 777. gg.clearResults()
 778. gg.searchNumber("220;178;15 ", 16, false, 536870912, 0, -1)
 779. gg.searchNumber("220", 16, false, 536870912, 0, -1)
 780. gg.getResults(300)
 781. gg.editAll("438", 16)
 782. gg.clearResults()
 783. gg.toast("ᴠɪᴘ ᴛᴀʙ ᴠɪᴇᴡ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 784. end
 785.  
 786.  
 787. function a7()
 788. gg.clearResults()
 789. gg.setRanges(32)
 790. gg.searchNumber("88.50576019287F;87.27782440186F;-100.91194152832F;1F::13", 16, false, 536870912, 0, -1)
 791. gg.searchNumber("88.50576019287F;87.27782440186F;1F", 16, false, 536870912, 0, -1)
 792. gg.getResults(6)
 793. gg.editAll("1.96875;1.96875;999;1.96875;1.96875;999", 16)
 794. gg.clearResults()
 795. gg.toast("ᴠɪᴘ ᴀɴᴛᴇɴᴀ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 796. end
 797.  
 798. function a8()
 799. gg.setRanges(131072)
 800. gg.clearResults()
 801. gg.searchNumber("100F;1F;1,008,981,770D:99", 16, false)
 802. gg.searchNumber("100", 16, false)
 803. gg.getResults(100)
 804. gg.editAll("-90", 16)
 805. gg.clearResults()
 806. gg.toast("ᴠɪᴘ ʙʟᴀᴄᴋsᴋʏ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 807. end
 808.  
 809. function keluar()
 810. print("ᴠɪᴘs11ʜᴀɴᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛ")
 811. os.exit()
 812. end
 813.  
 814.  
 815. while(true)do
 816. if gg.isVisible(true) then
 817. FRY=1
 818. gg.setVisible(false)
 819. end
 820.  
 821. gg.clearResults()
 822. if FRY==1 then
 823. START()
 824. end
 825. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top